450/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
450/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 110/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl.I
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 85 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3, 4 a 5, které znějí:
"(2) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.
(3) Emise komunálních obligací schvaluje vláda.
(4) Obec nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.
(5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavců 2 a 3 jsou od počátku neplatné.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl.II
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Kraj nesmí majetkem kraje ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:
"(2) Emise obligací vydávaných krajem schvaluje vláda.
(3) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 2 jsou od počátku neplatné.
(4) Kraj nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.".
3. V hlavě sedmé se do nadpisu za slova "VZTAH MINISTERSTEV" vkládají slova "A VLÁDY".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl.III
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 35 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:
"(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí majetkem hlavního města Prahy ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž nejsou zřizovatelem.
(7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné.
(8) Stát neručí za hospodaření a závazky hlavního města Prahy, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.".
2. V § 59 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:
"(6) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.
(7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné.
(8) Hlavní město Praha nebo městská část nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl.IV
V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se v § 8 odst. 1 písm. i) slovo "obce" nahrazuje slovem "kraje".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl.V
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
"s) výdaje ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády, jejichž výši stanoví vláda nařízením.".
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta:
"Na výdaje podle odstavce 1 písm. s) se tento zákon nevztahuje.".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty