135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Schválený:
135/1961 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1961
o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Změna: 27/1984 Sb.
Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 213/1993 Sb.
Změna: 134/1994 Sb.
Změna: 13/1997 Sb.
Změna: 13/1997 Sb. (část)
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
zrušen
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 3a
zrušen
 
§ 3b
zrušen
 
§ 3c
zrušen
 
§ 3d
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
DÁLNICE, SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
zrušena
Oddíl 1
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 4a
zrušen
 
§ 4b
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 6a
zrušen
 
§ 6b
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 9a
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
Oddíl 2
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
nadpis vypuštěn
zrušena
 
§ 20
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
zrušena
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Pokuty organizacím
zrušena
 
§ 22a
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
1) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění vyhlášeném pod č. 31/1983 Sb. pro Českou socialistickou republiku a pod č. 35/1983 Sb. pro Slovenskou socialistickou republiku.
Zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2a) § 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
2b) § 2 body 1 a 25 a § 16 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).
2c) § 2 odst. 1 písm. i) zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 až 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích.
4) Čl. 94 Ústavy Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb.
7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Související dokumenty