91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Schválený:
91/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022
o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ PRODUKT
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Nestanoví-li tento zákon nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) jinak, použijí se na činnost poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu a pro dohled nad touto činností v závislosti na tom, o kterou finanční službu jde, právní předpisy upravující činnost poskytovatelů a distributorů této finanční služby a dohled nad touto činností.
 
§ 2
Příslušný orgán
Pravomoci příslušného orgánu podle přímo použitelných předpisů upravujících panevropský osobní penzijní produkt1) vykonává Česká národní banka.
 
§ 3
Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu
(1) Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu může podat
a) banka,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního pojištění,
d) obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
e) investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, nebo
f) samosprávný investiční fond, který je standardním fondem nebo je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
(2) Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu stanovených v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.
(3) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu, formát žádosti a její další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 4
Oznamovací povinnost distributora panevropského osobního penzijního produktu
(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, oznámí tuto skutečnost České národní bance.
(2) Oznámení podle odstavce 1 lze učinit pouze elektronicky. Formát oznámení a jeho další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 5
Odborná způsobilost
(1) Poskytovatel a distributor panevropského osobního penzijního produktu distribuují panevropský osobní penzijní produkt pouze tak, že osoba, která se přímo podílí na distribuci panevropského osobního penzijního produktu nebo je za jeho distribuci odpovědná, trvale splňuje podmínky odborné způsobilosti.
(2) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu, kterými jsou
a) znalosti regulace panevropského osobního penzijního produktu a
b) schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit panevropský osobní penzijní produkt a poskytnout mu doporučení.
(3) Rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí na odbornou způsobilost poskytovatele nebo distributora panevropského osobního penzijního produktu, jehož odborná způsobilost je upravena zákonem upravujícím distribuci pojištění a zajištění nebo zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.
 
§ 6
Zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu
(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se může vzdát registrace panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 tím, že podá žádost o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Žádost o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu lze podat pouze elektronicky. Formát žádosti a její další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Přílohou žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu je plán zabezpečení ochrany zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu (dále jen "plán zabezpečení ochrany"). S předložením plánu zabezpečení ochrany může poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu spojit podání žádosti o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli.
(4) Plán zabezpečení ochrany obsahuje alespoň popis postupu směřujícího k zabezpečení trvání závazků ze smluv o panevropském osobním penzijním produktu u jiného poskytovatele.
(5) Je-li řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu zahájeno z moci úřední, vyzve Česká národní banka poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu spolu s oznámením o zahájení řízení, aby jí plán zabezpečení ochrany do 30 dní ode dne doručení výzvy předložil.
 
§ 7
Ochrana zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu při zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu
Je-li zahájeno řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu, vyvine poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu veškeré úsilí, které lze po něm požadovat, aby v případě zrušení registrace byly ochráněny zájmy účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu.
 
§ 8
Postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli
(1) Je-li zahájeno řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu, může poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu postoupit smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli.
(2) K účinnosti právního jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, se vyžaduje souhlas České národní banky. Tento souhlas nahrazuje souhlas účastníků panevropského osobního penzijního produktu. Účastník panevropského osobního penzijního produktu není účastníkem řízení o udělení tohoto souhlasu.
(3) Česká národní banka souhlas k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, udělí, jestliže
a) je zajištěna ochrana zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu,
b) poskytovatel, jemuž mají být smlouvy postoupeny, s postoupením souhlasí a
c) poskytovateli, jemuž mají být smlouvy postoupeny, byla udělena registrace panevropského osobního penzijního produktu ve vztahu ke smlouvám, které mu mají být postoupeny.
(4) Podal-li poskytovatel, jemuž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny, žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu ve vztahu ke smlouvám, které mu mají být postoupeny, Česká národní banka řízení o žádosti o udělení souhlasu k právnímu jednání přeruší po dobu řízení o žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu.
(5) Žádost o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek podle odstavce 3.
(6) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení souhlasu, formát žádosti a její další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 9
Rozhodnutí o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli
(1) Je-li zahájeno řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu, může Česká národní banka rozhodnout o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli, jestliže
a) poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu
1. nepodá žádost o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, do 30 dní ode dne zahájení řízení o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu, nebo tato žádost byla zamítnuta nebo řízení o ní bylo zastaveno, nebo
2. nepostoupí smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli do 30 dní ode dne vykonatelnosti rozhodnutí, jímž mu byl k tomuto právnímu jednání udělen souhlas,
b) je zajištěna ochrana zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu,
c) poskytovatel, jemuž mají být smlouvy postoupeny, s postoupením souhlasí a
d) poskytovateli, jemuž mají být smlouvy postoupeny, byla udělena registrace panevropského osobního penzijního produktu ve vztahu ke smlouvám, které mu mají být postoupeny.
(2) Účinnost postoupení smluv nastává dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu.
 
§ 10
Společná ustanovení k postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli
(1) Po dobu řízení o žádosti o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, a řízení o vydání rozhodnutí o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, jemuž byly smlouvy postoupeny, informuje o této skutečnosti účastníky panevropského osobního penzijního produktu do 30 dní ode dne nabytí vykonatelnosti rozhodnutí podle § 8 odst. 3 nebo § 9 odst. 1.
(3) Odstavce 1 a 2, § 6 odst. 3 až 5 a § 8 a 9 se nepoužijí pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 a použijí se obdobně ustanovení zákona upravujícího pojišťovnictví o převodu pojistného kmene.
 
§ 11
Změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu
(1) Právní jednání, jímž účastník panevropského osobního penzijního produktu uplatňuje právo na změnu poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu, vyžaduje písemnou formu.
(2) Přijímající poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu bez zbytečného odkladu poskytne účastníkovi panevropského osobního penzijního produktu kopii písemnosti zachycující právní jednání podle odstavce 1 opatřenou potvrzením o tom, že tomuto poskytovateli došla.
 
§ 12
Dohled
Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu a depozitáře stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími panevropský osobní penzijní produkt1) vykonává Česká národní banka.
 
§ 13
Informační povinnost
(1) Poskytovatel a distributor panevropského osobního penzijního produktu a depozitář poskytují České národní bance informace potřebné pro výkon její působnosti podle tohoto zákona.
(2) Rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle odstavce 1 stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) a prováděcí právní předpis.
(3) Poskytovatel a distributor panevropského osobního penzijního produktu, depozitář a jejich spolupracující osoba, zejména auditor a pojistný matematik, poskytnou České národní bance na její výzvu další informace a vysvětlení potřebné pro výkon její působnosti podle tohoto zákona.
(4) Povinnost podle odstavce 3 obdobně platí i pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že porušuje podmínky použití označení podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
 
§ 14
Opatření k nápravě
(1) Jestliže činnost poskytovatele nebo distributora panevropského osobního penzijního produktu nebo depozitáře není v souladu s tímto zákonem nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím panevropský osobní penzijní produkt1), může jim Česká národní banka podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku uložit opatření k nápravě spočívající v povinnosti ve stanovené lhůtě
a) odstranit zjištěný nedostatek, nebo
b) vyměnit
1. člena řídícího orgánu právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování této osoby,
2. člena kontrolního orgánu právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn dohlížet rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat, nebo
3. jinou osobu ve vedoucí funkci.
(2) Poskytovatel a distributor panevropského osobního penzijního produktu a depozitář, kterému Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informují Českou národní banku bez zbytečného odkladu o způsobu splnění opatření k nápravě.
 
§ 15
Přestupky poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu
(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností týkajících se služby přenositelnosti podle čl. 18 až 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
b) nesplní některou z oznamovacích povinností podle čl. 21 odst. 1, 2 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
c) nesplní povinnost podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
d) nesplní některou z informačních povinností podle čl. 24 věty poslední, čl. 33 odst. 1, čl. 35 odst. 6, čl. 38 nebo 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
e) nesplní některou z povinností týkajících se dohledu nad produktem a jeho řízení podle čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
f) nesplní některou z povinností týkajících se sdělení klíčových informací podle čl. 26, 27, čl. 28 odst. 1 až 4, čl. 29, čl. 30 odst. 1 nebo čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
g) nesplní některou z povinností týkajících se upřesnění požadavků a potřeb nebo poskytování poradenství podle čl. 34 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
h) nesplní některou z povinností týkajících se přehledu dávek panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 35 odst. 1 až 5, čl. 36 odst. 1 nebo čl. 37 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
i) nemá systém, strukturu nebo písemnou koncepci podle čl. 40 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
j) poruší některé z investičních pravidel podle čl. 41 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
k) nenabídne účastníkovi panevropského osobního penzijního produktu investiční možnosti zahrnující základní panevropský osobní penzijní produkt podle čl. 42 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
l) nesplní některou z povinností týkajících se změny investiční možnosti podle čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
m) nesplní některou z povinností týkajících se základního panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 45 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
n) nesplní některou z povinností týkajících se technik snižování rizik podle čl. 46 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
o) nesplní některou z povinností týkajících se vyřizování stížností podle čl. 50 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
p) nesplní některou z povinností týkajících se služby změny poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 52 až 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
q) nesplní některou z povinností týkajících se změny formy vyplácení dávek podle čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
r) nesplní některou z povinností týkajících se osobního plánu odchodu do důchodu podle čl. 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
s) distribuuje panevropský osobní penzijní produkt v rozporu s § 5 odst. 1,
t) nesplní některou z informačních povinností podle § 10 odst. 2, § 13 nebo § 14 odst. 2, nebo
u) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 14 odst. 1.
(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. c), d), e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nabídne panevropský osobní penzijní produkt se zárukou, aniž jsou splněny podmínky podle čl. 42 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
(3) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. c), e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nejmenuje depozitáře podle čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
(4) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), c), d), e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nabídne panevropský osobní penzijní produkt s možností zajistit krytí biometrických rizik, aniž jsou splněny podmínky podle čl. 49 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
(5) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/20882), v platném znění.
(6) Přijímající poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že neposkytne účastníkovi panevropského osobního penzijního produktu kopii písemnosti zachycující právní jednání podle § 11 odst. 2.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až p) nebo s) nebo odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do
a) 129 420 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu poskytovatele podle jeho nejnovější dostupné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v případě jejího povinného sestavování, přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a) nebo částku určenou podle písmene b).
(8) Za přestupek podle odstavce 1 písm. q), r), t) nebo u) nebo odstavce 4, 5 nebo 6 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
 
§ 16
Přestupky distributora panevropského osobního penzijního produktu
(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z informačních povinností podle čl. 18 odst. 2, čl. 24 věty poslední, čl. 33 odst. 1, čl. 35 odst. 6, čl. 38 nebo 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
b) nejedná podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
c) nezavede opatření podle čl. 25 odst. 1 věty poslední nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
d) nesplní některou z povinností týkajících se sdělení klíčových informací podle čl. 26, 27, čl. 28 odst. 1 až 4, čl. 29, čl. 30 odst. 1 nebo čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
e) nesplní některou z povinností týkajících se upřesnění požadavků a potřeb nebo poskytování poradenství podle čl. 34 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
f) nesplní některou z povinností týkajících se vyřizování stížností podle čl. 50 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238,
g) nesplní oznamovací povinnost podle § 4,
h) distribuuje panevropský osobní penzijní produkt v rozporu s § 5 odst. 1,
i) nesplní některou z informačních povinností podle § 13 nebo § 14 odst. 2, nebo
j) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 14 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti spočívající v distribuci panevropského osobního penzijního produktu až na 5 let.
 
§ 17
Přestupky depozitáře
(1) Depozitář se dopustí přestupku tím, že
a) nejedná podle § 62 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
b) poskytne investiční nástroj v rozporu s § 63 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
c) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 64 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
d) neoznámí skutečnost podle § 64 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
e) vykonává činnost, z jejíhož výkonu může plynout střet zájmů, aniž má zavedeny organizační předpoklady podle § 65 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
f) nemá vytvořeny předpoklady podle § 69 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
g) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
h) nemá v úschově majetek, jehož povaha to umožňuje, podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
i) nezajistí evidenci majetku podle § 71 odst. 1 písm. c) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
j) nezřídí, nevede nebo neeviduje peněžní účty, neukládá peněžní prostředky nebo nekontroluje pohyb peněžních prostředků podle § 72 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
k) neprovede kontrolu podle § 73 odst. 1 nebo 3 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
l) neprovede příkaz podle § 73 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
m) pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti, kterou zahrnují činnosti podle § 71 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v rozporu s některým z předpokladů podle § 77 nebo 78 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
n) nesplní některou z informačních povinností podle § 13 nebo § 14 odst. 2, nebo
o) nesplní uložené opatření k nápravě podle § 14 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až m) lze uložit pokutu do
a) 129 420 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu depozitáře podle jeho nejnovější dostupné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v případě jejího povinného sestavování, přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a) nebo částku určenou podle písmene b).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo o) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
 
§ 18
Další přestupky
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší podmínky použití označení podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238.
(3) Právnická, fyzická nebo podnikající fyzická osoba, která není poskytovatelem ani distributorem panevropského osobního penzijního produktu ani depozitářem, se dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 13 odst. 3 a 4.
(4) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do
a) 129 420 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její nejnovější dostupné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v případě jejího povinného sestavování, přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a) nebo částku určenou podle písmene b).
(5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 2 lze uložit pokutu do
a) 18 120 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená částka částku podle písmene a).
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
 
§ 19
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
 
§ 20
Uveřejnění rozhodnutí
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách pravomocné rozhodnutí o přestupku nebo o uložení opatření k nápravě, které vydala podle tohoto zákona, a informaci o tom, že proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba podle zákona upravujícího správní soudnictví nebo že proti rozhodnutí soudu o této žalobě byla podána kasační stížnost, a informaci o tom, jak bylo o této žalobě nebo kasační stížnosti rozhodnuto.
(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí o přestupku nebo o uložení opatření k nápravě podle odstavce 1 na nezbytně nutnou dobu bez uvedení identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem nebo o osobě, které bylo uloženo opatření k nápravě, jestliže by uveřejnění těchto údajů
a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu.
(3) Rozhodnutí o přestupku nebo o uložení opatření k nápravě podle odstavce 1 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje osoby uznané vinnou přestupkem nebo osoby, které bylo uloženo opatření k nápravě, se uveřejní jen na nezbytně nutnou dobu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů3) a zákona upravujícího zpracování osobních údajů.
 
§ 21
Seznamy
(1) Česká národní banka vede v elektronické podobě seznam
a) poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu, jimž vydala rozhodnutí o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
b) poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří jsou oprávněni poskytovat panevropský osobní penzijní produkt v České republice, a
c) distributorů panevropského osobního penzijního produktu, kteří České národní bance oznámili zahájení distribuce panevropského osobního penzijního produktu v České republice podle § 4.
(2) Česká národní banka uveřejňuje seznamy podle odstavce 1 na svých internetových stránkách. V případě změn zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.
(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně údajů zapsaných v seznamech podle odstavce 1, tyto seznamy bez zbytečného odkladu aktualizuje.
 
§ 22
Zmocnění
Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 8 odst. 6 a § 13 odst. 2.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
 
§ 23
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
"k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem,
l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření,
m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu.".
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
"k) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem,
l) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření,
m) osoba, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 
§ 24
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 204/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 298/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 14b odst. 4 písm. a) bodě 3 se za slovo "včetně" vkládají slova "panevropského osobního penzijního produktu a".
2. V § 14b odst. 4 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " , včetně panevropského osobního penzijního produktu".
 
§ 25
Přechodné ustanovení
Získání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb v rozsahu odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prokázat osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 5 odst. 1 tím není dotčeno.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
 
§ 26
V položce 65 bodě 3 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se doplňuje písmeno c), které zní:
"c) panevropského osobního penzijního produktu podle nařízení       Kč    10 000".
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
 
§ 27
V § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, se na konci textu bodu 3 doplňují slova "včetně panevropského osobního penzijního produktu".
 
§ 28
Přechodné ustanovení
Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění v rozsahu odborných znalostí a dovedností pro skupinu odbornosti distribuce životního pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze prokázat osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 5 odst. 1 tím není dotčeno.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
 
§ 29
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/896 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Související dokumenty