21/2007 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb.m.s. o Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství, podepsané v Lucemburku dne 14. dubna 2005

Schválený:
21/2007 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb. m. s. o Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství, podepsané v Lucemburku dne 14. dubna 2005
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 1984 byla v Lucemburku podepsána Úmluva o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dne 1. dubna 1991.
Dne 18. května 1992 byla ve Funchalu podepsána Úmluva o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dne 1. září 1993.
Dne 29. listopadu 1996 byla v Bruselu podepsána Úmluva o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dne 1. prosince 1998.
Výše uvedené úmluvy změnily text Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, který byl publikován pod č. 64/2006 Sb. m. s.
České znění všech tří úmluv se vyhlašuje současně.
ÚMLUVA o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,
VZHLEDEM K TOMU, že se Řecká republika tím, že se stala členem Společenství, zavázala přistoupit k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980,
SE ROZHODLY uzavřít tuto úmluvu, a za tím účelem byli jmenováni jejich zplnomocněnými zástupci:
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ:
Paul DE KEERSMAEKER,
státní tajemník pro evropské záležitosti a zemědělství, náměstek ministra pro vnější vztahy,
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA:
Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministr zahraničních věcí Dánska,
ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO:
Hans-Werner LAUTENSCHLAGER,
státní ministr v ministerstvu zahraničních věcí Spolkové republiky Německo,
ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY:
Theodoros PANGALOS,
státní tajemník pro zahraniční věci Řecké republiky
,
ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY:
Roland DUMAS,
ministr pro evropské záležitosti Francouzské republiky,
ZA PREZIDENTA IRSKA:
Peter BARRY,
ministr zahraničních věcí Irska,
ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY:
Giulio ANDREOTTI,
ministr zahraničních věcí Italské republiky,
ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA:
Colette FLESCH,
ministryně zahraničních věcí vlády Lucemburského velkovévodství,
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA:
W. F. van EEKELEN,
státní tajemník pro zahraniční věci Nizozemska,
H. J. Ch. RUTTEN,
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý zástupce Nizozemska,
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:
The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q.C., M.P., ministr zahraničních věcí a Britského společenství národů,
KTEŘÍ SE na zasedání v Radě, po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,
DOHODLI TAKTO:
Článek 1
Řecká republika přistupuje k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980.
Článek 2
Generální tajemník Rady Evropských společenství předá ověřený opis Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém a nizozemském vládě Řecké republiky.
Znění Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy v řeckém jazyce je uvedeno v příloze. Znění v řeckém jazyce je platné za stejných podmínek jako ostatní znění Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
Článek 3
Tuto úmluvu ratifikují signatářské státy. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropských společenství.
Článek 4
Tato úmluva vstupuje v platnost ve vztazích mezi státy, které ji ratifikují, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny Řeckou republikou a sedmi státy, které ratifikovaly Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
Tato úmluva vstupuje v platnost pro každý smluvní stát, který ji ratifikuje později, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení jeho ratifikační listiny.
Článek 5
Generální tajemník Rady Evropských společenství oznámí signatářským státům:
a) uložení každé ratifikační listiny;
b) dny vstupu této úmluvy v platnost pro smluvní státy.
Článek 6
Tato úmluva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském a řeckém, přičemž všech osm znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství. Generální tajemník předá ověřený opis vládě každého signatářského státu.
Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této úmluvě své podpisy.
Til bekraeftelse heraf har undertegnede behorigt befuldmaegtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehorig befugten unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Ubereinkommen gesetzt.
(řecký text)
In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have hereunto set their hands. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dument autorisés á cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe, arna n- údarú go cuí chuige sin, a lámh leis an gCoinbhinsiún seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente a ció autorizzati, hanno apposto le loro firme alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.
V Lucemburku dne desátého dubna tisíc devět set osmdesát čtyři.
Udfaerdiget i Luxembourg, den tiende april nitten hundrede og fireogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten April neunzehnhundertvierundachtzig.
(řecký text)
Done at Luxembourg, on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and eighty-four.
Fait á Luxembourg, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt- quatre.
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an deichiú lá de mhí Aibreáin, sa bhliain míle naoi gcéad ochtó a ceathair.
Fatto a Lussemburgo, addi dieci apríle millenovecentottantaquattro.
Gedaan te Luxemburg, de tiende april negentienhonderd vierentachtig.
ÚMLUVA o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,
VZHLEDEM K TOMU, že se Španělské království a Portugalská republika tím, že se staly členy Společenství, zavázaly přistoupit k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980,
SE ROZHODLY uzavřít tuto úmluvu, a za tím účelem byli jmenováni jejich zplnomocněnými zástupci:
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ:
Melchior WATHELET,
místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a hospodářství
,
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA:
Michael BEDNIK, ministr spravedlnosti,
ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO:
Wolfgang HEYDE,
ministerský ředitel ve Spolkovém ministerstvu spravedlnosti,
ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY:
Michalis PAPACONSTANTINOU, ministr spravedlnosti
,
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA:
Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO y Fernández DEL CASTILLO, ministr spravedlnosti,
ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY:
Michel VAUZELLE,
strážce pečeti, ministr spravedlnosti,
ZA PREZIDENTKU IRSKA:
Pádraig FLYNN, ministr spravedlnosti
ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY:
Giovanni BATTISTINI, velvyslanec v Lisabonu,
ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA:
Charles ELSEN, první vládní rada,
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA:
E. M. H. HIRSCH BALLIN, ministr spravedlnosti,
ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY:
Álvaro José BRILHANTE LABORINHO LÚCIO, ministr spravedlnosti,
ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:
John Mark TAYLOR, státní podtajemník ministerstva lorda kancléře,
KTEŘÍ SE na zasedání v Radě, po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,
DOHODLI TAKTO:
Článek 1
Španělské království a Portugalská republika přistupují k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980.
Článek 2
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy se mění takto:
1. zrušují se čl. 22 odst. 2, článek 27 a druhá věta čl. 30 odst. 3;
2. v článku 31 se písmeno d) nahrazuje tímto:
„d) sdělení učiněná podle článků 23, 24, 25, 26 a 30".
Článek 3
Generální tajemník Rady Evropských společenství předá ověřený opis Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském a řeckém vládám Španělského království a Portugalské republiky.
Znění Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy v portugalském a španělském jazyce jsou uvedena v přílohách I a II této úmluvy. Znění v portugalském a španělském jazyce jsou platná za stejných podmínek jako ostatní znění Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
Článek 4
Tuto úmluvu ratifikují signatářské státy. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropských společenství.
Článek 5
Tato úmluva vstupuje v platnost ve vztazích mezi státy, které ji ratifikují, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny Španělským královstvím nebo Portugalskou republikou a jedním státem, který ratifikoval Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
Tato úmluva vstupuje v platnost pro každý smluvní stát, který ji ratifikuje později, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení jeho ratifikační listiny.
Článek 6
Generální tajemník Rady Evropských společenství oznámí signatářským státům:
a) uložení každé ratifikační listiny,
b) dny vstupu této úmluvy v platnost pro smluvní státy.
Článek 7
Tato úmluva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství. Generální tajemník předá ověřený opis vládě každého signatářského státu.
ÚMLUVA o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k prvnímu a druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, VZHLEDEM K TOMU, že se Rakouská republika, Finská republika a Švédské království tím, že se staly členy Evropské unie, zavázaly přistoupit k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k prvnímu a druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem,
SE DOHODLY TAKTO:
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Rakouská republika, Finská republika a Švédské království přistupují:
a) k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 (dále jen "úmluva z roku 1980"), ve znění vyplývajícím ze všech úprav a změn provedených:
- Úmluvou o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen "úmluva z roku 1984"), podepsanou v Lucemburku dne 10. dubna 1984,
- Úmluvou o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen "úmluva z roku 1992"), podepsanou ve Funchalu dne 18. května 1992;
b) k Prvnímu protokolu o výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Soudním dvorem Evropských společenství (dále jen "první protokol z roku 1988"), podepsanému dne 19. prosince 1988;
c) k Druhému protokolu o přenesení určitých pravomocí ve věci výkladu Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy na Soudní dvůr Evropských společenství (dále jen "druhý protokol z roku 1988"), podepsanému dne 19. prosince 1988.
 
HLAVA II
ÚPRAVY PROTOKOLU PŘIPOJENÉHO K ÚMLUVĚ Z ROKU 1980
Článek 2
Protokol připojený k úmluvě z roku 1980 se nahrazuje tímto:
"Bez ohledu na ustanovení úmluvy si mohou Dánsko, Švédsko a Finsko ponechat svá vnitrostátní ustanovení týkající se práva rozhodného pro námořní přepravu zboží a mohou taková ustanovení změnit, aniž dodrží postup stanovený v článku 23 Římské úmluvy. Vnitrostátní ustanovení týkající se tohoto případu jsou tato:
- v Dánsku: článek 252 a čl. 321 odst. 3 a 4 námořního zákona 'Solov',
- ve Švédsku: kapitola 13 čl. 2 odst. 1 a 2 a kapitola 14 čl. 1 odst. 3 námořního zákona 'sjolagen',
- ve Finsku: kapitola 13 čl. 2 odst. 1 a 2 a kapitola 14 čl. 1 odst. 3 námořního zákona 'merilaki/,sjolagen'."
 
HLAVA III
ÚPRAVY PRVNÍHO PROTOKOLU Z ROKU 1988
Článek 3
V čl. 2 písm. a) prvního protokolu z roku 1988 se vkládají nové odrážky:
a) mezi desátou a jedenáctou odrážku:
"- ve Finsku: Oberste Gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof a Verfassungs- gerichtshof";
b) mezi jedenáctou a dvanáctou odrážku:
"- ve Finsku: korkein oikeus/hogsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/ hogsta forvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/ marknadsdomstolen a tyotuomioistuin/arbetsdomstolen,
- ve Švédsku: Hogsta domstolen, Regeringsratten, Arbetsdomstolen a Marknadsdomstolen,".
 
HLAVA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 4
1. Generální tajemník Rady Evropské unie předá ověřený opis úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988 a úmluvy z roku 1992 v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském vládám Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království.
2. Znění úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988 a úmluvy z roku 1992 v jazyce finském a švédském jsou platná za stejných podmínek jako ostatní znění úmluvy z roku 1980, úmluvy z roku 1984, prvního protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988 a úmluvy z roku 1992.
Článek 5
Tuto úmluvu ratifikují signatářské státy. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropské unie.
Článek 6
1. Tato úmluva vstupuje v platnost mezi státy, které ji ratifikují, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny Rakouskou republikou, Finskou republikou nebo Švédským královstvím a jedním státem, který ratifikoval Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
2. Tato úmluva vstupuje v platnost pro každý smluvní stát, který ji ratifikuje později, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení jeho ratifikační listiny.
Článek 7
Generální tajemník Rady Evropské unie oznámí signatářským státům:
a) uložení každé ratifikační listiny;
b) dny vstupu této úmluvy v platnost pro smluvní státy.
Článek 8
Tato úmluva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všech dvanáct znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Generální tajemník předá ověřený opis vládě každého signatářského státu.
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o protokolu připojeném k Římské úmluvě, které se připojuje k úmluvě
Vysoké smluvní strany,
poté, co posoudily podmínky protokolu připojeného k Římské úmluvě z roku 1980, ve znění úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k úmluvě z roku 1980 a k prvnímu a druhému protokolu z roku 1988,
berou na vědomí, že Dánsko, Švédsko a Finsko vyjadřují svou připravenost posoudit míru, do jaké budou schopny zajistit, aby veškeré budoucí změny jejich vnitrostátních právních předpisů týkajících se práva rozhodného pro námořní přepravu zboží probíhaly v souladu s postupem stanoveným v článku 23 Římské úmluvy z roku 1980.

Související dokumenty