16/1992 Sb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom

Schválený:
16/1992 Zb.
VYHLÁŠKA
Slovenského banského úradu
z 20. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
Slovenský banský úrad podľa § 30 ods. 7 a § 32 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a podľa § 5 ods. 4, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová "a to v súlade so zásadami hospodárenia so zásobami výhradných ložísk 2)" a poznámka pod čiarou č. 2.
2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:
"c) pri banskej činnosti množstvo hmôt uložených na odvaloch, výsypkách a odkaliskách (príloha č. 12)".
3. Názov tretej časti sa dopĺňa slovami "a oznamovanie ich výsledkov".
4. § 10 ods. 2 znie:
"(2) Organizácia neohlasuje
a) vrty z banských diel (podzemné vrty),
b) mapovacie, laboratórne a kamerálne geologické práce.".
5. § 10 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom povoľovaných obvodným banským úradom sa ohlasuje iba začatie, prerušenie a ukončenie prác (§ 13 ods. 1).".
6. V § 12 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
7. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
 
"§ 13a
Oznamovanie výsledkov banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
(1) Organizácia podá obvodnému banskému úradu ročne správu o vykonanej banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. 13) Správu predloží do 1 mesiaca po uplynutí kalendárneho roka.
(2) V správe organizácia uvedie výsledky
a) banskej činnosti podľa jednotlivých častí dokumentácie, ktorá bola podkladom pre povolenie banskej činnosti,
b) dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa jednotlivých častí plánu využívania ložiska.
13) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.".
8. V prílohe č. 1 vyhlášky sa v bode č. 1 na konci pripájajú slová "a odvalov".
9. V prílohe č. 4 vyhlášky sa v bode 1.4 na konci pripájajú slová "a nakladanie s vrtným jadrom, vrtnou drťou a výplachom".
10. V prílohe č. 5 vyhlášky sa v bode č. 1.4.3 na konci pripájajú slová "ako aj nakladanie s vrtným jadrom, vrtnou drťou a výplachom".
11. Za prílohou č. 11 sa dopĺňa nová príloha č. 12, ktorá vrátane nadpisu znie:
 
"PRÍL.12
Náležitosti evidencie odvalov, výsypiek a odkalísk a výkazu o množstve a druhoch uložených hmôt
1. Názov organizácie.
2. Názov katastrálneho územia.
3. Parcelné čísla pozemkov a ich plocha.
4. Údaje o tom, kto a akými rozhodnutiami povolil odval, výsypku alebo odkalisko.
5. Rok začatia a plánovaný rok ukončenia prác.
6. Údaje o množstve a druhu uložených hmôt a o voľnej kapacite podľa jednotlivých rokov.
7. Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov, ktorým patrí ochrana životného prostredia, objektov a záujmov podľa osobitných predpisov, prípadne z dohôd s fyzickými a právnickými osobami.
8. Mapová dokumentácia.".
Čl.II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:
Ing. Macko v.r.

Související dokumenty