359/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

Schválený:
359/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. května 2004,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
Změna: 189/2006 Sb.
Změna: 234/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl.I
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb. a zákona č. 282/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 54 odst. 4 věta druhá zní: "Je-li jedním z jednacích dnů schůze Sněmovny čtvrtek, zařadí se na tento den bod odpovědi na písemné interpelace.".
2. V § 54 odst. 4 ve stávající poslední větě se za slova "ústní interpelace" vkládají slova "a bod odpovědi na písemné interpelace".
3. V § 54 se na konci odstavce 4 doplňují věty, které znějí: "Jsou-li jednacími dny schůze Sněmovny středa a pátek, zařadí se na tyto dny třetí čtení návrhů zákonů. Lhůta stanovená v § 95 odst. 1 musí být zachována. O zařazení třetího čtení na jiné jednací dny rozhodne Sněmovna. O návrhu na zařazení třetího čtení na jiné jednací dny nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby.".
4. V § 54 odst. 7 se poslední věta nahrazuje větami, které znějí: "Ustanovení odstavce 4 věty druhá a třetí o zařazení písemných a ústních interpelací a odstavců 5 a 6 o změně pořadu se v těchto případech nepoužijí. V těchto případech se rovněž nepoužijí ustanovení § 97 odst. 3 věta první o předložení návrhu zákona zamítnutého Senátem, § 97 odst. 4 věta první o předložení návrhu zákona vráceného Senátem s pozměňovacími návrhy a § 98 odst. 2 věta druhá o předložení zákona vráceného prezidentem republiky.".
5. V § 70 odst. 3 se slova "ke schválení mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách" nahrazují slovy "souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 Ústavy".
6. V § 90 odst. 1 se na konci doplňuje věta, která zní: "Po vystoupení navrhovatele a zpravodaje se koná obecná rozprava.".
7. V § 93 odst. 2 věta druhá zní: "Po obecné rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.".
8. V § 94 odst. 1 se slova "nebo, že jej zamítá" zrušují.
9. V § 94 odst. 3 se slova "nebo rozhodnout, že návrh zákona zamítá" zrušují.
10. V § 94 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Pokud zazněl ve druhém čtení návrh na zamítnutí návrhu zákona, Sněmovna o něm hlasuje ve třetím čtení po ukončení rozpravy (§ 95 odst. 3).".
11. V § 95 odst. 1 se slova "nejdříve za 24 hodin" nahrazují slovy "nejdříve za 72 hodin" a na konci odstavce se doplňují věty, které znějí: "Lhůta podle věty první může být na návrh navrhovatele a se souhlasem Sněmovny zkrácena, a to nejvýše na 48 hodin. Návrh na zkrácení lhůty podle věty první musí být podán ve druhém čtení v rámci podrobné rozpravy.".
12. V § 95 odst. 3 věta první zní: "Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k návrhu zákona.".
13. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:
 
"§ 95a
Pro třetí čtení návrhů zákonů se vyčlení ve stanovených jednacích dnech připadajících na středu a pátek, pokud Sněmovna nerozhodla jinak (§ 54 odst. 4), doba od 9 hodin do 14 hodin. O vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhů zákonů rozhodne Sněmovna. O návrhu na vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhu zákona nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti takovému návrhu námitku nejméně dva poslanecké kluby. Ustanovení § 95 odst. 1 tím není dotčeno.".
14. V § 99 odst. 7 se na konci doplňuje věta, která zní: "Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá a § 95a se pro třetí čtení ve zkráceném jednání nepoužijí.".
15. V § 106 na konci odstavce 1 se doplňuje věta, která zní: "Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá a § 95a se pro třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu nepoužijí.".
16. § 111 zní:
 
"§ 111
Ústní interpelace
(1) Pro ústní interpelace se vyčlení ve stanoveném jednacím dnu připadajícím na čtvrtek (§ 54 odst. 4) doba od 14.30 hodin do 16.15 hodin, přičemž pro ústní interpelace určené předsedovi vlády se vyčlení doba od 14.30 hodin do 15.15 hodin. Od 15.15 hodin nebo v případě, kdy interpelace na předsedu vlády budou ukončeny dříve, tak od doby jejich ukončení, budou následovat ústní interpelace určené ostatním členům vlády. Poslední interpelace může být podána nejpozději v 16.10 hodin.
(2) Poslanci se hlásí k podání ústní interpelace písemně u předsedy Sněmovny, a to v den, ve kterém se mají konat (§ 54 odst. 4) nejpozději do 11 hodin. Součástí přihlášky k ústní interpelaci musí být téma předložené interpelace. V případě, kdy poslanec předkládá více ústních interpelací, označí číslem jejich pořadí, a to zvlášť ve skupině na předsedu vlády a zvlášť ve skupině na ostatní členy vlády.
(3) Pořadí přihlášených se určí losem v den, ve kterém se ústní interpelace mají konat v 11.30 hodin. Losem bude vždy nejprve určeno pořadí přihlášek k ústním interpelacím označených číslem 1 a losování bude pokračovat stejným způsobem o přihláškách označených číslem dvě, tři apod.
(4) Kdo není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a jeho přihláška propadá. Propadají též přihlášky poslanců, kteří své interpelace nemohli přednést v době stanovené v odstavci 1.
(5) Předseda vlády nebo jiný interpelovaný člen vlády odpoví na ústní interpelaci bezprostředně po jejím přednesení. Po odpovědi může poslanec, který interpeloval, položit doplňující otázku, na niž interpelovaný rovněž bezprostředně odpoví.
(6) Přednesení ústní interpelace nesmí překročit dobu 2 minut a přednesení doplňující otázky dobu 1 minuty. Přednesení odpovědi na ústní interpelaci nesmí překročit dobu 5 minut a přednesení doplňující odpovědi nesmí překročit dobu 2 minut. Po časových limitech stanovených v odstavci 1 nelze další interpelace podávat; po odpovědi na poslední interpelaci lze však položit doplňující otázku i po uplynutí časového limitu.
(7) Není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen nebo prohlásí, že na ústní interpelaci, popřípadě na doplňující otázku není možné odpovědět bezprostředně, odpoví poslanci písemně do 30 dnů.
17. V § 112 odstavec 4 zní:
"(4) Není-li poslanec s odpovědí na písemnou interpelaci spokojen, může požádat předsedu Sněmovny o její zařazení na pořad schůze Sněmovny ve stanoveném jednacím dnu (§ 54 odst. 4). Podá-li poslanec takovou žádost, písemná interpelace i odpověď na ni se vytiskne. Předseda Sněmovny ji zašle všem poslancům a zařadí ji na pořad nejbližší schůze Sněmovny ve stanoveném jednacím dnu připadajícím na čtvrtek od 16.15 hodin do 19 hodin.".
18. V § 117 odst. 1 se za slova "poslaneckých klubů" doplňují slova "a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl.II
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb. a zákona č. 49/2004 Sb., se mění takto:
1. Na konci názvu zákona se doplňují slova "a poslanců Evropského parlamentu".
2. V § 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen "poslanec Evropského parlamentu").".
3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Poslanci Evropského parlamentu náleží plat a další plat, pokud mu není plat vyplácen z rozpočtu Evropské unie, a naturální plnění.".
4. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST ČTVRTÁ
Náležitosti poslanců Evropského parlamentu
 
§ 33a
Plat a další plat
(1) Poslanci Evropského parlamentu, kterému náleží plat podle tohoto zákona, se výše platu určuje z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,4.
(2) Poslanci Evropského parlamentu, kterému náleží plat podle tohoto zákona, náleží rovněž další plat za obdobných podmínek jako představiteli.
 
§ 33b
Naturální plnění
Poslanci Evropského parlamentu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm k).".
Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.
5. V § 34 odst. 1 se za slovo "představiteli" vkládá čárka a slova "poslanci Evropského parlamentu".
6. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slova "ostatním představitelům" vkládají slova "a poslancům Evropského parlamentu".
7. V § 34 odst. 6 se za slovo "představiteli" vkládají slova "a poslanci Evropského parlamentu".
8. V § 36 odst. 1 větě první se za slovo "představiteli" vkládá čárka a slova "poslanci Evropského parlamentu".
9. V § 37 odst. 1 se za větu první vkládají věty "Poslanci Evropského parlamentu poskytuje plat a další náležitosti podle tohoto zákona Kancelář Poslanecké sněmovny. Poslanec Evropského parlamentu je povinen Kancelář Poslanecké sněmovny informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit jeho nároky podle tohoto zákona.".
10. V § 41 se za slovo "představitelem" vkládá čárka a slova "poslancem Evropského parlamentu".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.III
V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čl. XXIV zní:
"Čl.XXIV
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb. a zákona č. 49/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
2. V části druhé se hlava šestá včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony
Čl.IV
Zákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, se mění takto:
1. V názvu zákona se za slova "státních orgánů," vkládají slova "poslanců Evropského parlamentu,".
2. V § 1 se na konci písmene l) zrušuje slovo "a", na konci písmene m) se vkládá čárka a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl.V
V § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 424/2003 Sb., se na konci textu písmene ch) doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.VII
V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 424/2003 Sb., se na konci textu bodu 6 doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.VIII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, provádí Kancelář Poslanecké sněmovny".
2. V § 36 se na konci textu písmene ch) doplňují slova "a u poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl.IX
V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se na konci textu bodu 8 doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.X
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zo), které zní:
"zo) příspěvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, z rozpočtu Evropské unie.".
2. V § 6 odst. 9 se na konci textu písmene v) doplňují slova "a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky".
3. V § 6 odst. 10 písm. a) se za slova "Parlamentu České republiky" vkládají slova "a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky".
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
Čl.XI
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl.XII
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., se mění takto:
V § 1 se doplňuje nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:
"(9) Předseda úřadu má nárok na plat, další plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního zákona.2)
2) § 30 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl.XIII
1. Ustanovení o neslučitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.
2. Ustanovení částí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 17, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2004, a čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty