228/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
228/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. července 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., nařízení vlády č. 11/2016 Sb. a nařízení vlády č. 296/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 písm. b) bodě 1 se číslo "8103 90 90" nahrazuje číslem "8103 99 90", čísla "8106 00 90, 8107 90 00" se nahrazují číslem "8106 90 90", číslo "8109 90 00" se nahrazuje čísly "8109 91 00, 8109 99 00", za číslo "8112 29 00," se vkládají čísla "8112 39 00, 8112 49 00," a za číslo "8112 59 00," se vkládá číslo "8112 69 90,".
2. V § 2 odst. 3 písm. b) bodě 2 se číslo "8112 92 10" nahrazuje číslem "8112 31 00".
3. V § 2 odst. 3 písm. c) se číslo "8517 12 00" nahrazuje čísly "8517 13 00, 8517 14 00".
4. V § 2 odst. 3 písm. f) se číslo "9504" nahrazuje číslem "9504 50 00".
5. V § 2 odst. 4 se slova "v platném znění" nahrazují slovy "ve znění platném k 1. lednu 2022".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty