90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou

Schválený:
90/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2006,
kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
 
§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti
a) žádosti o bankovní licenci (dále jen "licence"),
b) žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance,
c) žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky,
d) oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance.
(2) Tato vyhláška rovněž stanoví minimální výši finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou.
 
ČÁST DRUHÁ
ŽÁDOST O LICENCI
 
§ 2
Náležitosti žádosti o licenci předkládané společností založenou za účelem působit jako banka
(1) Žádost o licenci podle § 4 odst. 1 zákona předloženou jménem společnosti založené za účelem působit jako banka (dále jen "založená banka") tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) koncepce a zásady činnosti založené banky podle odstavce 2,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,
d) listinné dokumenty a doklady týkající se fyzických osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 6).
(2) Koncepce a zásady činnosti založené banky obsahují
a) strategický záměr rozvoje založené banky týkající se činnosti založené banky zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu,
b) obchodní plán založené banky na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu1) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
c) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti založené banky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,
d) komentář ke struktuře a organizaci založené banky, který obsahuje předmět činnosti jednotlivých útvarů, jejich vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci jednotlivých útvarů,
e) zásady řídicího a kontrolního systému založené banky, včetně systému řízení rizik.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina založené banky a její stanovy2) s uvedením skutečností, které stanoví zákon (§ 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona),
b) výpisy z obchodního rejstříku osob s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 4 zákona) na založené bance; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby; podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
c) doklady o původu předmětu vkladu4) do základního kapitálu a doklady o původu případných dalších finančních zdrojů založené banky,
d) výroční zprávy a účetní závěrky osob s kvalifikovanou účastí na založené bance za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které tyto osoby vykonávají činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu5) účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,
e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona), ke které založená banka patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc fyzické osoby, která je
1. osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance, nebo
2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance;
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může fyzická osoba uvedená v bodech 1 a 2 předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
g) profesní životopis fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na bance s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na bance v profesních sdruženích a členství této fyzické osoby v orgánech jiných společností,
h) písemné stanovisko orgánu, který provádí nad právnickou osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance dohled v zemi jejího sídla, k záměru této právnické osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání banky, jde-li o právnickou osobu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
i) doklad o výši splacení základního kapitálu založené banky [§ 4 odst. 5 písm. b) zákona] v době předložení žádosti,
j) prohlášení žadatele a osoby s kvalifikovanou účastí na založené bance, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.
(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a koncepce a zásady činnosti založené banky podle odstavce 1 písm. b) se předkládají souhrnně za založenou banku.
(5) Pokud osoba s podílem na základním kapitálu založené banky nižším než 10 % nebo s podílem na hlasovacích právech v založené bance nižším než 10 % jedná ve shodě s jinou osobou6), která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech založené banky, a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na založené bance, předkládají se za každou z těchto osob jednajících ve shodě stejné listinné dokumenty a doklady uvedené v odstavci 3, které jsou dokládány za osobu s kvalifikovanou účastí na založené bance.
(6) Žádost o licenci se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.
(7) Pokud žádost podle § 4 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním právním předpisem na udělení povolení (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.
 
§ 3
Náležitosti žádosti o licenci předkládané již vzniklou akciovou společností
Je-li žadatelem o licenci již vzniklá akciová společnost, která hodlá působit jako banka, předkládají se listinné dokumenty a doklady podle § 2 s tím, že kromě listinných dokumentů a dokladů uvedených v § 2 odst. 3 žadatel dále doloží
a) kopie usnesení všech valných hromad žadatele, na kterých byla projednávána změna předmětu činnosti vyžadující bankovní licenci, včetně příslušné změny stanov,
b) výpis z obchodního rejstříku žadatele,
c) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu5) účetní závěrka žadatele ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem.
 
§ 4
Náležitosti žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky
(1) Je-li žadatelem o licenci pro svoji pobočku podle § 5 odst. 1 zákona zahraniční banka, žádost tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky (dále jen "pobočka") podle odstavce 2,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,
d) listinné dokumenty a doklady týkající se fyzické osoby navrhované do vedení pobočky (§ 6).
(2) Koncepce a zásady činnosti pobočky obsahují
a) strategický záměr rozvoje pobočky týkající se činnosti pobočky zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu pobočky,
b) obchodní plán pobočky na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu1) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
c) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,
d) popis řídicího a kontrolního systému žadatele, včetně systému řízení rizik,
e) informace o organizační struktuře pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) kopie rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,
b) úředně ověřená kopie dokumentu dokládajícího existenci žadatele v zemi jeho sídla obdobného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence země sídla žadatele, včetně rozsahu oprávnění žadatele k podnikání, stanovy nebo obdobný dokument žadatele,
c) auditorem ověřené výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za poslední 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období,
d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona), ke které žadatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 5 odst. 4 písm. f), g) a h) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
e) doklad o vyčlenění finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou pobočce, která má být zřízena na území České republiky,
f) vyjádření orgánu bankovního dohledu (§ 5 odst. 2 zákona),
g) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.
(4) Žádost o licenci pro pobočku se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.
(5) Pokud žádost podle § 5 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním právním předpisem na udělení povolení (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.
 
§ 5
Minimální výše poskytnutých zdrojů
Objem finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou pobočce musí zohledňovat předpokládaný rozsah a rizikovost podnikání pobočky, minimálně však činí 150 000 000 Kč.
 
§ 6
Vedoucí zaměstnanci banky a osoby ve vedení pobočky
(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance banky nebo do vedení pobočky (dále jen "osoba navrhovaná do vedení") dokládá žadatel listinnými dokumenty a doklady podle odstavců 2 a 3.
(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby navrhované do vedení; osoba navrhovaná do vedení, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) navrhovaná do vedení předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba navrhovaná do vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
b) profesní životopis osoby navrhované do vedení s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství osoby navrhované do vedení v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet osob jí řízených,
c) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný osobou navrhovanou do vedení,
d) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání osoby navrhované do vedení,
e) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána osobou navrhovanou do vedení,
f) prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí předložené dokumenty a doklady podle písmen a) až e) jsou aktuální, úplné a pravdivé.
(3) Nad rámec požadovaných listinných dokumentů a dokladů uvedených v odstavci 2 mohou být předloženy další listinné dokumenty a doklady, kterými může být prokázána odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do vedení, například reference nebo pracovní posudek z dosavadních zaměstnání.
 
ČÁST TŘETÍ
ŽÁDOST O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO SE ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI, S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU S BANKOU NEBO PROVÁDĚJÍCÍ PRÁVNÍ ÚKON SMĚŘUJÍCÍ K OVLÁDNUTÍ BANKY A OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
 
§ 7
Náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance předkládané fyzickou osobou
(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona fyzická osoba, žádost tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) koncepce rozvoje,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.
(2) Koncepce rozvoje podle odstavce 1 písm. b) obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti banky, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 1 měsíc; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může žadatel předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
b) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance,
c) profesní životopis žadatele s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství žadatele v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností,
d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona) s bankou, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
e) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona),
f) prohlášení žadatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.
 
§ 8
Náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance předkládané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou
(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žádost tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) koncepce rozvoje,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.
(2) Koncepce rozvoje podle odstavce 1 písm. b) obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti banky, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) výpis z obchodního rejstříku žadatele; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
b) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, je-li žadatelem právnická osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
c) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance,
d) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem5), je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční podnikající fyzická osoba3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,
e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona) s bankou, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc vedoucích zaměstnanců žadatele; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státu, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může vedoucí zaměstnanec žadatele předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
g) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona), h) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.
 
§ 9
Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky
(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona předkládá dokumenty a doklady podle § 7, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo podle § 8, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že
a) neuvede údaje podle tabulek 2 B., 2 C. a 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení banky a listinné dokumenty a doklady podle odstavce 2.
(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí banky,
b) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům7), je-li uzavřena ovládací smlouva,
c) doklady uvedené v § 7 odst. 3 písm. a), c), d) a f), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 8 odst. 3 písm. a), d) až f) a h), jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele uzavřít ovládací smlouvu s bankou nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
e) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, s níž je uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona).
 
§ 10
Osoby jednající ve shodě
(1) Osoby jednající ve shodě6), které žádají podle § 20 odst. 3 zákona o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance, postupují podle § 7, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo podle § 8, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že osoby jednající ve shodě společně zpracovávají
a) základní údaje podle tabulek 6 A. a 6 B. přílohy č. 4 k této vyhlášce a
b) koncepci rozvoje podle § 7 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.
(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama nabýt kvalifikovanou účast nebo ji zvýšit podle § 20 odst. 3 zákona, podává tato osoba rovněž žádost podle § 7 nebo 8.
(3) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na bance podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve nabyly kvalifikovanou účast na bance v souladu s právními předpisy a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na bance.
(4) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.
 
§ 11
Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti
(1) Před zamýšleným snížením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona, případně před pozbytím postavení ovládající osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář "Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance", jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance prostřednictvím jimi zmocněné osoby formulář uvedený v odstavci 1 vyplněný jednotlivě za každou osobu. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 
§ 12
Je-li osobou žádající o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance osoba, které Česká národní banka již dříve udělila souhlas s nabytím kvalifikované účasti na této bance, pak tato osoba předkládá pouze ty základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 7 odst. 3 nebo § 8 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance udělen. V prohlášení v tomto případě uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 tím není dotčeno.
 
§ 13
(1) Jestliže osoba, které byl udělen souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance, hodlá uzavřít ovládací smlouvu s touto bankou, a pokud veškeré údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změn, pak tato osoba uvede tuto skutečnost v žádosti a předkládá pouze
a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad bankou,
b) koncepci rozvoje podle § 7 odst. 2 nebo § 8 odst. 2, nebyla-li již České národní bance předložena dříve, a
c) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům.
(2) Pokud ke dni předložení žádosti došlo ke změně údajů uvedených v předchozí žádosti, předkládá žadatel dokumenty uvedené v odstavci 1 a údaje, dokumenty a doklady podle § 12.
 
§ 14
(1) Pokud je žadatelem o souhlas podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba, která je bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo finanční institucí podle zvláštního právního předpisu se sídlem na území členského státu Evropské unie požívající výhody jednotné licence, a tato právnická osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, nedokládají se u žádosti o souhlas podle § 20 odst. 3 zákona listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. c), d), e) a f).
(2) Pokud je žadatelem právnická osoba odlišná od osob uvedených v odstavci 1, která
a) podniká po dobu delší než 5 let, nebo jde-li o právnickou osobou vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna z osob zaniklých v důsledku fúze by ke dni podání žádosti tuto podmínku splnila, a současně
b) je hodnocena ratingovými agenturami ratingem v investičním stupni, nedokládají se u žádosti podle § 20 odst. 3 zákona listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) a d).
(3) Ustanovení § 12 není odstavci 1 a 2 dotčeno.
(4) Je-li osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2 osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli o licenci, pak se k žádosti nedokládají listinné dokumenty a doklady uvedené v § 2 odst. 3 písm. d), které se takové osoby týkají. Jde-li o osobu uvedenou v odstavci 1, nedokládají se ani doklady podle § 2 odst. 3 písm. f).
(5) Má-li žadatel nabýt kvalifikovanou účast na bance podle § 20 odst. 3 zákona prostřednictvím banky nebo finanční instituce se sídlem v členském státě Evropské unie požívající výhody jednotné licence a tato banka nebo finanční instituce podléhá dozoru nebo dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel tuto skutečnost oznámí České národní bance a nedokládá skutečnosti podle § 7 a 8. Žadatel v tomto případě České národní bance předloží pouze pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu dozoru nebo dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na bance. Není-li v zemi sídla banky nebo finanční instituce takovéto rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží písemné vyjádření příslušného orgánu dozoru nebo dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na bance, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla banky nebo finanční instituce.
 
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 15
Společná ustanovení
(1) Podpisy osob na předložené žádosti nebo oznámení musí být úředně ověřeny. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení osoba, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.
(2) Pokud je žadatel nebo oznamovatel zastoupen na základě plné moci, je náležitostí žádosti i plná moc žadatele, nebo oznamovatele, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(3) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována)8) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou9), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
(4) Pokud tato vyhláška vyžaduje předložení účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a žadatelem nebo osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli je osoba se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, předkládají se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky vyhotovené podle mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně přijatých standardů.
 
§ 16
Přechodné ustanovení
Žádosti podané před účinností této vyhlášky a obsahující náležitosti podle vyhlášky č. 166/2002 Sb. se považují za žádosti podle této vyhlášky.
 
§ 17
Zrušovací ustanovení
Vyhláška České národní banky č. 166/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance, se zrušuje.
 
§ 18
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 
Příl.1
Základní údaje k žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona


7. Právní a jiné související záležitosti- dotazník (vyplňuje osoba uvedená v tab. č. 5)
1. Jednáte vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti.
2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?
3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?
4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?
5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.
6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem.
V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti listu týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.
 
ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH DO VEDENÍ BANKY

8. Základní identifikace osoby navrhované do vedoucí funkce v bance
-------------------------------------------------------------------
 
Příl.2
Základní údaje k žádosti o licenci podle § 5 odst. 1 zákona


 
Příl.3
Dotazník pro osobu ve vedení
1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte obchodní firmu nebo název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně uvedení data, od kterého tuto funkci vykonáváte, a prohlášení, zda budete nadále tuto funkci vykonávat či nikoliv.
2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby po dobu až tří let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo povolením vyrovnání? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.
3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy této právnické osoby? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.
4. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas požadovala? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
6. Byl/a jste v posledních 5 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám ve stejné době zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takového společenství? Byl Vám v posledních 5 letech uložen disciplinární trest v rámci takového společenství? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takového společenství nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takového společenství? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
8. Byl/a Vám v posledních 10 letech v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností nebo jinou činností v oblasti podnikání na finančním trhu pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt? Byla Vám v souvislosti s touto činností uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obdobného správního deliktu? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
9. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k jednání, za které byla této právnické osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího s finančním trhem? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
Místo a datum:              Podpis:

 
Příl.4
Základní údaje k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona

5. Právní a jiné související záležitosti - dotazník
1. Nakupujete akcie banky vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, uveďte podrobnosti na zvláštním listu.
2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?
3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?
4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?
5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.
6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem.
V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.
 
Příl.5
Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona
1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 173 a 174 obchodního zákoníku.
3) § 21 odst. 2 a § 23 obchodního zákoníku.
4) § 59 obchodního zákoníku.
5) § 39 obchodního zákoníku.
6) § 66b obchodního zákoníku.
7) § 190c odst. 1 obchodního zákoníku.
8) § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
9) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Související dokumenty