77067/21/7100-20118-012287 dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Schválený:
77067/21/7100-20118-012287
DODATEK č. 8
k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
V Praze dne 13. 12. 2021
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/710020116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/710020118-012287) ze dne 28. 11. 2019,Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020 a Dodatku č. 7 (č.j.: 27813/21/7100-20118-012287) ze dne 4. 5. 2021, se v návaznosti na přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d)zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:
1) Kapitola "II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí", část "II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod":
Tabulka "Ospravedlnitelných důvodů":
- Bod č. 1 - V první větě odstraněn text: "...pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem této lhůty pro podání kontrolního hlášení a...", který je nahrazen slovním spojením: "...,přičemž v poslední den....".
- Bod č. 4 - V první větě odstraněn text: "...., pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 15 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH a současně trval v den oznámení výzvy...", který je za spojkou "a" nahrazen slovním spojením: "...nepříznivý zdravotní stav trval...". V první větě dále za textem: "po celou dobu lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení" přidán odkaz na zákonnou lhůtu: "...dle § 101g odst. 3 ZDPH". V druhé větě text: "nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání" je nahrazen textem: "neprodleně, jakmile to zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce umožní".
- Bod č. 7 - V první větě odstraněn text: "...., pokud tento zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH...". V druhé větě text: "nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty" je nahrazen textem: "neprodleně, jakmile to zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce umožní".
- Bod č. 10 - V závorce původní odkaz na "www.daneelektronicky.cz" nahrazen aktuálním odkazem na Daňový portál FS ČR: "Moje daně": "www.mojedane.cz". V první větě dále odstraněn text: "-přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku -".
- Bod č. 12 - V druhé větě přesunuta spojka "a", přidán text "v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022" za slovní spojení "v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021". V třetí větě přesunuta spojka "a", přidán odkaz na rok: "2022" za rokem "2021".
- Bod č. 15 - V druhé větě přesunuta spojka "a", přidán odkaz na rok "2022" za rokem "2021". V druhé větě v závorce přesunuta spojka "a", přidán text "od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022" za spojením "od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021".
- Bod č. 16 - V druhé větě přesunuta spojka "a", přidán odkaz na rok "2022" za rokem "2021". V druhé větě v závorce přesunuta spojka "a", přidán text "od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022" za spojením "od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021".
V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/710020118-012287) ze dne 7. 12. 2020 a Dodatku č. 7 (č.j.: 27813/21/7100-20118-012287) ze dne 4. 5. 2021, nezměněn.
Tento Dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.
Ing. Tatjana Richterová, v. r.
generální ředitelka