437/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní

Schválený:
437/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2021,
kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, zní:
 
„Příloha k vyhlášce č. 454/2020 Sb.
Přiznání k dani silniční
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem 31. prosince 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
Čl. III
Příloha vyhlášky č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, zní:
 
„Příloha k vyhlášce č. 456/2020 Sb.
Přiznání k dani z nemovitých věcí
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení na zdaňovací období, která započala přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 456/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Čl. V
Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, se mění takto:
1. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání ke spotřební dani
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze zahřívaných tabákových výrobků
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
2. Přílohy č. 5 až 11 znějí:
 
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro ozbrojené síly cizích států
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 56a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 57 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (roční zdaňovací období)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv, dani z elektřiny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů
Čl. VII
Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb., se mění takto:
1. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
2. Přílohy č. 5 a 6 znějí:
 
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_195
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem 31. prosince 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty