107/1990 Sb., Novela zákona o dani z obratu

Schválený:
107/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
 
"§ 1
Daň z obratu (dále jen "daň") je nástrojem rozdělení a přerozdělení národního důchodu.".
2. § 2 zní:
 
"§ 2
Plátci daně
(1) Plátci daně1) jsou:
a) státní podniky, státní hospodářské organizace, sdružení s právní subjektivitou, akciové společnosti, obchodní společnosti, státní organizace Československé státní dráhy a specializované železniční organizace, bytová, spotřební, výrobní a jiná družstva, svazy družstev, Ústřední rada družstev, družstevní podniky a jednotná zemědělská družstva, společné podniky, podniky a hospodářská zařízení společenských organizací;
b) podniky zahraničního obchodu, účelové zahraničně obchodní organizace, sdružení pro zahraniční obchod, podniky se zahraniční majetkovou účastí; c) fyzické osoby (podnikatelé), které byly zapsány do podnikového rejstříku;
d) subjekty se sídlem v cizině provádějící hospodářskou činnost na území Československé federativní republiky.
(2) Daň vypořádávají též některé rozpočtové a jiné státní organizace a organizace s mezinárodním prvkem na území Československé federativní republiky, jestliže tak stanoví federální ministerstvo financí, pokud jde o subjekty v působnosti orgánů federace, a ministerstvo financí, cen a mezd České republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky, jde-li o ostatní subjekty.
(3) Používá-li se dále pojmu "podnik", rozumějí se jím subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2.".
1) Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.
Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.
Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.
3.Název § 3 zní:
 
"§ 3
Předmět daně".
4. V § 3 odst. 1 se za slova "vlastního nákupu" doplňují slova "a zboží z dovozu".
5. § 3 odst. 4 zní:
"(4) Obrat z prodeje zboží do zahraničí nepodléhá dani.".
6. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Dovoz neobchodního zboží nepodléhá dani; vztahují se na něj předpisy o cle.".
7. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Zdanitelným obratem je rovněž prodejní cena zboží realizovaného na území Československé federativní republiky v jednotkách cizí měny.".
8. V § 4 dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3, v němž se slova "Zdanitelnost obratu" nahrazují slovy "Zdanitelný obrat".
9. § 5 se vypouští.
10. § 6 zní:
 
"§ 6
Stanovení daně
Federální ministerstvo financí stanoví způsob výpočtu daně v prováděcí vyhlášce a sazby v Sazebníku daně z obratu.".
11. § 8 odst. 1 zní:
"(1) Podnik je povinen předložit místně příslušnému finančnímu orgánu2) (dále jen finanční orgán") hlášení o dani z obratu (dále jen "hlášení") na předepsaném tiskopisu ve lhůtách stanovených prováděcí vyhláškou. Podnik je povinen podat na vyzvání finančního orgánu vysvětlení, opravu nebo doplnění hlášení.".
2) Zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách. Zákon Slovenské národní rady č. 115/1970 Sb., o finančních správách.
12. § 8 odst. 2 zní:
"(2) Finanční orgán přezkouší hlášení, a odchyluje-li se daň jím vypočtená od daně podle hlášení, vyrozumí o rozdílu podnik.".
13. V § 8 odst. 3 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "finančnímu orgánu", slova "daňového" a "daňové" se vypouštějí a za slovy "kalendářního měsíce" se doplňuje slovo v závorce "(čtvrtletí)".
14. § 8 odst. 4 zní:
"(4) Podnik je povinný podat do 31. ledna po uplynutí kalendářního roku vyúčtování daně příslušnému finančnímu orgánu na předepsaném tiskopise, ve kterém uvede daňovou povinnost a platby na daň. Finanční orgán přezkouší vyúčtování a v případě, že zjistí neshody, oznámí podniku do třiceti dnů ode dne podání vyúčtování rozdíly mezi vyúčtováním podniku a vyúčtováním finančního orgánu.".
15. § 9 odst. 1 zní:
"(1) Podniky jsou povinny přihlásit se k daňové registraci u místně příslušných finančních orgánů podle svého sídla. Finanční orgán vede pro účely daně katastr podniků, v němž vyznačuje daňově důležité skutečnosti a souvislosti.".
16. V § 9 odst. 2 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "finančnímu orgánu"; poslední věta se vypouští.
17. § 10 zní:
 
"§ 10
Použití účetnictví Údaje účetnictví slouží i účelům daňovým.".
18. V § 12 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
19. V § 13 odst. 1 se slova "okresních a krajských národních výborů" nahrazují slovy "finančních orgánů" a slovo "daňových" se vypouští.
20. V § 13 odst. 2 se slovo "obyvatelé" nahrazuje slovem "občané" a slova "okresní a krajské národní výbory nebo ministerstvo financí" se nahrazují slovy "finanční orgány".
21. Název § 14 zní:
 
"§ 14
Penále a zvýšení daně".
22. V § 14 odst. 1 se slova "ve výši 0,05 %" nahrazují slovy "ve výši 0,1 %".
23. V § 14 odst. 2 se slovo "daňové" vypouští.
24. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Zjistí-li finanční orgán, že hlášení bylo nesprávné nebo neúplné, je oprávněn zkrácenou daň zvýšit o 20 %. Zjistí-li podnik nesprávnost nebo neúplnost sám a podá dodatečné hlášení, je finanční orgán oprávněn zkrácenou daň zvýšit o 10 %.".
25. § 15 zní:
 
"§ 15
Vymáhání daně
Nezaplatí-li podnik daň ve lhůtě, zašle finanční orgán příslušné bance nebo spořitelně příkaz k vybrání a současně o tom zpraví podnik. Tento příkaz provede banka nebo spořitelna přednostně.".
26. V § 17 se odstavec 1 vypouští; dále se vypouští označení odstavce 2.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty