285/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.

Schválený:
285/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:
Čl.I
Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:
"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
1) Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se jednoduchých tlakových nádob, ve znění směrnic Rady 90/488/EHS a 93/68/EHS.
2) Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 1 odstavec 2 zní:
"(2) Pro účely tohoto nařízení se za jednoduchou tlakovou nádobu (dále jen "nádoba") považuje každá svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu tlaku většímu než 0,5 bar, určená na jímání vzduchu nebo dusíku, která není vystavena působení plamene a jejíž části a spoje mající vliv na pevnost jsou vyrobeny buď z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku, nebo z nevytvrzených hliníkových slitin. Přitom je vyrobena buď z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou souosých klenutých den. Její nejvyšší pracovní tlak není přitom vyšší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen "PS.V") není větší než 10 000 bar.L a nejnižší pracovní teplota není nižší než 50 st. C a nejvyšší pracovní teplota není pro nádoby z oceli vyšší než 300 st. C a pro nádoby z hliníku nebo ze slitin hliníku není vyšší než 100 st. C.".
3. V § 1 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) nádoby speciálně určené pro umístění na plavidlech a letadlech a v jejich pohonech,".
4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
 
"§ 1a
Posouzení shody podle § 3 odst. 2 písm. a) a b), § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 a 2 a označování nádob podle § 9a může zajistit výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".
5. V § 2 odst. 2 se symbol "l" nahrazuje symbolem "L" a ve větě druhé se doplňují slova včetně poznámky pod čarou č. 3) "a musí být označeny tak, jak je to uvedeno v bodě 1 přílohy č. 2, s výjimkou označení CE3) podle § 9a
3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".
6. V § 2 odst. 3 se slova "§ 4 odst. 4 zákona" nahrazují slovy "§ 4a zákona" a slova "technickými předpisy" se nahrazují slovy "zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu".
7. V § 3 odst. 1 se za slova "výroby nádob" vkládá čárka a slova "u nichž součin PS.V je větší než 50 bar.L".
8. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "technickými předpisy a harmonizovanými českými technickými normami" nahrazují slovy "technickými normami podle § 2 odst. 3" a v bodě 1 se za slovo "zajistí" vkládá slovo "ES".
9. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova "příloze č. 2 bodu 3" nahrazují slovy "bodu 3 přílohy č. 2", slova "vypracuje osvědčení, které" se nahrazují slovy "u nádob, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství, vypracuje certifikát přiměřenosti dokumentace a u ostatních nádob vypracuje osvědčení o dokumentaci. Tímto certifikátem přiměřenosti dokumentace nebo osvědčením o dokumentaci" a slova "(dále jen "osvědčení o dokumentaci")" se zrušují.
10. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "harmonizovanými českými technickými normami" nahrazují slovy "technickými normami podle § 2 odst. 3" a slova "přezkoušení typu" se nahrazují slovy "ES přezkoušení typu".
11. V § 3 odst. 3 písm. a) se symbol "l" nahrazuje symbolem "L" a slova " ověřování shody" se nahrazují slovy "ES ověřování".
12. V § 3 odst. 3 písm. b) se symbol "l" nahrazuje symbolem "L" a slova "ověřování shody autorizovanou osobou" se nahrazují slovy "ES ověřování autorizovanou osobou".
13. V § 3 odst. 4 se slova "Záznamy a dokumentace" nahrazují slovy "Doklady a korespondence" a na konci odstavce se doplňují tato slova: "nebo v jazyce, na kterém se výrobce nebo dovozce s autorizovanou osobou dohodnou".
14. V § 4 odst. 1 se slova "Přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu".
15. V § 4 odst. 2 se za slovo "Pro" vkládá slovo "ES".
16. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "identifikační údaje" vkládají slova "výrobce nebo dovozce".
17. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "smlouva o" vkládá slovo "ES".
18. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova "přílohy č. 2 bodu 3" nahrazují slovy "bodu 3 přílohy č. 2".
19. V § 4 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) nádobu, která je vzorkem uvažované výroby.".
20. V § 4 odst. 3 se slova "Autorizovaná osoba při přezkoušení typu nádoby" nahrazují slovy "Autorizovaná osoba při ES přezkoušení typu nádoby prověřuje nejen konstrukční a výrobní podklady za účelem ověření shody, ale také předloženou nádobu. Při prověřování nádoby autorizovaná osoba:" a písmeno a) se zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
21. V § 4 odstavce 4 až 6 znějí:
"(4) Pokud vzorek (prototyp) nádoby odpovídá základním požadavkům, autorizovaná osoba vydá pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, certifikát o ES přezkoušení typu a pro výrobky, které nemají původ v České republice nebo v Evropském společenství, certifikát typu. Certifikát o ES přezkoušení typu nebo certifikát typu, který obsahuje závěry zjištění a zkoušek, podmínky jeho platnosti a popisy a výkresy nutné pro identifikaci certifikovaného typu, autorizovaná osoba předá výrobci nebo dovozci.
(5) Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát o ES přezkoušení typu, informuje o tom Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a ostatní autorizované osoby. Autorizovaná osoba, která zrušila certifikát o ES přezkoušení typu, bude o tom informovat Úřad.
(6) Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát o ES přezkoušení typu, bude o tom informovat osoby notifikované v rámci Evropského společenství. Autorizovaná osoba, která zrušila certifikát o ES přezkoušení typu, bude o tom informovat Úřad.".
22. V § 5 odstavec 1 zní:
"(1) ES ověřování je postup, při němž výrobce nebo dovozce zajišťuje a prohlašuje, že nádoby, které byly přezkoušeny podle odstavce 3, jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu podle § 4 odst. 4 nebo s konstrukčními a výrobními podklady uvedenými v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, pro které byl vydán dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2.".
23. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Výrobce učiní veškerá nezbytná opatření, aby byla ve výrobě zajištěna shoda nádob s typem popsaným v certifikátu podle § 4 odst. 4 nebo v konstrukčních a výrobních podkladech podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3 a dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 4), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
24. V § 5 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) výrobce předkládá autorizované osobě nádoby ve formě jednotlivých homogenních výrobních dávek vyrobených v určitém časovém intervalu za stejných podmínek, přičemž opatřeními ve výrobním procesu je zajišťována homogennost nádob v každé výrobní dávce,".
25. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova "certifikát typu" nahrazují slovy "certifikát podle § 4 odst. 4", slova "příloze č. 2 bodu 3" se nahrazují slovy "bodu 3 přílohy č. 2"a za slova "autorizovaná osoba" se vkládají slova "před ES ověřením".
26. V § 5 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:
"c) při prověřování výrobní dávky autorizovaná osoba zjišťuje, zda nádoby byly vyrobeny a kontrolovány podle konstrukčních a výrobních podkladů; dále provede hydraulickou nebo pneumatickou zkoušku na každé nádobě v dávce tlakem Ph rovným 1,5násobku výpočtového tlaku za účelem ověření její těsnosti; použití pneumatické zkoušky je podmíněno schválením bezpečnostních postupů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce podle zvláštního právního předpisu;5) pro prověření jakosti svarů provede zkoušky na vzorcích odebraných podle volby výrobce z reprezentativního zkušebního vzorku z výroby nebo z nádoby; zkoušky musí být provedeny na podélných svarech, a pokud se liší metody svařování používané pro podélné a obvodové svary, musí zkoušky být provedeny i na svarech obvodových; u nádob, na něž se vztahuje bod 2.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, musí být tyto zkoušky na vzorcích nahrazeny hydraulickou zkouškou na pěti nádobách vybraných náhodně z každé dávky, aby bylo zjištěno, zda vyhovují požadavkům bodu 2.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
5) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.".
27. V § 5 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) vyhoví-li dávka požadavkům podle písmene c), autorizovaná osoba zajistí u nádob, které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice, umístění označení CE,3) u ostatních nádob umístění české značky shody podle zvláštního právního předpisu.4) Autorizovaná osoba umístí nebo dá umístit své identifikační číslo k označení CE nebo k české značce shody na každou jednotlivou nádobu z dávky a vystaví certifikát o shodě týkající se provedených zkoušek, který předá výrobci; výrobce může se souhlasem autorizované osoby takto označit každou nádobu z dávky již v průběhu výrobního procesu a na trh mohou být uvedeny všechny nádoby z dávky mimo těch, které nevyhověly hydraulické nebo pneumatické zkoušce; výrobce nebo dovozce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vystavené autorizovanou osobou,".
28. V § 5 odst. 3 písmeno e) zní:
"e) pokud je dávka odmítnuta, autorizovaná osoba o této skutečnosti informuje výrobce, aby mohl zabránit uvedení dávky na trh; v případě častého zjištění nevyhovujících dávek může autorizovaná osoba odmítnout další statistické ověřování dávek.".
29. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) ES prohlašování shody je postup, při němž výrobce, splňující požadavky odstavce 2, zajišťuje shodu nádob s konstrukčními a výrobními podklady podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, na které byl vystaven dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2, nebo zajišťuje shodu nádob se schváleným typem.".
30. V § 6 odst. 2 se před slova "Tyto podklady obsahují" vkládá nová věta, která zní:
"Před zahájením výroby předkládá výrobce autorizované osobě, která vystavila certifikát podle § 4 odst. 4 nebo dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2, podklady obsahující popis výrobních postupů a všechna předem stanovená systémová opatření pro zajištění shody tlakových nádob s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo se schváleným typem."
a v § 6 odst. 2 písm. b) se slovo "budou" nahrazuje slovem "jsou".
31. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova "odpovídajících konstrukci nádob" nahrazují slovy "použitých při výrobě nádob".
32. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo "přetlaku" nahrazuje slovem "tlaku".
33. V § 6 odst. 2 písm. d) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
34. V § 6 odst. 3 se slova "Autorizovaná osoba, která vydala certifikát typu nebo osvědčení o dokumentaci," nahrazují slovy "Pokud nádoby nejsou vyrobeny v souladu se schváleným typem, autorizovaná osoba, která vydala certifikát podle § 4 odst. 4 nebo dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2", slova "přílohy č. 2 bodu 3" se nahrazují slovy "bodu 3 přílohy č. 2" a symbol "l" se nahrazuje symbolem "L".
35. V § 7 odst. 1 se slova "certifikát přezkoušení typu" nahrazují slovy "certifikát podle § 4 odst. 4", slova "osvědčení o dokumentaci" se nahrazují slovy "dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2" a na konci odstavce 1 se doplňuje tato věta: "Účelem dohledu podle odstavce 2 je zabezpečit, aby výrobce řádně plnil povinnosti podle odstavce 3.".
36. V § 7 odst. 2 se za slova "Autorizovaná osoba" vkládají slova "v případě podle § 6 odst. 4".
37. V § 7 odst. 3 se za slovo "Výrobce" vkládají slova "v případě podle § 6 odst. 4".
38. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo "podklady" nahrazuje slovem "postupy".
39. V § 7 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) certifikát podle § 4 odst. 4 nebo dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2,".
40. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:
"(4) Autorizovaná osoba zašle kopii protokolu o dohledu podle odstavce 2 Úřadu a na požádání ostatním autorizovaným osobám.
(5) Autorizovaná osoba zašle kopii protokolu o dohledu podle odstavce 2 Úřadu a na požádání osobám notifikovaným v rámci Evropského společenství, zástupcům členských států Evropské unie a Evropské komisi.".
(6) Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody nádob (§ 11 zákona) jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.".
41. § 8 zní:
 
"§ 8
Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují návod k používání, konstrukční a výrobní podklady uvedené v bodech 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".
42. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3".
43. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "harmonizovanými českými technickými normami" nahrazují slovy "technickými normami podle § 2 odst. 3".
44. Za § 9 se vkládá se nový § 9a, který zní:
 
"§ 9a
(1) U nádob, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky podle § 5 nebo § 6, výrobce namísto vydání prohlášení o shodě podle § 9 umísťuje na každý výrobek označení CE, kterým potvrzuje, že nádoby jsou ve shodě s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo se schváleným typem.
(2) Označení CE a nápisy podle bodů 1 a 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení musí být umístěny na nádobu nebo na výrobní štítek, který nemůže být od nádoby oddělen, a provedeny viditelně, čitelně a nesmazatelně. Označení CE musí být provázeno identifikačním číslem přiděleným autorizované osobě odpovědné za ES ověřování nebo za dohled.
(3) Na nádobu nebo na výrobní štítek může být umístěno i jiné přípustné označení, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.
(4) Podléhají-li nádoby jiným nařízením vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu také s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.
(5) Je-li však jedním nebo několika z těchto nařízení vlády výrobci nebo dovozci umožněno během přechodného období zvolit si, který postup posuzování shody použije, pak označení CE udává shodu pouze s těmi nařízeními vlády, která výrobce nebo dovozce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo v návodech k použití, požadovaných příslušnými nařízeními vlády a přiložených k příslušným nádobám, uveden seznam použitých nařízení vlády.".
45. V příloze č. 1 bodě 1.1.1. písm. b) se za slova "fosforu musí být" vkládají slova "u každého jednotlivého prvku".
46. V příloze č. 1 bodě 1.1.1. písm. c) se slovo "polotovaru" nahrazuje slovem "výrobku".
47. V příloze č. 1 bodě 1.2. se slovo "slučitelné" nahrazuje slovem "kompatibilní".
48. V příloze č. 1 bodě 1.4. se slovo "slučitelných" nahrazuje slovem "kompatibilních".
49. V příloze č. 1 bodě 2. písm. a) bodě 3) se slovo "přetlak" nahrazuje slovem "tlak".
50. V příloze č. 1 bodě 2. písm. b) bodě 3) se za slovo "nádoby" vkládají slova "při použití pro daný účel".
51. V příloze č. 1 bodě 2. písm. c) bodě 2) se slovo "přetlak" nahrazuje slovem "tlak".
52. V příloze č. 1 bodě 2.1.1. písm. a) se slovo "přetlak" nahrazuje slovem "tlak".
53. V příloze č. 1 bodě 2.1.2. se slovo "přetlaku" nahrazuje slovem "tlaku".
54. V příloze č. 1 bodě 3. se slova "příloze č. 2 bod 3" nahrazují slovy "bodě 3 přílohy č. 2".
55. V příloze č. 1 bodě 3.2. se za větu druhou vkládá nová věta, která zní:
"Schvalovací a kvalifikační zkoušky musí být provedeny uznanými nezávislými organizacemi.".
56. V příloze č. 1 bodě 4. se slova "přílohy č. 2 bod 2" nahrazují slovy "bodu 2 přílohy č. 2".
57. V příloze č. 1 se bod 5. zrušuje.
58. V příloze č. 2 bodě 1. písm. a) se slovo "přetlak" nahrazuje slovem "tlak".
59. V příloze č. 2 bodě 1. písm. f) se slova "rok výroby" zrušují.
60. V příloze č. 2 bodě 1. písm. g) se slova "byla provedena typová zkouška" nahrazují slovy "byla umístěna česká značka shody nebo bylo umístěno označení CE".
61. V příloze č. 2 bodě 2. písm. a) se slovo "podrobnosti" nahrazuje slovem "údaje".
62. V příloze č. 2 bodě 3. se slova "bodu 3" zrušují a slova "harmonizovaných českých technických norem" se nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3".
63. V příloze č. 2 bodě 3. písmeno b) zní:
"b) popisy a vysvětlivky ke konstrukčním a výrobním podkladům,".
64. V příloze č. 2 bodě 3. písm. c) bodě ce) se slovo "obsluhy" nahrazuje slovy "svářečských operátorů".
65. V příloze č. 2 bodě 3. písm. c) bodě cf) se na začátek vkládá slovo "hutní" a slovo "sestav" se nahrazuje slovem "spojů".
66. V příloze č. 2 bodě 4.1. se na začátek vkládá nová věta, která zní:
"Tlakem se rozumí tlak vztažený k atmosférickému tlaku, neboli přetlak. V důsledku toho se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou.".
67. V příloze č. 2 bodě 4.1. písm. a) se slovo "přetlak" nahrazuje slovem "tlak".
68. V příloze č. 2 bodě 4.1. písm. b) se slovo "přetlak" nahrazuje slovem "tlak" a slovo "navozen" se nahrazuje slovem "dosažen".
69. V příloze č. 2 bodě 4.1. písm. c) se slova "na stěně" nahrazují slovem "stěny".
70. V příloze č. 2 bodě 4.1. písm. g) se slovo "Série" nahrazuje slovy "Výrobní dávka".
71. V příloze č. 2 bodě 4.2. se slova "po přetržení" zrušují.
72. V příloze č. 2 bodě 4.2. se označení "J/cm2" nahrazuje označením "J.cm-2", slovo "přetlak" se nahrazuje slovem "tlak", slovo "při" se zrušuje a označení "Ph" se nahrazuje označením "Ph".
73. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:
 
"Příl.3
PODMÍNKY AUTORIZACE
Podmínky autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:
1. Autorizovanou osobou, jejím vedoucím a zaměstnancem odpovědným za provádění ověřovacích zkoušek nesmí být konstruktér, výrobce, dodavatel nebo montér ověřovaných nádob ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě nádob. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.
2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a technické způsobilosti a nesmí být vystaveni žádným nátlakům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich posuzování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo skupin osob se zájmem na výsledcích ověřování.
3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytný okruh zaměstnanců a musí vlastnit potřebné vybavení, aby mohla řádně provádět administrativní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k zařízení nezbytnému pro zvláštní ověřování.
4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít
a) odpovídající technický a odborný výcvik,
b) dostatečné znalosti o požadavcích týkajících se zkoušek, které provádějí, a přiměřené zkušenosti s takovými zkouškami,
c) schopnost vystavit certifikáty a vypracovat protokoly a zprávy, které prokazují vykonané zkoušky.
5. Autorizovaná osoba musí zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících ověřování. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.
6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).
7. Zaměstnanci autorizované osoby jsou vázáni zachováváním mlčenlivosti o všech informacích získaných při plnění úkolů na základě tohoto nařízení.".
Čl.II
Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto označení nádob podle § 9a vydávat prohlášení o shodě podle § 9.
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 1a, § 4 odst. 6 a § 7 odst. 5, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tímto dnem § 4 odst. 5 a § 7 odst. 4 pozbývají platnosti.
Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Související dokumenty