253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Schválený:
253/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 2021
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb.:
 
§ 1
Vyměřovací základ
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 Kč na kalendářní měsíc.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Související dokumenty