GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
GFŘ-D-52
POKYN
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č. j.: 82981/21/7700-40470-010198
Čl. I - Předmět pokynu
1. Předmětem tohoto pokynu (dále jen "pokyn") je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále též "odvod") nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (dále též "penále") k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně (dále též "PRK") tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů, a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1). Pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 22 odst. 14 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "rozpočtová pravidla územních rozpočtů"), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále, a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2. Generální finanční ředitelství (dále jen "GFŘ") postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále, podaných dle ustanovení § 22 odst. 14 písm. b) a § 22 odst. 15 rozpočtových pravidel územních rozpočtů, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory a podpory malého rozsahu (de minimis).
Čl. II - Obecná pravidla pro posuzování žádost í o prominut í odvodů a penále
1.
[odvod]
Částku, která byla vrácena podle ustanovení § 22 odst. 6 rozpočtových pravidel územních rozpočtů (vrácení dotace nebo její části na výzvu) anebo započtena do plnění povinnosti provést odvod podle ustanovení § 22 odst. 5 rozpočtových pravidel územních rozpočtů (pozastavení poskytnutí dotace), GFŘ nepromíjí.
2.
[penále]
Pokud částka penále, která má být dle tohoto pokynu ponechána k úhradě, nedosahuje výše 1 000 Kč, GFŘ jej promine v plné výši.
Čl. III - Důvody hodné zvláštního zřetele
1.
[definice]
Za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto pokynu GFŘ považuje zejména:
a. objektivní důvody, jež stojí zcela mimo sféru příjemce dotace,
b. nepříznivou finanční situaci fyzické osoby,
c. marginální pochybení a
d. případy pozdní úhrady zadržených prostředků.
2.
[objektivní důvody]
Mezi objektivní důvody stojící zcela mimo sféru příjemce dotace patří:
A. prokázaná chyba poskytovatele;
B. prokázaná nesoučinnost poskytovatele;
C. živelní nebo jiná pohroma (událost, která nastala v důsledku přírodní činnosti a postihuje přírodu a majetek anebo škodlivě působí na činnost člověka, jeho zdraví či život);
D. státem změněná či zapříčiněná situace.
Tyto skutečnosti prokazuje příjemce dotace - žadatel o prominutí.
V případech, kdy byla prokázána příčinná souvislost mezi alespoň jedním výše uvedeným objektivním důvodem a porušením rozpočtové kázně příjemcem prostředků, GFŘ promine vyměřený odvod i penále v plné výši.
3.
[finanční situace fyzické osoby]
Za nepříznivou finanční situaci fyzické osoby GFŘ považuje případy, kdy by úhrada odvodu nebo penále znamenala ohrožení její výživy nebo na její výživu odkázaných osob. Tyto skutečnosti prokazuje fyzická osoba - žadatel o prominutí.
Pokud GFŘ shledá naplnění této podmínky a pokud mělo PRK vliv na dosažení účelu poskytnutých prostředků nebo na výsledek zadávacího řízení2), GFŘ promine odvod kromě částky ve výši 10% z poskytnuté částky3), penále promine v plné výši.
V ostatních případech naplnění této podmínky GFŘ promine vyměřený odvod i penále v plné výši.
4.
[marginální pochybení]
Za marginální pochybení považuje GFŘ taková pochybení, která nemohla ani potenciálně mít vliv na naplnění účelu poskytnuté dotace nebo na výsledek zadávacího řízení. Jedná se o tato pochybení:
- neoprávněný výdej, pokud před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem dotace (obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet);
- pozdní splnění (doložení, zveřejnění) administrativních termínů, lhůt či povinností (např. zaslání monitorovací zprávy, závěrečného vyhodnocení akce, předložení dokumentace k finančnímu vypořádání/zúčtování, povinnost hlášení určitých skutečností, např. hlášení o navýšení vlastních zdrojů, či zasílání jiných dokumentů).
Pokud bylo před podáním žádosti o prominutí marginální pochybení napraveno (pokud lze) a vyměřený odvod byl uhrazen, GFŘ promine vyměřené penále v plné výši.
5.
[pozdní úhrada zadržených prostředků]
V případě PRK spočívajícím v zadržení prostředků dle § 22 odst. 3 4) rozpočtových pravidel územních rozpočtů (dále též "zadržené prostředky"), kdy prostředky nebyly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu, avšak následně byly vráceny poskytovateli, nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu:
a) GFŘ promine povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu vyjma 1% z částky zadržených prostředků za každý započatý5) kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu; k úhradě odvodu se však ponechá nejvýše 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu,
b) GFŘ promine penále vyjma části odpovídající penále vypočítanému dle § 22 rozpočtových pravidel územních rozpočtů z neprominutého odvodu.
V případě PRK spočívajícím v zadržení prostředků dle § 22 odst. 3 6) rozpočtových pravidel územních rozpočtů, kdy zadržené prostředky nebyly vráceny poskytovateli, ale byly do dne podání žádosti o prominutí uhrazeny na účet finančního úřadu:
c) GFŘ promine penále vyjma části odpovídající penále vypočítanému z 1% z částky zadržených prostředků dle § 22 rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
V ostatních případech PRK (tj. vyjma zadržených prostředků), kdy byla požadovaná částka odvodu uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu:
d) GFŘ promine povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu,
e) GFŘ promine penále počítané ode dne následujícího po dni, kdy byla požadovaná částka odvodu uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu.
Čl. IV - Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento pokyn nabývá účinnosti šestým pracovním dnem po jeho podpisu a použije se na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán ode dne 1. 1. 2022. Dále se tento pokyn použije na případy, kdy byl v návaznosti na platební výměr na odvod, vydaný ode dne 1. 1. 2022, vydán platební výměr na penále.
2. Na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán do dne 31. 12. 2021, a na případy, kdy byl v návaznosti na tento platební výměr vydán platební výměr na penále, se použijí pravidla konkrétních Regionálních rad regionů soudržnosti účinná k 31. 12. 2021.
Ing. Tatjana Richterová
generální ředitelka
1) Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2) Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v relevantním znění, nebo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3) Poskytnutou částkou se rozumí poskytovatelem skutečně uvolněná výše prostředků.
4) Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí.
5) Prvním započatým kalendářním měsícem je měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.
6) Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí.