412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Schválený:
412/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2021
o rozpočtové skladbě
Změna: 402/2022 Sb.
Změna: 348/2023 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 484/2020 Sb., a podle § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, která se uplatňuje
a) ve státním rozpočtu,
b) při sledování plnění státního rozpočtu,
c) při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d) v rozpočtech a ostatních peněžních fondech státních fondů,
e) při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f) při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g) v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
(2) Rozpočtem se pro účely této vyhlášky rozumí peněžní fondy podle odstavce 1 písm. a) až d) a g) a účty podle odstavce 1 písm. e) a f).
 
§ 2
Rozpočtová skladba
(1) Rozpočtová skladba třídí příjmy, výdaje a financující položky do jednotek třídění příjmů a výdajů (dále jen "jednotka třídění"), kterými jsou povinny organizační složky státu a právnické osoby podle § 1 odst. 1 písm. d) a g) (dále jen "rozpočtová jednotka") označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje.
(2) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů nebo výdajů:
a) odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska příslušnosti příjmů a výdajů do působnosti ústředního orgánu státní správy nebo organizační složky státu se samostatně projednávaným rozpočtem,
b) druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhu právního nebo ekonomického důvodu příjmů, výdajů a přijetí a vydání peněžních prostředků jakožto financujících položek, druhu zcizovaných a pořizovaných hodnot, druhu náhrad a druhu příjemce a poskytovatele transferů,
c) odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska činnosti, z níž příjmy plynou a na niž jsou výdaje vynakládány,
d) konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska směřování příjmů a výdajů; směřováním se pro tento účel rozumí, zda příjem nebo výdaj plyne, anebo neplyne od jiného rozpočtu nebo k jinému rozpočtu,
e) podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,
f) prostorové, kterým je třídění z hlediska původu příjmů a krytí výdajů těmito příjmy,
g) nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,
h) doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,
i) programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,
j) účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,
k) strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,
l) transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.
(3) Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje.
(4) Názvy, číselné označení a případně náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví
a) přílohy č. 2 až 7 k této vyhlášce v případě jednotek třídění, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti,
b) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") v případě jednotek třídění, které vyjadřují skutečnosti, které se často mění,
c) správci kapitol státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel (dále jen "správce kapitoly") v případě jednotek třídění, pokud jde o skutečnosti, které vznikají z jejich operativní činnosti.
(5) Jednotky nástrojového, programového, účelového, strukturního a transferového třídění stanoví ministerstvo nebo správci kapitol v souladu s jejich systematikou. Seznamy těchto jednotek s jejich čísly a názvy uveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách.
 
ČÁST DRUHÁ
HLEDISKA A DRUHY TŘÍDĚNÍ
 
§ 3
Odpovědnostní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu
(1) Z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje státního rozpočtu třídí na kapitoly státního rozpočtu v souladu s jejich vymezením v rozpočtových pravidlech (dále jen "kapitola").
(2) Čísla kapitol jsou třímístná.
(3) Kapitoly a jejich čísla jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Druhové třídění příjmů a výdajů
 
§ 4
Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje, a to podle příjmových a výdajových druhů.
 
§ 5
(1) Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, který rozpočtové jednotce plyne za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv.
(2) U příjmů z transferů podle § 6 písm. b) a půjčených prostředků se pro účely této vyhlášky příjmovým druhem rozumí druh přijímané podpory, zdroj nebo právní důvod transferu nebo zdroj půjčených peněžních prostředků.
 
§ 6
Pro účely určení výdajového druhu se výdaje peněžních prostředků dělí na
a) výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota,
b) transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí,
c) půjčené peněžní prostředky.
 
§ 7
(1) Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky u výdajů na nákupy rozumí druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady.
(2) U výdajů z transferů a půjčených peněžních prostředků se pro účely této vyhlášky výdajovým druhem rozumí druh podpory, kterou transfer nebo půjčené peněžní prostředky představují, a druh příjemce této podpory.
 
§ 8
(1) Výdaji na nákupy jsou výdaje prostředků na pořízení hodnot a výdaje prostředků na náhrady.
(2) Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv.
(3) Výdaji na náhrady jsou výdaje na odškodnění újmy a dělí se na výdaje na náhrady za způsobenou újmu a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.
 
§ 9
(1) Způsobenou újmou se pro účely této vyhlášky rozumí újma, kterou rozpočtová jednotka způsobila nebo která vznikla při plnění povinností v její prospěch.
(2) Nezpůsobenou újmou se pro účely této vyhlášky rozumí újma, kterou rozpočtová jednotka nezpůsobila a která nevznikla při plnění povinností v její prospěch.
 
§ 10
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového je nejnižší jednotkou třídění rozpočtová položka (dále jen "položka").
(2) Položky se seskupují do podseskupení položek, podseskupení položek do seskupení položek a seskupení položek do rozpočtových tříd (dále jen "třída").
(3) Čísla položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí podseskupení položek a čtvrté položku.
(4) Položky, podseskupení položek, seskupení položek a třídy a jejich čísla jsou uvedeny v druhovém třídění rozpočtové skladby v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Odvětvové třídění příjmů a výdajů
 
§ 11
(1) Z odvětvového hlediska se třídí všechny výdaje. Z příjmů se z odvětvového hlediska třídí pouze příjmy podle odstavce 3.
(2) Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření toho, kdo peněžní prostředky, které rozpočtová jednotka získává jako příjmy, rozpočtové jednotce poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž rozpočtová jednotka peněžní prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.
(3) Z hlediska odvětvového se u obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí třídí pouze nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků.
 
§ 12
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového je nejnižší jednotkou třídění rozpočtový paragraf (dále jen "paragraf").
(2) Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů (dále jen "pododdíl"), pododdíly do rozpočtových oddílů (dále jen "oddíl") a oddíly do rozpočtových skupin (dále jen "skupina").
(3) Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf.
(4) Paragrafy, pododdíly, oddíly a skupiny a jejich čísla jsou uvedeny v odvětvovém třídění rozpočtové skladby v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Konsolidační třídění příjmů a výdajů
 
§ 13
(1) Konsolidační hledisko se uplatní u převodů příjmů nebo výdajů uvnitř soustavy rozpočtů.
(2) Převodem uvnitř soustavy rozpočtů se rozumí
a) přijetí peněžních prostředků vydaných jiným rozpočtem,
b) výdaj rozpočtu, kterým je
1. převod mezi rozpočty, nebo
2. převod uvnitř jednoho rozpočtu.
(3) Převody mezi rozpočty podle odstavce 2 se tímto způsobem třídí v případě, že tato skutečnost není vyjádřena již v druhovém třídění, a jestliže toto třídění je potřebné k vykazování souhrnných údajů o příjmech a výdajích dvou nebo více rozpočtů.
(4) Příjmy a výdaje podle odstavců 2 a 3 se třídí podle stupňů konsolidace.
(5) Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh rozpočtů, mezi nimiž probíhají peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a na druhé straně jejich příjmy, určené podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.
 
§ 14
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky.
(2) Čísla záznamových jednotek jsou třímístná.
(3) Záznamové jednotky a jejich čísla jsou uvedeny v konsolidačním třídění rozpočtové skladby v příloze č. 4 k této vyhlášce.
Podkladové třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu
 
§ 15
(1) Z hlediska podkladu pro změnu státního rozpočtu se příjmy a výdaje státního rozpočtu třídí podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje.
(2) U příjmů se druhem podkladu pro změnu státního rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňuje výdaj nad schválený státní rozpočet a z jakého právního důvodu.
(3) U výdajů se druhem podkladu pro změnu státního rozpočtu rozumí oprávnění, na základě kterého organizační složka státu výdaj provádí.
 
§ 16
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se příjmy a výdaje třídí na podkladové jednotky.
(2) Čísla podkladových jednotek jsou jednomístná.
(3) Podkladové jednotky podkladového třídění rozpočtové skladby a jejich čísla jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Prostorové třídění příjmů a výdajů
 
§ 17
(1) Pro účely této vyhlášky se územním rozpočtem rozumí rozpočet a další peněžní fondy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
(2) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje územních rozpočtů podle odstavců 5 a 6, příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí.
(3) Zdrojem příjmů se rozumí skutečnost, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů.
(4) Zdrojem výdajů se rozumí skutečnost, zda se vydané peněžní prostředky považují za peněžní prostředky kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů.
(5) Z příjmů územních rozpočtů se podle odstavce 2 třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen "výdaje na spolufinancování").
(6) Z výdajů územních rozpočtů se podle odstavce 2 třídí jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.
 
§ 18
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu se příjmy a výdaje třídí na prostorové jednotky.
(2) Čísla prostorových jednotek jsou jednomístná.
(3) Prostorové jednotky a jejich čísla jsou uvedeny v prostorovém třídění rozpočtové skladby v příloze č. 6 k této vyhlášce.
Nástrojové třídění příjmů a výdajů
 
§ 19
(1) Z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu, státních fondů a územních rozpočtů třídí podle toho, zda zdrojem příjmu je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy podle jejich vymezení v rozpočtových pravidlech, jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech.
(2) Z příjmů územních rozpočtů se podle odstavce 1 třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování, a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.
 
§ 20
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje třídí na nástroje.
(2) Nástroji se pro účely této vyhlášky rozumí jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie a jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech, případně jiné zahraniční zdroje, a jejich analytiky, jsou-li ministerstvem uveřejněny na jeho internetových stránkách.
(3) Čísla nástrojů jsou pětimístná. První 3 místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie, jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech nebo jiné zahraniční zdroje a poslední 2 místa jejich analytiky, které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů a státních fondů. Čísla nástrojů uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
Doplňkové třídění výdajů státního rozpočtu
 
§ 21
Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele podle přílohy zákona o státním rozpočtu České republiky, kterou se stanoví ukazatele státního rozpočtu podle kapitol, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.
 
§ 22
(1) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům se výdaje třídí na dílčí průřezové ukazatele.
(2) Čísla průřezových ukazatelů jsou dvoumístná. Čísla průřezových ukazatelů lze přiřadit k jednotce třídění podle § 12 odst. 1.
(3) Dílčí průřezové ukazatele doplňkového třídění rozpočtové skladby a jejich čísla jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.
Programové třídění výdajů
 
§ 23
Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.
 
§ 24
(1) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 23 je nejnižší jednotkou třídění akce.
(2) Dotační investiční akce a výdajové investiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech se pro třídicí účely seskupují do podmnožin subtitulů, podmnožiny subtitulů do subtitulů, subtituly do titulů a tituly do programů.
(3) Dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech, dotační akce, na jejichž evidování se použijí pravidla pro dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech a dotační akce uskutečňované v rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, nebo jiných zahraničních zdrojů, se seskupují pouze do programů. To se nepoužije na dotační investiční akce realizované státními příspěvkovými organizacemi, u nichž se postupuje podle odstavce 2, vyjma dotačních investičních akcí, na jejichž evidování se použijí pravidla pro dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech.
(4) Číselník akcí, podmnožin subtitulů, subtitulů a titulů a programů se vytváří a vede v rozpočtovém systému upraveném rozpočtovými pravidly. Číslo akce je třináctimístné.
(5) Jednotlivá místa v čísle akce podle odstavce 2 vyjadřují označení
a) programu zapsaného na prvním až třetím a pátém a šestém místě, kde označuje
1. řadu programů první místo,
2. kapitolu, ve které se program realizuje, druhé a třetí místo,
b) titulu, který je zároveň součástí čísla programu a označují jej páté a šesté místo,
c) příslušnosti k modulu rozpočtového systému na čtvrtém místě, kde označuje
1. dotační investiční akci písmeno "D",
2. výdajovou investiční akci písmeno "V",
d) subtitulu na sedmém a osmém místě,
e) podmnožiny subtitulu na devátém místě,
f) identifikace akce v systematickém uspořádání nastaveném správcem kapitoly na desátém až třináctém místě.
(6) Jednotlivá místa v čísle akce podle odstavce 3 věty první vyjadřují označení
a) příslušnosti k modulu rozpočtového systému na prvním místě, kde označuje neinvestiční dotační akci, dotační akci, na jejíž evidování se vztahují pravidla pro dotační neinvestiční akci nebo akci spolufinancovanou ze zahraničních zdrojů písmeno "Z",
b) programu zapsaného na prvním až pátém místě, kde kapitolu, ve které se program realizuje, označují druhé a třetí místo,
c) identifikace řady, která je zároveň součástí čísla programu a označují ji čtvrté a páté místo,
d) agregace na šestém a sedmém místě,
e) identifikace akce v systematickém uspořádání nastaveném správcem kapitoly na osmém až třináctém místě.
Účelové třídění výdajů státního rozpočtu
 
§ 25
(1) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu v rámci státního rozpočtu se výdaje státního rozpočtu, ke kterým organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu, které jsou zařazeny do jiných kapitol, třídí podle kapitol, ze kterých se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu.
(2) Účelové třídění je povinné pro výdaje, ke kterým organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa.
(3) V případech, kdy se nepoužije odstavec 2, určí organizační složka státu, zda a které své výdaje bude třídit z hlediska účelu rozpočtového přesunu v rámci státního rozpočtu.
 
§ 26
(1) Při účelovém třídění výdajů se výdaje třídí na účely.
(2) Účely se pro účely této vyhlášky rozumí jednotlivé rozpočtové přesuny do jiných kapitol, které schvaluje ministerstvo.
(3) Čísla účelů jsou devítimístná. První 2 místa označují rok schválení rozpočtového přesunu, další 3 místa kapitolu, z jejíhož rozpočtu se přesun provádí, a poslední 4 místa pořadové číslo rozpočtového přesunu.
Strukturní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu
 
§ 27
(1) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů státního rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle strukturovaných celků.
(2) Strukturovanými celky se pro účely této vyhlášky rozumí ukazatele příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, které potřebují správci kapitol nebo ministerstvo pro výkon státní správy v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu, zejména ke stanovení rozpočtu specifických ukazatelů v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok a k evidenci jeho plnění.
 
§ 28
(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty se příjmy a výdaje třídí na bloky, okruhy, množiny a výdaje též na podmnožiny, které se stanovují v rozpočtovém systému.
(2) Podmnožiny se seskupují do množin, množiny do okruhů a okruhy do bloků.
(3) Ministerstvo stanoví v rozpočtovém systému okruhy a bloky pro třídění příjmů. Okruhy a bloky pro třídění výdajů stanoví v rozpočtovém systému správci kapitol a ministerstvo je schvaluje.
(4) Podmnožiny a množiny stanoví správci kapitol pro organizační složky státu, které patří do jejich kapitol, a oznámí je ministerstvu.
(5) Čísla podmnožin jsou desetimístná. První 3 místa označují blok, další 3 místa okruh, další 3 místa množinu a poslední místo podmnožinu.
 
§ 29
Transferové třídění příjmů a výdajů
(1) Z hlediska účelů transferů se výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, třídí podle toho, z které kapitoly státního rozpočtu, nebo ze kterého státního fondu se transfer poskytuje anebo zda se poskytuje z Národního fondu. Tyto výdaje se třídí podle pořadí transferu.
(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů se příjmy a výdaje člení na účelové znaky.
(3) Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery, které uvolňují ústřední orgány státní správy nebo jimi zřízené organizační složky státu, státní fondy a Národní fond.
(4) Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První 2 místa označují kapitolu státního rozpočtu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer poskytuje, a zbylá 3 místa kód titulu transferu.
(5) Odstavce 1 až 4 se použijí i na půjčené peněžní prostředky.
 
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 30
Používání jednotek třídění
(1) Rozpočtové jednotky používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které odpovídají jejich činnosti.
(2) Pokud příjmy, výdaje nebo financující položky jsou utajovanou informací podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, zajistí jejich původce v neutajovaných dokumentech využívajících rozpočtovou skladbu použití takových jednotek třídění a jejich úprav, které zabezpečí ochranu utajovaných informací.
 
§ 31
Podrobnější třídění a další třídění příjmů a výdajů
(1) Organizační složky státu, státní fondy, obce, kraje a dobrovolné svazky obcí mohou použít podrobnější třídění nebo další třídění příjmů a výdajů.
(2) Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v části druhé na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění v ní stanovené.
(3) Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle jiných hledisek než jen hledisek stanovených v části druhé.
 
§ 32
Přechodné ustanovení
Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do 31. prosince 2021 se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 33
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
2. Vyhláška č. 568/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
3. Vyhláška č. 484/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
4. Vyhláška č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 233/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 306/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 175/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 357/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 51/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
10. Vyhláška č. 452/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
11. Vyhláška č. 96/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
12. Vyhláška č. 493/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
13. Vyhláška č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
14. Vyhláška č. 362/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vyhláška č. 56/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
16. Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
17. Vyhláška č. 233/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Vyhláška č. 12/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
19. Vyhláška č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
20. Vyhláška č. 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
21. Vyhláška č. 577/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 34
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Odpovědnostní třídění
Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky
Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kapitola 303 Senát Parlamentu
Kapitola 304 Úřad vlády České republiky
Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba
Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí
Kapitola 307 Ministerstvo obrany
Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad
Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Kapitola 312 Ministerstvo financí
Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kapitola 314 Ministerstvo vnitra
Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí
Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
Kapitola 321 Grantová agentura České republiky
Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kapitola 327 Ministerstvo dopravy
Kapitola 328 Český telekomunikační úřad
Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství
Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kapitola 334 Ministerstvo kultury
Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví
Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví
Kapitola 345 Český statistický úřad
Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
Kapitola 348 Český báňský úřad
Kapitola 349 Energetický regulační úřad
Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 358 Ústavní soud
Kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady
Kapitola 361 Akademie věd České republiky
Kapitola 362 Národní sportovní agentura
Kapitola 364 Digitální a informační agentura
Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv
Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
Kapitola 377 Technologická agentura České republiky
Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad
Kapitola 396 Státní dluh
Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa
 
Příl.2
Druhové třídění
Třída 1 - Daňové příjmy
Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství, pokud příslušenství není vykazováno odděleně. Příslušenstvím se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona.
Seskupení položek 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Podseskupení položek 111 - Příjem z daní z příjmů fyzických osob
Položka 1111 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci
Položka 1112 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
Položka 1113 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Podseskupení položek 112 - Příjem z daní z příjmů právnických osob
Položka 1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob
Položka 1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Položka 1123 - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Seskupení položek 12 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku
Podseskupení položek 121 - Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku
Položka 1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty
Poznámka:
Tuto položku používají finanční úřady a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci. Používají ji také kraje a obce pro zařazení svého podílu z daně z přidané hodnoty.
Podseskupení položek 122 a 123 - Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku
Položka 1220 - Příjem ze spotřební daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky
Položka 1221 - Příjem ze spotřební daně z minerálních olejů
Položka 1222 - Příjem ze spotřební daně z lihu
Položka 1223 - Příjem ze spotřební daně z piva
Položka 1224 - Příjem ze spotřební daně z vína a meziproduktů
Položka 1225 - Příjem ze spotřební daně z tabákových výrobků
Položka 1226 - Příjem z poplatku za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země
Položka 1227 - Příjem z audiovizuálních poplatků
Položka 1228 - Příjem ze spotřební daně ze surového tabáku
Položka 1229 - Příjem ze spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků
Položka 1231 - Příjem z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů
Položka 1232 - Příjem z daně z pevných paliv
Položka 1233 - Příjem z daně z elektřiny
Položka 1234 - Příjem z odvodu z elektřiny ze slunečního záření
Seskupení položek 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Podseskupení položek 132 - Příjem z daní a poplatků z provozu motorových vozidel
Položka 1321 - Příjem z daně silniční
Položka 1322 - Příjem z časového poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
Položka 1323 - Příjem z mýtného
Podseskupení položek 133 - Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí
Položka 1331 - Příjem z poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Položka 1332 - Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší
Položka 1333 - Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
Položka 1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
Položka 1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
Položka 1336 - Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Položka 1337 - Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad
Položka 1338 - Příjem z registračních a evidenčních poplatků za obaly
Položka 1339 - Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv
Poznámka:
Příjmy z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí neuvedené na jiných položkách.
Podseskupení položek 134 - Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb
Na položky tohoto podseskupení zařazují obce své příjmy z místních poplatků podle zákona upravujícího místní poplatky.
Položka 1341 - Příjem z poplatku ze psů
Položka 1342 - Příjem z poplatku z pobytu
Položka 1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
Položka 1344 - Příjem z poplatku ze vstupného
Položka 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Položka 1346 - Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Položka 1348 - Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Položka 1349 - Příjem ze zrušených místních poplatků
Podseskupení položek 135 - Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb
Položka 1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Položka 1354 - Příjem z licencí pro kamionovou dopravu
Položka 1356 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
Položka 1357 - Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody
Položka 1358 - Příjem z poplatku za využívání zdroje přírodní minerální vody
Položka 1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených
Poznámka:
Na tuto položku například zařazují obce a Státní fond životního prostředí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla.
Podseskupení položek 136 - Příjem ze správních a soudních poplatků
Položka 1361 - Příjem ze správních poplatků
Položka 1362 - Příjem ze soudních poplatků
Podseskupení položek 137 - Příjem z poplatků na činnost správních úřadů
Položka 1371 - Příjem z poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
Položka 1372 - Příjem z poplatku placeného Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení
Položka 1373 - Příjem z udržovacího poplatku Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
Položka 1379 - Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených
Podseskupení položek 138 - Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her
Položka 1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
Položka 1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů
Položka 1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů
Položka 1385 - Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
Položka 1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Položka 1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Položka 1388 - Příjem z daně z internetových hazardních her
Položka 1389 - Příjem z daně z hazardních her provozovaných bez povolení nebo ohlášení
Seskupení položek 14 - Příjem z daní a cel za zboží a služby ze zahraničí
Podseskupení položek 140 - Příjem z daní a cel za zboží a služby ze zahraničí
Položka 1401 - Příjem ze cla vyměřeného do dne 30. dubna 2004
Položka 1409 - Příjem ze zrušené dovozní přirážky, dovozní daně a jiných zrušených daní z mezinárodního obchodu a transakcí
Seskupení položek 15 - Příjem z majetkových daní
Podseskupení položek 151 - Příjem z daní z majetku
Položka 1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí
Podseskupení položek 152 - Příjem ze zrušených daní z majetkových a kapitálových převodů
Položka 1521 - Příjem ze zrušené daně dědické
Položka 1522 - Příjem ze zrušené daně darovací
Položka 1523 - Příjem ze zrušené daně z nabytí nemovitých věcí a zrušené daně z převodu nemovitostí
Seskupení položek 16 - Příjem z povinného pojistného
Podseskupení položek 161 - Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Položka 1611 - Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
Položka 1612 - Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnanců
Položka 1613 - Příjem z pojistného na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných
Položka 1614 - Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
Položka 1615 - Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnanců
Položka 1617 - Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
Položka 1618 - Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činných
Podseskupení položek 162 - Příjem související s pojistným na sociální zabezpečení
Položka 1627 - Příjem z přirážek k pojistnému
Položka 1628 - Příjem z příslušenství pojistného
Položka 1629 - Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nebo z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Poznámka:
Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a 162, ale které není při jejich přijetí možné zařadit na žádnou položku, protože nejsou k dispozici informace, na základě kterých by tak bylo možné učinit.
Seskupení položek 17 - Ostatní daňové příjmy
Podseskupení položek 170 - Ostatní daňové příjmy
Položka 1701 - Nerozúčtované, neidentifikované a do jiných položek nezařaditelné daňové příjmy
Položka 1702 - Příjem z prodeje kolkových známek
Poznámka:
Nepatří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich platit poplatky.
Položka 1703 - Příjem z odvodů nahrazujících zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
Položka 1704 - Příjem z příslušenství daní a poplatků
Poznámka:
Příjmy z příslušenství daní, poplatků a obdobných peněžitých plnění mimo seskupení položek 16, je-li oddělitelné.
Položka 1706 - Příjem ze zrušené dávky z cukru
Poznámka:
Příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního zemědělského intervenčního fondu z dávek z cukru.
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Seskupení položek 21 - Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Podseskupení položek 211 - Příjem z vlastní činnosti
Položka 2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
Položka 2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
Položka 2113 - Příjem ze školného
Položka 2115 - Příjem z prodeje práv k využívání rádiových kmitočtů
Položka 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Podseskupení položek 212 - Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem
Položka 2121 - Příjem z odvodů zbývajícího zisku České národní banky
Položka 2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací
Položka 2123 - Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací
Položka 2124 - Příjem z odvodů školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi
Položka 2125 - Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu
Poznámka:
Příjmy ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, od těchto podniků, kterými jsou převody z jejich fondů zakladatele do státního rozpočtu, též jejich příjmy a příjmy státních finančních aktiv z likvidačního zůstatku zrušených podniků.
Položka 2129 - Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků
Podseskupení položek 213 - Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
Položka 2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
Položka 2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Položka 2133 - Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí
Položka 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku
Podseskupení položek 214 - Přijaté výnosy z finančního majetku
Položka 2140 - Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům
Položka 2141 - Příjem z úroků
Položka 2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend
Položka 2143 - Kursové rozdíly v příjmech
Položka 2144 - Příjem z úroků ze státních dluhopisů
Poznámka:
S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
Položka 2145 - Příjem z úroků z komunálních dluhopisů
Poznámka:
S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
Položka 2146 - Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům
Položka 2147 - Neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům
Položka 2148 - Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům
Položka 2149 - Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku
Seskupení položek 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů
Podseskupení položek 221 - Přijaté sankční platby
Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční platby, které lze oddělit od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny.
Položka 2211 - Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů
Položka 2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
Podseskupení položek 222 - Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy
Položka 2221 - Přijaté vratky nespotřebovaných transferů
Položka 2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů
Položka 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Položka 2224 - Příjem z vratek nevyužitých prostředků z Národního fondu
Položka 2225 - Příjem z úhrad prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a získaných od zaměstnavatelů
Položka 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Položka 2227 - Příjem z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
Seskupení položek 23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy
Podseskupení položek 231 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Položka 2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku
Podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy
Položka 2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary
Položka 2322 - Příjem z pojistných plnění
Položka 2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Položka 2325 - Vratky nepoužitých prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů
Položka 2326 - Prostředky přijaté z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv
Položka 2327 - Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropské unii za Národní fond
Položka 2328 - Neidentifikované příjmy
Položka 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Podseskupení položek 234 - Příjmy z plateb za využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
Položka 2342 - Příjem plateb k úhradě správy vodních toků a správy povodí
Položka 2343 - Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
Podseskupení položek 235 - Příjmy za využívání dalších majetkových práv
Položka 2351 - Příjem z poplatků za udržování patentu v platnosti
Položka 2352 - Příjem z poplatků za udržování evropského patentu v platnosti
Položka 2353 - Příjem z poplatků za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva
Podseskupení položek 236 - Příjmy z dobrovolného pojistného
Položka 2361 - Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od osob samostatně výdělečně činných
Položka 2362 - Příjem z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění
Podseskupení položek 239 - Dočasné zatřídění příjmů
Položka 2391 - Dočasné zatřídění příjmů
Seskupení položek 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků
Na položky tohoto seskupení patří pouze splátky půjčených prostředků původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity.
Podseskupení položek 241 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelů
Položka 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelů - fyzických osob
Položka 2412 - Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob
Položka 2413 - Splátky půjčených prostředků od finančních podnikatelů - právnických osob
Položka 2414 - Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu
Podseskupení položek 242 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob
Položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob
Podseskupení položek 243 - Splátky půjčených prostředků od rozpočtů ústřední úrovně
Položka 2431 - Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu
Položka 2432 - Splátky půjčených prostředků od státních fondů
Položka 2433 - Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně
Položka 2434 - Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění
Poznámka:
Zahrnuje například splátky půjčených prostředků od zdravotních pojišťoven.
Položka 2439 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
Podseskupení položek 244 - Splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně
Položka 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
Položka 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
Položka 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
Položka 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně
Podseskupení položek 245 - Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob
Položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
Položka 2452 - Splátky půjčených prostředků od vysokých škol
Položka 2459 - Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob
Podseskupení položek 246 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob
Položka 2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob
Podseskupení položek 247 - Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
Položka 2470 - Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
Podseskupení položek 248 - Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
Položka 2481 - Příjem od dlužníků za realizace záruk
Položka 2482 - Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek včetně splátek vládních úvěrů
Seskupení položek 25 - Příjmy sdílené s Evropskou unií nebo s jejím členským státem
Podseskupení položek 251 - Příjmy sdílené s Evropskou unií nebo s jejím členským státem
Položka 2511 - Podíl na clu vyměřeném ode dne 1. května 2004
Položka 2512 - Podíl na dávkách z cukru vybraných Státním zemědělským intervenčním fondem
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Seskupení položek 31 - Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
Podseskupení položek 311 - Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
Položka 3111 - Příjem z prodeje pozemků
Položka 3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Položka 3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Položka 3114 - Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku
Poznámka:
Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně z prodeje povolenek, jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí.
Položka 3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Podseskupení položek 312 - Ostatní kapitálové příjmy
Položka 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Položka 3122 - Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku
Položka 3129 - Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené
Seskupení položek 32 - Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Podseskupení položek 320 - Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Položka 3201 - Příjem z prodeje akcií
Položka 3202 - Příjem z prodeje majetkových podílů
Položka 3203 - Příjem z prodeje dluhopisů
Položka 3209 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Třída 4 - Přijaté transfery
Seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery
Podseskupení položek 411 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
Položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Položka 4114 - Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Položka 4115 - Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění
Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Položka 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu
Položka 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
Podseskupení položek 412 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Položka 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Položka 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Podseskupení položek 413 - Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti
Položka 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti
Položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů
Položka 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu
Položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů
Položka 4135 - Převody z rezervních fondů organizačních složek státu
Položka 4136 - Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu
Položka 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi
Poznámka:
1. Příjmy městských obvodů a městských částí statutárních měst z převodů od statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto neinvestiční dotace na jejich činnost. Příjmy městských částí hlavního města Prahy z neinvestičních převodů od hlavního města Prahy.
2. Příjmy statutárních měst z neinvestičních převodů od svých městských obvodů nebo městských částí. Příjmy hlavního města Prahy z neinvestičních převodů od svých městských částí.
Položka 4138 - Převody z vlastní pokladny
Položka 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
Podseskupení položek 414 - Převody z vlastních fondů přes rok
Položka 4140 - Převody z vlastních fondů přes rok
Podseskupení položek 415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
Položka 4151 - Neinvestiční přijaté transfery od jiných států
Položka 4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob
Položka 4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
Položka 4155 - Neinvestiční transfery z finančních mechanismů
Položka 4156 - Neinvestiční transfery od Organizace severoatlantické smlouvy
Položka 4159 - Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí
Podseskupení položek 416 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Položka 4160 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Seskupení položek 42 - Investiční přijaté transfery
Podseskupení položek 421 - Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
Položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Položka 4212 - Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Položka 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Položka 4214 - Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Položka 4218 - Investiční převody z Národního fondu
Položka 4219 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
Podseskupení položek 422 - Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Položka 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
Položka 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
Položka 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Podseskupení položek 423 - Investiční přijaté transfery ze zahraničí
Položka 4231 - Investiční přijaté transfery od jiných států
Položka 4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí
Položka 4233 - Investiční transfery přijaté od Evropské unie
Položka 4234 - Investiční transfery z finančních mechanismů
Položka 4235 - Investiční transfery od Organizace severoatlantické smlouvy
Podseskupení položek 424 - Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Položka 4240 - Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Podseskupení položek 425 - Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti
Položka 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi
Poznámka:
1. Příjmy městských obvodů a městských částí statutárních měst z převodů od statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto investiční dotace na jejich činnost. Příjmy městských částí hlavního města Prahy z investičních převodů od hlavního města Prahy.
2. Příjmy statutárních měst z investičních převodů od svých městských obvodů nebo městských částí. Příjmy hlavního města Prahy z převodů od svých městských částí.
Třída 5 - Běžné výdaje
Seskupení položek 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje
Podseskupení položek 501 - Platy
Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Položka 5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
Položka 5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě
Položka 5014 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Položka 5019 - Ostatní platy
Podseskupení položek 502 - Výdaje na ostatní platby za provedenou práci
Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje
Poznámka:
Zejména odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr a odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů.
Položka 5022 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Položka 5024 - Odstupné
Položka 5025 - Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech
Položka 5026 - Odchodné
Položka 5027 - Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě
Položka 5028 - Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání
Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Podseskupení položek 503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
Položka 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Položka 5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Položka 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Podseskupení položek 504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví
Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví
Položka 5042 - Odměny za užití počítačových programů
Podseskupení položek 505 - Výdaje na platové a mzdové náhrady
Položka 5051 - Platové a mzdové náhrady
Podseskupení položek 506 - Mzdy podle cizího práva
Položka 5061 - Mzdy podle cizího práva
Seskupení položek 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje
Podseskupení položek 512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem
Položka 5122 - Podlimitní věcná břemena
Položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení
Podseskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu
Položka 5131 - Potraviny
Položka 5132 - Ochranné pomůcky
Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál
Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
Položka 5135 - Učebnice a školní potřeby
Položka 5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky
Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Položka 5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený
Podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje
Položka 5141 - Úroky vlastní
Položka 5142 - Kursové rozdíly ve výdajích
Položka 5143 - Úroky vzniklé převzetím cizích závazků
Položka 5144 - Úplaty dluhové služby
Položka 5145 - Neúrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům
Položka 5146 - Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům
Položka 5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům
Položka 5148 - Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě výdajů na deriváty k vlastním dluhopisům
Položka 5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Podseskupení položek 515 - Výdaje na nákup vody, paliv a energie
Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
Položka 5152 - Teplo
Položka 5153 - Plyn
Položka 5154 - Elektrická energie
Položka 5155 - Pevná paliva
Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva
Položka 5157 - Teplá voda
Položka 5159 - Nákup ostatních paliv a energie
Podseskupení položek 516 - Výdaje na nákup služeb
Položka 5161 - Poštovní služby
Položka 5162 - Služby elektronických komunikací
Položka 5163 - Služby peněžních ústavů
Položka 5164 - Nájemné
Položka 5165 - Zemědělské pachtovné
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání
Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
Podseskupení položek 517 - Výdaje na ostatní nákupy
Položka 5171 - Opravy a udržování
Položka 5172 - Podlimitní programové vybavení
Položka 5173 - Cestovné
Poznámka:
Cestovní náhrady hrazené osobám vykonávajícím pro organizaci závislou činnost a osobám, které se činnosti rozpočtové jednotky účastní nebo ji v souvislosti s její činností navštívily. Na položku 5173 patří i přímé výdaje na zajištění služebních, pracovních a podobných cest.
Položka 5175 - Pohoštění
Poznámka:
Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169).
Položka 5176 - Účastnické úplaty na konference
Položka 5177 - Nákup archiválií
Položka 5178 - Nájemné za nájem s právem koupě
Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené
Podseskupení položek 518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty
Položka 5181 - Převody vnitřním organizačním jednotkám
Položka 5182 - Převody vlastní pokladně
Poznámka:
Výběr hotovosti z bankovního úětu do pokladny.
Položka 5183 - Výdaje na realizaci záruk
Položka 5184 - Výdaje na vládní úvěry
Položka 5185 - Převody do elektronických peněženek
Položka 5189 - Vratky jistot
Podseskupení položek 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary
Položka 5191 - Zaplacené sankce a odstupné
Poznámka:
Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené jiným osobám než státu, státním fondům, obcím, krajům a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené těmto osobám patří na položku 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, nebo plateb k plnění dluhu, který rozpočtová jednotka řádně neplní a je za to postižena peněžitou sankcí (sankce, které nelze od takových plateb oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby).
Položka 5192 - Poskytnuté náhrady
Položka 5194 - Výdaje na věcné dary
Položka 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Položka 5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce
Položka 5197 - Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí
Položka 5198 - Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
Položka 5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
Seskupení položek 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám
Podseskupení položek 521 - Neinvestiční transfery podnikatelům
Položka 5211 - Neinvestiční transfery finančním institucím
Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
Položka 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
Položka 5214 - Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Položka 5215 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu
Položka 5216 - Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem
Položka 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům
Podseskupení položek 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Položka 5224 - Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím
Položka 5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
Seskupení položek 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní
Podseskupení položek 531 - Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně
Položka 5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Položka 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům
Položka 5313 - Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
Položka 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
Položka 5315 - Odvod daně za zaměstnance
Položka 5316 - Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance
Položka 5317 - Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance
Položka 5318 - Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
Položka 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Podseskupení položek 532 - Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
Položka 5321 - Neinvestiční transfery obcím
Položka 5322 - Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
Položka 5323 - Neinvestiční transfery krajům
Položka 5324 - Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
Položka 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
Podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Položka 5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám
Položka 5333 - Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Položka 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Podseskupení položek 534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti
Položka 5341 - Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti
Položka 5342 - Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
Položka 5343 - Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů
Položka 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
Položka 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
Položka 5346 - Převody do fondů organizačních složek státu
Položka 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
Položka 5348 - Převody do vlastní pokladny
Položka 5349 - Ostatní převody vlastním fondům
Podseskupení položek 535 - Převody do vlastních fondů přes rok
Položka 5350 - Převody do vlastních fondů přes rok
Podseskupení položek 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní
Položka 5361 - Nákup kolků
Položka 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu
Položka 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Položka 5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
Položka 5365 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům
Položka 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi
Položka 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi
Položka 5368 - Výdaje z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Položka 5369 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Seskupení položek 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám
Podseskupení položek 541 - Sociální dávky
Položka 5410 - Sociální dávky
Poznámka:
Transfery povahy dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), kterými se rozumějí dávky patřící do pododdílů 411 až 418 a paragrafů 4195, 4199 a 4210. Na položku 5410 nepatří platby povahy půjčených prostředků fyzickým osobám. Patří na ni výsluhové náležitosti podle zákona o vojácích z povolání (výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné a úmrtné) a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (výsluhový příspěvek, odchodné, úmrtné a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu).
Podseskupení položek 542 - Náhrady placené fyzickým osobám
Položka 5421 - Plnění z úrazového pojištění
Položka 5423 - Náhrady mezd podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Položka 5425 - Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci
Podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům
Položka 5492 - Dary fyzickým osobám
Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Položka 5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru
Položka 5495 - Stabilizační příspěvek vojákům
Položka 5496 - Služební příspěvek vojákům na bydlení
Položka 5497 - Náborový příspěvek
Položka 5498 - Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům
Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
Seskupení položek 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí
Podseskupení položek 551 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům
Položka 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím
Položka 5512 - Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Transfery Evropské unii. Na položku 5512 patří i sankce, které se jí platí.
Položka 5513 - Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropské unie
Položka 5514 - Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty
Položka 5515 - Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu
Položka 5516 - Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků
Položka 5517 - Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle objemu nerecyklovaných plastových obalů
Podseskupení položek 552 - Neinvestiční transfery cizím státům
Položka 5520 - Neinvestiční transfery cizím státům
Podseskupení položek 553 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Položka 5531 - Peněžní dary do zahraničí
Položka 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Podseskupení položek 554 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím
Položka 5541 - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím
Položka 5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím
Seskupení položek 56 - Neinvestiční půjčené prostředky
Podseskupení položek 561 - Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům
Položka 5611 - Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucím
Položka 5612 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
Položka 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
Položka 5614 - Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Položka 5615 - Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu
Položka 5619 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelům
Podseskupení položek 562 - Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám
Položka 5621 - Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Položka 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům
Položka 5623 - Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
Položka 5624 - Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
Položka 5629 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám
Podseskupení položek 563 - Neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům ústřední úrovně
Položka 5631 - Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
Položka 5632 - Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům
Položka 5633 - Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
Položka 5634 - Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
Položka 5639 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
Podseskupení položek 564 - Neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně
Položka 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Položka 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
Položka 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně
Podseskupení položek 565 - Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
Položka 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
Položka 5652 - Neinvestiční půjčené prostředky veřejným vysokým školám
Položka 5659 - Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým organizacím zřízených jinými zřizovateli
Podseskupení položek 566 - Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
Položka 5660 - Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
Podseskupení položek 567 - Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
Položka 5670 - Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
Seskupení položek 57 - Neinvestiční převody Národnímu fondu
Podseskupení položek 571 - Neinvestiční převody Národnímu fondu
Položka 5711 - Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí
Položka 5719 - Ostatní neinvestiční převody Národnímu fondu
Seskupení položek 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
Podseskupení položek 581 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci
Položka 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
Položka 5812 - Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci
Seskupení položek 59 - Ostatní neinvestiční výdaje
Podseskupení položek 590 - Ostatní neinvestiční výdaje
Položka 5901 - Nespecifikované rezervy
Položka 5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání
Položka 5903 - Rezerva na krizová opatření
Položka 5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
Položka 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Poznámka: Na tuto položku se obvykle zařazují i výdaje podle § 30 odst. 2.
Podseskupení položek 599 - Dočasné zatřídění výdajů
Položka 5991 - Dočasné zatřídění výdajů
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Seskupení položek 61 - Investiční nákupy a související výdaje
Na položky seskupení položek 61 patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a na jeho technické zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb dodavateli tohoto majetku zahrnují i výdaje na hodnoty vstupující do ocenění tohoto majetku podle účetních předpisů.
Podseskupení položek 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Položka 6111 - Programové vybavení
Položka 6112 - Ocenitelná práva
Položka 6113 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Podseskupení položek 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Položka 6121 - Stavby
Poznámka:
Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodobého hmotného majetku, které mezi stavby zařazuje stavební zákon.
Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení
Položka 6123 - Dopravní prostředky
Položka 6124 - Pěstitelské celky trvalých porostů
Položka 6125 - Informační a komunikační technologie
Položka 6127 - Kulturní předměty
Položka 6129 - Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku
Poznámka:
Například výdaje na pořízení základního stáda a hospodářských zvířat.
Podseskupení položek 613 - Pozemky
Položka 6130 - Pozemky
Podseskupení položek 614 - Nadlimitní věcná břemena a právo stavby
Položka 6141 - Právo stavby
Položka 6142 - Nadlimitní věcná břemena
Seskupení položek 62 - Nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fundací a ústavů
Podseskupení položek 620 - Nákup majetkových podílů a nároků
Položka 6201 - Nákup akcií
Položka 6202 - Nákup majetkových podílů
Položka 6209 - Nákup majetkových nároků
Podseskupení položek 621 - Vklady do fundací a ústavů
Položka 6211 - Vklady do nadací
Položka 6212 - Vklady do nadačních fondů
Položka 6213 - Vklady do ústavů
Seskupení položek 63 - Investiční transfery
Rozpočtová jednotka postupuje podle vyhlášky k provedení zákona o účetnictví, která upravuje vymezení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku.
Podseskupení položek 631 - Investiční transfery podnikatelům
Položka 6311 - Investiční transfery finančním institucím
Položka 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
Položka 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
Položka 6314 - Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Položka 6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu
Položka 6316 - Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem
Položka 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelům
Podseskupení položek 632 - Investiční transfery neziskovým a podobným osobám
Položka 6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Položka 6322 - Investiční transfery spolkům
Položka 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
Položka 6324 - Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám
Podseskupení položek 633 - Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně
Položka 6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu
Položka 6332 - Investiční transfery státním fondům
Položka 6333 - Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
Položka 6334 - Investiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
Položka 6335 - Investiční transfery státním finančním aktivům
Položka 6339 - Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně
Podseskupení položek 634 - Investiční transfery rozpočtům územní úrovně
Položka 6341 - Investiční transfery obcím
Položka 6342 - Investiční transfery krajům
Položka 6343 - Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
Položka 6344 - Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
Položka 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně
Podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Položka 6352 - Investiční transfery veřejným vysokým školám
Položka 6353 - Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Položka 6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím
Položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Položka 6359 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli
Podseskupení položek 636 - Investiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti
Položka 6361 - Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu
Položka 6362 - Převody investičních prostředků zpět do fondu kulturních a sociálních potřeb
Položka 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
Podseskupení položek 637 - Investiční transfery fyzickým osobám
Položka 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Položka 6379 - Ostatní investiční transfery fyzickým osobám
Podseskupení položek 638 - Investiční transfery do zahraničí
Položka 6380 - Investiční transfery do zahraničí
Seskupení položek 64 - Investiční půjčené prostředky
Rozpočtová jednotka postupuje podle vyhlášky k provedení zákona o účetnictví, která upravuje vymezení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku.
Podseskupení položek 641 - Investiční půjčené prostředky podnikatelům
Položka 6411 - Investiční půjčené prostředky finančním institucím
Položka 6412 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
Položka 6413 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
Položka 6414 - Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Položka 6415 - Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu
Položka 6419 - Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelům
Podseskupení položek 642 - Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám
Položka 6421 - Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Položka 6422 - Investiční půjčené prostředky spolkům
Položka 6423 - Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
Položka 6424 - Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
Položka 6429 - Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám
Podseskupení položek 643 - Investiční půjčené prostředky rozpočtům ústřední úrovně
Položka 6431 - Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
Položka 6432 - Investiční půjčené prostředky státním fondům
Položka 6433 - Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
Položka 6434 - Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
Položka 6439 - Ostatní investiční půjčené prostředky jiným rozpočtům
Podseskupení položek 644 - Investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně
Položka 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
Položka 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
Položka 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně
Podseskupení položek 645 - Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
Položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
Položka 6452 - Investiční půjčené prostředky veřejným vysokým školám
Položka 6459 - Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
Podseskupení položek 646 - Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám
Položka 6460 - Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám
Podseskupení položek 647 - Investiční půjčené prostředky do zahraničí
Položka 6470 - Investiční půjčené prostředky do zahraničí
Seskupení položek 67 - Investiční převody Národnímu fondu
Podseskupení položek 671 - Investiční převody Národnímu fondu
Položka 6711 - Investiční převody Národnímu fondu
Seskupení položek 69 - Ostatní investiční výdaje
Podseskupení položek 690 - Ostatní investiční výdaje
Položka 6901 - Rezervy investičních výdajů
Položka 6909 - Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené
Poznámka: Na tuto položku se obvykle zařazují i výdaje podle § 30 odst. 2.
Třída 8 - Financování
Seskupení položek 81 - Financování z tuzemska
Podseskupení položek 811 - Krátkodobé financování
Položka 8111 - Krátkodobé vydané dluhopisy
Položka 8112 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Položka 8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Položka 8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv Položka 8116 - Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv
Položka 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Položka 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Podseskupení položek 812 - Dlouhodobé financování
Položka 8121 - Dlouhodobé vydané dluhopisy
Položka 8122 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Položka 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Položka 8125 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Položka 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Položka 8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Seskupení položek 82 - Financování ze zahraničí
Podseskupení položek 821 - Krátkodobé financování
Položka 8211 - Krátkodobé vydané dluhopisy
Položka 8212 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Položka 8213 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Položka 8214 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Položka 8215 - Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů
Položka 8216 - Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí
Položka 8217 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Položka 8218 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Podseskupení položek 822 - Dlouhodobé financování
Položka 8221 - Dlouhodobé vydané dluhopisy
Položka 8222 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Položka 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Položka 8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Položka 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Položka 8227 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Položka 8228 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Seskupení položek 83 - Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
Podseskupení položek 830 - Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
Položka 8300 - Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
Položka 8301 - Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky
Položka 8302 - Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv
Seskupení položek 84 - Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
Podseskupení položek 841 - Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
Položka 8413 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Položka 8414 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Položka 8417 - Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy
Položka 8418 - Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje
Podseskupení položek 842 - Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
Položka 8427 - Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy
Položka 8428 - Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje
Seskupení položek 89 - Opravné položky k peněžním operacím
Podseskupení položek 890 - Opravné položky k peněžním operacím
Položka 8901 - Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
Položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech
Položka 8905 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny
 
Příl.3
Odvětvové třídění
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Pododdíl 101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Paragraf 1011 - Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
Paragraf 1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Paragraf 1013 - Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
Paragraf 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Paragraf 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Pododdíl 102 - Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor
Paragraf 1021 - Organizace trhu s produkty rostlinné výroby
Paragraf 1022 - Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
Paragraf 1023 - Organizace trhu s produkty živočišné výroby
Paragraf 1024 - Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
Paragraf 1029 - Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu
a poskytování podpor
Pododdíl 103 - Lesní hospodářství
Paragraf 1031 - Pěstební činnost
Paragraf 1032 - Podpora ostatních produkčních činností
Paragraf 1036 - Správa v lesním hospodářství
Paragraf 1037 - Celospolečenské funkce lesů
Paragraf 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Pododdíl 106 - Správa v zemědělství
Paragraf 1061 - Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství
Paragraf 1062 - Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství
Paragraf 1063 - Správa zemědělského majetku
Paragraf 1069 - Ostatní správa v zemědělství
Pododdíl 107 - Rybářství a myslivost
Paragraf 1070 - Rybářství a myslivost
Pododdíl 108 - Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
Paragraf 1081 - Zemědělský výzkum a vývoj
Paragraf 1082 - Lesnický výzkum
Pododdíl 109 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
Paragraf 1091 - Mezinárodní spolupráce v zemědělství
Paragraf 1092 - Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství
Paragraf 1098 - Ostatní výdaje na zemědělství
Paragraf 1099 - Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Pododdíl 211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Paragraf 2111 - Uhelné hornictví
Paragraf 2112 - Těžba nerostných surovin kromě paliv
Paragraf 2113 - Zpracování ropy a zemního plynu
Paragraf 2114 - Jaderné elektrárny
Paragraf 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje
Paragraf 2116 - Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením
Paragraf 2117 - Elektrická energie
Paragraf 2118 - Energie jiná než elektrická
Paragraf 2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Pododdíl 212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
Paragraf 2121 - Stavebnictví
Paragraf 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin
Paragraf 2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón
Paragraf 2124 - Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví
Paragraf 2125 - Podpora podnikání a inovací
Paragraf 2129 - Ostatní odvětvová a oborová opatření
Pododdíl 213 - Zahraniční obchod
Paragraf 2131 - Přímá podpora exportu
Paragraf 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
Pododdíl 214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Paragraf 2141 - Vnitřní obchod
Paragraf 2142 - Ubytování a stravování
Paragraf 2143 - Cestovní ruch
Paragraf 2144 - Ostatní služby
Pododdíl 216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Paragraf 2161 - Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Paragraf 2162 - Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Paragraf 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Pododdíl 218 - Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Paragraf 2181 - Výzkum a vývoj v palivech a energetice
Paragraf 2182 - Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky
Paragraf 2183 - Výzkum a vývoj ve službách
Paragraf 2184 - Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu
Paragraf 2185 - Výzkum a vývoj ve stavebnictví
Pododdíl 219 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
Paragraf 2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Paragraf 2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
Oddíl 22 - Doprava
Pododdíl 221 - Pozemní komunikace
Paragraf 2211 - Dálnice
Paragraf 2212 - Silnice
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pododdíl 222 - Silniční doprava
Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
Paragraf 2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel
Paragraf 2223 - Bezpečnost silničního provozu
Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pododdíl 223 - Vnitrozemská a námořní plavba
Paragraf 2231 - Vodní cesty
Paragraf 2232 - Provoz vnitrozemské plavby
Paragraf 2233 - Záležitosti námořní dopravy
Paragraf 2239 - Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
Pododdíl 224 - Železniční doprava
Paragraf 2241 - Železniční dráhy
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy
Paragraf 2243 - Drážní vozidla
Paragraf 2249 - Ostatní záležitosti železniční dopravy
Pododdíl 225 - Civilní letecká doprava
Paragraf 2251 - Letiště
Paragraf 2252 - Zabezpečení letového provozu
Paragraf 2253 - Provoz civilní letecké dopravy
Paragraf 2259 - Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy
Pododdíl 226 - Správa v dopravě
Paragraf 2261 - Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
Paragraf 2262 - Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě
Paragraf 2269 - Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury
Pododdíl 227 - Doprava ostatních drah
Paragraf 2271 - Ostatní dráhy
Paragraf 2272 - Provoz ostatních drah
Paragraf 2279 - Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené
Pododdíl 228 - Výzkum v dopravě
Paragraf 2280 - Výzkum a vývoj v dopravě
Pododdíl 229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
Paragraf 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě
Paragraf 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
Paragraf 2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu
Paragraf 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní
Paragraf 2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená
Paragraf 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě
Oddíl 23 - Vodní hospodářství
Pododdíl 231 - Pitná voda
Paragraf 2310 - Pitná voda
Pododdíl 232 - Odvádění a čistění odpadních vod
Paragraf 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf 2322 - Prevence znečisťování vody
Paragraf 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
Pododdíl 233 - Vodní toky a vodohospodářská díla
Paragraf 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Paragraf 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků
Paragraf 2334 - Revitalizace říčních systémů
Paragraf 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
Pododdíl 234 - Voda v zemědělské krajině
Paragraf 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
Paragraf 2342 - Protierozní ochrana
Paragraf 2349 - Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
Pododdíl 236 - Správa ve vodním hospodářství
Paragraf 2361 - Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
Paragraf 2362 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
Paragraf 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství
Pododdíl 238 - Vodohospodářský výzkum a vývoj
Paragraf 2380 - Vodohospodářský výzkum a vývoj
Pododdíl 239 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
Paragraf 2391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
Paragraf 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství
Oddíl 24 - Spoje
Pododdíl 241 - Činnosti spojů
Paragraf 2411 - Záležitosti pošt
Paragraf 2412 - Záležitosti telekomunikací
Paragraf 2413 - Záležitosti radiokomunikací
Paragraf 2419 - Ostatní záležitosti spojů
Pododdíl 246 - Správa ve spojích
Paragraf 2461 - Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích
Paragraf 2462 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
Paragraf 2469 - Ostatní správa ve spojích
Pododdíl 248 - Výzkum a vývoj ve spojích
Paragraf 2480 - Výzkum a vývoj ve spojích
Pododdíl 249 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
Paragraf 2491 - Mezinárodní spolupráce ve spojích
Paragraf 2499 - Ostatní záležitosti spojů
Oddíl 25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
Pododdíl 251 - Podpora podnikání
Paragraf 2510 - Podpora podnikání
Pododdíl 252 - Všeobecné pracovní záležitosti
Paragraf 2521 - Bezpečnost práce
Paragraf 2529 - Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené
Pododdíl 253 - Všeobecné finanční záležitosti
Paragraf 2531 - Česká národní banka a měna
Paragraf 2532 - Úřad Národní rozpočtové rady
Paragraf 2539 - Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené
Pododdíl 254 - Všeobecné hospodářské služby
Paragraf 2541 - Geologie
Paragraf 2542 - Meteorologie
Paragraf 2549 - Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené
Pododdíl 256 - Všeobecná hospodářská správa
Paragraf 2561 - Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství
Paragraf 2562 - Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
Paragraf 2563 - Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru
Paragraf 2564 - Správa národního majetku
Paragraf 2565 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce
Paragraf 2569 - Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená
Pododdíl 258 - Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Paragraf 2580 - Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Pododdíl 259 - Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
Paragraf 2590 - Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
Skupina 3 - Služby pro fyzické osoby
Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby
Pododdíl 311 - Předškolní a základní vzdělávání
Paragraf 3111 - Mateřské školy
Paragraf 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Paragraf 3113 - Základní školy
Paragraf 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Paragraf 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
Paragraf 3117 - První stupeň základních škol
Paragraf 3118 - Druhý stupeň základních škol
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Pododdíl 312 - Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
Paragraf 3121 - Gymnázia
Paragraf 3122 - Střední odborné školy
Paragraf 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
Paragraf 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Paragraf 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
Paragraf 3126 - Konzervatoře
Paragraf 3127 - Střední školy
Paragraf 3128 - Sportovní školy - gymnázia
Paragraf 3129 - Ostatní zařízení středního vzdělávání
Pododdíl 313 - Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Paragraf 3131 - Výchovné ústavy a dětské domovy se školou
Paragraf 3132 - Diagnostické ústavy
Paragraf 3133 - Dětské domovy
Paragraf 3139 - Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Pododdíl 314 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Paragraf 3141 - Školní stravování
Paragraf 3143 - Školní družiny a kluby
Paragraf 3144 - Školy v přírodě
Paragraf 3145 - Internáty
Paragraf 3146 - Zařízení výchovného poradenství
Paragraf 3147 - Domovy mládeže
Paragraf 3148 - Střediska výchovné péče
Paragraf 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Pododdíl 315 - Vyšší odborné vzdělávání
Paragraf 3150 - Vyšší odborné školy
Pododdíl 321 - Vysokoškolské vzdělávání
Paragraf 3211 - Vysoké školy
Paragraf 3212 - Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách
Paragraf 3213 - Bakalářské studium
Paragraf 3214 - Magisterské a doktorské studium
Pododdíl 322 - Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
Paragraf 3221 - Vysokoškolské koleje a menzy
Paragraf 3229 - Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
Pododdíl 323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
Paragraf 3231 - Základní umělecké školy
Paragraf 3232 - Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Paragraf 3233 - Střediska volného času
Paragraf 3239 - Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené
Pododdíl 326 - Správa ve vzdělávání
Paragraf 3261 - Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání
Paragraf 3262 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání
Paragraf 3269 - Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená
Pododdíl 328 - Výzkum školství a vzdělávání
Paragraf 3280 - Výzkum školství a vzdělávání
Pododdíl 329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
Paragraf 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Paragraf 3292 - Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova
Paragraf 3293 - Vzdělávací akce k integraci Romů
Paragraf 3294 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Paragraf 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
Pododdíl 331 - Kultura
Paragraf 3311 - Divadelní činnost
Paragraf 3312 - Hudební činnost
Paragraf 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
Paragraf 3315 - Činnosti muzeí a galerií
Paragraf 3316 - Vydavatelská činnost
Paragraf 3317 - Výstavní činnosti v kultuře
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury
Pododdíl 332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
Paragraf 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Paragraf 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Paragraf 3324 - Výkup předmětů kulturní hodnoty
Paragraf 3325 - Pražský hrad
Paragraf 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
Paragraf 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Pododdíl 333 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Paragraf 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Pododdíl 334 - Sdělovací prostředky
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize
Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Pododdíl 336 - Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf 3361 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví
Paragraf 3362 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sdělovacích prostředků
Paragraf 3369 - Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Pododdíl 338 - Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf 3380 - Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Pododdíl 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost
Pododdíl 341 - Sport
Paragraf 3411 - Státní sportovní reprezentace
Paragraf 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Paragraf 3419 - Ostatní sportovní činnost
Pododdíl 342 - Zájmová činnost a rekreace
Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
Pododdíl 346 - Správa v oblasti sportu
Paragraf 3461 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu
Pododdíl 348 - Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace
Paragraf 3480 - Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace
Oddíl 35 - Zdravotnictví
Pododdíl 351 - Ambulantní péče
Paragraf 3511 - Všeobecná ambulantní péče
Paragraf 3512 - Stomatologická péče
Paragraf 3513 - Lékařská služba první pomoci
Paragraf 3514 - Transfúzní služba a tkáňová zařízení
Paragraf 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Paragraf 3516 - Péče v mateřství
Paragraf 3519 - Ostatní ambulantní péče
Pododdíl 352 - Lůžková péče
Paragraf 3521 - Fakultní nemocnice
Paragraf 3522 - Ostatní nemocnice
Paragraf 3523 - Odborné léčebné ústavy
Paragraf 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných
Paragraf 3525 - Hospice
Paragraf 3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
Paragraf 3527 - Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče
Paragraf 3529 - Ostatní ústavní péče
Pododdíl 353 - Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Paragraf 3531 - Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
Paragraf 3532 - Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
Paragraf 3533 - Zdravotnická záchranná služba
Paragraf 3534 - Doprava ve zdravotnictví
Paragraf 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Pododdíl 354 - Zdravotnické programy
Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
Paragraf 3542 - Prevence HIV/AIDS
Paragraf 3543 - Pomoc zdravotně postiženým
Paragraf 3544 - Národní program zdraví
Paragraf 3545 - Programy paliativní péče
Paragraf 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče
Pododdíl 356 - Správa ve zdravotnictví
Paragraf 3561 - Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
Paragraf 3562 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
Paragraf 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená
Pododdíl 358 - Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
Paragraf 3581 - Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
Paragraf 3589 - Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví
Pododdíl 359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
Paragraf 3591 - Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
Paragraf 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl 361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf 3611 - Podpora individuální bytové výstavby
Paragraf 3612 - Bytové hospodářství
Paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
Paragraf 3614 - Bytové služby pro vlastní zaměstnance
Paragraf 3615 - Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů
Paragraf 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Pododdíl 363 - Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf 3631 - Veřejné osvětlení
Paragraf 3632 - Pohřebnictví
Paragraf 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Paragraf 3634 - Lokální zásobování teplem
Paragraf 3635 - Územní plánování
Paragraf 3636 - Územní rozvoj
Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Pododdíl 366 - Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf 3661 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf 3662 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená
Pododdíl 368 - Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf 3680 - Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Pododdíl 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf 3691 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
Pododdíl 371 - Ochrana ovzduší a klimatu
Paragraf 3711 - Odstraňování tuhých emisí
Paragraf 3712 - Odstraňování plynných emisí
Paragraf 3713 - Změny technologií vytápění
Paragraf 3714 - Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu
Paragraf 3715 - Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší
Paragraf 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Pododdíl 372 - Nakládání s odpady
Paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Paragraf 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Paragraf 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Paragraf 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Paragraf 3727 - Prevence vzniku odpadů
Paragraf 3728 - Monitoring nakládání s odpady
Paragraf 3729 - Ostatní nakládání s odpady
Pododdíl 373 - Ochrana a sanace půdy a podzemní vody
Paragraf 3731 - Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
Paragraf 3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Paragraf 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody
Paragraf 3734 - Předcházení a sanace zasolení půd
Paragraf 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Pododdíl 374 - Ochrana přírody a krajiny
Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť
Paragraf 3742 - Chráněné části přírody
Paragraf 3743 - Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
Paragraf 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Paragraf 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Pododdíl 375 - Omezování hluku a vibrací
Paragraf 3751 - Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení
Paragraf 3753 - Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací
Paragraf 3759 - Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací
Pododdíl 376 - Správa v ochraně životního prostředí
Paragraf 3761 - Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí
Paragraf 3762 - Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
Paragraf 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Pododdíl 377 - Ochrana proti záření
Paragraf 3771 - Protiradonová opatření
Paragraf 3772 - Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem
Paragraf 3773 - Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření
Paragraf 3779 - Ostatní činnosti k ochraně proti záření
Pododdíl 378 - Výzkum životního prostředí
Paragraf 3780 - Výzkum životního prostředí
Pododdíl 379 - Ostatní činnosti v životním prostředí
Paragraf 3791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
Paragraf 3792 - Ekologická výchova a osvěta
Paragraf 3793 - Ekologie v dopravě
Paragraf 3799 - Ostatní ekologické záležitosti
Oddíl 38 - Ostatní výzkum a vývoj
Pododdíl 380 - Ostatní výzkum a vývoj
Paragraf 3801 - Akademie věd České republiky
Paragraf 3802 - Grantová agentura České republiky
Paragraf 3803 - Technologická agentura České republiky
Paragraf 3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
Oddíl 39 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
Pododdíl 390 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
Paragraf 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti
Oddíl 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Pododdíl 411 - Dávky důchodového pojištění
Paragraf 4111 - Starobní důchody
Paragraf 4112 - Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
Paragraf 4113 - Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně
Paragraf 4114 - Vdovské důchody
Paragraf 4115 - Vdovecké důchody
Paragraf 4116 - Sirotčí důchody
Paragraf 4117 - Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně
Paragraf 4119 - Ostatní dávky důchodového pojištění
Pododdíl 412 - Dávky nemocenského pojištění
Paragraf 4121 - Nemocenské
Paragraf 4122 - Ošetřovně
Paragraf 4123 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Paragraf 4124 - Peněžitá pomoc v mateřství
Paragraf 4125 - Dávky otcovské poporodní péče
Paragraf 4126 - Dlouhodobé ošetřovně
Paragraf 4129 - Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené
Pododdíl 413 a 414 - Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče
Paragraf 4131 - Přídavek na dítě
Paragraf 4132 - Sociální příplatek
Paragraf 4133 - Porodné
Paragraf 4134 - Rodičovský příspěvek
Paragraf 4136 - Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky
Paragraf 4138 - Pohřebné
Paragraf 4141 - Příspěvek na bydlení
Paragraf 4142 - Příspěvek na školní pomůcky
Paragraf 4149 - Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené
Pododdíl 415 - Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru
Paragraf 4151 - Odchodné
Paragraf 4152 - Výsluhový příspěvek
Paragraf 4153 - Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka
Paragraf 4154 - Odbytné
Paragraf 4159 - Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru
Pododdíl 417 - Dávky pomoci v hmotné nouzi
Paragraf 4171 - Příspěvek na živobytí
Paragraf 4172 - Doplatek na bydlení
Paragraf 4173 - Mimořádná okamžitá pomoc
Paragraf 4177 - Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
Paragraf 4179 - Ostatní dávky sociální pomoci
Pododdíl 418 - Dávky osobám se zdravotním postižením
Paragraf 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky
Paragraf 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
Paragraf 4184 - Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
Paragraf 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla
Paragraf 4186 - Příspěvek na individuální dopravu
Paragraf 4187 - Příspěvek na mobilitu
Paragraf 4188 - Příspěvek na zvláštní pomůcku
Paragraf 4189 - Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
Pododdíl 419 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
Paragraf 4191 - Státní příspěvky na důchodové připojištění
Paragraf 4192 - Úrokové příspěvky mladým manželstvím
Paragraf 4193 - Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám
Paragraf 4194 - Zvýšení důchodů pro bezmocnost
Paragraf 4195 - Příspěvek na péči
Paragraf 4196 - Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě
Paragraf 4199 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené
Oddíl 42 - Politika zaměstnanosti
Pododdíl 421 - Podpory v nezaměstnanosti
Paragraf 4210 - Podpory v nezaměstnanosti
Pododdíl 422 - Aktivní politika zaměstnanosti
Paragraf 4221 - Rekvalifikace
Paragraf 4222 - Veřejně prospěšné práce
Paragraf 4223 - Společensky účelná pracovní místa
Paragraf 4225 - Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
Paragraf 4226 - Ostatní podpora zaměstnanosti
Paragraf 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Paragraf 4229 - Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená
Pododdíl 423 - Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Paragraf 4230 - Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Pododdíl 424 - Zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Paragraf 4240 - Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Pododdíl 425 - Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
Paragraf 4250 - Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
Pododdíl 428 - Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
Paragraf 4280 - Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
Oddíl 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Pododdíl 431 - Sociální poradenství
Paragraf 4311 - Základní sociální poradenství
Paragraf 4312 - Odborné sociální poradenství
Paragraf 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
Pododdíl 432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Paragraf 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Pododdíl 433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
Paragraf 4334 - Pečovatelská služba pro rodinu a děti
Paragraf 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Pododdíl 434 - Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc
Paragraf 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Paragraf 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Paragraf 4343 - Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
Paragraf 4344 - Sociální rehabilitace
Paragraf 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb
Paragraf 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
Pododdíl 435 - Sociální služby v oblasti sociální péče
Paragraf 4350 - Domovy pro seniory
Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Paragraf 4352 - Tísňová péče
Paragraf 4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby
Paragraf 4354 - Chráněné bydlení
Paragraf 4355 - Týdenní stacionáře
Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb
Paragraf 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Paragraf 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Paragraf 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Pododdíl 436 - Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Paragraf 4361 - Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení, politice zaměstnanosti a rodinné politice
Paragraf 4362 - Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
Paragraf 4363 - Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti
Paragraf 4369 - Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Pododdíl 437 - Služby sociální prevence
Paragraf 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Paragraf 4372 - Krizová pomoc
Paragraf 4373 - Domy na půl cesty
Paragraf 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
Paragraf 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Paragraf 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
Paragraf 4377 - Sociálně terapeutické dílny
Paragraf 4378 - Terénní programy
Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Pododdíl 438 - Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Paragraf 4380 - Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Pododdíl 439 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
Paragraf 4391 - Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti
Paragraf 4392 - Inspekce poskytování sociálních služeb
Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana
Oddíl 51 - Obrana
Pododdíl 511 - Vojenská obrana
Paragraf 5111 - Armáda
Paragraf 5112 - Ostatní ozbrojené síly
Paragraf 5113 - Bezpečnostní složky ozbrojených sil
Paragraf 5119 - Podpůrné složky ozbrojených sil
Pododdíl 516 - Státní správa ve vojenské obraně
Paragraf 5161 - Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně
Paragraf 5162 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně
Paragraf 5169 - Ostatní správa ve vojenské obraně
Pododdíl 517 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Paragraf 5171 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Paragraf 5172 - Operační příprava státního území
Paragraf 5179 - Ostatní činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Pododdíl 518 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany
Paragraf 5180 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany
Pododdíl 519 - Ostatní záležitosti obrany
Paragraf 5191 - Mezinárodní spolupráce v obraně
Paragraf 5192 - Zahraniční vojenská pomoc
Paragraf 5199 - Ostatní záležitosti obrany
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy
Pododdíl 521 - Ochrana fyzických osob
Paragraf 5211 - Civilní ochrana - vojenská část
Paragraf 5212 - Ochrana obyvatelstva
Paragraf 5213 - Krizová opatření
Paragraf 5219 - Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob
Pododdíl 522 - Hospodářská opatření pro krizové stavy
Paragraf 5220 - Hospodářská opatření pro krizové stavy
Pododdíl 526 - Státní správa v oblasti hospodářských opatření
Paragraf 5261 - Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení
Paragraf 5262 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství
Paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
Pododdíl 527 - Krizové řízení
Paragraf 5271 - Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení
Paragraf 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení
Paragraf 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Paragraf 5274 - Podpora krizového řízení a nouzového plánování
Paragraf 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
Pododdíl 528 - Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy
Paragraf 5281 - Výzkum a vývoj v oblasti ochrany fyzických osob
Paragraf 5289 - Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení
Pododdíl 529 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy
Paragraf 5291 - Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
Paragraf 5292 - Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Paragraf 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Pododdíl 531 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Paragraf 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Paragraf 5312 - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu
Paragraf 5316 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Paragraf 5317 - Hraniční přechody
Paragraf 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
Pododdíl 538 - Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
Paragraf 5380 - Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
Pododdíl 539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
Paragraf 5391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Paragraf 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
Oddíl 54 - Právní ochrana
Pododdíl 541 - Ústavní soudnictví
Paragraf 5410 - Ústavní soud
Pododdíl 542 - Soudnictví
Paragraf 5420 - Soudy
Pododdíl 543 - Státní zastupitelství
Paragraf 5430 - Státní zastupitelství
Pododdíl 544 - Vězeňství
Paragraf 5441 - Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic
Paragraf 5442 - Ostatní správa ve vězeňství
Paragraf 5449 - Ostatní záležitosti vězeňství
Pododdíl 545 - Probační a mediační služba
Paragraf 5450 - Činnost probační a mediační služby
Pododdíl 546 - Správa v oblasti právní ochrany
Paragraf 5461 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany
Paragraf 5462 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
Paragraf 5469 - Ostatní správa v oblasti právní ochrany
Pododdíl 547 - Veřejná ochrana
Paragraf 5470 - Kancelář Veřejného ochránce práv
Paragraf 5471 - Kancelář finančního arbitra
Pododdíl 548 - Výzkum v oblasti právní ochrany
Paragraf 5480 - Výzkum v oblasti právní ochrany
Pododdíl 549 - Ostatní záležitosti právní ochrany
Paragraf 5491 - Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany
Paragraf 5499 - Ostatní záležitosti právní ochrany
Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Pododdíl 551 - Požární ochrana
Paragraf 5511 - Požární ochrana - profesionální část
Paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Paragraf 5517 - Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
Paragraf 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany
Pododdíl 552 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Paragraf 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
Paragraf 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
Paragraf 5529 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Pododdíl 556 - Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
Paragraf 5561 - Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
Paragraf 5562 - Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Paragraf 5563 - Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Pododdíl 558 - Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
Paragraf 5580 - Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
Pododdíl 559 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
Paragraf 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
Paragraf 5592 - Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Paragraf 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby
Oddíl 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Pododdíl 611 - Zastupitelské orgány a volby
Paragraf 6111 - Parlament
Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí
Paragraf 6113 - Zastupitelstva krajů
Paragraf 6114 - Volby do Parlamentu ČR
Paragraf 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Paragraf 6116 - Celostátní referendum
Paragraf 6117 - Volby do Evropského parlamentu
Paragraf 6118 - Volba prezidenta republiky
Paragraf 6119 - Ostatní zastupitelské orgány a volby
Pododdíl 612 - Kancelář prezidenta republiky
Paragraf 6120 - Kancelář prezidenta republiky
Pododdíl 613 - Nejvyšší kontrolní úřad
Paragraf 6130 - Nejvyšší kontrolní úřad
Pododdíl 614 - Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích
Paragraf 6141 - Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště nezařazené v jiných paragrafech
Paragraf 6142 - Orgány Finanční správy České republiky
Paragraf 6143 - Orgány Celní správy České republiky
Paragraf 6145 - Úřad vlády
Paragraf 6146 - Český statistický úřad
Paragraf 6148 - Plánování a statistika
Paragraf 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
Pododdíl 615 - Zahraniční služba a záležitosti nezařazené v jiných funkcích
Paragraf 6151 - Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě
Paragraf 6152 - Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
Paragraf 6153 - Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích
Paragraf 6159 - Zahraniční služba a záležitosti jinde nezařazené
Pododdíl 617 - Regionální a místní správa
Paragraf 6171 - Činnost místní správy
Paragraf 6172 - Činnost regionální správy
Paragraf 6173 - Místní referendum
Pododdíl 618 - Výzkum ve státní správě a samosprávě
Paragraf 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě
Pododdíl 619 - Politické strany a hnutí
Paragraf 6190 - Politické strany a hnutí
Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti
Pododdíl 621 - Ostatní veřejné služby
Paragraf 6211 - Archivní činnost
Paragraf 6219 - Ostatní veřejné služby jinde nezařazené
Pododdíl 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená
Paragraf 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá
Paragraf 6222 - Rozvojová zahraniční pomoc
Paragraf 6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená
Paragraf 6224 - Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací
Paragraf 6229 - Ostatní zahraniční pomoc
Oddíl 63 - Finanční operace
Pododdíl 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pododdíl 632 - Pojištění funkčně nespecifikované
Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
Pododdíl 633 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Paragraf 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Pododdíl 639 - Ostatní finanční operace
Paragraf 6391 - Soudní a mimosoudní rehabilitace
Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace
Oddíl 64 - Ostatní činnosti
Pododdíl 640 - Ostatní činnosti
Paragraf 6401 - Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
 
Příl.4
Konsolidační třídění
Záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu
Poznámka:
Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů, a to spolu se zápisem na příjmovou položku 2119.
Záznamová jednotka 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje
Záznamová jednotka 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje
Záznamová jednotka 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje
Záznamová jednotka 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje
Záznamová jednotka 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje
Záznamová jednotka 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje
Záznamová jednotka 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje
Záznamová jednotka 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje
 
Příl.5
Podkladové třídění
Podkladová jednotka 1 - Základní rozpočet
Poznámka:
Příjmy státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 a 3, a výdaje státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 až 5.
Podkladová jednotka 2 - Posílení státního rozpočtu rezervním fondem
Podkladová jednotka 3 - Posílení státního rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky
Podkladová jednotka 4 - Výdaje státního rozpočtu kryté nároky
Podkladová jednotka 5 - Překročení rozpočtu výdajů ve státním rozpočtu na základě jiných zákonů
 
Příl.6
Prostorové třídění
Prostorová jednotka 1 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů
Poznámka:
Příjmy a výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů jiné než ty, které se zatřiďují na prostorovou jednotku 5.
Prostorová jednotka 5 - Příjmy ze zahraničních zdrojů a výdaje jimi kryté
Poznámka:
Příjmy, které státnímu rozpočtu, územním rozpočtům a rozpočtům státních fondů plynou ze zahraničí nebo které mu plynou z tuzemska s tím, že ten, kdo peněžní prostředky rozpočtové jednotce převádí, uvede, že jsou to peněžní prostředky původem ze zahraničí a jako s takovými s nimi má rozpočtová jednotka nakládat. Výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů, které rozpočtová jednotka považuje za výdaje kryté těmito příjmy.
 
Příl.7
Doplňkové třídění
Dílčí průřezový ukazatel 10 - Institucionální podpora výzkumných organizací
Dílčí průřezový ukazatel 11 - Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
Dílčí průřezový ukazatel 19 - Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací
Dílčí průřezový ukazatel 20 - Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
Dílčí průřezový ukazatel 21 - Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
Dílčí průřezový ukazatel 29 - Ostatní účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací
Dílčí průřezový ukazatel 30 - Zahraniční rozvojová spolupráce
Dílčí průřezový ukazatel 31 - Program sociální prevence a prevence kriminality
Dílčí průřezový ukazatel 32 - Program protidrogové politiky
Dílčí průřezový ukazatel 33 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity
Dílčí průřezový ukazatel 34 - Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona
Dílčí průřezový ukazatel 37 - Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky