277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
277/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb., nařízení vlády č. 351/2016 Sb. a nařízení vlády č. 27/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně,
a) opatření akčního programu se vztahují na zemědělské pozemky podle § 5 nacházející se ve zranitelných oblastech,
b) požadavky podle § 7a a § 8 odst. 1 se vztahují také na zemědělské pozemky v písmeni a) neuvedené a
c) požadavky podle § 9 odst. 1 a 2 se vztahují na celý obchodní závod.".
2. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je díl půdního bloku nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za díl půdního bloku nacházející se ve zranitelné oblasti.
(4) Pokud zemědělský podnikatel není zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je zemědělský pozemek nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za zemědělský pozemek nacházející se ve zranitelné oblasti.".
3. V § 6 odst. 2 se za slovo "nevztahuje" vkládají slova "na hnojiva použitá k ozimým plodinám v aplikační dávce obsahující nejvýše 5 kg N/ha,".
4. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Výjimka ze zákazu hnojení podle odstavce 1 je možná u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů, a to v období nejdéle 14 dní od začátku období zákazu a ve dnech, kdy průměrná denní teplota vzduchu je vyšší než 5 °C. Tuto skutečnost podloženou měřením potvrzeným Českým hydrometeorologickým ústavem následně zemědělský podnikatel doloží pro účely kontroly Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 7 odst. 1 se za slova "potřeb jednotlivých plodin" vkládají slova "a kultur", slova "hnojení jednotlivých plodin" se nahrazují slovy "přívod dusíku" a za větu druhou se vkládá věta "Při nižších dosahovaných výnosech je třeba s ohledem na požadavky § 7a přívod dusíku poměrně snížit.".
6. V § 7 odst. 2 se slova " , s výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5 a 6" nahrazují slovy "za hospodářský rok uvedené v tabulce č. 4" a slova "stanoveným vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů" se nahrazují slovy "stanovených podle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci".
7. V § 7 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) do přívodu dusíku je započítáván dusík využitelný v prvním roce plodinou následující po plodině vázající vzdušný dusík podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení pěstované jako hlavní plodina, a to
1. 50 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků víceletých čistých porostů jetelovin a jednoletých porostů luskovin pěstovaných na semeno se zapravenou slámou, nebo
2. 25 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků ostatních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami, a".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
8. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova "tabulce č. 1 v příloze č. 2 k tomuto nařízení" nahrazují textem "§ 6".
9. V § 7 odst. 7 písm. b) se text "č. 327/1998 Sb." nahrazuje textem "č. 227/2018 Sb.".
10. V § 7 odst. 8 písmeno b) zní:
"b) v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít ve hnojivech podle písmen A a B nejvýše 30 kg N/ha ke hnojení řepky nebo nejvýše 20 kg N/ha ke hnojení ostatních ozimých plodin,".
11. V § 7 odstavec 9 zní:
"(9) Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do začátku období zákazu hnojení uvedeného v § 6 na zemědělském pozemku s ponechanou veškerou slámou. Strniště po sklizni kukuřice na siláž o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu. Za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý na zelené hnojení. Za hnojení k meziplodině se nepovažuje hnojení v době kratší než 2 týdny před sklizní meziplodiny nebo zapravením jejího porostu na zelené hnojení.".
12. V § 7 odst. 11 se číslo "80" nahrazuje číslem "120" a číslo "40" se nahrazuje číslem "60".
13. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 7a
Bilance dusíku
(1) Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku do 31. prosince za období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (dále jen "hospodářský rok"). Způsob výpočtu bilance dusíku je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(2) Hodnota bilance dusíku nesmí 3 po sobě následující hospodářské roky v průměru překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy obchodního závodu. Do bilance dusíku se nezapočítávají plochy, hnojení a výnosy ve školkách, ovocných sadech, vinicích, chmelnicích, sklenících, fóliovnících, pařeništích a porostech jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků. Bilance dusíku se nepočítá pro obchodní závod, který po odečtení plochy podle věty druhé obhospodařuje méně než 30 ha zemědělské půdy.
(3) Povinnost zpracovat bilanci dusíku se nevztahuje na výkaly a moč uvedené v § 7 odst. 13.".
14. V § 8 odst. 1 se slovo "ročně" nahrazuje slovy "v hospodářském roce".
15. V § 8 odstavec 3 zní:
"(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha se provádí na základě údajů o přívodu celkového dusíku v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech včetně produkce dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělském pozemku. Tyto údaje se získají z evidence hnojení.".
16. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "a kompost" nahrazují slovy " , kompost a separát digestátu" a za slovo "Kompost" se vkládají slova "a separát digestátu".
17. V § 9 odst. 3 písmeno e) zní:
"e) tuhé statkové hnojivo nebo separát digestátu urovnán ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m a rozměru kratší strany hromady maximálně 20 m při orientaci složiště delší stranou po spádnici.".
18. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Kukuřici ve třetím aplikačním pásmu vymezeném v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení nelze pěstovat více než 2 roky po sobě.".
19. V § 11 odst. 1 se slova "erozně nebezpečné plodiny" zrušují a slova "a čirok" se nahrazují slovy "nebo čirok".
20. V § 11 odst. 3 se číslo "80" nahrazuje číslem "120" a číslo "40" se nahrazuje číslem "60".
21. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Seznam zranitelných oblastí vymezených dusičnany podle hranic katastrálních území
     
A
702919 Alberovice 600172 Albrechtice nad Orlicí 600300 Albrechtičky 655821 Alexovice 774707 Alojzov u Prostějova 757900 Antonínův Důl 600407 Archlebov 600415 Arneštovice 600423 Arnolec
B
630551 Babčice 600636 Babice u Lesonic 655244 Babice u Netolic 709620 Babice u Okrouhlice 744930 Babice u Řehenic 641871 Babín u Horažďovic 721506 Babina 600725 Bácovice 600741 Bačetín 600768 Bačice 600784 Bačkov 600814 Bačkovice 600822 Bačov 620254 Bahno 600831 Bakov nad Jizerou 600849 Baliny 737925 Balkova Lhota 628336 Balkovy 600857 Banín 600873 Báňovice 600881 Bantice 600911 Barchovice 651389 Barovice 600971 Bartošovice 695734 Bartoušov 601047 Bařice 601128 Bašť 601144 Batelov 606812 Batouchovice 601179 Bavorov 601209 Bavory 601217 Bavoryně 601225 Bdín 691267 Bečice nad Lužnicí 601292 Bečváry 601331 Bedihošť 601357 Bednáreček 659878 Bedřichov u Jihlavy 792934 Bedřichov u Zhořce 601381 Bedřichovice 649082 Bedřichovice u Hříškova 601420 Běhařovice 601462 Běchary 601471 Bechlín 601527 Běchovice 601594 Bělá 601683 Bělá nad Svitavou 601586 Bělá u Horní Cerekve 682501 Bělá u Liberka 655074 Bělčovice 601934 Běleč nad Orlicí 685232 Běleč u Litně 601896 Běleč u Mladé Vožice 601942 Bělečko 750468 Bělešovice 710881 Bělidla 601993 Běloky 602027 Bělušice 602060 Benátecká Vrutice 646300 Benátky u Houserovky 602094 Benátky u Litomyšle 604976 Bendovo Záhoří 602191 Benešov u Prahy 609871 Benešovice u Přelouče 735728 Benešovice u Všelibic 602566 Benetice 602582 Benice 757454 Benkov u Střelic 602604 Beňov 658049 Beranova Lhota 758990 Beranovec 602647 Bernardov 602850 Bernartice nad Odrou 602655 Bernartice u Dolních Kralovic 602825 Bernartice u Javorníka 602663 Bernartice u Milevska 603104 Běrunice 603112 Běruničky 603236 Běstovice 627577 Běstviny 603317 Běšiny 603368 Běštín 795810 Bezděčín 603431 Bezděčín na Moravě 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi 708691 Bezděčín u Obrataně 645877 Bezdědice u Hostomic 624705 Bezděkov u Damnova 786993 Bezděkov u Dolních Kralovic 603481 Bezděkov u Klatov 603554 Bezděkov u Krásné Hory 603635 Bezděkov u Libice nad Doubravou 718408 Bezděkov u Třešti 725293 Bezděkov u Úsova 603791 Bezkov 603805 Bezměrov 603821 Bezno 654604 Bezpravovice 798401 Bezvěrov II 603953 Bílá Lhota 604003 Bílá Třemešná 603881 Bílá u Českého Dubu 604038 Bílany 604062 Bílé Podolí 604135 Bílé Poličany 604143 Bílé Vchynice 604186 Bílenice 780821 Bilina 604283 Bílina-Újezd 602671 Bilinka 604372 Bílkov 604402 Bílov 604445 Bílovec-Dolní Předměstí 604470 Bílovec-Horní Předměstí 604429 Bílovec-město 604534 Bílovice 604585 Bílsko 604569 Bílsko u Vodňan 692417 Bíluky 604615 Bílý Kámen 604712 Bílý Újezd u Dobrušky 675822 Biřkov 746347 Biskoupky 604755 Biskoupky na Moravě 604801 Biskupice na Hané 604810 Biskupice u Hrotovic 741132 Biskupice u Ronova nad Doubravou 684040 Bitětice 604861 Bítov 604879 Bítov u Bílovce 669024 Bítov u Koněprus 737500 Bítov u Radenína 795976 Bítovánky 604895 Bítovany 604941 Blahoňov 604968 Blahutovice 636657 Blanice 604984 Blanice u Mladé Vožice 724718 Blanička 605000 Blanné 648281 Blansko u Hrochova Týnce 605204 Blatec 605328 Blatnice 605310 Blatnice pod Svatým Antonínkem 605344 Blatnička 605433 Blatno u Podbořan 694363 Blato 773191 Bláto 605514 Blažejovice 716022 Blažim u Bezdružic 605573 Blažovice 792837 Blehov 605581 Blešno 605590 Blevice 605603 Blízkov 605620 Blížejov 605662 Blíževedly 618322 Blížňovice 605735 Blovice 651745 Blšany u Loun 605808 Blučina 620840 Bludov v Čechách 605841 Bobnice 605930 Boháňka 606031 Bohdalice 606081 Bohdalov 730556 Bohnice 606260 Bohostice 606294 Bohouňovice I 643190 Bohouňovice II 606359 Bohumileč 606383 Bohumilice 772054 Bohunice u Tvrzic 606421 Bohuňovice u Litomyšle 606481 Bohuslavice 606464 Bohuslavice nad Metují 606537 Bohuslavice nad Moravou 606499 Bohuslavice u Konice 606596 Bohuslávky 606600 Bohušice 606618 Bohušov 606669 Bohušovice nad Ohří 606677 Bohutice 606821 Bochovice 737097 Bojanovice pod Rabím 606880 Bojanovice u Znojma 602680 Bojenice 606898 Boješice 606936 Bojiště 795747 Bojmany 607045 Bolehošť 607061 Bolechov 607118 Boleradice 607126 Bolešiny 600644 Bolíkovice 607207 Bolina 741884 Bolkov u Roupova 638285 Boňkov 607231 Boňov 757993 Bor u Božejova 607240 Bor u Březnice 761761 Bor u Chroustovic 633186 Borčice 607495 Boreč u Lovosic 607584 Borek 607517 Borek nad Labem 607533 Borek u Dačic 607592 Borkovany 607606 Borkovice 607614 Borohrádek 607657 Borotice nad Jevišovkou 607789 Borovany u Milevska 661279 Borovice 747327 Borovice u Horšovského Týna 607801 Borovnice 702056 Borovnice u Českých Budějovic 607894 Borovník 607932 Borovsko 607941 Borovy 607975 Boršice u Blatnice 608009 Boršov 608025 Boršov nad Vltavou 678520 Boršov u Kyjova 607991 Boršov u Moravské Třebové 608041 Borušov 608076 Bořanovice 608131 Bořenovice 608149 Bořetice 608157 Bořetice u Hustopečí 606308 Bořetice u Kolína 608173 Bořetín 608165 Bořetín u Strmilova 608181 Bořice u Domažlic 608190 Bořice u Hrochova Týnce 756822 Bořice u Mirotic 608262 Bořitov 683434 Bořkovice 608327 Boskovice 608491 Boskovštejn 608505 Bosonohy 608572 Bošilec 676284 Bošín 748510 Bošín u Chocně 608599 Bošovice 624161 Bošovice u Čížové 780332 Boubín 695483 Boudy 608661 Bousov 608696 Bouzov 770060 Bozdíš 608769 Božanov 672343 Božec 608777 Božejov 794503 Božejov u Nových Hradů 608882 Božice 697532 Božkov u Mnichovic 608963 Bradáčov 779466 Bradlo 604071 Brambory 609005 Braňany 771180 Brandlín u Tučap 609048 Brandýs nad Labem 609277 Brandýs nad Orlicí 609285 Brandýsek 609307 Branice 794066 Branišov nad Pernštejnem 609358 Branišov pod Křemešníkem 609366 Branišov u Jihlavy 609374 Branišovice 745642 Branišovice u Římova 609471 Bransouze 609536 Braškov 609561 Bratčice 609625 Bratronice u Luštěnic 673447 Bratroňov 609692 Bratřice 609731 Bravantice 609749 Bravinné 609773 Brázdim 760129 Bražná 761770 Brčekoly 691453 Brdo u Manětína 617814 Brloh 632406 Brloh u Drhovle 609889 Brloh u Přelouče 609897 Brná 609919 Brňany 774596 Brníčko 710148 Brník 723339 Brníkov 609951 Brnířov 792390 Brnky 612600 Brocná 650781 Brocno 638498 Brod nad Labem 612634 Brod u Příbramě 666998 Brodce 612685 Brodce nad Jizerou 612693 Brodec 612758 Brodek u Přerova 658278 Broučkova Lhota 612839 Broumova Lhota 612847 Broumovice 645320 Brozánky 754340 Brozany nad Labem 612898 Brozany nad Ohří 612936 Brteč 612944 Brtná 612952 Brtnice 623750 Brtnický Číchov 612979 Brtnička 613002 Brťov u Černé Hory 613045 Brůdek 613096 Brumovice 636720 Brusnice 613371 Brusy 613380 Brušperk 678732 Brzánky 613436 Brzice 613487 Brzkov 613495 Brzotice 613584 Břeclav 631671 Břehoryje 794147 Břehov 613771 Břehy 633569 Břekova Lhota 613797 Břest 613843 Břevnice 763411 Březce 613860 Březejc 613878 Březhrad 613932 Březí nad Oslavou 671398 Březí u Kovářova 692352 Březí u Meclova 613908 Březí u Mikulova 762148 Březí u Šebestěnic 688665 Březina 614050 Březina u Deštné 645061 Březina u Hořepníku 614131 Březiněves 723410 Březinka u Havlíčkova Brodu 646130 Březinka u Hošťalovic 614271 Březnice 777684 Březno 614572 Březno u Loun 614467 Březno u Mladé Boleslavi 614670 Březová u Broumova 774227 Březová u Úmonína 614718 Březová u Vítkova 787116 Březová u Všelibic 794023 Březová u Zvole 735515 Březové Hory 614815 Březsko 614891 Břežany 614955 Břežany II 614971 Břežany nad Ohří 614874 Břežany u Rakovníka 614921 Břežany u Znojma 740233 Břínkov 615056 Bříství 615081 Bříza 787400 Bříza u Všestar 675628 Břuchotín 615111 Břvany 615137 Bubovice 784800 Bubovice u Březnice 632961 Buček 615153 Bučina 615188 Budčeves 615218 Budeč 640077 Budeč nad Želivkou 623628 Budeč u Číhané 615226 Budeč u Žďáru nad Sázavou 615234 Budenín 615307 Budětice 615323 Budětsko 615358 Budíkov 615382 Budíkovice 615404 Budiměřice 615421 Budislav 615455 Budíškovice 615463 Budišov 615587 Budkov 758094 Budkov u Střížovic 615595 Budkovice 663719 Budňany 615609 Budyně 615617 Budyně nad Ohří 615731 Buk 660647 Buk u Jindřichova Hradce 615749 Bukol 626325 Buková u Klatov 693162 Buková u Merklína 704717 Buková u Nížkova 615781 Buková u Semněvic 615790 Buková u Třešti 615838 Bukovany u Kozárovic 615919 Bukovany u Kyjova 615927 Bukovany u Olomouce 615820 Bukovany u Týnce nad Sázavou 615935 Bukovec u Horšovského Týna 616010 Bukovice u Rohozce 616052 Bukovina nad Labem 616044 Bukovina u Hradce Králové 616036 Bukovina u Mladotic 616061 Bukovina u Přelouče 616125 Bukovka 616133 Bukovník 768201 Bukvice u Trhových Svinů 616168 Bulhary 771571 Bumbalka 668401 Buršice 616214 Buřenice 616257 Buš 616273 Bušanovice 616397 Buštěhrad 758442 Butovice 616427 Býčkovice 616443 Býchory 676004 Bykáň 616460 Býkev 616494 Bykoš 616524 Býkovice 687367 Býkovice u Louňovic 695963 Bylany u Kutné Hory 616621 Bystrá 667609 Bystré u Klatov 616672 Bystročice 616699 Bystrovany 616770 Bystřice u Benešova 617172 Byšice 703656 Byškovice 617237 Býšť 617261 Byzhradec 617300 Bzí
C
604593 Cakov 617407 Cejle 617474 Cerekvice nad Bystřicí 617491 Cerekvice nad Loučnou 617521 Cerekvička 617547 Cerhenice 617571 Cerhonice 617555 Cerhýnky 617636 Cetenov 617679 Cetoraz 617687 Cetyně 621234 Cibotín 617733 Cidlina na Moravě 749184 Církvice u Kolína 617750 Církvice u Kutné Hory 617784 Císařov 617822 Cítoliby 617831 Citonice 617857 Citov 617849 Cítov 617865 Cizkrajov 617920 Crhov u Olešnice 618004 Ctiboř 618691 Ctiboř u Častrova 618047 Ctidružice 618055 Ctiměřice 618063 Ctiněves 618128 Cvrčovice 618152 Cvrčovice u Pohořelic
Č
618187 Čachotín 618195 Čachovice 618276 Čakov 731561 Čakovice 618314 Čakovice u Pelhřimova 738646 Čakovice u Radouně 705403 Čakovičky 711934 Čánka 618331 Čankovice 618501 Čáslavice 628409 Čáslavky 618527 Čáslavsko 618616 Částkovice 780448 Častohostice 618624 Častolovice 618675 Častonín 790214 Častotice 618705 Častrov 653004 Časy 618756 Čavisov 618772 Čečelice 618781 Čečelovice 708933 Čečkov 658537 Čečkovice u Jeřišna 618799 Čečovice 615943 Čečovice u Bukovce 618829 Čehovice 618837 Čechočovice 618845 Čechovice 618853 Čechovice u Prostějova 618870 Čechovice-Záhoří 618888 Čechtice 618918 Čechtín 785229 Čechůvky 630837 Čechy 618926 Čechy pod Kosířem 618942 Čejč 618985 Čejkov 619001 Čejkovice 792012 Čejkovice u Zbýšova 619019 Čejkovice u Znojma 619027 Čejkovy 619043 Čejov 619086 Čekanice u Tábora 775801 Čekanov 673455 Čekánov 619108 Čekyně 619159 Čelákovice 619311 Čelčice 619345 Čelechovice na Hané 619337 Čelechovice u Přerova 619370 Čelina 619388 Čelistná 619400 Čelivo 619418 Čelkovice 676543 Čenětice 708976 Čenkov 619485 Čenkov u Malšic 619469 Čenkov u Třešti 623385 Čenovice 619531 Čeňovice 619558 Čeperka 737101 Čepice 619612 Čepřovice 619655 Čeradice nad Loučnou 619663 Čerčany 619698 Čermákovice 619701 Čermná u Staňkova 619809 Černá 697133 Černá Hať 619825 Černá Hora 634239 Černá Hora u Dymokur 743844 Černá u Bohdanče 619965 Černá za Bory 620068 Černčice 620041 Černčice u Loun 704628 Černětice 620092 Černěves 625345 Černice u Defurových Lažan 620131 Černíč 647411 Černíč u Hradešic 620165 Černičí 620190 Černíkov 632562 Černíkov u Strakonic 620203 Černíkovice 620220 Černíky 620238 Černilov 620246 Černín 792420 Černín u Zdic 620262 Černíny 620335 Černiv 620343 Černochov 620386 Černošice 618071 Černouček 620521 Černov 620530 Černovice u Tábora 710571 Černovír 620629 Černožice nad Labem 620700 Červená Lhota 745596 Červená Lhota u Řimic 620718 Červená Řečice 620858 Červené Janovice 620947 Červené Pečky 620980 Červené Poříčí 653403 Červené Záhoří 750913 Červeněves 621030 Červenka 601306 Červený Hrádek u Bečvár 621064 Červený Hrádek u Dačic 621200 Červený Újezd 621153 Červený Újezd u Miličína 700380 Červený Újezd u Mukova 621242 Česká Bělá 614734 Česká Dlouhá 691461 Česká Doubravice 621277 Česká Jablonná 662798 Česká Kamenná Horka 746231 Česká Mez 621650 Česká Olešná 621668 Česká Rybná 621684 Česká Skalice 622486 České Budějovice 7 622567 České Heřmanice 622583 České Kopisty 608904 České Křídlovice 622656 České Meziříčí 708739 České Zlatníky 622737 Český Brod 622842 Český Dub 667196 Český Dvůr 622931 Český Krumlov 623296 Čestice 623351 Čestice u Častolovic 623393 Čestín 623377 Čestín u Jankova 623440 Čestlice 721093 Češnovice 747921 Číbuz 623482 Číčenice 623539 Číčová 623563 Číhalín 623717 Číhovice 655511 Čichořice 623776 Čichtice 623792 Čilec 623806 Čím 623822 Čimelice 623890 Číměř nad Jihlavou 730394 Čimice 623911 Čímice u Sušice 623920 Činěves 623946 Čisovice 624004 Čistá u Litomyšle 623962 Čistá u Rakovníka 624039 Čižice 624063 Čížkov 624071 Čížkov u Blovic 624101 Čížkovice 642606 Čížov 781835 Čížov u Jihlavy 624217 Čkyně 761648 Čtveřín 761001 Čtyřicet Lánů 624331 Čtyřkoly 624381 Čunín
D
730629 Ďáblice 624403 Dačice 672165 Dálčice 624527 Dalešice 771627 Daliměřice 624578 Dalovice u Mladé Boleslavi 624624 Dalovy 624632 Dambořice 624641 Daměnice 795941 Damětice 624659 Damíč 616478 Daminěves 792021 Damírov 624675 Damnice 624713 Damnov 625680 Dančovice 754731 Darmyšl 624799 Dašice 624811 Davle 624853 Deblín 624861 Děbolín 628310 Debrno 624896 Děčany 625329 Dědice 703290 Dědice u Nemyšle 792039 Dědice u Zbýšova 768642 Dědinka 605611 Dědkov 625337 Dědová 625353 Defurovy Lažany 658481 Dehtáry 625370 Dehtáře 794155 Dehtáře u Českých Budějovic 767646 Dehtín 625426 Děkanovice 632805 Děkovka 625540 Derflice 625558 Děrné 625639 Desná u Litomyšle 612715 Dešná 625698 Dešná u Dačic 625744 Deštná u Jindřichova Hradce 740136 Dětřichov 625990 Dětřichov u Frýdlantu 626074 Dětřichov u Moravské Třebové 626031 Dětřichov u Svitav 626139 Diváky 626252 Divec 782301 Divice 742201 Divišov 626317 Dlažkovice 626333 Dlažov 704024 Dlouhá 626376 Dlouhá Brtnice 626414 Dlouhá Lhota 626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi 626406 Dlouhá Lhota u Tábora 626431 Dlouhá Loučka 689173 Dlouhá Louka u Lužan 626571 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu 626589 Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou 626627 Dlouhé Dvory 626619 Dlouhé na Moravě 626651 Dlouhopolsko 626708 Dluhonice 626732 Dmýštice 626821 Dobelice 626830 Dobešov u Černovic 723045 Dobkov 626961 Dobrá 671363 Dobrá Voda u Kovářova 627062 Dobrá Voda u Křižanova 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří 627119 Dobrá Voda u Pacova 626996 Dobrá Voda u Pelhřimova 627186 Dobrčice 748684 Dobrčice u Skršína 627259 Dobré Pole 782785 Dobré Pole u Vitic 627267 Dobrkov 680532 Dobrnice 627321 Dobrohostov 604381 Dobrohošť 627356 Dobroměřice 765236 Dobronice 627372 Dobronice u Bechyně 627399 Dobronice u Chýnova 627402 Dobronín 709026 Dobroše 647918 Dobrošov u Hrazan 627453 Dobrotice 650617 Dobrotice u Chanovic 627461 Dobroutov 627470 Dobrovice 792047 Dobrovítov 627488 Dobrovíz 632261 Dobrš 627496 Dobruška 627615 Dobřany 619493 Dobřejice 627640 Dobřejovice 759058 Dobřeň u Kutné Hory 627747 Dobřenice 627763 Dobříč u Prahy 627801 Dobřichov 627810 Dobřichovice 627861 Dobříkov 627887 Dobříň 627917 Dobřínsko 628123 Dobšice u Znojma 628042 Dobšice u Žehuně 628182 Doksany 628247 Dolánky nad Ohří 620963 Dolany u Červených Peček 624225 Dolany u Čkyně 628417 Dolany u Jaroměře 628301 Dolany u Kladna 628344 Dolany u Klatov 628450 Dolany u Pardubic 628328 Dolany u Prahy 722812 Dolany u Stříbra 784125 Dolejší Kunčice 628492 Dolenice 708984 Dolínek 628654 Dolní Beřkovice 628697 Dolní Bezděkov 604917 Dolní Bítovčice 760471 Dolní Bohušice 628701 Dolní Bojanovice 617873 Dolní Bolíkov 623113 Dolní Bolíkov-Nová Ves 798827 Dolní Bolíkov-Rubašov 660949 Dolní Borek 628719 Dolní Bory 628751 Dolní Brusnice 628778 Dolní Březinka 628824 Dolní Bukovsko 674486 Dolní Bušínov 628875 Dolní Cerekev 626449 Dolní Dlouhá Loučka 626716 Dolní Dlužiny 628956 Dolní Dubňany 628964 Dolní Dunajovice 634182 Dolní Dvorce u Telče 629057 Dolní Hbity 629081 Dolní Heřmanice 641120 Dolní Holetín 629103 Dolní Hořice 730599 Dolní Chabry 651931 Dolní Chobolice 642959 Dolní Chrášťany 629197 Dolní Jablonná 629219 Dolní Jamné 642975 Dolní Jelení 643068 Dolní Kamenice u Holýšova 629286 Dolní Kounice 629332 Dolní Kralovice 629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu 643203 Dolní Kruty 629430 Dolní Lažany 629529 Dolní Lhota 629481 Dolní Lhota u Klatov 629545 Dolní Lhota u Ostravy 752371 Dolní Líšnice 677213 Dolní Lomnice u Kunic 629669 Dolní Loučky 629740 Dolní Město 644935 Dolní Metelsko 616281 Dolní Nakvasovice 702226 Dolní Neděliště 629839 Dolní Němčí 629847 Dolní Němčice 703699 Dolní Nerestce 716138 Dolní Ostrovec 643653 Dolní Pěna 725994 Dolní Poříčí 630021 Dolní Povelice 630039 Dolní Přím 630071 Dolní Radouň 681482 Dolní Radslavice 762415 Dolní Rápotice 740241 Dolní Ročov 630080 Dolní Roveň 630128 Dolní Řasnice 630136 Dolní Ředice 630144 Dolní Skrýchov 630179 Dolní Sloupnice 630187 Dolní Smrčné 745651 Dolní Stropnice 630225 Dolní Sukolom 630241 Dolní Svince 630250 Dolní Třebonín 770558 Dolní Týnec 630322 Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou 630292 Dolní Újezd u Litomyšle 750123 Dolní Vestec 781398 Dolní Věžnice 630349 Dolní Vilémovice 630357 Dolní Vilímeč 783862 Dolní Vlčkovice 630438 Dolní Žďár u Lásenice 630501 Doloplazy u Olomouce 701190 Dolsko 630527 Doly 630543 Domamil 618861 Domamyslice 630560 Domamyšl 738204 Domanice 709191 Dománovice 620211 Domašín u Černíkovic 630748 Domašín u Dobrušky 791776 Domašín u Zbraslavi 630799 Domašov u Brna 630853 Domažlice 700720 Domažličky 642851 Domčice 733911 Domkov 630942 Domoradice 630977 Domoraz 631019 Domoušice 767891 Donín 631027 Doňov 670804 Doubí nad Lužnicí 670618 Doubrava u Kostomlat nad Labem 631141 Doubrava u Plzně 736678 Doubrava u Puclic 670821 Doubravany 791067 Doubravčany 631205 Doubravčice 631302 Doubravice nad Moravou 631329 Doubravice nad Svitavou 744379 Doubravice u České Skalice 702064 Doubravice u Českých Budějovic 631272 Doubravice u Dvora Králové 680486 Doubravice u Leštiny 701963 Doubravice u Nečtin 631345 Doubravice u Volyně 631400 Doudleby 631426 Doudleby nad Orlicí 631469 Dožice 631477 Drahanovice 631531 Drahelčice 708381 Drahelice 631540 Drahenice 631582 Drahkov 631647 Drahobudice 631680 Drahobuz 631833 Drahotěšice 631876 Drahotice 631884 Drahotín 631965 Drahouš 726923 Drachkov u Strakonic 632104 Drásov 666017 Drasty 755940 Dražejov u Strakonic 632121 Dražetice II 632147 Dražice 632163 Dražice u Tábora 632198 Dražíč 632236 Dražičky 760145 Drážkov 632244 Dražkov nad Labem 632252 Dražkovice 632279 Drážov 632368 Dražůvky 632376 Drevníky 632171 Drhovice 632414 Drhovle 632571 Droužetice 619973 Drozdice 632635 Droždín 771503 Drslavice u Tupadel 632651 Drsník 632660 Druhanov 632686 Drunče 776823 Drválovice 735213 Držkrajov 632783 Držovice na Moravě 632813 Dřemčice 632864 Dřešín 632872 Dřešínek 632929 Dřetovice 754072 Dřevce 632937 Dřevčice u Brandýsa nad Labem 787868 Dřevíkov 633089 Dřínov 633119 Dřísy 633127 Dříteč 633275 Dub nad Moravou 668966 Dub u Kondrace 633267 Dub u Nového Jičína 633194 Dub u Prachatic 633259 Dub u Ratibořských Hor 633321 Dubany 785806 Dubany na Hané 652342 Dubčany u Choliny 633330 Dubeč 633348 Dubějovice 633372 Dubenec 792586 Dubí 665169 Dubí u Kladna 633526 Dubicko 633577 Dublovice 633585 Dubňany 633691 Dubovice 633208 Dubská Lhota 633704 Dudín 726290 Důl 633836 Dunice 633852 Dušejov 633861 Dušníky 787442 Dušníky nad Vltavou 743313 Dušníky u Rudné 777617 Dvakačovice 617415 Dvorce u Jihlavy 629464 Dvorce u Stráže nad Nežárkou 771198 Dvorce u Tučap 633216 Dvorec u Dubu 633895 Dvorska 633909 Dvory u Nymburka 633933 Dvořisko 633968 Dvůr Králové nad Labem 634140 Dyjákovice 634166 Dyjákovičky 634174 Dyje 634191 Dyjice 634212 Dyjička 634247 Dymokury 634255 Dynín 634310 Džbánice 634328 Džbánov u Litomyšle 634336 Džbánov u Vysokého Mýta
E
634379 Encovany 634433 Eš 634441 Evaň
F
703133 Filipov u Zábřeha 630969 Filipovice 778451 Fojtova Kras 756075 Frankův Zhořec 693928 Frantoly 634808 Fryčovice 635090 Frýdlant 635197 Frýdnava 795950 Frymburk u Sušice 635448 Fulnek
G
716529 Geršov 636215 Grešlové Mýto 636223 Gručovice 681971 Grunta 636266 Grygov
H
711101 Hablov 789321 Habrkovice 640085 Habrovčice 636479 Habry 636487 Habřina 606502 Hačky 636541 Hajany 636550 Háje u Příbramě 636665 Hájek u Bavorova 636711 Hájek u Tišnova 773395 Hájek u Uhříněvsi 636673 Hájek u Všerub 636738 Hajnice 697753 Hajská 637106 Hamry nad Sázavou 791393 Hanov 637131 Haňovice 613479 Harcov 797031 Hartmanice u Žimutic 708585 Hartvíkov 637459 Hartvíkovice 720518 Harty 739588 Haškovcova Lhota 763837 Hašov 631655 Hatě 637513 Hatín 637963 Havlíčkova Borová 637823 Havlíčkův Brod 637980 Havlovice u Domažlic 638056 Havraníky 632996 Hedčany 710644 Hejčín 638161 Hejná 638226 Hejtmánkovice 659827 Helenín 638269 Hemže 638277 Henčlov 648680 Henčov 638293 Herálec 638366 Heraltice 627666 Herink 638421 Heroltice u Jihlavy 702072 Heřmaň u Českých Budějovic 722979 Heřmaneč u Počátek 638501 Heřmanice nad Labem 626007 Heřmanice u Frýdlantu 638561 Heřmanice u Polomi 638536 Heřmanice u Rouchovan 781924 Heřmanice u Vilémova 638587 Heřmaničky 620271 Hetlín 638781 Hevlín 638790 Hladké Životice 638811 Hladov 638838 Hlasivo 682519 Hláska 638901 Hlásná Třebaň 638951 Hlavečník 638960 Hlavenec 638978 Hlavice 639028 Hlávkov 639044 Hlavňov u Budislavi 639184 Hlína u Ivančic 639206 Hliněný Újezd 639231 Hlinice 639290 Hlinné 672564 Hlivice 706051 Hlízov 639427 Hlohová 752908 Hlohovčice 639443 Hlohovice 639451 Hlohovičky 639486 Hlubočany 639508 Hlubočec 607754 Hluboká u Borovan 639532 Hluboká u Dačic 664669 Hluboká u Kdyně 639559 Hluboká u Skutče 639656 Hluboké Dvory 639664 Hluboké Mašůvky 639702 Hlubyně 639893 Hluchov 639907 Hluk 639915 Hlupín 639923 Hlušice 639931 Hlušičky 639940 Hlušovice 640000 Hnanice 640034 Hněvětice 737321 Hněvice 640069 Hněvkovice u Humpolce 640093 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou 640158 Hněvotín 653284 Hněvšín 764558 Hnidousy 640166 Hnojice 737879 Hnojná Lhotka 640174 Hnojnice 710377 Hoděčín 645541 Hodějov 640247 Hodějovice 640255 Hoděšovice 640280 Hodíškov 640298 Hodkov 710873 Hodolany 640395 Hodonice 691151 Hodonice u Malont 640417 Hodonín 640611 Hodov 748994 Hodyně u Skuhrova 640638 Hojanovice 640697 Hojkov 640719 Hojovice 760153 Hojšín 640778 Holasice 656763 Holašovice 761591 Hole u Svrkyně 617881 Holešice u Cizkrajova 640964 Holešín 640972 Holešov 641111 Holešovice u Chroustovic 641138 Holetín 641227 Holice u Olomouce 641146 Holice v Čechách 650625 Holkovice 641294 Holohlavy 720194 Hološiny 755575 Holotín 641367 Holštejn 641383 Holubeč 777871 Holubice 641456 Holubice v Čechách 641537 Holušice 615846 Holušice u Kozárovic 700495 Holušice u Mužetic 641588 Homole 641723 Honbice 631892 Hora Svatého Václava 641847 Horákov 641855 Horažďovice 770213 Horažďovická Lhota 641944 Horčápsko 642061 Horka nad Moravou 642037 Horka nad Sázavou 641987 Horka u Chrudimi 634450 Horka u Libochovic 795763 Horka u Žehušic 642118 Horky 642126 Horky nad Jizerou 642096 Horky u Tábora 795984 Horky u Želetavy 642363 Horní Beřkovice 604909 Horní Bítovčice 605867 Horní Bobrová 760480 Horní Bohušice 621161 Horní Borek 642479 Horní Bory 642592 Horní Brusnice 642614 Horní Břečkov 786225 Horní Bučice 642665 Horní Bukovina 642673 Horní Bukovsko 642681 Horní Cerekev 642754 Horní Dehtov 626457 Horní Dlouhá Loučka 626724 Horní Dlužiny 790664 Horní Dolce 642843 Horní Dubňany 642860 Horní Dunajovice 656178 Horní Hbity 642932 Horní Heřmanice 602841 Horní Heřmanice u Bernartic 642941 Horní Hradiště 724696 Horní Hrachovice 651940 Horní Chobolice 642967 Horní Chrášťany 631663 Horní Jelčany 642983 Horní Jelení 658600 Horní Jirčany 688932 Horní Kamenice u Lukova 643076 Horní Kamenice u Staňkova 643084 Horní Kosov 643106 Horní Kounice 643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 643211 Horní Kruty 680222 Horní Lažany u Lesonic 643262 Horní Lhota 643271 Horní Lhota u Blanska 772275 Horní Lhota u Klatov 630446 Horní Lhota u Lásenice 643297 Horní Lhota u Ostravy 643416 Horní Loučky 644927 Horní Metelsko 643572 Horní Moštěnice 616290 Horní Nakvasovice 643599 Horní Němčí 703702 Horní Nerestce 751634 Horní Nezly 643629 Horní Olešná 716146 Horní Ostrovec 790192 Horní Paseka 643661 Horní Pěna 643751 Horní Počaply 726001 Horní Poříčí 643866 Horní Přím 643912 Horní Radouň 643955 Horní Radslavice 643963 Horní Rápotice 740250 Horní Ročov 643971 Horní Roveň 643998 Horní Řasnice 644013 Horní Ředice 644021 Horní Řepčice 740322 Horní Skrýchov 644030 Horní Slatina 644111 Horní Slivno 644129 Horní Sloupnice 738506 Horní Smrčné 682713 Horní Sokolovec 705900 Horní Střítež 644358 Horní Studenec 644412 Horní Sukolom 608971 Horní Světlá u Bradáčova 770566 Horní Týnec 644501 Horní Újezd u Litomyšle 644528 Horní Újezd u Třebíče 644552 Horní Ves 781401 Horní Věžnice 644587 Horní Vilémovice 722987 Horní Vilímeč 783871 Horní Vlčkovice 789992 Horní Záhoří u Písku 660701 Horní Žďár u Jindřichova Hradce 644757 Hornice 644773 Horoměřice 644781 Horosedly 624241 Horosedly u Čkyně 644803 Horoušany 645931 Horoušany u Hostouně 644960 Horšov 644871 Horšovský Týn 644978 Horusice 795771 Horušice 734250 Hory u Předína 615242 Hory u Votic 603325 Hořákov 695971 Hořany u Kutné Hory 645001 Hořany u Poříčan 791903 Hořany u Zbrašína 645028 Hořátev 767701 Hořejany 743321 Hořelice 681741 Hořenec 638510 Hořenice 645079 Hořepník 645109 Hořesedly 645125 Hořešovičky 645150 Hořice u Humpolce 645281 Hořičky 769339 Hoříkovice 645338 Hořín 645494 Hořovičky 645559 Hoslovice 643092 Hosov 783226 Hostákov 612901 Hostěnice u Brozan 645672 Hostěradice na Moravě 645702 Hostěrádky 645745 Hostim 645737 Hostim u Berouna 645761 Hostín u Vojkovic 615251 Hostišov 645834 Hostivice 759252 Hostkovice 629855 Hostkovice u Dolních Němčic 645869 Hostokryje 645885 Hostomice pod Brdy 645940 Hostouň u Horšovského Týna 645923 Hostouň u Prahy 645991 Hostovice u Pardubic 781932 Hostovlice 646148 Hošťalovice 698075 Hoštice u Mochtína 646199 Hoštice u Nemyšle 784354 Hoštice u Vodochod 646164 Hoštice u Volyně 646261 Hoštka 768332 Houdkovice 646318 Houserovka 646377 Hovorany 646385 Hovorčovice 646423 Hraběšín 646431 Hrabětice 658944 Hrabětice nad Odrou 603961 Hrabí 646547 Hrabová u Dubicka 646563 Hrabří 646580 Hrabství 646644 Hradčany u Českého Dubu 646687 Hradčany u Tišnova 646628 Hradčany u Žehuně 646873 Hradec Králové 647233 Hradec nad Svitavou 647241 Hradecko 603970 Hradečná u Bílé Lhoty 647250 Hradečno 642045 Hrádek nad Želivkou 739235 Hrádek u Loun 691470 Hrádek u Manětína 647322 Hrádek u Nechanic 647331 Hrádek u Pardubic 647349 Hrádek u Znojma 647420 Hradešice 736287 Hradešín 703788 Hradiště 608238 Hradiště u Boříkov 647454 Hradiště u Domažlic 647560 Hradišťko I 797430 Hradišťko II 651770 Hradišťko u Dačic 647519 Hradištko u Sadské 757675 Hradové Střimelice 647608 Hracholusky u Prachatic 760161 Hrachov 617245 Hrachoviště u Býště 690635 Hranice u Malče 647926 Hrazánky 647934 Hrazany 630659 Hrazená Lhota 647951 Hrbov 647969 Hrbov u Velkého Meziříčí 648027 Hrdibořice 648035 Hrdlív 648086 Hrdly 648094 Hrejkovice 648159 Hrobce 648230 Hrobice 746312 Hrobičany 708704 Hrobská Zahrádka 648256 Hroby 684597 Hrochov 648299 Hrochův Týnec 648353 Hronětice 604721 Hroška 648469 Hrotovice 648477 Hroubovice 743259 Hroznatín 648493 Hroznětice 623687 Hroznětín u Číhoště 648540 Hroznová Lhota 648604 Hrubá Vrbka 648612 Hrubčice 648639 Hrubšice 648647 Hrubý Jeseník 638986 Hrubý Lesnov 648655 Hrusice 648671 Hruška 648698 Hruškové Dvory 648701 Hrušky 648728 Hrušky u Brna 648736 Hrušov nad Jizerou 648752 Hrušová 725188 Hrušovany 648809 Hrušovany nad Jevišovkou 648833 Hrušovany u Brna 648876 Hrutov 600920 Hryzely 778061 Hrzín 648884 Hřebeč 648949 Hředle 648981 Hříběcí 618632 Hřibiny 648990 Hřibojedy 649023 Hřibsko 649031 Hříchovice 649058 Hřiměždice 649074 Hříšice 649091 Hříškov 649121 Hřiště 649139 Hřivčice 649147 Hřivice 649198 Hubenice 649210 Hubenov 607649 Hubenov u Borotic 770167 Hubenov u Třebohostic 751251 Hubíles 649236 Hudčice 644366 Hudeč 649279 Hukovice 778460 Hukovice u Velké Kraše 649287 Hulice 649309 Hulín 649317 Humburky 649325 Humpolec 649562 Hůrka 723444 Hurtova Lhota 649678 Husinec u Řeže 649856 Hustířany 617423 Hutě 649007 Hvězda 650188 Hvězdoňovice 650242 Hvozd u Konice 793914 Hvozdec u Lišova 608718 Hvozdečko 681717 Hvozdnice u Hradce Králové 650358 Hvožďany u Bechyně 697451 Hvožďany u Poběžovic 650366 Hybrálec 785792 Hynčice u Vražného 735990 Hynkov 650421 Hyršov
CH
695297 Chabičovice 650552 Chabrovice 650561 Chacholice 650439 Chalupy 650641 Charvatce u Jabkenic 650668 Charvatce u Loun 692018 Charvatce u Martiněvsi 650684 Charvátská Nová Ves 650714 Charváty 723631 Chářovice 650790 Chcebuz 674435 Chedrbí 651133 Cheznovice 751804 Chlebov 651184 Chleby 651320 Chlistov 651273 Chlístov u Benešova 776149 Chlístov u Dobrušky 645290 Chlístov u Hořiček 709638 Chlístov u Okrouhlice 651338 Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou 651346 Chlístovice 651397 Chloumek 651371 Chloumek u Mladé Boleslavi 711349 Chlovy 651591 Chlum nad Jihlavou 760218 Chlum nad Malší 651516 Chlum u Blovic 706922 Chlum u Novosedel 651427 Chlum u Vlašimi 792055 Chlum u Zbýšova 651753 Chlumčany u Loun 651737 Chlumčany u Přeštic 790796 Chlumec 651800 Chlumec nad Cidlinou 651788 Chlumec u Dačic 651826 Chlumek 651842 Chlumín 659517 Chlumská 651851 Chlumy 645681 Chlupice 651869 Chlustina 651877 Chmelík 777200 Chmeliště 651893 Chmelná u Pelhřimova 651885 Chmelná u Vlašimi 672491 Chmelovice 651974 Choceň 651982 Chocenice 652008 Chocenická Lhota 652016 Chocenický Újezd 652024 Chocerady 652083 Chocnějovice 652105 Chocomyšl 777838 Chodeč 704067 Chodeč-Zvíkov 652113 Chodouň 652121 Chodouny 652245 Chodovlice 652334 Cholenice 652351 Cholina 652369 Choltice 797146 Cholunná 652415 Chomoutov 627674 Chomutovice u Dobřejovic 652784 Chořelice 652792 Choťánky 652814 Chotčiny 652831 Chotěboř 652946 Chotěbudice 653012 Choteč u Holic 652989 Choteč u Prahy 653021 Chotělice 640107 Chotěměřice 653047 Chotěnov 653101 Chotěšiny 653161 Chotěšov 653225 Chotěšov u Vrbičan 653233 Chotětov 653276 Chotíkov 678601 Chotíkov u Kynšperka nad Ohří 653292 Chotilsko 605646 Chotiměř u Blížejova 653365 Chotiněves 669717 Chotouchov 653993 Chotouň 653390 Chotovice 795721 Choťovice 653411 Chotoviny 653489 Chotusice 653497 Chotutice 782807 Chotýš 648175 Chouč 653594 Choustník 654949 Chouzovy 653659 Chožov 701891 Chraberce 748692 Chrámce 632139 Chramiště 689289 Chramostek 653667 Chramosty 653799 Chrast 676021 Chrást u Křesetic 653748 Chrást u Poříčan 767344 Chrást u Tišic 653756 Chrást u Tochovic 789852 Chrást u Zahořan 653900 Chrastavice 653942 Chrástov u Horní Cerekve 653969 Chrášťany u Benešova 654001 Chrášťany u Českého Brodu 632821 Chrášťany u Dřemčic 654019 Chrášťany u Prahy 654027 Chrášťany u Rakovníka 654078 Chraštice 654108 Chrášťovice 697141 Chrášťovice u Mladotic 654124 Chrbonín 654132 Chrlice 654230 Chropyně 651354 Chroustkov 606090 Chroustov u Bohdalova 769614 Chroustov u Třebenic 654264 Chroustovice 654272 Chrtníč 652377 Chrtníky 654299 Chrudim 654400 Chrustenice 781622 Chřebřany 654612 Chudenice 654787 Chudeřice 654795 Chudíř 637157 Chudobín 707198 Chudonice 654817 Chudoslavice 654884 Chvalatice 654957 Chválenice 654981 Chvalešovice 655015 Chvaletice 655023 Chvaletín 706124 Chvalín 627330 Chválkov 655066 Chválkov u Kamenice nad Lipou 655171 Chvalkovice 710911 Chválkovice 655082 Chvalkovice u Dešné 655104 Chvalkovice v Čechách 620866 Chvalov u Červených Janovic 710211 Chválov u Pelhřimova 655287 Chvalovice 655252 Chvalovice u Netolic 671339 Chvalovice u Nymburka 632899 Chvalšovice 655368 Chvatěruby 655384 Chvojenec 655392 Chvojnov 716189 Chylice 655449 Chyňava 655465 Chýně 652997 Chýnice 681814 Chýnov 655473 Chýnov u Tábora 655490 Chýstovice 655538 Chyše 655627 Chyška 692131 Chyšná 655686 Chýšť
I
655708 Ivaň 655716 Ivaň na Hané 655724 Ivančice
J
655864 Jabkenice 681750 Jablonec u Libčevsi 656186 Jablonná 656259 Jabloňov u Velkého Meziříčí 656429 Jackov 742031 Jahodov 617768 Jakub 618713 Jakubín 656551 Jakubov u Moravských Budějovic 693936 Jáma 656615 Jamné u Jihlavy 656607 Jamné u Tišnova 656631 Jamnice 656674 Jamolice 656682 Jámy 626597 Jámy u Rychnova nad Kněžnou 656691 Jančí 656704 Jankov 656798 Jankov u Pelhřimova 656801 Jankovice u Přelouče 656852 Janoslavice 656879 Janov 656950 Janov u Litomyšle 656909 Janov u Mladé Vožice 646326 Janovice u Houserovky 657069 Janovice u Polné 782157 Janovice u Vinar 773204 Janovická Lhota 790931 Janovičky u Zámrsku 657336 Jaroměř 657506 Jaroměřice nad Rokytnou 705471 Jaronín 657522 Jaroslav 657531 Jaroslavice 756831 Jarotice 657603 Jarov u Blovic 657646 Jarpice 657671 Jasenná 657697 Jasinov 772283 Javor 657816 Javornice 633224 Javornice u Dubu 681849 Javorníček 657867 Javorník u Svitav 657832 Javorník u Vlašimi 657883 Javorník u Vysokého Mýta 724220 Javoří u Podolí 688673 Javoříčko 657972 Javůrek 755109 Jazovice 745537 Jažlovice 779474 Jeclov 798835 Ječmeniště 723347 Ječovice 658057 Jedlany 658111 Jedouchov 658120 Jedousov 658154 Jedovnice 658197 Jehnědí 756920 Jelcovy Lhotky 701688 Jelemek 658219 Jelence 781134 Jelenice 691429 Jelenice u Mělníka 658227 Jemnice 712892 Jemnice u Oseka 767204 Jemnice u Tisové 658243 Jemníky 658251 Jenčice 613011 Jeneč 658260 Jeneč u Prahy 658286 Jeníčkova Lhota 658316 Jeníkov u Vlašimi 690643 Jeníkovec 770078 Jeníkovice u Horšovského Týna 658367 Jeníkovice u Hradce Králové 658448 Jenišovice u Chrudimi 616486 Jenišovice u Mělníka 658499 Jenštejn 635456 Jerlochovice 621072 Jersice 658502 Jersín 669067 Jerusalem 658511 Jeřice 658529 Jeřičky 658553 Jeřišno 658596 Jesenec 658693 Jesenice u Rakovníka 658952 Jeseník nad Odrou 659011 Jestřabí Lhota 659002 Jestřabí u Fulneku 738891 Jestřebí 612961 Jestřebí u Brtnice 659118 Jestřebí u Zábřeha 791407 Jestřebice 659126 Jestřebíčko 659134 Ješetice 750000 Ješov 681911 Ješovice 752410 Ještětice 779521 Jetenovice 659185 Jetětice 774111 Jetišov 693871 Jetonice 659193 Jetřichov 659207 Jetřichovec 659347 Jeviněves 659355 Jevišovice 659363 Jevišovka 657441 Jezbiny 659398 Jezdovice 608106 Jezero 659428 Jezeřany 659461 Ježená 659479 Ježkovice 659495 Ježov nad Želivkou 716901 Ježovice 659525 Ježovy 676900 Jickovice 659673 Jihlava 659932 Jíkev 746843 Jilem u Sedletína 660019 Jilemník 660132 Jílovec 660167 Jílovice u Českého Meziříčí 660141 Jílovice u Trhových Svinů 660191 Jimlín 660299 Jindice 660493 Jindřichovice na Moravě 660523 Jindřichův Hradec 660710 Jinín 620998 Jíno 725277 Jiratice 616826 Jírovice 660973 Jiřetice u Čepřovic 660965 Jiřetice u Neustupova 602078 Jiřice 661040 Jiřice u Humpolce 661031 Jiřice u Kostelce nad Labem 661058 Jiřice u Miroslavi 645753 Jiřice u Moravských Budějovic 675644 Jiřičky 662372 Jiříkov u Kamene 661091 Jiříkovice 661104 Jiříkovice u Nového Města na Moravě 661112 Jiřín 661236 Jistebník 653373 Jištěrpy 717061 Jitkov 661287 Jivina 661422 Jizbice u Nymburka 661457 Jizerní Vtelno 661490 Josefov u Hodonína 657425 Josefov u Jaroměře
K
661619 Káciň 661635 Kácov 702927 Kačerov 672025 Kadeřín 661961 Kadov 653608 Kajetín 696170 Kakovice 734454 Kakovice u Volyně 665983 Kal u Klatov 662151 Kalenice 738239 Kaletice 662160 Kalhov 662241 Kaliště 621005 Kaliště u Červeného Poříčí 662208 Kaliště u Českých Budějovic 746363 Kaliště u Sebranic 662275 Kalivody 662321 Kaly 793124 Kamberk 662381 Kámen u Habrů 675831 Kámen u Křenic 662348 Kámen u Pacova 640794 Kamenec 719161 Kamení 662542 Kamenice u Herálce 662551 Kamenice u Jihlavy 662658 Kamenička 662780 Kamenná 662810 Kamenná Lhota 662763 Kamenná nad Oslavou 606278 Kamenná u Bohostic 662747 Kamenná u Jihlavy 662691 Kamenná u Příbramě 662712 Kamenná u Trhových Svinů 662828 Kamenné Zboží 678619 Kamenný Dvůr 704181 Kamenný Most 662925 Kamenný Újezd 750689 Kamilov 662984 Kamýk nad Vltavou 764574 Kamýk u Švihova 779351 Kamýk u Velkých Přílep 662992 Kanice u Domažlic 720119 Kanice u Petrovic 663018 Kaničky 711977 Kanín 678015 Kaňk 609013 Kaňkov 784044 Kanovsko 663069 Kaplice 738581 Kapsova Lhota 663182 Káranice 708020 Káraný 663247 Karle 627828 Karlík 663263 Karlín na Moravě 663271 Karlov 606626 Karlov u Bohušova 718149 Karlov u Paseky 663751 Karolín 759473 Karolín u Sulimova 664260 Kasalice 664278 Kasaličky 623407 Kasanice 656658 Kašina Hora 664359 Kašnice 677001 Kašov 664481 Kateřinice 676519 Katov 615439 Katov u Budislavi 664529 Katovice 664561 Kbel 664588 Kbel u Přeštic 739685 Kbel u Ratboře 664626 Kbelnice 680583 Kbelnice u Letin 731641 Kbely 664651 Kdousov 664677 Kdyně 664693 Keblice 664707 Keblov 664723 Kejnice 675105 Kejšovice 664731 Kejžlice 664774 Kelčany 664910 Kladina 664928 Kladky 623075 Kladné-Dobrkovice 665061 Kladno 665266 Kladno u Hlinska 665291 Kladrubce 629120 Kladruby 665410 Kladruby nad Labem 667692 Kladruby u Kohoutova 603643 Kladruby u Libice 665321 Kladruby u Strakonic 665312 Kladruby u Vlašimi 665428 Klamoš 723452 Klanečná 665452 Klapý 665517 Klášter Hradiště nad Jizerou 679658 Klášter nad Dědinou 781959 Klášter u Vilémova 710555 Klášterní Hradisko 665797 Klatovy 666009 Klec 666033 Klecany 790702 Klečaty 712060 Klečetné 662771 Klementice 666084 Kleneč 666122 Klenovice na Hané 693944 Klenovice u Mičovic 666106 Klenovice u Soběslavi 666149 Klentnice 733873 Kleny 666181 Kletečná u Humpolce 761311 Kletice 666190 Kletné 680702 Klevetov 666203 Klíčany 666238 Klíčov u Mrákova 666319 Klimkovice 666343 Klínec 654116 Klínovice 722774 Klipec 647942 Klisinec 666408 Klobouky u Brna 666424 Klobuky 666467 Klokočná 735370 Klokočov u Příbora 666513 Klokoty 666548 Klopina 666564 Klopotovice 693171 Kloušov 702684 Klouzovy u Chotěboře 666572 Kloužovice 792063 Klucké Chvalovice 666602 Klučenice 666661 Klučov 666670 Kluk 647225 Kluky 666688 Kluky u Čáslavi 650251 Klužínek 666777 Kly 767042 Kněž 623415 Kněž u Čestína 666840 Kněždub 666904 Kněževes nad Oslavou 666858 Kněževes u Prahy 666866 Kněževes u Rakovníka 789224 Kněževísko 666921 Kněžice u Městce Králové 666971 Kněžice u Ronova 667005 Kněžice u Třebíče 603121 Kněžičky 771350 Kněžívka 762806 Kněžská 774197 Kníje 667137 Knínice 667145 Knínice u Boskovic 792438 Knížkovice 667153 Kňovice 667188 Knovíz 667200 Knyk 667242 Koberovice 667331 Kobeřice u Brna 667455 Kobylí na Moravě 732869 Kobylice 667463 Kobylnice 789330 Kobylnice nad Doubravou 667471 Kobylnice u Brna 667498 Kobyly 667595 Koclířov 706892 Koclov 667617 Kocourov 644943 Kocourov u Horšovského Týna 750140 Kocourov u Slavíkova 667633 Kočí 613967 Kočín 667676 Kočov 667706 Kohoutov 667731 Kochánky 667749 Kochánov 684210 Kochánov u Lipničky 696234 Kochánov u Mitrova 756083 Kochánov u Stránecké Zhoře 646270 Kochovice 667803 Kojatice 751219 Kojatín 667838 Kojčice 638315 Koječín 660981 Koječín u Čepřovic 667862 Kojetice na Moravě 667854 Kojetice u Prahy 667897 Kojetín 667871 Kojetín u Havlíčkova Brodu 719854 Kojetín u Petrovic 667901 Kojice 673463 Kojkovice 673471 Kojkovičky 667978 Kokory 666441 Kokovice 764582 Kokšín 668010 Kolaje 668036 Koldín 668044 Koleč 706981 Kolence 668079 Kolesa 668125 Kolešovice 668141 Količín 668150 Kolín 791415 Kolišov 668478 Kolný 668508 Koloděje 769584 Kololeč 654060 Koloměřice 668575 Koloveč 668591 Kolovraty 668613 Kolšov 782769 Komárov u Dvora Králové 668699 Komárov u Holic 668702 Komárov u Přelouče 668729 Komárovice u Jihlavy 668737 Komárovice u Moravských Budějovic 668842 Komorno 668851 Komorovice 668923 Komušín 668958 Konárovice 797448 Končice 668974 Kondrac 669032 Koněprusy 669041 Koněšín 669059 Konětopy 722758 Konětopy u Pnětluk 669083 Konětopy u Příbramě 669091 Konice 669113 Konice u Znojma 703991 Kopeč 740152 Kordula 669512 Korkyně 669521 Kornice 693006 Korno 669539 Korolupy 774243 Korotice 669610 Korozluky 669644 Korycany 603490 Koryta u Bezděkova 669679 Koryta u Mnichova Hradiště 721417 Korýtka 669725 Kořenice 669831 Kosice 669849 Kosičky 665967 Kosmáčov 658707 Kosobody 669954 Kosobudy 669971 Kosoř 669989 Kosořice 790737 Kosořín 691372 Kosov u Jihlavy 711381 Kosov u Opalic 670154 Kostelec na Hané 670162 Kostelec nad Černými lesy 670171 Kostelec nad Labem 741795 Kostelec nad Ohří 670197 Kostelec nad Orlicí 670201 Kostelec nad Vltavou 670260 Kostelec u Heřmanova Městce 670294 Kostelec u Holešova 670120 Kostelec u Jihlavy 670332 Kostelecká Lhota 670359 Kostelecké Horky 617431 Kostelecký Dvůr 670511 Kostelní Hlavno 670529 Kostelní Lhota 670537 Kostelní Myslová 670545 Kostelní Radouň 757683 Kostelní Střimelice 670553 Kostelní Vydří 670570 Kostěnice 670588 Kostice 670596 Kostníky 670600 Kostomlátky 670626 Kostomlaty nad Labem 670677 Kostomlaty pod Řípem 670723 Košatka nad Odrou 670758 Košetice 703419 Košice u Nepoměřic 670812 Košice u Soběslavi 670839 Košík 670910 Košín 670987 Koštice 712761 Kotel 770574 Kotelice 671061 Kotlasy 713023 Kotouň 651991 Kotousov 671126 Kotvrdovice 671134 Koubalova Lhota 671142 Kounice 655741 Kounické Předměstí 671151 Kounov u Rakovníka 671215 Kouřim 671231 Kout na Šumavě 606944 Kouty u Bojiště 671266 Kouty u Poděbrad 671274 Kouty u Třebíče 671282 Kovalovice 671347 Kovanice 671355 Kovansko 790443 Kováry 671380 Kovářov 671487 Kovářov u Bouzova 737038 Kovářovice 671541 Kovčín 671517 Kozárov 671525 Kozárovice 656810 Kozašice 603333 Kozí 641464 Kozinec 671592 Kozlany 671606 Kozlany u Vyškova 671614 Kozlov nad Otavou 671711 Kozlov u Jihlavy 671738 Kozlov u Křižanova 920673 Kozlov u Velkého Újezdu 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I 767352 Kozly u Tišic 671851 Kozmice u Benešova 648264 Kozmice u Chýnova 661295 Kozmice u Jiviny 671894 Kozojedy 671886 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 797677 Kozojedy u Žlunic 671959 Kozojídky 782165 Kozojídky u Vinar 671967 Kozolupy 671983 Kozolupy u Plzně 672009 Kozomín 788490 Kozovazy 672050 Kožichovice 672068 Kožlany 672084 Kožlí 724408 Kožlí u Čížové 700835 Kožlí u Myštic 712230 Kožlí u Orlíka 672106 Kožušany 628425 Krabčice 672131 Krabčice u Roudnice nad Labem 672181 Kraborovice 755257 Kracovice 672220 Krahulov 672319 Krajníčko 672351 Krakovany 679194 Krakovec na Moravě 672386 Kralice 672441 Kralice na Hané 672505 Králíky u Nového Bydžova 672572 Králová 672581 Králova Lhota 672611 Králova Lhota u Českého Meziříčí 672637 Kralovice 672629 Královice 672645 Kralovice u Rakovníka 672718 Kralupy nad Vltavou 676136 Kramolín u Křešína 768910 Kramolna 706086 Krámy 673111 Krasejovka 673145 Kraselov 673188 Krásensko 733695 Krasice 673218 Krasíkovice 673480 Krásná Hora 673528 Krásná Hora nad Vltavou 673722 Krásné Pole 673773 Krásněves 746916 Krásnice 673960 Krásný Les u Frýdlantu 674010 Krasonice 674028 Krasoňov 674044 Krasová 674087 Krašovice 624187 Krašovice u Čížové 674125 Krátká Ves 674133 Kratochvilka 674141 Kratonohy 674176 Krátošice 674257 Kravsko 674303 Krč u Protivína 706434 Krčín 674338 Krčmaň 674346 Krejnice 674397 Krhov u Hrotovic 674419 Krhovice 792071 Krchlebská Lhota 674494 Krchleby na Moravě 674443 Krchleby u Čáslavi 651222 Krchleby u Kostelce nad Orlicí 674478 Krchleby u Nymburka 753556 Krchleby u Staňkova 604992 Krchova Lomná 626015 Kristiánov 706779 Krnčice 683264 Krnov 769410 Krňovice 665126 Kročehlavy 700738 Kroměždice 675067 Kroučová 675075 Krouna 623831 Krsice 716031 Krsov 675113 Krsy 675156 Krtov 675164 Krty 675181 Krty u Strakonic 676624 Krucemburk 675202 Krumsín 675211 Krumvíř 675253 Krupá 675229 Krupá u Kostelce nad Černými Lesy 676039 Krupá u Křesetic 675407 Krusičany 701165 Krušlov 675415 Krušovice 774804 Krutěnice 710172 Krymlov 747335 Křakov 675491 Křeč 675539 Křečkov 763748 Křečov 675547 Křečovice u Neveklova 711306 Křečovice u Onomyšle 792349 Křekovice 675580 Křekovice u Vyšetic 675636 Křelov 675652 Křelovice u Pelhřimova 675725 Křemačov 624390 Křemenec 675768 Křemže 675806 Křenek 675849 Křenice 675814 Křenice u Prahy 675873 Křenov 724343 Křenovice 675881 Křenovice u Slavkova 675903 Křenovy 700525 Křenůvky 675938 Křepenice 675954 Křepice 675946 Křepice u Hustopečí 755729 Křepice u Vodňan 744867 Křepiny 676047 Křesetice 676055 Křesín 724416 Křešice u Čížové 679593 Křešice u Divišova 676080 Křešice u Litoměřic 676144 Křešín u Pacova 751341 Křešov 676187 Křičeň 750921 Křičov 753203 Křída u Stádlce 705951 Křídla 776734 Křídlůvky 676195 Křimice 676292 Křinec 676314 Křinice 757594 Křištín 626465 Křivá 643769 Křivenice 676365 Křivice 784516 Křivousy 676411 Křivsoudov 609315 Křižanov u Branic 683141 Křižanovice 676616 Křížov 676594 Křížov pod Blaníkem 627542 Křovice 676691 Křtěnov u Olešnice 705918 Křtěnovice 676888 Kubšice 676896 Kučerov 676918 Kučeř 676942 Kuchař 676951 Kuchařovice 676969 Kujavy 694169 Kukle 647209 Kukleny 677019 Kuks 749788 Kunčí 677141 Kunčina 677159 Kunčina Ves 742422 Kundratice u Rozsoch 760897 Kundratice u Svinů 797456 Kundratice u Žiželic nad Cidlinou 746274 Kunemil 737178 Kunětice 677205 Kuní 677230 Kunice u Říčan 677272 Kuničky 677281 Kunín 677329 Kunkovice u Litenčic 677337 Kuňovice 677418 Kunratice u Frýdlantu 677531 Kunžak 677582 Kupařovice 677647 Kuří u Říčan 677680 Kuřimská Nová Ves 677698 Kuřimské Jestřábí 681491 Kúsky 677710 Kutná Hora 773115 Kvačice 678252 Kvasetice u Květinova 678180 Kvasice 678198 Kvasiny 632287 Kváskovice u Drážova 678228 Kvášňovice 678244 Květín 678261 Květinov 678279 Květná 689017 Květná u Lukové 758949 Květnov 678317 Květov 749532 Kvíc 678333 Kvíčovice 678392 Kydliny 636746 Kyje u Hajnice 678431 Kyjov 616231 Kyjov u Buřenic 678546 Kyjov u Černé 678422 Kyjov u Havlíčkova Brodu 678554 Kyjovice 678562 Kyjovice ve Slezsku 678571 Kynice 678627 Kynšperk nad Ohří 678708 Kyselovice 749982 Kystra 678716 Kyšice 678741 Kyškovice
L
744778 Labětín 678821 Labské Chrčice 905038 Labuť u Bílovce 759112 Labutice 683442 Laby 763233 Lačnov u Lysic 614823 Ladín 678872 Ladná 729248 Lahovice 681768 Lahovice u Libčevsi 678899 Lančov 679071 Lány na Důlku 679101 Lány u Dašic 670634 Lány u Kostomlat nad Labem 682721 Lány u Libice nad Doubravou 685682 Lány u Litomyšle 679119 Lanžhot 679127 Lanžov 679160 Lásenice 679208 Laškov 679232 Lavičky 679259 Lavičné 706787 Láz u Nových Syrovic 740586 Láz u Radomyšle 710598 Lazce 768651 Lazce u Troubelic 672599 Laziště 606171 Lázně Bohdaneč 767859 Lázně Toušeň 679399 Lazníčky 679411 Lazníky 679429 Lazsko 679453 Lažánky u Blanska 679496 Lažany 648272 Lažany u Chýnova 698393 Lažany u Litomyšle 693821 Lažany u Mezna 679488 Lažany u Skutče 761672 Lažany u Sychrova 780456 Lažínky 701696 Lažišťka 679577 Lážovice 679607 Lbosín 624250 Lčovice 679666 Ledce 679615 Ledce u Kladna 679623 Ledce u Mladé Boleslavi 679631 Ledce u Plzně 679682 Ledce u Židlochovic 679691 Ledčice 679704 Ledec 679798 Ledenice 679828 Lednice na Moravě 679861 Lechovice 629138 Lejčkov 679887 Lejšovka 679925 Lenešice 754081 Leská 722995 Léskovec 679992 Leskovec u Vítkova 680036 Leskovice 738212 Leskovice u Radomyšle 778362 Lesná u Velké Chyšky 680176 Lesná u Znojma 680168 Lesná u Želetavy 680214 Lesnice 680231 Lesonice 680249 Lesonice u Moravského Krumlova 680362 Lesůňky 680419 Lešany 702781 Lešany u Nelahozevsi 680427 Lešany u Prostějova 680435 Lešetice 680443 Leškovice 680460 Lešov 702005 Lešovice 680508 Leština 680478 Leština u Herálce 680541 Leština u Světlé 680524 Leština u Zábřeha 680575 Leštinka 680605 Letiny 655830 Letkovice 681822 Letky 731439 Letňany 695815 Letovy 680770 Lety 680761 Lety u Dobřichovic 710342 Levín nad Cidlinou 680796 Levín u Berouna 676063 Levousy 680826 Lezník 701386 Lhota nad Moravou 700410 Lhota pod Džbánem 681059 Lhota pod Hořičkami 631493 Lhota pod Kosířem 782505 Lhota pod Kůstrým 681105 Lhota pod Libčany 681113 Lhota pod Přeloučí 723380 Lhota u Dobrušky 680940 Lhota u Dobřan 628808 Lhota u Dolních Břežan 680931 Lhota u Dřís 634271 Lhota u Dynína 681164 Lhota u Chroustovic 612723 Lhota u Konice 680729 Lhota u Letovic 681199 Lhota u Lysic 692689 Lhota u Medvědic 701211 Lhota u Nahořan 705438 Lhota u Rakovníka 791695 Lhota u Skutče 715964 Lhota u Tachova 681270 Lhotice 681296 Lhotice u Jemnice 681431 Lhotka nad Labem 796034 Lhotka u Berouna 681342 Lhotka u Humpolce 681415 Lhotka u Přerova 769380 Lhotka u Třebče 743186 Lhotka u Velkého Meziříčí 706809 Lhotka u Vítkova 681393 Lhotka u Žďáru nad Sázavou 768928 Lhotky 691178 Lhotky u Malotic 681466 Lhotky u Mladé Boleslavi 681504 Lhotky u Velkého Meziříčí 764591 Lhovice 682730 Lhůta 667625 Lhůta u Klatov 681580 Lhůta u Vysokého Mýta 791342 Lhůty 641731 Libanice 681725 Libčany 681776 Libčeves 681806 Libčice 681831 Libčice nad Vltavou 629341 Libčice u Dolních Kralovic 681857 Libecina 681881 Libečov 737887 Libějice 769665 Libel 681989 Libenice 682578 Liběšice u Litoměřic 795925 Liběšice u Želenic 752495 Libětice 682667 Líbeznice 682675 Libež 682683 Libhošť 682691 Libice nad Cidlinou 682748 Libice nad Doubravou 682756 Libická Lhotka 682781 Libíč 682799 Libichov 682861 Libínky 703621 Libiš 682918 Libišany 682926 Libivá 682951 Libkova Voda 682977 Libkovice pod Řípem 617199 Liblice 683078 Libníkovice 683124 Libochovice 683132 Libochovičky 683159 Liboměřice 683205 Libomyšl 781631 Libosváry 683272 Liboš 683370 Libotenice 683388 Libotov 683451 Libouň 683485 Librantice 683493 Libřice 683582 Libušín 683167 Licibořice 701033 Licomělice 684678 Licoměřice 683591 Lično 653420 Liderovice 718718 Lidéřovice 683701 Lidice 683728 Lidmaň 683736 Lidmaňka 683795 Lichoceves 683825 Líchovy 767158 Limuzy 683949 Lípa nad Orlicí 683906 Lípa u Havlíčkova Brodu 789275 Lipanovice 668605 Lipany 738760 Lipec 750476 Lipec u Slepotic 683973 Lipence 683981 Lipenec 684058 Lipice 684104 Lipinka 701912 Lipiny 684121 Lipňany 748846 Lipňany u Skryjí 684198 Lipnice nad Sázavou 684171 Lipnice u Dvora Králové 684139 Lipnice u Spáleného Poříčí 684228 Lipnička 684244 Lipník 684252 Lipník u Hrotovic 684295 Lipno 684325 Lipolec 684333 Lipoltice 684368 Lipov 615315 Lipová Lhota 684686 Lipovec 684694 Lipovec u Blanska 684716 Lipovka 684724 Lipovka u Rychnova nad Kněžnou 684830 Lipůvka 684848 Lípy 782840 Lískovice 641545 Lísky u Holušic 684929 Lišany u Rakovníka 612405 Líšeň 684970 Lišice 759546 Lišice u Sulovic 618802 Liškov 685119 Líšnice u Mohelnice 685054 Líšnice u Prahy 747599 Líšnice u Sepekova 616834 Líšno 685224 Líšťany u Cítolib 685267 Liteň 685275 Litenčice 685283 Litětiny 685305 Litice nad Orlicí 722740 Litice u Plzně 685313 Litíč 685356 Litobratřice 685364 Litohlavy 685372 Litohoř 775584 Litohošť 684732 Litohrady 685411 Litochovice nad Labem 685381 Litochovice u Volyně 689556 Litol 685674 Litomyšl 685852 Litošice 685895 Litovany 685909 Litovel 645842 Litovice 686204 Litvínovice 686239 Lkáň 672912 Lobeč 672866 Lobeček 703664 Lobkovice 686298 Lobodice 686301 Ločenice 640808 Loděnice 686328 Loděnice u Berouna 686344 Loděnice u Moravského Krumlova 686387 Lodín 686395 Lohenice 686409 Lohenice u Přelouče 686425 Lochkov 779318 Lojovice 686492 Loket u Dolních Kralovic 737895 Lom 686549 Lom u Blatné 756571 Lomec 629499 Lomec u Klatov 774251 Lomec u Úmonína 721514 Lomnička u Plas 686816 Lomy u Jemnice 653179 Losina 686841 Losiná u Plzně 720267 Losiny 686883 Loštice 620645 Loucká 772305 Loučany 686921 Loučany na Hané 686930 Loučeň 687014 Loučka 604607 Loučka u Bílska 687031 Loučky 781843 Loučky u Jihlavy 750930 Loučná Hora 687189 Louka 687197 Louka u Jemnice 687201 Louka u Ostrohu 797464 Loukonosy 687235 Loukov u Mnichova Hradiště 687278 Loukovec 687286 Loukovice 622877 Loukovičky 767611 Lounín 687332 Lounky 687375 Louňovice pod Blaníkem 687391 Louny 700657 Loužná 604097 Lovčice 687634 Lovčice u Nového Bydžova 687651 Lovčičky 693031 Lovčovice 687693 Lovětín u Třešti 687707 Lovosice 687847 Lozice 624357 Lštění 687855 Lštění nad Zubřinou 687871 Lubě 687952 Luběnice 688011 Lubná u Poličky 688002 Lubná u Rakovníka 688037 Lubné 688045 Lubnice 600792 Lubno u Bačkova 702463 Lubno u Nechanic 688096 Lubojaty 665975 Luby 688282 Lučice 688304 Lučice na Moravě 688291 Lučice u Chlumce nad Cidlinou 654621 Lučice u Chudenic 695491 Lučkovice 631507 Ludéřov 688461 Ludmírov 688606 Luhy 688681 Luká 688703 Luka nad Jihlavou 688801 Lukavec u Bílovce 688797 Lukavec u Lovosic 688771 Lukavec u Pacova 688908 Lukavice 688878 Lukavice na Moravě 756768 Lukavice u Strážova 624900 Lukohořany 688941 Lukov 688991 Lukov nad Dyjí 688983 Lukov u Moravských Budějovic 689009 Luková nad Cidlinou 693570 Luková u Manětína 689033 Luková u Přerova 689076 Lukovna 703117 Lupěné 689092 Lupenice 689106 Luštěnice 689122 Lutín 604542 Lutotín 689220 Lužany nad Trotinou 689181 Lužany u Přeštic 689246 Lužce 689254 Luže 689271 Lužec nad Cidlinou 689297 Lužec nad Vltavou 689301 Luženice 689319 Luženičky 689343 Lužice u Hodonína 689327 Lužice u Mostu 689351 Lužice u Šternberka 689505 Lysá nad Labem 689661 Lysice 729931 Lysolaje 689670 Lysovice 772330 Lžovice
M
689718 Mackovice 797570 Macourov 616141 Mačice 689921 Majetín 726931 Makarov 791539 Makolusky 689947 Makotřasy 689963 Makov u Jistebnice 690007 Makov u Litomyšle 734411 Makov u Předslavi 655121 Malá Bukovina u Chvalkovic 619787 Malá Čermná nad Orlicí 690112 Malá Lhota 690147 Malá Losenice 712906 Malá Turná 786250 Malá Víska u Klatov 690422 Malá Vrbka 603228 Malče 695301 Malčice 724424 Malčice u Mirotic 787132 Malčice u Všelibic 690431 Malčín 623547 Malé Číčovice 639214 Malé Hydčice 690538 Malé Přílepy 690554 Malé Přítočno 655694 Malé Výkleky 690589 Malé Žernoseky 690597 Maleč 690651 Maleč u Chotěboře 628352 Malechov 690724 Malenice 759066 Malenovice u Kutné Hory 756539 Maleny 690821 Malesice 744972 Malešín 784265 Malešín u Vodice 690830 Malešov 646288 Malešov u Hoštky 690872 Malešovice 690911 Malhostovice 643670 Malíkov nad Nežárkou 678023 Malín 664596 Malinec 690970 Malínky 690996 Málkov u Suchomast 749125 Malnice 603651 Malochyně 687863 Malonice nad Zubřinou 691186 Malotice 694843 Malovice u Miličína 691275 Malšice 691305 Malšova Lhota 691348 Malšovice 646997 Malšovice u Hradce Králové 691381 Malý Beranov 691399 Malý Bor 625736 Malý Dešov 779610 Malý Ježov 736686 Malý Malahov 691411 Malý Pěčín 691437 Malý Újezd 739529 Mančice u Rašovic 769681 Manešovice 691496 Manětín 691534 Mankovice 717282 Maňovice u Pačejova 653187 Mantov 734462 Marčovice 691704 Marketa 649155 Markvarec u Hřivic 691771 Markvarec u Nové Cerekve 691879 Markvartice 691887 Markvartice u Třebíče 691917 Maršov u Tábora 659436 Maršovice 706400 Maršovice u Nového Města na Moravě 692026 Martiněves u Libochovic 692085 Martinice u Březnice 692123 Martinice u Dolních Kralovic 692140 Martinice u Onšova 692115 Martinice u Velkého Meziříčí 656569 Martínkov 692166 Martínkovice 791008 Martinov 692221 Máslovice 631213 Masojedy 785920 Mastířovice 692239 Mastník 604739 Masty 724823 Maškovice 719871 Mašov 652822 Mašovice 775568 Mašovice u Hořepníku 692361 Mašovice u Meclova 692247 Mašovice u Znojma 692298 Matějov 657581 Matějovec nad Nežárkou 624870 Matná 762440 Mazelov 790711 Mažice 692344 Mcely 692379 Meclov 692395 Mečeříž 692409 Mečichov 692441 Měčín 692514 Mečíř 692573 Medlešice 692581 Medlice 692590 Medlov 692611 Medlov u Uničova 753009 Medná 692697 Medvědice 692719 Měchenice 734420 Měcholupy u Předslavi 604577 Měkynec 692778 Melč 627551 Mělčany u Dobrušky 692786 Mělčany u Ivančic 692794 Mělice 641391 Mělnice 775827 Mělník nad Sázavou 693014 Měňany 693049 Menhartice 745600 Měník 693073 Měník u Nového Bydžova 693090 Měnín 693103 Mentour 618811 Měrčín 693201 Merklovice 696846 Měrotín 693219 Měrovice nad Hanou 693227 Měrunice 693243 Měřín 693278 Městec 693286 Městec Králové 708895 Městec nad Dědinou 701220 Městec u Nahořan 795232 Město Žďár 605697 Městys Blížkovice 693448 Měšice u Prahy 693456 Měšice u Tábora 693481 Měšín 693529 Mešno 785571 Mešovice 618721 Metánov 693553 Mezholezy u Černíkova 693561 Mezholezy u Horšovského Týna 695980 Mezholezy u Kutné Hory 693588 Mezí 701394 Mezice 764604 Mezihoří u Švihova 772232 Mezihoří u Týnčan 693634 Mezilečí 693669 Mezilesí 624144 Mezilesí u Trhových Svinů 632180 Meziříčí 693758 Meziříčko u Jihlavy 693766 Meziříčko u Moravských Budějovic 693774 Mezná u Pelhřimova 693863 Mezouň 755877 Micmanice 693952 Mičovice 720208 Michalovice 693979 Michalovice u Havlíčkova Brodu 674150 Michnovka 694045 Míchov u Boskovic 672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou 694118 Mikulášov 694142 Mikulčice 694177 Mikuleč 694193 Mikulov na Moravě 694380 Mikulovice 694371 Mikulovice u Pardubic 694398 Mikulovice u Znojma 601241 Milá 762237 Milatice 694509 Milavče 671550 Milčice 694533 Milčice u Peček 638676 Milešín 694622 Milešov nad Vltavou 694657 Milešovice 703427 Miletice u Nepoměřic 681288 Miletín u Humpolce 711314 Miletín u Onomyšle 694673 Milevsko 694851 Miličín 762601 Milíčov 694894 Milíčov u Jihlavy 694908 Milíčovice 619817 Milíkov 759937 Milíkovice 694975 Milín 688479 Milkov na Moravě 780791 Milokošť 695076 Milonice u Lipůvky 695092 Miloňovice 695122 Milostín 625388 Milotice 695157 Milotice u Kyjova 600733 Milotičky 695190 Milovice nad Labem 672751 Minice u Kralup nad Vltavou 696188 Minice u Mišovic 686557 Míreč 695319 Mirkovice 645958 Mírkovice 695378 Miroslav 695394 Miroslavské Knínice 695459 Mirošov u Jihlavy 648191 Mirošovice 739669 Mirošovice u Rataj nad Sázavou 695475 Mirošovice u Říčan 695505 Mirotice 697419 Mirotín 695726 Mirovice 695769 Mírovka 780031 Miřátky 695823 Miřenice 695858 Miřetice 695947 Miřetín 695955 Mířkov 655139 Miskolezy 695998 Miskovice 760081 Mistřín 731552 Miškovice 696196 Mišovice 645699 Míšovice 696251 Mitrov u Uhlířských Janovic 693847 Mitrovice 696722 Mladá Vožice 651966 Mladé 696765 Mladé Bříště 696854 Mladeč 696927 Mladějov na Moravě 697117 Mladoňovice na Moravě 697150 Mladotice 632457 Mladotice u Drhovle 673170 Mladotice u Kraselova 697290 Mlečice 703672 Mlékojedy u Neratovic 697311 Mlékosrby 697346 Mlékovice u Neveklova 725137 Mlýnec 697389 Mlýny u Choustníku 697397 Mnetěš 619981 Mnětice 697427 Mnich 663212 Mnich u Kardašovy Řečice 697443 Mnichov 650676 Mnichov u Loun 697460 Mnichov u Poběžovic 697524 Mnichovice 697541 Mnichovice u Říčan 771155 Mnichovský Týnec 697672 Močerady 706931 Močidlec 674451 Močovice 697761 Modlešovice 691712 Modletice 627682 Modletice u Dobřejovic 697826 Modlíkov u Přibyslavi 697931 Modřice 697966 Modřovice 698032 Mohelnice 661309 Mohelnice nad Jizerou 698067 Mochov 698091 Mochtín 698148 Mojné 777846 Mojné-Skřidla 698181 Mokošín 706299 Mokrá Lhota 698199 Mokrá u Brna 780413 Mokrá u Soběslavi 698211 Mokré 745707 Mokrý Lom 779326 Mokřany u Velkých Popovic 674095 Mokřice 698466 Morašice 698407 Morašice u Litomyšle 792233 Morašice v Železných horách 698474 Moravanský 698482 Moravany nad Loučnou 698504 Moravany u Brna 666980 Moravany u Ronova 698580 Moraveč 749567 Moraveč u Mladé Vožice 698601 Moravice 698610 Moravičany 614742 Moravská Dlouhá 698750 Moravská Huzová 662801 Moravská Kamenná Horka 606448 Moravská Loděnice 698792 Moravská Nová Ves 698806 Moravská Třebová 698890 Moravské Bránice 698903 Moravské Budějovice 784133 Moravské Vlkovice 699128 Moravský Krumlov 760994 Moravský Lačnov 699233 Moravský Písek 699250 Moravský Žižkov 699284 Morkůvky 699292 Mořice 699306 Mořina 699322 Mořinka 699837 Mostek nad Orlicí 724726 Mostek u Ratibořských Hor 699853 Mostiště u Velkého Meziříčí 699870 Mostkovice 663166 Mostky 709042 Mostov 699934 Mošnov 764540 Motyčín 782386 Moudrov 699985 Moutnice 673498 Mozolov u Krásné Hory 787876 Možděnice 700002 Mrač 692387 Mračnice 700011 Mradice 700029 Mrákotín u Skutče 700070 Mrákov 700100 Mramotice 700118 Mratín 763322 Mravín 770086 Mrchojedy 692701 Mrsklesy 767166 Mrzky 648205 Mrzlice 792764 Mstětice 606952 Mstislavice 700258 Mšené-lázně 661317 Mukařov u Jiviny 700428 Mutějovice 700444 Mutěnice 700436 Mutěnice u Strakonic 700461 Mutěnín 705926 Mutice 750352 Mutišov 617890 Mutná 614751 Muzlov 700509 Mužetice 637165 Myslechovice 700541 Mysletice 700576 Mysletín 700584 Mysliboř 700592 Myslibořice 757055 Myslíč 700631 Myslín 671991 Myslinka 700665 Myslív 787353 Myslív u Všerub 700690 Myslkovice 700711 Myslotín 651907 Myslov 700746 Myslovice 620149 Myslůvka 697559 Myšlín 785270 Mýšlovice 700801 Myštěves 700932 Mýto v Čechách
N
693260 Na Pouštích 700983 Nabočany 700991 Načeradec 701025 Načeratice 701041 Načešice 631906 Načetín u Drahotína 701106 Nadějov 918440 Náhlov 756253 Nahořánky 701238 Nahořany nad Metují 701173 Nahořany u Čkyně 740284 Nahořany u Mladé Vožice 694517 Nahošice 631264 Nahošín 701254 Náchod u Tábora 637114 Najdek na Moravě 686361 Najdek u Lodhéřova 701408 Náklo 701432 Nakvasovice 701491 Nalžovice 701505 Nalžovické Podhájí 701521 Nalžovské Hory 701548 Náměšť na Hané 701599 Nárameč 701629 Narysov 635502 Nasavrky u Golčova Jeníkova 701645 Nasavrky u Chocně 719820 Nasavrky u Miličína 761516 Nasavrky u Tábora 701653 Násedlovice 637173 Nasobůrky 701661 Našiměřice 701700 Nebahovy 701742 Nebanice 624047 Nebílovský Borek 704075 Nebílovy 701823 Nebovidy 701831 Nebovidy u Brna 701840 Nebřehovice 721522 Nebřeziny 729876 Nebušice 615196 Nečas 747548 Nečice 701904 Nečichy 701921 Nečín 702013 Nečtiny 702102 Nedabyle 702145 Nedakonice 692450 Nedanice 692468 Nedaničky 717100 Nedomice 685747 Nedošín 780421 Nedvědice u Soběslavi 702358 Nedvězí u Olomouce 702323 Nedvězí u Říčan 702404 Nehvizdy 702595 Nechvalín 679836 Nejdek u Lednice 702692 Nejepín 702757 Nekvasovy 702790 Nelahozeves 702838 Nelešovice 723894 Němčí 703028 Němčíce 703044 Němčice nad Hanou 737186 Němčice nad Labem 703001 Němčice u České Třebové 702935 Němčice u Dolních Kralovic 703036 Němčice u Holešova 655813 Němčice u Ivančic 702960 Němčice u Kdyně 702986 Němčice u Klatov 616451 Němčice u Kolína 702943 Němčice u Luštěnic 689777 Němčice u Netolic 746886 Němčice u Sedlice 770094 Němčice u Třebnic 702951 Němčice u Volyně 703052 Němčičky 703079 Němčičky nad Jevišovkou 703061 Němčičky u Hustopečí 704521 Němětice 703109 Nemilany 703125 Nemile 703168 Nemíž 615960 Nemněnice 703176 Nemochovice 703192 Nemojov 703249 Nemošice 703311 Nemyšl 703354 Nenačovice 703362 Nenkovice 703371 Nepasice 703389 Neplachov 640816 Neplachovice 626911 Nepodřice 703397 Nepolisy 703435 Nepoměřice 753882 Nepomuky na Moravě 703524 Neprochovy 703541 Nepřejov 703559 Nepřevázka 797308 Nerad 797316 Neratov 703567 Neratovice 710687 Neředín 703729 Neslovice 791075 Nesměň u Zásmuk 793647 Nesměřice 703770 Nespeky 703800 Nesperská Lhota 778079 Nespery 761320 Nestrašovice 703826 Nesuchyně 703834 Nesvačilka 703842 Nesvačily u Berouna 735744 Nesvačily u Všelibic 636762 Nesytá 677922 Neškaredice 703915 Netín 703974 Netonice 749524 Netovice 704008 Netřeba 704041 Netřebice 704016 Netřebice u Nymburka 704199 Neuměřice 704202 Neumětely 685399 Neuslužice 704245 Neustupov 704261 Nevcehle 750191 Nevděk 704288 Neveklov 661325 Neveklovice 704318 Nevězice 704342 Nevolice 704385 Nezamyslice u Horažďovic 607959 Nezdice nad Úhlavou 742911 Neznášov 786268 Neznašovy 626759 Něžovice 704539 Nihošovice 704547 Níhov 704555 Nikolčice 704571 Níkovice 704610 Nimpšov 704636 Nišovice 704652 Nítkovice 662356 Nízká Lhota 704709 Nížebohy 704725 Nížkov 704768 Nížkovice 633941 Nořín 708941 Nosákov 704865 Nosislav 704881 Noskov 683809 Noutonice 747513 Nouzov u Senomat 791172 Nová Brtnice 704954 Nová Buková 705012 Nová Cerekev 705039 Nová Dědina 705047 Nová Dědina u Konice 644421 Nová Dědina u Uničova 600318 Nová Horka 705071 Nová Lhota 756954 Nová Olešná 705268 Nová Říše 698415 Nová Sídla 705276 Nová Telib 710717 Nová Ulice 741434 Nová Ves II 600199 Nová Ves u Albrechtic 606651 Nová Ves u Bohušova 705497 Nová Ves u Brloha 702111 Nová Ves u Českých Budějovic 624195 Nová Ves u Čížové 649112 Nová Ves u Hříškova 705845 Nová Ves u Chotěboře 705870 Nová Ves u Chýnova 705543 Nová Ves u Kdyně 705896 Nová Ves u Leštiny 724742 Nová Ves u Litomyšle 637181 Nová Ves u Litovle 705934 Nová Ves u Mladé Vožice 705641 Nová Ves u Moravské Třebové 705969 Nová Ves u Nového Města na Moravě 705659 Nová Ves u Oslavan 705667 Nová Ves u Pohořelic 705411 Nová Ves u Prahy 795097 Nová Ves u Protivína 705446 Nová Ves u Rakovníka 749141 Nová Ves u Skutče 705535 Nová Ves u Strakonic 705985 Nová Ves u Světlé nad Sázavou 705683 Nová Ves u Třebíče 705675 Nová Ves u Třešti 705624 Nová Ves u Voděrad 756091 Nová Zhoř 629502 Novákovice 602108 Nové Benátky 706043 Nové Bránice 706116 Nové Dvory 706132 Nové Dvory u Doksan 662755 Nové Dvory u Kamenné 706078 Nové Dvory u Kutné Hory 697681 Nové Dvory u Močerad 748757 Nové Dvory u Opařan 726079 Nové Dvory u Pořína 778559 Nové Dvory u Velké Losenice 754315 Nové Hobzí 706302 Nové Hrady u Skutče 650145 Nové Hvězdlice 718084 Nové Jesenčany 706337 Nové Kopisty 706353 Nové Lesy 706418 Nové Město na Moravě 706396 Nové Město nad Cidlinou 736325 Nové Mlýny 706582 Nové Ouholice 798762 Nové Petrovice 710814 Nové Sady u Olomouce 720712 Nové Sady u Písečného 755923 Nové Strakonice 706795 Nové Syrovice 706833 Nové Veselí 781142 Nové Vrbno 706973 Novosedly na Moravě 707007 Novosedly nad Nežárkou 706906 Novosedly u Strakonic 706949 Novosedly u Žlutic 707163 Nový Bydžov 700681 Nový Dvůr u Myslíva 707287 Nový Dvůr u Oskořínka 747220 Nový Dvůr u Písku 647187 Nový Hradec Králové 707465 Nový Jičín-Dolní Předměstí 703222 Nový Nemojov 755117 Nový Petřín 707848 Nový Ples 707856 Nový Poddvorov 707864 Nový Přerov 707881 Nový Rychnov 644374 Nový Studenec 710920 Nový Svět u Olomouce 707988 Nový Šaldorf 708003 Nový Telečkov 708038 Nový Vestec 708101 Nučice 708062 Nučice u Rudné 676098 Nučnice 768031 Nučničky 623458 Nupaky 708143 Nuzice 623318 Nuzín 690929 Nuzířov 708232 Nymburk 708411 Nýrov
O
724289 Obectov 708577 Obědkovice 674168 Obědovice 708607 Oblajovice 708615 Oblekovice 602116 Obodř 708623 Obora u Kaznějova 620050 Obora u Loun 691925 Obora u Maršova 708658 Obory 708712 Obrataň 708798 Obrubce 708801 Obruby 724483 Obřice 708828 Obříství 708844 Obyčtov 708861 Obytce 708909 Očelice 708950 Odlochovice 708992 Odolena Voda 602051 Odolice 709069 Odrava 747467 Odrlice 709077 Odrovice 709174 Odřepsy 709182 Odunec 606901 Ohař 709204 Ohaře 709263 Ohnišov 707767 Ohnišťovice 791628 Ohrazení 605336 Ohrazenice na Moravě 765261 Ohrazenice u Tažovic 709336 Ohrazenice u Turnova 709352 Ohrobec 709361 Ohrozim 753564 Ohučov 709417 Ochoz u Konice 709450 Okarec 725196 Okna u Polep 683817 Okoř 750093 Okrašovice 643939 Okrouhlá Radouň 609323 Okrouhlá u Branic 709654 Okrouhlice 709697 Okrouhlička 709719 Okrouhlo 615391 Okřešice u Třebíče 709751 Okřínek 709778 Okříšky 709808 Olbramice 781991 Olbramice u Vilémova 709816 Olbramkostel 709930 Olbramovice u Moravského Krumlova 709948 Oldřetice 709956 Oldřichov u Mladé Vožice 626902 Oldřichov u Písku 605506 Oldřiš u Blažejova 710075 Oldřiš u Hlinska 710121 Oleksovice 750778 Oleksovičky 710130 Olešenka 794074 Olešínky 710181 Oleška 740365 Oleško u Rohatců 737470 Olešky 710326 Olešná na Moravě 724351 Olešná nad Vltavou 710296 Olešná u Havlíčkova Brodu 710199 Olešná u Hořovic 701009 Olešná u Načeradce 704482 Olešná u Nezvěstic 710229 Olešná u Pelhřimova 710202 Olešná u Rakovníka 710415 Olešnice na Moravě 710351 Olešnice nad Cidlinou 709662 Olešnice u Okrouhlice 710385 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou 710334 Olešnice u Trhových Svinů 775614 Olešovice 710504 Olomouc-město 710954 Olomučany 711039 Olovnice 711047 Olšany u Čáslavi 653055 Olšany u Chotěnova 678236 Olšany u Kvášňovic 711110 Olšany u Prostějova 711080 Olšany u Telče 711161 Olší nad Oslavou 745154 Oltyně 711195 Omice 721425 Ondřejov nad Střelou 711292 Ondřejov u Pelhřimova 711276 Ondřejov u Prahy 711322 Onomyšl 711357 Onšov 711373 Onšov na Moravě 624268 Onšovice u Čkyně 625396 Onšovice u Dehtářů 711390 Opalice 711411 Oparno 711438 Opařany 711471 Opatov na Moravě 711462 Opatov u Jihlavy 711454 Opatov v Čechách 711501 Opatovec 606316 Opatovice 620882 Opatovice I 696269 Opatovice II 711551 Opatovice nad Labem 711527 Opatovice u Rajhradu 792080 Opatovice u Zbýšova 711918 Oplocany 781649 Oplotec 679089 Opočínek 711926 Opočnice 768995 Opočno nad Loučnou 711951 Opočno pod Orlickými horami 660205 Opočno u Loun 711985 Opolánky 711993 Opolany 712019 Oponešice 712027 Oprechtice na Šumavě 712078 Oráčov 723096 Orasice 712086 Orel 694614 Orlické Zlákovice 712248 Orlík nad Vltavou 712591 Orlovice 712604 Ořech 712612 Ořechov 657701 Ořechov u Letovic 712647 Ořechov u Telče 646571 Oříkov 712701 Osečany 713015 Osek nad Bečvou 712884 Osek u Milevska 712914 Osek u Radomyšle 713040 Oselce 713058 Osice 713091 Osičky 713104 Osík 713163 Oskořínek 629090 Oslava 713180 Oslavany 713198 Oslavice 708011 Oslavička 792845 Osletín 653772 Oslí 713201 Oslnovice 713228 Oslov 713279 Osnice 713325 Osov 713368 Osové 713376 Ostašov na Moravě 683604 Ostašovice 713384 Ostojkovice 713392 Ostopovice 713406 Ostrá 779652 Ostromeč 715981 Ostrov 716006 Ostrov nad Oslavou 609234 Ostrov u Brandýsa nad Labem 716065 Ostrov u Macochy 774286 Ostrov u Poděbrad 715972 Ostrov u Tachova 715743 Ostrov u Tochovic 778087 Ostrov u Veliše 716103 Ostrovačice 716111 Ostrovánky 646334 Ostrovec u Houserovky 716171 Ostrožská Lhota 716201 Ostrožská Nová Ves 773123 Ostrožské Předměstí 663255 Ostrý Kámen 716294 Ostředek 716324 Ostřešany 607134 Ostřetice 716332 Ostřetín 716391 Osvračín 712001 Oškobrh 716472 Otěšice 695840 Otěšín 795062 Otěvěky 761460 Otice u Svojšovic 688711 Otín nad Jihlavou 716537 Otín u Měřína 716511 Otín u Stonařova 767654 Otín u Točníku 673137 Otmanka 738948 Otmarov 716561 Otmíče 716570 Otnice 707775 Otov u Nového Kramolína 716626 Otradov 748366 Otradovice 716634 Otročice 716987 Otvovice 717053 Oucmanice 717070 Oudoleň 717118 Ovčáry u Dřís 717096 Ovčáry u Kolína 717126 Ovesná Lhota
P
720216 Paběnice 761681 Paceřice 717193 Pacetluky 717215 Pacov 717207 Pacov u Říčan 717304 Pačejov 717371 Padochov 717398 Páleč u Zlonic 717479 Palonín 717487 Pálovice 717509 Palupín 717525 Pamětice na Moravě 632473 Pamětice u Drhovle 717533 Pamětník 659835 Pančava 717495 Panenská 717541 Panenská Rozsíčka 717550 Panenské Břežany 717568 Panenský Týnec 717614 Panská Lhota 717657 Pardubice 717835 Pardubičky 718165 Paseka u Šternberka 765007 Paseky u Písku 739707 Pašinka 668761 Pašinovice 718271 Pátek u Loun 718262 Pátek u Poděbrad 603988 Pateřín 718301 Patokryje 686948 Patřín 718319 Pavlice 718335 Pavlínov 718432 Pavlov 718491 Pavlov u Herálce 718360 Pavlov u Rynárce 718416 Pavlov u Stonařova 718351 Pavlov u Unhoště 606057 Pavlovice 718521 Pavlovice nad Mží 718505 Pavlovice u Vlašimi 710938 Pavlovičky 659916 Pávov 718611 Pazucha 718661 Pecerady 718726 Peč 700754 Pečetín 718769 Pečice 718742 Pěčice 718785 Pečičky 768235 Pěčín u Trhových Svinů 718823 Pečky 718831 Pechova Lhota 684066 Pejškov 617504 Pekla 718874 Peklo nad Zdobnicí 628841 Pelejovice 718912 Pelhřimov 719056 Penčice 719064 Penčičky 719170 Pěnčín 719200 Pěnčín na Moravě 719226 Perálec 637955 Perknov 719242 Perná 637971 Peršíkov 677906 Perštejnec 719480 Pertoltice u Zruče nad Sázavou 719528 Peruc 745219 Pěšice 747491 Pětihosty 719609 Petkovy 719668 Petráveč 683914 Petrkov 719706 Petroupim 720224 Petrovice I 720135 Petrovice nad Orlicí 720151 Petrovice u Blanska 719951 Petrovice u Domažlic 719943 Petrovice u Humpolce 736759 Petrovice u Jihlavy 692484 Petrovice u Měčína 719846 Petrovice u Miličína 720178 Petrovice u Moravského Krumlova 720127 Petrovice u Nového Bydžova 720186 Petrovice u Nového Města na Moravě 712922 Petrovice u Oseka 719927 Petrovice u Rakovníka 719889 Petrovice u Sedlčan 720101 Petrovice u Štoků 720160 Petrovice u Třebíče 772747 Petrovice u Uhelné Příbramě 734438 Petrovičky u Předslavi 720402 Petrůvky 720411 Petříkov u Velkých Popovic 697079 Petříkovice u Mladoňovic 720500 Petřvald u Nového Jičína 720526 Petřvaldík 720542 Pchery 656739 Pičín u Jankova 607690 Pikov 726541 Piletice 720721 Písečné u Slavonic 720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou 720950 Pískov 720968 Písková Lhota 720976 Písková Lhota u Poděbrad 721000 Pístov u Jihlavy 721042 Písty 721026 Písty u Nymburka 721051 Píšť u Humpolce 721115 Pištín 773417 Pitkovice 697478 Pivoň 721204 Plácky 721212 Plačice 721221 Plačkov 625701 Plačovice 716057 Pláň 721336 Planá nad Lužnicí 641618 Planá u Českých Budějovic 666629 Planá u Klučenic 721409 Plandry 650447 Pláně na Šumavě 721531 Plasy 698491 Platěnice 721549 Plav 721557 Plaveč 721565 Plavsko 674265 Plenkovice 769622 Plešice 673536 Plešiště 721735 Plešnice 721743 Plešovec 721751 Pletený Újezd 710237 Plevnice 721808 Plch 721824 Plchovice 721859 Plchůvky 626473 Plinkout 721875 Plíškovice 721905 Ploskovice 721930 Plotiště nad Labem 721964 Plumlov 722766 Pnětluky 724491 Pnětluky u Podsedic 722804 Pňovany 722855 Pňovice 722839 Pňovice pod Třemšínem 722863 Poběžovice u Domažlic 722898 Poběžovice u Holic 722901 Poběžovice u Přelouče 673226 Pobistrýce 722910 Pobučí 615978 Pocinovice u Semněvic 722944 Pocoucov 747661 Počaply nad Loučnou 722952 Počaply u Březnice 622591 Počaply u Terezína 723002 Počátky 723053 Počátky u Chotěboře 631353 Počátky u Volyně 723100 Počedělice 763675 Počeplice 723193 Počítky 711446 Podboří 723355 Podbradec 723363 Podbrdy 723398 Podbřezí 723479 Poděbaby 723495 Poděbrady 723622 Poděčely 723649 Podělusy 723657 Poděšín 619710 Poděvousy 735752 Podhora u Pěnčína 702803 Podhořany 680516 Podhořany u Nových Hradů 723703 Podhořany u Ronova 723789 Podhradí nad Dyjí 723801 Podhůří u Nepomuka 723819 Podivice 723835 Podivín 769916 Podklášteří 900125 Podlázky 723860 Podlažice 723983 Podlešín 755401 Podlešín u Stebna 741779 Podlusky 644382 Podmoklany 724092 Podmoky 724084 Podmoky u Městce Králové 724114 Podmolí 724122 Podmyče 724149 Podolanka 724360 Podolí I 724432 Podolí II 724271 Podolí nad Bobrůvkou 724254 Podolí u Brna 724238 Podolí u Klatov 694053 Podolí u Míchova 724327 Podolí u Mohelnice 724319 Podolí u Přerova 724211 Podolí u Ratibořských Hor 632589 Podolí u Strakonic 672513 Podoliby 673196 Podomí 601314 Poďousy 644951 Podražnice 724505 Podsedice 798436 Podskalí 655571 Podštěly 724513 Podůlšany 716928 Podveky 609960 Podzámčí 724645 Pohled 736236 Pohleď 706426 Pohledec 724700 Pohnánec 724734 Pohnání 724751 Pohodlí 746371 Pohora 724815 Pohoř 724831 Pohořany 724866 Pohořelice nad Jihlavou 724939 Pohoří u Dobrušky 696200 Pohoří u Mirovic 676977 Pohořílky u Kujav 716545 Pohořílky u Otína 753068 Pohránov 724947 Pohřebačka 724955 Pochvalov 724980 Pojbuky 797278 Pojedy 725013 Pokojov 638382 Pokojovice 725021 Pokřikov 723541 Polabec 725081 Polanka nad Odrou 690856 Polánka u Malešova 725064 Polánka u Moravského Krumlova 769436 Polánky nad Dědinou 725145 Poleň 725153 Poleňka 725200 Polepy 725170 Polepy u Kolína 725218 Polerady u Prahy 725242 Polesí u Počátek 725251 Polešovice 725307 Police 725285 Police u Jemnice 677850 Poličany 630497 Poličky 660698 Políkno u Jindřichova Hradce 675121 Polínka 623431 Polipsy 725471 Polizy 725480 Polkovice 725498 Polná 709212 Polní Chrčice 725501 Polnička 725536 Polom u Hranic 606511 Polomí 725544 Polouvsí 637530 Polště 753017 Polžice u Horšovského Týna 725552 Pomezí 650455 Pomezí na Šumavě 725641 Ponětovice 725650 Ponikev 725722 Popelín 725731 Popelištná 725765 Popice u Jihlavy 669121 Popice u Znojma 725773 Poplze 745227 Popovec u Řepníků 791423 Popovec u Zběšiček 657514 Popovice nad Rokytnou 609251 Popovice u Brandýsa nad Labem 672963 Popovice u Králova Dvora 725854 Popovice u Rajhradu 627704 Popovičky 725871 Popůvky u Brna 715174 Poruba 725927 Pořešice 725943 Pořešín 778567 Pořežín 725986 Poříčany 726036 Poříčí nad Sázavou 607070 Poříčí u Bolechova 726010 Poříčí u Přibyslavi 726087 Pořín 693642 Posadov 726117 Postoloprty 726176 Postřelmov 726206 Postřižín 726320 Pošná 726346 Poštorná 726508 Potštejn 663743 Poučník 726559 Pouchov 710784 Povel 726842 Pozďatín 750107 Pozďátky 726907 Pozořice 705381 Pozov 750999 Pozovice 726915 Prace 726940 Pracejovice 726958 Prackovice nad Labem 726966 Práče 624802 Prachovice u Dašic 732851 Prapořiště 732885 Prasek 732907 Prasetín 732915 Praskačka 732940 Praskolesy 732958 Prašný Újezd 732974 Pravčice 732982 Pravětice 732991 Pravice 733016 Pravlov 733032 Pravonín 664286 Pravy 647101 Pražské Předměstí 733067 Prchalov 608050 Prklišov 733091 Probluz 672602 Probulov 733148 Prokopov 613452 Proruby 604950 Prosatín 733253 Proseč pod Křemešníkem 733156 Proseč u Humpolce 662399 Proseč u Kamene 726338 Proseč u Pošné 733202 Proseč-Obořiště 733423 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem 733393 Prosetín u Hlinska 733466 Prosiměřice 733474 Proskovice 733482 Prosmyky 733491 Prostějov 733709 Prostějovičky 759007 Prostředkovice 733784 Prostřední Lhota 630284 Prostřední Svince 777820 Prostřední Svince-Holkov 670561 Prostřední Vydří 723011 Prostý 757110 Protivec 733831 Protivec u Žlutic 724106 Proudkovice 733881 Provodov 776157 Provoz 733954 Prštice 703320 Prudice 708127 Prusice 602612 Prusy 734021 Prušánky 734098 Přáslavice 734110 Přáslavice u Olomouce 734128 Přeborov 665304 Přebudov 734161 Přeckov 734179 Přečín 734209 Předboj 688720 Předboř nad Jihlavou 653616 Předboř u Choustníku 690660 Předboř u Malče 734225 Předboř u Prahy 620297 Předbořice 789895 Předbořice u Zahořan 704091 Předenice 624276 Předenice u Čkyně 734241 Předhradí u Skutče 734268 Předín 734284 Předměřice nad Jizerou 734292 Předměřice nad Labem 694631 Přední Chlum 734373 Přední Kopanina 734381 Přední Lhota u Poděbrad 614319 Přední Poříčí 755931 Přední Ptákovice 757161 Přední Zborovice 601497 Předonín 734446 Předslav 734471 Předslavice 734519 Přehořov u Soběslavi 771376 Přehvozdí 646181 Přechovice 734551 Přelíc 734641 Přelovice 734659 Přemyslovice 792403 Přemyšlení 734683 Přepeře u Turnova 734691 Přepychy 734705 Přepychy u Opočna 735035 Přerov nad Labem 735051 Přerubenice 641405 Přes 765244 Přeskače 759261 Přestavlky 735159 Přestavlky u Chrudimi 735167 Přestavlky u Přerova 735141 Přestavlky u Roudnice nad Labem 749605 Přestavlky u Slap 735205 Přešovice 735264 Přešťovice 675857 Přetín 735299 Převýšov 735302 Přezletice 735311 Přibice 735329 Příbor 735426 Příbram 735698 Přibyslav 735761 Přibyslavice 735809 Přibyslavice nad Jihlavou 735825 Příčina 735833 Příčovy 736007 Příkazy 736015 Příkosice 670227 Přílepov 736040 Přílepy 736058 Přílepy u Holešova 736066 Příložany 736074 Příluka 758060 Přímělkov 736121 Přímětice 736147 Přísečná 623083 Přísečná-Domoradice 736228 Příseka 736244 Příseka u Světlé nad Sázavou 736261 Přísnotice 736279 Přistoupim 736295 Přišimasy 679640 Příšov 736309 Příšovice 736317 Příštpo 736333 Přítluky 696005 Přítoky 736376 Přívory 605654 Přívozec 612146 Přízřenice 736392 Psárov 736554 Pšovlky 736562 Ptáčov 736589 Ptení 736601 Ptenín 736635 Ptice 736651 Ptýrov 736694 Puclice 669733 Pučery 711055 Pucheř 736767 Puklice 772755 Pukšice 627534 Pulice 604828 Pulkov 736830 Pustá Polom 736902 Pustějov 736937 Pustina 693251 Pustina u Měřína 725129 Pušperk 736996 Putimov 737003 Pyšel 737054 Pyšely
R
737119 Rabí 737194 Ráby 737291 Rácov 769479 Rácovice 737305 Račerovice 704644 Račí u Nišovic 737356 Račice u Dlouhého 737348 Račice u Hrotovic 737330 Račice u Štětí 725510 Račín u Polničky 737399 Račiněves 737411 Radčice u Plzně 737437 Radčice u Skutče 616249 Radějov u Buřenic 737488 Radějovice 737518 Radenín 737534 Radešín 737569 Radešínská Svratka 623326 Radešov u Čestic 737585 Radětice 737593 Radětice u Bechyně 673234 Radětín 737640 Radhošť 737674 Radíč 737763 Radíkovice 737798 Radim 737780 Radim u Kolína 737852 Radiměř 737950 Radimovice u Tábora 720429 Radimovice u Velkých Popovic 737909 Radimovice u Želče 786276 Radinovy 754471 Radišov 737968 Radkov u Tábora 737984 Radkov u Telče 738018 Radkov u Vítkova 774120 Radkovice 738034 Radkovice u Budče 738042 Radkovice u Hrotovic 600938 Radlice u Barchovic 738166 Radňov u Květinova 738158 Radňov u Rynárce 738182 Radňovice 617601 Radobytce 738221 Radomyšl 718289 Radonice nad Ohří 631841 Radonice u Drahotěšic 738255 Radonice u Milavčí 738247 Radonice u Prahy 738301 Radonín 738310 Radostice u Brna 781436 Radostice u Vchynice 738387 Radostín nad Oslavou 738361 Radostín u Havlíčkova Brodu 738379 Radostín u Vojnova Městce 738450 Radostov 683612 Radostovice u Lična 684236 Radostovice u Lipničky 738484 Radostovice u Smilových Hor 738514 Radošov 738557 Radošovice u Českých Budějovic 738590 Radošovice u Strakonic 738603 Radotice 738620 Radotín 604453 Radotín u Bílovce 655597 Radotín u Chyší 738654 Radouň u Štětí 738689 Radouňka 738697 Radouš 738701 Radovesice u Libochovic 738778 Radovesnice II 738816 Radslavice u Přerova 775843 Radvanice nad Sázavou 738859 Radvanice u Lipníka nad Bečvou 671401 Radvánov 738875 Radvanov u Mladé Vožice 738905 Rájec nad Svitavou 738883 Rájec u Zábřeha 738913 Ráječko 738921 Rajhrad 738956 Rajhradice 793035 Rájov 698130 Rájov-Černice 603341 Rajské 739073 Raková u Konice 623849 Rakovice 739081 Rakovník 739197 Rakůvka 739201 Rakvice 739260 Raná u Hlinska 739243 Raná u Loun 739278 Rancířov 739286 Rančířov 739294 Rankov u Chotěboře 739316 Rantířov 773174 Rasochy 739413 Rasošky 760820 Raškovice u Přelouče 638854 Rašovice u Hlasiva 739545 Rašovice u Nymburka 739553 Rašovice u Týniště nad Orlicí 739537 Rašovice u Uhlířských Janovic 771589 Rašovy 739677 Rataje nad Sázavou 739600 Rataje u Bechyně 739642 Rataje u Olomouce 739570 Rataje u Vlašimi 739715 Ratboř 739740 Ratenice 693961 Ratiborova Lhota 739758 Ratiboř u Jindřichova Hradce 739871 Ratibořice na Moravě 739863 Ratibořice u Tábora 739880 Ratibořské Hory 739901 Ratíškovice 601438 Ratišovice 739910 Ratměřice 648213 Razice 721883 Ráztely 740004 Rebešovice 740055 Rejšice 740144 Renoty 740161 Rešice 740195 Roblín 740292 Rodná 740349 Rodvínov 740373 Rohatce 740381 Rohatec 622699 Rohenice 740420 Rohle 627011 Rohovka 740446 Rohovládova Bělá 740454 Rohozec u Tišnova 694100 Rohozec u Žehušic 740497 Rohozná u Jihlavy 742104 Rohozná u Rovné 740527 Rohoznice 740501 Rohoznice u Hořic 657166 Rohozno 740535 Rohy 740560 Rochov 766879 Rochov u Tetčiněvsi 740594 Rojice 699225 Rokytná 740993 Rokytnice nad Rokytnou 740896 Rokytnice u Přerova 741078 Rokytno 735701 Ronov nad Sázavou 741183 Roseč 741221 Rosice u Brna 617539 Rosice u Cerekvičky 741191 Rosice u Chrasti 746258 Rosička 741353 Rosička u Deštné 787418 Rosnice u Všestar 741396 Rostěnice 741426 Rostkov 741442 Rostoklaty 741485 Roštění 741574 Roučkovice 741591 Roudná nad Lužnicí 753025 Roudná u Horšovského Týna 741612 Roudné 741639 Roudnice 741647 Roudnice nad Labem 741809 Roudníček 741825 Roudnička 741868 Rouchovany 787761 Rounek 741973 Rousměrov 742040 Roveň u Rychnova nad Kněžnou 742058 Rovensko 645087 Rovná u Hořepníku 742112 Rovná u Strakonic 672149 Rovné pod Řípem 750158 Rovný 742228 Rozběřice 738786 Rozehnaly 649406 Rozkoš u Humpolce 742287 Rozkoš u Jevišovic 711331 Rozkoš u Onomyšle 742309 Rozseč 742295 Rozseč u Třešti 742368 Rozsíčka 634204 Rozsíčky u Telče 742392 Rozsochatec 742431 Rozsochy 742490 Rozstání pod Kojálem 781592 Roztěž 762393 Roztoky nad Metují 742503 Roztoky u Prahy 774332 Rozvadovice 742929 Rožnov 743071 Rtišovice 790672 Rtyně 743194 Ruda u Velkého Meziříčí 670189 Rudeč 743232 Rudice u Blanska 743267 Rudíkov 743305 Rudlice 743453 Rudolec 743496 Rudoltice u Černíkova 693898 Rudov 694762 Rukáveč 743615 Runářov 743674 Rusek 729710 Ruzyně 743755 Růžená 756547 Růžov na Moravě 747190 Rvenice 712141 Rviště 743828 Rybí 743852 Rybitví 743879 Rybná nad Zdobnicí 743887 Rybné 743909 Rybníček u Habrů 744026 Rybníky na Moravě 747882 Rybova Lhota 744051 Rýdeč 667013 Rychlov u Kněžic 744093 Rychnov na Moravě 744107 Rychnov nad Kněžnou 744387 Rychnovek 744425 Rychtářov 697630 Rymaně 744638 Rymice 744646 Rynárec 671720 Rytířsko 627879 Rzy
Ř
628361 Řakom 744786 Řečany nad Labem 744883 Řečice nad Bobrůvkou 744859 Řečice u Humpolce 744905 Ředhošť 745049 Řehořov 710245 Řemenov 768502 Řemešín 745073 Řemíčov 745120 Řendějov 770582 Řepčice 710946 Řepčín 745162 Řepeč 742121 Řepice 745235 Řepníky 745294 Řepová 729701 Řepy 745316 Řeřichy 664324 Řesanice 745324 Řestoky 758531 Řešetova Lhota 745375 Řevnice 745383 Řevničov 745413 Řevnov 745421 Řeznovice 745430 Řeženčice 745545 Říčany u Brna 745456 Říčany u Prahy 745511 Říčany-Radošovice 630802 Říčky u Brna 617512 Řídký 745570 Řikonín 621714 Říkov 698423 Řikovice u Litomyšle 745588 Říkovice u Přerova 745626 Řimice 745723 Římov 745731 Římov na Moravě 745758 Řimovice 745766 Řípec 769886 Řípov 749940 Řísnice 681784 Řisuty u Libčevsi
S
626155 Sádek u Dívčího Hradu 745863 Sádek u Opavy 745928 Sadská 769991 Saky 745936 Salačova Lhota 745979 Salavice 746037 Samotíšky 746045 Samšín 746126 Sány 760935 Sasina 659843 Sasov 746134 Satalice 746142 Savín 746215 Sázava pod Křemešníkem 719749 Sázava u Petrova 746266 Sázava u Žďáru nad Sázavou 746282 Sázavka 777153 Sazomín 746321 Sběř 746401 Sebranice u Boskovic 746380 Sebranice u Litomyšle 746436 Seč u Blovic 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí 746517 Sedlatice 760226 Sedlce 619213 Sedlčánky 730041 Sedlec 746665 Sedlec u Benátek nad Jizerou 677973 Sedlec u Kutné Hory 679151 Sedlec u Lanžova 746673 Sedlec u Líbeznic 746771 Sedlec u Libochovic 789933 Sedlec u Litoměřic 669628 Sedlec u Obrnic 722871 Sedlec u Poběžovic 765791 Sedlec u Temelína 785148 Sedlec u Vraclavi 795691 Sedlec u Žebráku 653462 Sedlečko u Chotovin 798231 Sedlečko u Jiřetic 793817 Sedlečko u Soběslavě 778095 Sedlečko u Veliše 746835 Sedlejov 707996 Sedlešovice 746851 Sedletín 746894 Sedlice u Blatné 746908 Sedlice u Domažlic 746924 Sedlice u Hradce Králové 746878 Sedlice u Želivi 697770 Sedlíkovice 628867 Sedlíkovice u Dolního Bukovska 786179 Sedliště nad Úslavou 618683 Sedliště u Častonína 746941 Sedliště u Litomyšle 737658 Sedlíšťka 747009 Sedlnice 747041 Sedlo u Horažďovic 739723 Sedlov 689793 Sedlovice 747092 Sedmpány 653314 Sejcká Lhota 797685 Sekeřice 670855 Seletice 747149 Selmice 774715 Seloutky 747165 Semčice 624918 Semeč 747181 Semechnice 747211 Semice nad Labem 747319 Semín 747343 Semněvice 747360 Semonice 675911 Semošice 604101 Semtěš u Bílého Podolí 747386 Semtín 747394 Sendražice u Kolína 747432 Senetářov 720232 Senetín 747441 Senice 747459 Senice na Hané 747475 Senička 656828 Seník 791911 Senkov 747505 Senohraby 747521 Senomaty 747564 Senožaty 601560 Senožaty u Bechyně 747602 Sepekov 747645 Sezemice 747670 Sezemice nad Loučnou 631914 Sezemín 747688 Sezimovo Ústí 771481 Schořov 747769 Sibřina 747815 Silůvky 724653 Simtany 671835 Sinutec 747823 Sirákov 748811 Sirákovice 747831 Siřejovice 747840 Sivice 747858 Skála u Havlíčkova Brodu 747866 Skála u Chrasti 747891 Skalice nad Lužnicí 757063 Skalice u Benešova 747874 Skalice u Dobříše 754099 Skalice u Lovosic 747939 Skalice u Smiřic 747947 Skalice u Znojma 748013 Skalička nad Labem 787060 Skalička u Tišnova 641413 Skařez 748226 Skaštice 697494 Skláře u Mnichova 748269 Sklené nad Oslavou 748242 Sklené u Svitav 748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 748323 Skočice u Přeštic 748331 Skochovice 748358 Skopytce 692158 Skoranovice 748382 Skorkov 748391 Skorkov u Herálce 748404 Skoronice 748528 Skořenice 748561 Skotnice 772241 Skoupý 748587 Skramníky 748617 Skrbeň 748668 Skršice 748731 Skrýchov u Malšic 748773 Skrýchov u Opařan 748862 Skrýšov u Pelhřimova 657077 Skrýšov u Polné 760188 Skrýšov u Svatého Jana 754927 Skřeněř 748919 Skřipel 748943 Skřipov 748960 Skřivany 749010 Skuhrov pod Brdy 749036 Skuhrov u Havlíčkova Brodu 749133 Skupice u Postoloprt 749168 Skuteč 749176 Skutíčko 749192 Skvrňov 735272 Slaník 749575 Slapsko 749613 Slapy nad Vltavou 737917 Slapy u Tábora 612286 Slatina 749770 Slatina nad Zdobnicí 749648 Slatina pod Hazmburkem 749729 Slatina u Bílovce 749630 Slatina u Horažďovic 645966 Slatina u Hostouně 749656 Slatina u Hradce Králové 654574 Slatina u Chříče 654639 Slatina u Chudenic 749699 Slatina u Jevišovic 749621 Slatina u Velvar 749681 Slatina u Vysokého Mýta 749796 Slatiňany 749818 Slatinice na Hané 749826 Slatinky 749931 Slavětice 750026 Slavětín nad Metují 749991 Slavětín nad Ohří 750018 Slavětín u Litovle 749958 Slavětín u Načeradce 749974 Slavětín u Slavonic 620157 Slaviboř 750034 Slavice 750115 Slavičky 750166 Slavíkov u Chotěboře 750204 Slavíkovice 750212 Slavíkovice u Jemnice 750301 Slavkov u Brna 750271 Slavkov u Uherského Brodu 750310 Slavkovice 750328 Slavníč 753211 Slavňovice 750387 Slavonín 688886 Slavoňov u Lukavice 750425 Slavošov u Zruče nad Sázavou 607142 Slavošovice u Klatov 750441 Slavošovice u Lišova 761800 Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 750492 Slepotice 646971 Slezské Předměstí 784141 Slezské Vlkovice 603155 Slibovice 630161 Slivínko 668931 Slivonice 638528 Slotov 706914 Sloučín 750671 Sloupno nad Cidlinou 603660 Sloupno u Chotěboře 632384 Slovanská Lhota 750697 Sloveč 750751 Sluhy 750786 Slup 736252 Služátky 667846 Služátky u Pelhřimova 755273 Služín 750841 Smečno 750867 Smetanova Lhota 782173 Smidarská Lhota 750948 Smidary 751006 Smilov u Štoků 751022 Smilovice 751014 Smilovice u Luštěnic 753602 Smilovice u Staňkovic 751065 Smilovy Hory 752509 Smiradice 751081 Smiřice 751090 Smolín 751111 Smolnice u Loun 751138 Smolotely 700088 Smolov u Domažlic 751197 Smrčná na Moravě 751227 Smrk na Moravě 775851 Smrk u Úžic 647438 Smrkovec u Hradešic 751243 Smržice 622893 Smržov u Českého Dubu 751260 Smržov u Smiřic 751359 Snědovice 751375 Snět 696862 Sobáčov 670235 Sobědraž 751537 Soběhrdy 751642 Soběnice 751677 Soběnov 751707 Soběslav 751839 Soběslavice 724441 Soběšice u Předotic 751901 Soběšice u Sušice 716936 Soběšín 665959 Sobětice u Klatov 793256 Sobín 752029 Sobíšky 791083 Sobočice 752142 Sobotovice 752151 Sobůlky 752169 Sojovice 752177 Sokoleč 752185 Sokolí 755591 Sokolíčko 752193 Sokolnice 752321 Solany 752398 Solenice 752428 Solnice 759074 Solopysky u Kutné Hory 752436 Solopysky u Loun 770043 Solopysky u Třebnic 752452 Sopřeč 658715 Soseň 752487 Souňov 752517 Sousedovice 626368 Soustov 752576 Soutice 752614 Sovenice 752606 Sovenice u Mnichova Hradiště 752665 Sovinec 684350 Sovoluská Lhota 670863 Sovolusky u Košíku 752681 Sovolusky u Přelouče 630781 Spáleniště 752771 Spáňov 752801 Spělov 752819 Speřice 752827 Spešov 717851 Spojil 623091 Spolí-Nové Spolí 752843 Spomyšl 624284 Spůle u Čkyně 706485 Spy 621722 Spyta 793884 Spytice 792241 Spytovice 752878 Srbce u Luže 709760 Srbce u Okřínka 752916 Srbice u Kolovče 698105 Srbice u Mochtína 752983 Srbsko u Karlštejna 753033 Srby u Horšovského Týna 752991 Srby u Tuchlovic 753076 Srch 791431 Srlín 753131 Srubec 753165 Sruby 650463 Sruby na Šumavě 753220 Stádlec 753246 Stachovice 753441 Stáj 718424 Stajiště 637548 Stajka 753475 Stálky 753491 Staměřice 753505 Stanětice 724840 Staňkovice 753611 Staňkovice u Uhlířských Janovic 753572 Staňkov-město 798711 Staňkov-ves 677035 Stanovice u Kuksu 705021 Stanovice u Nové Cerekve 753661 Stará Bělá 691364 Stará Bohyně 609170 Stará Boleslav 626881 Stará Dobev 753807 Stará Lysá 753891 Stará Říše 753947 Stará Ves nad Ondřejnicí 753963 Stará Ves u Bílovce 753939 Stará Ves u Přerova 754056 Stará Voda 754064 Stará Vožice 754102 Staré 602124 Staré Benátky 754129 Staré Bříště 754323 Staré Hobzí 754331 Staré Hodějovice 659860 Staré Hory 650153 Staré Hvězdlice 754412 Staré Jesenčany 754480 Staré Město u Moravské Třebové 720305 Staré Nespeřice 753238 Staré Sedlo u Stádlce 754781 Staré Ždánice 754790 Starec 604119 Starkoč u Bílého Podolí 788384 Starkoč u Vysokova 619990 Staročernsko 754854 Starojická Lhota 754862 Starosedlský Hrádek 784940 Starov 754871 Starovice 754943 Starý Bydžov 755052 Starý Kolín 700487 Starý Kramolín 612014 Starý Lískovec 755095 Starý Pelhřimov 755125 Starý Petřín 755133 Starý Ples 755168 Starý Poddvorov 718441 Starý Telečkov 755231 Starý Vestec 755265 Stařeč 755281 Stařechovice 755290 Staříč 755320 Stašov 755311 Stašov u Zdic 755346 Statenice 755354 Stavenice 755362 Stavěšice 755371 Stéblová 755419 Stebno u Dubic 755443 Stehelčeves 609331 Stehlovice 755451 Stěžery 755478 Stěžírky 755486 Stěžov 648311 Stíčany 699888 Stichovice 755516 Stod 723029 Stojčín 755583 Stojice 751073 Stojslavice 619094 Stoklasná Lhota 755605 Stonařov 755648 Stošíkovice na Louce 755745 Stožice 763683 Stračí 718297 Stradonice u Pátku 755800 Stradouň 755869 Strachoňovice 755885 Strachotice 623971 Strachovice 755915 Strakonice 756041 Strakov 756059 Straky 756067 Strančice 756105 Stránecká Zhoř 609269 Stránka u Brandýsa nad Labem 634221 Stranná u Telče 756211 Strašice v Pošumaví 756288 Straškov 756300 Strašnov 756318 Strašov 756326 Stratov 756342 Stráž u Domažlic 756849 Stráž u Mirotic 756555 Stražisko 722961 Stražiště 631701 Strážiště u Drahobuze 661333 Strážiště u Jiviny 697168 Strážiště u Mladotic 756598 Strážkovice 756652 Strážnice na Moravě 756865 Strážovice 756857 Strážovice u Mirotic 717312 Strážovice u Pačejova 756938 Strměchy 756962 Strmilov 756971 Strojetice 621013 Stropčice 624535 Stropešín 603503 Struhadlo 757071 Struhařov u Benešova 757098 Struhy 796611 Strukov 757128 Strunkovice nad Blanicí 757179 Strunkovice nad Volyňkou 738565 Strýčice 757349 Strýčkovice 725528 Stržanov 757381 Středokluky 755958 Střela 627429 Střelecká 757438 Střelice u Brna 757446 Střelice u Jevišovic 757462 Střelice u Litovle 757489 Střelské Hoštice 747050 Střelskohoštická Lhota 757501 Střemeníčko 629677 Střemchoví 757527 Střemošice 701416 Střeň 757586 Střezetice 757608 Střeziměř 655147 Střeziměřice 757624 Střezimíř 757705 Stříbrné Hory u Přibyslavi 757748 Stříbrnice nad Hanou 631361 Střídka 789658 Stříhanov 750701 Střihov 757985 Střítež pod Křemešníkem 758019 Střítež u Božejova 758027 Střítež u Černovic 757918 Střítež u Jihlavy 757870 Střítež u Poličky 639575 Střítež u Skutče 757926 Střítež u Třebíče 685402 Střítež u Volyně 608114 Střížkov u Bořeňovic 758078 Střížov 758035 Střížov nad Malší 758051 Střížov u Chotěboře 623903 Střížov u Třebíče 758132 Střížovice u Kvasic 751847 Střížovice u Pěnčína 758124 Střížovice u Plzně 751367 Střížovice u Snědovic 717843 Studánka 787337 Studánky u Všerub 686956 Studce 619361 Studenec 758299 Studenec u Třebíče 758396 Studénka nad Odrou 764043 Studénka u Štoků 736775 Studénky 758469 Studený 758582 Studnice 758477 Studnice u Lodhéřova 758540 Studnice u Náchoda 693855 Stupčice 601446 Stupešice 747785 Stupice 758671 Stvolny 758736 Sudice u Boskovic 758761 Sudislav nad Orlicí 758787 Sudkův Důl 758892 Sudovo Hlavno 758906 Sudslava 759023 Suchá Lhota 758965 Suchá u Havlíčkova Brodu 759015 Suchá u Jihlavy 729981 Suchdol 759163 Suchdol nad Odrou 759121 Suchdol u Konice 759082 Suchdol u Kutné Hory 777251 Suchdol v Moravském krasu 759210 Suchohrdly u Miroslavi 759228 Suchohrdly u Znojma 759244 Suchomasty 759279 Suchonice 759287 Suchov 759350 Sukorady u Mladé Boleslavi 716014 Suky 759414 Sulejovice 759457 Sulíkov 759481 Sulimov 759554 Sulovice 693901 Sušice 783471 Sutom 680613 Svárkov 759899 Svárov u Unhoště 759945 Svaryšov 759953 Svařeň 786641 Svařenice 647977 Svařenov 694088 Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše 620564 Svatava u Černovic 675237 Svatbín 641910 Svaté Pole u Horažďovic 760072 Svatkovice 760099 Svatobořice 688738 Svatoslav nad Jihlavou 760111 Svatoslav u Třebíče 760234 Svatý Jan nad Malší 760269 Svatý Jan pod Skalou 707601 Svatý Jiří 669288 Svatý Kopeček 694096 Svatý Mikuláš 644293 Svébohy 792772 Svémyslice 760293 Svépravice 760307 Svéradice 760315 Svésedlice 760323 Světce 629235 Světec u Dolního Jamného 787426 Světí 760391 Světice u Říčan 760510 Světlá nad Sázavou 687383 Světlá pod Blaníkem 760587 Světlice 760668 Světnov 651249 Svídnice u Kostelce nad Orlicí 760706 Svídnice u Slatiňan 760731 Svijanský Újezd 760749 Svijany 760765 Svinary 760790 Svinaře 760803 Svinařov u Kladna 760854 Svinčany 689335 Svinčice 760862 Svinětice 628441 Svinišťany 671703 Svinná u České Třebové 763845 Svinná u Štítar 760871 Svinný 715506 Svinov 760901 Sviny 760943 Svitávka 760951 Svitavy-město 760960 Svitavy-předměstí 761125 Svobodné Dvory 761231 Svojkovice na Moravě 757136 Svojnice 761338 Svojšice 761401 Svojšice u Choltic 761478 Svojšovice 761524 Svrabov 679402 Svrčov 628379 Svrčovec 761605 Svrkyně 645974 Svržno 761621 Svučice 761630 Sýčina 634123 Sylvárov 761788 Synčany 761818 Synkov 747572 Syrov 761826 Syrovátka 761834 Syrovice
Š
761907 Šafov 762814 Šachotín 607622 Šachov u Borohrádku 724459 Šamonice 762016 Šanov nad Jevišovkou 761958 Šanov u Rakovníka 762032 Šaplava 762041 Šaratice 762059 Šardice 795992 Šašovice 762075 Šatov 762156 Šebestěnice 762181 Šebetov 762211 Šebířov 762245 Šebkovice 773433 Šeborov 741876 Šemíkovice 707546 Šenov u Nového Jičína 754111 Šepetely 680788 Šerkov 733890 Šeřeč 762407 Šestajovice u Jaroměře 762423 Šetějovice 762458 Ševětín 631922 Šibanov 631931 Šidlákov 762482 Šimanov na Moravě 708721 Šimpach 757144 Šipoun 762661 Široký Důl 707783 Šitboř 762687 Šitbořice 762709 Škrdlovice 645567 Škrobočov 749800 Škrovád 681121 Škudly 762717 Škůdra 762733 Škvorec 762768 Škvořetice 762792 Šlapanice u Brna 762784 Šlapanice v Čechách 762822 Šlapanov 615412 Šlotava 615986 Šlovice u Bukovce 762831 Šlovice u Plzně 693987 Šmolovy u Havlíčkova Brodu 762920 Šonov u Nového Města nad Metují 762938 Šošůvka 704733 Špinov 734667 Štarnov u Přemyslovic 678651 Štědrá u Kynšperka nad Ohří 618551 Štědrovice 763241 Štěchov 763276 Štěchovice 763314 Štěměchy 640824 Štemplovec 763331 Štěnec 769444 Štěnkov 763349 Štěnovice 624055 Štěnovický Borek 680559 Štěpánov u Leštiny 763438 Štěpánov u Olomouce 763403 Štěpánov u Přelouče 791709 Štěpánov u Skutče 763489 Štěpánovice u Českých Budějovic 787515 Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou 767662 Štěpánovice u Klatov 600202 Štěpánovsko 763519 Štěpkov 763691 Štětí I 798843 Štětí II 785814 Štětovice 631221 Štíhlice 678341 Štichov 763756 Štichovice 620301 Štipoklasy u Černín 665436 Štít 763870 Štítary na Moravě 763853 Štítary nad Radbuzou 736023 Štítov 763985 Štítov u Blovic 764051 Štoky 622818 Štolmíř 764116 Štramberk 764248 Šumice 764256 Šumná 764531 Švábov 673544 Švastalova Lhota 774138 Švejcarova Lhota 764621 Švihov u Klatov 764566 Švihov u Rakovníka
T
764701 Tábor 764825 Tachlovice 771511 Tajanov u Tupadel 765015 Tálín 746011 Talmberk 763861 Tasnovice 765104 Tasov 765091 Tasov nad Veličkou 765121 Tasovice nad Dyjí 765171 Tatce 618284 Tatouňovice 765252 Tavíkovice 672114 Tážaly 765279 Tažovice 647284 Tedražice 765309 Tehov u Říčan 785288 Těchařovice 765431 Těchlovice u Hradce Králové 603627 Těchnice 765449 Těchobuz 779636 Těchobuz II 721913 Těchobuzice 765457 Těchonice 765503 Těchoraz 765520 Těchov 765538 Telce 765546 Telč 765694 Telčice 765767 Telnice u Brna 765813 Temelínec 656666 Temešvár 765899 Těně 769592 Teplá u Třebenic 766429 Teplýšovice 766453 Terešov 766470 Terezín 766542 Terezín u Čejče 766631 Termesivy 766674 Těšany 766682 Těšenov 766704 Těšetice u Olomouce 766691 Těšetice u Znojma 698113 Těšetiny 674311 Těšínov u Protivína 641324 Těškov 766780 Těškovice 711365 Těškovice u Onšova 766798 Těšnovice 752924 Těšovice u Kolovče 766861 Tetčice 603511 Tetětice u Bezděkova 766917 Tetín u Berouna 766968 Tetov 767051 Tis u Habrů 733041 Tisek 767131 Tísek 767174 Tismice 767221 Tisová u Tachova 767263 Tisová u Vysokého Mýta 767310 Tisovec 673552 Tisovnice 767361 Tišice 631981 Tlestky 771414 Tlustovousy 767620 Tmaň 693022 Tobolka 767671 Točník u Klatov 767719 Tochovice 767727 Tomice u Dolních Kralovic 667641 Topol 767760 Topolany u Olomouce 767786 Tošovice 767841 Touchovice 601195 Tourov 767875 Toušice 767883 Touškov 767913 Toužetín 768014 Tovačov 628484 Tovéř 768049 Travčice 766810 Trávník 713066 Trávník u Osic 768057 Trboušany 768154 Trhové Sviny 768251 Trhový Štěpánov 768286 Trnava u Třebíče 744794 Trnávka 768316 Trnávka u Lipníka nad Bečvou 768308 Trnávka u Nového Jičína 659533 Trnčí 768324 Trněný Újezd 790451 Trněný Újezd u Zákolan 768359 Trnov 660183 Trnová u Jíloviště 682870 Trnová u Polep 768413 Trnovany u Litoměřic 768421 Trnové Pole 768511 Trojany u Mladotic 768529 Trojovice 768537 Trokavec 768553 Troskotovice 768618 Trotina 768669 Troubelice 768685 Troubky nad Bečvou 768715 Troubsko 768740 Trpín 760714 Trpišov 768855 Trstěnice u Litomyšle 768863 Trstěnice u Moravského Krumlova 768871 Tršice 769002 Trusnov 724246 Tržek 698440 Tržek u Litomyšle 769355 Třebařov 769363 Třebčín 769398 Třebeč 769452 Třebechovice pod Orebem 769487 Třebelovice 769606 Třebenice 769631 Třebenice na Moravě 769649 Třebestovice 647047 Třebeš 617776 Třebešice 769673 Třebešov 769703 Třebětice 769690 Třebětice u Dačic 769738 Třebíč 623768 Třebíčský Číchov 770001 Třebichovice 702994 Třebíšov 770019 Třebiště 770027 Třebívlice 724467 Třebkov 770116 Třebnice 770108 Třebnice u Domažlic 770159 Třeboc 770175 Třebohostice 770221 Třebomyslice u Horažďovic 770361 Třebonín 731528 Třeboradice 755087 Třebosice 770396 Třebotov 662216 Třebotovice 770442 Třeboutice 770451 Třebovětice 770469 Třebovice 770523 Třebsko 770531 Třebusice 770591 Třebušín 634387 Třebutičky 692506 Třebýcina 621021 Třebýcinka 770612 Třemblat 770698 Třemošná 770710 Třemošnice 637467 Třesov 770761 Třešť 770795 Třeština 770809 Tři Dvory 621056 Tři Dvory u Litovle 736406 Tříklasovice 771163 Třtěno 688614 Třtí 758558 Třtice nad Olešnicí 771210 Tučapy u Holešova 771201 Tučapy u Soběslavi 771244 Tučín 771261 Tuhaň 771341 Tuchoměřice 771384 Tuchoraz 781606 Tuchotice 771422 Tuklaty 771431 Tukleky 771449 Tulešice 771465 Tuněchody 771520 Tupadly u Klatov 738573 Tupesy 771546 Tupesy u Přelouče 711284 Turkovice u Ondřejova 771597 Turkovice u Přelouče 723908 Turov 771732 Turov nad Loučnou 705888 Turovec 771741 Turovka 771759 Tursko 612171 Tuřany 771856 Tuřice 761346 Tušovice 771961 Tutleky 791326 Tužice 771970 Tvarožná 771988 Tvarožná Lhota 771996 Tvorovice 772003 Tvořihráz 648221 Tvrdín 772020 Tvrdonice 772062 Tvrzice 688789 Týmova Ves 769941 Týn u Třebíče 772259 Týnčany 772321 Týnec na Moravě 772356 Týnec nad Labem 772399 Týnec nad Sázavou 772267 Týnec u Dobrovice 639222 Týnec u Hliněného Újezdu 772313 Týnec u Janovic nad Úhlavou 772411 Týneček 735248 Týnice 772429 Týniště nad Orlicí 690864 Týniště u Malešova 772437 Týnišťko 717321 Týřovice u Pačejova
U
772551 Úboč 600776 Udeřice 772763 Uhelná Příbram 772780 Úherce 717576 Úherce u Panenského Týnce 772810 Uherčice u Hustopečí 772836 Uherčice u Znojma 772976 Uhersko 773131 Uherský Ostroh 773182 Uhlířská Lhota 773212 Uhlířské Janovice 773239 Úholičky 773247 Úhonice 667757 Úhořilka 672190 Úhrov 773298 Úhřetice 773301 Úhřetická Lhota 773379 Uhřice u Kyjova 773387 Uhřičice 773425 Uhříněves 773441 Uhřínov u Velkého Meziříčí 773492 Uhřínovice u Jihlavy 784214 Uhřínovice u Voděrad 773778 Újezd nad Lesy 773719 Újezd nad Rokytnou 773905 Újezd u Brna 773913 Újezd u Černé Hory 773573 Újezd u Hořovic 773654 Újezd u Hradce Králové 625361 Újezd u Chanovic 773948 Újezd u Chocně 677451 Újezd u Kunštátu 773581 Újezd u Luštěnic 773646 Újezd u Manětína 773760 Újezd u Mohelnice 773689 Újezd u Přelouče 773662 Újezd u Sezemic 773751 Újezd u Uničova 773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 720241 Újezdec 643238 Újezdec u Horních Krut 681075 Újezdec u Hořiček 721701 Újezdec u Kardašovy Řečice 774049 Újezdec u Litomyšle 773590 Újezdec u Luštěnic 700762 Újezdec u Měcholup 774014 Újezdec u Mělníka 698121 Újezdec u Mochtína 772071 Újezdec u Tvrzic 774103 Ujkovice 774146 Úlehle 734489 Úlehle u Předslavic 774219 Úlice 772569 Úlíkov 603350 Úloh 740268 Úlovice 774278 Úmonín 774294 Úmyslovice 774308 Únanov 774341 Unčovice 774359 Únějovice 774421 Únětice u Blovic 774413 Únětice u Prahy 774499 Unhošť 770183 Únice 774502 Uničov 774634 Unín 774642 Unkovice 774669 Úpohlavy 708836 Úpor 718734 Urbaneč 774685 Urbanice 732923 Urbanice u Praskačky 774693 Urbanov 651290 Úročnice 774740 Úsilov 774766 Úsobí 774782 Úsov-město 774791 Úsov-Židovská obec 774812 Ústaleč 667684 Ústí nad Mží 774821 Ústí u Humpolce 775428 Ústín 775436 Ústrašice 775444 Ústrašín 742376 Ústup 775541 Útěchov u Moravské Třebové 778371 Útěchovice pod Stražištěm 775576 Útěchovice u Hořepníku 775592 Útěchovičky 775622 Úterý 672327 Útěšov 775649 Utín 775665 Útušice 775738 Úvaly u Prahy 775771 Uzenice 775886 Úžice u Kralup nad Vltavou 775860 Úžice u Kutné Hory
V
775924 Vacanovice 644536 Vacenovice 775932 Vacenovice u Kyjova 775959 Václavice u Benešova 655031 Václavov u Chvaletína 776050 Václavy 776092 Vacov 701181 Vacovice 629511 Vacovy 625400 Vadčice 709671 Vadín 776165 Val u Dobrušky 701602 Valdíkov 776599 Valeč u Hrotovic 776742 Valtrovice 776785 Vamberk 776793 Vanice 776831 Vanovice 639010 Vápno 776955 Vápno u Přelouče 776963 Vápovice 930571 Varhošť u Města Libavá 750883 Varvažov 777161 Vatín 777218 Vavřinec 777269 Vavřinec na Moravě 777331 Vážany nad Litavou 777285 Vážany u Boskovic 777382 Včelná 771538 Věckovice u Janovic nad Úhlavou 761192 Veclov u Svojetína 777501 Vědlice 777510 Vědomice 777536 Vedrovice 777609 Vejvanov 777625 Vejvanovice 726583 Věkoše 777633 Velatice 712728 Velběhy 666556 Veleboř 777668 Velečín 777757 Veleň 777765 Velenice 777781 Velenka 777803 Velenovy 746339 Velešice 646296 Velešice u Hoštky 717339 Velešice u Pačejova 777854 Velešín 781100 Velešov 777897 Velešovice 777927 Veletov 777951 Velichovky 606961 Veliká 777960 Veliká Ves u Prahy 778036 Velim 778052 Veliny 778109 Veliš 655155 Velká Bukovina u Chvalkovic 778281 Velká Bystřice 619795 Velká Čermná nad Orlicí 778354 Velká Chmelištná 778389 Velká Chyška 778419 Velká Jesenice 778486 Velká Kraš 778494 Velká Lečice 618667 Velká Ledská 778575 Velká Losenice 778583 Velká nad Veličkou 778150 Velká nad Vltavou 778591 Velká Polom 792942 Velká Rovná 712931 Velká Turná 778168 Velká u Milevska 778656 Velká Ves 778664 Velké Albrechtice 778672 Velké Bílovice 623555 Velké Číčovice 778770 Velké Heraltice 778800 Velké Hostěrádky 778834 Velké Hydčice 778842 Velké Chvalovice 779041 Velké Koloděje 779091 Velké Meziříčí 779229 Velké Němčice 779245 Velké Pavlovice 779342 Velké Popovice 779369 Velké Přílepy 779377 Velké Přítočno 603163 Velké Výkleky 723550 Velké Zboží 779491 Velký Beranov 779539 Velký Bor u Horažďovic 625728 Velký Dešov 779598 Velký Chlumec 779628 Velký Ježov 634158 Velký Karlov 779687 Velký Osek 779695 Velký Pěčín 779717 Velký Rybník u Humpolce 779776 Velký Třebešov 779784 Velký Týnec 779792 Velký Újezd 667811 Velký Újezd u Kojatic 616435 Velký Újezd u Litoměřic 779831 Velký Vřešťov 666581 Velmovice 779857 Veltěže 779865 Veltruby 779873 Veltrusy 779971 Vémyslice 779989 Vendolí 671428 Vepice 780049 Vepříkov 780057 Vepřová 780073 Verdek 614688 Vernéřovice 780260 Věrovany 780341 Veřechov 605689 Ves Blížkovice 672157 Vesce pod Řípem 780391 Vesce u Dačic 780464 Vesce u Moravských Budějovic 723037 Vesce u Počátek 670243 Vesec 780511 Veselá u Častrova 746860 Veselá u Sedletína 780685 Veselí nad Lužnicí 780723 Veselí nad Moravou 777277 Veselice na Moravě 778427 Veselice nad Metují 723487 Veselice u Havlíčkova Brodu 688690 Veselíčko 780839 Veselíčko u Milevska 780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 780731 Veselí-Předměstí 780961 Veselý Žďár 780979 Veská 638552 Véska u Oder 781011 Vestec nad Mrlinou 681083 Vestec u Hořiček 649066 Vestec u Hřiměždic 654361 Vestec u Chrudimi 790681 Vestec u Jaroměře 798428 Vestec u Mezna 658570 Vestecká Lhotka 602574 Věstoňovice 781096 Věteřov 785938 Vetlá 781118 Větrný Jeníkov 752401 Větrov u Solenic 781126 Větrušice u Klecan 781151 Větřkovice u Vítkova 781282 Vevčice 781304 Veverská Bítýška 747351 Věvrov 781321 Věž 606740 Věžky u Přerova 781355 Věžná 781410 Věžnice 781428 Věžnička 781444 Vchynice 781452 Víceměřice 629448 Vícenice u Dolních Lažan 767689 Vícenice u Klatov 781487 Vícenice u Náměště nad Oslavou 620891 Víckovice 661341 Vicmanov 781495 Vícov 781541 Vídeň 781657 Vidice 781614 Vidice u Kutné Hory 781690 Vidlatá Seč 741621 Vidov 604933 Vidovle 781851 Vílanec 781878 Vilantice 781975 Vilémov u Golčova Jeníkova 649414 Vilémov u Humpolce 782009 Vilémov u Litovle 620904 Vilémovice u Červených Janovic 782033 Vilémovice u Macochy 782050 Vilice 782076 Vílov 782181 Vinary u Smidar 782190 Vinary u Vysokého Mýta 782297 Vinařice u Dobrovice 782271 Vinařice u Kladna 782319 Vinařice u Loun 782246 Vinařice u Suchomast 772364 Vinařice u Týnce nad Labem 693308 Vinice u Městce Králové 782360 Viničné Šumice 721921 Vinné 782378 Vinoř 782394 Vintířov 698008 Víska 782581 Víska u Frýdlantu 705861 Víska u Chotěboře 667030 Víska u Kněžic 637190 Víska u Litovle 782513 Víska u Strakonic 768545 Vísky 782530 Vísky u Letovic 782602 Višňové 753041 Vítání 782637 Vitčice na Moravě 782670 Vitějovice 782831 Vitice 782858 Vitice u Humpolce 674079 Vitice u Vodňan 782998 Vítkov 672467 Vitonice na Hané 605522 Vítonice u Blažejovic 783145 Vítonice u Znojma 718530 Vítovice u Pavlovic 783200 Vižina 759864 Vížka 783218 Vlačice 783234 Vladislav 671436 Vladyčín 688894 Vlachov 783307 Vlasatice 689998 Vlásenice u Makova 783323 Vlásenice u Pelhřimova 619396 Vlásenice-Drbohlavy 713252 Vlastec 783463 Vlastibořice 783480 Vlastislav 750379 Vlastkovec 783544 Vlašim 783617 Vlčatín 783625 Vlčetín 783641 Vlčeves 783650 Vlčí 783692 Vlčí Habřina 651761 Vlčí u Chlumčan 783838 Vlčkov 732931 Vlčkovice u Praskačky 783897 Vlčnov 712094 Vlčnov u Chrudimi 755044 Vlčnov u Starého Jičína 783919 Vlčtejn 673561 Vletice 628671 Vliněves 783943 Vlkančice 707791 Vlkanov u Nového Kramolína 784010 Vlkava 784028 Vlkonice 626864 Vlkosovice 784036 Vlkoš u Kyjova 784052 Vlkoš u Přerova 603171 Vlkov nad Lesy 784095 Vlkov pod Oškobrhem 618292 Vlkov u Čakova 784079 Vlkov u Jaroměře 791547 Vlková 793922 Vlkovice 784184 Vnorovice 745529 Voděrádky 784231 Voděrady u Českých Heřmanic 689114 Voděrady u Luštěnic 784222 Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 784273 Vodice u Tábora 784281 Vodňany 627623 Vodní Újezd 756296 Vodochody 784362 Vodochody u Prahy 674460 Vodranty 784427 Vochov 705632 Vojenice 784524 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 784567 Vojkovice u Židlochovic 674354 Vojnice 670995 Vojnice u Koštic 784583 Vojnice u Olomouce 671002 Vojničky 784621 Vojslavice nad Želivkou 784656 Vojtěchov u Hlinska 650277 Vojtěchov u Konice 744654 Vokov u Rynárce 784672 Volárna 784796 Voleč 784834 Volenice 723118 Volenice u Počedělic 784851 Voletice 673501 Volichov 778443 Volovka 666637 Voltýřov 784958 Volyně 784982 Vonoklasy 764647 Vosí 785041 Votice 605964 Votuz 785164 Vraclav 785172 Vracov 785199 Vracovice 642622 Vracovice u Horního Břečkova 701017 Vračkovice 785211 Vračovice 785237 Vrahovice 785253 Vraňany 785296 Vrančice 785318 Vrané nad Vltavou 791555 Vranice 721069 Vranice u Humpolce 785326 Vranín 675920 Vránov 785415 Vranov nad Dyjí 785431 Vranová u Letovic 785512 Vranovice nad Svratkou 785555 Vranovská Ves 785563 Vraný 665177 Vrapice 785580 Vratěnín 693782 Vratišov u Mezné 767182 Vrátkov 785717 Vráž u Berouna 785733 Vráž u Písku 629375 Vraždovy Lhotice 785741 Vražkov 653471 Vrážná 721441 Vrážné nad Střelou 785768 Vražné u Oder 785822 Vrbátky 785865 Vrbatův Kostelec 651257 Vrbice u Kostelce nad Orlicí 680567 Vrbice u Leštiny 700266 Vrbice u Mšeného-lázní 785881 Vrbice u Poděbrad 785946 Vrbice u Roudnice nad Labem 776114 Vrbice u Vacova 785962 Vrbice u Velkých Pavlovic 785989 Vrbičany 785997 Vrbičany u Lovosic 726125 Vrbka u Postoloprt 741817 Vrbka u Roudníčku 786039 Vrbno nad Lesy 645346 Vrbno u Mělníka 701751 Vrbová 786101 Vrbová Lhota 786128 Vrbovec 786284 Vrhaveč u Klatov 786381 Vrchoslavice 786527 Vrchoviny 786535 Vrchy 786608 Vršce 791091 Vršice 786616 Vršovice u Loun 786632 Vršovka 635553 Vrtěšice 786659 Vrutice 662569 Vržanov 786667 Vřesce 759465 Vřesice 786683 Vřesina u Bílovce 607967 Vřeskovice 782866 Vřesník 786977 Vsisko 786985 Vstiš 787019 Všebořice u Dolních Kralovic 787043 Všechlapy nad Blanicí 681792 Všechlapy u Libčevsi 787051 Všechlapy u Nymburka 734497 Všechlapy u Volyně 787078 Všechovice u Tišnova 787094 Všechromy 787108 Všejany 787159 Všelibice 796581 Všeliby 787272 Všenory 787281 Všepadly 787299 Všeradice 787345 Všeruby u Kdyně 672424 Všesoky 787434 Všestary 787396 Všestary u Říčan 787451 Všestudy u Veltrus 677256 Všešímy 787485 Všetaty 704148 Všetice 641057 Všetuly 787507 Vtelno 678325 Vůsí 787523 Výčapy 787531 Vydří 787540 Vyhnanice u Voděrad 631442 Vyhnánov 787558 Vykáň 787591 Vyklantice 787604 Výkleky 787671 Výrava 787698 Výrov u Kralovic 694525 Výrov u Milavčí 787701 Výrovice 787752 Vyskytná 787779 Vyskytná nad Jihlavou 691526 Vysočany u Manětína 790320 Vysočany u Nového Bydžova 787850 Vysočany u Znojma 788040 Vysoká Lhota 788074 Vysoká Libyně 788082 Vysoká nad Labem 695785 Vysoká u Havlíčkova Brodu 716341 Vysoká u Holic 721018 Vysoká u Jihlavy 788201 Vysoká u Příbramě 723207 Vysoké 788210 Vysoké Chvojno 788228 Vysoké Mýto 721301 Vysoké Sedliště 788333 Vysoké Studnice 788392 Vysokov 788414 Vysoký Chlumec 788457 Vysoký Újezd nad Dědinou 788449 Vysoký Újezd u Berouna 688924 Výsonín 788465 Vystrčenovice 671533 Vystrkov 668869 Vystrkov u Humpolce 788473 Vyšehněvice 685127 Vyšehorky 788503 Vyšehořovice 788546 Vyšetice 700908 Výšice 788554 Výškov u Počerad 749737 Výškovice u Slatiny 708135 Výžerky 789038 Vyžice
Z
707210 Zábědov 789054 Zábeštní Lhota 789208 Záblatí u Osové Bítýšky 725633 Záblatí u Ponědraže 789232 Zábludov 789241 Záborná 789259 Záborná Lhota 789348 Záboří nad Labem 789283 Záboří u Českých Budějovic 666785 Záboří u Kel 674320 Záboří u Protivína 712795 Zábrdí u Osečné 676306 Zábrdovice u Křince 798754 Zábrdovice u Vedrovic 789429 Zábřeh na Moravě 768626 Zábřezí 601322 Zadní Hrádek 669962 Zadní Chlum 745278 Zadní Kopanina 724998 Zadní Lomná 701858 Zadní Ptákovice 725005 Zadní Střítež 789593 Zadní Třebaň 692620 Zadní Újezd 700568 Zadní Vydří 770191 Zadní Zborovice 789607 Zadní Zhořec 768367 Zádolí u Trnova 789666 Zádolí u Vysokého Mýta 789674 Zadražany 789798 Zahorčice u Volyně 785121 Zahorčice u Vrábče 698156 Záhorkovice 768375 Záhornice 789828 Záhornice u Městce Králové 789909 Zahořany 789925 Zahořany u Domažlic 789941 Zahořany u Litoměřic 697656 Zahořany u Mníšku pod Brdy 721727 Záhoří 789950 Záhoří u Humpolce 694878 Záhoří u Miličína 706965 Záhořice 655481 Záhostice 685704 Záhraď 629383 Zahrádčice 738395 Zahradiště 624098 Zahrádka u Čížkova 670251 Zahrádka u Kovářova 695335 Zahrádka u Mirkovic 719919 Zahrádka u Petrovic 775606 Zahrádka u Pošné 790249 Zahrádky 790303 Záchlumí 790311 Zachotín 790338 Zachrašťany 790346 Zaječí 737071 Zaječice 790362 Zaječice u Chrudimi 790401 Zájezd u Buštěhradu 790419 Zájezdec 790435 Zajíčkov 790486 Zákřov 658464 Zalažany 790575 Zálesí u Bítova 632295 Zálesí u Drážova 631299 Zálesí u Dvora Králové 790630 Zálezlice 662224 Zaliny 790699 Zaloňov 790729 Zálší 790745 Zálší u Chocně 747611 Zálší u Sepekova 790761 Zalužany 790851 Záluží u Budislavě 619230 Záluží u Čelákovic 790770 Záluží u Hořovic 627909 Záluží u Roudnice nad Labem 770701 Záluží u Třemošné 790834 Záluží u Vodňan 795453 Zámek Žďár 790915 Záměl 722880 Zámělíč 790958 Zámrsk 609226 Zápy 790982 Zárubice 790991 Zárybničná Lhota 791016 Záryby 791024 Zářecká Lhota 641928 Zářečí u Horažďovic 604127 Zaříčany 762229 Záříčí u Mladé Vožice 703923 Záseka 791181 Zašovice 760536 Závidkovice 791245 Zavidov 695084 Závist 679241 Závist u Velkého Meziříčí 791261 Závišice 791334 Zavlekov 641626 Závraty 662704 Zavržice 791385 Zbelítov 654094 Zbenice 606286 Zbenické Zlákovice 602698 Zběšice 791440 Zběšičky 791458 Zbilidy 791466 Zbinohy 791563 Zbizuby 791571 Zblovice 680753 Zboněk 791601 Zbonín 791610 Zborná 791644 Zborov 721484 Zborovy 600806 Zboží 667234 Zbožice 791687 Zbožíčko 791717 Zbožnov 791733 Zbraslav 791920 Zbrašín 762164 Zbudovice 791962 Zbuzany 619035 Zbynice 786241 Zbyslav 693910 Zbyslavec 792004 Zbyslavice 792128 Zbýšov 792110 Zbýšov u Oslavan 792098 Zbýšov v Čechách 735566 Zdaboř 792187 Zdebuzeves 792250 Zdechovice 792268 Zdelov 792276 Zdemyslice 792284 Zdenice 792292 Zdeňkov 661627 Zderadinky 661651 Zderadiny 719234 Zderaz 668133 Zderaz u Kolešovic 725161 Zdeslav 792357 Zdeslav u Rakovníka 620327 Zdeslavice u Černín 651362 Zdeslavice u Chlístovic 792365 Zdešov 792381 Zdětín na Moravě 792373 Zdětín u Benátek nad Jizerou 792411 Zdiby 792446 Zdice 749966 Zdiměřice u Načeradce 689262 Zdislav 792608 Zdislavice u Herálce 792578 Zdislavice u Vlašimi 768634 Zdobín 792705 Zduchovice 797642 Zehuby 784966 Zechovice 645354 Zelčín 689203 Zelené 792781 Zeleneč 792799 Zeměchy u Kralup nad Vltavou 660213 Zeměchy u Loun 673579 Zhoř nad Vltavou 620912 Zhoř u Červených Janovic 792900 Zhoř u České Třebové 792926 Zhoř u Jihlavy 709981 Zhoř u Mladé Vožice 792951 Zhoř u Pacova 792918 Zhoř u Rohozce 691933 Zhoř u Tábora 781941 Zhoř u Vilémova 693596 Zhořec u Manětína 792969 Zhořec u Pacova 657611 Zhůř 738751 Zibohlavy 668583 Zichov 792985 Zichovec 793043 Zlatá Koruna 793205 Zlátenka 621749 Zlíč 793264 Zličín 759872 Zliv nad Mží 624209 Zlivice 655376 Zlončice 793345 Zlonín 793353 Zlosyň 793388 Zminný 725749 Zmišovice 793400 Znětínek 793426 Znojmo-Hradiště 793574 Znojmo-Louka 793418 Znojmo-město 630675 Znosim 660736 Zorkovice 793698 Zubčice 793736 Zubří u Nového Města na Moravě 793809 Zvěrkovice u Moravských Budějovic 793825 Zvěrotice 655279 Zvěřetice 793833 Zvěřínek 793876 Zvěstov 793892 Zvěstovice 793931 Zvíkov u Lišova 793981 Zvíkovské Podhradí 793990 Zvírotice 744395 Zvole 794082 Zvole nad Pernštejnem 794058 Zvole u Prahy 794091 Zvole u Zábřeha 794104 Zvoleněves 794112 Zvolenovice 741400 Zvonovice 762725 Zvotoky
Ž
794121 Žabčice 794171 Žabovřesky nad Ohří 794163 Žabovřesky u Českých Budějovic 686891 Žádlovice 704504 Žákava 794295 Žáky 794350 Žalkovice 742511 Žalov 695343 Žaltice 672432 Žandov 794589 Žár u Čkyně 794546 Žár u Nových Hradů 794597 Žáravice 794627 Žarošice 794724 Žatčany 794945 Žatec na Moravě 794953 Ždánice u Kouřimi 781983 Ždánice u Vilémova 795224 Žďár nad Orlicí 795194 Žďár u Blanska 739979 Žďár u Kaplice 765465 Žďár u Nalžovských Hor 795101 Žďár u Protivína 795089 Žďár u Rakovníka 795500 Žďárec u Skutče 795607 Ždírec na Moravě 795640 Ždírec nad Doubravou 660027 Ždírec u Pohledu 795682 Žebnice 701939 Žebrák u Nečína 789917 Žebrákov u Zahořan 795739 Žehuň 795798 Žehušice 795801 Želatovice 654965 Želčany 795828 Želeč u Tábora 774677 Želechovice 795852 Želechovice u Uničova 795917 Želenice 795933 Želenice u Mostu 795968 Želešice 796000 Želetava 796018 Želetice u Kyjova 796026 Želetice u Znojma 671011 Želevice 796042 Železná 796107 Železné 796115 Železné Horky 681733 Želí 796271 Želiv 683213 Želkovice u Libomyšle 796361 Želkovice u Loun 796409 Ženklava 796441 Žeravice 796450 Žeraviny 796468 Žerčice 701718 Žernovice 796557 Žernovník u Černé Hory 796603 Žerotice 796620 Žerotín 717584 Žerotín u Panenského Týnce 796654 Žerůtky 796662 Žerůtky u Znojma 616681 Žerůvky 796689 Žežice 762431 Žibřidovice 796701 Židlochovice 796794 Židovice nad Labem 640182 Židovice u Hnojnic 796905 Žihobce 693235 Žichov 796930 Žichovice 751553 Žíňany 634093 Žirecká Podstráň 634085 Žireč Městys 634131 Žireč Ves 797138 Žirov 797154 Žirovnice 777226 Žíšov 797197 Žitenice 797286 Žitovlice 797332 Živanice 797367 Životice u Kasejovic 797481 Žiželice nad Cidlinou 797596 Žižkovo Pole 797618 Žlebské Chvalovice 797651 Žleby 797707 Žlunice 797782 Žopy 794554 Žumberk u Nových Hradů 632392 Županovice 655091 Županovice u Dešné ".
22. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 1
Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých
travních porostech
I------------I----------------------I----------------------I--------------------I
I Klimatický I Minerální dusíkatá I  Hnojiva s rychle  I Hnojiva s pomalu I
I region
*
I hnojiva I uvolnitelným dusíkem I uvolnitelným I I I I I dusíkem
***
I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I I 0 - 5 I 1. 11. - 15.2. I 15. 11. - 15. 2. I 15. 12. - 15. 2. I I I (1. 11. - 31. 1.
**
) I (15. 11. - 31. 1.
**
) I I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I I 6 - 7 I 1. 11. - 28.2. I 15. 11. - 28. 2. I 15. 12. - 28. 2. I I I (1. 11. - 15.2.
**
) I (15. 11. - 15. 2.
**
) I I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I I 8 - 9 I 15. 10. - 28. 2. I 5. 11. - 28. 2. I 15. 12. - 28. 2. I I I (15. 10. - 15. 2.
**
) I (5. 11. - 15. 2.
**
) I I I------------I----------------------I----------------------I--------------------I Vysvětlivky:
*
první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
**
platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem ozimých plodin.
***
platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.".
23. V příloze č. 2 tabulka č. 6 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 6
Maximální celková dávka dusíku v období po sklizni hlavních plodin
I--------------------I--------------I-------------I---------------------------I
I  Způsob hnojení  I I. aplikační I   II.   I  III. aplikační pásmo  I
I          I  pásmo   I aplikační I-------------I-------------I
I          I       I  pásmo  I a) půdy se I  b) půdy  I
I          I       I       I středním  I s vysokým I
I          I       I       I  rizikem  I  rizikem  I
I          I       I       I infiltrace I infiltrace I
I          I------I-------I------I------I------I------I------I------I
I          I A
*
I B
*
I A
*
I B
*
I A
*
I B
*
I A
*
I B
*
I I--------------------I------I-------I------I------I------I------I------I------I I 1. K ozimé plodině I 60 I 120 I 50 I 100 I 40 I 80 I 40 I 0 I I následující po I I I I I I I I I I obilnině I I I I I I I I I I--------------------I------I-------I------I------I------I------I------I------I I 2. K ozimé plodině I 40 I 80 I 30 I 60 I 15
**
I 0 I 15
**
I 0 I I následující po I I I I I I I I I I jiné předplodině I I I I I I I I I I než je obilnina I I I I I I I I I I--------------------I------I-------I------I------I------I------I------I------I I 3. K meziplodinám, I 60 I 120 I 50 I 100 I 40 I 80 I 40 I 80 I I s výjimkou čistých I I I I I I I I I I porostů jetelovin I I I I I I I I I I a luskovin nebo k I I I I I I I I I I podpoře rozkladu I I I I I I I I I I slámy
***
, s I I I I I I I I I I výjimkou slámy I I I I I I I I I I luskovin, olejnin I I I I I I I I I I a jetelovin I I I I I I I I I I pěstovaných na I I I I I I I I I I semeno I I I I I I I I I I--------------------I------I-------I------I------I------I------I------I------I I 4. Pro následné I 0 I 100 I 0 I 80 I 0 I 80 I 0 I 0 I I jarní plodiny I I I I I I I I I I (použití hnojiv je I I I I I I I I I I možné až od 1. I I I I I I I I I I října)
****
I I I I I I I I I I--------------------I------I-------I------I------I------I------I------I------I Vysvětlivky:
*
A. maximální celková dávka dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha. B. maximální celková dávka celkového dusíku ve hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N/ha.
**
v případě hnojení pro cibuli ozimou a česnek ozimý je maximální dávka 40 kg N/ha.
***
použití minerálních dusíkatých hnojiv k podpoře rozkladu slámy je možné v případě, že bude následovat ozimá plodina nebo meziplodina ponechaná na zemědělském pozemku minimálně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
****
hnojení ve III. aplikačním pásmu v období do 31. října pro klimatické regiony 0-7 nebo do 20. října pro klimatické regiony 8-9 je možné s inhibitorem nitrifikace, a to při použití dávkovacího zařízení pro řízenou homogenizaci a v dávce uvedené v příbalovém letáku nebo na schválené etiketě.".
24. V nadpisu přílohy č. 3 se slova "hnojení jednotlivých plodin" nahrazují slovy "přívodu dusíku".
25. V příloze č. 3 tabulka č. 4 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 4
Výnosy plodin a limity přívodu dusíku v hospodářském roce pro jednotlivé
výnosové hladiny
I------------------------------I-----------------------------------------------------I
I      Plodina      I         Výnosové hladiny          I
I               I---------------I-------------------I-----------------I
I               I    1    I     2     I    3    I
I               I--------I------I------------I------I----------I------I
I               I t/ha I kg I  t/ha  I kg I  t/ha  I kg I
I               I    I N/ha I      I N/ha I     I N/ha I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 1. I Pšenice ozimá     I do 6,0 I 170 I 6,0-8,0  I 200 I nad 8,0 I 230 I
I   I potravinářská     I    I   I      I   I     I   I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 2. I Pšenice ozimá     I do 6,0 I 150 I 6,0-8,0  I 180 I nad 8,0 I 200 I
I   I nepotravinářská    I    I   I      I   I     I   I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 3. I Pšenice jarní     I do 4,0 I 110 I 4,0-6,0  I 130 I nad 6,0 I 145 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 4. I Žito          I do 4,5 I 115 I 4,5-6,5  I 135 I nad 6,5 I 145 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 5. I Ječmen ozimý      I do 5,5 I 135 I 5,5-7,5  I 160 I nad 7,5 I 175 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 6. I Ječmen jarní      I do 4,5 I 100 I 4,5-6,8  I 125 I nad 6,8 I 135 I
I   I sladovnický      I    I   I      I   I     I   I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 7. I Ječmen jarní krmný   I do 4,5 I 115 I 4,5-7,0  I 145 I nad 7,0 I 160 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 8. I Oves          I do 3,5 I 110 I 3,5-5,0  I 125 I nad 5,0 I 140 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 9. I Tritikále       I do 4,5 I 125 I 4,5-6,5  I 150 I nad 6,5 I 165 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 10. I Kukuřice na zrno    I do 8,0 I 190 I 8,0-10,5 I 220 I nad 10,5 I 240 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 11. I Kukuřice na siláž   I do 40 I 190 I  40-50  I 220 I nad 50  I 240 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 12. I Brambory rané     I do 20 I 100 I  20-30  I 130 I nad 30  I 160 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 13. I Brambory sadbové    I do 20 I 100 I  20-30  I 125 I nad 30  I 150 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 14. I Brambory ostatní    I do 30 I 140 I  30-40  I 170 I nad 40  I 190 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 15. I Cukrovka        I do 65 I 170 I  65-80  I 190 I nad 80  I 210 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 16. I Krmná řepa       I do 35 I 100 I  35-50  I 130 I nad 50  I 150 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 17. I Řepka         I do 3,0 I 200 I 3,0-4,0  I 220 I nad 4,0 I 230 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 18. I Slunečnice       I do 2,5 I 100 I 2,5-3,5  I 110 I nad 3,5 I 130 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 19. I Mák          I do 0,8 I 100 I 0,8-1,2  I 120 I nad 1,2 I 140 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 20. I Hořčice        I do 1,0 I 80 I 1,0-1,3  I 85 I nad 1,3 I 90 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
I 21. I Len          I do 1,5 I 80 I 1,5-2,0  I 85 I nad 2,0 I 90 I
I-----I------------------------I--------I------I------------I------I----------I------I
 
Vysvětlivky:
Limit přívodu dusíku ve výnosové hladině 1 se vztahuje k uvedenému výnosu a
ve výnosové hladině 2 k výnosu na horním okraji uvedeného rozmezí. Ve výnosové
hladině 3 se limit vztahuje k výnosu o 30 % vyššímu, než je uvedeno.".
26. V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:
"Tabulka č. 5
Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám nebo kulturám v hospodářském
roce bez ohledu na výnosové hladiny
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I     Plodina/kultura      I     Limit přívodu dusíku     I
I                   I       (kg N/ha)        I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 1. Luskoviny - mimo hrách zahradní, I         40         I
I fazol zahradní a sóju        I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 2. Sója               I         80         I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 3. Jetel, vojtěška
*
I 40 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 4. Trávy na orné půdě I 200 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 5. Trvalé travní porosty I 160 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 6. Jahody I 100 I I-------------------------------------I--------------------------------------I Vysvětlivka:
*
Do limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.".
27. V příloze č. 3 tabulce č. 6 se za tabulku doplňují vysvětlivky, které znějí
"Vysvětlivky:
Limit přívodu dusíku pro nízký výnos se vztahuje k uvedenému výnosu a pro
střední výnos k výnosu na horním okraji uvedeného rozmezí. Limit pro vysoký
výnos se vztahuje     k výnosu o 20 % vyššímu, než je uvedeno.".
28. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které včetně nadpisů znějí:
"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Plodiny vázající vzdušný dusík
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I    I         Plodiny vázající vzdušný dusík           I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 1.  I Bob                                I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 2.  I Cizrna                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 3.  I Čičorka                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 4.  I Čočka                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 5.  I Fazol                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 6.  I Hrách (včetně pelušky)                       I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 7.  I Hrachor                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 8.  I Jestřabina                             I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 9.  I Jetel                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 10. I Komonice                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 11. I Kozinec                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 12. I Lupina                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 13. I Pískavice                             I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 14. I Ptačí noha                             I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 15. I Sója                                I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 16. I Štírovník                             I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 17. I Tolice (včetně vojtěšky)                      I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 18. I Úročník                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 19. I Vičenec                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 20. I Vikev                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Bilance dusíku na úrovni obchodního závodu za hospodářský rok
Vstupy dusíku v hospodářském roce jsou v rámci bilance dusíku porovnávány s výstupy dusíku v produktech sklizených ve stejném hospodářském roce nebo do konce kalendářního roku, ve kterém tento hospodářský rok končí. Hodnoty v tabulkách č. 2 až 4 se uvádějí zaokrouhlené na 1 desetinné místo.
Tabulka č. 1
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Obchodní závod I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Hospodářský rok I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Tabulka č. 2 Výpočet vstupů a výstupů dusíku (v tunách N za obchodní závod)
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I    Vstupy celkového dusíku    I      Výstupy dusíku      I
I----I---------------------------I-----I----I--------------------------I-----I
I č. I     Položka      I t N I č. I     Položka     I t N I
I----I---------------------------I-----I----I--------------------------I-----I
I 1. I Minerální hnojiva     I   I 1. I Hlavní sklizňové     I   I
I  I              I   I  I produkty
*
I I I----I---------------------------I-----I----I--------------------------I-----I I 2. I Statková hnojiva, s I I 2. I Vedlejší sklizňové I I I I výjimkou rostlinných I I I produkty
*
I I I I zbytků
**
I I I I I I----I---------------------------I-----I----I--------------------------I-----I I 3. I Organická hnojiva
**
I I Celkové výstupy dusíku (B) I I I I I I (součet hodnot v řádcích č. 1 I I I I I I a 2) I I I----I---------------------------I-----I-------------------------------I-----I I 4. I Organominerální hnojiva
**
I I I I----I---------------------------I-----I I I 5. I Upravené kaly
**
I I I I----I---------------------------I-----I I I 6. I Přívod dusíku I I I I I symbiotickou fixací I I I I I N
***
I I I I----I---------------------------I-----I I I Celkové vstupy dusíku (A) I I I I (součet hodnot v řádcích č. 1 I I I I až 6) I I I I----I---------------------------I-----I-------------------------------------I Tabulka č. 3 Výpočet celkové bilance dusíku (v tunách N za obchodní závod) I----I-----------------------------------------------------------------I-----I I č. I Položka I t N I I----I-----------------------------------------------------------------I-----I I 1. I Rozdíl mezi celkovými vstupy dusíku (A) a celkovými výstupy I I I I dusíku (B) z tabulky č. 2 I I I----I-----------------------------------------------------------------I-----I I 2. I Neovlivnitelné ztráty
****
I I I----I-----------------------------------------------------------------I-----I I Výsledek celkové bilance dusíku I I I (od hodnoty v 1. řádku se odečte hodnota ve 2. řádku) I I I----------------------------------------------------------------------I-----I Tabulka č. 4 Výpočet průměrné bilance dusíku (v kg N/ha obchodního závodu) I----I-------------------------------------------------------------I---------I I č. I Položka I Hodnota I I----I-------------------------------------------------------------I---------I I 1. I Započítaná plocha zemědělské půdy (§ 7a) v ha I I I----I-------------------------------------------------------------I---------I I 2. I Výsledek celkové bilance dusíku z tabulky č. 3 v přepočtu I I I I na kg N I I I----I-------------------------------------------------------------I---------I I Výsledek průměrné bilance dusíku v kg N/ha zemědělské půdy I I I (hodnota celkové bilance dusíku ve 2. řádku se vydělí hodnotou v I I I 1. řádku) I I I------------------------------------------------------------------I---------I Vysvětlivky:
*
výpočet výstupů dusíku na základě údajů o sklizených produktech a údajů o průměrném odběru živin v rostlinných produktech podle tabulky č. 5, případně podle výsledků vlastních analýz; nezapočítává se výstup dusíku v rostlinách spasených zvířaty.
**
výpočet přívodu celkového dusíku na základě údajů o spotřebě hnojiv a upravených kalů z evidence obchodního závodu a údajů o průměrném přívodu dusíku podle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, případně podle údajů z příbalového letáku nebo výsledků vlastních analýz; nezapočítává se přívod dusíku pasenými zvířaty.
***
průměrný roční přívod dusíku symbiotickou fixací vzdušného dusíku ve výši 240 kg N/ha víceletých čistých porostů jetelovin nebo 80 kg N/ha ostatních hlavních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami.
****
v případě nezaviněného snížení výnosů plodin lze uplatnit neovlivnitelné ztráty ve výši rozdílu výstupu dusíku v průměrném výnosu plodin v obchodním závodu za poslední pětileté období a výstupu dusíku ve výnosu plodin v nepříznivých podmínkách konkrétního hospodářského roku, pokud je nejméně o 30 % nižší; při pěstování polní zeleniny lze na každý hektar zeleniny odečíst roční ztráty ve výši 60 kg N/ha.
Tabulka č. 5 Průměrný odběr živin ve sklizených produktech
I-----------------------I-----------I--------I-------------------------I------------------------I
I    Plodina     I Produkt
1)
I Obsah I Poměr hlavního produktu I Průměrný odběr živin
2)
I I I I sušiny I k vedlejšímu produktu I (kg/t) I I I I (%) I I--------I-------I-------I I I I I I N I P I K I I-----------------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I A. Obilniny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 1. I Pšenice ozimá I zrno I 86 I I 20,4 I 2,9 I 3,5 I I I potravinářská I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 4,7 I 0,6 I 11,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,9 I 24,6 I 3,4 I 13,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 2. I Pšenice ozimá I zrno I 86 I I 17,8 I 2,9 I 3,5 I I I nepotravinářská I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 4,7 I 0,6 I 11,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,9 I 22,0 I 3,4 I 13,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 3. I Pšenice jarní I zrno I 86 I I 18,1 I 3,0 I 3,7 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 4,5 I 0,7 I 11,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,9 I 22,2 I 3,6 I 14,1 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 4. I Žito I zrno I 86 I I 16,2 I 3,5 I 5,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 4,5 I 1,1 I 10,7 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 20,7 I 4,6 I 15,8 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 5. I Ječmen ozimý I zrno I 86 I I 17,2 I 3,4 I 5,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 5,9 I 1,0 I 11,7 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,7 I 21,3 I 4,1 I 13,3 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 6. I Ječmen jarní I zrno I 86 I I 15,1 I 2,8 I 3,9 I I I sladovnický I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 5,9 I 0,8 I 13,7 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,6 I 18,6 I 3,3 I 12,1 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 7. I Ječmen jarní I zrno I 86 I I 17,2 I 2,8 I 3,9 I I I krmný I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 5,9 I 0,8 I 13,7 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,6 I 20,7 I 3,3 I 12,1 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 8. I Oves I zrno I 86 I I 18,6 I 4,0 I 5,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 6,2 I 1,6 I 19,0 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,1 I 25,4 I 5,8 I 26,0 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 9. I Tritikále I zrno I 86 I I 17,9 I 3,9 I 4,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 5,9 I 1,0 I 13,4 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,9 I 23,2 I 4,8 I 16,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 10. I Kukuřice na I zrno I 86 I I 15,8 I 3,5 I 4,6 I I I zrno I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 9,5 I 1,2 I 17,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 25,3 I 4,7 I 21,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 11. I Čirok zrnový I zrno I 91 I I 17,9 I 2,8 I 3,3 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 92 I I 6,2 I 0,7 I 10,3 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,5 I 21,0 I 3,2 I 8,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 12. I Pohanka I zrno I 86 I I 20,7 I 3,4 I 6,5 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 91 I I 11,4 I 3,1 I 20,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 2,0 I 43,5 I 9,6 I 47,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 13. I Ostatní I zrno I 86 I I 18,0 I 3,0 I 4,0 I I I obilniny na I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I zrno (průměr) I sláma I 91 I I 5,0 I 1,0 I 12,0 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 23,0 I 4,0 I 16,0 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I B. Luskoviny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 14. I Hrách I zrno I 86 I I 35,9 I 3,6 I 8,4 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 15,1 I 1,5 I 15,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 51,0 I 5,1 I 23,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 15. I Lupina I zrno I 86 I I 55,6 I 7,0 I 13,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 12,1 I 1,6 I 15,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 67,7 I 8,6 I 28,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 16. I Bob I zrno I 86 I I 42,4 I 4,6 I 10,2 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 10,5 I 0,8 I 11,3 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,9 I 51,9 I 5,3 I 20,4 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 17. I Sója I zrno I 86 I I 54,6 I 7,3 I 18,9 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 10,1 I 1,3 I 9,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 64,7 I 8,6 I 28,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 18. I Ostatní I zrno I 86 I I 40,0 I 4,0 I 10,0 I I I luskoviny na I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I zrno (průměr) I sláma I 86 I I 10,0 I 1,0 I 11,0 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 50,0 I 5,0 I 21,0 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I C. Olejniny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 19. I Řepka I semeno I 92 I I 34,2 I 7,2 I 7,9 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 6,9 I 1,3 I 11,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 2,2 I 49,4 I 10,1 I 33,4 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 20. I Slunečnice I semeno I 92 I I 28,0 I 7,0 I 19,9 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 9,5 I 2,1 I 39,6 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,8 I 45,1 I 10,8 I 91,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 21. I Mák I semeno I 92 I I 33,2 I 7,6 I 8,2 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 8,6 I 0,9 I 19,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 2,8 I 57,3 I 10,1 I 61,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 22. I Hořčice I semeno I 92 I I 50,0 I 7,7 I 7,7 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 7,1 I 1,7 I 21,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,5 I 60,7 I 10,3 I 39,4 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 23. I Len I semeno I 92 I I 33,6 I 6,6 I 8,3 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I stonky I 86 I I 5,3 I 1,4 I 12,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,5 I 41,6 I 8,7 I 26,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 24. I Lnička setá I semeno I 92 I I 24,9 I 4,6 I 5,8 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I sláma I 86 I I 9,5 I 1,7 I 14,1 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 1,0 I 34,4 I 6,3 I 19,9 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 24. I Ostatní I semeno I 92 I I 33,0 I 7,0 I 8,0 I I I olejniny a I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I další plodiny I sláma I 86 I I 6,0 I 1,5 I 17,0 I I I na semeno I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I (průměr) I celkem I I 1,0 : 1,5 I 42,0 I 9,3 I 33,5 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I D. Okopaniny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 25. I Brambory rané I hlízy I 18 I I 3,0 I 0,5 I 4,4 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I nať I 12 I I 2,3 I 0,2 I 2,8 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,3 I 3,7 I 0,6 I 5,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 26. I Brambory I hlízy I 22 I I 3,5 I 0,5 I 4,5 I I I ostatní I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I nať I 15 I I 2,8 I 0,2 I 4,0 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,2 I 4,1 I 0,5 I 5,3 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 27. I Cukrovka I bulvy I 23 I I 1,8 I 0,3 I 2,0 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I chrást I 15 I I 4,0 I 0,4 I 4,5 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,4 I 3,4 I 0,5 I 3,8 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 28. I Krmná řepa I bulvy I 17 I I 1,4 I 0,3 I 1,3 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I chrást I 15 I I 2,8 I 0,4 I 4,0 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,4 I 2,5 I 0,5 I 2,9 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 29. I Ostatní I hlízy, I 22 I I 2,5 I 0,4 I 3,5 I I I okopaniny I bulvy I I I I I I I I (průměr) I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I nať, I 15 I I 3,0 I 0,4 I 4,0 I I I I listy I I I I I I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 0,3 I 3,4 I 0,5 I 4,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I E. Jednoleté pícniny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 30. I Kukuřice na I zelená I 35 I I 4,7 I 0,7 I 4,4 I I I siláž I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 31. I Čirok I zelená I 35 I I 4,4 I 0,7 I 4,0 I I I I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 32. I Ostatní I zelená I 17 I I 4,4 I 0,6 I 4,7 I I I obilniny na I hmota I I I I I I I I zeleno I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 33. I Hrách krmný I zelená I 17 I I 4,6 I 0,6 I 3,7 I I I I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 34. I Luskovinoobilní I zelená I 17 I I 4,7 I 0,5 I 4,2 I I I směs I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 35. I Slunečnice I zelená I 17 I I 4,0 I 0,7 I 4,1 I I I roční I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 36. I Krmná kapusta I zelená I 17 I I 4,8 I 0,6 I 5,7 I I I I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 37. I Řepka na krmení I zelená I 17 I I 5,1 I 0,7 I 5,4 I I I I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 38. I Hořčice bílá I zelená I 17 I I 5,7 I 0,4 I 4,0 I I I I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 39. I Ptačí noha I zelená I 17 I I 3,8 I 0,5 I 3,3 I I I I hmota I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 40. I Ostatní I zelená I 17 I I 4,0 I 0,6 I 4,5 I I I jednoleté I hmota I I I I I I I I pícniny I I I I I I I I I (průměr) I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I F. Víceleté pícniny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 41. I Jetel I seno I 85 I I 24,1 I 2,0 I 17,9 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 42. I Vojtěška I seno I 85 I I 28,3 I 2,3 I 18,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 43. I Jetelotráva I seno I 85 I I 21,8 I 2,0 I 19,0 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 44. I Vojtěškotráva I seno I 85 I I 21,1 I 2,8 I 19,8 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 45. I Trávy s I seno I 85 I I 20,4 I 3,0 I 23,0 I I I jetelovinami I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 46. I Trávy na orné I seno I 85 I I 21,7 I 2,6 I 20,8 I I I půdě I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 47. I Louky a I seno I 85 I I 18,6 I 2,1 I 16,2 I I I pastviny I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 48. I Jeteloviny na I semeno I 91 I I 55,0 I 6,4 I 5,8 I I I semeno I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I omlatky I 91 I I 15,0 I 1,3 I 22,8 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 8,0 I 175,0 I 16,8 I 188,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 49. I Trávy na semeno I semeno I 91 I I 23,4 I 3,6 I 5,8 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I omlatky I 91 I I 15,8 I 1,4 I 22,8 I I I I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I I I celkem I I 1,0 : 8,0 I 149,8 I 14,8 I 188,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I G. Zelenina (pouze I I I I I I I I hlavní produkt) I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 50. I Celer I I I I 3,0 I 0,9 I 5,0 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 51. I Cibule I I I I 2,0 I 0,4 I 1,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 52. I Kapusta I I I I 3,5 I 0,5 I 3,3 I I I hlávková I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 53. I Kedluben I I I I 3,0 I 0,4 I 3,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 54. I Květák I I I I 3,5 I 0,5 I 3,3 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 55. I Mrkev I I I I 2,0 I 0,4 I 3,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 56. I Okurky I I I I 2,0 I 0,4 I 4,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 57. I Rajče I I I I 1,8 I 0,3 I 2,9 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 58. I Řepa salátová I I I I 3,0 I 0,7 I 4,2 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 59. I Špenát I I I I 4,0 I 0,6 I 5,8 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 60. I Zelí I I I I 3,0 I 0,4 I 2,7 I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I I 61. I Ostatní I I I I 2,5 I 0,4 I 4,0 I I I zelenina I I I I I I I I I (průměr) I I I I I I I I-----I-----------------I-----------I--------I-------------------------I--------I-------I-------I Vysvětlivky:
1)
Hodnota "celkem" vyjadřuje odběr živin v hlavním produktu (zrno, semeno, hlízy, bulvy) a vedlejším produktu (sláma, nať, chrást), v přepočtu na jednu tunu hlavního produktu.
2)
Odběr živin vyjádřený v prvcích (N = dusík, P = fosfor, K = draslík) v přepočtu na jednu tunu produktu při uvedeném standartním obsahu sušiny, u víceletých pícnin sklizených na píci v přepočtu na seno.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku podle § 7a nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za hospodářský rok 2020/2021.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Související dokumenty