62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Schválený:
62/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
Změna: 285/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách
Čl.IV
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).
2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
3. V § 5a odst. 1 větě první se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují a slovo "osoba" se nahrazuje slovem "banka".
4. V § 5a odst. 1 větě třetí se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují.
5. V § 5a odst. 2 se slovo "osoby" nahrazuje slovem "banky".
6. V § 5a odst. 3 se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" zrušují.
7. V § 5a odst. 7 ve větě druhé se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova ", , u osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1" zrušují.
8. V § 38 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:
"j) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu navrhovatele proti instituci.
9c) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České národní bance
Čl.V
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:
"e) vykonává dohled nad činností institucí elektronických peněz1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu1b),
1a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.
1b) § 19 zákona o platebním styku, ve znění zákona č. 62/2006 Sb.".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy.".
3. V § 24 písmeno a) zní:
"a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,".
4. V § 26 odst. 1 se slovo "diskontní" nahrazuje slovem "lombardní".
5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:
 
"§ 26a
Pravidla pro plnění povinností stanovených v § 25 a 26 stanoví Česká národní banka opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.".
6. V § 38 odst. 1 větě druhé se slovo "zúčtovací" nahrazuje slovem "clearingové".
7. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,".
8. V § 41 odst. 2 písm. b) se za slovo "banka" vkládají slova "nebo instituce elektronických peněz" a slovo "bankovní" se zrušuje.
9. V § 41 odst. 3 větě druhé se slova "a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů" nahrazují slovy "poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance".
10. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Metodiku k sestavování veškerých informací a podkladů stanoví Česká národní banka opatřením.".
11. V § 41 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Jestliže banka, pobočka zahraniční banky, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo jiná osoba, uvedená v odstavci 2 písm. b), požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu9a) vůči bankám, pobočkám zahraničních bank, institucím elektronických peněz, pobočkám zahraničních institucí elektronických peněz a vůči jiným osobám, zahrnutým do konsolidačního celku, v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě.".
Poznámka pod čarou č. 9a zní:
"9a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 9a se označuje jako poznámka pod čarou č. 9b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
12. V § 44 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) činností institucí elektronických peněz1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz, podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu1b),".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
13. V § 44 odst. 1 písm. c) se slova "než bank" zrušují.
14. V § 44 odst. 2 písm. a) se slova "a povolení" nahrazují slovy " , povolení a předchozích souhlasů".
15. V § 49b odst. 1 větě první se za slovo "vydává" vkládají slova "v mezích zákona".
16. V § 49b odst. 1 větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "bank" se doplňují slova " , instituce elektronických peněz1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl.VI
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 82 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
2. V § 82 odst. 4 písm. f) se slovo "e)" nahrazuje slovem "d)".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.VII
V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 38/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se za slovo "bank,11)" vkládají slova "institucí elektronických peněz11a), provozovatelů platebních systémů11b),".
Poznámky pod čarou č. 11a a 11b znějí:
"11a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.
11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VIII
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.IX
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 2 na konci věty druhé se doplňují slova "písm. a) a c)".
2. § 19 včetně nadpisu zní:
 
"§ 19
Způsob placení pojistného
(1) Pojistné se platí v české měně
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 9 a 10),
b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), a jde-li o částku nepřevyšující 5 000 Kč, též zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné, nebo
c) v hotovosti v zahraničí na příslušný účet podle písmene a).
(2) Za den platby pojistného se považuje
a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,
b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí nebo u plateb v hotovosti v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 9 a 10),
c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná okresní správa sociálního zabezpečení hotovost přijali.
(3) Banka, u které je veden účet správy sociálního zabezpečení, je povinna sdělit správě sociálního zabezpečení den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky správě sociálního zabezpečení den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.
(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.
(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit správě sociálního zabezpečení úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést správě sociálního zabezpečení úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.
(6) Spořitelní a úvěrní družstva jsou povinna poskytnout na žádost správě sociálního zabezpečení čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl.X
V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 118/2000 Sb., § 17 včetně nadpisu zní:
 
"§ 17
Způsob placení pojistného
(1) Pojistné se platí v české měně
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na účet příslušné zdravotní pojišťovny, nebo
b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), popřípadě též zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.
(2) Za den platby pojistného se považuje
a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,
b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné zdravotní pojišťovny,
c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná zdravotní pojišťovna hotovost přijali.
(3) Banka, u které je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinna sdělit příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.
(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.
(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit příslušné zdravotní pojišťovně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést příslušné zdravotní pojišťovně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.".
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
v z. Sobotka v. r.

Související dokumenty