FZ10/2021 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022

Schválený:
FZ10/2021
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen "SFÚ") s působností na celém území České republiky.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně např. pomocí internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance - viz v článku kapitola I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu úhradě, případně v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A - viz v článku kapitola II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A.
Pro hotovostní placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A - doklad V/DS - viz v článku kapitola III. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A - doklad V/DS.
K úhradě daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO - viz v článku kapitola IV. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH", příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění - viz v článku kapitola V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
Daně se platí místně příslušnému finančnímu úřadu v české měně, s výjimkou placení daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") ve zvláštním režimu jednoho správního místa, které je realizováno bezhotovostním převodem v eurech na příslušný bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj - viz v článku kapitola VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS.
Při bezhotovostním placení daní ze zahraničí je nutné uvádět čísla daňových bankovních účtů finančních úřadů ve speciálním formátu mezinárodního čísla bankovního účtu (International Bank Account Number) - viz v článku kapitola VII. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (dále jen "ČNB"), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu:
- Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až šesti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je bankovní účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je bankovní předčíslí účtu vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 je uveden seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní pro SFÚ.
- Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj: 748-77628111/0710.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.
I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě
V případě příkazu k úhradě v rámci internetového a mobilního bankovnictví upozorňujeme, že je důležité ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru "předčíslí-matrika"). V rámci internetového a mobilního bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu daně formou bankovního příkazu k úhradě ze svého bankovního účtu na pobočce banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do příslušného bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní daň. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro SFÚ pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3.
Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě pomocí internetového bankovnictví nebo formuláře věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky - exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
Specifický symbol - v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.
Konstantní symbol není třeba vyplňovat.
Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění zprávy pro příjemce dle kapitoly V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového a mobilního bankovnictví nebo na bankovních formulářích jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
Česká pošta, s. p. používá Poštovní poukázky A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku A lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na provozovně České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně přenáší finančnímu úřadu. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.
Na Poštovní poukázce A se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na Poštovní poukázce A se vyplňují následující údaje:
- Kč nebo Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby daně v hotovosti v Kč.
- Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
- Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
- Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu musí být uvedeno v levé části Poštovní poukázky A přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky.
- Ve prospěch účtu - položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení předčíslí a matriky finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu).
- V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky - exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
- S. symbol (Specifický symbol) - v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.
- Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
- Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je nutné se řídit při vyplnění zprávy pro příjemce kapitolou V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH).
- Tr. kód (Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
- Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
- K. symbol (Konstantní symbol) - není třeba vyplňovat.
III. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A - doklad V/DS
Fyzické osoby mohou využít bezplatnou Poštovní poukázku A - doklad V/DS (tzv. daňovou složenku) pro placení v hotovosti následujících pěti daní:
- daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
- daň z nemovitých věcí,
- daň z nabytí nemovitých věcí,
- daň z převodu nemovitostí,
- paušální daň a paušální veřejná pojistná.
Bezplatná Poštovní poukázka A - doklad V/DS je modifikací zpoplatněné Poštovní poukázky A. Hlavním rozlišovacím znakem od běžné zpoplatněné Poštovní poukázky A je, kromě názvu poukázky, transakční kód 113 v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Vizuálně Poštovní poukázku A - doklad V/DS odlišuje horní bílý pruh, ve kterém je výrazným černým písmem uveden název poštovního poukazu "Poštovní poukázka A - doklad V/DS".
Poštovní poukázka A - doklad V/DS je dostupná na provozovnách České pošty, s. p. a na všech územních pracovištích finančních úřadů. Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží poštou v průběhu května 2022 bezplatnou předvyplněnou Poštovní poukázkou A - doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých věcí.
Přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná pomocí Poštovní poukázky A - doklad V/DS je uveden v Příloze č. 6.
Na Poštovní poukázce A - doklad V/DS se vyplňují stejné údaje jako na Poštovní poukázce A, jejichž vyplnění se řídí dle pokynů v článku kapitole II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A a následující specifické údaje:
- Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
- Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí bankovního účtu (PBÚ) odpovídající konkrétní dani (PBÚ 721 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, PBÚ 7755 daň z nemovitých věcí, PBÚ 7691 daň z nabytí nemovitých věcí, PBÚ 7763 daň z převodu nemovitostí a PBÚ 2866 paušální daň a paušální veřejná pojistná), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
- V. symbol (variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice nevyplněny. Vyplňuje se zprava.
- Tr. kód (transakční kód) - položka je předtištěna kódem 113 (kód Poštovní poukázky A - doklad V/DS).
- K. symbol (konstantní symbol) - položka je předtištěna konstantním symbolem 0001.
Při příjmu peněžních částek poukázaných Poštovní poukázkou A - doklad V/DS na provozovnách České pošty, s. p. jsou kontrolovány:
- povinně vyplněné údaje (částka, bankovní účet finančního úřadu, variabilní symbol, odesílatel, název finančního úřadu),
- číslo bankovního účtu finančního úřadu dle Přílohy č. 6,
- správnost struktury variabilního symbolu, tzn. rodné číslo, vlastní číslo plátce nebo číslo výzvy na ručitele.
Pokud budou při kontrole zjištěny nesrovnalosti, nebude platba Poštovní poukázkou A - doklad V/DS přijata.
Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou zpoplatněnou Poštovní poukázku A.
IV. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Daň z nemovitých věcí je možné platit mimo jiné i prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (dále jen "SIPO"). Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitých věcí"). Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), určilo podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 (dále jen "Podmínky"), jejichž úplné znění je zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz) a na úředních deskách všech finančních úřadů.
Platit daň prostřednictvím SIPO mohou pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky, kterým bylo Českou poštou, s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není umožněno platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím spojovacího čísla třetí osoby. Podle Podmínek tedy není možné, aby společný zástupce poplatníků platil daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, pokud je spojovací číslo přiděleno jinému z těchto poplatníků. Společný zástupce musí mít vždy přiděleno své vlastní spojovací číslo. Podává-li jeden z manželů daňové přiznání jako společný zástupce, nemůže použít spojovací číslo druhého z manželů, ale musí mít přiděleno své vlastní spojovací číslo.
Poplatník, který má zájem o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, vyplní tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen "Oznámení"). Oznámení poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO placena. Poplatník, který chce platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí uplatnit Oznámení na každém příslušném finančním úřadě samostatně. Na základě uplatněného Oznámení bude daň z nemovitých věcí hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného finančního úřadu oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení uplatněné poplatníkem po stanoveném termínu bude sice správcem daně přijato, aplikováno bude však až následujícího zdaňovacího období. Poplatník nebude o této skutečnosti správcem daně vyrozuměn.
Oznámení je také možné zaslat správci daně prostřednictvím datové schránky, popřípadě je možné podání učinit i prostřednictvím "Obecné písemnosti" k níž do přílohy přiloží vyplněný (např. naskenovaný) tiskopis Oznámení a doklad prokazující přidělení spojovacího čísla. Podání musí ale splňovat podmínky dle § 71 daňového řádu. Je důležité upozornit, že nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Doklad prokazující přidělení spojovacího čísla je možné přiložit v prosté kopii. Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň z nemovitých věcí pouze v aktuální výši celkové roční daně z nemovitých věcí stanovené na zdaňovací období příslušným finančním úřadě. Pokud celková roční daň z nemovitých věcí přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji uhradit najednou. U poplatníků daně z nemovitých věcí provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. U ostatních poplatníků je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.
Případné nedoplatky na dani z nemovitých věcí, doměřenou daň z nemovitých věcí a příslušenství daně z nemovitých věcí nelze hradit prostřednictvím SIPO, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud poplatník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit přeplatek na dani z nemovitých věcí, označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň z nemovitých věcí bez zohlednění případného přeplatku na dani z nemovitých věcí. Pokud doručíte vyplněné Oznámení společně s Vaším spojovacím číslem SIPO na příslušný finanční úřad do 31. ledna 2022, správce daně provede úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO již na zdaňovací období roku 2022. Provedení úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zjistíte v rozpisu bezhotovostní platby SIPO, kde bude daň z nemovitých věcí uvedena pod kódem poplatku: 740, název poplatku: Daň-nemovitosti a v detailu bude uveden příslušný finanční úřad, kterému je daň z nemovitých věcí uhrazena. Doporučujeme všem poplatníkům, kteří SIPO využívají a rozhodnou se platit daň z nemovitých věcí také prostřednictvím SIPO, aby provedli kontrolu nastaveného limitu SIPO u své banky a případně provedli navýšení tohoto limitu o částku daně z nemovitých věcí.
V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
Zákon o DPH upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v seznamu bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky - 0710 (kód ČNB).
Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
Specifický symbol - uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění), viz výše uvedené písm. c).
Konstantní symbol - není třeba vyplňovat.
Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede:
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 18. 3. 2022, tzn. 18/03/2022-P nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 22. 4. 2022, tzn. 22/04/2022-U
Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:
- den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 6. 4. 2022, tzn. 06/04/2022 Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS
V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (dále jen "MOSS"), u něhož došlo od 1. 7. 2021 k rozšíření odvodu DPH o další plnění tzv. One Stop Shop (dále jen "OSS").
Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz) v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce - Mezinárodní spolupráce a DPH - One Stop Shop (OSS):
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph.
Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný bankovní účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.
Platba je uhrazena správci daně v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.
Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v ČNB v eurech:
IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
Tuzemský formát účtu: 34534 - 177653621/0710
Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky "Zpráva pro příjemce".
Struktura referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy s příklady a vysvětlivkami:
1/ Referenční číslo daňového přiznání pro EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim tzv. DIČ, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
- KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK,
Příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2022)
Vysvětlivky: x je 8 až 10-místný číselný kód
2/ Referenční číslo daňového přiznání pro Non EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
- KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2022
Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 5-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice.
3/ Referenční číslo daňového přiznání pro dovozní režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ dovozní režim, zdaňovací období (měsíc a rok) ve tvaru:
- KOD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK
Příklad pro dovozní režim: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2022
Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 6-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice.
VII. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o ČNB.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
- 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku),
- 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),
- 4 znaky - kód banky,
- 6 znaků - předčíslí bankovního účtu,
- 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu).
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB.


V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku: CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v rámci nabídky Platební styk a v její dílčí nabídce IBAN je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv. IBAN kalkulátoru zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:
- první část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu),
- druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika),
- kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v Příloze č. 5.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022, který je rozdělen do sedmi kapitol:
I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě
II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
III. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A - doklad V/DS
IV. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS
VII. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů včetně jeho šesti příloh (viz dále) je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní,
Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní,
Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní,
Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí,
Příloha č. 6 Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
Ing. Božena Vodičková, v. r.
vedoucí Oddělení evidence a převodu daní
Generální finanční ředitelství
 
Příloha č. 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Název finančního úřadu         I Sídlo finančního úřadu I Matrika I Kód banky I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I     Praha     I 77628031 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I     Praha     I 77628111 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I  České Budějovice  I 77627231 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I     Plzeň     I 77627311 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I   Karlovy Vary   I 77629341 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I   Ústí nad Labem   I 77621411 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I    Liberec     I 77628461 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Královéhradecký kraj I   Hradec Králové   I 77626511 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I    Pardubice    I 77622561 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I    Jihlava     I 67626681 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I     Brno     I 77628621 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I    Olomouc     I 47623811 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I    Ostrava     I 77621761 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I     Zlín     I 47620661 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Specializovaný finanční úřad      I     Praha     I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
 
Příloha č. 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I               Název daně             I Předčíslí I
I                                I  účtu  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013  I  7739  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň silniční                          I  748  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.     I  7691  I
I platného do 31. 12. 2020                    I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 I  7755  I
I daň z nemovitostí)                       I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do  I  7763  I
I 31. 12. 2013                          I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z přidané hodnoty1)                    I  705  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní I  7720  I
I sazby                             I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání       I  721  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti        I  713  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob                 I  7704  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní I  7712  I
I sazby                             I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Ministerstvo  I  5856  I
I pro místní rozvoj                       I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení I  5725  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční I  5661  I
I aktiva                             I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond   I  5717  I
I životního prostředí                      I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy  I  5733  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet I  4722  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II     I  5776  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond      I  5784  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Paušální daň a paušální veřejná pojistná3)           I  2866  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení    I  2735  I
I plateb v hotovosti                       I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při       I  4837  I
I elektronické evidenci tržeb                  I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) I  4829  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním    I  4810  I
I hlášením (z. č. 235/2004 Sb.)                 I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
    I Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení       I  3754  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství daně z hazardních her              I  14701  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství daní                       I  4706  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou  I  9136  I
I samostatně výdělečně činnou                  I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem I  9144  I
I pojistného                           I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Správní poplatky                        I  3711  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a I  13717  I
I Odvolacímu finančnímu ředitelství 2)              I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)  I  70033  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - exekuce                 I  35   I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991   I  30031  I
I Sb., z. č. 182/2006 Sb.)                    I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004  I  50032  I
I Sb., z. č. 471/2011 Sb.)                    I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)   I  80039  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)   I  20036  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)   I  10030  I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS) nebo One Stop Shop (OSS).
2) Bankovní účet s předčíslím 13717 Správní poplatky má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
3)Bankovní účet s předčíslím 2866 Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
 
Příloha č. 3
Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I           Název daně          I Předčíslí I Matrika I Kód banky I
I                          I  účtu  I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň silniční                    I  748  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), I  2815  I 77620021 I  0710  I
I c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb.       I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z přidané hodnoty 1)              I  705  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou   I  7720  I 77620021 I  0710  I
I podle zvláštní sazby                I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  I  713  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob           I  7704  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou  I  7712  I 77620021 I  0710  I
I podle zvláštní sazby                I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. I  2823  I 77620021 I  0710  I
I č. 187/2016 Sb.                  I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvod z elektřiny ze slunečního záření       I  1716  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b  I  2639  I 77620021 I  0710  I
I odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.             I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b  I  2655  I 77620021 I  0710  I
I odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.         I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně -   I  5856  I 77620021 I  0710  I
I Ministerstvo pro místní rozvoj           I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně -   I  5725  I 77620021 I  0710  I
I podpora bydlení                  I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně -   I  5661  I 77620021 I  0710  I
I Státní finanční aktiva               I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně -   I  5717  I 77620021 I  0710  I
I Státní fond životního prostředí          I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně -   I  5733  I 77620021 I  0710  I
I státní fondy                    I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně -   I  4722  I 77620021 I  0710  I
I státní rozpočet                  I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I  5776  I 77620021 I  0710  I
I II                         I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní   I  5784  I 77620021 I  0710  I
I fond                        I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. -  I  2735  I 77620021 I  0710  I
I omezení plateb v hotovosti             I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při I  4837  I 77620021 I  0710  I
I elektronické evidenci tržeb            I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty za porušení povinností souvisejících s   I  4810  I 77620021 I  0710  I
I kontrolním hlášením (z. č. 235/2004     Sb.)      I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení I  3754  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Příslušenství daně z hazardních her        I  14701  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Příslušenství daní                 I  4706  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření   I  9144  I 77620021 I  0710  I
I sražené plátcem pojistného             I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Správní poplatky                  I  3711  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č.   I  70033  I 77620021 I  0710  I
I 280/2009 Sb.)                   I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - exekuce           I  35   I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. I  30031  I 77620021 I  0710  I
I 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)         I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z.  I  50032  I 77620021 I  0710  I
I č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)        I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č.    I  80039  I 77620021 I  0710  I
I 235/2004 Sb.)                   I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č.    I  20036  I 77620021 I  0710  I
I 280/2009 Sb.)                   I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č.    I  10030  I 77620021 I  0710  I
I 586/1992 Sb.)                   I      I     I      I
I----------------------------------------------------I-----------I----------I-----------I
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS) nebo One Stop Shop (OSS).
 
Příloha č. 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Název finančního úřadu         I  Daň z přidané  I  Daň z příjmů  I  Daň z příjmů  I  Daň z příjmů  I  Daň z příjmů  I  Daň z příjmů  I  Daň silniční  I Daň z nemovitých I  Daň z nabytí  I  Paušální daň a  I
I                    I   hodnoty   I právnických osob I právnických osob I fyzických osob  I fyzických osob ze I  fyzických osob  I          I    věcí*    I nemovitých věcí*** I paušální veřejná I
I                    I          I          I vybírané srážkou I  podávajících  I závislé činnosti I vybírané srážkou I          I          I          I  pojistná****  I
I                    I          I          I dle zvláštní sazby I   přiznání   I          I dle zvláštní sazby I          I          I          I          I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I 705-77628031/0710 I 7704-77628031/0710 I 7712-77628031/0710 I 721-77628031/0710 I 713-77628031/0710 I 7720-77628031/0710 I 748-77628031/0710 I 7755-77628031/0710 I 7691-77628031/0710 I 2866-77628031/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I 705-77628111/0710 I 7704-77628111/0710 I 7712-77628111/0710 I 721-77628111/0710 I 713-77628111/0710 I 7720-77628111/0710 I 748-77628111/0710 I 7755-77628111/0710 I 7691-77628111/0710 I 2866-77628111/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I 705-77627231/0710 I 7704-77627231/0710 I 7712-77627231/0710 I 721-77627231/0710 I 713-77627231/0710 I 7720-77627231/0710 I 748-77627231/0710 I 7755-77627231/0710 I 7691-77627231/0710 I 2866-77627231/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I 705-77627311/0710 I 7704-77627311/0710 I 7712-77627311/0710 I 721-77627311/0710 I 713-77627311/0710 I 7720-77627311/0710 I 748-77627311/0710 I 7755-77627311/0710 I 7691-77627311/0710 I 2866-77627311/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I 705-77629341/0710 I 7704-77629341/0710 I 7712-77629341/0710 I 721-77629341/0710 I 713-77629341/0710 I 7720-77629341/0710 I 748-77629341/0710 I 7755-77629341/0710 I 7691-77629341/0710 I 2866-77629341/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I 705-77621411/0710 I 7704-77621411/0710 I 7712-77621411/0710 I 721-77621411/0710 I 713-77621411/0710 I 7720-77621411/0710 I 748-77621411/0710 I 7755-77621411/0710 I 7691-77621411/0710 I 2866-77621411/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I 705-77628461/0710 I 7704-77628461/0710 I 7712-77628461/0710 I 721-77628461/0710 I 713-77628461/0710 I 7720-77628461/0710 I 748-77628461/0710 I 7755-77628461/0710 I 7691-77628461/0710 I 2866-77628461/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Královéhradecký kraj I 705-77626511/0710 I 7704-77626511/0710 I 7712-77626511/0710 I 721-77626511/0710 I 713-77626511/0710 I 7720-77626511/0710 I 748-77626511/0710 I 7755-77626511/0710 I 7691-77626511/0710 I 2866-77626511/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I 705-77622561/0710 I 7704-77622561/0710 I 7712-77622561/0710 I 721-77622561/0710 I 713-77622561/0710 I 7720-77622561/0710 I 748-77622561/0710 I 7755-77622561/0710 I 7691-77622561/0710 I 2866-77622561/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I 705-67626681/0710 I 7704-67626681/0710 I 7712-67626681/0710     I 721-67626681/0710 I 713-67626681/0710 I 7720-67626681/0710 I 748-67626681/0710 I 7755-67626681/0710 I 7691-67626681/0710 I 2866-67626681/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I 705-77628621/0710 I 7704-77628621/0710 I 7712-77628621/0710 I 721-77628621/0710 I 713-77628621/0710 I 7720-77628621/0710 I 748-77628621/0710 I 7755-77628621/0710 I 7691-77628621/0710 I 2866-77628621/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I 705-47623811/0710 I 7704-47623811/0710 I 7712-47623811/0710 I 721-47623811/0710 I 713-47623811/0710 I 7720-47623811/0710 I 748-47623811/0710 I 7755-47623811/0710 I 7691-47623811/0710 I 2866-47623811/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I 705-77621761/0710 I 7704-77621761/0710 I 7712-77621761/0710 I 721-77621761/0710 I 713-77621761/0710 I 7720-77621761/0710 I 748-77621761/0710 I 7755-77621761/0710 I 7691-77621761/0710 I 2866-77621761/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I 705-47620661/0710 I 7704-47620661/0710 I 7712-47620661/0710 I 721-47620661/0710 I 713-47620661/0710 I 7720-47620661/0710 I 748-47620661/0710 I 7755-47620661/0710 I 7691-47620661/0710 I 2866-47620661/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I
I Specializovaný finanční úřad      I 705-77620021/0710 I 7704-77620021/0710 I 7712-77620021/0710 I    **     I 713-77620021/0710 I 7720-77620021/0710 I 748-77620021/0710 I     **     I     **     I     **     I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I-------------- ------I--------------------I--------------------I

Poznámky: * Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
***Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31.12. 2020.
**** Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
 
Příloha č. 5
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Název finančního úřadu  I Daň z přidané I Daň z příjmů  I Daň z příjmů  I Daň z příjmů  I Daň z příjmů  I Daň z příjmů  I Daň silniční  I   Daň z   I Daň z nabytí  I Paušální daň a I
I             I   hodnoty   I  právnických  I  právnických  I fyzických osob I fyzických osob I fyzických osob I         I  nemovitých  I  nemovitých  I  paušální   I
I             I         I   osob    I osob vybírané I podávajících  I  ze závislé  I  vybírané   I         I   věcí*   I   věcí***   I   veřejná   I
I             I         I         I  srážkou dle  I  přiznání   I  činnosti   I  srážkou dle  I         I         I         I pojistná****  I
I             I         I         I zvláštní sazby I         I         I zvláštní sazby I         I         I         I         I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro hlavní I CZ74 0710 0007 I CZ17 0710 0077 I CZ06 0710 0077 I CZ52 0710 0007 I CZ63 0710 0007 I CZ92 0710 0077 I CZ27 0710 0007 I CZ56 0710 0077 I CZ47 0710 0076 I CZ49 0710 0028 I
I město Prahu       I 0500 7762 8031 I 0400 7762 8031 I 1200 7762 8031 I 2100 7762 8031 I 1300 7762 8031 I 2000 7762 8031 I 4800 7762 8031 I 5500 7762 8031 I 9100 7762 8031 I 6600 7762 8031 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ48 0710 0007 I CZ88 0710 0077 I CZ77 0710 0077 I CZ26 0710 0007 I CZ37 0710 0007 I CZ66 0710 0077 I CZ98 0710 0007 I CZ30 0710 0077 I CZ21 0710 0076 I CZ23 0710 0028 I
I Středočeský kraj     I 0500 7762 8111 I 0400 7762 8111 I 1200 7762 8111 I 2100 7762 8111 I 1300 7762 8111 I 2000 7762 8111 I 4800 7762 8111 I 5500 7762 8111 I 9100 7762 8111 I 6600 7762 8111 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ43 0710 0007 I CZ83 0710 0077 I CZ72 0710 0077 I CZ21 0710 0007 I CZ32 0710 0007 I CZ61 0710 0077 I CZ93 0710 0007 I CZ25 0710 0077 I CZ16 0710 0076 I CZ18 0710 0028 I
I Jihočeský kraj      I 0500 7762 7231 I 0400 7762 7231 I 1200 7762 7231 I 2100 7762 7231 I 1300 7762 7231 I 2000 7762 7231 I 4800 7762 7231 I 5500 7762 7231 I 9100 7762 7231 I 6600 7762 7231 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ17 0710 0007 I CZ57 0710 0077 I CZ46 0710 0077 I CZ92 0710 0007 I CZ06 0710 0007 I CZ35 0710 0077 I CZ67 0710 0007 I CZ96 0710 0077 I CZ87 0710 0076 I CZ89 0710 0028 I
I Plzeňský kraj      I 0500 7762 7311 I 0400 7762 7311 I 1200 7762 7311 I 2100 7762 7311 I 1300 7762 7311 I 2000 7762 7311 I 4800 7762 7311 I 5500 7762 7311 I 9100 7762 7311 I 6600 7762 7311 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ12 0710 0007 I CZ52 0710 0077 I CZ41 0710 0077 I CZ87 0710 0007 I CZ98 0710 0007 I CZ30 0710 0077 I CZ62 0710 0007 I CZ91 0710 0077 I CZ82 0710 0076 I CZ84 0710 0028 I
I Karlovarský kraj     I 0500 7762 9341 I 0400 7762 9341 I 1200 7762 9341 I 2100 7762 9341 I 1300 7762 9341 I 2000 7762 9341 I 4800 7762 9341 I 5500 7762 9341 I 9100 7762 9341 I 6600 7762 9341 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ43 0710 0007 I CZ83 0710 0077 I CZ72 0710 0077 I CZ21 0710 0007 I CZ32 0710 0007 I CZ61 0710 0077 I CZ93 0710 0007 I CZ25 0710 0077 I CZ16 0710 0076 I CZ18 0710 0028 I
I Ústecký kraj       I 0500 7762 1411 I 0400 7762 1411 I 1200 7762 1411 I 2100 7762 1411 I 1300 7762 1411 I 2000 7762 1411 I 4800 7762 1411 I 5500 7762 1411 I 9100 7762 1411 I 6600 7762 1411 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ07 0710 0007 I CZ47 0710 0077 I CZ36 0710 0077 I CZ82 0710 0007 I CZ93 0710 0007 I CZ25 0710 0077 I CZ57 0710 0007 I CZ86 0710 0077 I CZ77 0710 0076 I CZ79 0710 0028 I
I Liberecký kraj      I 0500 7762 8461 I 0400 7762 8461 I 1200 7762 8461 I 2100 7762 8461 I 1300 7762 8461 I 2000 7762 8461 I 4800 7762 8461 I 5500 7762 8461 I 9100 7762 8461 I 6600 7762 8461 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ83 0710 0007 I CZ26 0710 0077     I CZ15 0710 0077 I CZ61 0710 0007 I CZ72 0710 0007 I CZ04 0710 0077 I CZ36 0710 0007 I CZ65 0710 0077 I CZ56 0710 0076 I CZ58 0710 0028 I
I Královéhradecký kraj   I 0500 7762 6511 I 0400 7762 6511 I 1200 7762 6511 I 2100 7762 6511 I 1300 7762 6511 I 2000 7762 6511 I 4800 7762 6511 I 5500 7762 6511 I 9100 7762 6511 I 6600 7762 6511 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ33 0710 0007 I CZ73 0710 0077 I CZ62 0710 0077 I CZ11 0710 0007 I CZ22 0710 0007 I CZ51 0710 0077 I CZ83 0710 0007 I CZ15 0710 0077 I CZ06 0710 0076 I CZ08 0710 0028 I
I Pardubický kraj     I 0500 7762 2561 I 0400 7762 2561 I 1200 7762 2561 I 2100 7762 2561 I 1300 7762 2561 I 2000 7762 2561 I 4800 7762 2561 I 5500 7762 2561 I 9100 7762 2561 I 6600 7762 2561 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro Kraj  I CZ67 0710 0007 I CZ10 0710 0077 I CZ96 0710 0077 I CZ45 0710 0007 I CZ56 0710 0007 I CZ85 0710 0077 I CZ20 0710 0007 I CZ49 0710 0077 I CZ40 0710 0076 I CZ42 0710 0028 I
I Vysočina         I 0500 6762 6681 I 0400 6762 6681 I 1200 6762 6681 I 2100 6762 6681 I 1300 6762 6681 I 2000 6762 6681 I 4800 6762 6681 I 5500 6762 6681 I 9100 6762 6681 I 6600 6762 6681 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ52 0710 0007 I CZ92 0710 0077 I CZ81 0710 0077 I CZ30 0710 0007 I CZ41 0710 0007 I CZ70 0710 0077 I CZ05 0710 0007 I CZ34 0710 0077 I CZ25 0710 0076 I CZ27 0710 0028 I
I Jihomoravský kraj    I 0500 7762 8621 I 0400 7762 8621 I 1200 7762 8621 I 2100 7762 8621 I 1300 7762 8621 I 2000 7762 8621 I 4800 7762 8621 I 5500 7762 8621 I 9100 7762 8621 I 6600 7762 8621 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ84 0710 0007 I CZ27 0710 0077 I CZ16 0710 0077 I CZ62 0710 0007 I CZ73 0710 0007 I CZ05 0710 0077 I CZ37 0710 0007 I CZ66 0710 0077 I CZ57 0710 0076 I CZ59 0710 0028 I
I Olomoucký kraj      I 0500 4762 3811 I 0400 4762 3811 I 1200 4762 3811 I 2100 4762 3811 I 1300 4762 3811 I 2000 4762 3811 I 4800 4762 3811 I 5500 4762 3811 I 9100 4762 3811 I 6600 4762 3811 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ02 0710 0007 I CZ42 0710 0077 I CZ31 0710 0077 I CZ77 0710 0007 I CZ88 0710 0007 I CZ20 0710 0077 I CZ52 0710 0007 I CZ81 0710 0077 I CZ72 0710 0076 I CZ74 0710 0028 I
I Moravskoslezský kraj   I 0500 7762 1761 I 0400 7762 1761 I 1200 7762 1761 I 2100 7762 1761 I 1300 7762 1761 I 2000 7762 1761 I 4800 7762 1761 I 5500 7762 1761 I 9100 7762 1761 I 6600 7762 1761 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Finanční úřad pro    I CZ65 0710 0007 I CZ08 0710 0077 I CZ94 0710 0077 I CZ43 0710 0007 I CZ54 0710 0007 I CZ83 0710 0077 I CZ18 0710 0007 I CZ47 0710 0077 I CZ38 0710 0076 I CZ40 0710 0028 I
I Zlínský kraj       I 0500 4762 0661 I 0400 4762 0661 I 1200 4762 0661 I 2100 4762 0661 I 1300 4762 0661 I 2000 4762 0661 I 4800 4762 0661 I 5500 4762 0661 I 9100 4762 0661 I 6600 4762 0661 I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
I Specializovaný finanční I CZ34 0710 0007 I CZ74 0710 0077 I CZ63 0710 0077 I    **    I CZ23 0710 0007 I CZ52 0710 0077 I CZ84 0710 0007 I    **    I    **    I    **    I
I úřad           I 0500 7762 0021 I 0400 7762 0021 I 1200 7762 0021 I         I 1300 7762 0021 I 2000 7762 0021 I 4800 7762 0021 I         I         I         I
I--------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------- --------I
Poznámky: * Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Specializovaný finanční úřad ne má otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
***Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020
**** Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
 
Příloha č. 6
Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Název finančního úřadu         I  Daň z příjmů  I Daň* z nemovitých I  Daň** z nabytí  I Daň*** z převodu I  Paušální daň a  I
I                    I fyzických osob  I    věcí    I nemovitých věcí  I  nemovitostí   I paušální veřejná I
I                    I  podávajících  I          I          I          I  pojistná****  I
I                    I   přiznání   I          I          I          I          I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I 721-77628031/0710 I 7755-77628031/0710 I 7691-77628031/0710 I 7763-77628031/0710 I 2866-77628031/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I 721-77628111/0710 I 7755-77628111/0710 I 7691-77628111/0710 I 7763-77628111/0710 I 2866-77628111/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I 721-77627231/0710 I 7755-77627231/0710 I 7691-77627231/0710 I 7763-77627231/0710 I 2866-77627231/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I 721-77627311/0710 I 7755-77627311/0710 I 7691-77627311/0710 I 7763-77627311/0710 I 2866-77627311/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I 721-77629341/0710 I 7755-77629341/0710 I 7691-77629341/0710 I 7763-77629341/0710 I 2866-77629341/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I 721-77621411/0710 I 7755-77621411/0710 I 7691-77621411/0710 I 7763-77621411/0710 I 2866-77621411/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I 721-77628461/0710 I 7755-77628461/0710 I 7691-77628461/0710 I 7763-77628461/0710 I 2866-77628461/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Královéhradecký kraj I 721-77626511/0710 I 7755-77626511/0710 I 7691-77626511/0710 I 7763-77626511/0710 I 2866-77626511/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I 721-77622561/0710 I 7755-77622561/0710 I 7691-77622561/0710 I 7763-77622561/0710 I 2866-77622561/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I 721-67626681/0710 I 7755-67626681/0710 I 7691-67626681/0710 I 7763-67626681/0710 I 2866-67626681/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
    I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I 721-77628621/0710 I 7755-77628621/0710 I 7691-77628621/0710 I 7763-77628621/0710 I 2866-77628621/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I 721-47623811/0710 I 7755-47623811/0710 I 7691-47623811/0710 I 7763-47623811/0710 I 2866-47623811/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I 721-77621761/0710 I 7755-77621761/0710 I 7691-77621761/0710 I 7763-77621761/0710 I 2866-77621761/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I 721-47620661/0710 I 7755-47620661/0710 I 7691-47620661/0710 I 7763-47620661/0710 I 2866-47620661/0710 I
I----------------------------------------I-------------------I--------------------I--------------------I--------------------I--------------------I
Poznámky: * Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
**** Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.