11/2022 Sb.m.s. o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb

Schválený:
11/2022 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Anguille výpověď Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 9. prosince 20041).
S výpovědí Smlouvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. května 2018 listinu o výpovědi Smlouvy.
Platnost Smlouvy byla ukončena na základě článku 8 Smlouvy dne 1. ledna 2019.
1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb byla vyhlášena pod č. 99/2006 Sb. m. s.

Související dokumenty