281/104 628/2008 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
281/104 628/2008
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Svatošová,
tel.: 257 044 335
ze dne 15.12.2008
A. Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 008 a č. 011 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005 a pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetních obdobích započatých v roce 2009.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
V ČÚS č. 008 bod 2.5. zní: „Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů se postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry, není-li zákonem, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo Českými účetními standardy pro podnikatele stanoveno jinak.“.
V ČÚS č. 011:
v bodě 1. se za slova „obchodního zákoníku“ vkládají slova „a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“)“.
v bodě 2.1. větě první se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o přeměnách“ a ve větě druhé se za slova „a o rezervách“ vkládají slova „a o zajišťovacích derivátech“.
v bodě 2.4. se za slova „§ 54“ doplňují slova „§ 14 a § 54a“.
bod 2.5. zrušen.
bod 2.7. zní: „2.7.
2.7.1. Úpravami podle § 17 odst. 3 zákona může být například:
a) vykázání všech aktiv a závazků, která se vykazují v souladu se zákonem a vyhláškou,
b) vyloučení aktiv a závazků, která nejsou vykazována v souladu se zákonem a vyhláškou,
c) přehodnocení aktiv a závazků, která byla vykázána podle účetní legislativy zanikající účetní jednotky jako určitá složka aktiv a pasiv tak, aby byla vykázána v souladu se zákonem a vyhláškou,
d) při použití metody stanovené v § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona, vykázání jednotlivých složek aktiv a pasiv v ocenění v souladu se zákonem a vyhláškou při respektování principu významnosti.
2.7.2. Pokud při výše uvedených úpravách vzniknou rozdíly vypořádají se s příslušným účtem vykazovaným v položce „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“.“.
• bod 2.8. zní: „Podíly vydané zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné účetní jednotky, jsou v zahajovací rozvaze nástupnické účetní jednotky plně vyloučeny proti vlastnímu kapitálu v ocenění uvedeném na účtu příslušného podílu v účetnictví účetní jednotky, která tyto podíly držela. Obdobně se postupuje v případě ostatních přeměn, pokud v souladu se zvláštním právními předpisy (například zákonem o přeměnách) podíly v důsledku přeměny zanikají.“.
• bod 2.9. zní: “Podíly vydané při sloučení nástupnickou účetní jednotkou v držení zúčastněné zanikající účetní jednotky se vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastní podíly v ocenění, ve kterém byly tyto podíly oceněny na příslušných účtech cenných papírů a podílů v účetnictví zúčastněné zanikající účetní jednotky. Jsou-li podíly použity v souladu se zvláštním právním předpisem k výměně za podíly společníkům zanikající společnosti, jsou v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti vyloučeny proti vlastnímu kapitálu v ocenění, ve kterém byly podíly oceněny v účetnictví zúčastněné zanikající účetní jednotky. Obdobně se postupuje v případě ostatních přeměn, pokud na účetní jednotku v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími problematiku přeměn (například zákon o přeměnách) přejdou vlastní podíly nebo jsou použity k výměně společníkům. Do doby výměny se o těchto podílech účtuje na podrozvahových účtech.“.
• bod 2.10. zrušen.
• v bodě 2.13. větě první se slova „obchodní zákoník“ nahrazují slovy „zákon o přeměnách“.
• doplňuje se bod 2.14., který zní: „Přechodné ustanovení pokud jsou při přeměně společnosti nebo družstva příslušné smlouvy o přeměně nebo projekty o přeměnách uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku přede dnem 1. ledna 2009, použijí účetní jednotky ustanovení bodu 2 standardu pro podnikatele č. 011 ve znění účinném do 31. prosince 2008. Účetní jednotky mohou použít ustanovení bodů 1., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7. až 2.10. a 2.13. standardu pro podnikatele č. 011 účinné od 1. ledna 2009, při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince 2008.“.
B. Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 108 a č. 110 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 49 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31.12.2003, pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30.12.2005; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetních obdobích započatých v roce 2009.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. V ČÚS č. 108:
• v bodě 16. věta třetí zní: „Při přesunu cenného papíru ze skupiny cenných papírů držených do splatnosti do skupiny realizovatelných cenných papírů je cenný papír k okamžiku přesunu oceněn reálnou hodnotou se současným zachycením rozdílu z ocenění způsobem, kterým se zachycují změny reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů.“.
• doplňuje se bod 23., který zní: „Při přesunu (reklasifikaci) cenných papírů mezi skupinami cenných papírů, může účetní jednotka postupovat podle Mezinárodních účetních standardů (IAS) 39 a (IFRS) 7 upravených právem ES ve znění Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 respektive č. 1004/2008, včetně povinnosti týkající se zveřejňování informací v příloze účetní závěrky. Použitím Mezinárodních účetních standardů (IAS) 39 a (IFRS) 7 při přesunu (reklasifikaci) cenných papírů mezi skupinami cenných papírů nejsou dotčeny povinnosti účetní jednotky stanovené zákonem o účetnictví, jeho prováděcími vyhláškami a zvláštními právními předpisy. Okamžikem přesunu (reklasifikaci) cenných papírů mezi skupinami je okamžik rozhodnutí účetní jednotky o tomto přesunu (reklasifikaci); do 31. prosince 2008 může účetní jednotka rozhodnout, že okamžikem přesunu (reklasifikace) cenných papírů mezi skupinami cenných papírů je zpětně zvolený den v období od 1. července 2008 do 31. prosince 2008.“.
2. V ČÚS č. 110 bod 37. zrušen.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
Ředitel odboru 28