67968/21/7100-20118-203500 pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Schválený:
67968/21/7100-20118-203500
Informace
pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku
(registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Tato informace obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají z relevantních předpisů upravujících správu DPH.
V souvislosti se změnami pravidel v EU v oblasti e-commerce od 1. 7. 2021 by měly osoby povinné k dani neusazené v ČR pozorně sledovat, zda jim nevznikly z titulu přeshraničního obchodování daňové povinnosti v ČR.
Pro osoby povinné k dani neusazené v ČR bylo zavedeno zjednodušení pro odvod DPH u vybraných plnění uskutečněných v ČR prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop, dále jen "OSS"). K registraci do OSS dochází obvykle v členském státě, ve kterém má osoba povinná k dani neusazená v ČR sídlo nebo provozovnu. Použitím OSS k odvodu DPH u vybraných plnění dochází k omezení registrační povinnosti osoby povinných k dani neusazených v ČR jako plátce.1)
Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH")2) je osobou neusazenou v tuzemsku3) osoba povinná k dani, která
- nemá sídlo v tuzemsku,4)
- uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a
- v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní.5)
Místně příslušným správcem daně pro osoby povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo nebo místo pobytu podle daňového řádu anebo provozovnu, je Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.6)
Další informace (kontakt, detaily o bankovním účtu atd.) jsou k dispozici na internetových stránkách: VAT registration for non-established persons | Taxes | Financial Administration (financnisprava.cz).
Tato informace se nezabývá veškerými možnými situacemi, které mohou v praxi nastat, nezahrnuje rovněž všechny informace pro osoby povinné k dani, které mají v tuzemsku pouze provozovnu. Pro podrobnější informace o registraci k DPH v ČR viz také:
Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty | Registrace DPH | Daň z přidané hodnoty | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
1. Registrace k DPH
Zákon o DPH definuje situace, kdy se osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, stává plátcem (popř. identifikovanou osobou) automaticky ze zákona (více viz kapitola 1.1 Povinná registrace).
Osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, mohou také podat přihlášku k registraci plátce dobrovolně, a to za podmínky, že budou v rámci ekonomické činnosti uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku. Mohou tak být registrovány (s přidělením daňového identifikačního čísla pro účely DPH) již před uskutečněním předmětných plnění v tuzemsku, tedy dříve, než se stanou plátci ze zákona. Dobrovolná registrace je umožněna také identifikované osobě. Pro další informace viz kapitola 1. 2 Dobrovolná registrace.
1.1 Povinná registrace
1.1.1 Uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo7) v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění (§ 6c odst. 2 zákona o DPH).
Dle ustanovení § 6c odst. 2 zákona o DPH vymezeným osobám povinnost registrace k DPH v České republice nevzniká, pokud realizují:
1. plnění, přičemž místo plnění není v tuzemsku
Např.:
- Osoba povinná k dani se sídlem mimo tuzemsko (v tuzemsku nemá ani provozovnu, která by plnění uskutečnila) poskytuje konzultační služby občanům z ČR, resp. osobám nepovinným k dani. Místo plnění a zdanění těchto služeb je mimo tuzemsko.
2. zdanitelná plnění s místem plnění v České republice a příjemcem plnění je plátce nebo identifikovaná osoba mající povinnost daň z předmětného plnění v tuzemsku přiznat podle § 108 odst. 3 zákona o DPH.8)
- Např: Osoba neusazená v tuzemsku9) poskytne konzultační služby podnikateli se sídlem v ČR. Protože příjemce služby je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, je místo plnění zde a tento příjemce služby je povinen přiznat a zaplatit daň dle příslušného ustanovení zákona.10) Osoba neusazená v tuzemsku se zde nemusí registrovat.
- Osoba neusazená v tuzemsku, která není v tuzemsku registrovaná jako plátce, dodá zboží s místem plnění v tuzemsku a odběratelem je již zaregistrovaný plátce, na kterého je přenesena daňová povinnost.11)
- Osoba neusazená v tuzemsku, která není v tuzemsku registrovaná jako plátce, dodá zboží s instalací nebo montáží podnikateli (osobě povinné k dani) v ČR. Protože je instalace nebo montáž provedena v ČR, je místo plnění v této zemi. Daňová povinnost je přenesena na odběratele.12) Osoba neusazená v tuzemsku se nemusí v ČR registrovat.
- Osoba neusazená v tuzemsku poskytne služby vztahující se k nemovité věci (např. služby architekta) pro osobu povinnou k dani v ČR. Protože je nemovitá věc v tuzemsku, bude zde také místo plnění. Daňová povinnost je přenesena na odběratele.13) Osoba neusazená v tuzemsku se nemusí v ČR registrovat.
- Obdobná pravidla se budou aplikovat např. na služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, pokud bude místo plnění podle zákona v ČR a příjemce bude osoba povinná k dani v ČR s povinností daň přiznat a zaplatit.14)
3. plnění v rámci režimu jednoho správního místa (OSS)
Zvýšenou pozornost je třeba naopak věnovat situacím, kdy osobám vymezeným v § 6c odst. 2 zákona o DPH vznikne povinnost registrace v České republice, tj. pokud:
- místo plnění je v České republice a
- příjemcem plnění v tuzemsku je osoba, na kterou nelze přenést daňovou povinnost (nemá povinnost se v tuzemsku registrovat a daň z předmětného plnění zde přiznat a zaplatit, např. osoba nevykonávající ekonomickou činnost)
- na plnění není využit zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)
Vymezená osoba se tak musí registrovat, přiznat a zaplatit DPH v tuzemsku, pokud nastanou např. následující situace:
- Osoba neusazená v tuzemsku poskytne služby vztahující se k nemovité věci (např. služby architekta) pro osoby nepovinné k dani v tuzemsku. Protože nemovitá věc se nachází na území ČR, bude místo plnění v této zemi. Daňovou povinnost nelze převést na příjemce služby. Osobě neusazené v tuzemsku vznikne registrační povinnost, daň přizná a odvede v tuzemsku, pokud nebyl využit OSS.
- Obdobně se postupuje také např. při dodání zboží s instalací nebo montáží v ČR (jedná se o případy, kdy je místo plnění v ČR a daňovou povinnost nelze převést na odběratele). Nebo v případě poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, pokud je místo plnění u těchto služeb ze zákona v tuzemsku, nebyl využit OSS a zákazníky jsou osoby nepovinné k dani.
- Osoba neusazená v tuzemsku prodává své zboží v ČR, např. na veletrhu, a to výhradně osobám, které nejsou registrovány jako plátci. Nejedná se o dodání zboží, které je spojené s odesláním nebo přepravou, proto místem plnění je vždy místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, tj. v tuzemsku (částka předmětných plnění není rozhodující).
- Prodej zboží na dálku, pokud je při splnění zákonných podmínek místo plnění v tuzemsku a nebyl využit OSS - viz samostatný text níže.
Zákonná povinnost registrace až překročením obratu 1 000 000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců se dle § 6 zákona o DPH vztahuje pouze na osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku.
Osoby povinné k dani se sídlem mimo tuzemsko uskutečňující zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, u kterých není povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo není daň přiznána v OSS, se dle § 6c odst. 2 zákona o DPH stávají plátci již dnem prvního dodání zboží nebo poskytnutí s místem plnění v tuzemsku bez ohledu na výši dosaženého obratu.
Může se jednat např. o situaci:
Osoba povinná k dani se sídlem v Polské republice poskytne stavební práce na nemovitosti v České republice v hodnotě 20 000 Kč, a to osobě, která není osobou povinnou k dani (plátcem ani identifikovanou osobou). Stavební práce byly provedeny a převzaty 10. dubna daného roku. Osoba povinná k dani se sídlem v Polské republice se v České republice, pokud není daň odvedena v OSS, stane plátcem daně 10. dubna daného roku. V přiznání k DPH za zdaňovací období duben daného roku se uplatní daň na výstupu z dané poskytnuté služby.
Prodej zboží na dálku (bez využití OSS)15)
Povinnost registrace v ČR osobě povinné k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, vznikne za splnění zákonných podmínek účinných od 1. 7. 202116), a to pouze pokud pro odvod DPH z vybraných plnění nevyužije zvláštní režim jednoho správního místa (OSS). Podle zákonných pravidel od 1. 7. 2021 musí prodávající zboží na dálku koncovým spotřebitelům do jiných členských států nově sledovat limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby)17).
Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí osoba povinná k dani registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží. Jak je zmíněno výše, lze se této povinnosti vyhnout, pokud je osoba registrována v OSS.
Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní
V souvislosti s pravidly platnými na EU úrovni od 1. 7. 2021 vznikne v určitých případech povinnost registrace k DPH také pro provozovatele elektronického rozhraní (digitální platformy)18), včetně provozovatelů elektronického rozhraní neusazených v ČR, a pro zahraniční osoby19), které dodávají zboží provozovateli elektronického rozhraní.
Povinná registrace pro provozovatele elektronického rozhraní
Provozovatel elektronického rozhraní, který uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží podle § 13a zákona o DPH s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění (§ 6fa odst. 1 zákona o DPH).
Povinná registrace pro zahraniční osobu
Zahraniční osoba, která uskuteční dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 zákona o DPH s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží (§ 6fa odst. 2 zákona o DPH).
Pokud tato zahraniční osoba není plátcem dobrovolně, vznikne jí registrační povinnost nejpozději při uskutečnění tohoto dodání zboží.
Dodání zboží mezi zahraniční osobou a provozovatelem el. rozhraní, pokud provozovatel el. rozhraní usnadňuje dodání zboží zahraniční osobě dle § 13 odst. 2 písm. a), je osvobozeno od daně dle § 71h zákona o DPH.
Může se jednat např. o situaci:
Zahraniční osoba se sídlem v Čínské lidové republice doveze zboží a po jeho propuštění do celního režimu volný oběh ho uskladní ve skladu provozovatele elektronického rozhraní v České republice. Dne 10. října daného roku dojde k prvnímu dodání zboží ze skladu v České republice osobě nepovinné k dani v tuzemsku anebo v jiném členském státě, které usnadní provozovatel elektronického rozhraní.
Daná zahraniční osoba se stane dle § 6fa odst. 2 zákona o DPH plátcem ke dni 10. října daného roku a podá přihlášku k registraci k DPH.
1.1.2 Další důvody pro povinnou registraci
Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem (§ 6b odst. 2 zákona o DPH).
Osoba povinná k dani, která není plátcem, je identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží (§ 6g zákona o DPH). Tato osoba se může registrovat dříve dobrovolně - viz kapitola 1.2, část vztahující se k § 6k zákona o DPH.
Může se jednat např. o situaci:
Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Spolkové republice Německo provozuje od 1. května daného roku e-shop zaměřený na prodej zboží. Dne 10. května daného roku tato osoba povinná k dani přemístí zboží ze Spolkové republiky Německo do skladu v České republice za účelem následného prodeje osobám, které nejsou plátci (ze skladu v České republice bude zboží prodáno na dálku do jiných členských států a také dodáváno těmto osobám, které nejsou plátci, s místem plnění v tuzemsku).
Dne 10. května daného roku se osoba povinná k dani stane v České republice identifikovanou osobou dle § 6g zákon o DPH.
Daná ustanovení zákona (§ 6g a 6k zákona o DPH) platí pro všechny osoby povinné k dani včetně neusazených osob, které pořizují zboží z jiného členského státu EU v České republice a nejsou zatím plátci (plnění je nutno zdanit - pokud není osvobozeno dle § 65 zákona o DPH, přičemž identifikovaná osoba - na rozdíl od plátce - nemá nárok na odpočet daně).
Pokud však uskutečňuje daná osoba následné plnění, tj. dodání zboží, v tuzemsku, a daňovou povinnost nelze přenést na odběratele, např. osoba povinná k dani se sídlem mimo tuzemsko přemístí své zboží do skladu v ČR a následně ho dodává českým odběratelům, kterými jsou osoby nepovinné k dani, vznikne jí povinnost registrovat se jako plátce (§ 6c odst. 2 zákona o DPH) z titulu uskutečnění následného dodání zboží v tuzemsku (viz příklad v kapitole 1.1.1).
Rovněž pokud daná osoba uskuteční následně dodání tohoto zboží do jiného členského státu, vzniká povinnost registrovat se jako plátce, podrobněji viz text níže.
Lze se také registrovat jako plátce dobrovolně20, a to dříve než vznikne povinnost registrace ze zákona (viz kapitola 1.2).
Může se jednat např. o situaci:
Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Spolkové republice Německo provozuje od 1. května daného roku e-shop zaměřený na prodej zboží. Dne 10. května daného roku osoba povinná k dani přemístí zboží ze Spolkové republiky Německo do skladu v České republice za účelem následného prodeje osobám, které nejsou plátci (ze skladu v České republice bude zboží prodáno na dálku do jiných členských států a také dodáváno osobám, které nejsou plátci s místem plnění v tuzemsku).
Daná osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH ve Spolkové republice Německo podá již před přemístěním zboží do tuzemska žádost o dobrovolnou registraci k DPH dle § 6f odst. 2 zákona o DPH. Rozhodnutí o registraci je jí doručeno dne 15. dubna daného roku a ode dne následujícího, tj. od 16. dubna daného roku, je plátcem. Tento plátce v přiznání k DPH za květen daného roku přizná na ř. 3 daň z přemístění zboží ze Spolkové republiky Německo (v daném případě již nedojde k registraci identifikované osoby).
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku,21 a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží (§ 6c odst. 3 zákona o DPH). Tento plátce je kromě jiných zákonných povinností povinen podat souhrnné hlášení.
Může se jednat např. o situaci:
Osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH v Rakouské republice nakoupí s místem plnění v tuzemsku zboží, které dne 10. února daného roku dodá osobě registrované k dani v Německé spolkové republice, a to včetně přepravy z tuzemska do SRN.
Tato osoba povinná k dani se sídlem a registrací k DPH v Rakouské republice se dle § 6c odst. 3 zákona o DPH stane plátcem dne 10. února daného roku a za zdaňovací období únor daného roku musí v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení vykázat dané dodání zboží do jiného členského státu.
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě pro tuto osobu předmětem daně (§ 6c odst. 4 zákona o DPH).
1.2 Dobrovolná registrace
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci plátce.22)
Tato osoba je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí správce daně, kterým je registrována.23)
Osoba povinná k dani, která není plátcem a která v tuzemsku bude pořizovat zboží z jiného členského státu, může podat dobrovolně přihlášku k registraci identifikované osoby, kterou se stává ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí správce daně o registraci.24)
V případě dobrovolné registrace plátce, kterému byla dříve zrušena registrace k DPH z důvodu závažného porušení povinností při správě daní, může tato osoba podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy byla registrace plátce DPH zrušena.25)
1.3 Přihláška k registraci
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a splňuje podmínky pro povinnou registraci, je povinna podat přihlášku k registraci k DPH do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem nebo identifikovanou osobou.26)
Dnem, kdy se daná osoba povinná k dani stala plátcem, je např. den:
- kdy je uskutečněno první zdanitelné plnění s místem plnění v České republice27) (toto pravidlo se vztahuje také k transakcím realizovaným v režimu prodeje zboží na dálku, pokud nebyl využit OSS), nebo
- den prvního dodání zboží z České republiky do jiného členského státu.28)
Dnem, kdy se daná osoba povinná k dani stala identifikovanou osobou, je den prvního pořízení zboží z jiného členského státu.29)
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, může podat dobrovolně přihlášku k registraci kdykoliv, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky (viz kapitola 1.2).
Přílohy přihlášky k registraci
Registrovat lze pouze osobu povinnou k dani, tj. musí se jednat o právnickou či fyzickou osobu způsobilou realizovat ekonomickou činnost.
Povinnými přílohami pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku jsou proto:
- osvědčení o registraci k DPH nebo obdobné dani v jiné zemi,
- povolení k podnikatelské činnosti,
- výpis z obchodního rejstříku.
Všechny tyto přílohy musí být úředně ověřené kopie originálních dokumentů přeložených do českého jazyka.
Úředně ověřený překlad do českého jazyka není vyžadován, ale v případě potřeby má správce daně právo požádat o něj později.30)
Překlad těchto povinných příloh do českého jazyka není nutné zajistit v případě písemností ve slovenském jazyce.
Dobrovolná příloha nazvaná PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI - Informace o ekonomické činnosti může být dobrovolně zaslána současně s přihláškou k registraci za účelem urychlení procesu registrace. Tento dokument je přílohou Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty je dostupný na internetových stránkách
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-gfr-k-problematice-registrace-k-dani-z-pridane-hodnoty (v českém jazyce)
VAT registration for non-established persons | Taxes | Financial Administration (financnisprava.cz) (v anglickém jazyce).
V případě, že je požadováno zveřejnění účtu uvedeného v přihlášce k registraci, který není možné správcem daně ověřit (např. účet vedený v zahraničí), je třeba tento účet doložit, aby mohlo být ověřeno, že se jedná o účet osoby povinné k dani (např. potvrzením od banky, výpisem z účtu atp.).
2. Změna registračních údajů a zrušení registrace k DPH
Změna registračních údajů
Dojde-li ke změně údajů, které plátce uvádí při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.31) Tuto povinnost lze splnit pouze podáním oznámení o změně registračních údajů (§ 127 daňového řádu).
Zrušení registrace k DPH
O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat např. pokud za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou zdanitelného plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je plnění poskytováno, dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, pokud by v tuzemsku nebyl plátcem, vybraného plnění, u kterého je použit OSS, nebo pokud daný plátce přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti (§ 106b odst. 2 zákona o DPH).
Správce daně vyhoví žádosti o zrušení registrace plátce, aniž by bylo nutné dodržet lhůtu šesti měsíců nastavených v § 106b odst. 2 písm. a) zákona o DPH, v případě, že je plátce registrován k OSS v jiném členském státě a neuskutečňuje v tuzemsku žádná jiná plnění s výjimkou plnění uvedených v § 106b odst. 2 písm. a) zákona o DPH (zdanitelné plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění poskytováno, nebo dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, pokud by v tuzemsku nebyl plátcem).
Plátce přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace (§ 106d odst. 3 zákona o DPH).
3. Elektronická forma podání
Přihláška k registraci (povinná i dobrovolná), žádost o zrušení registrace nebo oznámení o změně registračních údajů musí být podány pouze elektronicky /32/a na příslušném tiskopisu33).
Přihláška k registraci je dostupná na: Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz) (Registrace › Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015).
Žádost o zrušení registrace je dostupná na: Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz) (Registrace › Žádost o zrušení registrace).
Oznámení o změně registračních údajů je dostupné na: Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz)
(Registrace › Oznámení o změně registračních údajů). Vzory všech dokumentů v češtině (a jejich neoficiální překlad do angličtiny), které neslouží k elektronickému podání, jsou k dispozici v databázi aktuálních daňových tiskopisů: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2021&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04.
Způsob podání je podrobně popsán v Metodickém pokynu, k elektronickému podání při správě daní č.j.: 79195/20/7700-10123-010450 ze dne 31.12.2020, který je zveřejněn na stránkách Finanční správy (Metodika | Metodika | Daňový proces | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
Nad rámec zmíněného metodického pokynu je třeba pouze uvést, že pokud si např. zahraniční zástupce zřídí českou datovou schránku, může při následných registracích zastupovaných osob zasílat přihlášku k registraci i veškeré přílohy elektronicky. Plná moc k zastupování může být předložena elektronicky jako příloha přihlášky k registraci, podání v listinné podobě není povinné.
V případě technických problémů (případně dotazů k problematice elektronického podání), kontaktujte technickou podporu prostřednictvím e-mailu: epodpora@fs.mfcr.cz.
4. Vybrané povinnosti související s registrací k DPH
S registrací k DPH osob povinných k dani neusazených v tuzemsku jsou spojena v zásadě obdobná práva a povinnosti, jaké mají osoby se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, kterým přísluší registrace k DPH. Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zástupce. Daňové řízení probíhá pouze v českém jazyce.
Přiznání k dani z přidané hodnoty:
Plátci a identifikované osoby jsou povinni podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. Daňové přiznání nemusí podávat plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, pouze za zdaňovací období, ve kterém mu nevznikla povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně (podání "nulového" daňového přiznání není vyžadováno). Obdobně identifikovaná osoba přiznání nepodává za zdaňovací období, ve kterém jí nevznikla povinnost přiznat daň.34)
Lhůta je nejpozději 25. den po skončení zdaňovacího období35), kterým je:
- kalendářní měsíc - základní zdaňovací období, nebo
- kalendářní čtvrtletí - pouze plátce (ne identifikovaná osoba) se může rozhodnout,
že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, za splnění konkrétních zákonných podmínek.36) Změnu zdaňovacího období nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok.37)
Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.38)
Vykazování vybraných plnění v daňovém přiznání s ohledem na výše popsané daňové povinnosti neusazených osob:
Uskutečněná zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku se vykazují na řádku 1 (základní sazba je 21%) nebo řádku 2 (snížená sazba je 15% nebo 10%), a to v rozlišení základ daně a daň. Tato hodnota daně se zahrnuje do souhrnného řádku 62 (daň na výstupu) a ovlivňuje výslednou daňovou povinnost na řádku 64 - vlastní daň nebo 65 - nadměrný odpočet.
Dodání zboží do jiného členského státu se vykazuje na ř. 20.
Do ř. 2439) Vybraná plnění (§ 110b odst. 2 zákona o DPH) se uvádí hodnota následujících uskutečněných vybraných plnění s nárokem na odpočet daně, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo na která by tento režim mohl být použit, pokud by osoba uskutečňující vybraná plnění byla v tomto režimu registrována, s výjimkou zdanitelných vybraných plnění uvedených na ř. 1 a 2:
- poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba uskutečňující vybraná plnění sídlo nebo provozovnu;
- prodej zboží na dálku s místem plnění podle § 8 odst. 1 zákona o DPH;
- dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b) zákona o DPH;
- prodej dovezeného zboží na dálku s místem plnění podle § 8a zákona o DPH.
Dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní (plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně dle § 71h zákona o DPH) se uvádí na ř. 26.
Pro vykázání ostatních transakcí je nutno postupovat dle kompletních pokynů k vyplnění daňového přiznání.
Daňové přiznání musí být podáno pouze elektronicky40), stejně jako přihláška k registraci k DPH a další elektronická podání pro daňovou správu prostřednictvím Daňového portálu, datové schránky, případně s využitím přístupu se zaručenou identitou.
Daňové přiznání je dostupné na portálu Moje daně, a to na:
Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz) (Daň z přidané hodnoty › Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011).
Vzor daňového přiznání a pokynů k vyplnění v češtině (a neoficiální překlad do angličtiny), které neslouží k elektronickému podání, jsou k dispozici v databázi aktuálních daňových tiskopisů: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy (Daň z přidané hodnoty › Vyměřovací řízení › Přiznání k dani z přidané hodnoty).
Kontrolní hlášení
Plátce (ne identifikovaná osoba) je povinen za splnění zákonem stanovených podmínek podat kontrolní hlášení41) - více informací je k dispozici na webových stránkách:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH.
Vykazování vybraných plnění v kontrolním hlášení s ohledem na výše popsané daňové povinnosti neusazených osob:
V oddíle A.5. se vykazují uskutečněná zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku pro osoby nepovinné k dani, a dále plnění pro osoby povinné k dani (plátce i osoby, které nejsou plátci) a právnické osoby nepovinné k dani s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně.
Uskutečněná zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) a přijaté úplaty s místem plnění v tuzemsku se vykazují v oddíle A.4., pokud je příjemce osobou povinnou k dani (plátce nebo osoba, která není plátce) nebo právnickou osobou nepovinnou k dani a pokud hodnota plnění na daňovém dokladu je nad 10 000 Kč včetně daně.
Dodání zboží do jiného členského státu se do kontrolního hlášení neuvádí.
Dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní (plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně dle § 71h zákona o DPH) ani údaje o prodeji o zboží na dálku vykazované na ř. 24 přiznání k dani z přidané hodnoty se do kontrolního hlášení neuvádí.
Pro vykázání ostatních transakcí je nutno postupovat dle kompletních pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.
Kontrolní hlášení se podává rovněž elektronicky, stejně jako jiná elektronická podání pro daňovou správu prostřednictvím portálu Moje daně, datové schránky, případně s využitím přístupu se zaručenou identitou42). Speciální pozornost vyžaduje skutečnost, že pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.43)
Kontrolní hlášení je dostupné na portálu Moje daně: Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz) (Daň z přidané hodnoty › Kontrolní hlášení DPH platné od 1. 1. 2016).
Souhrnné hlášení:
Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podávat souhrnné hlášení, a to pouze v případě, že uskutečnili zákonem vymezenou transakci (dodání zboží nebo poskytnutí služby) do jiného členského státu.44 Zejména plátce registrovaný dle § 6c odst. 3 nebo § 6c odst. 4 zákona o DPH (viz kapitola 1.1.2), je povinen podat souhrnné hlášení, ve kterém je vykázáno dodání zboží do jiného členského státu.
Souhrnné hlášení podává plátce za kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce v případě, že učinil transakce vymezené zákonem o DPH.45 Údaje o hodnotě dodaného zboží (nebo poskytnuté služby) se uvádí v české měně.
Souhrnné hlášení musí být podáno pouze elektronicky, stejně jako ostatní elektronická podání pro Finanční správu prostřednictvím portálu Moje daně, datové schránky, případně s využitím přístupu se zaručenou identitou. Speciální pozornost vyžaduje skutečnost, že pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.
Souhrnné hlášení je dostupné na portálu Moje daně, a to na: Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz) (Daň z přidané hodnoty › Souhrnné hlášení VIES).
Evidence pro účely DPH:
Evidence dle § 100 zákona o DPH:
Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.
Evidence dle § 100a zákona o DPH:
Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaj o hodnotě pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.
Osoba, která uskutečňuje prodej zboží na dálku z tuzemska, je povinna vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaj o hodnotě zboží prodaného na dálku v členění podle jednotlivých jiných členských států, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 4 zákona o DPH.
Plátce, který je prodávajícím v rámci dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie, a plátce nebo identifikovaná osoba, kteří jsou kupujícím nebo osobou povinnou k dani podle § 18 odst. 5 zákon o DPH v rámci tohoto dodání a pořízení, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty
Evidence dle § 100b zákona o DPH:
Provozovatel elektronického rozhraní je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, vztahující se k dodání zboží nebo poskytnutí služby, která usnadňuje.
Provozovatel elektronického rozhraní je povinen výše uvedené údaje uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno, a poskytnout na žádost správce daně nebo správce daně příslušného jiného členského státu elektronicky.
Ing. Bc. Lenka Opluštilová, v.r.
ředitelka sekce
1) Podrobnější informace a výčet právních předpisů k dané problematice jsou k dispozici např. na webových stránkách Evropské komise: Modernising VAT for cross-border e-commerce (europa.eu) a v podmínkách ČR jsou tato pravidla podrobněji vysvětlena také v materiálu Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1.7.2021.
2) § 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH
3) Tuzemskem se rozumí vždy území České republiky.
4) V případě fyzických osob nemá-li tato osoba místo svého vedení je sídlem místo pobytu (tj. bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje) v České republice.
5) Provozovnou je organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat plnění v rámci ekonomické činnosti, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje (§ 4 odst. 1 písm. j) zákona o DPH).
6) § 93a odst. 2 zákona o DPH
Pokud by však bylo sídlo právnické osoby mimo tuzemsko a provozovna v tuzemsku, bude se místní příslušnost správce daně řídit adresou provozovny v tuzemsku.
Pro účely určení místní příslušnosti je sídlo definováno v § 13 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), bez ohledu na skutečné sídlo definované v zákoně o DPH. Sídlo je tedy definováno jako adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje (např. provozovna zahraniční právnické osoby).
7) Toto pravidlo je platné nejen pro neusazené osoby (bez sídla nebo provozovny v tuzemsku), ale také pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, ale mají zde provozovnu.
8) Dle § 108 odst. 3 zákona o DPH platí, že pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce.
Toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.
9) Osobou neusazenou v tuzemsku se v těchto příkladech rozumí osoba dle § 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH.
10) podle § 108 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o DPH
11) podle § 108 odst. 3 písm. b zákona o DPH
12) podle § 108 odst. 3 písm. a bod 2 zákona o DPH
13) podle § 108 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o DPH
14) podle § 108 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o DPH
15) Prodejem zboží na dálku se dle § 4 odst. 9 zákona o DPH rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo třetí osobou, zasahuje-li podle prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy, pokud je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a pokud nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.
16) Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021
17) Tyto služby jsou vymezeny v § 10i odst. 2 zákona o DPH.
18) Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1 písm. n) zákona o DPH).
19) Zahraniční osobou povinnou k dani se rozumí osoba povinná k dani, která nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu (§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o DPH).
22) § 94a odst. 2 zákona o DPH
23) § 6f odst. 2 zákona o DPH
24) § 6k a § 97a zákona o DPH
25) § 94a odst. 3 zákona o DPH
26) § 94 odst. 2 a § 97 zákona o DPH
27) viz výše uvedený § 6c odst. 2 zákona o DPH
28) viz § 6c odst. 3 a odst. 4 zákona o DPH
29) § 6g zákona o DPH
30) § 76 odst. 2 daňového řádu
31) Tato povinnost se nevztahuje na údaje, jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
33) Tiskopisy jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy ČR zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
34) § 101 odst. 1, 4 a 5 zákona o DPH
35) § 99 a § 99a zákona o DPH a § 136 odst. 4 daňového řádu
36) Jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, není nespolehlivým plátcem, není skupinou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.
37) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.
38) § 135 odst. 3 daňového řádu
39) Do 30. 6. 2021 se do tohoto řádku uvádí hodnota zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v jiném členském státě.
40) § 101a zákona o DPH. Tato zákonná povinnost platí pro plátce a od 1. 1. 2021 také pro identifikované osoby. S přihlédnutím k přechodným ustanovením novely zákona o DPH platí tato povinnost počínaje daňovým přiznáním za zdaňovací období leden 2021.
41) § 101c a násl. zákona o DPH
42) Podrobně viz kapitola 3.
43) § 101d odst. 2 zákona o DPH

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty