134/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
134/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. června 1997,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 289/1997 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Změna a doplnění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "k uplatnění nároku na plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod [§ 4 písm. b) a c)]" nahrazují slovy "být účastníkem řízení o přiznání plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)]" a na konci se tečka vypouští a připojují se tato slova: "a trvá až do dosažení zletilosti.".
2. V § 3 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům platí obdobně ustanovení občanského zákoníku.".
3. V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci čárka nahrazuje spojkou "a" a připojují se tato slova: "vojáci v další službě,5)".
4. V § 5 odst. 1 písm. m) se za slovo "střední" vkládají tato slova: "nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola")".
5. V § 5 odst. 1 písm. n) se na konci čárka nahrazuje spojkou "a" a připojují se slova, která včetně poznámky č. 28) znějí: "nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a); podmínka vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání se pro účely tohoto zákona považuje za splněnou po dobu, za kterou podle zvláštního zákona náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání před vzetím do této evidence.28)
28) § 12 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.".
6. V § 5 odst. 1 písm. t) se vypouští slovo "důchodovém".
7. V § 5 odst. 3 se ve větě první slova "jestliže rodič zemřel nebo opustil domácnost" nahrazují slovy "bylo-li dítě svěřeno druhému manželu do výchovy rozhodnutím soudu nebo zemřel-li druhý rodič, anebo není-li znám" a na konci se připojuje tato věta: "Ustanovení věty druhé platí obdobně též pro osobu, která pečuje o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.".
8. V § 6 odst. 2 se za slova "podle § 11" vkládají tato slova: "odst. 1 písm. a)".
9. V § 10 odst. 5 písm. a) větě druhé se slova "též přerušení této činnosti, pokud toto přerušení trvalo" nahrazují slovy "vždy přerušení této činnosti, a to ode dne přerušení této činnosti, pokud po měsíci, v němž došlo k tomuto přerušení, trvalo toto přerušení".
10. V § 10 odst. 5 se v písmenu c) na konci připojuje slovo "nebo", v písmenu d) se na konci čárka nahrazuje tečkou a vypouští se slovo "nebo"; písmeno e) se vypouští.
11. V § 11 odst. 2 větě první a v § 47 odst. 1 písm. a) se za slova "nemocenského pojištění" vkládá slovo "(péče)".
12. V § 16 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.".
13. V § 16 odst. 4 větě druhé se za slova "do vyměřovacího základu," vkládají tato slova: "dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b),".
14. V § 16 odst. 4 písm. b) se na konci vypouští čárka a připojují se tato slova: "nebo starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i vyplácení obdobných důchodů od zahraničního nositele pojištění,".
15. V § 16 odst. 4 písm. e) se slova "péče o osoby uvedené" nahrazují slovy "účasti na pojištění osob uvedených".
16. § 16 odst. 4 písm. g) zní:
"g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n),".
17. § 16 se doplňuje odstavcem 7, který zní:
"(7) Osobní vyměřovací základ a roční vyměřovací základ pojištěnce se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.".
18. § 19 odst. 1 zní:
"(1) Starobní, plný invalidní a částečný invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen, vynásobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z vyměřovacích základů stanovených za rozhodné období (§ 18), postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, považuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ, z něhož byl tento důchod vyměřen, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový základ stanovený podle věty první a druhé.".
19. V § 19 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z průměrného měsíčního výdělku stanoveného za rozhodné období, postupuje se podle odstavce 1 věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu.".
20. V § 20 odst. 5 písm. a) se na konci připojují slova, která včetně poznámky č. 29) znějí: "vzdělávání těžce zdravotně postiženého dítěte osvobozeného od povinné školní docházky29) a dále studium na gymnáziu nebo na taneční konzervatoři, jde-li o školní roky, jimiž dítě završuje počet let potřebných pro splnění povinné školní docházky,
29) § 37 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.".
21. V § 21 se za slova "povolání se" vkládají tato slova: "pro účely tohoto zákona" a v písmenu b) se vypouštějí slova "a ve speciálních školách".
22. Dosavadní text § 21 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které včetně poznámek č. 30) až 33) znějí:
"(2) Podle odstavce 1 se středními školami rozumí takové školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol,30) a dále školy ozbrojených sil a ozbrojených sborů a školy požární ochrany;31) přípravou pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností se rozumí taková příprava prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.32)
(3) Za studium na vysokých školách podle odstavce 1 se považuje také obsahově ucelená část vysokoškolského studia a postgraduální studium absolventů vysokoškolského studia.33) Za studium na středních školách se pro účely tohoto zákona považuje také příprava na speciálních školách.
30) § 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
31) § 23 odst. 3 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. § 53 a násl. zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
32) § 13 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 272/1992 Sb.
33) § 21 a 22 zákona č. 172/1990 Sb.".
23. § 22 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 34) zní:
"b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku,34) v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium,
34) § 25 a 38 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.".
24. V § 22 odst. 2 písm. b) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).".
25. § 23 odst. 2 písm. b) zní:
"b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,".
26. V § 23 odst. 2 písm. b) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole; to platí obdobně, jde-li o studium uvedené v § 21 odst. 3.".
27. V § 25 odst. 1 větě první se za slovo "který" vkládají tato slova: "utrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na pojištění a který" a za slovo "poměry" se vkládají tato slova: "platných v době vzniku plné nebo částečné invalidity následkem tohoto úrazu".
28. V § 29 písm. a) se vypouštějí slova "podle § 32".
29. Dosavadní text § 30 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 až 4, které znějí:
"(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku též, jestliže
a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,
b) ke dni, od něhož má být starobní důchod přiznán, je poživatelem částečného invalidního důchodu nebo se mu částečný invalidní důchod nevyplácí z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. c) nebo § 46 odst. 2, a
c) ke dni uvedenému v písmenu b) do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky.
(3) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku též, jestliže
a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,
b) pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň po dobu pěti let, a
c) nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu uvedenou v písmenu b) zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše pět let.
(4) Nárok na starobní důchod podle odstavců 2 a 3 vzniká, splní-li se podmínky uvedené v těchto odstavcích do 31. prosince 2006.".
30. V § 31 odst. 1 písm. b) se za slovo "mu" vkládají tato slova: "ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává,".
31. V § 34 odst. 1, § 41 odst. 2 větě první a § 45 odst. 2 větě první se za slova "výpočtového základu" vkládá slovo "měsíčně".
32. V § 36 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 před 1. lednem 2007, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje u pojištěnců, kteří ke dni, od něhož se starobní důchod přiznává,
a) nedosáhli věkových hranic uvedených v § 32 odst. 1, popřípadě snížených věkových hranic uvedených v § 74, 76 a § 94 písm. a), o 0,6 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku [§ 32 odst. 2 a 3, § 74, 76 a § 94 písm. a)],
b) dosáhli věkových hranic uvedených v § 32 odst.1, o 0,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku (§ 32 odst. 2 a 3);
výše procentní výměry po snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
33. V § 36 odst. 2 se za slova "podle § 31" vkládají tato slova: "po 31. prosinci 2006".
34. V § 37 odst. 1 písm. b) se slova "do konce kalendářního roku, v němž poživatel starobního důchodu dosáhl věku vyššího o dva roky, než činil věk v kalendářním roce, v němž vznikl nárok na starobní důchod podle § 29" nahrazují slovy "dvou let po vzniku nároku na tento důchod".
35. § 37 odst. 3 zní:
"(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pojištěnce, který dosáhl věku 65 let.".
36. § 37 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Období dvou let po vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se počítá od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikl nárok na starobní důchod; tímto obdobím se přitom rozumí 24 kalendářních měsíců. K příjmu z výdělečné činnosti [odstavec 1 písm. a) bod 1] dosaženému v kalendářním měsíci, do něhož spadá den, od něhož se přiznává starobní důchod, se nepřihlíží, je-li tato činnost ukončena před tímto dnem.".
37. § 39 odst. 2 se vypouští.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
38. V § 39 odst. 2 části věty za středníkem se slovo "možnost" nahrazuje slovem "schopnost".
39. zrušen
40. V § 41 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Pokud pojištěnci ke dni vzniku nároku na plný invalidní důchod trval nárok na částečný invalidní důchod, činí výše procentní výměry plného invalidního důchodu nejméně částku, kterou činila procentní výměra dosavadního částečného invalidního důchodu.".
41. V § 41 odst. 3 větě první se za slova "důchodového věku" vkládají tato slova: "uvedeného v § 32".
42. V § 42 odst. 1 se slova "z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohla být účastna pojištění" nahrazují slovy "nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40)".
43. § 42 odst. 2 věta první zní:
"Výše procentní výměry plného invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.".
44. V § 42 odst. 3 a 4 se slova "Plný invalidní důchod" nahrazují slovy "Procentní výměra plného invalidního důchodu".
45. V § 42 odst. 3 části věty za středníkem se za slova "v České republice" vkládají tato slova: "po ukončení povinné školní docházky".
46. § 42 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Jestliže poživatel plného invalidního důchodu je výdělečně činný v cizině, plný invalidní důchod se po dobu této výdělečné činnosti nevyplácí.".
47. V § 44 odst. 1 větě druhé se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".
48. V § 44 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, pokud bezprostředně před vznikem částečné invalidity byl pobírán plný invalidní důchod přiznaný podle § 42 odst. 1, popřípadě podle obdobných ustanovení předpisů platných před 1. lednem 1996.".
49. V § 45 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod s přihlédnutím k § 44 odst. 3 větě druhé, činí výše procentní výměry částečného invalidního důchodu polovinu procentní výměry uvedené v § 42 odst. 2 větě první.".
50. V § 46 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pojištěnce, který dosáhl věku 65 let.".
51. § 46 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Částečný invalidní důchod se však vyplácí v plné výši, jestliže úhrnný příjem z výdělečné činnosti za kalendářní rok uvedený v § 47 odst. 2 nepřesahuje dvanáctinásobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu, k 1. lednu kalendářního roku, za který se podle § 47 odst. 2 stanoví průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti. Předchází-li rok přiznání částečného invalidního důchodu kalendářnímu roku, v němž se podle § 47 provádí kontrola pojištěncova průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti, upraví se dvanáctinásobek částky uvedené ve větě první úměrně počtu kalendářních dnů pobírání tohoto důchodu v kalendářním roce.".
52. V § 47 odst. 1 se v části věty před středníkem za slova "odstavci 2" vkládají tato slova: "větě první" a v části věty za středníkem se slova "berou v úvahu pouze ty příjmy, z nichž se platí pojistné" nahrazují slovy "za příjem z výdělečné činnosti považuje vyměřovací základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona"; v písmenu a) se za slovem "činnosti" čárka nahrazuje slovem "nebo".
53. V § 47 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu příjmů z výdělečné činnosti za období stanovené ve větě první a počtu kalendářních dnů připadajících na toto období; jsou-li v tomto období doby vyloučené podle odstavce 1 písm. a) až c), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na toto období.".
54. V § 47 odst. 7 se vypouštějí slova " ,nejdříve však od splátky tohoto důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž byl předložen přehled podle odstavce 3 nebo 4".
55. § 48 odst. 1 zní:
"(1) Srovnatelný vyměřovací základ pojištěnce je osobní vyměřovací základ, z něhož byl částečný invalidní důchod vyměřen, vynásobený koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok o tři roky předcházející roku, v němž se podle § 47 provádí kontrola pojištěncova průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za předposlední rok rozhodného období (§ 18). Pokud rozhodné období nečiní aspoň dva kalendářní roky, postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku, v němž byl přiznán částečný invalidní důchod. Pokud pojištěnec před přiznáním částečného invalidního důchodu měl nárok na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a při přiznání částečného invalidního důchodu se vycházelo z vyměřovacího základu, z něhož byl vyměřen dřívější plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, vychází se pro účely věty první z rozhodného období stanoveného pro vyměření dřívějšího plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu; pokud však rozhodné období, z něhož byl vyměřen dřívější důchod, nečinilo aspoň dva kalendářní roky, postupuje se obdobně podle věty druhé s tím, že místo kalendářního roku, v němž byl přiznán částečný invalidní důchod, se bere v úvahu kalendářní rok, v němž byl přiznán tento dřívější důchod.".
56. § 48 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Nebyl-li částečný invalidní důchod vyměřen z výpočtového základu ani z průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných před 1. lednem 1996, považuje se v těchto případech za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku, v němž byl přiznán částečný invalidní důchod; pokud měl pojištěnec před přiznáním částečného invalidního důchodu nárok na plný invalidní důchod, platí zde přiměřeně ustanovení odstavce 1 věty třetí.".
57. V § 54 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "přitom se výše důchodu vypočtená ke dni vzniku nároku na důchod zaokrouhluje zvlášť.".
58. V § 56 odst. 3 větě první se za slova "nebo 4" vkládají tato slova: "nebo oznámení podle § 47 odst. 3" a slova "tento přehled" se nahrazují slovy "tento doklad".
59. V § 65 odst. 1 se slova "na důchod" nahrazují slovy "na výplatu důchodu".
60. V § 66 odst. 1 se vypouštějí slova "do ciziny".
61. zrušen
62. zrušen
63. zrušen
64. zrušen
65. V § 71 odst. 1 se na konci připojují tyto věty:
"Pro účely porovnání výší starobních, plných invalidních a částečných invalidních důchodů podle věty první se výší těchto důchodů rozumí procentní výměry těchto důchodů. Výše základní výměry starobního, plného invalidního a částečného invalidního důchodu, pokud se jejich výše stanoví po 31. prosinci 1995 s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, se stanoví podle předpisů platných ke dni, od něhož se přiznává důchod; přitom v této výši základní výměry důchodu je zahrnuto zvýšení o pevnou částku.".
66. V § 71 odst. 2 se slova "do 31. prosince 2016" nahrazují slovy "do 31. prosince 2018".
67. V § 71 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje spojkou "a" a připojují se tato slova: "při určení dopočtené doby se postupuje podle § 41 odst. 3.".
68. zrušen
69. V § 76 odst. 1 se za větu první vkládá tato věta:
"Ustanovení § 74 věty druhé platí zde obdobně." a na konci se připojuje tato věta: "Výše procentní výměry starobního důchodu podle věty první se zvyšuje podle § 34 odst. 2 po dosažení 55 let věku.".
70. V § 79 větě první se vypouštějí slova "a odst. 2".
71. Za § 80 se vkládají nové § 80a a 80b, které včetně poznámky č. 35) znějí:
 
"§ 80a
Pro účely srovnatelného vyměřovacího základu pojištěnce podle § 48 se v případě, že částečný invalidní důchod byl vyměřen z průměrného měsíčního výdělku (§ 48 odst. 2) stanoveného za rozhodné období, jehož předposledním rokem byl rok spadající do období před rokem 1994, upraví průměrný měsíční výdělek neomezený podle § 12 odst. 6 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, z něhož byl vyměřen tento důchod, tak, že se vynásobí koeficientem
a) 1,15, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok předcházející roku 1991,
b) 1,20, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok 1991,
c) 1,25, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok 1992, a
d) 1,35, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok 1993.
 
§ 80b
Na žádost poživatele částečného invalidního důchodu se při stanovení srovnatelného vyměřovacího základu podle § 48 odst. 2 místo z průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl částečný invalidní důchod vyměřen, vychází ze srovnatelného výdělku určeného podle předpisů platných ke dni 1. října 1988,35) který byl použit při nejbližší kontrole podstatného poklesu výdělku po 30. září 1988; při stanovení koeficientu podle § 48 odst. 1 věty první se místo všeobecného vyměřovacího základu za předposlední rok rozhodného období použije všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející roku, v němž proběhla nejbližší kontrola podstatného poklesu výdělku po 30. září 1988. Ustanovení věty první platí, jen je-li takto stanovený srovnatelný vyměřovací základ vyšší; přitom se nepostupuje podle § 80a.
35) § 177 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.".
72. V § 94 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "ustanovení § 74 věty druhé platí zde obdobně,".
73. V § 98 větě druhé se za slova "na tento příplatek" připojují tato slova: "podle zákona o soudní rehabilitaci a zákona o mimosoudních rehabilitacích".
74. § 99 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Základní výměra důchodu přiznaného po 31. prosinci 1995 podle předpisů platných před 1. lednem 1996 se stanoví ve výši, v jaké náleží podle předpisů platných ke dni, od něhož se důchod přiznává.".
75. Dosavadní text § 104 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 36) zní:
"(2) Doby zaměstnání před 1. lednem 1996, u nichž podle předpisů platných před tímto dnem byla stanovena podmínka, aby zakládaly nemocenské pojištění,36) se považují za dobu pojištění (§ 13 odst. 1), jen pokud zakládaly nemocenské pojištění v době svého trvání.
36) § 8 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.".
76. zrušen
77. V § 107 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Vláda zvýší nařízením procentní výměry důchodů přiznávaných v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů, a to o stejný počet procent, o který byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů, které byly přiznány v tomto kalendářním roce před zvýšením důchodů.".
78. V § 108 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje spojkou "a" a připojují se tato slova: "způsob přepočtu příjmů z výdělečné činnosti v cizině na českou měnu,".
79. § 108 odst. 1 se doplňuje novým písmenem e), které zní:
"e) postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám za období před 1. lednem 1996.".
Čl.II
Změna a doplnění zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., (úplné znění č. 87/1996 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 2 větě první se za slova "rozhodnutí podle" vkládají tato slova: "§ 6 odst. 4 písm. a) bod 6 a".
2. Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Česká správa sociálního zabezpečení je právnickou osobou.".
3. V § 6 odst. 4 písm. g) bodu 2 se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "na základě žádosti malé organizace nebo zaměstnance malé organizace sdělují výši vypláceného nemocenského zaměstnancům malé organizace za kalendářní měsíc pro účely splnění ohlašovací povinnosti podle § 41 odst. 1 věty druhé a § 50 odst. 1; tyto údaje se sdělují pouze o těch zaměstnancích, popřípadě těm zaměstnancům, jichž se tyto údaje na základě těchto ustanovení týkají,".
4. V § 6 odst. 4 písm. k) se slovo "zaměstnání" nahrazuje slovem "pojištění" a za slova "náhradních dob" se vkládá slovo "pojištění".
5. V § 7 písm. f) se vypouštějí slova "písm. c),".
6. § 8 odst. 1 písm. d) zní:
"d) zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,".
7. V § 8 odst. 1 písm. h) se vypouštějí slova "nebo bytu v rodinném domku".
8. § 10 odst. 1 zní:
"(1) Obec rozhoduje v přenesené působnosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (§ 118 odst. 3).".
9. § 16 se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámek č. 70) a 71) zní:
"(3) Uznávání nemocí z povolání70) pro účely důchodového pojištění a pro účely zvláštních zákonů71) provádějí určená zdravotnická zařízení; seznam těchto zařízení a bližší úpravu postupu při uznávání nemocí z povolání stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
70) § 25 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
71) Např. § 190 odst. 3 zákoníku práce, § 45 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".
10. V § 37 odst. 1 písm. g) se za slovo "vyplácí," vkládají tato slova: "druh starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 74, 76 a 94 zákona o důchodovém pojištění) a datum vzniku nároku na starobní důchod,".
11. § 37 se doplňuje odstavcem 6, který zní:
"(6) Jde-li o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, vede příslušný úřad práce v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Úřad práce zasílá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání náleželo hmotné zabezpečení, a době, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo, a to vždy po uplynutí kalendářního roku. Ustanovení odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.".
12. § 38 odst. 3 a § 39 odst. 3 se vypouštějí.
13. V § 39 odst. 4 písm. a) se za slovo "vdovský" vkládá slovo " , vdovecký".
14. Za § 41 se vkládá nový § 42, který zní:
 
"§ 42
Organizace jsou povinny potvrdit poživateli částečného invalidního důchodu na jeho žádost dobu trvání výdělečné činnosti, výši vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, dobu pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem a další údaje potřebné pro plnění povinnosti uvedené v § 53 odst. 3. Organizace jsou dále povinny potvrdit občanu, který má nárok na starobní důchod, výši příjmu z výdělečné činnosti pro účely souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti.57)".
15. V § 45 se slova "oznamují České správě sociálního zabezpečení dobu služby a vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" nahrazují slovy "zasílají České správě sociálního zabezpečení evidenční list" a na konci se připojuje tato věta:
"Česká správa sociálního zabezpečení zasílá orgánům uvedeným ve větě první evidenční list občana, který byl příslušníkem ozbrojených sil, pokud není příslušná k přiznání důchodu tomuto občanu.".
16. V § 49 odst. 1 písm. b) se za slovem "výplatu" nahrazuje čárka středníkem.
17. V § 54 odst. 2 a 3 se částka "10 000 Kč" nahrazuje částkou "20 000 Kč".
18. V § 54 odst. 4 se slova "až 41, 43" nahrazují slovy "až 43".
19. V § 81 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Ustanovení předchozích vět však neplatí, probíhají-li v téže době řízení o přiznání částečného invalidního důchodu a přezkumné řízení soudní z důvodu odnětí plného invalidního důchodu.".
20. § 84 včetně nadpisu zní:
 
"§ 84
Důkazní prostředky
V řízení ve věcech důchodového pojištění lze použít k důkazu záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo úředně ověřený opis listiny.".
21. V § 85 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno f), které zní:
"f) doba studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v cizině rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že studium na těchto školách je postaveno na roveň studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice.".
22. V § 85 odst. 2 ve větě druhé se za slova "uvedené péče" vkládají tato slova: "nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu" a za větu druhou se vkládá tato věta:
"Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11.".
23. V § 85 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení je v právní moci, nelze-li proti němu podat opravný prostředek.".
24. V § 86 odst. 3 se za slova "v průběhu řízení" vkládají tato slova: "o přiznání důchodu (§ 81 odst. 1)".
25. V § 99 odst. 1 se za slova "do plné" vkládají tato slova: "nebo částečné".
26. V § 108 větě druhé se za slova "§ 121 odst. 2" vkládají tato slova: " ,§ 122 odst. 2".
27. V § 111 odst. 5 se na konci připojuje tato věta:
"Rozhodnutí odvolacího orgánu je v právní moci, nelze-li proti němu podat opravný prostředek.".
28. V § 112 se za číslovku "83," vkládají tato slova: "§ 88 odst. 2 a 3, §".
29. V § 115 větě druhé se za slovy "plného invalidního" čárka nahrazuje slovem "nebo" a na konci se tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "zanikl-li nárok na výplatu důchodu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního, vyplácí vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod nadále orgán, který vyplácel oba důchody.".
30. V § 115 větě čtvrté se za slovy "plného invalidního" čárka nahrazuje slovem "nebo".
31. V § 115 se na konci připojují tyto věty:
"Jsou- -li splněny podmínky pro nárok na výplatu sirotčích důchodů u různých orgánů sociálního zabezpečení, vyplácí sirotčí důchody orgán sociálního zabezpečení, který vyplácí vyšší sirotčí důchod. Orgán sociálního zabezpečení, který je podle předchozích vět příslušný k výplatě důchodu, je příslušný i k rozhodování o důchodu.".
32. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který zní:
 
"§ 115a
Byl-li přiznán částečný invalidní důchod po odnětí plného invalidního důchodu plátcem tohoto důchodu (§ 81 odst. 3 věta třetí), přičemž na základě přezkumného řízení soudního náleží plný invalidní důchod po dobu, po kterou byl vyplácen částečný invalidní důchod, zúčtují se částky plného invalidního důchodu s vyplacenými částkami částečného invalidního důchodu.".
33. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který zní:
 
"§ 116a
(1) Příjmem z výdělečné činnosti v cizině se rozumí příjem z takové výdělečné činnosti, která v cizině podléhá důchodovému pojištění podle předpisů platných v cizině, a to v rozsahu, ve kterém uvedený příjem podléhá tomuto pojištění.
(2) Vyplývá-li z mezinárodní smlouvy, že se na poživatele starobního důchodu z českého důchodového pojištění, který je výdělečně činný v cizině, vztahují ustanovení zákona o důchodovém pojištění o souběhu tohoto důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, je poživatel tohoto důchodu povinen hlásit výši příjmu z výdělečné činnosti v cizině vždy po uplynutí období tří kalendářních měsíců s uvedením výše příjmu dosaženého v jednotlivých kalendářních měsících.".
34. V § 117 větě druhé se za slovo "Termín" vkládá slovo "výplaty".
35. V § 118a odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"To platí obdobně, zanikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod z důvodu uzavření nového manželství nebo nárok na sirotčí důchod z důvodu dosažení 26. roku věku. Ustanovení § 120 odst. 2 není přitom dotčeno.".
36. V § 118b se na konci připojuje tato věta:
"Ustanovení § 118a odst. 3 platí zde přiměřeně.".
37. V § 120 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Ustanovení věty první platí obdobně i pro vdovecký důchod a vdovce.".
38. § 120 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:
"(3) Poživatel starobního důchodu se nemůže vzdát výplaty tohoto důchodu za dobu před podáním žádosti o zastavení výplaty tohoto důchodu.".
39. Dosavadní text § 122 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Fyzickým osobám, které byly zaměstnanci organizací a porušily povinnost uvedenou v odstavci 1 větě druhé, lze uložit pokutu až do výše 250 000 Kč. O pokutě rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení, která porušení povinnosti zjistila nebo se o něm dozvěděla; jde-li však o fyzické osoby, které byly zaměstnanci orgánů uvedených v § 9, rozhodují o pokutě tyto orgány.".
40. Za § 123b se vkládá nový § 123c, který zní:
 
"§ 123c
Veškerá písemná podání orgánům sociálního zabezpečení se předkládají v češtině; listinné doklady v jiných jazycích musí být opatřeny úředním překladem do češtiny, pokud orgány sociálního zabezpečení v odůvodněných případech od tohoto překladu neupustí.".
Čl.III
Změna a doplnění zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 116/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 164/1994 Sb., zákona č. 107/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 2/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 24 odst. 6 se na konci doplňuje tato věta:
"Je-li to pro občana výhodnější, zjišťuje se průměrný měsíční výdělek pro výpočet důchodů z výdělkově nejlepšího kalendářního roku vybraného z rozhodného období, které činí pět po sobě následujících kalendářních roků před rokem, v němž skončilo zaměstnání; zvýšení takto zjištěného průměrného měsíčního výdělku se provede obdobným způsobem jako ve větě první. Při výběru tohoto výdělkově nejlepšího kalendářního roku se postupuje obdobně jako při zjišťování průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995.".
2. V § 28 se za slovo "vdovských" vkládá slovo " ,vdoveckých".
Čl.IV
Úprava některých nároků v důchodovém pojištění
(1) Nárok na vdovecký důchod vznikne dnem účinnosti tohoto zákona vdovci, jehož manželka zemřela před 1. lednem 1991 a měla trvalý pobyt na území České republiky a jemuž nevznikl nárok na tento důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996, jestliže splnil podmínky stanovené v § 50 odst. 2 a 7 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, do tří roků od smrti manželky a poté byly plněny ke dni účinnosti tohoto zákona buď nepřetržitě, nebo je po zániku splnění těchto podmínek znovu začal splňovat ve lhůtě dvou let v období před 1. srpnem 1991 nebo ve lhůtě pěti let v období po 31. červenci 1991. Výše vdoveckého důchodu se stanoví podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 a upraví se podle předpisů o zvyšování důchodů platných po tomto dni.
(2) Pokud nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod nevznikl před 1. lednem 1996 jen proto, že nebyla splněna podmínka trvalého pobytu zemřelého na území České republiky, považuje se tato podmínka za splněnou. Nárok podle věty první vzniká v případě vdovského důchodu, jen jestliže byly splněny podmínky stanovené v § 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, do tří roků od smrti manžela a poté byly plněny ke dni 1. ledna 1998 buď nepřetržitě, nebo po zániku splnění těchto podmínek byly znovu plněny ve lhůtě dvou let v období před 1. lednem 1991 nebo ve lhůtě pěti let v období po 31. prosinci 1990. Nárok podle věty první vzniká v případě vdoveckého důchodu, jen jestliže byly podmínky uvedené ve větě druhé splněny, popřípadě plněny ve lhůtách uvedených v odstavci 1. Za den vzniku nároku na důchody uvedené ve větě první se v těchto případech považuje 1. leden 1998. Výše těchto důchodů se stanoví podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 a upraví se podle předpisů o zvyšování důchodů platných po tomto dni, s tím, že výše důchodu zemřelého pro stanovení výše vdovského a sirotčího důchodu se stanoví podle předpisů platných ke dni smrti zemřelého.
(3) Pro nárok a výši důchodu z důchodového pojištění se jako doba zaměstnání započte též doba služby v tak zvaném vládním vojsku,1) pokud již nebyla započtena podle dosavadních předpisů a pokud důchod nebyl podle těchto předpisů vyměřen v nejvyšších výměrách. Tato doba se prokazuje potvrzením Ministerstva obrany. Výše důchodu podle věty první se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona; výše důchodu se přitom stanoví podle předpisů platných ke dni přiznání důchodu a upraví se podle předpisů o zvyšování důchodů platných po tomto dni. Ustanovení věty první až třetí platí obdobně pro úpravu vdovských a sirotčích důchodů.
Čl.V
Pojistné na důchodové pojištění za dobu zaměstnání v cizině před 1. lednem 1996
(1) Pojistné na důchodové pojištění za dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990 2) se platí za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých alespoň po část kalendářního měsíce bylo vykonáváno zaměstnání v cizině, z vyměřovacího základu, který občan určí, nejméně však měsíčně z částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění,3) která platí k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se toto pojistné platí, a to sazbou,4) která platí k témuž datu.
(2) Pojistné na důchodové pojištění za dobu zaměstnání v cizině v období od 1. května 1990 do 31. prosince 1995 se platí podle předpisů platných v tomto období.
(3) Pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění se za vyměřovací základ za kalendářní rok, za který je pojistné placeno, považuje vyměřovací základ pro placení pojistného na důchodové pojištění určený podle odstavců 1 a 2 vynásobený koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ5) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem6) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
(4) Pojistné na důchodové pojištění za dobu zaměstnání v cizině před 1. lednem 1996 lze zaplatit nejpozději do 31. prosince 1999; přitom není podmínkou trvalý pobyt na území České republiky v době výkonu tohoto zaměstnání.
Čl.VI
Přechodná ustanovení
(1) Zanikl-li přede dnem účinnosti tohoto zákona nárok na plný invalidní důchod z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti podle § 39 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a trvá-li plná invalidita ke dni účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na tento důchod dnem účinnosti tohoto zákona; výše tohoto důchodu se přitom stanoví ve výši, v jaké byl naposledy tento důchod vyplácen, a upraví se podle předpisů o zvyšování důchodů platných po tomto dni. Plný invalidní důchod podle věty první se přizná na základě žádosti pojištěnce.
(2) Výplata částečného invalidního důchodu se na žádost, nejdříve však od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona, obnoví nebo se tento důchod začne vyplácet v plné výši, jsou-li splněny podmínky pro výplatu částečného invalidního důchodu stanovené v § 46 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění tohoto zákona (čl. I bod 51).
(3) Srovnatelný vyměřovací základ stanovený na základě čl. I bodů 55, 56 a 71 se použije poprvé při kontrole příjmů z výdělečné činnosti prováděné v roce 1998.
(4) Výše důchodu podle čl. III se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona; výše důchodu se přitom stanoví podle předpisů platných ke dni přiznání důchodu a upraví se podle předpisů o zvyšování důchodů platných po tomto dni.
Čl.VII
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. § 5b odst. 2 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.; současně se zrušuje číslování odstavce.
2. Čl. IX zákona č. 241/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3. Čl. XVI zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění.
4. § 6 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům.
5. § 5 nařízení vlády č. 19/1996 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1996.
Čl.VIII
Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem, a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy.
Čl.IX
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 37 a 70, čl. III, čl. IV odst. 1 a čl. VI odst. 1 a 4, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
1) Zákon č. 29/1947 Sb., o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců.
2) § 13 odst. 1 část věty za středníkem zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
3) § 15 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb.
4) § 7 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
5) § 17 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
6) § 17 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.

Související dokumenty