GFŘ-D-51 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Schválený:
GFŘ-D-51
Pokyn
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č. j. 78235/21/7700-10124-011654
Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen "
orgány finanční správy
")1).
Spisem
se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.
Čl.I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště
1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 456/2011 Sb."). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2), nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách3) či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána4). Tyto zkratky5) jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně6), resp. správního orgánu7) v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.
Čl.II
Základní pravidla pro umístění spisů
1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis - tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2.
Spravujícím územním pracovištěm
8) se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.
3. Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv.
obvodů působnosti
těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění spisů (pozn.: zákon definuje pouze obvody územní působnosti finančních úřadů, viz článek I odst. 1 tohoto pokynu, územní pracoviště jako takové ze zákona územní působnost nemá). Obvody působnosti jsou definovány prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností, resp. územních obvodů městských částí9) či katastrálních území.
4. Územní pracoviště, která jsou uvedena v příloze č. 2 k tomuto pokynu, nejsou spravujícími územními pracovišti a neumísťují se na nich spisy. Tato územní pracoviště nemají stanoveny samostatné obvody působnosti.
5. Základním pravidlem je, že spis daňového subjektu bude umístěn na spravujícím územním pracovišti,
a) v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu10),
b) v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo11),
c) na které je fyzické nebo právnické osobě spis přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu12).
Základní pravidlo pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti je uvedeno v článku III.
6. V případě umístění spisů k
dani z nabytí nemovitých věcí
bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nachází:
a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.
Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na tom spravujícím územním pracovišti, na kterém je či by byl umístěn spis daně z příjmů poplatníka13). Pokud je (za situace, kdy je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně) spis k dani z příjmů poplatníka umístěn na Specializovaném finančním úřadu, resp. jeho územním pracovišti, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu či v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo.
7. V případě umístění spisů
k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
14) platí, že spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti:
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).
8. V případě, že daňový subjekt ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu podá prvně daňové přiznání k
dani z nemovitých věcí
, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle následujícího algoritmu. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, kde se nachází nemovitá věc či nemovité věci, které jsou předmětem daně (dále též "
příslušný kraj
") - k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo či místo pobytu,
B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovité věci v obvodu působnosti jednoho spravujícího územního pracoviště - k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí,
C. poplatník - právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť - spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
D. poplatník - fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, z toho zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky má v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí, a to dle druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky s upřednostněním druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky v následujícím pořadí:
1) H - budova obytného domu
Má-li poplatník jednu či více budov obytných domů v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy obytných domů nacházejí.
2) R - zdanitelná jednotka pro bydlení (byt)
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li jednu či více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné jednotky pro bydlení (byty) nacházejí.
3) J - budova pro rodinnou rekreaci
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li jednu či více budov pro rodinnou rekreaci v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci - spis bude umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, např.:
- má-li poplatník více budov obytných domů v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li více budov pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více spravujících územních pracovišť,
- ostatní případy výše neuvedené.
Pozn.: Přehled
určených územních pracovišť
finančního úřadu, která se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) 4) výše uvedeného výchozího algoritmu):
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I finanční úřad            I určené územní pracoviště v sídle   I
I                   I finančního úřadu           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro hlavní město   I Územní pracoviště pro Prahu 6    I
I Prahu                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj I Územní pracoviště Praha - východ   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj  I Územní pracoviště v Českých     I
I                   I Budějovicích             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj   I Územní pracoviště Plzeň - sever   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj I Územní pracoviště v Karlových Varech I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj   I Územní pracoviště v Ústí nad Labem  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj  I Územní pracoviště v Liberci     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Královéhradecký  I Územní pracoviště v Hradci Králové  I
I kraj                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj  I Územní pracoviště v Pardubicích   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Kraj Vysočina   I Územní pracoviště v Jihlavě     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj I Územní pracoviště Brno - venkov   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj  I Územní pracoviště v Olomouci     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský  I Územní pracoviště Ostrava I     I
I kraj                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj   I Územní pracoviště ve Zlíně      I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
9. Pokud má být podle algoritmů uvedených v odstavci 6, 7 nebo 8 spravujícím územním pracovištěm pro umístění spisů k daním uvedeným v odstavci 6, 7 nebo 8 Územní pracoviště Brno I, Územní pracoviště Brno II nebo Územní pracoviště Brno III, bude spis umístěn na Územním pracovišti Brno IV, které bude v tomto rozsahu spravujícím územním pracovištěm namísto Územního pracoviště Brno I, Územního pracoviště Brno II a Územního pracoviště Brno III. Na Územním pracovišti Brno I, Územním pracovišti Brno II a Územním pracovišti Brno III nejsou umístěny spisy k daním uvedeným v odstavci 6, 7 a 8.
10. Výjimku z odstavce 5 představuje umístění spisů, které se týkají
odvodu z loterií a jiných podobných her
. Správa odvodu z loterií a jiných podobných her je koncentrována z důvodu hospodárnosti a v zájmu zvýšení kvality správy odvodu pouze v sídle finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle finančního úřadu.
11. Výjimku z odstavce 5 představuje též umístění spisů, které se týkají
a)
zajištění a vymáhání daní
,
b)
správy odvodů za porušení rozpočtové kázně
,
c) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb.,
o omezení plateb v hotovosti
, ve znění pozdějších předpisů15),
d) správních řízení ve věci porušení zákona č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb
, ve znění pozdějších předpisů16),
e) správních řízení ve věci porušení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví
, ve znění pozdějších předpisů,
f) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
g) zjištění porušení povinností dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů17),
h) zjištění porušení povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem18),
i) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících,
j) finanční kontroly,
k) přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, a
l) řízení zahájených podle správního řádu, která nejsou uvedena v předchozích písmenech tohoto odstavce.
V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístění jeho spisu správcem daně sděleno na požádání, příp. tato skutečnost bude uvedena při zahájení řízení.
12. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis, může být spis vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje19). Obdobné pravidlo platí i v případě postupů spadajících pod vybranou působnost20), kde tyto postupy jsou prováděny jiným správcem daně, než je správce daně příslušný podle obecných ustanovení pro určení místní příslušnosti21).
13. Změny umístění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístění spisu přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu12).
Čl.III
Pravidla pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti
1. Spis daňového subjektu, v jehož případě došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní, bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní22). Správce daně příslušný k vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti při určení tohoto spravujícího územního pracoviště přihlédne především k podmínkám, které jsou stanoveny v § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.
2. Došlo-li k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní před 1. 1. 201323), a tudíž v odůvodnění rozhodnutí o delegaci není spravující územní pracoviště uvedeno, bude spis daňového subjektu umístěn na spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.
Např.: Dne 5. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku, kam byl spis přesunut k 21. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a bude zde umístěn i po nabytí účinnosti tohoto pokynu, pokud nebyl či nebude přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
3. Pokud došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní a na finančním úřadu, k němuž byl výkon správy daní delegován, vyvstane potřeba přesunout spis z jednoho územního pracoviště tohoto finančního úřadu na jiné jeho územní pracoviště, bude postupováno podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
4. V případě spisu účastníka řízení, v jehož případě došlo k pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci v jeho správním obvodu24), se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.
Čl.IV
Přílohy
Součástí tohoto pokynu je:
Příloha č. 1 - Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů,
Příloha č. 2 - Přehled územních pracovišť, na kterých nejsou umístěny spisy
Čl.V
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-41, č. j. 85082/19/7700-10124-011654.
Čl.VI
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
Ing. Tatjana Richterová, v. r.
generální ředitelka
 
Příloha č. 1
Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I pro hlavní město I Prahu 1          I pro Prahu 1        I části Praha 1       I
I Prahu      I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I         I Prahu 2          I pro Prahu 2        I části Praha 2       I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I         I Prahu 3          I pro Prahu 3        I části Praha 3       I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I         I Prahu 4          I pro Prahu 4        I části Praha 4       I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I         I Prahu 5          I pro Prahu 5        I části Praha 5, Praha 13, I
I         I              I              I Praha 16, Praha -     I
I         I              I              I Lipence, Praha - Lochkov, I
I         I              I              I Praha - Řeporyje, Praha - I
I         I              I              I Slivenec, Praha - Velká  I
I         I              I              I Chuchle, Praha - Zbraslav I
I         I              I              I a Praha - Zličín     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I         I Prahu 6          I pro Prahu 6        I části Praha 6, Praha 17, I
I         I              I              I Praha - Lysolaje, Praha - I
I         I                  I              I Nebušice, Praha - Přední I
I         I              I              I Kopanina a Praha -    I
I         I              I              I Suchdol          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městských  I
I         I Prahu 7          I pro Prahu 7        I částí Praha 7 a Praha -  I
I         I              I              I Troja           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městských  I
I         I Prahu 8          I pro Prahu 8        I částí Praha 8, Praha -  I
I         I              I              I Březiněves, Praha - Dolní I
I         I              I              I Chabry a Praha - Ďáblice I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městských  I
I         I Prahu 9          I pro Prahu 9        I částí Praha 9, Praha 14, I
I         I              I              I Praha 18, Praha 19, Praha I
I         I              I              I 20, Praha 21, Praha -   I
I         I              I              I Běchovice, Praha -    I
I         I              I              I Čakovice, Praha - Dolní  I
I         I              I              I Počernice, Praha -    I
I         I              I              I Klánovice, Praha -    I
I         I              I              I Koloděje, Praha -     I
I         I              I              I Satalice a Praha - Vinoř I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městských  I
I pro hlavní město I Prahu 10         I pro Prahu 10       I částí Praha 10, Praha 15, I
I Prahu      I              I              I Praha 22, Praha - Benice, I
I (pokračování)  I              I              I Praha - Dolní Měcholupy, I
I         I              I              I Praha - Dubeč, Praha -  I
I         I              I              I Kolovraty, Praha -    I
I         I              I              I Královice, Praha -    I
I         I              I              I Křeslice, Praha -     I
I         I              I              I Nedvězí, Praha -     I
I         I              I              I Petrovice a Praha -    I
I         I              I              I Štěrboholy        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště pro   I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP  I územní obvod městské   I
I         I Prahu - Jižní Město    I pro Prahu - Jižní Město  I části Praha 11, Praha -  I
I         I              I              I Kunratice, Praha -    I
I         I              I              I Šeberov a Praha - Újezd  I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Praze I FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP v I územní obvod městské   I
I         I - Modřanech        I Praze - Modřanech     I části Praha 12 a Praha - I
I         I              I              I Libuš           I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště Praha - I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obcí s   I
I pro Středočeský I východ          I ÚzP Praha- východ     I pověřeným obecním úřadem I
I kraj       I              I              I Čelákovice, Odolena Voda I
I         I              I              I a Úvaly          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Praha - I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I západ           I ÚzP Praha- západ     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Černošice         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Benešově         I ÚzP v Benešově      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Benešov a Votice     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Berouně          I ÚzP v Berouně       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Beroun          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středč.kraj,ÚzP v I správní obvod obce s   I
I         I Brandýse nad Labem -   I Brandýse n/L- St.Bol.   I pověřeným obecním úřadem I
I         I Staré Boleslavi      I              I Brandýs nad Labem - Stará I
I         I              I              I Boleslav         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Čáslavi          I ÚzP v Čáslavi       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Čáslav          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Českém Brodě       I ÚzP v Českém Brodě    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Český Brod        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Hořovicích        I ÚzP v Hořovicích     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hořovice         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Kladně          I ÚzP v Kladně       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kladno          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Kolíně          I ÚzP v Kolíně       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kolín           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Kralupech nad Vltavou   I ÚzP v Kralupech n/Vl.   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kralupy nad Vltavou    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Kutné I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Hoře           I ÚzP v Kutné Hoře     I rozšířenou     působností   I
I         I              I              I Kutná Hora        I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I pro Středočeský I Mělníce          I ÚzP v Mělníce       I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Mělník          I
I (pokračování)  I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Mladé I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Boleslavi         I ÚzP v Mladé Boleslavi   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Mladá Boleslav      I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Mnichově Hradišti     I ÚzP v Mnich. Hradišti   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Mnichovo Hradiště     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Neratovicích       I ÚzP v Neratovicích    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Neratovice        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Nymburku         I ÚzP v Nymburku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Lysá nad Labem a Nymburk I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Poděbradech        I ÚzP v Poděbradech     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Poděbrady         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Příbrami         I ÚzP v Příbrami      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Příbram a Dobříš     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Rakovníku         I ÚzP v Rakovníku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Rakovník         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Říčanech         I ÚzP v Říčanech      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Říčany          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Sedlčanech        I ÚzP v Sedlčanech     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Sedlčany         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce    I
I         I Slaném          I ÚzP ve Slaném       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Slaný           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Středočeský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Vlašimi          I ÚzP ve Vlašimi      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Vlašim          I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obcí s   I
I pro Jihočeský  I Českých Budějovicích   I ÚzP v Čes.Budějovicích  I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I České Budějovice a Trhové I
I         I              I              I Sviny           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Českém Krumlově      I ÚzP v Českém Krumlově   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Český Krumlov a Kaplice  I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Jindřichově Hradci    I v Jindřichově Hradci   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Dačice a Jindřichův    I
I         I              I              I Hradec          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Milevsku         I ÚzP v Milevsku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Milevsko         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Písku I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I              I ÚzP v Písku        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Písek           I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I pro Jihočeský  I Prachaticích       I ÚzP v Prachaticích    I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Prachatice        I
I (pokračování)  I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Soběslavi         I ÚzP v Soběslavi      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Soběslav         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Strakonicích       I ÚzP ve Strakonicích    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Strakonice, Blatná a   I
I         I              I              I Vodňany          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Táboře          I ÚzP v Táboře       I rozšířenou působností   I
I         I                  I              I Tábor           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Třeboni          I ÚzP v Třeboni       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Třeboň          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Týně I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I nad Vltavou        I ÚzP v Týně nad Vltavou  I rozšířenou působností Týn I
I         I              I              I nad Vltavou        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Jihočeský kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Vimperku         I ÚzP ve Vimperku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Vimperk          I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v Plzni I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I pro Plzeňský   I              I v Plzni          I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Plzeň           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Plzeň - I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I jih            I Plzeň-jih         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Stod           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Plzeň - I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I sever           I Plzeň-sever        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kralovice a Nýřany    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Blovicích         I v Blovicích        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Blovice a Nepomuk     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Domažlicích        I v Domažlicích       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Domažlice a Horšovský Týn I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Klatovech         I v Klatovech        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Horažďovice, Klatovy a  I
I         I              I              I Sušice          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Přešticích        I v Přešticích       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Přeštice         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Rokycanech        I v Rokycanech       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Rokycany         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Tachově          I v Tachově         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Stříbro a Tachov     I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Karlovarský    I správní obvod obcí s   I
I pro Karlovarský I Karlových Varech     I kraj,ÚzP v Karlových   I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I Varech          I Karlovy Vary a Ostrov   I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Chebu I FÚ pro Karlovarský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I              I ÚzP v Chebu        I rozšířenou působností Aš, I
I         I              I              I Cheb a Mariánské Lázně  I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Karlovarský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Sokolově         I ÚzP v Sokolově      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kraslice a Sokolov    I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v Ústí I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I pro Ústecký kraj I nad Labem         I v Ústí nad Labem     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Ústí nad Labem      I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Děčíně          I v Děčíně         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Děčín           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Chomutově         I v Chomutově        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Chomutov         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Kadani          I v Kadani         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kadaň           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Litoměřicích       I v Litoměřicích      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Litoměřice        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Litvínově         I v Litvínově        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Litvínov         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Lounech          I v Lounech         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Louny           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Mostě I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I              I v Mostě          I rozšířenou     působností   I
I         I              I              I Most           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Roudnici nad Labem    I v Roudnici nad Labem   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Lovosice a Roudnice nad  I
I         I              I              I Labem           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Rumburku         I v Rumburku        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Rumburk a Varnsdorf    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Teplicích         I v Teplicích        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Teplice a Bílina     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Žatci I FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I              I v Žatci          I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Žatec a Podbořany     I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Liberecký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I pro Liberecký  I Liberci          I ÚzP v Liberci       I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Frýdlant a Liberec    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v České I FÚ pro Liberecký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Lípě           I ÚzP v České Lípě     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Česká Lípa a Nový Bor   I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Liberecký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Jablonci nad Nisou    I ÚzP v Jablonci n/Nisou  I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Jablonec nad Nisou,    I
I         I              I              I Tanvald a Železný Brod  I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Liberecký kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Jilemnici         I ÚzP v Jilemnici      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Jilemnice         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Liberecký kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Semilech         I ÚzP v Semilech      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Semily          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Liberecký kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Turnově          I ÚzP v Turnově       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Turnov          I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Královéhr. kraj,  I správní obvod obcí s   I
I pro       I Hradci Králové      I ÚzP v Hradci Králové   I rozšířenou působností   I
I Královéhradecký I              I              I Hradec Králové a Nový   I
I kraj       I              I              I Bydžov          I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Královéhradecký  I správní obvod obce s   I
I pro       I Dobrušce         I kraj, ÚzP v Dobrušce   I rozšířenou působností   I
I Královéhradecký I              I              I Dobruška         I
I kraj       I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I (pokračování)  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Královéhradecký  I správní obvod obcí s   I
I         I Jičíně          I kraj, ÚzP v Jičíně    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hořice, Jičín a Nová Paka I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Královéhradecký  I správní obvod obcí s   I
I         I Náchodě          I kraj, ÚzP v Náchodě    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Broumov, Jaroměř, Náchod I
I         I              I              I a Nové Město nad Metují  I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Královéhradecký  I správní obvod obcí s   I
I         I Rychnově nad Kněžnou   I kraj,ÚzP v Rychnově n/K  I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kostelec nad Orlicí a   I
I         I              I              I Rychnov nad Kněžnou    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Královéhradecký  I správní obvod obcí s   I
I         I Trutnově         I kraj, ÚzP v Trutnově   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Dvůr Králové nad Labem a I
I         I              I              I Trutnov          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Královéhradecký  I správní obvod obce s   I
I         I Vrchlabí         I kraj, ÚzP ve Vrchlabí   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Vrchlabí         I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Pardubický kraj,  I správní obvod obcí s   I
I pro Pardubický  I Pardubicích        I ÚzP v Pardubicích     I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Holice, Pardubice a    I
I         I              I              I Přelouč          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Pardubický kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Chrudimi         I ÚzP v Chrudimi      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hlinsko a Chrudim     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Pardubický kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Svitavách         I ÚzP ve Svitavách     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Litomyšl, Moravská    I
I         I              I              I Třebová, Polička a    I
I         I              I              I Svitavy          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Ústí I FÚ pro Pardubický kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I nad Orlicí            I ÚzP v Ústí n/Orlicí    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Česká Třebová, Lanškroun I
I         I              I              I a Ústí nad Orlicí     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Pardubický kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Vysokém Mýtě       I ÚzP ve Vysokém Mýtě    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Vysoké Mýto        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Pardubický kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Žamberku         I ÚzP v Žamberku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Králíky a Žamberk     I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I pro Kraj     I Jihlavě          I v Jihlavě         I rozšířenou působností   I
I Vysočina     I              I              I Jihlava a Telč      I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Havlíčkově Brodě     I v Havlíčkově Brodě    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Havlíčkův Brod, Chotěboř I
I         I              I              I a Světlá nad Sázavou   I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Humpolci         I v Humpolci        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Humpolec         I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obce s   I
I pro Kraj     I Moravských Budějovicích  I v Mor.Budějovicích    I rozšířenou působností   I
I Vysočina     I              I              I Moravské Budějovice    I
I (pokračování)  I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Pelhřimově        I v Pelhřimově       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Pelhřimov a Pacov     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Třebíči          I v Třebíči         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Třebíč a Náměšť nad    I
I         I              I              I Oslavou          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Velkém Meziříčí      I ve Velkém Meziříčí    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Velké Meziříčí      I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Žďáru nad Sázavou     I ve Žďáru n/Sázavou    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Bystřice nad Pernštejnem, I
I         I              I              I Nové Město na Moravě a  I
I         I              I              I Žďár nad Sázavou     I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště Brno I I FÚ pro Jihomoravský kraj, I katastrální území město  I
I pro Jihomoravský I              I ÚzP Brno I        I Brno, Pisárky, Staré   I
I kraj       I              I              I Brno, Stránice, Štýřice, I
I         I              I              I Trnitá, Veveří,      I
I         I              I              I Zábrdovice        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Brno II I FÚ pro Jihomoravský kraj, I katastrální území     I
I         I              I ÚzP Brno II        I Brněnské Ivanovice,    I
I         I              I              I Černovice, Dolní     I
I         I              I              I Heršpice, Dvorska,    I
I         I              I              I Holásky, Horní Heršpice, I
I         I              I              I Chrlice, Komárov, Líšeň, I
I         I              I              I Přízřenice, Slatina,   I
I         I              I              I Tuřany, Židenice     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Brno  I FÚ pro Jihomoravský kraj, I katastrální území Černá  I
I         I III            I ÚzP Brno III       I Pole, Husovice,      I
I         I              I              I Ivanovice, Jehnice,    I
I         I              I              I Královo Pole, Lesná,   I
I         I              I              I Maloměřice, Medlánky,   I
I         I              I              I Mokrá Hora, Obřany,    I
I         I              I              I Ořešín, Ponava,      I
I         I              I              I Řečkovice, Sadová,    I
I         I              I              I Soběšice, Útěchov u Brna I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Brno IV I FÚ pro Jihomoravský kraj, I katastrální území     I
I         I              I ÚzP Brno IV        I Bohunice, Bosonohy,    I
I         I              I              I Bystrc, Jundrov,     I
I         I              I              I Kníničky, Kohoutovice,  I
I         I              I              I Komín, Nový Lískovec,   I
I         I              I              I Starý Lískovec,      I
I         I              I              I Žabovřesky, Žebětín.   I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Brno - I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I venkov          I ÚzP Brno-venkov      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kuřim, Pohořelice,    I
I         I              I              I Rosice, Šlapanice a    I
I         I              I              I Židlochovice       I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Blansku          I ÚzP v Blansku       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Blansko          I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění     spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I pro Jihomoravský I Boskovicích        I ÚzP v Boskovicích     I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Boskovice         I
I (pokračování)  I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Břeclavi         I ÚzP v Břeclavi      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Břeclav a Mikulov     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Hodoníně         I ÚzP v Hodoníně      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hodonín          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Hustopečích        I ÚzP v Hustopečích     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hustopeče         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Ivančicích        I ÚzP v Ivančicích     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Ivančice         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Kyjově          I ÚzP v Kyjově       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kyjov           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Tišnově          I ÚzP v Tišnově       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Tišnov          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obce s   I
I         I Veselí nad Moravou    I ÚzP ve Veselí n/Mor.   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Veselí nad Moravou    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Vyškově          I ÚzP ve Vyškově      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Bučovice, Slavkov u Brna I
I         I              I              I a Vyškov         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Jihomoravský kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Znojmě          I ÚzP ve Znojmě       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Moravský Krumlov a Znojmo I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obce s   I
I pro Olomoucký  I Olomouci         I ÚzP v Olomouci      I rozšířenou působností   I
I kraj       I              I              I Olomouc          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Hranicích         I ÚzP v Hranicích      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hranice a Lipník nad   I
I         I              I              I Bečvou          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Jeseníku         I ÚzP v Jeseníku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Jeseník          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Prostějově        I ÚzP v Prostějově     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Prostějov a Konice    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Přerově          I ÚzP v Přerově       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Přerov          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Šternberku        I ÚzP ve Šternberku     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Litovel, Šternberk a   I
I         I              I              I Uničov          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obce s   I
I         I Šumperku         I ÚzP v Šumperku      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Šumperk          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Olomoucký kraj,  I správní obvod obcí s   I
I         I Zábřehu          I ÚzP v Zábřehu       I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Mohelnice a Zábřeh    I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště Ostrava I FÚ pro Moravskoslezský  I městské obvody      I
I pro       I I             I kraj, ÚzP Ostrava I    I Hošťálkovice, Lhotka,   I
I Moravskoslezský I              I              I Michálkovice, Moravská  I
I kraj       I              I              I Ostrava a Přívoz,     I
I         I              I              I Petřkovice, Radvanice a  I
I         I              I              I Bartovice, Slezská    I
I         I              I              I Ostrava a obce Šenov,   I
I         I              I              I Václavovice, Vratimov   I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště Ostrava I FÚ pro Moravskoslezský  I městské obvody Hrabová,  I
I         I II            I kraj, ÚzP Ostrava II   I Nová Bělá, Ostrava - jih, I
I         I              I              I Proskovice, Stará Bělá,  I
I         I              I              I Vítkovice a obec Stará  I
I         I              I              I Ves nad Ondřejnicí    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
    I         I Územní pracoviště Ostrava I FÚ pro Moravskoslezský  I městské obvody Krásné   I
I         I III            I kraj, ÚzP Ostrava III   I Pole, Mariánské Hory a  I
I         I              I              I Hulváky, Martinov, Nová  I
I         I              I              I Ves, Plesná, Polanka nad I
I         I              I              I Odrou, Poruba, Pustkovec, I
I         I              I              I Svinov, Třebovice a obce I
I         I              I              I Čavisov, Dolní Lhota,   I
I         I              I              I Horní Lhota, Klimkovice, I
I         I              I              I Olbramice, Velká Polom,  I
I         I              I              I Vřesina, Zbyslavice    I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obcí s   I
I         I Bruntále         I kraj, ÚzP v Bruntále   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Bruntál a Rýmařov     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Moravskoslez.kraj, I správní obvod obcí s   I
I         I Frýdku-Místku       I ÚzP ve Frýdku-Místku   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Frýdek-Místek a Frýdlant I
I         I              I              I nad Ostravicí       I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obce s   I
I         I Havířově         I kraj, ÚzP v Havířově   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Havířov          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obce s   I
I         I Hlučíně          I kraj, ÚzP v Hlučíně    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Hlučín          I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obcí s   I
I         I Karviné          I kraj, ÚzP v Karviné    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Karviná, Bohumín, Český  I
I         I              I              I Těšín a Orlová      I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obcí s   I
I         I Kopřivnici        I kraj, ÚzP v Kopřivnici  I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Frenštát pod Radhoštěm a I
I         I              I              I Kopřivnice        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obce s   I
I         I Krnově          I kraj, ÚzP v Krnově    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Krnov           I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště v Novém I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obcí s   I
I pro       I Jičíně          I kraj,ÚzP v Novém Jičíně  I rozšířenou působností   I
I Moravskoslezský I              I              I Bílovec, Nový Jičín a   I
I kraj       I              I              I Odry           I
I (pokračování)  I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Opavě I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obcí s   I
I         I              I kraj, ÚzP v Opavě     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kravaře, Opava a Vítkov  I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Moravskoslezský  I správní obvod obcí s   I
I         I Třinci          I kraj, ÚzP v Třinci    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Jablunkov a Třinec    I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I pro Zlínský kraj I Zlíně           I ve Zlíně         I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Luhačovice, Vizovice a  I
I         I              I              I Zlín           I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Holešově         I v Holešově        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Holešov a Bystřice pod  I
I         I              I              I Hostýnem         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Kroměříži         I v Kroměříži        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Kroměříž         I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Otrokovicích       I v Otrokovicích      I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Otrokovice        I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Rožnově pod Radhoštěm   I v Rožnově p/Radhoštěm   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Rožnov pod Radhoštěm   I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Uherském Brodě      I v Uherském Brodě     I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Uherský Brod       I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Uherském Hradišti     I v Uherském Hradišti    I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Uherské Hradiště     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obce s   I
I         I Valašském Meziříčí    I ve Valašském Meziříčí   I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Valašské Meziříčí     I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště ve   I FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP I správní obvod obcí s   I
I         I Vsetíně          I ve Vsetíně        I rozšířenou působností   I
I         I              I              I Valašské Klobouky a    I
I         I              I                  I Vsetín          I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Specializovaný  I Územní pracoviště v Brně I Specializovaný finanční  I xxx            I
I finanční úřad  I              I úřad, ÚzP v Brně     I              I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I Spec.finanční úřad, ÚzP v I xxx            I
I         I Českých Budějovicích   I Českých Budějovicích   I              I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v    I Special. finanční úřad,  I xxx            I
I         I Hradci Králové      I ÚzP v Hradci Králové   I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
 
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Název finančního I Název (nového       I Zkratka          I Umístění spisů - obvod  I
I úřadu      I spravujícího) územního  I              I působnosti        I
I         I pracoviště        I              I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I Specializovaný  I Územní pracoviště v    I Specializovaný finanční  I xxx            I
I finanční úřad  I Ostravě          I úřad, ÚzP v Ostravě    I              I
I (pokračování)  I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Plzni I Specializovaný finanční  I xxx            I
I         I              I úřad, ÚzP v Plzni     I              I
I         I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
I         I Územní pracoviště v Ústí I Special. finanční úřad,  I xxx            I
I         I nad Labem         I ÚzP v Ústí nad Labem   I              I
I------------------I---------------------------I---------------------------I---------------------------I
Pozn.:
1) územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
2) obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a vyhláškou č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
 
Příloha č. 2
Přehled územních pracovišť, na kterých nejsou umístěny spisy
Finanční úřad pro Středočeský kraj
- Územní pracoviště v Dobříši
- Územní pracoviště ve Voticích
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
- Územní pracoviště v Blatné
- Územní pracoviště v Dačicích
- Územní pracoviště v Kaplici
- Územní pracoviště v Trhových Svinech
- Územní pracoviště ve Vodňanech
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
- Územní pracoviště v Horažďovicích
- Územní pracoviště v Horšovském Týně
- Územní pracoviště v Kralovicích
- Územní pracoviště v Nepomuku
- Územní pracoviště ve Stříbře
- Územní pracoviště v Sušici
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
- Územní pracoviště v Aši
- Územní pracoviště v Kraslicích
- Územní pracoviště v Mariánských Lázních
- Územní pracoviště v Ostrově
Finanční úřad pro Ústecký kraj
- Územní pracoviště v Bílině
- Územní pracoviště v Libochovicích
- Územní pracoviště v Podbořanech
Finanční úřad pro Liberecký kraj
- Územní pracoviště ve Frýdlantě
- Územní pracoviště v Novém Boru
- Územní pracoviště v Tanvaldě
- Územní pracoviště v Železném Brodě
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
- Územní pracoviště v Broumově
- Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
- Územní pracoviště v Hořicích
- Územní pracoviště v Jaroměři
- Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí
- Územní pracoviště v Nové Pace
- Územní pracoviště v Novém Bydžově
Finanční úřad pro Pardubický kraj
- Územní pracoviště v Hlinsku
- Územní pracoviště v Holicích
- Územní pracoviště v Litomyšli
- Územní pracoviště v Moravské Třebové
- Územní pracoviště v Přelouči
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
- Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem
- Územní pracoviště v Chotěboři
- Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou
- Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou
- Územní pracoviště v Pacově
- Územní pracoviště v Telči
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
- Územní pracoviště v Bučovicích
- Územní pracoviště v Mikulově
- Územní pracoviště v Moravském Krumlově
- Územní pracoviště ve Slavkově u Brna
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
- Územní pracoviště v Konici
- Územní pracoviště v Litovli
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
- Územní pracoviště v Bohumíně
- Územní pracoviště v Českém Těšíně
- Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí
- Územní pracoviště ve Fulneku
- Územní pracoviště v Orlové
Finanční úřad pro Zlínský kraj
- Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem
- Územní pracoviště v Luhačovicích
- Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách
1) Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2) V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb. mají finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
3) § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5) Pro sousloví "finanční úřad" je využívána zkratka FÚ a pro "územní pracoviště" zkratka ÚzP.
6) § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8) Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako "spravující", je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
9) Územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a vyhláškou č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.
10) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
12) V době vydání pokynu č. GFŘ-D-51 se jedná o pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
13) Srovnej § 29 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
14) Viz § 57 (přechodná ustanovení) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
15) Podle § 6a odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
16) Podle § 30 odst. 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je k řízení příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.
17) Např. § 115, § 134k a § 134v zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 69 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
20) § 10 odst. 4 zákona č. 456/2011 Sb.
21) Např. místně příslušným správcem daně dle obecných ustanovení je Finanční úřad pro Jihočeský kraj, daňovou kontrolu provádí Finanční úřad pro Karlovarský kraj.
22) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.