Vyhláška č. 310/2020 Sb., . kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
310/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. června 2020,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl.I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb. a vyhlášky č. 397/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 43 odst. 2 písm. b) a § 43 odst. 5 písm. a) a h) se slova "zvýšení či snížení" nahrazují slovem "změny".
2. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a na položky rozvahy "C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu", "C.IV.2. Zvláštní výdajový účet" a "C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu"".
3. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , přičemž zisk se vykazuje se záporným znaménkem a ztráta s kladným znaménkem".
4. V § 43 odst. 4 písm. a) se slovo "pohyby" nahrazuje slovy "změny stavu" a slova "měly za následek zvýšení nebo snížení" se nahrazují slovy "byly způsobeny zvýšením či snížením".
5. V § 43 odst. 4 písm. b) až e) se slova "zvýšení či snížení" nahrazují slovy "změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením".
6. V § 43 odst. 6 písm. a) se slova "zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků" nahrazují slovy "změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek".
7. V § 43 odst. 6 písm. b) se slova "zvýšení či snížení" nahrazují slovem "změny", slova "způsobené změnou struktury a" se nahrazují slovy " , které byly způsobeny" a na konci textu písmene se doplňují slova "a fondů účetní jednotky podle § 27".
8. V § 43 odst. 6 písm. c) a d) se slova "zvýšení či snížení" nahrazují slovy "změny stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či snížením".
9. V § 43 odst. 7 písm. a) se slova "celkové zvýšení či snížení" nahrazují slovy "celkovou změnu".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2021 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení § 43 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2020.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.