MF-35211/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-35211/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
PID: MFCRBXSWUH
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
daň z přidané hodnoty za dodání dále vyjmenovaného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), v období od 25. června 2021 do 30. září 2021:
1. pohonné hmoty dodané na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády České republiky č. 576 ze dne 25. června 2021 o poskytnutí státních hmotných rezerv k odstraňování následků větrné smrště (dále jen "usnesení vlády");
2. pohonné hmoty dodané Správou státních hmotných rezerv jako úplata za dodání pohonných hmot uvedených v písm. a).
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.
Odůvodnění:
V souvislosti s odstraněním následků větrné smrště vzniklých na postižených územích, pro která hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil stav nebezpečí, a za účelem zmírnění dopadů na plátce, kteří bezplatně dodali pohonné hmoty v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 daňového řádu.
Vláda České republiky dne 25. června 2021 schválila, že Správa státních hmotných rezerv bezplatně poskytne hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv nezbytné pro zásahy na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc, včetně výdeje pohonných hmot prostřednictvím odběrové karty Správy státních hmotných rezerv, a to po dobu trvání krizového stavu, nejdéle však do 30. září 2021. Toto rozhodnutí o prominutí daně se vztahuje pouze a jen na situace, kdy pohonné hmoty byly plátcem dodány na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv a navazující vrácení (dodání) pohonných hmot plátci v daňovém skladu Správou státních hmotných rezerv.
V rámci trvání krizového stavu mohly základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a Správa státních hmotných rezerv (dále jen "záchranné složky") bezplatně na základě předložení odběrové karty Správy státních hmotných rezerv čerpat pohonné hmoty u smluvních partnerů. Z pohledu principu zákona o dani z přidané hodnoty tak nastalo nejdříve faktické dodání pohonné hmoty (včetně spotřební daně) ve vlastnictví smluvních partnerů vůči záchranným složkám (resp. fakturačně vůči Správě státních hmotných rezerv), a následně nastalo v daňovém skladu dodání (vrácení) pohonných hmot (bez spotřební daně) ze strany Správy státních hmotných rezerv vůči smluvním partnerům. Mezi Správou státních hmotných rezerv a smluvními partnery nastala nepeněžitá směnná transakce, dodání zboží za zboží s rozdílnou výší základů daně. Hodnota nepeněžitého plnění se v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty považuje za úplatu.
Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na veškerá dodání pohonných hmot, u nichž vznikla povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění v přímé souvislosti s realizací usnesení vlády za podmínek uvedených výše, a to v období od 25. června 2021 do 30. září 2021. V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád