73/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost

Schválený:
73/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. března 2022
o příspěvku pro solidární domácnost
Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 7 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:
 
§ 1
(1) Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen "příspěvek") se poskytuje za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti.
(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 je, že ubytování bylo v období kalendářního měsíce ubytované osobě poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích.
 
§ 2
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 11. dubna 2022.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty