436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Schválený:
436/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Změna: 70/2006 Sb.
Změna: 138/2006 Sb.
Změna: 112/2006 Sb., 264/2006 Sb.
Změna: 189/2006 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 329/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 234/2014 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Změna: 250/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl.II
V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.III
zrušen
Čl.IV
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.V
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o školských zařízeních
Čl.VII
V § 31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., se slova "občanům se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osobám se zdravotním postižením2)".
Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna školského zákona
Čl.VIII
V § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se slova "se změněnou pracovní schopností." nahrazují slovy "se zdravotním postižením.1a)".
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
"1a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
Čl.IX
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl.X
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl.XI
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
Čl.XII
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Čl.XIII
V zákoně č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb., se část desátá zrušuje.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.XIV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo "působnost" vkládají slova "České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení a organizace.".
3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b) zní:
 
"§ 3a
(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.
(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.
(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává4a) ministr práce a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává4a) ředitel České správy sociálního zabezpečení.
(4) Podrobnější úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí.
(5) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.
4a) § 27 odst. 4 Sb. zákoníku práce.
4b) Například 150/2002 Sb. písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".
4. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 19 se slova "o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením, popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za občana se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "o zdravotním znevýhodnění,52a) popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,".
Poznámka pod čarou č. 52a) zní:
"52a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
6. V § 6 odst. 4 písm. g) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.
7. V § 7 písm. b) se slova "písm. g) č. 1, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "písm. g) č. 1, 3 a 4".
8. V § 8 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,52a)".
9. V § 11 odst. 3 se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".
10. V § 12 písmeno d) zní:
"d) občana, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou,52a) a občana, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření;".
11. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců".
12. V § 18 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až t) se označují jako písmena l) až s).
13. V § 36 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 54a) zní:
"r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost54a) organizace nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,
54a) Zákon č. 435/2004 Sb.".
14. V § 37 odst. 6 se slova "náleželo hmotné zabezpečení, a době, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo" nahrazují slovy "náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely".
15. V § 53 odst. 2 se slova "občan se změněnou pracovní schopností, popřípadě občan, který žádá o uznání změněné pracovní schopnosti," nahrazují slovy "občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,".
16. V § 61 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
17. V § 83a se slova "změněné pracovní schopnosti" nahrazují slovy "za osobu zdravotně znevýhodněnou52a)".
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl.XV
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Čl.XVI
V § 19 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením12a)".
Poznámka pod čarou č. 12a) zní:
"12a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl.XVII
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 113 odst. 3 se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".
2. Poznámka pod čarou č. 11) zní:
"11) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
3. V § 115 odst. 2 se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci11)".
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
Čl.XVIII
V zákoně č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, se čl. II zrušuje.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
zrušena
Čl.XIX
zrušen
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.XX
Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:
1. V položce 22 písmena i) až n) znějí:
"i) Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců    Kč 2 000,-  
j) Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání           Kč  500,- 
k) Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání        Kč  250,- 
l) Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání 
  cizincům na území České republiky                     Kč 10 000,-  
m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí   Kč 10 000,-  
n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území
  České republiky                              Kč 1 000,-".
2. V poznámce pod položkou 22 bod 6 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
"6. Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)
4a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
3. V poznámce pod položkou 22 se bod 7 zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.XXI
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb. zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 360/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 2 písmeno zm) včetně poznámky pod čarou č. 80) zní:
"zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)
80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
2. V § 35 odst. 1 písm. a) se slova "se změněnou pracovní schopností33)" nahrazují slovy "se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením33)".
Poznámka pod čarou č. 33) zní:
"33) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".
3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova "se změněnou pracovní schopností" zrušují.
4. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".
5. V § 35 odst. 2 se slova "se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,33)".
6. V § 35 odst. 4 se slova "zaměstnanců se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,)".
7. V § 39 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.XXII
V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se bod 12 zrušuje a body 13 a 14 se označují jako body 12 a 13.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
Čl.XXIII
V zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, ve znění zákona č. 117/1995 Sb., se čl. III zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl.XXIV
V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., se čl. V zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl.XXV
V zákoně č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 164/1995 Sb. a zákona č. 220/1995 Sb., se čl. IV zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl.XXVI
1. V § 46 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".
2. Poznámka pod čarou č. 14) zní:
"14) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.XXVII
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:
"d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)
4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
2. V § 11 odst. 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".
3. V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".
4. V § 12 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 38a) zní:
"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením,38a)
38a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".
5. V § 12 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením se rozumí příprava prováděná podle zvláštních právních předpisů.".
Poznámka pod čarou č. 41) se zrušuje.
6. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,4)".
7. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci".
8. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".
9. V § 16 odst. 2 se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".
10. V § 63 odst. 6 se slova " , krajskému úřadu a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "a orgánům státní sociální podpory".
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl.XXVIII
V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. XXV zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl.XXIX
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:
"n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a),
28) Zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.".
2. V § 5 odst. 1 písmeno o) zní:
"o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,".
3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,".
4. V § 16 odst. 4 písmeno h) zní:
"h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,28)".
5. V § 20 odst. 4 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci." a slova "s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." se zrušují.
6. V § 20 odst. 5 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".
7. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".
8. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením.28)".
9. V § 21 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením prováděná podle zvláštních právních předpisů.28)".
Poznámka pod čarou č. 32) se zrušuje.
10. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".
11. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".
12. V 37 odst. 2 se slova "poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání;" nahrazují slovy "poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;".
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl.XXX
V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999Sb., zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. X a čl. XI zrušují.
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.XXXI
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"13. osoby se zdravotním postižením zařazené do teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;1a)
1a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
2. V § 11 odst. 4 se za slova "civilní službu" doplňují slova " , osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c)".
Poznámka pod čarou č. 22c) zní:
"22c) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXII
V zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb, o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se čl. II zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XXXIII
V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se čl. I, čl. II a čl. V zrušují.
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl.XXXIV
V § 19 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slova "se změněnou pracovní schopností3)" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "se zdravotním postižením3)".
Poznámka pod čarou č. 3) zní:
3) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Čl.XXXV
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 106 odstavec 1 zní:
"(1) Úřady práce jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii
a) zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu,
b) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání,
c) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání,
d) odejmutí povolení k zaměstnání cizinci.".
2. V § 167 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Provádí-li policie pobytovou kontrolu v součinnosti s orgány provádějícími u zaměstnavatelů kontrolu podle zvláštních právních předpisů, je policie oprávněna vstupovat do objektů a zařízení těchto zaměstnavatelů.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl.XXXVI
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 51 odst. 5 písm. a) se na konci bodu 3 středník nahrazuje čárkou a za bod 3 se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 47a) zní:
"4. úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu;47a)
47a) § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
2. V § 51 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) oznámit úřadu práce, který povolil výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu,47a) skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k nápravě.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl.XXXVII
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 3) zní:
3) § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
2. Část třetí se zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl.XXXVIII
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Čl.XXXIX
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.".
2. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
3. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Úřad práce potvrzuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a na žádost pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu údaje o vyplacených mzdových nárocích.".
4. Část druhá se zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl.XL
V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se části druhá a třetí zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna rozpočtových pravidel
Čl.XLI
V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl.XLII
V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl.XLIII
V zákoně č. 453/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
Čl.XLIV
V zákoně č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna soudního řádu správního
Čl.XLV
V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Čl.XLVI
V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, se část dvacátá zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl.XLVII
V zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se část čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl.XLVIII
zrušen
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Zákon, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl.XLIX
V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se část šestá zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Čl.L
V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl.LI
V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se část dvacátá sedmá zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl.LII
V zákoně č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl.LIII
V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.LIV
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 43 odst. 2 písm. e) se slova "na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání a" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci25a) a".
Poznámka pod čarou č. 25a) zní:
"25a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".
2. V § 103 odst. 1 se slova "anebo hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci".
3. V § 103 odst. 2 se slova "anebo hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou při rekvalifikaci" a slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání z důvodu uplynutí doby, po kterou se hmotné zabezpečení poskytuje" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje".
4. V § 130 odst. 1 písm. g) se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci".
 
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl.LV
zrušen
 
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vysokých školách
Čl.LVI
V § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena v předchozí větě.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
 
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.LVII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části čtyřicáté sedmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty