18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv

Schválený:
18/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. ledna 2000,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 189/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Ústavním soudu
Čl.I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a zákona č. 77/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 64 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) Veřejný ochránce práv.".
2. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy také Veřejnému ochránci práv, pokud se nejedná o jeho návrh, jenž může Ústavnímu soudu do 10 dnů od doručení návrhu sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má postavení vedlejšího účastníka řízení.".
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.III
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv provádí Kancelář Veřejného ochránce práv.".
2. V § 36 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
"v) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.V
V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se za slovo "úřadu" vkládají slova ", Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl.VI
V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se za slovo "úřadu" vkládají slova ", Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.VII
V § 5 písm. a) bodu 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se za slovo "úřadu" vkládají slova ", Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv".
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty