506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
506/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a nařízení vlády č. 168/2014 Sb., se mění takto:
1. V příloze v kapitole II se na konci tabulky doplňuje položka 11, která zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.    Chronická onemocnění bederní páteře způsobená  Nemoci vznikají při těžké fyzické práci, při které
      dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou     jsou příslušné struktury dlouhodobě přetěžovány 
      prací, spojená s dočasnou pracovní        natolik, že přetěžování je podle současných   
      neschopností pro tuto diagnózu o celkové době  lékařských poznatků příčinou nemoci, tj. jestliže
      trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3   při této práci vykonávané nejméně 3 roky alespoň 60
      let, jejichž závažnost byla vyhodnocena     směn ročně kompresní tlak na ploténku L4/L5   
      1. vklinickém neurologickém           překračuje hodnotu vycházející z limitu NIOSH US 
       vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými 3400 N a zohledňující relevantní antropometrické
       jsou palpační bolestivost v lumbálním     znaky osoby a ergonomické, časové a frekvenční 
       segmentu, Thomayerův příznak, Laségueův    parametry práce.                  
       příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2,                             
       motorický deficit v příslušném myotomu,                              
       sensitivní deficit v příslušném dermatomu a                            
       EMG průkaz axonální léze v příslušném                               
       nervovém kořenu, a na základě tohoto                               
       vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby                            
       ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech,                            
       ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5                                
       parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6                             
       parametrech a současně                                       
      2. v radiologickém vyšetření při                                 
       hodnocení morfologických změn v segmentech                            
       L3/4, L4/5 a L5/S1 při hodnocení 5 parametrů,
       kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, 
       protruze meziobratlové ploténky, Modicovy  
       změny stupně II nebo III obratlových těl,  
       posun obratlového těla a artróza       
       meziobratlových kloubů, a na základě tohoto 
       vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby 
       ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve
       věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech 
       a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       ".                                    
2. V příloze kapitola V zní:
"KAPITOLA V
Nemoci z povolání přenosné a parazitární
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání       
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Nemoci přenosné a parazitární s přenosem z      K položkám č. 1 a 2:             
      člověka na člověka nebo s dalšími způsoby přenosu                             
------------------------------------------------------------  Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno 
 2.    Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo    riziko nákazy.                
      nebo prostřednictvím přenašečů                                     
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 3.    Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí  Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky  
                                obtížných oblastech s rizikem nákazy.     
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
                                                       ". 
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty