458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Schválený:
458/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Změna: 437/2021 Sb.
Změna: 312/2022 Sb.
Změna: 359/2023 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
 
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze zahřívaných tabákových výrobků, z ostatních tabákových výrobků nebo z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
i) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
j) přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
k) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
l) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,
m) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
n) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,
o) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce,
p) přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce,
q) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce,
r) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce,
s) oznámení o změně registračních údajů a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce,
t) oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce,
u) oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce,
v) oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce,
w) oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce.
(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.
 
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
 
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.
 
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.
 
§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Tiskopis formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.
(2) Struktura formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Přiznání ke spotřební dani
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.2
Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.3
Přiznání ke spotřební dani
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.4
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit
podle § 15 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.5
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro ozbrojené síly cizích států
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.6
zrušena
 
Příl.7
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.8
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 56a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.9
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.10
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
podle § 57 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (roční zdaňovací období)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.11
Přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv, dani z elektřiny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 359/2023 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
 
Příl.12
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv, daně z elektřiny
podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.13
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.14
Přihláška k registraci pro právnické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.15
Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (dále jen "ZMO") pro fyzické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.16
Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (dále jen "ZMO") pro právnické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.17
Přihláška k registraci osoby skladující surový tabák
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.18
Přihláška k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.19
Přihláška k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.20
Oznámení o změně registračních údajů a žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.21
Oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (dále jen "ZMO") a žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.22
Oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (dále jen "ZMO") a žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.23
Oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
 
Příl.24
Oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_187
Vybraná ustanovení novel
Čl. VI vyhlášky č. 437/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.V vyhlášky č. 312/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 359/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty