321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.

Schválený:
321/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 připojuje tato věta: "Za zdanitelné plnění se považuje i vložení majetkového vkladu v naturální podobě osobě, která není plátcem, a vypořádací podíl1b) v naturální podobě, pokud u nich byl uplatněn odpočet s výjimkou majetku v naturální podobě, který byl vydán nebo poskytnut jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 2 odst. 2 písm. f) se vypouštějí slova "§ 18 odst. 4 a".
3. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno m), které zní:
"m) daňovým dokladem daňový doklad podle § 12 odst. 2 a 6, doklad o použití podle § 12 odst. 5, splátkový kalendář podle § 12 odst. 8, zjednodušený daňový doklad podle § 12 odst. 9, daňový dobropis a daňový vrubopis podle § 13, písemné celní prohlášení podle § 43 odst. 4 a § 45 odst. 3 a doklad o zaplacení podle § 12 odst. 7 a § 46 odst. 4.".
4. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno n), které zní:
"n) finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci pronájem, který splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2b)".
5. V § 5 odst. 1 se částka "1 500 000 Kč" nahrazuje částkou "750 000 Kč".
6. V § 5 odst. 3 se částka "3 000 000 Kč" nahrazuje částkou " 1 500 000 Kč".
7. V § 5 odst. 5 se částka "1 500 000 Kč" nahrazuje částkou "750 000 Kč" a částka "6 000 000 Kč" částkou "3 000 000 Kč".
8. V § 5 odst. 6 a 7 se slova "podle účetního stavu" nahrazují slovy "ze zůstatkové ceny investičního majetku a z pořizovací ceny zásob".
9. V § 5 odst. 7 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a výše daně se vypočte způsobem uvedeným v § 17 odst. 3.".
10. V § 5 se doplňují odstavce 8, 9 a 10, které znějí:
"(8) Plátci jsou také osoby podléhající dani, které nabývají majetek na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,3a) a to ode dne nabytí majetku.
(9) Při přeměně společnosti, která byla plátcem daně z přidané hodnoty, v jinou formu společnosti nebo družstvo nebo při sloučení nebo splynutím s jinou společností, popřípadě při rozdělení společnosti, se stávají plátci všechny osoby podléhající dani, na které přechází jmění ze zrušené společnosti bez likvidace podle zvláštního zákona,3b) a to ode dne zápisu nové společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.
(10) O zrušení registrace mohou plátci uvedení v odstavcích 8 a 9 požádat po uplynutí tří měsíců od data, kdy se stali plátci podle odstavce 8 nebo 9, pokud jejich obrat nepřesáhne za tyto tři měsíce částku 750 000 Kč.".
11. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno j), které zní:
"j) osoby, které jsou statutárním orgánem právnických osob majících zvláštní vztah k plátci.".
12. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova "dnem uvedeným na dokladu o použití" nahrazují slovy "dnem převzetí zboží nebo služby".
13. V § 9 odst. 3 se za slova "Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle" vkládají slova "nájemní smlouvy, smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci," a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Při dodání tepelné a elektrické energie, plynu a vody se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřicího zařízení.".
14. § 12 odst. 2 písm. i) zní:
"i) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihalaéře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.".
15. V § 12 se na konci odstavce 2 připojuje tato věta: "Za správnost údajů uvedených v daňovém dokladu odpovídá plátce, která uskutečnil zdanitelné plnění.".
16. § 12 odst. 5 písm. i) zní:
"i) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.".
17. V § 13 odst. 4 v úvodní větě se písmeno "g)" nahrazuje písmenem "h)".
18. V § 13 odst. 4 písm. a) se na konci připojují tato slova: "popřípadě uvedená i v haléřích,".
19. V § 13 odst. 4 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "popřípadě uvedená i v haléřích.".
20. § 14 odst. 2 zní:
"(2) Základem pro výpočet daně může být i cena včetně daně, a to zejména v případě uskutečňování zdanitelných plnění plátcům za hotové, uskutečňování zdanitelných plnění osobám, které nejsou plátci, a v případě zdanitelných plnění podle § 12 odst. 7.".
21. V § 14 odst. 10 se za slova "ve slitcích nebo mincích", doplňují slova "včetně platných zlatých mincí s uvedenou nominální hodnotou," a slova "Státní bankou československou" se nahrazují slovy "Českou národní bankou".
22. V § 14 odst. 11 se slova "Státní bankou československou" nahrazují slovy "Českou národní bankou" a slovo "československou" slovem "českou".
23. V § 14 odst. 12 se slovo "československých" nahrazuje slovem "českých".
24. V § 14 odst. 13 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nejméně ve výši všech finančních prostředků, které plátce obdrží ze zahraničí, popř. z tuzemska.".
25. V § 14 odst. 14 se za slova "který nakoupil služby," vkládají slova "elektrickou energii, teplo, plyn nebo vodu" a slova "je oprávněn neuplatnit za tyto služby daň" se nahrazují slovy "považuje se toto plnění za osvobozené podle § 25".
26. § 14 odst. 16 zní:
"(16) Základem daně při dodání použitého zboží nakoupeného od osob, které nejsou plátci, za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu je rozdíl mezi cenou nákupu od osoby, která není plátcem, a cenou prodeje v úrovni bez daně. Tento postup se uplatní i při nákupu ojetých osobních automobilů od plátců za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.".
27. V § 14 odst. 17 se za slova "Tento postup se neuplatní, pokud" vkládají tato slova: "byl předmět pronájmu prokazatelně odcizen nebo zničen nebo pokud".
28. § 14 se doplňuje novým odstavcem 18, který zní:
"(18) Plátce, který dodává zboží společně s jeho instalací, je povinen rozdělit základ daně zvlášť pro zboží a zvlášť pro službu. Přitom je plátce povinen stanovit základ daně u zboží minimálně v úrovni ceny obvyklé. Instalací se přitom rozumí zapojení zboží na rozvodné sítě nebo uvedení do provozu jiným způsobem, přičemž se nejedná o pevné zabudování zboží jako součásti stavby.".
29. § 14 se doplňuje novým odstavcem 19, který zní:
"(19) Základem daně u služeb zařazených podle zvláštního předpisu13b) do příslušného oboru jako služby cestovního ruchu je kalkulovaná přirážka obsažená v nabídkové ceně nebo skutečná přirážka zjištěná jako rozdíl mezi skutečnými náklady a dosaženými tržbami za jednotlivé akce cestovního ruchu nebo maximálně za období kalendářního roku.".
30. § 15 odst. 2 zní:
"(2) Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které podléhá dani ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně podle odstavce 1 provedena.".
31. V § 16 odst. 3 se za slova "§ 2a odst. 2 písm. a)" vkládají tato slova: "a u tabákových nálepek13c)".
32. V § 16 odst. 4 se odkaz a poznámka pod čarou č. 13b) označují jako 13d).
33. V § 16 odst. 8 se za slova "krátkodobého pronájmu" vkládají tato slova: "nemovitostí včetně částí staveb, bytů a".
34. § 17 odst. 7 zní:
"(7) Při výpočtu daně u služeb nakoupených a poskytovaných v souvislosti s kompletací služeb cestovního ruchu může plátce postupovat takto:
a) služby pořízené od plátců za ceny včetně daně a služby pořízené ze zahraničí při prodeji již nezdaňuje, nemá však nárok na odpočet daně podle § 19,
b) služeb, které plátce sám poskytuje, a u služeb nakoupených od osob, které nejsou plátci, uplatňuje daň ve výši platné sazby.".
Poznámka pod čarou č. 16a) se vypouští.
35. V § 19 odst. 2 se za slova "do kterého daň na vstupu zaúčtoval" vkládají tato slova: "nejdříve však ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění".
36. V § 19 odst. 3 za slovy "zjednodušeným daňovým dokladem" se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".
37. V § 19 odst. 4 se slova "formou koupě najaté věci" nahrazují slovy "formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci".
38. V § 19 odst. 6 se na konci odstavce připojují tyto věty: "Tento postup se nevztahuje na plátce, kteří nakupují ojeté osobní automobily za účelem dalšího prodeje. Tito plátci jsou povinni uplatňovat daň podle ustanovení § 14 odst. 16.".
39. § 20 odst. 1 zní:
"(1) Má-li plátce obrat nejen za svá zdanitelná plnění, u nichž má nárok na odpočet daně, ale i za zdanitelná plnění osvobozená od daňové povinnosti podle § 25, u nichž nárok na odpočet daně nemá, jel povinen zkracovat nárok na odpočet daně. Povinnost zkracovat nárok na odpočet daně se týká i plátců, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.16a) Poměrná část odpočtu daně se určí jako součin celkové daně na vstupu za příslušné zdaňovací období a koeficient. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je součet cen bez daně za zdanitelná plnění, u nichž vzniká nárok na odpočet, a ve jmenovateli celkový součet cen bez daně za všechna ukončená plnění v tomto zdaňovacím období, tedy jak za zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona. U plátců, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se do součtu ve jmenovateli koeficientu započítávají i dotace, příspěvky, popřípadě jiné prostředky ze státního nebo místních rozpočtů a tržby z hlavní činnosti. Cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, cena bez daně za převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolků podle § 26 písm. c), cena bez daně za zdanitelná plnění uskutečněná v zahraničí a plnění, která je plátce povinen uskutečnit na základě rozhodnutí státního orgánu nebo podle obecně závazných právních předpisů upravujících nároky osob v důsledku vypořádání majetkových křivd, se nezapočítávají do součtu, který tvoří součet jmenovatele koeficientu. Plátci, kteří jsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nezapočítávají do součtu, který tvoří jmenovatele koeficientu, ani plnění, která nejsou zdanitelnými plněními podle § 2 odst. 1, a dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo místních rozpočtů. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa nahoru.".
40. § 24 se vypouští.
41. § 25 odst. 1 písm. e) zní:
"e) převod staveb a pronájem pozemků a staveb (§ 30),".
42. V § 26 písm. c) se slovo "československých" nahrazuje slovem "českých".
43. V § 28 písm. n) se slova "Státní bance československé" nahrazují slovy "České národní bance".
44. § 29 se doplňuje ustanovením písmene c), které zní:
"c) penzijní připojištění se státním příspěvkem.".
45. V § 30 odst. 2 se za slova "nebytových prostor" vkládají tato slova: "a pronájem bezpečnostních schránek".
46. V § 30 odst. 3 se slova "pozemky nebo stavby" nahrazují slovy "pozemky, stavby, části staveb, byty a nebytové prostory".
47. § 30 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Převod staveb, částí staveb, bytů a nebytových prostor na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci je osvobozen od daňové povinnosti s výjimkou uzavření smlouvy do dvou let po nabytí nebo kolaudaci stavby. Základem daně v případě smlouvy uzavřené do dvou let od nabytí nebo kolaudace stavby je zjištěná cena podle cenových předpisů ke dni uzavření smlouvy.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
48. V § 34 se na konci věty nahrazuje tečka čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.".
49. V § 35 se na konci věty nahrazuje tečka čárkou a připojují se tato slova: "a to i na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci.".
50. § 36 odst. 3 zní:
"(3) Plátce, na kterého se vztahuje odstavec 2, si může zvolit při své registraci jako zdaňovací období kalendářní měsíc a tuto skutečnost oznámit finančnímu orgánu. Změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní nebo ze čtvrtletního na měsíční je možné provést u plátce nejdříve od počátku následujícího kalendářního roku. Tuto změnu je plátce povinen oznámit finančnímu orgánu nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Změnu zdaňovacího období ze čtvrtletního na měsíční je plátce povinen oznámit vždy při překročení obratu stanoveného v odstavci 2 za předcházející kalendářní rok.".
51. V § 37 se slova "Dodatečně splatná daň" nahrazují slovy "Dodatečně stanovená daň plátcem nebo dodatečně vyměřená daň finančním orgánem".
52. § 38 včetně nadpisu zní:
 
"§ 38
Daňové přiznání
(1) Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období předložit daňové přiznání, a to i v případě, že je negativní.
(2) Zjistí-li plátce, že daňové přiznání, které předložil, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení daňové povinnosti nebo snížení nadměrného odpočtu, je povinen neprodleně předložit finančnímu orgánu dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká.
(3) Zjistí-li plátce, že daňové přiznání, které předložil, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení daňové povinnosti nebo zvýšení nadměrného odpočtu, může předložit finančnímu orgánu dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká, nejpozději do šesti měsíců ode dne splatnosti daně.
(4) V dodatečném daňovém přiznání uvede plátce pouze rozdíly oproti daňovému přiznání původně předloženému.".
Poznámka pod čarou č. 40) se vypouští.
53. V § 40 odst. 3 se slova "nejméně však 5000 Kč" nahrazují slovy "nejméně však 2000 Kč".
54. V § 40 odst. 4 se za slova "nepředloží daňové přiznání vůbec," vkládají tato slova: "a to ani po výzvě finančního orgánu,".
55. § 44 zní:
 
"§ 44
Základ a výpočet daně u dovezeného zboží
(1) Základem daně u dovezeného zboží podle § 43 odst. 1 písm. a) a b) je součet:
a) základu pro vyměření cla,
b) cla a plateb vybíraných celními orgány při dovozu zboží,
c) příslušné spotřební daně.
(2) Clem podle odstavce 1 písm. b) se rozumí clo vypočítané podle příslušné sazby celního sazebníku, nesnížené podle zvláštních předpisů.47b)
(3) U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku podle § 43 odst. 1 písm. c) se daň vypočte způsobem shodným s výpočtem cla.47c)
(4) U zboží uvedeného v § 43 odst. 1 písm. d) činí částka daně za každý, byť jen započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití, 3 % z daně, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto určená daň nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění tohoto zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití.
(5) U zboží propuštěného z režimu dočasného použití do režimu volného oběhu se výše daně stanoví rozdílem daní vypočtených podle § 43 odst. 1 písm. a) a podle odstavce 4.
(6) U dováženého zboží se uplatňují sazby daně podle § 16.".
56. V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova "celního skladu".
57. V § 45 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Plátce nemá nárok na vrácení daně v případě zpět vyváženého zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, protože má nárok uplatnit odpočet daně při dovozu zboží z tohoto režimu.".
58. V § 45 odst. 6 se slovo "podmínky" nahrazuje slovy "způsob a rozsah".
59. V § 46 odst. 1 se vypouštějí slova "peněžnictví, pojišťovnictví a advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti".
60. § 46 odst. 4 zní:
"(4) Za daňový doklad při poskytování služeb a převodu a využití práv do zahraničí se pro účely tohoto zákona považuje doklad o zaplacení, popřípadě platební příkaz, na němž je uvedeno jméno nebo název osoby, v jejíž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění.".
61. V § 47 odst. 3 se na konci odstavce připojuje tato věta: "Od daně jsou rovněž osvobozeny služby související s mezinárodní přepravou zboží, kterou uskutečňuje plátce, který je kupujícím nebo prodávajícím ve vztahu k zahraničí.".
62. § 53 odst. 3 se vypouští.
63. V § 53a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Prodá-li osoba, která není plátce daně, zboží, u kterého uplatnila nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 1, je povinna odvést daň příslušnému finančnímu orgánu ve výši původně vrácené daně, a to do 25 dnů od konce měsíce, ve kterém zboží prodala.".
64. V § 54 odst. 1 se na konci odstavce připojuje tato věta: "Pro uplatnění daně od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993 platí ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.".
65. Poznámky pod čarou č. 1b), 2b), 3a), 3b), 13b), 13c), 16a), 47b), 47c) a 48a) znějí:
"1b) § 150 a 233 obchodního zákoníku."
"2b) § 24 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů."
"3a) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů."
"3b) § 69 obchodního zákoníku."
"13b) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb. - obor 954.
"13c) § 40 a násl. zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů."
"16a) § 18 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů."
"47b)
Vyhláška ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.
§ 289 zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
Vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 572/1990 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 39/1992 Sb., o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.
"47c) § 203 a násl. zákona č. 13/1993 Sb."
"48a) Vyhláška č. 114/1972 Sb. - obory číslo 962, 972 a 974.".
66. Příloha č. 1 se mění a doplňuje takto:
a) Za položku 440130 se vkládá položka, která zní:
"4801 až 4803,  Papíry, kartony a lepenky a výrobky z nich vyráběné
4805, 4807,    v České republice, na které bylo vydáno Odvětvovým
4808, 4810,    certifikačním střediskem osvědčení, že byly vyrobeny
4814, 4815,    z více než 70 % z recyklovaného papíru",
4817 až 4823
b) v položce 84213971 se text "sací vzduchové filtry pro spalovací motory katalytickým procesem" nahrazuje textem "katalyzátory pro motorová vozidla",
c) v položce 84186991 se vypouští slovo "absorpční",
d) položka 85393910 se nahrazuje položkami 853931 zářivky, 853939 výbojky, 853990, 850410 a 854380 části a součásti výbojek,
e) položka 391731-33 se nahrazuje položkou "3917 ex - Vytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné, do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) bez příslušenství i s příslušenstvím",
f) text u položky 84219900 se nahrazuje textem: "84219900 - části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čističkám odpadních vod pro rodinné domky 392690 - náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot kompletní 3917 ex - náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky, v podobě nařezaných trubiček z plastů (do příslušné podpoložky se zařadí podle použitého materiálu) 39140000 - náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionexové filtry ANEX, KATEX)",
g) v položce 8469 se slova "s amputovanými nebo ochrnutými horními končetinami" nahrazují slovy "nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou",
h) položka 84709000 se nahrazuje těmito položkami: "847321 - přídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami 847330 - přídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami 842310 - osobní váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé 847010 - elektronické kalkulátory s hlasovým výstupem pro nevidomé bez vnějšího zdroje energie 847021 - elektronické kalkulátory s hlasovým výstupem pro nevidomé s vnějším zdrojem energie vybavené tiskárnou 847029 - elektronické kalkulátory s hlasovým výstupem pro nevidomé s vnějším zdrojem nevybavené tiskárnou",
i) Položka 87059090 se nahrazuje touto položkou: "8703 ex - vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 434/1992 Sb. a č. 49/1993 Sb. Týká se podpoložek 87032110, 87032190, 87032219, 87032290, 87032319, 87032390, 87032410, 87032490, 87033110, 87033190, 87033219, 87033290, 87033319, 870%33390, 87039090",
j) text u položky 9018 se nahrazuje tímto textem: "9018 - lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje pro zkoušení zraku",
k) doplňují se tyto položky:
"90282000 - Měřiče kapalin - pouze vodoměry na teplou a studenou vodu pro spotřebu vody v domácnostech,
90268091 - elektronické - pouze měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech,
90268099 - ostatní - pouze měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech".
67. V příloze č. 2 se v položce "921 - Opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského a kovodělného průmyslu" doplňují slova "mimo 921 - 13 - pouze opravy vozíků pro invalidy".
68. V příloze č. 2 se do položky "974" doplňuje nová položka, která zní: "974 7 - Služby zprostředkovatelské organizační - pouze služby související s provozováním loterií a jiných podobných her".
Čl.II
1. Obrat pro registraci podle § 5 odst. 1 a 3 se nejdříve zjistí za období počínaje 1. dubnem 1994. Pro zrušení registrace plátce k 1. lednu 1994 platí již podmínky uvedené v § 5 odst. 5 tohoto zákona.
2. V období od 1. ledna 1994 do 30. června 1994 může plátce předložit finančnímu orgánu dodatečně daňové přiznání za jednotlivá zdaňovací období roku 1993 s udáním zdaňovacího období, kterého se týká, nejpozději do 12 měsíců ode dne splatnosti daně.
3. Plátce, který do 31. července 1993 oznámil finančnímu orgánu, ve smyslu § 30 odst. 3, že pronájem pozemků, staveb, bytů nebo nebytových prostor bude osvobozen od daňové povinnosti podle § 30 odst. 2, může toto své rozhodnutí změnit a oznámit finančnímu úřadu, aniž by byla dodržena lhůta stanovená v § 30 odst. 3.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Související dokumenty