255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Schválený:
255/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2008
o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 11 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 4, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 104a odst. 4, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, které předkládá žadatel České národní bance, pokud žádá o
a) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,
b) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
c) povolení k provozování vypořádacího systému,
d) povolení k činnosti centrálního depozitáře,
e) povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie,
f) registraci investičního zprostředkovatele,
g) zápis do seznamu vázaných zástupců,
h) zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců,
i) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
j) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě,
k) registraci další podnikatelské činnosti,
l) povolení k přeměně společnosti1) nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o oprávnění k podnikání
1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, nebo jeho kopie a kopie návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu,
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a doklad o oprávnění k podnikání, byl-li jí udělen,
3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné podnikatelské oprávnění k podnikatelské činnosti,
4. u zahraniční právnické osoby veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu a doklad o oprávnění k podnikání, byl-li jí udělen; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem a
5. u podnikající zahraniční fyzické osoby podnikatelské oprávnění k podnikatelské činnosti nebo doklad obdobného charakteru,
b) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu,
c) informací o osobách úzce propojených seznam osob úzce propojených se žadatelem s uvedením údajů3) o těchto osobách a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami,
d) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia,
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
e) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe, zejména zda se jednalo o výdělečnou činnost nebo činnost statutárního orgánu,
2. označení osoby, kde byla odborná praxe vykonávána,
3. název pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. informace o udělení souhlasu s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba, včetně označení osoby nebo orgánu, která souhlas udělila, a data udělení souhlasu,
f) dokladem o bezúhonnosti osoby doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, který není starší než 3 měsíce, a
g) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny.
 
§ 3
Společná ustanovení k povolení k činnosti
(K § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 83 odst. 4 a § 103 odst. 3 zákona)
(1) Žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, k činnosti organizátora regulovaného trhu, k provozování vypořádacího systému a k činnosti centrálního depozitáře se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle odstavců 3 až 6, jejichž obsahem jsou základní informace o žadateli a informace související s činností žadatele, informace o vedoucích osobách žadatele, o osobách s kvalifikovanou účastí4) na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem.
(3) Přílohy obsahující základní informace o žadateli a informace související s činností žadatele jsou
a) originál úplného znění zakladatelských dokumentů podepsaného žadatelem,
b) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ písm. a)],
c) originál dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu žadatele a o splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)],
e) seznam společníků (akcionářů) s uvedením jejich podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech, nejsou-li tyto údaje zřejmé z dokladu o oprávnění k podnikání, případně doklad o zaknihování akcií,
f) plán obchodní činnosti žadatele ve vztahu k jednotlivým činnostem podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi a
g) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno.
(4) Přílohy obsahující informace o vedoucích osobách žadatele jsou
a) seznam vedoucích osob žadatele s uvedením jejich funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, připojí žadatel seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele skutečně řídí,
b) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu žadatele,
c) životopis za každou vedoucí osobu žadatele obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
d) originál dokladu o bezúhonnosti za každou vedoucí osobu žadatele [§ 2 písm. f)].
(5) Přílohy obsahující informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji o těchto osobách3) a s údaji o výši podílu nebo jiné formě účasti na žadateli,
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] za každou osobu s kvalifikovanou účastí,
c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] za každou osobu s kvalifikovanou účastí; v případě fyzických osob údaje o odborné praxi [§ 2 písm. e)],
d) seznam vedoucích osob za každou osobu s kvalifikovanou účastí s označením jejich funkce a doklad o bezúhonnosti za každou takovou vedoucí osobu [§ 2 písm. f)] a
e) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. c)].
(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli povolení k činnosti osoba splňující podmínky uvedené v § 16 odst. 2 a 3, pak se k tiskopisu žádosti povolení nepřikládají doklady uvedené v odstavci 5 písm. b) až d).
 
§ 4
Obchodník s cennými papíry
(K § 7 odst. 2 zákona)
(1) V případě žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží doklady o naplnění zákonných podmínek pojištění podle § 8a zákona, pokud obchodník cennými papíry hodlá využít možnosti nižšího počátečního kapitálu podle § 8a zákona, a dále přílohy podle odstavců 2 a 3, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry.
(2) Přílohy obsahující informace o věcných předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou
a) doklady o technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, pro evidenci majetku zákazníka, vedení deníku obchodníka s cennými papíry, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí5), v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,
b) doklady o způsobu poskytování služeb prostřednictvím internetu, zejména ověření totožnosti (identifikace) a oprávněnosti přístupu zákazníků na internetovou adresu, zabezpečení internetové adresy proti neoprávněnému přístupu a způsobu průběžného zabezpečení uveřejňování aktualizace informací na internetové adrese, a
c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s organizátory regulovaných trhů a osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.
(3) Přílohy obsahující informace o personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou
a) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující
1. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb obchodníka s cennými papíry6),
2. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry7),
3. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky8) a
4. ostatní vnitřní předpisy, jejichž zavedení vyžaduje jiný právní předpis9),
b) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1. poskytování investičních služeb,
2. průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry,
3. řízení rizik a
4. výkon vnitřního auditu,
c) životopis za každou osobu, uvedenou v seznamu podle písmene b), obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
d) rozsah činností, které obchodník s cennými papíry hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob naplnění podmínek podle § 12d zákona a
e) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.
 
§ 5
Organizátor regulovaného trhu
(K § 38 odst. 2 zákona)
(1) V případě žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží přílohy podle odstavce 2, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti organizátora regulovaného trhu.
(2) Přílohy obsahující informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti organizátora regulovaného trhu jsou
a) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců10), jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
b) návrh pravidel
1. obchodování na regulovaném trhu,
2. přístupu na regulovaný trh,
3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu,
4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
c) opatření zabraňující zneužívání trhu,
d) způsob vypořádání provedených obchodů,
e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,
f) zásady a postupy pro zajištění řádného provozu obchodních a jiných systémů, včetně opatření pro případ narušení činnosti těchto systémů a mimořádných situací,
g) pravidla správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,
h) způsob zpřístupnění informací podle § 48 písm. i) bodů 3 a 4 zákona účastníkům jím organizovaného trhu,
i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu11) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
j) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování
1. dodržování právních předpisů, pravidel obchodování a pravidel přístupu na regulovaný trh účastníky trhu,
2. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů žadatele zaměstnanci žadatele,
3. zda investiční nástroje přijaté k obchodování splňují podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování,
4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobou v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,
k) postupy pro sledování obchodování na jím organizovaném trhu a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem, analýza jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a postupy pro řešení takových situací,
l) postupy pro řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik; za opatření se považují pojistné smlouvy, bankovní záruky a obdobné nástroje určené ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny, a
m) postupy pro odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost organizátora regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu, včetně vnitřního předpisu pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých.
 
§ 6
Mnohostranný obchodní systém
Pokud obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, k tiskopisu žádosti o povolení přiloží také následující přílohy, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro provozování mnohostranného systému
a) návrh pravidel
1. obchodování v mnohostranném obchodním systému,
2. pro příjímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému včetně případné informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování nebo třetích osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta,
3. přístupu do mnohostranného obchodního systému a
4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
b) způsob zpřístupnění veřejně dostupných informací podle § 69 odst. 5 zákona účastníkům mnohostranného obchodního systému,
c) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování
1. dodržování právních předpisů a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému jeho účastníky,
2. zda investiční nástroje přijaté k obchodování v tomto mnohostranném obchodním systému splňují pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému,
d) postupy pro sledování obchodování v mnohostranném obchodním systému a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem,
e) způsob zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a zabezpečení informovanosti účastníků mnohostranného obchodního systému při zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému podle § 70 odst. 1 zákona a
f) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu11) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění.
 
§ 7
Vypořádací systém
(K § 83 odst. 4 zákona)
V případě žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží následující přílohy, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti provozovatele vypořádacího systému,
a) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 83 odst. 9 zákona,
b) návrh fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnost,
c) smluvní zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,
d) návrh systému řízení rizik, který musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsobu stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží pojistné smlouvy a jiné nástroje určené ke krytí těchto rizik a smlouvy se třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik,
e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému žadatele,
f) analýza jednotlivých typů krizových situací obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,
g) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu11) a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a
h) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců10), jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců.
 
§ 8
Centrální depozitář
(K § 103 odst. 3 zákona)
V případě žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře žadatel vedle příloh uvedených v § 3 přiloží následující přílohy, jejichž obsahem jsou informace o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti centrálního depozitáře
a) projekt vedení evidencí investičních nástrojů a dokumentace k nim; projekt obsahuje
1. administrativní, technické, kontrolní a bezpečnostní postupy vedení evidencí investičních nástrojů,
2. technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činností,
3. pravidla správy a zabezpečení informačního systému včetně technického a organizačního řešení zálohování, archivace a kontroly dat a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti takového technického řešení,
4. analýzu jednotlivých typů krizových situací, které mohou při vedení evidencí investičních nástrojů nastat, a postupy pro řešení takových situací,
5. postupy při řízení rizik při výkonu jednotlivých činností a
6. technické a organizační zajištění komunikace s regulovanými trhy, provozovateli vypořádacích systémů, účastníky centrálního depozitáře a osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidence a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému komunikace,
b) návrh provozního řádu centrálního depozitáře a označení internetové adresy, prostřednictvím které bude provozní řád uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního depozitáře, osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci, vlastníky účtů v centrálním depozitáři, regulovanými trhy a provozovateli vypořádacích systémů na straně druhé,
d) organizační uspořádání a řídící struktura společnosti, kde budou uvedena
1. oprávnění, rozsah pravomoci, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců10), jejich zastupitelnost a kontrola při jednotlivých činnostech a
2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
e) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy přiměřeně podle § 5 odst. 2 písm. l) s ohledem na rozsah vykonávaných činností, pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu11) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
f) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování
1. právních předpisů a provozního řádu účastníky centrálního depozitáře a
2. právních předpisů, vnitřních předpisů žadatele a provozního řádu centrálního depozitáře zaměstnanci centrálního depozitáře,
g) vymezení investičních nástrojů a druhů obchodů, které mohou být předmětem vypořádání ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem, a vymezení postavení žadatele v rámci vypořádacího systému,
h) zajištění přidělování identifikačního označení investičním nástrojům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),
i) doklady prokazující připravenost provozovat činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene a), a
j) přílohy uvedené v § 7 písm. a) až g).
 
§ 9
Povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie
(K § 28 odst. 3 zákona)
(1) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 10, jejichž obsahem jsou základní informace o žadateli, informace o vedoucích osobách žadatele, informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem, informace o osobě vedoucího organizační složky a personálních předpokladech k zajištění výkonu činnosti organizační složky, informace o věcných předpokladech a organizačních předpokladech organizační složky.
 
§ 10
(1) Přílohy obsahující základní informace o žadateli jsou
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
b) doklad o skutečném sídle zahraniční osoby,
c) povolení k poskytování investičních služeb vydané orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo, s uvedením rozsahu tohoto povolení,
d) originál dokladů o původu finančních prostředků zajištěných pro činnost organizační složky,
e) finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)],
f) písemné stanovisko orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky informován,
g) doklad o účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytých tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému a
h) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle § 9 a 9a zákona.
(2) Přílohy obsahující informace o vedoucích osobách žadatele jsou
a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
b) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každého člena statutárního orgánu žadatele,
c) životopis za každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
d) originál dokladu o bezúhonnosti za každého člena statutárního orgánu žadatele [§ 2 písm. f)].
(3) Přílohy obsahující informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji3) o těchto osobách a s údaji o výši podílu nebo jiné formě účasti na žadateli, a
b) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. c)].
(4) Přílohy obsahující informace o vedoucím organizační složky a personálních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti tvoří
a) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za vedoucího organizační složky,
b) životopis za vedoucího organizační složky obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti za vedoucího organizační složky [§ 2 písm. f)] a
d) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.
(5) Přílohy obsahující informace o věcných předpokladech organizační složky pro výkon činnosti tvoří doklady o splnění věcných předpokladů podle § 4 odst. 2.
(6) Přílohy obsahující informace o organizačních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti tvoří
a) plán obchodní činnosti organizační složky v České republice ve vztahu k jednotlivým činnostem podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,
b) rozsah činností, které organizační složka hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby,
c) seznam osob, kterým hodlá žadatel předávat pokyny týkající se investičních nástrojů, a
d) návrh vnitřních předpisů organizační složky zahrnující
1. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb organizační složky6),
2. návrh organizačního uspořádání organizační složky7),
3. návrh pravidel jednání organizační složky se zákazníky8) a
4. ostatní vnitřní předpisy, jejichž zavedení vyžaduje jiný právní předpis9).
 
§ 11
Registrace investičního zprostředkovatele
(K § 30 odst. 6 zákona)
(1) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 následující přílohy
a) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
b) životopis obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce, a originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)],
d) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a
e) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.
(3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 následující přílohy
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,
c) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu žadatele,
d) životopis za každou vedoucí osobu žadatele obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
e) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce, a originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)] za každou vedoucí osobu žadatele,
f) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb,
g) originál dokladů o původu základního kapitálu žadatele a
h) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. c)].
 
§ 12
Zápis do seznamu vázaných zástupců
(K § 32c odst. 8 zákona)
(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě13) ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 13
Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců
(K § 198 odst. 3 zákona)
(1) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy
a) životopis obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)].
 
§ 14
Schvalování vedoucí osoby
(K § 10 odst. 4, § 43 odst. 4 a § 155a odst. 2 zákona)
(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy
a) životopis posuzované fyzické osoby obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
b) originál dokladu o bezúhonnosti posuzované osoby [§ 2 písm. f)].
(3) Tiskopis žádosti spolu s jejími přílohami žadatel předkládá v případě nové volby, jmenování či vzniku funkce na základě jiné skutečnosti spojené s novou působností či pravomocemi.
 
§ 15
Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě
(K § 11 odst. 4 a § 104a odst. 4 zákona)
(1) Žádost o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy
a) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. c)],
b) plán rozvoje právnické osoby, zejména ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, obsahující též strategický záměr žadatele týkající se účasti na právnické osobě a
c) originály dokladů o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.
(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k tiskopisu podle odstavce 1 dále následující přílohy
a) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
b) životopis obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. f)].
(4) Je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, přiloží k tiskopisu podle odstavce 1 dále následující přílohy
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, připojí žadatel seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele skutečně řídí,
c) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu žadatele nebo za osobu žadatele, je-li podnikající fyzická osoba,
d) životopis za každou vedoucí osobu žadatele obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
e) originál dokladu o bezúhonnosti za každou vedoucí osobu žadatele [§ 2 písm. f)],
f) finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)] a
g) originál písemného stanoviska orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na právnické osobě, je-li žadatelem právnická osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.
 
§ 16
(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí kvalifikované účasti, pak tato osoba předkládá pouze ty údaje uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 15 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí kvalifikované účasti na právnické osobě udělen, a žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 15 odst. 4 písm. g) tímto však není dotčeno.
(2) Pokud je žadatelem právnická osoba, která je finanční institucí14) nebo bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie, tato právnická osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán sdělí, že nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na právnické osobě, nedokládají se u žádosti listinné dokumenty a doklady uvedené v § 15 odst. 2 a 4 s výjimkou § 15 odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. a).
(3) Má-li žadatel nabýt kvalifikovanou účast na právnické osobě prostřednictvím finanční instituce podle jiného právního předpisu nebo banky se sídlem na území členského státu Evropské unie a tato finanční instituce nebo banka podléhá dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel žádost doloží pouze originálem pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce nebo banky, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na finanční instituci nebo bance, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na právnické osobě. Není-li v zemi sídla finanční instituce nebo banky takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce nebo banky, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na finanční instituci nebo bance, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na právnické osobě, s jeho vědomím a že proti nabytí kvalifikované účasti nemá námitky.
 
§ 17
Registrace další podnikatelské činnosti
(K § 7 odst. 2 a § 39 odst. 4 zákona)
(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží následující přílohy
a) návrh obchodního plánu nebo jeho změny, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, jejíž registrace se navrhuje,
b) návrh vnitřních předpisů nebo jejich změny, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
c) analýzu jednotlivých typů krizových situací v provozu další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a
d) dokument příslušného orgánu o povolení k výkonu další podnikatelské činnosti, která podléhá registraci.
 
§ 18
Povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku
(K § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 85 odst. 2, § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona)
(1) Žádost o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(2) K tiskopisu žádosti podle odstavce 1 žadatel přiměřeně podle typu žádosti přiloží následující přílohy
a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
b) seznam zúčastněných a nástupnických společností s uvedením, o jakou účast se jedná, zejména zanikající společnost, nástupnická společnost, převádějící společnost, přebírající společnost, zástavce, nájemce, pronajímatel, jejich názvu nebo obchodní firmy, identifikačního čísla, adresy sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále s uvedením akcií nebo obchodního podílu spolu s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu obchodních podílů,
c) seznam vedoucích osob zúčastněných, nástupnických nebo přebírajících společností s uvedením jejich funkce; v případě jiných vedoucích osob, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí tyto společnosti,
d) tiskopis podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu nástupnické nebo přebírající společnosti,
e) životopis za každou vedoucí osobu nástupnické nebo přebírající společnosti žadatele obsahující údaje o
1. vzdělání [§ 2 písm. d)] a
2. odborné praxi [§ 2 písm. e)],
f) originál dokladu o bezúhonnosti za každou vedoucí osobu nástupnické nebo přebírající společnosti [§ 2 písm. f)],
g) projekt přeměny společnosti nebo podrobnou informaci o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku a jejich důsledcích, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na poskytování investičních služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně,
i) finanční výkazy zúčastněných společností [§ 2 písm. b)],
j) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
k) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku a
l) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a údaje o osobách3), které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností.
 
§ 19
Společná ustanovení
(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti doklad prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.
(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.
(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení o povolení k činnosti.
 
§ 20
(1) Jako přílohy žádosti se předkládají úředně neověřené kopie listin; to neplatí, pokud tato vyhláška stanoví, že přílohou žádosti má být originál listiny.
(2) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li důvody zjevné, nepředložení přílohy odůvodní a důvody přiměřeně doloží.
(3) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou; v žádosti jej musí přesně identifikovat.
(4) Cizí veřejná listina se opatří vyšším ověřením listin (superlegalizací), nestanoví-li mezinárodní smlouva15), kterou je Česká republika vázána, jinak. To neplatí pro cizí veřejnou listinu
a) vydanou na území členského státu Evropské unie, nebo
b) vydanou zahraničním správním úřadem, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Přílohou žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku16).
 
§ 21
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se zrušuje.
 
§ 22
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 
Příloha 1
VZOR Žádost o povoleni k čiinnosti
 
Příloha 2
VZOR Žádost o povolení k poskytovani investičních služeb prostřednictvím organizačníni složky zahranični osoby, která ma sídlo ve státě, který není členským státem Evropske unie

 
Příloha 3
VZOR Žádost o registraci investičníhoo zprostředkovatele


 
Příloha 4
VZOR Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců

 
Příloha 5
VZOR Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců 
Příloha 6
VZOR Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby


 
Příloha 7
VZOR Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšeni kvalifikované účasti na právnicke osobě 
Příloha 8
VZOR Žádost o registraci další podnikatelské činnosti


 
Příloha 9
VZOR Žádost o povolení k přeměny společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku

1) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
2) Například § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
3) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
4) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
5) Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
6) § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.
7) § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.
8) § 6 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část třetí vyhlášky č. 237/2008 Sb.
9) Například § 8 vyhlášky č. 237/2008 Sb., zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
11) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 61/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
14) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2008 Sb.
15) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
16) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty