454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční

Schválený:
454/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň silniční
Změna: 437/2021 Sb.
Změna: 312/2022 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň silniční
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
 
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor přiznání k dani silniční včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.
(2) Vzor přihlášky k registraci pro fyzické osoby k dani silniční, vzor přihlášky k registraci pro právnické osoby k dani silniční, vzor oznámení o změně registračních údajů k dani silniční a vzor žádosti o zrušení registrace k dani silniční jsou uvedeny ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně z příjmů.
 
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
 
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.
 
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.
 
§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Tiskopis formulářového podání pro daň silniční vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.
(2) Struktura formulářového podání pro daň silniční zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
Příl.
Přiznání k dani silniční
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 437/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem 31. prosince 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III vyhlášky č. 312/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2022 a skončily přede dnem 31. prosince 2022, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty