472/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Schválený:
472/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2003,
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
 
"§ 1
Vyhláška stanoví podle zákona pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f) směrnou účtovou osnovu,
g) účetní metody,
h) metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle zvláštního zákona1) na účetnictví,
i) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky,
j) metody konsolidace účetní závěrky a
k) postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku.
1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 2 odst. 1 se za slova "písm. d)" vkládají slova "až h)".
3. V § 2 odst. 1 se za slovem "zákona" čárka nahrazuje tečkou a slova "které účtují v soustavě podvojného účetnictví." se zrušují.
4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:
"(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky podle § 19 odst. 9 zákona, pokud zvláštní právní předpis1a) nestanoví jinak, na účetní jednotky podle § 23a zákona a na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.1b)
1a) Například zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1b) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.
Vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky, ve znění vyhlášky č. 478/2003 Sb.".
5. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1c) zní:
"(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
a) tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů,1c) a proto použijí ustanovení § 16, 26, 31, 55 a 57 přiměřeně,
b) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona, s výjimkou přeměny bytových družstev, a nepoužijí ustanovení § 14, 39, § 51 až 55, § 58, 60 a 69, v rozsahu v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,
c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.
1c) Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
6. V nadpisu části druhé se slova "§ 18 odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".
7. V části druhé nadpis hlavy I zní: "ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY".
8. V § 3 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Účetní jednotky sestavují účetní závěrku podle § 18 odst. 3 zákona v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu.".
9. V § 3 odst. 7 se věta druhá zrušuje.
10. V § 4 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou "Toto pravidlo se použije i v případě rozdělení a dále může být použito v případě fúze splynutím, jakož i v dalších případech, kdy náklady na získání informace za minulé účetní období jsou neúměrné jejímu významu.".
11. V § 4 se na konci odstavce 9 doplňují slova "a výpočtové položky".
12. V § 4 odstavec 10 zní:
"(10) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona, a ostatní účetní jednotky, které mohou podle § 18 odst. 3 zákona sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, sestavují přílohu nejméně v rozsahu obsahového vymezení podle § 39 odst. 1 až 8.".
13. V § 6 odst. 3 písm. d) větě druhé a třetí se slova "pět let" nahrazují slovy "šedesát měsíců".
14. V § 7 odst. 6 písm. a) se za slovo "koupené" vkládají slova "nebo nabyté vkladem".
15. V § 7 odst. 10 větě druhé a třetí se slova "patnáct let" nahrazují slovy "sto osmdesát měsíců".
16. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:
 
"§ 8
Dlouhodobý finanční majetek
(1) Položka "B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly" obsahuje zejména podíly, které nepředstavují podíl v ovládaných12a) a řízených12a) osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem,12b) dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti, a dále ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Dluhovým cenným papírem se pro účely této vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kursem, a směnka.
(2) Položka "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatným vliv" obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a řízenými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám a účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.
(3) Položka "B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, pokud nejsou vykázány v položce "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".
(4) Položka "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku.
12a) § 66a obchodního zákoníku.
12b) § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb.".
17. V § 10 odst. 2 se slova " , poskytnuté zálohy, s výjimkou záloh vykázaných v jiných položkách," zrušují.
18. V § 10 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Položka "C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" obsahuje pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, mezi ovládanými a řízenými osobami a za ovládajícími a řídícími osobami, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.
(4) Položka "C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv" obsahuje pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a pohledávky účetních jednotek pod podstatným vlivem za účetními jednotkami uplatňujícími podstatný vliv, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.".
19. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Položka "C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" obsahuje u všech účetních jednotek poskytnuté dlouhodobé zálohy, s výjimkou záloh vykázaných v položkách "B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek", "B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek", "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek", "C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby" a "C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy".".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
20. V § 10 odst. 7 se slova "C.II.5. Dohadné účty aktivní" nahrazují slovy "C.II.6. Dohadné účty aktivní".
21. V § 10 odst. 8 se slova "C.II.6. Jiné pohledávky" nahrazují slovy "C.II.7. Jiné pohledávky".
22. V § 11 odstavce 2, 3 a 4 znějí:
"(2) Obsahové vymezení jednotlivých položek krátkodobých pohledávek v položkách "C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů" až "C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení", "C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy" a "C.III.8. Dohadné účty aktivní" je obdobné obsahovému vymezení dlouhodobých pohledávek v položkách "C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů" až "C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení", "C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" a "C.II.6. Dohadné účty aktivní" s odchylkami uvedenými v odstavcích 3, 4 a 5.
(3) Položka "C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" zejména poskytnuté půjčky a úvěry.
(4) Položka "C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv" zejména poskytnuté půjčky a úvěry.".
23. V § 11 odstavec 6 zní:
"(6) Položka "C.III.9. Jiné pohledávky" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.7. Jiné pohledávky" zejména pohledávky vkladatele z titulu vkladu do doby zápisu do obchodního rejstříku a poskytnuté půjčky a úvěry, s výjimkou půjček a úvěrů vykazovaných v položkách "C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba", "C.III.3. Pohledávky -- podstatný vliv" a "C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení".".
24. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Položka "C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly" obsahuje zejména cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců, dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Vykazují se zde i nakoupené opční listy.".
25. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.".
26. V § 13 odst. 3 se slovo "výdaje" nahrazuje slovem "položky".
27. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví" zrušují.
28. V § 17 odst. 2 se slova " , a přijaté zálohy" zrušují.
29. V § 17 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Položka "B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba" obsahuje závazky k ovládaným a řízeným osobám, mezi ovládanými a řízenými osobami a k ovládajícím a řídícím osobám, které nejsou vykázány v ostatních položkách. Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček a úvěrů.
(4) Položka "B.II.3. Závazky - podstatný vliv" obsahuje závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a závazky účetních jednotek pod podstatným vlivem k účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv. Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček a úvěrů.".
30. V § 17 odst. 8 větě druhé se slova "v položkách "B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám", "B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" " nahrazují slovy "v položkách "B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba", "B.II.3. Závazky - podstatný vliv" ".
31. V § 18 odst. 2 se slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".
32. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.".
33. V § 24 se slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví" zrušují.
34. V § 33 se za slovo "mank" vkládají slova "a schodků".
35. V § 34 se za slovo "manka" vkládá slovo " , schodky".
36. Na konci § 38 se doplňuje věta "Obsahové vymezení položek "IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku", "F. Náklady z finančního majetku", "H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti", "VII. Výnosové úroky", "I. Nákladové úroky", "VIII. Ostatní finanční výnosy", "J. Ostatní finanční náklady", "X. Mimořádné výnosy", "M. Mimořádné náklady" a "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům" je obdobné obsahovému vymezení položek "VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku", "K. Náklady z finančního majetku", "M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti", "X. Výnosové úroky", "N. Nákladové úroky", "XI. Ostatní finanční výnosy", "O. Ostatní finanční náklady", "XIII. Mimořádné výnosy", "R. Mimořádné náklady" a "T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".".
37. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 38a
Výsledky hospodaření
(1) Položka "* Provozní výsledek hospodaření"
a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění zohledňuje položky "I. Tržby za prodej zboží" až "I. Převod provozních nákladů",
b) ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění zohledňuje položky "I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb" až "D. Jiné provozní náklady".
(2) Položka "* Finanční výsledek hospodaření"
a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění zohledňuje položky "VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" až "P. Převod finančních nákladů",
b) ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění zohledňuje položky "III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" až "K. Převod finančních nákladů".
(3) Položka "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost"
a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření" a "* Finanční výsledek hospodaření" sníženým o položku "Q. Daň z příjmů za běžnou činnost",
b) ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření" a "* Finanční výsledek hospodaření" sníženým o položku "L. Daň z příjmů za běžnou činnost".
(4) Položka "* Mimořádný výsledek hospodaření"
a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je rozdílem položky "XIII. Mimořádné výnosy" a součtu položek "R. Mimořádné náklady" a "S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti",
b) ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je rozdílem položky "X. Mimořádné výnosy" a součtu položek "M. Mimořádné náklady" a "N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti".
(5) Položka "*** Výsledek hospodaření za účetní období"
a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost" a "* Mimořádný výsledek hospodaření" sníženým o položku "T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům",
b) ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost" a "* Mimořádný výsledek hospodaření" sníženým o položku "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".
(6) Položka "**** Výsledek hospodaření před zdaněním"
a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření", "* Finanční výsledek hospodaření" a položky "XIII. Mimořádné výnosy" sníženým o položku "R. Mimořádné náklady",
b) ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření", "* Finanční výsledek hospodaření" a položky "X. Mimořádné výnosy" sníženým o položku "M. Mimořádné náklady".".
38. V části druhé nadpis hlavy IV zní: "USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE".
39. V § 39 odst. 1 se slova "se podílejí dvaceti a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky" nahrazují slovy "mají podstatný vliv12b) nebo rozhodující vliv12a) na této účetní jednotce".
40. V § 39 odst. 2 se slova "větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním kapitálu," nahrazují slovy "podstatný vliv12b) nebo rozhodující vliv12a)".
41. V § 39 odst. 5 písmeno c) zní:
"c) podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek a oprávek, způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu a způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování, pro každý druh derivátů údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41; pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky.".
42. V § 39 odst. 6 větě poslední se za slova "zajištění úvěrů," vkládají slova "výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů, výši pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou,".
43. V § 39 odst. 10 se věta poslední zrušuje.
44. V § 39 odst. 11 se slova "ustanoveních § 4, 40, 41, 43 a 56 této vyhlášky" nahrazují slovy "ustanoveních § 4 a 56 a v ustanoveních § 40, 41 a 43, pokud účetní jednotka sestavuje přehled o peněžních tocích".
45. V části druhé nadpis hlavy V zní: "USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH".
46. V části druhé nadpis hlavy VI zní: "USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU".
47. V nadpisu části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".
48. V § 46 odstavec 1 zní:
"(1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8.".
49. V nadpisu části čtvrté se slova "A JEJICH POUŽITÍ" zrušují a slova "odst. 2" se nahrazují slovy "odst. 8".
50. V nadpisu § 47 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 25 odst. 4" se zrušují.
51. V § 47 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) úhradu podílu na
1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,
2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,
3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,".
52. V § 47 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,".
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).
53. V § 47 odst. 3 větě první se slova "technické zhodnocení" nahrazují slovy "technické zhodnocení3)".
54. V § 47 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
55. V nadpisech § 48, 49 a 50 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 25 odst. 4" se zrušují.
56. V nadpisu § 51 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.
57. V § 51 odstavec 1 zní:
"(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.".
58. V § 51 se v odstavci 2 za slova "cenných papírů" vkládají slova "oceňovaných reálnou hodnotou".
59. V nadpisu § 52 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.
60. V § 52 odst. 3 písm. b) se zrušuje slovo "vysoce".
61. V § 52 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Účetní jednotka stanoví, zda bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech k obchodování nebo využije možnost účtovat o nich jako o zajišťovacích derivátech v souladu s její strategií řízení finančních rizik.
(7) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.".
62. V nadpisu § 53 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.
63. V § 53 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.".
64. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 53a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování
(K § 4 odst. 8 zákona)
Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.".
65. V nadpisu § 54 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.
66. V § 54 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
67. V nadpisech § 55 a 56 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".
68. V § 56 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,".
69. V § 56 odst. 2 písm. d) se za slovo "koupeném" vkládají slova "nebo nabytém vkladem".
70. V § 56 odst. 3 na konci věty první se doplňují slova "nebo v době nabytí pozemku vkladem".
71. V nadpisu § 57 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".
72. V nadpisu § 58 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 7 odst. 6" se zrušují.
73. V nadpisu § 59 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".
74. V § 59 odstavec 1 zní:
"(1) O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 zákona). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.".
75. V nadpisu § 60 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".
76. V § 60 odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "12".
77. V nadpisu § 61 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 3" se nahrazují slovy "odst. 4 a 5".
78. V § 61 odst. 1 se v úvodní části textu za slova "Souborem majetku" vkládají slova "(§ 24 odst. 4 zákona)" a číslo "3" se nahrazuje číslem "5".
79. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a dále soubor pohledávek vytvářený podle zákona o daních z příjmů".
80. Za § 61 se vkládají nové § 61a a 61b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16a) znějí:
 
"§ 61a
Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona
(K § 24 odst. 4 a 5 zákona)
(1) V případě nabytí majetku podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona se základem pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny rozumí goodwill zjištěný za přiměřeného použití ustanovení § 6 odst. 3 písm. d). Není-li zjištěný základ pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny nulový, rozdělí se a přičte v poměru k cenám jednotlivého nabytého dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, zásob a finančního majetku, s výjimkou finančního majetku oceňovaného jmenovitou hodnotou, popřípadě k dalším složkám majetku, u kterých nedojde jejich úpravou ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví.
(2) Nejsou-li součástí nabytého majetku též závazky a jsou-li zároveň náklady na ocenění majetku nabytého podle odstavce 1 znalcem neúměrné významu tohoto ocenění, lze pro účely zjištění základu pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny podle odstavce 1 použít ocenění kvalifikovaným odhadem, jenž zajistí přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku.
 
§ 61b
Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví
(1) Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci podle zvláštního právního předpisu16a) (dále jen "daňová evidence"), které se staly účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona, zjistí v záznamech daňové evidence stavy jednotlivých složek majetku a závazků, případně rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku neuplatněnou část výdajů ke dni předcházejícímu první den účetního období, v němž jim vznikla povinnost podle § 4 odst. 2 až 7 zákona.
(2) Jednotlivé složky majetku a závazků se ocení podle § 24 a 25 zákona. U odpisovaného majetku se vyjádří dosavadní odpisy v účtových skupinách 07, 08 nebo 09; hodnota těchto účtů je dána součtem uplatněných odpisů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Stavy jednotlivých složek majetku a závazků, rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku podle odstavce 1 se převedou k prvnímu dni účetního období jako počáteční zůstatky příslušných rozvahových účtů; neuplatněná část výdajů u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se uvede jako počáteční zůstatek účtu určeného k zachycení nákladů příštích období v účtové skupině 38.
(4) Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv se uvede na účet v účtové skupině 49, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.
16a) § 7b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb.".
81. V nadpisu části páté se slova "§ 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".
82. V § 62 odst. 4 větě první se za slova "účetní jednotky" vkládají slova "nebo jiné konsolidující zahraniční osoby".
83. V § 62 odst. 4 větě první se slova "nebo jiné mezinárodně uznávané účetní zásady" zrušují.
84. V § 62 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
85. V § 63 odst. 3 větě první se slova "Zvolená metoda" nahrazují slovy "Zvolený způsob".
86. V části páté nadpis hlavy III zní: "USPOŘÁDÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY".
87. V § 64 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Konsolidovaná rozvaha zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle § 65. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle § 66 a výpočtové položky.".
88. V části páté se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.
89. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Dlouhodobý finanční majetek" bodě 4 slova "Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Půjčky a úvěry -- ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".
90. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" bodě 2 slova "Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami" nahrazují slovy "Pohledávky - ovládající a řídící osoba".
91. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" bodě 3 slova "Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Pohledávky - podstatný vliv".
92. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
"5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy".
Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.
93. V příloze č. 1 se v položce "C.III.Krátkodobé pohledávky" bodě 2 slova "Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami" nahrazují slovy "Pohledávky - ovládající a řídící osoba".
94. V příloze č. 1 se v položce "C.III. Krátkodobé pohledávky" bodě 3 slova "Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Pohledávky - podstatný vliv".
95. V příloze č. 1 se v položce "C.III. Krátkodobé pohledávky" bodě 7 slovo "Ostatní" nahrazuje slovem "Krátkodobé".
96. V příloze č. 1 se v položce "B.II. Dlouhodobé závazky" bodě 2 slova "Závazky k ovládaným a řízeným osobám" nahrazují slovy "Závazky - ovládající a řídící osoba".
97. V příloze č. 1 se v položce "B.II. Dlouhodobé závazky" bodě 3 slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".
98. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Krátkodobé závazky" bodě 2 slova "Závazky k ovládaným a řízeným osobám" nahrazují slovy "Závazky - ovládající a řídící osoba".
99. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Krátkodobé závazky" bodě 3 slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".
100. V příloze č. 2 se pod řádek s textem "*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)" vkládá nový řádek s textem "**** Výsledek hospodaření před zdaněním".
101. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "D. Jiné provozní náklady" vkládá nový řádek s textem "* Provozní výsledek hospodaření".
102. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "K. Převod finančních nákladů" vkládá nový řádek s textem "* Finanční výsledek hospodaření".
103. V příloze č. 3 se slova "** Mimořádný výsledek hospodaření" nahrazují slovy "* Mimořádný výsledek hospodaření".
104. V příloze č. 3 se slova "O. Ostatní daně nevykázané ve výše uvedených položkách" nahrazují slovy "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".
105. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "*** Výsledek hospodaření za účetní období" vkládá nový řádek s textem "**** Výsledek hospodaření před zdaněním".
106. V příloze č. 4 se pod řádek s textem "13 - Zboží" vkládá nový řádek s textem "15 - Poskytnuté zálohy na zásoby".
107. V příloze č. 4 se v názvu Účtové třídy 2 slova "Finanční účty" nahrazují slovy "Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry".
108. V příloze č. 4 se slova "23 - Běžné bankovní úvěry" nahrazují slovy "23 - Krátkodobé bankovní úvěry".
109. V příloze č. 4 se slova "24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci" nahrazují slovy "24 - Krátkodobé finanční výpomoci".
110. V příloze č. 4 se slova "25 - Krátkodobý finanční majetek" nahrazují slovy "25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek".
111. V příloze č. 4 se slova "42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření" nahrazují slovy "42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření".
112. V příloze č. 4 se slova "59 - Daně z příjmů a převodové účty" nahrazují slovy "59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů".
Čl.II
Ustanovení přechodná
1. Účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období započatá před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů, pokud není v bodě 4 stanoveno jinak.
2. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2004 a později se opravné položky u pohledávek, které účetní jednotka nabyla v účetních obdobích započatých před 1. lednem 2004 a určila k obchodování, zruší ve prospěch nákladů; ke stejnému okamžiku se zaúčtuje snížení hodnoty pohledávek prostřednictvím účtu v účtové skupině 58.
3. Při přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví se po uzavření účetních knih v soustavě jednoduchého účetnictví postupuje způsobem uvedeným v § 61b odst. 2 až 4. Je-li při uzavření účetních knih v jednoduchém účetnictví zjištěn v peněžním deníku konečný zůstatek průběžných položek,19) uvede se jako počáteční zůstatek účtu v účtové skupině 26, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/--) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.
4. Ustanovení bodu 11 této vyhlášky s výjimkou bodů 100 a 105 této vyhlášky a ustanovení bodů 82 a 112 této vyhlášky se použijí pro účetní závěrky sestavované po 1. lednu 2004, včetně.
5. Ustanovení bodů 4, 43, 83, 84 a 88 této vyhlášky se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost; do této doby se použijí ustanovení § 2 odst. 2, § 39 odst. 10, § 62 odst. 4 a § 68 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
19) § 3 odst. 2 vyhlášky č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, zrušena zákonem č. 437/2003 Sb.