110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Schválený:
110/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1997
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Změna: 166/1999 Sb.
Změna: 306/2000 Sb.
Změna: 306/2000 Sb. (část)
Změna: 119/2000 Sb.
Změna: 306/2000 Sb. (část)
Změna: 146/2002 Sb. (část)
Změna: 146/2002 Sb.
Změna: 146/2002 Sb. (část), 131/2003 Sb.
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 94/2004 Sb.
Změna: 146/2002 Sb. (část)
Změna: 316/2004 Sb.
Změna: 558/2004 Sb.
Změna: 392/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 229/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 120/2008 Sb.
Změna: 120/2008 Sb. (část)
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 279/2013 Sb.
Změna: 139/2014 Sb.
Změna: 180/2016 Sb.
Změna: 180/2016 Sb. (část)
Změna: 26/2017 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 302/2017 Sb.
Změna: 180/2016 Sb. (část)
Změna: 180/2016 Sb. (část)
Změna: 180/2016 Sb. (část)
Změna: 174/2021 Sb.
Změna: 174/2021 Sb. (část)
Změna: 174/2021 Sb. (část)
Změna: 167/2023 Sb.
Změna: 277/2019 Sb.
Změna: 180/2016 Sb. (část)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie18) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie19) povinnosti provozovatele potravinářského podniku, výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2) Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu20) s výjimkou pitné vody, kterou provozovatel potravinářského podniku uvádí na trh nebo kterou používá v jakékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin podle čl. 3 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolním vzorkem vzorek složený ze všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či vzorky určené pro úřední kontrolu, popřípadě také vzorek určený pro vypracování druhého odborného stanoviska pro potřeby kontrolované osoby, pokud o něj kontrolovaná osoba požádá,
b) čistým množstvím množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství potraviny stanovené podle prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie,
c) názvem21) název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným právním předpisem22) nebo prováděcím právním předpisem,
d) místem určení místo prvního příjmu potravin včetně místa jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s potravinou na území České republiky,
e) jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem, prováděcím právním předpisem anebo přímo použitelným předpisem Evropské unie,
f) výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení,
g) doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích,
h) uváděním na trh tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky nabízení k prodeji nebo poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí ve členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát Evropské unie"), za úplatu nebo zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; v případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek považuje za uvedený na trh ve členském státě Evropské unie, ve kterém se nachází spotřebitel,
i) původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,
j) potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny bezpečné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,
k) šarží množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek,
l) tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje neupravený nebo zcela či z části geneticky upravený tabák,
m) klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen "klasifikace jatečných zvířat") způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do tříd jakosti způsobem stanoveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie a prováděcím právním předpisem,
n) potravinou neznámého původu potravina, u které nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku,
o) potravinami živočišného původu potraviny stanovené definicemi uvedenými v bodech 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a 8.1 odrážce druhé a třetí přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, mlezivo, krev, včelí produkty, maso krokodýlů a hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků,
p) prodejním úsekem část prodejní plochy samoobslužné prodejny vymezená prodejním pultem, je-li pult bez přepážek, nebo částí prodejního pultu oddělenou přepážkami, a související prostory samoobslužné prodejny používané k úpravě a skladování potravin uváděných na trh v prodejním pultu, je-li pult bez přepážek, nebo části prodejního pultu oddělené přepážkami,
q) tabákem listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části rostlin tabáku, včetně expandovaného a rekonstituovaného tabáku,
r) dýmkovým tabákem tabák výhradně určený pro užití v dýmce, který se může užívat prostřednictvím postupného spalování, výrobcem nebo dovozcem výhradně určený pro užití v dýmce,
s) tabákem určeným k ručnímu balení cigaret tabák, který spotřebitel nebo maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret,
t) bezdýmným tabákovým výrobkem tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupacího tabáku a tabáku určeného k orálnímu užití,
u) žvýkacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek určený výhradně ke žvýkání,
v) šňupacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek, který může být užíván nosem,
w) tabákem určeným k orálnímu užití všechny tabákové výrobky vyrobené zcela nebo částečně z tabáku určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, nabízené zejména v sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích,
x) tabákovým výrobkem určeným ke kouření tabákový výrobek jiný než bezdýmný tabákový výrobek,
y) cigaretou tabákový provazec, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, a to
1. tabákový provazec, který se kouří v nezměněném stavu, s výjimkou doutníku a doutníčku,
2. tabákový provazec, který se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z cigaretového papíru, nebo
3. tabákový provazec, který se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,
z) doutníkem tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, lze jej kouřit v nezměněném stavu, a s ohledem na jeho vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele je v nezměněném stavu určen výhradně ke kouření a obsahuje
1. krycí list ze surového tabáku, nebo
2. trhanou tabákovou náplň s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, popřípadě i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, přičemž jeho jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku činí nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm;
za doutník se považuje rovněž výrobek skládající se částečně z jiných látek než z tabáku, který jinak splňuje podmínky uvedené v tomto písmeni,
za) nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie74).
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) doutníčkem doutník o hmotnosti nejvýše 3 g,
b) tabákem určeným do vodní dýmky tabákový výrobek, který lze užívat za použití vodní dýmky; tabák určený do vodní dýmky se považuje za tabákový výrobek určený ke kouření; pokud lze výrobek použít prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák určený k ručnímu balení cigaret, je považován za tabák určený k ručnímu balení cigaret,
c) novým tabákovým výrobkem tabákový výrobek, který
1. není cigaretou, tabákem určeným k ručnímu balení cigaret, dýmkovým tabákem, tabákem určeným do vodních dýmek, doutníkem, doutníčkem, žvýkacím tabákem, šňupacím tabákem nebo tabákem určeným k orálnímu užití a
2. byl uveden na trh po 19. květnu 2014,
d) bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,
e) elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku nebo jakákoli součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelná pomocí jednorázových zásobníků,
f) náhradní náplní elektronické cigarety nádobka s tekutinou, která může obsahovat nikotin a kterou se může opětovně naplnit elektronická cigareta,
g) složkou tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky tabák, přísady, papír, filtr, inkoust, kapsle, lepidlo a jakákoli látka či prvek přítomné v konečném tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím s tabákovými výrobky,
h) přísadou tabákového výrobku látka s výjimkou tabáku, která byla přidána do tabákového výrobku, jednotkového balení nebo jakéhokoli vnějšího obalu,
i) charakteristickou příchutí tabákového výrobku jasně rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková chuť, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad, zejména ovoce, koření, byliny, alkohol nebo cukrovinky, mentol nebo vanilka, a jež je rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku,
j) vnějším balením tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakýkoli obal, ve kterém jsou tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotkové balení nebo soubor jednotkových balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení,
k) přeshraničním prodejem tabákového výrobku, elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní na dálku prodej tabákového výrobku, elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní spotřebiteli, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku z maloobchodního prodeje nachází v určitém členském státě Evropské unie a maloobchodní prodejce je usazen v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi,
l) výrobcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoli fyzická či právnická osoba, která vyrábí tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky nebo si jej nechá navrhovat či vyrábět a poskytuje tento výrobek na trh pod svým jménem či obchodní značkou,
m) dovozcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky vlastník takovýchto výrobků nebo osoba, která má právo nakládat s takovými výrobky, které byly dopraveny na území členského státu Evropské unie,
n) maloobchodním prodejcem tabákového výrobku jakýkoli prodejce, včetně fyzické osoby, který uvádí tabákové výrobky na trh,
o) výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky elektronické cigarety, náhradní náplně do ní a bylinné výrobky určené ke kouření,
p) distributorem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoli fyzická či právnická osoba, která nakládá s tabákovými výrobky nebo výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky a není výrobcem, dovozcem ani maloobchodním prodejcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky,
q) rekonstituovaným tabákem tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,
r) jednotkovým balením nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky, který je uveden na trh,
s) aromatem přísada dodávající vůni nebo chuť,
t) zahřívaným tabákovým výrobkem nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem určeným ke kouření.
 
§ 3
Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen
a) dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
b) dodržovat ve všech fázích výroby, balení, krájení nebo jiného způsobu dělení a uvádění potravin na trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, uchovávání a manipulace s potravinami; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
c) dodržovat požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny19) nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
d) dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek v potravinách,
e) jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce23),
f) dodržovat požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití,
g) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s potravinami,
h) poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro zajištění výkonu kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24) a dodržet zvláštní podmínky dovozu pro vybrané potraviny, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zvláštní podmínky dovozu61),
i) oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, a dále v oznámení uvést a ke dni změny aktualizovat
1. své jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu právnickou,
2. identifikační číslo osoby,
3. předmět činnosti nebo podnikání a
4. konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku provozuje;
tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který je neprodleně předává ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16,
j) zajistit dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovených v souladu s atomovým zákonem,
k) uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 nebo prováděcím právním předpisem, a pokud tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
l) podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo pokud není uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny, zaznamenat datum rozbalení potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,
m) potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy uvádět na trh pouze balené,
n) u zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem,
o) zachovat označení šarže podle § 9,
p) při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnout údaje podle § 7, 8 a 9a, s výjimkou údajů podle § 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 2 písm. a), před dokončením nákupu a uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku nebo je poskytnout jinými prostředky; v případě využití jiných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty spotřebiteli bezplatně a veškeré povinné údaje musí být spotřebiteli k dispozici v okamžiku doručení,
q) neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh, odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení, potraviny
1. uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až f) a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné,
2. balené do obalů, které neodpovídají požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami32) nebo vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy33) nebo do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením,
3. nedostatečně nebo nesprávně označené,
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanoveným prováděcím právním předpisem nebo deklarovaným výrobcem,
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené,
r) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží a bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost; ve fázi přepravy potraviny musí být doklad o původu zboží k dispozici a musí být okamžitě předložen orgánu dozoru na jeho žádost,
s) zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným způsobem dělí potraviny, je dále povinen
a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody; úpravu balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku ohlásí předem příslušnému orgánu státního dozoru,
b) používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin s výjimkou pokrmů pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy.
(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), je povinen
a) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24), předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu osvědčení, certifikát nebo jiný vstupní doklad vydané k tomu příslušným orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené veterinárním zákonem,
b) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes stanoviště hraniční kontroly62) určená Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo přes jiná kontrolní místa, než jsou stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
c) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní certifikát v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky dovozu potravin pocházejících ze třetích zemí24) a
d) v případě potravin podle čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 vyplnit a předat příslušnému orgánu dozoru část společného zdravotního vstupního dokladu podle čl. 56 tohoto nařízení.
(5) Provozovatel potravinářského podniku u potravin určených na vývoz do třetích zemí je povinen
a) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002,
b) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území České republiky osvědčení, že vyvážená potravina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a zvláštní podmínky pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace,
c) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, předložit celnímu úřadu osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(6) S potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, se nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) vydaného na základě stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
(7) V případě vývozu nebo dovozu potravin podle odstavce 6, nebo potravin neznámého původu, celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle odstavce 6, který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami.
(8) K uvedení volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely musí mít provozovatel potravinářského podniku odbornou způsobilost, kterou prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9.
(9) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek.
(10) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.
(11) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká
a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,
b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.
 
§ 3a
nadpis vypuštěn
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, a to nejpozději v den zahájení uvádění na trh nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.
(2) V oznámení podle odstavce 1 provozovatel potravinářského podniku uvede jméno, příjmení a sídlo, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět na trh nebo vyvážet.
 
§ 3b
zrušen
 
§ 3c
Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží z třetí země potravinu určenou pro zvláštní výživu, která není stanovena v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejím prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zdravotnictví český text označení, který má být uveden na obale výrobku. Provozovatel potravinářského podniku, který takovou potravinu uvedl předtím poprvé na trh v jiném členském státě Evropské unie, označí v oznámení i orgán tohoto jiného členského státu Evropské unie, který byl informován jako první.
(2) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vyžádat si od provozovatele potravinářského podniku, který podal oznámení podle odstavce 1, odborné ověření oznámené potraviny včetně údajů o tom, že je vhodná pro označené výživové účely, splňuje označené výživové požadavky, je označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu a je uváděna na trh s označením účelu použití. Je-li takové odborné ověření obsaženo v dostupné publikaci, postačí, uvede-li provozovatel potravinářského podniku odkaz na tuto publikaci.
(3) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat nebo omezit uvádění na trh potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu, která nesplňuje označené výživové účely, není označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, není uváděna na trh s označením účelu použití nebo ohrožuje zdraví, ačkoli je na trhu v jednom nebo ve více členských státech Evropské unie, jakož i rozhodnout o zrušení tohoto opatření. O tomto postupu a jeho důvodech je povinno neprodleně informovat ostatní členské státy Evropské unie a Evropskou komisi.
 
§ 3d
Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh
a) potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, nebo
b) doplněk stravy,
je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh
a) počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,
b) obilný příkrm a potravinu pro malé děti,
c) potravinu pro zvláštní lékařské účely, nebo
d) náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 nebo 5 o jejich příchodu podle prováděcího právního předpisu, který na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování63).
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a uvádění výživových údajů a odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
 
§ 4
Ozařování potravin
(1) Podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin, druhy potravin a surovin, které lze takto ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny, a způsob označení ozářených potravin na obale stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny neuvedené v prováděcím právním předpise lze způsobem podle věty první ošetřit pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a za podmínek v něm stanovených.
(2) Osoba provádějící ozařování potravin ionizujícím zářením musí
a) jmenovitě určit fyzickou osobu odpovědnou za dodržování podmínek pro ozařování, stanovených prováděcím právním předpisem,
b) vést u každého zdroje ionizujícího záření dokumentaci obsahující způsob ozáření potraviny podle jednotlivých druhů, jejich ozářené množství, označení šarže, jméno objednatele a příjemce ozářených potravin, datum ozáření, druh obalového materiálu použitého během ozáření, údaje nezbytné ke kontrole ozařovacího procesu včetně údajů o průběžné dozimetrické kontrole použité dávky záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření,
c) dokumentaci podle písmena b) uchovávat po dobu 5 let.
(3) Ozařování potravin ionizujícím zářením lze provádět pouze za předpokladu, že o postupu a způsobu ozařování bylo na základě žádosti provozovatele ozařovny rozhodnuto (dále jen "rozhodnutí o schválení ozařovny") Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí; žádost o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku.
(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu
a) jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce fyzické osoby, je-li ustanoven,
b) jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem,
c) adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele,
d) předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, a způsob jejího zabezpečení,
e) zdůvodnění technologické potřeby ozařování potravin,
f) analýzu rizik a kritických kontrolních bodů možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném znění, a
g) specifikaci zdrojů ionizujícího záření, sanitační řád a dokumentaci podle odstavce 2 písm. b).
Státní zemědělská a potravinářská inspekce si k žádosti podle odstavce 3 vyžádá od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost kopii povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření a kopii rozhodnutí o schválení typu zdroje ionizujícího záření, je-li vyžadováno.
(5) Rozhodnutí o schválení ozařovny lze vydat za předpokladu, že byly splněny podmínky pro ozařování stanovené zvláštními právními předpisy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit, zjistí-li skutečnosti, které jsou způsobilé ohrozit nebo které ohrožují jeho řádný výkon, případně zjistí-li neplnění stanovených předpokladů a podmínek pro řádný výkon rozhodnutí o schválení ozařovny.
(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce po vydání rozhodnutí o schválení ozařovny neprodleně informuje příslušný orgán Evropské komise o této skutečnosti a současně předá dokumentaci potřebnou ke schválení za účelem zveřejnění ozařovny v Úředním věstníku Evropské unie. Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje též příslušný orgán Evropské komise o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení.
(7) Dovoz potravin ozářených ionizujícím zářením ze třetích zemí lze jen za podmínky, že
a) ozářené potraviny splňují podmínky a požadavky stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem,
b) byly ozářeny v ozařovně schválené příslušným orgánem Evropské unie a která je uvedena na seznamu ozařoven zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie,
c) ozářená potravina je doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a dalšími údaji podle odstavce 2.
(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli ani provozovateli potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, musí být při uvádění na trh v České republice doprovázeny dokumentací obsahující jméno a adresu schválené ozařovny, která ozáření provedla, nebo údaji o referenčním čísle a způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin.
 
§ 4a
Klasifikace těl jatečných zvířat
(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka (dále jen "provozovatel jatek"), který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat27) a prováděcího právního předpisu.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží
a) prasata podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci jatečných zvířat27) v ročním průměru nejvýše do 200 kusů týdně,
b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a všechna jatečně upravená těla bourá,
c) skot podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci jatečných zvířat27) v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně.
(3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na
a) jatečná prasata, která jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu,
b) jatečný skot, který je na žádost žadatele dodáván pouze k porážce pro vlastní spotřebu.
(4) Provozovatel jatek je povinen zajistit, aby klasifikaci jatečných zvířat prováděla pouze osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem (dále jen „klasifikátor“), a to způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími klasifikaci jatečných zvířat27) a prováděcím právním předpisem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol.
(5) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavce 4 je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 2 roky praxe, nebo základní vzdělání a 6 let praxe v oboru, absolvování odborné přípravy a složení zkoušky; vyhláška stanoví způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydání osvědčení, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení platnosti osvědčení. Uznávání kvalifikace občanů Evropské unie se řídí tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.4c)
(6) Provozovatel jatek je povinen v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli jatečných zvířat a osobě pověřené podle plemenářského zákona vedením ústřední evidence zvířat5). Rozsah uváděných údajů o výsledcích klasifikace stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Dokumentaci podle odstavce 6 uchovává provozovatel jatek po dobu 1 roku a osoba pověřená vedením ústřední evidence zvířat po dobu 2 let.
(8) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.
 
§ 5
zrušen
Označování potravin
 
§ 6
nadpis vypuštěn
(1) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen kromě dodržení požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování potravin zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb, nebo na etiketě k obalu připojené, uvedení a přesnost
a) údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,
b) údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 u nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu podle podmínek pro balené potraviny stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
c) jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a adresy sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, u nápoje obsahujícího více než 20 % objemových alkoholu,
d) dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo veterinární zákon.
(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 může uvést symbol "e" na obalu pro označení množství potraviny jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené zákonem o metrologii28).
(3) Způsob označení balených potravin stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na povinné deklarování výživových údajů na základě přílohy V bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se považuje množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod41) přímo zásobující konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo vyrobeno výrobcem, který v posledním uzavřeném účetním období předcházejícím okamžiku, kdy byla potravina vyrobena
a) zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců42), jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo
b) dosáhl maximálního ročního obratu43) 20 000 000 Kč.
 
§ 7
(1) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin29) uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin30) zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost těchto údajů:
a) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
b) název potraviny,
c) čisté množství,
d) seznam složek,
e) země nebo místo původu,
f) způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem,
g) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,
h) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
i) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
j) údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis.
(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen na obale určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb zajistit uvedení a přesnost
a) údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,
b) dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie31).
(3) Způsob označení potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely přímého prodeje stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Povinnost označení údajem podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na nezpracovaný produkt44).
 
§ 8
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou potravinu, je povinen tam, kde je tato potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti viditelně umístit snadno čitelný údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, a podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin30) tyto údaje:
a) název potraviny,
b) země nebo místo původu včetně označení původu potraviny stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie45),
c) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
d) údaj o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků46),
e) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, jde-li o potravinu nabízenou k prodeji samoobslužným způsobem.
(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin29) další snadno čitelné údaje:
a) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,
b) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
c) další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie31).
(3) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 může údaje podle odstavce 2 písm. a) uvést pouze na etiketě nebo obalu potraviny zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele.
(4) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen na vyžádání spotřebitele sdělit nebo v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně a snadno čitelně zpřístupnit údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
(5) Způsob označování nebalených potravin stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Povinnost podle odstavce 1 uvést údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, se nevztahuje na nezpracovaný produkt.
(7) Údaj o zemi nebo místu původu podle odstavce 1 písm. b) může být poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno čitelně jako souhrnná informace vztahující se ke skupině potravin, kdy z této informace bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními potravinami.
 
§ 9
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který potravinu vyrábí, zpracovává nebo balí nebo je prvním prodejcem usazeným v Evropské unii, uvede potravinu na trh s připojeným údajem, který umožňuje určení totožnosti šarže, ke které potraviny patří.
(2) Pokud se jedná o balenou potravinu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin30), uvede provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 při uvádění na trh označení šarže na balení potraviny nebo na etiketě, která je k němu připojena.
(3) Pokud se nejedná o balenou potravinu podle odstavce 2, uvede provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 při uvádění potraviny na trh označení šarže na vnějším obalu, ve kterém je potravina uváděna na trh, zejména obalu přepravním nebo skupinovém, nebo pokud to není možné, zahrne ho do průvodní dokumentace, která je předána současně s touto potravinou nebo ještě před jejím dodáním.
(4) Povinnost označit potravinu označením šarže se nevztahuje na
a) potraviny, které jsou po výstupu ze zemědělské prvovýroby
1. prodávány nebo dodávány na místa přechodného uskladnění, přípravy nebo balení,
2. dopravovány do organizací producentů, nebo
3. shromažďovány pro okamžité použití v provozním systému přípravy nebo zpracování,
b) potraviny, které nejsou v místě prodeje konečnému spotřebiteli baleny,
c) potraviny, které jsou zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny pro účely přímého prodeje,
d) obaly, jejichž největší plocha je menší než 10 cm2,
e) jednotlivé porce zmrzliny a mraženého krému, u kterých se označení šarže uvede na skupinovém obalu,
f) potraviny označené datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud je toto datum vyjádřeno jako nekódované označení dne a měsíce v uvedeném pořadí.
(5) Způsob označování šarže stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 9a
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen při uvádění nebalených pokrmů, pokrmů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele a pokrmů zabalených bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej na trh způsobem podle prováděcího právního předpisu viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci
a) o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
b) podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
c) o množství pokrmu,
d) o datu použitelnosti nebo o datu minimální trvanlivosti u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování,
e) o podmínkách uchování, popřípadě o návodu k použití, u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při provozování stravovací služby nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej, se nevztahují ustanovení § 7 až 9 tohoto zákona.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen dodržovat technologické požadavky na výrobu pokrmů a jejich přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů a požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli stanovené prováděcím právním předpisem.
 
§ 9b
(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy "česká potravina", grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud
a) 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů47) nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba48), narození, chov, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky,
b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v písmeni a) a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek, nebo
c) jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.
(2) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy "vyrobeno v České republice" nebo slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud výroba proběhla na území České republiky.
(3) Označení podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 nelze použít pro vinařské produkty.
 
§ 9c
(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci o jejím výrobci výrazem "výrobce:" nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za touto informací následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.
(2) Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku podle odstavce 1 a jeho provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: "provozovna:".
Uvádění potravin na trh
 
§ 10
(1) Na trh je zakázáno uvádět potraviny
a) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,10)
b) s prošlým datem použitelnosti,
c) neznámého původu,
d) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v souladu s atomovým zákonem,
e) ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
f) obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin64) a
g) zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech.
(2) Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li takto označeny, odděleně umístěny a jsou-li bezpečné.
(3) Potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití. Takové potraviny mohou být uváděny na trh, pouze jsou-li bezpečné, odděleně umístěné a je-li na nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití.
(4) Pro výrobu potravin je zakázáno použít potraviny s prošlým datem
a) použitelnosti, nebo
b) minimální trvanlivosti, s výjimkou potravin, které jsou bezpečné49).
 
§ 11
(1) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora České republiky" založené podle zvláštního zákona.11b)
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 m
2
, je povinen potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, poskytnout bezplatně neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je veřejně prospěšným právnickým osobám, které poskytují potravinovou pomoc; tyto neziskové organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Tato povinnost se nevztahuje na nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových. Potraviny podle věty první musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně.
(3) Potraviny uváděné na trh jiným provozovatelem potravinářského podniku než provozovatelem uvedeným v odstavci 2, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, mohou být bezplatně poskytnuty neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je veřejně prospěšným právnickým osobám, které poskytují potravinovou pomoc; tyto neziskové organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Potraviny podle věty první musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně.
(4) Při uvádění potravin podle odstavců 2 a 3 na trh musí být
a) splněna oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),
b) zajištěna sledovatelnost potraviny podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a
c) připojena dokumentace obsahující název potraviny, množství potraviny, informace podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, účel užití potraviny a informace o tom, v čem potravina nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny; informace podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 musí být srozumitelným způsobem poskytnuta také osobě, které je potravina poskytována.
(5) Při distribuci potravin je zakázána propagace jiné osoby než neziskové organizace, provozovatele potravinářského podniku poskytujícího bezplatně potraviny nebo veřejně prospěšné právnické osoby podle odstavců 2 a 3.
 
§ 11a
(1) Potravina vyrobená nebo uvedená na trh ve členském státě Evropské unie nesmí být odmítnuta k uvedení na trh v České republice za předpokladu, že tato potravina odpovídá
a) předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo
b) výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření.
(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, že právní předpisy, pravidla správné praxe nebo postupy uvedené v odstavci 1 nezaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.
Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky
 
§ 12
nadpis vypuštěn
(1) Výrobce nesmí k výrobě tabákových výrobků užít
a) jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,
b) zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem.
(2) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem, které zejména vytvářejí dojem zdravotní prospěšnosti tabákového výrobku, způsobují zbarvení emisí, usnadňují vdechování nebo příjem nikotinu nebo zvyšují toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku.
(3) Zakazuje se uvádět na trh tabák určený k orálnímu užití.
(4) Zakazuje se uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí, tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí a zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí.
(5) Pro výrobu cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a zahřívaných tabákových výrobků lze použít přísady, které jsou pro jejich výrobu zásadní, za podmínky, že tyto přísady nezpůsobují určitou charakteristickou příchuť a významně či v měřitelné míře nezvyšují
a) návykovost, kterou se rozumí farmakologická schopnost látky způsobit závislost, tedy určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, popřípadě obojí,
b) toxicitu, kterou se rozumí míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici, nebo
c) karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti.
(6) Zakazuje se uvádět na trh cigarety, tabák určený k ručnímu balení cigaret nebo zahřívané tabákové výrobky obsahující aromata v jakékoliv z jejich složek, zejména ve filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, a jiné technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí obsahovat tabák nebo nikotin.
 
§ 12a
nadpis vypuštěn
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v
a) § 3 odst. 1 písm. a), b) a g) a v § 3 odst. 3,
b) § 10 odst. 1 písm. a) a c),
c) § 3 odst. 1 písm. q) bodech 1, 3 a 5 a písm. r).
 
§ 12b
(1) Označení jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků, jakož i samotný tabákový výrobek, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Zakazuje se uvádět na trh jednotková balení cigaret a jednotková balení tabáku určená k ručnímu balení cigaret, která nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti a obsah jednotkových balení stanovené prováděcím právním přepisem.
(3) Úrovně emisí cigaret vyrobených, distribuovaných, dovezených nebo uvedených na trh nesmí přesahovat maximální úrovně stanovené prováděcím právním předpisem. Maximální úrovní se rozumí maximální obsah nebo emise, včetně nulových, látky v cigaretě, měřeno v miligramech. Zakazuje se vyrábět, distribuovat, dovážet a uvádět na trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí.
 
§ 12c
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni
a) požádat v případech uvedených v čl. 9, 10, 14, 16 a 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p., (dále jen "Státní tiskárna cenin") o přidělení jedinečného identifikátoru, jedinečného identifikátoru na úrovni skupinových balení a identifikačního kódu hospodářského subjektu, zařízení a stroje a
b) zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud je jednotkové balení označeno tabákovou nálepkou50).
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud je jednotkové balení označeno tabákovou nálepkou.
(5) Výrobce a dovozce tabákových výrobků poskytnou vzorky tabákových výrobků, které jsou uváděny na trh, Státní zemědělské a potravinářské inspekci na základě její žádosti. Vzorky musí být poskytnuty ve formátu jednotkových balení a musí obsahovat použitý bezpečnostní prvek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zaplatí za poskytnuté vzorky náhradu; postupuje při tom podle § 11 odst. 2 a 3 kontrolního řádu.
(6) Dojde-li k ohrožení integrity ověřovacího elementu bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576, ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce nařídí nahrazení nebo změnu bezpečnostního prvku výrobci tabákových výrobků, dovozci tabákových výrobků a poskytovateli bezpečnostního prvku. Nařízení náhrady nebo změny bezpečnostního prvku může být prvním úkonem v řízení.
 
§ 12d
Označování tabákových výrobků určených ke kouření
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků určených ke kouření jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení a vnější balení tabákového výrobku určeného ke kouření bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno
a) jménem a příjmením nebo názvem anebo obchodní firmou a adresou sídla výrobce, distributora nebo dovozce tabákových výrobků,
b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků stanoveným prováděcím právním předpisem, pod nímž je tabákový výrobek uváděn na trh; tabákový výrobek, který nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým složkám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité složky nebo technologie,
c) údajem o čistém množství, kterým se rozumí množství v gramech nebo v kilogramech tabákového výrobku bez obalu, nebo o počtu obsažených kusů v balení,
d) zemí původu nebo vzniku v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku tabákového výrobku,
e)
zrušeno
,
f) obecným varováním,
g) informačním sdělením a
h) kombinovaným zdravotním varováním.
(2) Kombinovaným zdravotním varováním se rozumí zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení a je k němu připojena informace týkající se odvykání kouření, stanovená prováděcím právním předpisem.
(3) Kombinovaná zdravotní varování jsou rozdělena do tří skupin, stanovených prováděcím právním předpisem. V průběhu tří kalendářních let se po dobu jednoho kalendářního roku použije vždy jedna skupina. V rámci tří let jedna skupina nesmí být použita více než jedenkrát.
(4) Jednotlivá kombinovaná zdravotní varování, která jsou dostupná k používání v daném kalendářním roce, musí být u jednotlivých značek tabákových výrobků zobrazena ve stejném počtu v míře, v jaké je to možné.
 
§ 12e
Označování tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků
Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení výrobku a vnější balení bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno
a) údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b) obecným varováním včetně informace týkající se odvykání kouření stanovené prováděcím právním předpisem,
c)
zrušeno
d) zdravotním varováním.
 
§ 12f
Označování bezdýmných tabákových výrobků
Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor bezdýmných tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení výrobku a jakékoliv vnější balení bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno
a) údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b) zdravotním varováním.
 
§ 12g
Uvádění nových tabákových výrobků na trh
(1) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem oznámit v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci informace o novém tabákovém výrobku, který má být uveden na trh.
(2) Nové tabákové výrobky musí odpovídat požadavkům stanoveným tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. Skutečnost, která ustanovení tohoto zákona a prováděcího právního předpisu se použijí pro nové tabákové výrobky, závisí na tom, zda se na tyto výrobky vztahuje vymezení pojmu bezdýmný tabákový výrobek nebo vymezení pojmu tabákový výrobek určený ke kouření.
(3) Výrobce a dovozce nových tabákových výrobků jsou povinni oznámit v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci jakékoliv nové nebo aktuální informace o studiích, výzkumu a dalších informacích oznámených podle odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od výrobců nebo dovozců nových tabákových výrobků vyžadovat provedení dodatečných zkoušek na jejich náklady nebo poskytnutí dodatečných informací.
(4) Veškeré informace obdržené podle odstavců 1 a 3 Státní zemědělská a potravinářská inspekce zpřístupní Evropské komisi.
Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich
 
§ 12h
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení a vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvedení
a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) a c); čisté množství může být uvedeno i v ml,
b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku,
c) obsahu nikotinu ve výrobku,
d) množství nikotinu v dávce,
e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby,
f) údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a
g) zdravotního varování.
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková balení obsahovala přiložený leták obsahující
a) návod k použití a skladování výrobku,
b) informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky,
c) informace o kontraindikacích,
d) varování pro specifické rizikové skupiny,
e) informaci o možných nepříznivých účincích,
f) informace o návykovosti a toxicitě,
g) kontaktní údaje výrobce nebo dovozce a
h) údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě mající sídlo ve členském státě Evropské unie.
(4) Výrobce a dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví
a) informace o elektronické cigaretě a náhradní náplni do ní, kterou hodlá uvést na trh nebo dovézt, a
b) informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich.
(5) Při každé podstatné změně výrobku se předkládá nové oznámení podle odstavce 4 písm. a).
(6) Výrobce, dovozce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni
a) zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví,
b) neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, a
c) v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho výsledku.
(7) Ustanovení odstavce 2 písm. c), d) a g) se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin.
 
§ 12i
(1) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svých internetových stránkách informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 4 písm. a) a § 12h odst. 5 a zpřístupní na žádost Evropské komise nebo členského státu Evropské unie informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 4 písm. b) a odstavce 3. Informace představující obchodní tajemství51) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvede při předkládání informací informace, které jsou obchodním tajemstvím.
(2) Požadavky uvedené v tomto zákoně se nevztahují na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které podléhají požadavku na registraci podle zákona o léčivech nebo požadavkům stanoveným zákonem o zdravotnických prostředcích.
(3) Ministerstvo zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice jsou oprávněny od výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na základě výzvy požadovat dodatečné informace, zejména ohledně hledisek bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých účinků elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich.
(4) Označení jednotkových balení a vnějších balení elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, jakož i samotná elektronická cigareta, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin.
 
§ 12j
Bylinné výrobky určené ke kouření
(1) Označení jednotkových balení a vnějších balení bylinných výrobků určených ke kouření, jakož i samotný bylinný výrobek určený ke kouření, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení a vnější balení výrobku bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno
a) údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b) zdravotním varováním a
c) číslem šarže.
(3) Výrobce a dovozce bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni Ministerstvu zdravotnictví předložit v elektronické podobě dálkovým přenosem dat informace o bylinném výrobku určeném ke kouření podle jeho značky a typu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Výrobce a dovozce bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni v elektronické podobě dálkovým přenosem dat informovat Ministerstvo zdravotnictví v případě, že dojde ke změně ve složení výrobku, která ovlivní informace poskytnuté podle odstavce 3. Informace požadované podle tohoto odstavce musí být poskytnuty ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem.
(5) Ministerstvo zdravotnictví zajistí zveřejnění informací poskytnutých podle odstavců 3 a 4 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření uvedou při předkládání informací informace, které jsou obchodním tajemstvím.
 
§ 12k
Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení uvedení
a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku,
c) obsahu nikotinu ve výrobku,
d) množství nikotinu v dávce,
e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby,
f) údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a
g) zdravotního varování.
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková balení obsahovala
a) návod k použití a skladování výrobku,
b) informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat nekuřáky,
c) informace o kontraindikacích,
d) varování pro specifické rizikové skupiny,
e) informaci o možných nepříznivých účincích,
f) informace o návykovosti a toxicitě,
g) kontaktní údaje výrobce nebo dovozce a
h) údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě mající sídlo ve členském státě Evropské unie.
(4) Výrobce a dovozce nikotinových sáčků bez obsahu tabáku oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví
a) informace o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku, které hodlá uvést na trh nebo dovézt, a
b) informace o trhu s nikotinovými sáčky bez obsahu tabáku.
(5) Při každé podstatné změně výrobku se předkládá nové oznámení podle odstavce 4 písm. a).
(6) Výrobce, dovozce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni
a) zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví,
b) neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
c) v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho výsledku.
Informační povinnost
 
§ 13
nadpis vypuštěn
(1) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit informace o tabákovém výrobku podle jeho značky a typu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Pokud dojde ke změně ve složení tabákového výrobku způsobem, který ovlivní informace, jež byly poskytnuty podle odstavce 1, oznámí výrobce a dovozce tabákových výrobků tyto skutečnosti v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní informace poskytnuté podle odstavců 1 a 2 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobce a dovozce tabákových výrobků uvedou při předkládání informací informace, které jsou obchodním tajemstvím.
(4) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí a kuřáků, ohledně složek a emisí, jakož i shrnutí veškerých průzkumů trhu, které provádějí při uvádění nových výrobků na trh.
(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zpřístupní informace obdržené podle odstavců 1, 2 a 4, s výjimkou informací představujících obchodní tajemství, Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.
 
§ 13a
(1) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem jsou povinni zajistit provedení komplexní studie pro každou přísadu.
(2) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu jsou povinni zajistit vypracování zprávy o výsledku studie podle odstavce 1 a předají ji v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi.
(3) Na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Evropské komise výrobce nebo dovozce uvedený v odstavci 1 neprodleně předloží žadateli v elektronické podobě dálkovým přenosem dat dodatečné informace ohledně přísady uvedené v prioritním seznamu, které jsou součástí zprávy.
(4) Malé a střední podniky, které jsou vymezeny v doporučení Komise 2003/361/ES, jsou vyňaty z povinností podle odstavců 1 až 3, je-li zpráva o přísadě uvedené v prioritním seznamu vypracována jiným výrobcem nebo dovozcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.
 
§ 13b
(1) Je-li výrobce tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky usazen ve členském státě Evropské unie, má prvotně povinnost poskytnout požadované informace výrobce.
(2) Je-li výrobce tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky usazen mimo členský stát Evropské unie a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je usazen ve členském státě Evropské unie, má povinnost poskytnout požadované informace prvotně dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.
(3) Jsou-li výrobce i dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky usazeni mimo členský stát Evropské unie, jsou požadované informace povinni poskytnout výrobce a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.
(4) Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6 písm. c), § 12j odst. 3, § 12j odst. 4, § 13 odst. 1, § 13 odst. 2, § 13 odst. 4, § 13a odst. 2 nebo § 13a odst. 3.
Přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku
 
§ 13c
(1) Usazení maloobchodního prodejce provozujícího přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na dálku se nachází ve členském státě Evropské unie
a) v případě fyzické osoby, nachází-li se místo její obchodní činnosti v tomto členském státě Evropské unie, nebo
b) v případě právnické osoby, má-li maloobchodní prodejce své sídlo, ústřední správu nebo místo podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné provozovny v tomto členském státě Evropské unie.
(2) Před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a u příslušného orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé.
(3) Před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
(4) Před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví a u příslušného orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé.
(5) Před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví.
(6) Maloobchodní prodejce může zahájit uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku od okamžiku obdržení potvrzení o registraci od příslušných orgánů podle odstavců 2 až 5.
(7) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin.
 
§ 13d
(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní na svých internetových stránkách seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců podle § 13c odst. 2 a 3.
(2) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svých internetových stránkách seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců podle § 13c odst. 4 a 5.
 
§ 13e
Uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh
(1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku uváděn na trh na území České republiky, uvádějí se údaje podle § 12d až 12f, § 12h odst. 2 a 3, § 12g odst. 1 a 3, § 12j odst. 2 a § 12k odst. 2 a 3 v českém jazyce.
(2) V případě tabákových výrobků, výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být před dokončením nákupu poskytnuty konečnému spotřebiteli všechny údaje podle § 12d odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), § 12e písm. a) a b), § 12f písm. a) a b), § 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3, § 12j odst. 2 písm. a) a b) a § 12k odst. 2 písm. a) až d).
Sledovatelnost tabákových výrobků
 
§ 13f
nadpis vypuštěn
(1) Výrobce, dovozce, distributor a maloobchodní prodejce tabákových výrobků jsou povinni zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Tuto povinnost lze splnit označením a záznamem celého balení, například kartonu, krabice kartonů či palety, zůstane-li umožněno sledování a vyhledávání všech jednotkových balení.
(2) Výrobce, dovozce, distributor a maloobchodní prodejce tabákových výrobků jsou povinni vést úplné a přesné záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle odstavce 1.
(3) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni
a) uzavřít smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro uchovávání všech příslušných údajů; smlouvu lze uzavřít po jejím předchozím schválení Evropskou komisí,
b) zajistit, aby se zařízení pro uchovávání údajů fyzicky nacházelo na území členského státu Evropské unie, a
c) uvést informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými informacemi.
(4) Výrobce tabákových výrobků je povinen
a) poskytnout dovozcům, distributorům a maloobchodním prodejcům tabákových výrobků nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi a je schopné přečíst a předat zaznamenané údaje v elektronické podobě do zařízení podle odstavce 3 písm. a) a b), a
b) zajistit nezávislého externího odborníka, který monitoruje činnost třetí strany a kterého schvaluje Evropská komise.
(5) Nezávislá třetí strana uvedená v odstavci 3 písm. a) musí Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, Celní správě České republiky a externímu odborníkovi umožnit plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může na základě řádně odůvodněné žádosti poskytnout výrobcům nebo dovozcům tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky přístup k těmto uchovávaným údajům; obchodní tajemství a obchodně citlivé informace podle odstavce 3 písm. c) se neposkytnou.
(6) Externí odborník předkládá ministerstvu a Evropské komisi výroční zprávu, v níž posuzuje především porušení přístupnosti podle odstavce 5.
(7) Výrobce, dovozce, distributor a maloobchodní prodejce tabákových výrobků jsou povinni údaje uchovávat v nezměněné podobě.
(8) Povinnosti maloobchodního prodejce tabákových výrobků podle odstavců 1, 2 a 7 a povinnost výrobce tabákových výrobků vůči maloobchodnímu prodejci tabákových výrobků podle odstavce 4 písm. a) se nevztahují na místo maloobchodního prodeje tabákových výrobků, kde uvádí tabákové výrobky na trh.
(9) Výrobce a dovozce tabákových výrobků na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce poskytnou plný přístup k záznamu ověřovacího postupu vytvořeného prostředkem k ověření neoprávněné manipulace podle čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
 
§ 13g
(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je národním správcem úložiště dat pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků podle čl. 25 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(2) Státní tiskárna cenin je podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České republiky jediným vydavatelem
a) jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkového balení podle čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
b) jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení podle čl. 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
c) identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
d) identifikačního kódu zařízení podle čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 a
e) identifikačního kódu stroje podle čl. 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je oprávněna uzavírat další dohody o úrovni služeb s poskytovatelem sekundárního úložiště podle čl. 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(4) V případě odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení tabákových výrobků s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo Evropskou unii lze povinnosti podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 splnit poskytnutím přístupu k záznamům systému sledování zásilek, který patří provozovateli logistických nebo poštovních služeb.
(5) Nezávislá třetí strana, která dodala a nainstalovala prostředek k ověření neoprávněné manipulace, předloží po jeho instalaci bez zbytečného odkladu Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi prohlášení podle čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(6) V případě zjištění vážného porušení požadavků na výrobu, dovoz, distribuci nebo uvádění tabákových výrobků na trh stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie rozhodne ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o deaktivaci
a) identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
b) identifikačního kódu zařízení podle čl. 17 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574, nebo
c) identifikačního kódu stroje podle čl. 19 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574
a Státní tiskárna cenin identifikační kód podle písmene a), b) nebo c) neprodleně deaktivuje a o deaktivaci kódu informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce s uvedením důvodů informuje o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce, distributora, maloobchodního prodejce nebo provozovatele první maloobchodní prodejny, jehož kód byl deaktivován, a o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. c) informuje výrobce nebo dovozce tabákových výrobků.
(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může být prvním úkonem v řízení.
 
§ 14
Státní dozor
(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají:
a) orgány ochrany veřejného zdraví, a to krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
b) Státní veterinární správa,
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
(2) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly v souladu s kontrolním řádem13).
 
§ 15
(1) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti řídí a kontrolují výkon státní správy a monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinovém řetězci, vykonávaný orgány státního dozoru. Monitorování radiologicky významných látek v potravinovém řetězci je upraveno zvláštním právním předpisem.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce státního dozoru a monitorování toxikologicky a radiologicky významných látek a sjednocují postupy při výkonu těchto činností.
(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví zajišťuje systém rychlého varování při vzniku rizika15) ohrožení zdraví z potravin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.
(4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací. Ministerstvo předá a aktualizuje kontaktní údaje styčných míst podle čl. 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropské komisi a členským státům Evropské unie.
(5) V systému rychlého varování podle odstavce 3 a v systému správní pomoci a spolupráce podle odstavce 4 je národním kontaktním místem Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která plní rovněž povinnosti stanovené v této oblasti přímo použitelnými předpisy Evropské unie a zvláštními právními předpisy.
(6) Ministerstvo je za krizového stavu a v rámci přijatých hospodářských opatření pro krizové stavy oprávněno
a) navrhnout a předložit vládě ke schválení opatření vedoucí k regulaci rozsahu výroby potravin,
b) navrhnout a předložit vládě ke schválení opatření vedoucí k regulaci dovozu a vývozu potravin,
c) po předchozím souhlasu vlády přijímat opatření vedoucí k regulaci vývozu a dovozu potravin v rámci přijatých hospodářských opatření pro krizové stavy,
d) po předchozím souhlasu vlády přijímat opatření vedoucí k regulaci rozsahu výroby,
e) uložit provozovateli potravinářského podniku povinnost přizpůsobit zaměření a rozsah výroby potravin uložených za krizového stavu k zabezpečení základních potřeb obyvatelstva.
(7) Ministerstvo je kontaktním místem, koordinuje přípravu, zpracování a zveřejnění a zajistí předložení víceletého vnitrostátního plánu kontrol podle čl. 109 až 111 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a výroční zprávy o prováděných kontrolách podle čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(8) Ministerstvo přijímá žádosti
a) o povolení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech34),
b) o aktualizaci seznamu výživových tvrzení,
c) o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit Evropské unie,
d) o určení statusu nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283,
e) o schválení druhových popisů (názvů), které se tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin nebo nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví,
f) o schválení zdravotního tvrzení.
(9) Ochranné opatření v rozsahu a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin může uložit z moci úřední ministerstvo. O uložení ochranného opatření ministerstvo vyrozumí Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie.
(10) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání ministerstvu a příslušnému orgánu dozoru podle § 16 odst. 1 až 5 údaje o zásilkách propuštěných do celního režimu volný oběh nebo do celního režimu vývoz, které jsou nezbytné pro výkon kontrolní činnosti správních úřadů a orgánů dozoru, aniž se jedná o porušení mlčenlivosti podle daňového řádu, a to
a) identifikační údaje dovozce nebo příjemce, kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání, název obchodní firmy, nebo název a sídlo adresáta,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované nomenklatuře,
c) zemi odeslání a zemi původu výrobku,
d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(11) Celní úřad při dovozu potravin ze třetích zemí
a) nepropustí tyto potraviny do celního režimu volný oběh, pokud dovozce nepředloží osvědčení, certifikát nebo jiný vstupní doklad podle § 3 odst. 4 písm. a) nebo certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c),
b) neprodleně informuje příslušný orgán státního dozoru, pokud zásilka a její označení neodpovídá předloženému osvědčení, certifikátu nebo jinému vstupnímu dokladu,
c) požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, v případech, kdy zásilka vykazuje vlastnosti, které představují vážné riziko pro zdraví,
d) nepropustí tyto potraviny do celního režimu volný oběh, jde-li o potraviny kontrolované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách a dovozce nepředloží vyhovující výsledky kontrolního zjištění,
e) pozastaví řízení o propuštění potravin do celního režimu volný oběh a neprodleně požádá příslušné orgány dozoru o závazné stanovisko, pokud byla potravina nebo surovina nahlášena v systému rychlého varování15d).
(12) Orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačních systémech dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva informace o
a) kontrolovaných osobách,
b) výsledcích státního dozoru nad plněním povinností provozovatelů potravinářských podniků a výrobců, dovozců a distributorů materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a výrobců, dovozců, maloobchodních prodejců a distributorů tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a
c) správních řízeních vedených na základě kontrolních zjištění z tohoto státního dozoru.
(13) Orgány dozoru uvedené v § 16 jsou oprávněny využívat údaje shromážděné v jejich informačních systémech k usměrnění, řízení a koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti včetně informování o potravinách jiných než bezpečných, jiných než jakostních a o potravinách falšovaných, jejichž charakteristiky jsou upraveny v neprospěch spotřebitele a které jsou uváděné na trh klamavým způsobem. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních právních předpisů.
 
§ 15a
(1) Ministerstvo
a) přezkoumává, zveřejňuje, posuzuje přípustnost námitek a předává žádosti podle § 15 odst. 8 písm. c) včetně dokumentace Evropské komisi, a to postupem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35); lhůta pro podání námitek je 3 měsíce ode dne zveřejnění žádosti,
b) sděluje orgánům ochrany veřejného zdraví a Státnímu zdravotnímu ústavu na jejich žádost údaje shromažďované na základě monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinovém řetězci,
c) podává Evropské komisi informace o používání dalších způsobů vyjadřování a uvádění údajů podle čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
d) podává Evropské komisi žádost o aktualizaci seznamu Unie potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů, potravinářských aromat, výchozích materiálů potravinářských aromat a složek potravin s aromatickými vlastnostmi, používaných nebo určených k použití v potravinách,
e) určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 stanoviště hraniční kontroly postupem podle čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
f) zruší na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční kontroly podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
g) uvědomí podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení,
h) pozastaví na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční kontroly, o této skutečnosti uvědomí Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie, vyznačí pozastavení v seznamu stanovišť hraniční kontroly na území České republiky a za stanovených podmínek toto pozastavení zruší v souladu s čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
i) zveřejní na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam stanovišť hraniční kontroly na území České republiky podle čl. 60 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a informuje Evropskou komisi o kontaktních údajích včetně jejich zpřístupnění podle čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
j) určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 národní referenční laboratoř a zajistí naplnění požadavků podle čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
k) zpracuje a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra aktualizuje pohotovostní plány pro potraviny podle čl. 115 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
l) informuje Evropskou komisi podle čl. 124 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o kontrolách, které plánuje třetí země provést v České republice,
m) určuje status nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a je příslušným orgánem při procedurálních krocích podle tohoto nařízení a při provádění konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/456,
n) podává Evropské komisi žádost o určení statusu nových potravin podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a předkládá Evropské komisi odůvodněné námitky, které se týkají bezpečnosti, proti uvedení tradiční potraviny na trh v Evropské unii podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283,
o) vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provádění klasifikace jatečných zvířat podle § 4a a přijímá opatření pro klasifikační stupnici Unie pro jatečně upravená těla podle čl. 10 a přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013,
p) je příslušným orgánem pro povolování automatizovaných metod klasifikace jatečně upravených těl skotu a ovcí a pro informování Evropské komise podle čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, sděluje Evropské komisi metody klasifikace jatečně upravených těl prasat pro účely jejich schválení a použití v České republice podle čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 a oznamuje Evropské komisi informace podle čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182,
q) zajistí informování výrobců a dovozců tabákových výrobků o kombinacích ověřovacích elementů a typech ověřovacích elementů bezpečnostních prvků podle čl. 3 a 4 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2018/576,
r) je ve vztahu k poskytovateli ověřovacích elementů bezpečnostního prvku tabákového výrobku příslušným orgánem podle čl. 8 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 a
s) podává podle čl. 6 prováděcího rozhodnutí Komise 2011/884/EU Evropské komisi zprávu o výsledcích analytických zkoušek týkajících se kontroly zásilek produktů z rýže, které pocházejí nebo byly zaslány z Číny.
(2) Ministerstvo zdravotnictví vede evidenci potravin, které mu byly oznámeny podle tohoto zákona, obsahující údaje z označení potravin a údaje o provozovatelích potravinářských podniků, kteří tyto potraviny vyrábějí nebo uvádějí na trh. Údaje z této evidence sděluje orgánům státního dozoru nad potravinami a na svých internetových stránkách z ní zveřejňuje informace o obchodním názvu výrobku, jeho složení, provozovateli potravinářského podniku, který potravinu vyrábí nebo uvádí na trh, použití a doporučení k použití v rozsahu podle označení na obalu určeném pro spotřebitele.
(3) Zjistí-li orgán Celní správy České republiky při výkonu své činnosti, že byla porušena povinnost stanovená v § 13f odst. 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně Státní zemědělské a potravinářské inspekci.
 
§ 15b
(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce informace přijaté podle § 12g odst. 1 a 3, § 13 odst. 1, 2 a 4 a § 13a odst. 2 a 3 bezodkladně poskytne ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví.
(2) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi maximální úrovně emisí, které stanoví pro jiné emise cigaret, než jsou emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a maximální úrovně emisí tabákových výrobků jiných než cigarety.
(3) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi seznam laboratoří schválených k měření emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret. Laboratoře nesmí být přímo nebo nepřímo vlastněny nebo ovládány tabákovým průmyslem.
(4) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi metody měření, které se používají pro jiné emise cigaret, než jsou emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a emise tabákových výrobků jiných než cigarety.
(5) Ministerstvo zdravotnictví přijímá opatření, kterým zakáže určitou kategorii tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky z důvodů spojených s konkrétní situací v České republice; opatření spolu s důvody jeho zavedení oznámí Evropské komisi; opatření nabývá účinku po schválení Evropskou komisí nebo po marném uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne jeho doručení Evropské komisi.
(6) Ministerstvo oznámí Evropské komisi jmenování vydavatele jedinečného identifikátoru, identifikačního kódu hospodářského subjektu, identifikačního kódu zařízení a identifikačního kódu stroje podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České republiky a údaje o něm zveřejní podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce v návaznosti na § 12c odst. 6 informuje výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků a poskytovatele bezpečnostního prvku o ohrožení bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576.
(8) Generální ředitelství cel bezodkladně informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o narušení integrity tabákové nálepky.
 
§ 16
(1) Krajské hygienické stanice vykonávají kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce výrobků souvisejících s tabákovými výrobky stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a
c) pro výrobu, distribuci a uvádění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření na trh.
(2) Ministerstvo obrany vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech53), v krajských vojenských velitelstvích54), v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů55),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů, a
c) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na trh v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů.
(3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb v bezpečnostních sborech56), s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu57),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu, a
c) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na trh v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu.
(4) Státní veterinární správa vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro výrobu, skladování, přepravu, dovoz a vývoz potravin živočišného původu a pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin živočišného původu, které probíhá v zařízeních schválených pro tyto činnosti podle § 22 veterinárního zákona, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),
b) pro uvádění potravin živočišného původu na trh v tržnicích a na tržištích, pro uvádění potravin živočišného původu na trh v prodejních úsecích a prodejnách jiných než samoobslužných, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec, pro uvádění zvěřiny na trh a při příchodu potravin živočišného původu z členských států Evropské unie v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení a pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),
c) pro provádění klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat a
d) pro uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).
(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce tabákových výrobků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na trh, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) nebo b),
b) pro výrobu, distribuci a uvádění tabákových výrobků na trh,
c) pro vstup a dovoz potravin ze třetích zemí, pokud tento dozor není prováděn podle odstavce 4, a pro vstup a dovoz tabákových výrobků ze třetích zemí, a
d) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).
(6) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků, nakládání s kontrolními vzorky a posouzení výsledků zkoušek kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin, tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, tímto zákonem, zvláštním právním předpisem nebo prováděcím právním předpisem.
(7) Pokud kontrolovaná osoba požádá o vzorek pro druhé odborné stanovisko a jsou splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, orgán dozoru připraví kontrolní vzorek tak, že jej rozdělí na vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu a vzorek pro druhé odborné stanovisko. Zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko lze provést pouze v laboratořích určených příslušným orgánem dozoru podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. K výsledku zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko orgán dozoru přihlíží pouze tehdy, pokud
a) byl předložen orgánu dozoru do 30 dnů ode dne sdělení výsledku zkoušky vzorku určeného pro úřední kontrolu kontrolované osobě,
b) bylo při nakládání s ním a při jeho rozboru postupováno v souladu s právními předpisy, s využitím rovnocenných metod zkoušení vhodných pro zamýšlený účel a
c) orgán dozoru posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko jako vyhovující.
(8) V případě kontroly prodeje na dálku, kontroly mikrobiologických požadavků, nebo je-li prováděno hodnocení na místě, a v dalších případech, kdy nejsou splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a kontroly tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje. Tím není dotčeno právo na získání druhého odborného stanoviska, které opravňuje kontrolovanou osobu požádat o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(9) Orgány dozoru uvedené v odstavcích 1 až 5 dále vykonávají v rámci svých působností podle odstavců 1 až 5 dozor nad plněním povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(10) Podkladem pro rozhodnutí orgánu dozoru může být výsledek zkoušky poskytnutý jiným orgánem dozoru nebo orgánem dozoru jiného členského státu Evropské unie, které provádějí laboratorní vyšetření vzorků odebraných při úředních kontrolách15g) nebo výsledek zkoušky z jiné kontroly, kterou orgán dozoru provedl u jiné kontrolované osoby. Při kontrole navazující na výsledek zkoušky podle věty první u jiné kontrolované osoby se odběr kontrolního vzorku neprovádí.
(11) Zjistí-li orgán dozoru při dodatečné kontrole, že nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel potravinářského podniku povinen nahradit náklady dodatečné kontroly15h). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů pro účely výpočtu nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem potravinářského podniku podle čl. 82 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil.
(12) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady vynaložené na ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35) před uvedením potraviny na trh. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil.
(13) Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, pro účely výpočtu nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24). O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil.
(14) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24). V případě kontroly dovozu spočívající výhradně v kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bodem 41 a čl. 79 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, která trvá nejvýše 1 hodinu, se náklady nehradí. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí. Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů58) stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li proveden laboratoří orgánu dozoru. O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil.
(15) Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při výkonu státního dozoru podle odstavce 1 písm. a) upravují zvláštní právní předpisy.12b)
(16) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády o systému rychlého varování15d) jsou povinny neprodleně
a) oznámit výskyt potravin, které představují rizika ohrožení zdraví národnímu kontaktnímu místu podle § 15 odst. 4, přičemž označí případy, kdy riziko ohrožení zdraví může přesáhnout území České republiky,
b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.
(17) Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce jsou oprávněny vydávat na žádost provozovatele potravinářského podniku certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c) a osvědčení podle § 3 odst. 5 písm. b).
 
§ 16a
(1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví podle působnosti stanovené tímto nebo jiným zákonem vydává na žádost provozovatele potravinářského podniku potvrzení o splnění požadavků stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie pro účely vývozu potraviny do států mimo Evropskou unii. Pro účely vystavení tohoto potvrzení je provozovatel potravinářského podniku povinen předložit doklady prokazující splnění požadavků na výrobu a uvádění potraviny na trh.
(2) Ministerstvo zajišťuje činnosti vyplývající z požadavku čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 na spolupráci členského státu s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonávají dozor nad dodržováním podmínek použití chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené tradiční speciality vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35).
(4) Ministerstvo zveřejňuje a poskytuje Evropské komisi informace o dozorových orgánech odpovědných za dozor nad podmínkami pro používání chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené tradiční speciality vyplývajícími z přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35).
(5) Ministerstvo informuje Evropskou komisi o názvech a adresách skupin provozovatelů potravinářských podniků založených s cílem podporovat potraviny označené chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením a označením zaručené tradiční speciality, na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35).
(6) Ministerstvo zajišťuje podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 sběr, srovnání a analýzu dat o obsahu kontaminantů a reziduí chemických látek v potravinách a o výskytu a rozšíření biologického rizika pro rostliny a zvířata. Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 sběr, srovnání a analýzu dat o spotřebě potravin, o expozici a rizicích pro osoby, které tyto potraviny konzumují, o obsahu kontaminantů a reziduí chemických látek v pokrmech a o výskytu a rozšíření biologického rizika pro člověka.
(7) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví může na základě nových informací v případě pochybností o bezpečnosti nebo o dodržení požadavků na uvedení na trh potraviny, oznámené podle § 3d, požadovat předložení dalších informací prokazujících bezpečnost potravin nebo soulad s právními požadavky na uvedení potraviny na trh. V písemné žádosti o dodatečné informace se uvede odůvodnění a informace, které jsou požadovány.
(8) Státní zdravotní ústav poskytuje na žádost ministerstva nebo orgánů dozoru podle Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce hodnocení zdravotního rizika z potravin podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002.
 
§ 16b
(1) Orgány dozoru podle § 14 jsou povinny neprodleně
a) oznámit národnímu kontaktnímu místu výskyt potravin, které jsou hlášeny do systému správní pomoci a spolupráce a které vyžadují přijetí opatření i v jiném členském státě Evropské unie, a
b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.
(2) Výrobce nebo dovozce je povinen uhradit náklady vynaložené na posouzení v rámci kontroly, zda
a) má tabákový výrobek charakteristickou příchuť,
b) jsou používány zakázané přísady nebo příchuti, nebo
c) tabákový výrobek obsahuje přísady, jejichž množství významně a v měřitelné míře zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku nebo zesiluje vlastnosti karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.
(3) O náhradě nákladů vynaložených na posouzení podle odstavce 2 rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil.
(4) Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Evropská komise mohou požadovat, aby zpráva podle § 13a odst. 2 byla předmětem srovnávacího hodnocení nezávislého vědeckého orgánu, zejména pokud jde o vyčerpávající povahu, metodologii a závěry zprávy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce rozhodne o nákladech za provedené srovnávací hodnocení.
(5) Výrobce nebo dovozce je povinen uhradit náklady za provedení srovnávacího hodnocení zprávy podle odstavce 4.
(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušným orgánem pro postupy podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť.
Přestupky
 
§ 17
nadpis vypuštěn
(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo mikrobiologické požadavky na jakost potravin,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky, způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky významných látek v potravinách,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené v právních předpisech, v českém jazyce,
e) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování nebo způsob použití,
f) používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g),
g) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající technické vybavení,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),
i) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace,
j) uchovává potraviny v rozporu s § 3 odst. 1 písm. k),
k) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. l) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti anebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu nebo čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,
l) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. m) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu nebo nebalené doplňky stravy,
m) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. n) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin na trh stanovené prováděcím právním předpisem,
n) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. o) nezachová označení šarže,
o) neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku podle § 3 odst. 1 písm. p),
p) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí informaci o vyřazení potravin podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1,
q) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí informaci o vyřazení potravin podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 2,
r) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí informaci o vyřazení potravin podle § 3 odst. 1 písm. q) bodů 3 až 5,
s) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. r) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží, nebo bez zbytečného odkladu nepředloží doklad o původu zboží orgánu dozoru na jeho žádost,
t) v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 3 odst. 1 písm. t),
u) naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6,
v) při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,
w) uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle § 4 odst. 8,
x) v rozporu s § 10 odst. 4 použije pro výrobu potravin potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo s prošlým datem minimální trvanlivosti, nebo
y) nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 9 nebo podle § 15b odst. 5.
(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny,
b) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny uvádí na trh potravinu klamavě označenou nebo opatřenou zavádějícími informacemi anebo ji nabízí klamavým způsobem,
c) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a), v písmeni b), v odstavci 1 písm. g) nebo z), v odstavci 4 nebo v odstavci 5, nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny19) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
d) uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8,
e) uvádí na trh potravinu v rozporu s § 9b nebo § 9c,
f) poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1,
g) uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2,
h) uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,
i) uvádí na trh potraviny, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, v rozporu s § 11 odst. 3 nebo 4, nebo
j) v rozporu s § 11 odst. 2 neposkytne bezplatně neziskové organizaci potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným způsobem dělí potraviny, se dále dopustí přestupku tím, že
a) získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se dále dopustí přestupku tím, že
a) dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c),
b) dováží potraviny v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na dovoz potravin, které se týkají bezpečnosti potravin, nebo
c) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a) nebo b), nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na dovoz potravin.
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyváží potraviny, se dále dopustí přestupku tím, že vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5.
 
§ 17a
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, se dále dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3a neoznámí, že uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu na trh podle § 3c odst. 1,
b) nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo
c) nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění na trh potraviny určené pro zvláštní výživu vydané podle § 3c odst. 3.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 nebo doplněk stravy se dále dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 1.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, obilný příkrm, potravinu pro malé děti, potravinu pro zvláštní lékařské účely nebo náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se dále dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 2.
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který je v místě určení příjemcem potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země vymezených prováděcím právním předpisem, se dále dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3d odst. 3 neinformuje příslušný orgán dozoru.
(6) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se dále dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 4.
 
§ 17b
(1) Provozovatel jatek se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o společné organizaci trhů37) nezajistí správnou obchodní úpravu jatečných zvířat,
b) nezajistí klasifikaci jatečných zvířat podle § 4a odst. 1,
c) nezajistí, aby klasifikátor provedl klasifikaci podle § 4a odst. 4, nebo
d) nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí přestupku tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb nebo na etiketě k obalu připojené uvedení a přesnost údajů podle § 6.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí přestupku tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost údajů podle § 7.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou potravinu, se dále dopustí přestupku tím, že neposkytne údaje podle § 8.
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, zpracovává nebo balí potravinu nebo je prvním prodejcem usazeným v Evropské unii, se dále dopustí přestupku tím, že neuvede označení šarže podle § 9.
(6) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, se dále dopustí přestupku tím, že
a) nezpřístupní informaci podle § 9a odst. 1,
b) v rozporu s § 9a odst. 3 nedodrží technologické požadavky na výrobu nebo přípravu pokrmů, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy nebo požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
c) v rozporu s § 9a odst. 3 nedodrží smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů stanovené prováděcím právním předpisem.
 
§ 17c
(1) Výrobce tabákových výrobků se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák anebo nepovolenou látku nebo její nepřípustné množství,
b) v rozporu s § 12 odst. 5 použije pro výrobu tabákových výrobků přísady způsobující určitou charakteristickou příchuť nebo zvyšující návykovost, toxicitu nebo karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti,
c) neposkytne dovozcům nebo distributorům tabákových výrobků nezbytné zařízení podle § 13f odst. 4 písm. a), nebo
d) nezajistí externího odborníka podle § 13f odst. 4 písm. b).
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede na trh tabákové výrobky, které obsahují zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem,
b) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede na trh tabák určený k orálnímu užití,
c) v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na trh cigarety s charakteristickou příchutí, tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí nebo zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí,
d) v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh cigarety, tabák určený k ručnímu balení cigaret nebo zahřívané tabákové výrobky obsahující aromata,
e) v rozporu s § 12 odst. 6 vyrábí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek obsahující tabák nebo nikotin ve filtrech, papírech nebo kapslích,
f) v rozporu s § 12b odst. 1 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek, který obsahuje zakázaný prvek nebo rys,
g) v rozporu s § 12b odst. 2 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti nebo obsah jednotkových balení,
h) v rozporu s § 12b odst. 3 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí,
i) nezajistí označení tabákového výrobku jedinečným identifikátorem podle § 12c odst. 1 nebo 3,
j) nezajistí označení tabákového výrobku bezpečnostním prvkem podle § 12c odst. 2 nebo 4,
k) nezajistí označení tabákového výrobku určeného ke kouření podle § 12d odst. 1,
l) nezajistí označení tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky nebo zahřívaných tabákových výrobků podle § 12e,
m) nezajistí označení bezdýmných tabákových výrobků podle § 12f,
n) nesplní oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1 nebo 3,
o) neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,
p) nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2,
q) neuchovává údaje podle § 13f odst. 7, nebo
r) jiným jednáním poruší povinnost stanovenou prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/574.
(3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 nebo 2,
b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci studie podle § 13 odst. 4,
c) neuzavře smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou podle § 13f odst. 3 písm. a),
d) nezajistí, aby se zařízení pro uchovávání údajů nacházelo na území členského státu Evropské unie podle § 13f odst. 3 písm. b),
e) neuvede informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými informacemi podle § 13f odst. 3 písm. c),
f) neposkytne vzorky tabákových výrobků podle § 12c odst. 5, nebo
g) neposkytne na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce plný přístup k záznamu ověřovacího postupu podle § 13f odst. 9.
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich splňovaly některý z požadavků podle prováděcího právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich,
b) nezajistí uvedení požadovaných údajů na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich podle § 12h odst. 2, nebo
c) nezajistí, aby jednotková balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich obsahovala leták s požadovanými údaji podle § 12h odst. 3.
(5) Výrobce nebo dovozce distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 4,
b) nezavede nebo neudržuje systém pro shromažďování informací podle § 12h odst. 6 písm. a),
c) nepřijme nápravné opatření podle § 12h odst. 6 písm. b),
d) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 6 písm. c), nebo
e) nesplní dodatečnou informační povinnost podle § 12i odst. 3.
(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí přestupku tím, že
a) uvede na trh bylinné výrobky určené ke kouření v rozporu s § 12j odst. 1,
b) nezajistí u bylinných výrobků určených ke kouření na jednotkovém balení výrobku a vnějším balení uvedení údajů podle § 12j odst. 2, nebo
c) nezajistí, aby bylinné výrobky určené ke kouření splňovaly požadavky podle prováděcího právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření.
 
§ 17d
(1) Výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 12j odst. 3 nebo 4.
(2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí provedení komplexní studie pro každou přísadu podle § 13a odst. 1,
b) nepředá zprávu o výsledku studie podle § 13a odst. 2, nebo
c) nepředá dodatečné informace podle § 13a odst. 3.
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. a) nebo c),
b) nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. b),
c) uvede na trh tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky v rozporu s § 13b odst. 4,
d) neuvede povinné údaje v českém jazyce podle § 13e odst. 1, nebo
e) neposkytne konečnému spotřebiteli povinné údaje podle § 13e odst. 2.
(4) Maloobchodní prodejce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní registrační povinnost podle § 13c odst. 2, 3, 4 nebo 5, nebo
b) zahájí uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh v rozporu s § 13c odst. 6.
(5) Nezávislá třetí strana se dopustí přestupku tím, že
a) neumožní plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5, nebo
b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Evropské komisi prohlášení podle § 13g odst. 5.
(6) Výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků nebo poskytovatel bezpečnostního prvku se dopustí přestupku tím, že nenahradí nebo nezmění bezpečnostní prvek na základě rozhodnutí podle § 12c odst. 6.
 
§ 17e
Externí odborník se dopustí přestupku tím, že nepředloží ministerstvu nebo Evropské komisi výroční zprávu podle § 13f odst. 6.
 
§ 17f
Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. g), h) nebo w), § 17 odst. 2 písm. d), § 17 odst. 4 písm. a), § 17 odst. 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b), § 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b), e), f) nebo g), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1 nebo 2, § 17d odst. 4 písm. a) nebo § 17e,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), t) nebo y), § 17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1 písm. c) nebo d), § 17c odst. 2 písm. o), p) nebo q), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b) nebo § 17d odst. 5,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o), r), u) nebo v), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17 odst. 4 písm. c), § 17a odst. 6, § 17b odst. 2, 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo r), § 17c odst. 4 nebo 6 nebo § 17d odst. 3 písm. b) nebo e) nebo § 17d odst. 6, nebo
d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p) nebo x), § 17 odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17 odst. 4 písm. b) nebo § 17b odst. 6 písm. c).
 
§ 17g
zrušen
 
§ 17h
zrušen
 
§ 17i
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednávají
a) inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o přestupky podle § 17, 17a, § 17b odst. 2 až 6, § 17c odst. 1 až 3, § 17d odst. 2 až 6 a § 17e,
b) krajské veterinární správy, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1, § 17 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 2 až 6 a § 17b odst. 1 až 5,
c) krajské hygienické stanice, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1 písm. a) až d), f) až u), w) a x), § 17 odst. 2, § 17b odst. 6, § 17c odst. 4 až 6 a § 17d odst. 1, 3 a 4,
d) Ministerstvo obrany, jde-li o přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 2 až 6,
e) Ministerstvo vnitra, jde-li o přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 2 až 6.
(2) Orgán dozoru může od uložení správního trestu upustit také v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením17) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o potravinu škodlivou pro zdraví59) nebo o klamání spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví.
(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
Zmocňovací ustanovení
 
§ 18
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) způsob poskytování informací o potravinách a tabákových výrobcích v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny a způsob označení šarže;
b) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny;
c) množství a druhy přídatných látek a extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat,
d) požadavky na potraviny rostlinného původu a zacházení s nimi, pravidla pro prodej a dodávání malého množství vlastních produktů z prvovýroby a zacházení s nimi a malé množství produktů rostlinného původu,
e) druhy potravin podléhající rychle zkáze a které musí být označeny datem použitelnosti;
f) druhy potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, rozsah informačních povinností příjemců těchto potravin v místě určení a termín a způsob jejich předávání,
g) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro tabákové výrobky, pro vybrané složky, ze kterých se potraviny a tabákové výrobky vyrábějí, požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení;
h) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro jednotlivé druhy tabákových výrobků a složek, ze kterých se potraviny vyrábějí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce, též
1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání či zmrazování potravin,
2. způsoby uchovávání a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během jejich uvádění na trh,
3. zvláštní požadavky na přepravu,
4. minimální technologické požadavky;
i) podmínky pro velkoobjemovou přepravu tuků a olejů a cukrů po moři;
j) jeden nebo více dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění výživových údajů použitelných při poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kromě způsobů stanovených čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
k) pro tabákové výrobky
1. požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh,
2. maximální úrovně emisí cigaret,
3. požadavky na laboratoře schválené pro měření emisí tabákových výrobků,
4. umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru, rozsah údajů v něm obsažených a způsob nakládání s údaji, včetně jejich převádění, zpracovávání a uchovávání a přístupu k nim,
5. umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,
6. zakázané prvky a rysy podle § 12b odst. 1,
7. další povinné údaje pro tabákové výrobky určené ke kouření podle § 12d odst. 1 písm. i),
8. informace týkající se odvykání kouření podle § 12d odst. 2 a skupiny kombinovaných zdravotních varování podle § 12d odst. 3,
9. rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi podle § 13 odst. 1 a 4,
10. prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, lhůty, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie podle § 13a odst. 1, rozsah, lhůty a způsob zpracování zprávy o výsledku studie podle § 13a odst. 2 a rozsah, lhůty a způsob předložení zprávy podle § 13e odst. 6,
11. rozsah údajů požadovaných pro registraci podle § 13c odst. 2 až 5 a způsob jejího provedení,
12. seznam látek povolených k výrobě tabákových výrobků a jejich přípustné množství,
13. seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,
14. rozsah, lhůty a způsob informování o novém tabákovém výrobku,
15. další požadavky na informace o studiích, výzkumu a na další informace o novém tabákovém výrobku, které jsou výrobce a dovozce nového tabákového výrobku povinni oznámit podle § 12g odst. 3,
l) způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení;
m) pro potraviny a tabákové výrobky a pro podmínky jejich výroby a uvádění na trh
1. požadavky na odběr a přípravu kontrolních vzorků, požadavky na jejich balení, označování, přepravu a uchování, včetně požadavků na záznam o odběru vzorků,
2. požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků,
3. požadavky na nakládání s kontrolními vzorky a zkoušení kontrolních vzorků a náležitosti protokolu o zkoušce,
4. způsob posouzení výsledků zkoušek kontrolních vzorků,
n) seznam potravin podle § 9b odst. 1 písm. c),
o) způsob poskytování údajů podle § 12g odst. 1, § 12h odst. 3, § 12j odst. 3 a § 13 odst. 1, 2 a 4,
p) výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 11, výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 12, výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a 14,
q) způsob úpravy balených vod,
r) rozsah znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení,
s) doplňky stravy, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití,
t) způsob poskytování informací o pokrmech, technologické požadavky na jejich výrobu nebo přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů a požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli.
(2) Vláda stanoví nařízením systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin, případně surovin, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie a v návaznosti na obdobné systémy v členských zemích Evropské unie; současně stanoví úkoly příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.
 
§ 19
(1) Ministerstvo zdravotnictví stanoví u stávajících druhů potravin vyhláškou
a) podmínky pro výskyt toxikologicky významných látek v potravinách a dále potraviny, popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat,
b) potraviny, které lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením, podmínky ozařování, druhy záření a nejvyšší přípustné dávky záření a způsob označení na obalu, že potravina byla ozářena,
c) druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich složení a způsob jejich použití,
d) bližší pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových potravin.
(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem mikrobiologické požadavky na jednotlivé druhy potravin, pomocné a přídatné látky a způsob výběru a počet odebíraných vzorků, způsob kontroly a hodnocení, jde-li o potraviny nebo jejich druhy, pro které tyto požadavky nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie a vyžaduje-li si to bezpečnost potravin.
(3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem stanoví na základě čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 prováděcím právním předpisem povinný přídavek vitaminu nebo minerální látky do určitých potravin nebo zákaz nebo omezení používání některých jiných látek při výrobě určitých potravin.
(4) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou pro
a) elektronické cigarety a náhradní náplně do nich
1. požadavky na jejich složení, vzhled, jakost a vlastnosti,
2. požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,
3. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti,
4. rozsah údajů požadovaných pro registraci a způsob jejího provedení,
b) bylinné výrobky určené ke kouření
1. požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,
2. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti,
c) nikotinové sáčky bez obsahu tabáku
1. požadavky na jejich složení, vzhled, jakost a vlastnosti,
2. požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,
3. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 20
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 21
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
 
§ 22
Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona České národní rady č. 240/1992 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 a 2 se slova "obchodu a cestovního ruchu České republiky" nahrazují slovy "průmyslu a obchodu".
2. § 2 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:
"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje a kontroly přípravy jídel a nápojů.".
3. V § 3 písm. e) se za slova "jakosti zboží" vkládají tato slova: ", s výjimkou potravin a tabákových výrobků,".
4. V § 4 odst. 1 písm. d) se v první větě na konci tečka nahrazuje čárkou a vkládají se tato slova: "nejde-li o vzorky potravin.".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 23
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 24
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
 
§ 25
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 104/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 10 odst. 1 písm. c) se tečka na konci vypouští a za slovo "zkáze" se doplňují slova, která včetně poznámky č. 9a) znějí:"ve smyslu zvláštního zákona.9a)
9a) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".
2. V § 11 se za větu první vkládá tato věta:
"České údaje u potravin musí odpovídat zvláštnímu zákonu.9a)".
3. V § 23 odst. 1 se slova "písm. b) až d)" nahrazují slovy " , a jde-li o potraviny a tabákové výrobky podle § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17".
4. V § 23 odst. 4 písm. a) se za slovo "původu" doplňují tato slova: "při prodeji na tržištích, v tržnicích a při prodeji podmíněně poživatelných potravin živočišného původu".
5. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Nejde-li o porušení povinností stanovených v § 3 písm. a) a c), § 6, § 10 odst. 1 písm. a) a b) a § 11, nevztahuje se odstavec 1 na potraviny a tabákové výrobky.".
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
 
ČÁST OSMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 26
(1) Ustanovení zvláštních zákonů16b) týkající se podmínek výroby a uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu, jakož i povinností podnikatelů s tím spojených nejsou tímto zákonem dotčena.
(2) V řízeních podle zvláštních zákonů ve věcech uvedených v části první tohoto zákona zahájených přede dnem účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních předpisů.
 
§ 27
(1) Podnikatel, který zahájil výrobu potravin a tabákových výrobků přede dnem účinnosti tohoto zákona, ohlásí tuto skutečnost podle 3 odst. 3 nejpozději do šesti měsíců od jeho účinnosti.
(2) Označení potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních předpisů.
(3) Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potravin vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.
(4) Závazné posudky orgánů hygienické služby vydané podle zvláštního zákona k zahájení výroby a k dovozu potravin přede dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti po uplynutí jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě pozbývají platnosti i opatření vydaná Hlavním hygienikem České republiky podle zvláštního předpisu.17b)
 
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1997, s výjimkou § 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998, a § 3 odst. 1 písm. f) a g), která nabývají účinnosti dnem 1. července 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 306/2000 Sb.
Přechodné ustanovení
Do 31. prosince 2001 lze používat na obalu potravin určeném pro spotřebitele označení podle dosavadních právních předpisů.
Čl.XI zákona č. 274/2003 Sb.
Přechodná ustanovení
Řízení o schválení výroby nebo dovozu potravin, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona a tento zákon je již neupravuje, se zastavují.
Čl. II zákona č. 316/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 3 odst. 10 a § 4a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu stanovenou v těchto rozhodnutích.
2. Doplňky stravy, které nesplňují podmínky podle bodu 3 nebo požadavky upravené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, mohou být v oběhu nejdéle do 31. července 2005.
Čl. II zákona č. 120/2008 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Potraviny neoznačené podle § 7 písm. d) a e) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uvádět do oběhu nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Do 31. prosince 2009 lze při výrobě doplňků stravy užívat vitaminy a minerální látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu (dále jen „látky“) za předpokladu, že
a) látka, o kterou se jedná, se užívala v jednom nebo více doplňcích stravy prodávaných na území Evropských společenství do 12. července 2002, a
b) na základě materiálů podporujících užití této látky, které některý z členských států Evropské unie předložil Komisi Evropských společenství nejpozději 12. července 2005, nezamítnul Evropský úřad pro bezpečnost potravin užití této látky nebo její dané formy při výrobě doplňků stravy; seznamy látek, k nimž byly předloženy Komisi Evropských společenství tyto materiály, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Čl. II zákona č. 139/2014 Sb.
Přechodné ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví vede a zpřístupňuje evidenci potravin, které mu byly oznámeny podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po uplynutí této lhůty s evidencí naloží podle zákona o archivnictví a spisové službě.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.
2. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nevztahuje na zapsanou ochrannou kombinovanou známku "Český výrobek Garantováno potravinářskou komorou ČR" č. 480690.
3. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ochranné známky60) obsahující slova "česká potravina", které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na ochranné známky obsahující slova "české cechovní normy", které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Tabákové výrobky, s výjimkou cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, a bylinné výrobky určené ke kouření, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 20. května 2017.
6. Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny nejpozději do 19. listopadu 2016, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 20. května 2017.
7. Maloobchodní prodejci provozující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na dálku nemohou v přeshraničním prodeji na dálku pokračovat, pokud neobdrží registraci podle § 13c odst. 6 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Správní řízení zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Správní řízení zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, s provozovatelem potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, a do dne 1. ledna 2017 pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017.
10. Kontrola zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Kontrola provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017.
Čl.II zákona č. 174/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak nejsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.
2. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh nejpozději do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 31. prosince 2021.
2a) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
5) § 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
11b) § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.
12b) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 25 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
13a) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
15d) Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.
15e) § 28 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15f) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15g) Čl. 34 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
15h) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
16b) Např. zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17b) § 25 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.
18) Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely.
Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ionizací.
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků.
19) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů, v platném znění.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny.
20) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21) Čl. 2 odst. 2 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
22) Například zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
23) Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
24) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.
27) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184.
28) § 9a odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
29) Čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
31) Například nařízení Komise (ES) č. 543/2008.
32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.
33) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003, v platném znění.
35) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012.
37) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
41) Čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, v platném znění.
42) § 1d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví., ve znění pozdějších předpisů.
43) § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
44) Čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
45) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013.
46) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů.
47) Příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
48) Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
49) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
50) § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
51) § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
53) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
54) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
55) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
56) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
57) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
58) Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.
59) Čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
60) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
61) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU.
62) Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
63) Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, ve znění pozdějších předpisů.
64) Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.
74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Související dokumenty