421/2004 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Schválený:
421/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl.I
V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 63/2000 Sb., se za slova "finanční kontrolu," vkládají slova "přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků,".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl.II
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 11b) zní:
"(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11b)
11) § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 38 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".
2. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek stanovených tímto zákonem pro hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, včetně povinnosti dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro přípravu a projednávání závěrečného účtu, anebo povinností uložených podle tohoto zákona orgány, k tomu oprávněnými." a věta třetí se nahrazuje větou "O jejím uložení rozhoduje u krajů a u hlavního města Prahy Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný krajský úřad.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o obcích
Čl.III
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 42 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí:
"(1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti.
(2) Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad.
(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.15b)
15b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".
2. V § 42 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.
3. § 45 se zrušuje.
4. V § 53 odstavec 1 zní:
"(1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.".
5. V § 53 odst. 3 se slova "§ 43 a 45" nahrazují slovy "§ 42 odst. 2 a § 43".
6. V § 123 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,15b) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.15b)".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o krajích
Čl.IV
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odstavec 1 zní:
"(1) Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.".
2. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9c) zní:
"(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.9c)
9c) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".
3. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.
4. V § 80a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,9c) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.9c)".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl.V
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odstavec 1 zní:
"(1) Svazek požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor").".
2. V § 26 odst. 2 se za slovo "svazku" vkládá slovo "auditorem".
3. V § 26 odst. 3 se slova "§ 39 a 41" nahrazují slovy "§ 38 odst. 2, § 39 a 41".
4. V § 38 odstavec 1 zní:
"(1) Hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí anebo zadá přezkoumání auditorovi. Městská část hlavního města Prahy požádá o přezkoumání hospodaření Magistrát hlavního města Prahy anebo zadá přezkoumání hospodaření auditorovi. Magistrát hlavního města Prahy přezkoumává hospodaření městské části v přenesené působnosti.".
5. V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí:
"(2) Nepožádá-li hlavní město Praha o přezkoumání svého hospodaření Ministerstvo financí, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá je Ministerstvo financí. Nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o přezkoumání svého hospodaření Magistrát hlavního města Prahy, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá je Magistrát hlavního města Prahy.
(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11a)
11a) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.
6. V § 38 odst. 4 se slova "a přezkoumávání" zrušují.
7. V § 38 odst. 5 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavce 4" a slova "a přezkoumání" se zrušují.
8. V § 38 odstavec 6 zní:
"(6) Městská část je povinna na základě výsledků kontrol podle odstavce 4 přijmout a realizovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o plnění těchto opatření a opatření přijatých na základě přezkoumání hospodaření informovat hlavní město Prahu.".
9. V § 38 odst. 7 se slova "přijatých podle odstavce 4" nahrazují slovy "uvedených v odstavci 6".
10. § 42 se zrušuje.
11. V § 106 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,11a) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.11a)".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl.VI
V § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se za slovy "příjemců této podpory" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.