101/2006 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat

Schválený:
101/2006 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.
Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 9 dne 4. října 2006.
České znění Smlouvy a anglické znění dopisu Montserratu ze dne 27. května 2005, který je součástí Smlouvy, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR
A. Dopis od vlády České republiky
Vážený pane,
dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text "Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat", který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004.
S ohledem na výše uvedený text mám tu čest
- navrhnout Vám Smlouvu o zdanění příjmů z úspor obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu,
- navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost,
- a navrhnout rovněž náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost a oznámit si formální cestou neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.
Mám tu čest Vám navrhnout, že pokud výše uvedené je přijatelné pro Vaši vládu, tento dopis spolu s Přílohou 1 a Vaším potvrzením budou společně tvořit naše vzájemné přijetí a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Montserratem.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání.
Za vládu České republiky
Dáno v Praze, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.
Dne 22. 10. 2004
Mgr. Bohuslav Sobotka,
ministr financí
B. Dopis od vlády Montserratu
Vážený pane,
dovoluji si potvrdit příjem Vašeho dopisu s datem 22. 10. 2004, který zní takto:
"Vážený pane,
dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text "Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat", který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004.
S ohledem na výše uvedený text mám tu čest
- navrhnout Vám Smlouvu o zdanění příjmů z úspor obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu,
- navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost,
- a navrhnout rovněž náš vzájemný závazek co nejdříve dosáhnout souladu s našimi vnitrostátními ústavními náležitostmi pro vstup této Smlouvy v platnost a oznámit si formální cestou neprodleně navzájem splnění těchto náležitostí.
Mám tu čest Vám navrhnout, že pokud výše uvedené je přijatelné pro Vaši vládu, tento dopis spolu s Přílohou 1 a Vaším potvrzením budou společně tvořit naše vzájemné přijetí a uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Montserratem.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání".
Mohu potvrdit, že vláda Montserratu souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mého nejvyššího uznání.
Za vládu Montserratu
Dáno v Montserratu, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.
Dne 7. 4. 2005
Mr. John A. Osborne,
ministerský předseda
SMLOUVA O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ZÁVISLÝM ZÁMOŘSKÝM ÚZEMÍM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ MONTSERRAT
VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:
1. Článek 17 Směrnice Rady Evropské Unie (dále jen "Rada") 2003/48/EHS (dále jen "Směrnice") o zdanění příjmů z úspor stanoví, že do 1. ledna 2004 členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Směrnicí, jejíž ustanovení se použijí od 1. ledna 2005 za předpokladu, že:
"i) Švýcarská konfederace, Lichtenštejnské knížectví, Republika San Marino, Monacké knížectví a Knížectví Andorry použijí od tohoto data opatření rovnocenná opatřením obsaženým v této Směrnici, a to v souladu se Smlouvami, které tyto státy uzavřely s Evropským společenstvím a po jednomyslném rozhodnutí Rady;
ii) budou existovat veškeré dohody či jiné předpisy, které zajistí, že všechna příslušná závislá nebo přidružená území použijí od stejného data automatickou výměnu informací způsobem stanoveným v kapitole II této Směrnice (nebo budou během přechodného období podle článku 10 uplatňovat srážkovou daň za podmínek uvedených v článcích 11 a 12)."
2. Vztah Montserratu s EU je stanoven v části 4 zakládací smlouvy Evropského společenství. Podle podmínek této Smlouvy nepatří Montserrat do daňového území EU.
3. Montserrat bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že konečným cílem členských států EU je zavedení efektivního zdanění úroků v tom členském státě, jehož je skutečný vlastník pro daňové účely rezidentem, pomocí výměny informací, které se týkají úrokových plateb, mezi jimi navzájem, že si tři členské státy, jmenovitě Rakousko, Belgie a Lucembursko, během přechodného období nemusejí vyměňovat informace, ale uplatní na příjmy z úspor podle této Směrnice srážkovou daň.
4. Montserrat souhlasí, že uplatní automatickou výměnu informací stejným způsobem tak, jak je uvedeno v kapitole II Směrnice.
5. Legislativa Montserratu týkající se kolektivního investování se považuje za rovnocennou, pokud jde o její účinek k právním předpisům ES uvedeným v čl. 2 a 6 Směrnice.
Česká republika a Montserrat (dále jen "smluvní strana" nebo "smluvní strany"), nevyžadují-li okolnosti něco jiného, souhlasí s uzavřením této Smlouvy, která obsahuje závazky pouze pro smluvní strany a provádí automatickou výměnu informací mezi smluvními stranami ve vztahu k úrokovým platbám uskutečňovaným platebním zprostředkovatelem ve smluvním státě skutečnému vlastníkovi ve druhém smluvním státě.
Pro účely této Smlouvy se "příslušným orgánem", pokud se jedná o smluvní strany, rozumí "Ministerstvo financí", pokud jde o Českou republiku, a "the Inland Revenue Department", pokud jde o Montserrat.
Čl.1
Předkládání informací platebními zprostředkovateli
1. Pokud úrokové platby definované v článku 5 této Smlouvy jsou uskutečněny platebními zprostředkovateli zřízenými ve smluvním státě skutečným vlastníkům, jak je definováno v článku 2 této Smlouvy, kteří jsou rezidenty druhé smluvní strany, oznámí platební zprostředkovatel jeho příslušnému orgánu:
a) totožnost a bydliště skutečného vlastníka zjištěné podle článku 3 této Smlouvy;
b) jméno a adresu platebního zprostředkovatele;
c) číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud takový účet neexistuje, označení pohledávky, z níž úroky plynou;
d) informace o úrokové platbě v souladu s odstavcem 2 článku 8 Směrnice; nicméně každá smluvní strana však může omezit minimální rozsah informací, které má platební zprostředkovatel o úrokové platbě předkládat, na celkovou výši úroků nebo příjmů a na celkovou výši výnosů z prodeje, ze splacení či z náhrady a smluvní strany budou jednat v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.
2. Do šesti měsíců po ukončení jejich zdaňovacího období oznámí automaticky příslušný orgán jednoho smluvního státu příslušnému orgánu druhého smluvního státu informace uvedené v odstavci 1 písm. a) - d) tohoto článku pro všechny úrokové platby provedené během daného období.
Čl.2
Definice skutečného vlastníka
1. Pro účely této Smlouvy se "skutečným vlastníkem" rozumí fyzická osoba, která přijme úrokovou platbu, nebo fyzická osoba, které je úroková platba přiznána, pokud neprokáže, že úroková platba nebyla provedena či přiznána v její vlastní prospěch. Fyzická osoba není považována za skutečného vlastníka, pokud:
a) jedná jako platební zprostředkovatel ve smyslu čl. 4 (1) této Smlouvy;
b) jedná jménem právnické osoby, tedy subjektu, jehož zisk je zdaněn v souladu s obecnou úpravou zdanění podnikatelské činnosti, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) povoleného podle Směrnice 85/611/EHS nebo rovnocenného subjektu kolektivního investování zřízeného na Montserratu nebo subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy; v posledně jmenovaném případě oznámí osoba jméno a adresu tohoto subjektu ekonomickému subjektu, který úroky vyplácí, a ten pak předá tyto informace příslušnému orgánu smluvní strany, v jejíž zemi je sám zřízen;
c) jedná jménem jiné osoby, která je skutečným vlastníkem a informuje platebního zprostředkovatele o totožnosti tohoto skutečného vlastníka.
2. Pokud má platební zprostředkovatel informace naznačující, že fyzická osoba, které je úrok vyplácen nebo přiznán, zřejmě není skutečným vlastníkem a pokud se na tuto osobu nevztahují ustanovení odstavce 1 písm. a) ani b) tohoto článku, učiní platební zprostředkovatel náležitá opatření, aby zjistil totožnost skutečného vlastníka. Není-li platební zprostředkovatel schopen určit totožnost skutečného vlastníka, považuje danou osobu za skutečného vlastníka.
Čl.3
Totožnost a bydliště skutečných vlastníků
1. Každá strana schválí postupy a zajistí uplatňování těchto postupů na svém území, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl platební zprostředkovatel určit totožnost skutečných vlastníků a jejich bydliště pro účely této Smlouvy. Tyto postupy musejí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v odstavcích 2 a 3.
2. Platební zprostředkovatel určí totožnost skutečného vlastníka na základě minimálních požadavků, které se liší podle data uzavření smluvních vztahů mezi platebním zprostředkovatelem a skutečným vlastníkem:
a) u smluvních vztahů uzavřených před 1. lednem 2004 určí platební zprostředkovatel totožnost skutečného vlastníka, která se skládá ze jména a adresy skutečného vlastníka, na základě informací, jež má k dispozici, a to zejména v souladu s předpisy platnými v zemi, v níž je platební zprostředkovatel zřízen, a se Směrnicí Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 v případě České republiky nebo s rovnocennými vnitrostátními právními předpisy o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz v případě Montserratu;
b) u smluvních vztahů uzavřených dne 1. ledna 2004 nebo později nebo u transakcí provedených v této době bez existence smluvního vztahu určí platební zprostředkovatel totožnost skutečného vlastníka, která se skládá ze jména a adresy skutečného vlastníka a z jeho daňového identifikačního čísla, pokud bylo členským státem, v němž je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, přiděleno. Tyto podrobnosti jsou zjištěny z cestovního pasu nebo z úředního průkazu totožnosti předloženého skutečným vlastníkem. Pokud není adresa v cestovním pasu či na úředním průkazu totožnosti uvedena, je zjištěna na základě jiného průkazného dokladu totožnosti předloženého skutečným vlastníkem. Není-li daňové identifikační číslo uvedeno v cestovním pasu, na úředním průkazu totožnosti ani na jiném průkazném dokladu totožnosti předloženém skutečným vlastníkem, jako je např. potvrzení o daňovém domicilu, jsou informace o totožnosti doplněny o datum a místo narození skutečného vlastníka; tyto údaje jsou zjištěny z jeho cestovního pasu či z úředního průkazu totožnosti.
3. Platební zprostředkovatel zjistí bydliště skutečného vlastníka na základě minimálních požadavků, které se liší podle data uzavření smluvních vztahů mezi platebním zprostředkovatelem a skutečným vlastníkem úroků. S výjimkou níže uvedených ustanovení platí, že se za bydliště pro daňové účely považuje země, v níž má skutečný vlastník své trvalé bydliště:
a) u smluvních vztahů uzavřených před 1. lednem 2004 zjistí platební zprostředkovatel bydliště skutečného vlastníka na základě informací, které má k dispozici, zejména v souladu s předpisy platnými v zemi, v níž je platební zprostředkovatel zřízen, a v případě České republiky se Směrnicí 91/308/EHS nebo s rovnocennými vnitrostátními právními předpisy v případě Montserratu;
b) u smluvních vztahů uzavřených dne 1. ledna 2004 nebo později nebo u transakcí provedených v této době bez existence smluvního vztahu zjistí platební zprostředkovatelé místo bydliště skutečného vlastníka na základě adresy uvedené v cestovním pasu, v úředním průkazu totožnosti nebo, v případě potřeby, z jakéhokoli průkazného dokladu totožnosti předloženého skutečným vlastníkem, a to podle následujícího postupu: u osob, které předkládají cestovní pas či úřední průkaz totožnosti vystavený členským státem a které jsou dle vlastního prohlášení rezidenty třetí země, se bydliště zjistí prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán třetí země, jíž je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem.
Pokud takové potvrzení není předloženo, je členský stát, který vydal pas nebo jiný úřední doklad totožnosti, považován za stát, v němž má daná osoba bydliště.
Čl.4
Definice platebního zprostředkovatele
1. Pro účely této Smlouvy se "platebním zprostředkovatelem" rozumí ekonomický subjekt, který provádí nebo přiznává úrokovou platbu přímo ve prospěch skutečného vlastníka bez ohledu na to, zda je tento subjekt dlužníkem, z jehož dluhu úroky plynou, nebo subjektem, jenž byl dlužníkem nebo skutečným vlastníkem pověřen úrokovou platbu provést nebo přiznat.
2. Pokud je subjekt zřízen v zemi smluvní strany a je mu vyplácen nebo přiznán úrok ve prospěch skutečného vlastníka, je tento subjekt v okamžiku výplaty či přiznání úrokové platby rovněž považován za platebního zprostředkovatele. Toto ustanovení není možné použít, pokud má ekonomický subjekt provádějící výplatu či přiznání úroků důvod se na základě úředního dokladu předloženého druhým z uvedených subjektů domnívat, že:
a) se jedná o právnickou osobu, s výjimkou právnických osob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, nebo
b) zisky této osoby podléhají zdanění v souladu s obecnou úpravou zdanění podnikatelské činnosti, nebo
c) se jedná o UCITS uznaný podle Směrnice Rady 85/611/EHS nebo o rovnocenný subjekt kolektivního investování zřízený na Montserratu.
Ekonomický subjekt provádějící výplatu či přiznání úroků subjektu zřízenému ve druhé smluvní straně, který je dle tohoto odstavce považován za platebního zprostředkovatele, sdělí jméno a adresu tohoto subjektu a celkovou výši tomuto subjektu vyplacených či přiznaných úroků příslušnému orgánu smluvní strany, v němž je sám zřízen, a tento orgán předá informace příslušnému orgánu smluvní strany, v němž je zřízen subjekt považovaný za platebního zprostředkovatele podle tohoto odstavce.
3. Subjekt považovaný za platebního zprostředkovatele podle odstavce 2 tohoto článku má však možnost být pro účely této Smlouvy považován za subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) uvedený v odstavci 2 písm. c). K využití této možnosti je nutné, aby smluvní strana, v jejíž zemi je tento subjekt zřízen, vydala potvrzení, které pak tento subjekt předloží ekonomickému subjektu, jenž provádí výplatu či přiznání úroků. Smluvní strana vymezí podrobná pravidla pro uplatnění této možnosti subjekty zřízenými na svém území.
4. Pokud ekonomický subjekt a subjekt, uvedený v odstavci 2 tohoto článku, jsou zřízeny ve stejné zemi smluvní strany, přijme tato smluvní strana nezbytná opatření, aby zajistila, že subjekt jednající jako platební zprostředkovatel splní ustanovení této Smlouvy.
5. Právnickými osobami, na které se nevztahuje odstavec 2 písm. a) tohoto článku, jsou:
a) ve Finsku: "avoin yhtio (Ay)" a "kommandiittiyhtio (Ky)"/ "oppet bolag" a "kommanditbolag",
b) ve Švédsku: "hadelsbolag (HB)" a "kommanditbolag (KB)".
Čl.5
Definice úrokové platby
1. Pro účely této Smlouvy se "úrokovou platbou" rozumí:
a) vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, ať zajištěnými či nezajištěnými zástavním právem na nemovitosti a majícími či nemajícími právo účasti na zisku dlužníka, a zvláště příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se váží k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům; penále ukládané za pozdní platbu se za úrokovou platbu nepovažuje,
b) úroky vzniklé nebo aktivované při prodeji, náhradě nebo splacení pohledávek uvedených v písmenu a),
c) příjmy plynoucí z úrokové platby přímo či prostřednictvím subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy a rozdělované:
i) subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) povoleným podle Směrnice Rady ES 85/611/EHS;
ii) rovnocenným subjektem kolektivního investování zřízeným na Montserratu;
iii) subjekty, které mají právo využít možnost uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy; nebo
iv) subjektem kolektivního investování zřízeným mimo území, na které se vztahuje Smlouva o Evropském společenství podle článku 299 této Smlouvy, a mimo Montserrat,
d) realizované příjmy z prodeje, náhrady nebo splacení akcií či podílů v následujících podnicích a subjektech, pokud tyto podniky a subjekty investují přímo či nepřímo, prostřednictvím jiných subjektů kolektivního investování nebo subjektů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v písmenu a):
i) subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) povoleným podle Směrnice 85/611/EHS; nebo
ii) rovnocenným subjektem kolektivního investování zřízeným na Montserratu;
iii) subjekty, které mají právo využít možnost uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy;
iv) subjekty kolektivního investování zřízenými mimo území, na které se vztahuje Smlouva o Evropském společenství podle článku 299 této Smlouvy, a mimo Montserrat.
Smluvní strany však mají možnost zahrnout příjmy podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku do definice úroku pouze v rozsahu, v jakém tyto příjmy odpovídají příjmům přímo nebo nepřímo plynoucím z úrokových plateb ve smyslu odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku.
2. Pokud jde o odstavec 1 písm. c) a d) tohoto článku, nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu příjmů, který plyne z úrokových plateb, je za úrokovou platbu považována celková výše úroků.
3. Pokud jde o odstavec 1 písm. d) tohoto článku, nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu aktiv investovaných do pohledávek nebo do akcií či podílů vymezených v uvedeném odstavci, je tento podíl považován za vyšší než 40 %. V případě, že platební zprostředkovatel nemůže určit výši příjmů realizovaných skutečným vlastníkem, má se za to, že příjmy odpovídají výnosům z prodeje, náhrady či splacení akcií nebo podílů.
4. Jsou-li úroky definované v odstavci 1 tohoto článku vyplaceny subjektu uvedenému v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy nebo připsány na jeho účet a tento subjekt nemá právo využít možnosti podle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, jsou tyto úroky považovány za úrokovou platbu provedenou uvedeným subjektem.
5. Pokud jde o odstavec 1 písm. b) a d) tohoto článku, smluvní strana má možnost požadovat od platebních zprostředkovatelů na svém území, aby úroky za časové období ne delší než jeden rok přepočetli na roční základ, a takto přepočtené úroky má možnost považovat za úrokovou platbu i v případě, že během tohoto období nedojde k žádnému prodeji, splacení, ani k žádné náhradě.
6. Odchylně od odstavce 1 písm. c) a d) tohoto článku má smluvní strana možnost vyloučit z definice úrokové platby všechny příjmy podle uvedených ustanovení u podniků či subjektů zřízených na svém území, pokud investice těchto subjektů do pohledávek podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku nepřevýší 15 % aktiv těchto subjektů. Podobně má smluvní strana odchylně od odstavce 4 tohoto článku možnost vyloučit z definice úrokové platby v odstavci 1 tohoto článku úroky vyplacené či připsané na účet subjektu uvedenému v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy, který nemá právo využít možnosti dle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy a je zřízen na jejím území, pokud investice takového subjektu do pohledávek podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku nepřesáhnou 15 % jeho aktiv.
Uplatnění této možnosti smluvní stranou je závazné pro druhou smluvní stranu.
7. Podíl uvedený v odstavci 1 písm. d) tohoto článku a v odstavci 3 tohoto článku bude od 1. ledna 2011 činit 25 %.
8. Podíl uvedený v odstavci 1 písm. d) tohoto článku a v odstavci 6 tohoto článku se stanoví na základě investiční politiky vymezené ve statutu fondu či v zakládacích dokumentech těchto podniků či subjektů; v případě neexistence těchto údajů se tento podíl stanoví na základě skutečného složení aktiv těchto podniků či subjektů.
Čl.6
Přechodná ustanovení pro převoditelné dluhové cenné papíry
1. Během přechodného období podle článku 10 Směrnice, avšak nejpozději do 31. prosince 2010, nebudou domácí ani mezinárodní dluhopisy ani jiné převoditelné dluhové cenné papíry, které byly poprvé emitovány před 1. březnem 2001 nebo u kterých byl původní prospekt schválen před tímto datem příslušnými orgány ve smyslu Směrnice Rady 80/390/EHS nebo příslušnými orgány třetích zemí, považovány za pohledávky ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) této Smlouvy, pokud 1. března 2002 nebo později nedojde k žádné další emisi těchto převoditelných dluhových cenných papírů.
Pokud dojde 1. března 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených převoditelných cenných papírů vydaného vládou či obdobným subjektem jednajícím jako orgán veřejné moci nebo subjektem, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou, přičemž tyto subjekty jsou uvedeny v příloze k této Smlouvě, je celá emise takového cenného papíru skládající se z původní emise a ze všech emisí pozdějších považována za pohledávku ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) této Smlouvy.
Pokud dojde 1. března 2002 nebo později k další emisi výše uvedeného převoditelného cenného papíru vydaného jiným emitentem neuvedeným ve druhém pododstavci, považuje se tato další emise za pohledávku ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) této Smlouvy.
2. Žádná ze skutečností uvedených v tomto článku nebrání smluvním stranám ve zdanění příjmů z převoditelných dluhových cenných papírů uvedených v odstavci 1, v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.
Čl.7
Řešení případů vzájemnou dohodou
Pokud vzniknou mezi stranami obtíže nebo pochybnosti týkající se provádění nebo výkladu této Smlouvy, smluvní strany vyvinou nejvyšší možné úsilí, aby vyřešily tuto záležitost vzájemnou dohodou.
Čl.8
Důvěrnost informací
1. Všechny informace, které byly poskytnuty a získány příslušnými orgány smluvní strany, jsou důvěrné.
2. Informace, které byly poskytnuty příslušnému orgánu smluvní strany, nesmějí být použity pro jakýkoli jiný účel než pro účely přímého zdanění, aniž by k tomu dala druhá smluvní strana písemný souhlas.
3. Poskytnuté informace se sdělí pouze příslušným osobám nebo orgánům za účelem přímého zdanění a budou použity těmito osobami nebo orgány pouze pro tyto účely nebo pro účely dohledu, včetně rozhodnutí o odvolání. Pro tyto účely mohou být informace zveřejněny ve veřejném soudním řízení.
4. Má-li příslušný orgán smluvní strany za to, že informace, které obdržel od příslušného orgánu druhé smluvní strany, mohou být užitečné pro příslušný orgán jiného členského státu, může je předat tomuto příslušnému orgánu se souhlasem příslušného orgánu, který tuto informaci poskytl.
Čl.9
Vstup v platnost
Tato Smlouva nabude právní účinnosti třicátým dnem od posledního data, kdy si příslušné vlády vzájemně písemně oznámí, že ústavně požadované formality v jejich příslušných státech byly splněny a že její ustanovení nabudou účinnosti ode dne, kdy je Směrnice platná podle jejího článku 17, odstavců 2 a 3.
Čl.10
Vypovězení
1. Tato Smlouva zůstane v platnosti do vypovězení kteroukoli smluvní stranou.
2. Kterákoli smluvní strana může vypovědět tuto Smlouvu tím, že písemně oznámí vypovězení druhé smluvní straně a v tomto oznámení uvede okolnosti, které k němu vedly. V tomto případě aplikace této Smlouvy končí po uplynutí 12 měsíců od doručení oznámení.
Čl.11
Provádění a pozastavení provádění
1. Provádění této Smlouvy je závislé na přijetí a provádění opatření, která jsou v souladu nebo rovnocenná těm, která jsou uvedena ve Směrnici nebo v této Smlouvě a která stanoví stejná data provádění všemi členskými státy Evropské unie, Spojenými státy americkými, Švýcarskem, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem a všemi příslušnými závislými a přidruženými územími členských států Evropského společenství.
2. S výjimkou řešení případů vzájemnou dohodou stanoveného v článku 7 této Smlouvy provádění této Smlouvy nebo jejích částí může být pozastaveno jakoukoliv smluvní stranou s okamžitou účinností, a to oznámením druhé smluvní straně s uvedením okolností, které vedly k takovému oznámení, v případě, že bylo pozastaveno provádění Směrnice, buď přechodně nebo trvale podle práva Evropského společenství, nebo v případě, že členský stát pozastaví provádění jeho prováděcích právních předpisů. Provádění této Smlouvy se musí obnovit, jakmile přestanou platit okolnosti, které vedly k jejímu pozastavení.
3. S výjimkou řešení případů vzájemnou dohodou stanoveného v článku 7 této Smlouvy, provádění této Smlouvy nebo jejích částí může být pozastaveno jakoukoliv smluvní stranou, a to oznámením druhé smluvní straně s uvedením okolností, které vedly k takovému oznámení v případě, že jedna ze třetích zemí nebo území uvedených v odstavci 1 přestane provádět opatření uvedená v tomto odstavci. Pozastavení provádění se uskuteční nejdříve po dvou měsících od oznámení. Provádění této Smlouvy se musí obnovit, jakmile jsou opatření dotyčnou třetí stranou nebo územím znovu provedena.
Sepsáno v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
A. Dopis od vlády České republiky
Vážený pane,
odvoláváme se na náš dopis ze dne 22. 10. 2004, kterým byl stanoven náš vzájemný souhlas o provádění ustanovení obsažených ve
"Smlouvě o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat"
.
Sdělujeme Vám skutečnost, že vnitřní právní procedury pro ratifikaci Smlouvy nebudou pravděpodobně dokončeny k datu účinnosti a provádění, které je stanoveno na 1. 7. 2005.
Do ukončení vnitřních postupů a vstupu "Smlouvy o zdanění příjmů z úspor" v platnost navrhuji, aby Česká republika a Montserrat prováděly tuto Smlouvu předběžně od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 (s ohledem na Rozhodnutí Rady EU 2004/587/ES z 19. července 2004), o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb, až do doby, kdy nabude uvedená Smlouva účinnosti.
Poznamenáváme, že Smlouva výslovně nestanoví ani výslovně neomezuje předběžné provádění dohodnutých opatření Smluv o zdaňování úspor.
K výše uvedenému bychom Vás požádali o potvrzení, že nemáte žádné námitky proti takovémuto předběžnému provádění a že dohodnutá opatření nejsou pro Vás překážkou pro samotnou aplikaci od 1. 7. 2005.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění našeho nejvyššího uznání.
Za vládu České republiky
Dáno v Praze, ve trojím vyhotovení, v českém a anglickém jazyce.
Dne 7. 6. 2005
Mgr. Bohuslav Sobotka,
1. místopředseda vlády a ministr financí
 
PŘÍLOHA
SEZNAM OBDOBNÝCH SUBJEKTŮ
Pro účely článku 6 této Smlouvy se za "
obdobný subjekt jednající jako orgán veřejné moci nebo subjekt, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou
" považují tyto subjekty:
SUBJEKTY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE:
Belgie
- Vlaams Gewest (Flemish Region) - Région wallonne (Walloon Region) - Région bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region) - Communauté francaise (French Community) - Vlaamse Gemeenschap (Flemish Community) - Deutschsprachige Gemeinschaft (German-speaking Community)
Španělsko
- Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia) - Junta de Andalucía (Regional Executive of Andalusia) - Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura) - Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha) - Junta de Castilla- León (Regional Executive of Castilla- León) - Gobierno Foral de Navarra (Regional Government of Navarre) - Govern de les Illes Balears (Government of the Balearic Islands) - Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia) - Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia) - Diputación General de Aragón (Regional Council of Aragon) - Gobierno de las Islas Canarias (Government of the Canary Islands) - Gobierno de Murcia (Government of Murcia) - Gobierno de Madrid (Government of Madrid) - Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Government of the Autonomous Community of the Basque Country) - Diputación Foral de Guipúzcoa (Regional Council of Guipúzcoa) - Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Regional Council of Vizcaya) - Diputación Foral de Alava (Regional Council of Alava) - Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid) - Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona) - Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canaria) - Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife) - Instituto de Crédito Oficial (Public Credit Institution) - Instituto Catalán de Finanzas (Finance Institution of Catalonia) - Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)
Řecko
- řecký text (National Telecommunications Organisation) - řecký text (National Railways Organisation) - řecký text (Public Electricity Company)
Francie
- La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund) - L'Agence francaise de développement (AFD) (French Development Agency) - Réseau Ferré de France (RFF) (French Rail Network) - Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund) - Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance) - Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board) - Entreprise miniére et chimique (EMC) (Mining and Chemicals Company)
Itálie
- Regions - Provinces - Municipalities - Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)
Lotyšsko
- Pašvaldibas (Local governments)
Polsko
- gminy (communes) - powiaty (districts) - województwa (provinces) - zwiazki gmin (associations of communes) - powiatów (association of districts) - województw (association of provinces) - miasto stoleczne Warszawa (capital city of Warsaw) - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture) - Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agricultural Property Agency)
Portugalsko
- Regiao Autónoma de Madeira (Autonomous Region of Madeira) - Regiao Autónoma dos Acores (Autonomous Region of Azores) - Municipalities
Česká republika
- Česká konsolidační agentura
Slovensko
- mestá a obce (municipalities) - Železnice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company) - Štátny fond cestného hospodárstva (State Road Management Fund) - Slovenské elektrárne (Slovak Power Plants) - Vodohospodárska výstavba (Water Economy Building Company)
MEZINÁRODNÍ SUBJEKTY:
Evropská banka pro obnovu a rozvoj Evropská investiční banka Asijská rozvojová banka Africká rozvojová banka Světová banka/Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)/ Mezinárodní měnový fond (IMF) Mezinárodní finanční korporace Meziamerická rozvojová banka Fond sociálního rozvoje Rady Evropy EURATOM
Evropské společenství
Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andská rozvojová korporace) Eurofima Evropské společenství uhlí a oceli Severská investiční banka Karibská rozvojová banka Jakékoliv mezinárodní závazky, k nimž mohly smluvní strany ve vztahu k výše uvedeným mezinárodním subjektům přistoupit, jsou ustanoveními článku 6 nedotčeny.
SUBJEKTY VE TŘETÍCH ZEMÍCH:
Subjekty, které splňují tato kritéria: 1) Subjekt je podle vnitrostátních kritérií jasně považován za veřejný orgán. 2) Tento veřejný orgán je netržním producentem, který spravuje a financuje skupinu činností, zejména poskytování netržního zboží a služeb, které jsou určeny k prospěchu obyvatelstva a jsou účinně kontrolovány ústřední vládou. 3) Tento veřejný orgán vytváří pravidelně vysoký dluh. 4) Daný stát je schopen zaručit, že tento veřejný orgán v případě doložky o hrubých úrocích ("gross-up") neuplatní předčasné splacení.
PŘEKLAD
HM Treasury
Room 3/31
1Horse Guards Road
London
SWIA 2HQ
UK
Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - kontakty v členských státech EU;
Antti Kalliomaki;
Ministr financí Finska.
27. června 2005
Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi členskými státy EU a Montserratem - oznámení o dokončení ratifikační procedury
V návaznosti na můj dopis ze dne 23. května 2005, jménem Montserratu, má vláda Spojeného království čest Vás informovat, že Montserrat dne 20. června 2005 splnil všechny vnitrostátní správní a procesní podmínky nezbytné pro vstup v platnost ustanovení Smluv o zdanění příjmů z úspor s 25 členskými státy EU. Montserrat bude aplikovat dohodnutá opatření od 1. července 2005 nebo účinnosti Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - v souladu s článkem 17, odst. 2 Směrnice a v souladu s příslušnými články Smluv o zdanění příjmů z úspor.
S pozdravem,
Helen Peacock
International Direct Personal Tax
Londýn, pondělí 27. června 2005.

Související dokumenty