165/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.

Schválený:
165/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
 
"§ 1
Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.".
2. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.
Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 30. září 2022 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 30. září 2022 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte pomocí tohoto vzorce:
N = S
S1
x V
S1
+ S
S2
x V
S2
, kde N ........... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, S
S1
......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů, V
S1
......... sazba daně ve výši 3 380 Kč/1 000 l, která odpovídá a) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4000 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, b) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních, S
S2
......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 7 300 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů, V
S2
......... sazba daně ve výši 7 300 Kč/1 000 l, která odpovídá a) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8639 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, b) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9290 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. června 2022 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.