79/2008 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci

Schválený:
79/2008 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2007 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 6. června 2008.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
PŘEKLAD
Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále uváděné jako Strany),
INSPIROVÁNY tradičními přátelskými styky a srdečnými vztahy, které existují mezi oběma zeměmi;
S PŘÁNÍM rozvíjet a prohloubit hospodářskou, průmyslovou a rozvojovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;
S VĚDOMÍM nutnosti existence odpovídající právní úpravy pro vytvoření výhodných podmínek pro česko-indonéskou hospodářskou spolupráci v souladu s platnými zákony a předpisy v České republice a Indonéské republice;
V SOULADU s platnými zákony a předpisy v každé příslušné zemi,
se dohodly na následujícím:
Článek I
Předmět Dohody
Strany budou:
a) podporovat bilaterální hospodářskou, průmyslovou spolupráci;
b) podporovat a rozvíjet obchodní kontakty a související příležitosti;
c) napomáhat poznávání specifických investičních příležitostí v příslušných zemích;
d) podporovat rozvoj spolupráce ve výhodných oblastech vzájemného zájmu, zejména těch, které souvisí s hospodářským a sociálním rozvojem;
e) podporovat a rozvíjet finanční a bankovní spolupráci; a
f) posilovat rozvojovou spolupráci sledující celkové rozšíření hospodářských vztahů.
Článek II
Oblasti spolupráce
Strany, s přihlédnutím k současnému stavu a perspektivám hospodářské, průmyslové a rozvojové spolupráce, budou podporovat příznivé podmínky pro dlouhodobé podnikání, mezi jiným, v následujících oblastech:
a) přírodní zdroje, včetně řízení zdrojů v lesnictví, živočišné výrobě, v důlním průmyslu a vodním hospodářství;
b) rozvoj lidských zdrojů, zejména know-how a školicích programů;
c) energie;
d) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;
e) průmyslová zařízení a komponenty;
f) elektrický a elektrotechnický průmysl;
g) chemický a petrochemický průmysl;
h) turistika;
i) malé a střední podnikání;
j) spoje;
k) zemědělství a zpracování potravin;
l) životní prostředí včetně likvidace odpadů a úpravy vody;
m) výpočetní a informační technologie;
n) výrobky pro obranný a bezpečnostní systém;
o) infrastruktura včetně dopravních systémů;
p) certifikace a metrologii; a
q) jiné vzájemně dohodnuté oblasti spolupráce.
Článek III
Hospodářská a průmyslová spolupráce
Strany budou podporovat a usnadňovat širší spolupráci mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur, v čemž bude, mezi jiným, zahrnuta:
1. Hospodářská spolupráce
a) uskutečňovat výměnu informací o prioritách hospodářského vývoje, o národních hospodářských plánech a projekcích a dalších příslušných otázkách národní politiky a rozvoje;
b) poznávat a usnadňovat investičních příležitostí v soukromém sektoru a kvazistátních podnicích:
i) poskytováním informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jejich dalším vývoji;
ii) vyhledáváním specifických projektů a oborů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci;
iii) informováním příslušné podnikatelské veřejnosti o investičních příležitostech; a
iv) podporováním rozvoje finanční a bankovní spolupráce;
c) podporovat hospodářské a investiční mise, investiční spolupráci, analýzy trhu, výměnu obchodních a marketingových informací, podnikatelské a institucionální kontakty a ostatní iniciativy, které přiblíží potenciální podnikatelské partnery;
d) informovat o vhodných možnostech týkajících se obchodních a průmyslových veletrhů, výstav, misí a ostatních podpůrných aktivit;
e) umožnit ve veřejném a soukromém sektoru výměnu odborníků, techniků, investorů a zástupců podnikatelské sféry, jakož i materiálů a zařízení potřebných pro výkon činností v rámci této Dohody;
f) vyhledávat možnosti společného podnikání mezi českými a indonéskými podniky ve třetích zemích.
2. Průmyslová spolupráce
Prosazovat a rozvíjet průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejných i soukromých sektorů, včetně převodu technologie příslušnými cestami v souladu s jejich příslušnou hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami tak, že budou usnadňovat a podporovat:
a) zakládání společných podniků;
b) výměnu informací o technologiích a know-how, licenčních uspořádáních a průmyslovém poradenství;
c) převod technologií prostřednictvím know-how, zaškolování a výzkumných programů s cílem rozvíjet uplatnění, přizpůsobení a zlepšení dosavadních a nových technických výrobků, postupů a manažerských dovedností;
d) podněty ke zdokonalení kontroly jakosti a standardů výrobků, zejména v oblasti exportu;
e) kontakty mezi odbornou veřejností v oblasti průmyslu, vědy a technologie; a
f) výměnu názorů na přípravu a realizaci vědeckých a technologických postupů.
Článek IV
Rozvojová spolupráce
1. Strany sdílejí záměr uskutečňovat zásady rozvojové spolupráce na základě této Dohody a budou podporovat a usnadňovat širší zapojení soukromého sektoru do průmyslového a technologického růstu obou Stran.
2. Strany vyvinou úsilí k podpoře vytváření dlouhodobých vazeb mezi svými soukromými sektory vyhledáváním rozvojových projektů, zaměřených, mezi jiným, na:
a) podporu institucí pro plánování a ekonomické řízení v obou zemích prostřednictvím technické spolupráce a dalších mechanismů;
b) napomáhání rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím společných projektů českých a indonéských vzdělávacích, školicích a výzkumných institucí se zvláštním zřetelem k programům, které by zvýšily schopnost českých a indonéských organizací využívat nové technologie odpovídající jejich vývojovým potřebám;
c) pomoc při uskutečňování industrializace venkova a regionů, zvláště s ohledem na potřeby malých a středně velkých průmyslových odvětví; a
d) podněty, podporu a usnadňování jiných programů rozvoje podnikání.
Článek V
Práva k duševnímu vlastnictví
Strany si budou vzájemně poskytovat ochranu duševního vlastnictví v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je nedílnou součástí Dohody o zřízení WTO, jakož i s ostatními mezinárodními smlouvami týkajícími se duševního vlastnictví, jejichž jsou obě Strany smluvními stranami.
Článek VI
Instituce
1. Na provádění této Dohody bude z každé Strany dohlížet následující instituce:
a) v případě Indonéské republiky Koordinující ministerstvo hospodářství;
b) v případě České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu.
2. Provádění této Dohody bude vyžadovat úzkou součinnost a konzultace mezi oběma Stranami. Proto obě Strany tímto ustavují Smíšený hospodářský výbor (dále jen Smíšený výbor) za účelem plnění záměrů této Dohody. Smíšený výbor se bude scházet v pravidelných intervalech na úrovni vyšších úředníků, kteří budou působit jako spolupředsedové a jeho zasedání se budou konat střídavě v České republice a v Indonéské republice, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
3. Smíšený výbor může ustavit podvýbory nebo pracovní skupiny, jak bude nezbytné. Podle potřeby může výbor zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí, jakož i vedoucí představitele podnikové sféry zemí obou Stran s cílem napomoci provádění této Dohody. Ve specializovaných pracovních skupinách může být zahrnuta i účast soukromého sektoru.
4. Pokud Smíšený výbor nerozhodne jinak, spolupředsedové předloží na každém z jeho pravidelných zasedání zprávu, podávající přehled o činnosti podvýborů a pracovních skupin, které mohou být ustaveny v rámci této Dohody.
5. Úkoly Smíšeného výboru
Spolupráce bude zahrnovat ekonomické oblasti zájmu obou Stran. V rámci zákonů a předpisů platných v obou zemích budou základ činnosti Smíšeného výboru tvořit zejména následující náměty:
a) výměna názorů týkajících se makroekonomických otázek v obou zemích;
b) problematika související s podnikatelskými a investičními aktivitami;
c) podpora hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami zemí obou Stran;
d) další vzájemně odsouhlasené příslušné náměty.
Článek VII
Změny
Tato Dohoda může být po vzájemném souhlasu obou Stran doplněna nebo pozměněna písemnou formou. Doplněk nebo změna bude nedílnou součástí této Dohody.
Článek VIII
Řešení sporů
Jakékoliv sporné otázky vyplývající z výkladu anebo provádění této Dohody budou řešeny na přátelské úrovni prostřednictvím konzultací nebo jednání mezi oběma Stranami.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Tato Dohoda vstoupí v platnost datem přijetí pozdější diplomatické nóty potvrzující, že byly splněny všechny vnitrostátní právní postupy příslušné Strany pro vstup této Dohody v platnost.
2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu 5 (pěti) let a její platnost bude automaticky prodloužena o rok a dále ročně, pokud jedna ze Stran nepředá druhé písemné oznámení o ukončení její platnosti, šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.
3. Tato Dohoda bude prováděna bez újmy závazkům vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, jakož i závazkům vyplývajících z dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod České republiky a z dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv Indonéské republiky. Ustanovení této Dohody nemohou být tudíž uplatňována nebo vykládána tak, aby narušovala, nebo jinak ovlivňovala, závazky plynoucí z Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení států jihovýchodní Asie, podepsané v Kuala Lumpur 7. března 1980.
4. Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na platnost a trvání ujednání anebo programů sjednaných v jejím rámci, až do jejich dokončení.
Na důkaz tohoto, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými vládami za účelem podepsání Dohody, připojili svoje podpisy.
Dáno v Jakartě dne 12. listopadu 2007, ve 2 (dvou) původních vyhotoveních v anglickém jazyce.
 
     ZA VLÁDU                                   ZA VLÁDU
   ČESKÉ REPUBLIKY                              INDONÉSKÉ REPUBLIKY
 Ing. Martin Říman v. r.                           Mari Elka Pangestu v. r.
 ministr průmyslu a obchodu                           ministryně obchodu

Související dokumenty