227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Schválený:
227/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)
Změna: 210/2002 Sb.
Změna: 257/2004 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 126/2008 Sb.
Změna: 160/2010 Sb.
Změna: 227/2009 Sb., 158/2010 Sb.
Změna: 188/2011 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
HLAVA I
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
HLAVA II
zrušena
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
HLAVA III
zrušena
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 8a
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
HLAVA IV
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
HLAVA V
zrušena
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
HLAVA VI
zrušena
 
§ 24
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
HLAVA VII
zrušena
 
§ 27
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 28
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
 
§ 29
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:
"k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a)
1a) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".
 
ČÁST ČTVRTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 30
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
"l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,
m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 31
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ S POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 32
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,".
2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:
"r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57)
57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".
 
ČÁST SEDMÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 117/1994 SB.
 
§ 33
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:
V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 34
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
nadpis vypuštěn
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. XII zákona č.160/2010 Sb.
Přechodné ustanovení
Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) § 18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku.
1a) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
2) § 200d občanského soudního řádu.
2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
3) § 70 a násl. obchodního zákoníku.
3a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3b)
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
3d) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
4) § 116 občanského zákoníku.
5) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6) Např. § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
9) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

Související dokumenty