253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Schválený:
253/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Změna: 138/2006 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Změna: 250/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl.II
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 125 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".
2. V § 126 odst. 1 písm. a) se slova "s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci60)," včetně poznámky pod čarou č. 60 zrušují.
3. V § 126 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
4. § 127 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:
 
"§ 127
Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62).
62) Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.".
5. V § 130 se na konci doplňuje věta "Služební průkaz vydává a odnímá ministerstvo.".
6. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.
7. V § 139 odstavci 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
8. V § 139 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.
10. V § 139 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
11. V § 139 odstavec 5 zní:
"(5) Za přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu 1 000 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,
d) podle odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
e) podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".
12. V § 140 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.
13. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".
14. V § 140 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
15. V § 140 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
16. V § 140 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.
17. V § 140 odstavec 3 zní:
"(3) Za správní delikt lze právnické osobě uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).".
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.III
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl.IV
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 16 písmeno f) zní:
"f) správní úřady inspekce práce,".
2. V § 21 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".
3. V poznámce pod čarou č. 18 se slova "zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce".
4. V § 22 odst. 4 a 5 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl.V
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".
Poznámka pod čarou č. 4c zní:
"4c) § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.".
2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".
3. V § 89 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:
"g) orgánu inspekci práce53) v souvislosti se šetřením pracovního úrazu,
53) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl.VI
V § 37 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
"(2) Orgán inspekce práce kontroluje splnění podmínek stanovených tímto zákonem, pokud souvisejí s bezpečností práce9).
9) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.VII
V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., odstavec 3 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 22b zní:
"n) výkon inspekce práce22b),
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.VIII
V § 55 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se slova "jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technickými zařízeními" nahrazují slovy "je orgán inspekce práce".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl.IX
V § 7 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
"d) provádí státní odborný dozor nad určenými technickými zařízeními a bezpečností jejich provozu. Státním odborným dozorem se rozumí
1. dozor nad dodržováním bezpečnosti určených technických zařízení,
2. dozor nad dokumentacemi a technologiemi určených technických zařízení z hlediska bezpečnosti určených technických zařízení,
3. vydávání odborných a závazných stanovisek, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní požadavky na bezpečnost určených technických zařízení,
4. prověřování odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení,
5. prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních,
6. prověřování způsobilosti prototypů určených technických zařízení k provozu.
Zákon o technických požadavcích na výrobky tím není dotčen6).
6) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.X
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "příslušného" a slova "a ochranou zdraví při práci" zrušují a slova "odborného dozoru nad bezpečností" se nahrazují slovy "inspekce práce".
2. V § 21 odst. 1 písm. c) se slovo "příslušného" a slova "a ochranou zdraví při práci" zrušují a slova "odborného dozoru nad bezpečností" se nahrazují slovy "inspekce práce".
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna atomového zákona
Čl.XI
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. i) se za slovo "jaderné" vkládají slova "a technické".
2. V § 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno nn), které zní:
"nn) technickou bezpečností schopnost vybraného zařízení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie neohrožovat za stanovených podmínek jeho provozu lidské zdraví a majetek po celou dobu jeho životnosti a zajistit trvalou shodu s technickými požadavky, které jsou obsaženy v prováděcím právním předpisu nebo jiné závazné technické specifikaci pro vybrané zařízení.".
3. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "radiační ochranou a havarijní připraveností" nahrazují slovy "radiační ochranou, havarijní připraveností a technickou bezpečností vybraných zařízení".
4. V § 3 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:
"w) stanovuje technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení,
x) po dohodě se správním úřadem kontroluje činnost osob autorizovaných podle zvláštního právního předpisu2a).
2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
5. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2b znějí:
 
"§ 4a
Zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
(1) Každý, kdo vyrábí vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení, je povinen zajistit posouzení shody těchto zařízení způsobem a v rozsahu stanoveným prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví způsob určení těchto zařízení a technické požadavky na ně.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se vztahují i na dovozce vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s výjimkou případů, kdy vybrané zařízení odpovídá ve státě, v němž bylo vyrobeno,
a) technickým předpisům pro jaderná zařízení, které jsou pro výrobu tohoto zařízení závazné,
b) technickým normám nebo pravidlům správné praxe určeným pro jaderná zařízení, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu naroveň postaveným,
c) mezinárodním technickým normám pro jaderná zařízení oprávněně používaným v tomto státě, nebo
d) výrobním postupům používaným v souladu s jejich právními předpisy pro jaderná zařízení, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že toto zařízení může být pro daný účel použití posouzeno v případě potřeby i na základě doplňujících zkoušek zařízení,
pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.
 
§ 4b
Posuzování shody
(1) Vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení, lze použít v jaderné energetice až po jejich posouzení právnickou osobou, která je k tomu pověřena postupem podle zvláštního právního předpisu2b) (dále jen "autorizovaná osoba"). Autorizovaná osoba provádí posouzení shody těchto zařízení s technickými požadavky postupy stanovenými v prováděcím právním předpisu.
(2) Náklady spojené s činností autorizované osoby při posuzování shody nese ten, kdo o tuto činnost požádal.
(3) Pokud nejsou činnosti při posuzování shody vybraných zařízení s technickými požadavky zabezpečeny autorizovanou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad.
2b) § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
6. V § 17 odst. 1 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) zajistit technickou bezpečnost vybraných zařízení v provozu v souladu s prováděcím právním předpisem.".
7. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a technických požadavků na technickou bezpečnost vybraných zařízení".
8. V § 39 odst. 4 písm. c) se za slovy "fyzické ochrany" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "a technické bezpečnosti vybraných zařízení".
9. V § 47 odst. 7 se za slova "4," vkládají slova "4a, 4b,".
Čl.XII
Přechodná ustanovení
1. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení týkající se technických zařízení v jaderné energetice zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, organizací státního odborného dozoru, dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
2. Organizace vykonávající státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice předají dokumentaci vztahující se k oprávněním a osvědčením podle bodu 1 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.XIII
V § 86 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, odstavec 3 zní:
"(3) Dozor nad bezpečností při výkonu služby příslušníků vykonává u
a) Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace ministerstvo,
b) Celní správy České republiky Ministerstvo financí,
c) Vězeňské služby České republiky Ministerstvo spravedlnosti.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.XIV
V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl.XV
zrušen
Čl.XVI
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XVII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty