91/2006 Sb., kterou se provádí zákon o platebním styku

Schválený:
91/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. února 2006,
kterou se provádí zákon o platebním styku
Česká národní banka stanoví podle § 18d odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
 
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a) náležitosti žádosti o licenci instituce elektronických peněz (dále jen "licence"),
b) náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,
c) náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz a
d) náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči instituci elektronických peněz.
 
ČÁST DRUHÁ
ŽÁDOST O LICENCI
 
§ 2
Náležitosti žádosti o licenci předkládané společností založenou za účelem působit jako instituce elektronických peněz
(1) Žádost o licenci předloženou jménem společnosti založené za účelem působit jako instituce elektronických peněz (dále jen "založená instituce elektronických peněz") tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) koncepce a zásady činnosti založené instituce elektronických peněz podle odstavce 2,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,
d) listinné dokumenty a doklady týkající se osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance instituce elektronických peněz (§ 5).
(2) Koncepce a zásady činnosti založené instituce elektronických peněz obsahují
a) strategický záměr rozvoje založené instituce elektronických peněz týkající se činnosti instituce elektronických peněz zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu,
b) obchodní plán založené instituce elektronických peněz na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního předpisu1),
c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
d) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované činnosti založené instituce elektronických peněz; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,
e) komentář ke struktuře a organizaci založené instituce elektronických peněz, který obsahuje předmět činnosti jednotlivých útvarů, jejich vazby na ostatní útvary a kompetence a pravomoci jednotlivých útvarů,
f) zásady vnitřního řídicího a kontrolního systému založené instituce elektronických peněz, včetně systému řízení rizik.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina založené instituce elektronických peněz a její stanovy2),
b) výpisy z obchodního rejstříku osob s kvalifikovanou účastí3) na založené instituci elektronických peněz; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba4) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
c) doklady o původu předmětu vkladu5) do základního kapitálu a doklady o původu případných dalších finančních zdrojů založené instituce elektronických peněz,
d) výroční zprávy a účetní závěrky osob s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz za uplynulé 3 roky nebo za období, po které vykonávají činnost, jestliže toto období je kratší než 3 roky; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem6), je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba4) předloží dokumenty jim na roveň postavené,
e) popis struktury skupiny s úzkým propojením7), ke které založená instituce elektronických peněz patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu8) České národní banky; o subjektech patřících do skupiny úzkého propojení se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc fyzické osoby, která je
1. osobou s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz, nebo
2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz;
osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží rovněž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může dotčená osoba předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
g) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností, včetně uvedení členství fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz v orgánech jiných společností,
h) písemné stanovisko orgánu, který provádí nad osobou s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz dohled v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání instituce elektronických peněz, jde-li o osobu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
i) prohlášení žadatele a osoby s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé,
j) doklady o splnění požadavku zákona o platebním styku na kapitál9) založené instituce elektronických peněz.
(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 3 přílohy č. 1 této vyhlášky a koncepce a zásady činnosti založené instituce elektronických peněz podle odstavce 1 písm. b) se předkládají souhrnně za založenou instituci elektronických peněz.
(5) Pokud osoba s podílem na základním kapitálu založené instituce elektronických peněz nižším než 10 % nebo s podílem na hlasovacích právech v založené instituci elektronických peněz nižším než 10 % jedná ve shodě s jinou osobou, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech založené instituce elektronických peněz, a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na založené instituci elektronických peněz, předkládá každá z těchto osob jednajících ve shodě stejné dokumenty jako osoba s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz.
 
§ 3
Náležitosti žádosti o licenci předkládané již vzniklou společností
Je-li žadatelem o licenci již vzniklá akciová společnost, která hodlá působit jako instituce elektronických peněz, předkládají se listinné dokumenty a doklady podle § 2 s tím, že kromě listinných dokumentů a dokladů uvedených v § 2 odst. 3 žadatel dále doloží
a) kopie usnesení všech valných hromad žadatele, na kterých byla projednávána změna předmětu činnosti žadatele na činnost instituce elektronických peněz, včetně příslušné změny stanov,
b) výpis z obchodního rejstříku žadatele,
c) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu účetní závěrka žadatele ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem.
 
§ 4
Vedoucí zaměstnanec instituce elektronických peněz
(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance10) instituce elektronických peněz (dále jen "osoba navrhovaná do vedení") dokládá žadatel listinnými dokumenty a doklady podle odstavce 2.
(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby navrhované do vedení; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba navrhovaná do vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
b) profesní životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a velikost jí řízeného kolektivu,
c) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které mohou potvrdit odbornou způsobilost osoby navrhované do vedení a vzdělání dosažené osobou navrhovanou do vedení,
d) stručná koncepce výkonu funkce, do které je osoba navrhovaná do vedení navrhována,
e) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
f) jiné dokumenty a údaje předložené osobou navrhovanou do vedení, kterými nad rámec požadovaných listinných dokumentů stvrzuje svou odbornou způsobilost, důvěryhodnost nebo zkušenost, například reference nebo pracovní posudek z posledního zaměstnání,
g) prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.
 
ČÁST TŘETÍ
ŽÁDOSTI O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI, O SOUHLAS S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU NEBO PROVÁDĚJÍCÍ JINÝ ÚKON K OVLÁDNUTÍ INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
 
§ 5
Náležitosti žádosti fyzické osoby o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz
(1) Je-li žadatelem o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz fyzická osoba, žádost tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) koncepce rozvoje podle odstavce 2,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.
(2) Koncepce rozvoje obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti instituce elektronických peněz, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se instituce elektronických peněz v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu instituce elektronických peněz.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může žadatel předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
b) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,
c) chronologicky uspořádaný výčet všech žadatelem vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit žadatele, jiné samostatně výdělečné činnosti žadatele a členství žadatele v orgánech jiných společností, a to včetně již ukončených,
d) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem11) k této instituci elektronických peněz,
e) popis struktury skupiny s úzkým propojením7) s institucí elektronických peněz, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu8) České národní banky; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
f) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.
 
§ 6
Náležitosti žádosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz
(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žádost tvoří
a) základní údaje stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) koncepce rozvoje podle odstavce 2,
c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.
(2) Koncepce rozvoje obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti instituce elektronických peněz, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se instituce elektronických peněz v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu instituce elektronických peněz.
(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) výpis žadatele z obchodního rejstříku; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba4) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
b) písemné stanovisko orgánu provádějícího nad žadatelem dohled v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
c) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,
d) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za uplynulé 3 roky nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 roky; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem6), je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba4) předloží dokumenty jim na roveň postavené,
e) popis struktury skupiny s úzkým propojením7) s institucí elektronických peněz, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu8) České národní banky; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc vedoucích zaměstnanců žadatele uvedených v tabulce 4 B. přílohy č. 3 k této vyhlášce; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky či finančními náklady, může vedoucí zaměstnanec žadatele předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
g) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem11) k této instituci elektronických peněz,
h) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.
 
§ 7
Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz
(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz postupuje podle § 5, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo § 6, je-li žadatelem osoba právnická nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že
a) nepředkládá tabulky 2 B., 2 C. a 7 stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení instituce elektronických peněz a listinné dokumenty a doklady podle odstavce 2.
(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou
a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí instituce elektronických peněz,
b) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům12), je-li uzavřena ovládací smlouva,
c) doklady uvedené v § 5 odst. 3 písm. a), c), e) a f), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 6 odst. 3 písm. a), d) až f) a h), jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele uzavřít ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
e) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, s níž je uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem11) k této instituci elektronických peněz.
 
§ 8
Osoby jednající ve shodě
(1) Osoby jednající ve shodě13), které žádají o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, postupují podle § 5, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo § 6, je-li žadatelem osoba právnická nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že osoby jednající ve shodě společně zpracovávají
a) základní údaje podle tabulek 6 A. a 6 B. uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky a
b) koncepci rozvoje podle § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2.
(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama nabýt kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji zvýšit alespoň na 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, podává tato osoba rovněž žádost podle § 5 nebo 6.
(3) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve nabyly kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz v souladu s právními předpisy a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz.
(4) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.
 
§ 9
Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti
(1) Před zamýšleným snížením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, která představovala alespoň 50 %, 33 %, 20 % nebo 10 %, případně před pozbytím postavení ovládající osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář "Oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz", jehož vzor je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance prostřednictvím jimi zmocněné osoby formulář uvedený v odstavci 1 vyplněný jednotlivě za každou takovou osobu. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.
 
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 10
Je-li osobou žádající o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz osoba, které Česká národní banka již dříve udělila souhlas s nabytím kvalifikované účasti na této instituci elektronických peněz, pak tato osoba předkládá pouze ty základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 5 odst. 3 nebo § 6 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl souhlas s nabytím kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz udělen. V prohlášení v tomto případě uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty a doklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 tím není dotčeno.
 
§ 11
Jestliže osoba, které byl udělen souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, hodlá uzavřít ovládací smlouvu s touto institucí elektronických peněz a pokud veškeré údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změn, pak tato osoba uvede tuto skutečnost v žádosti a předkládá pouze
a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad institucí elektronických peněz,
b) koncepci rozvoje podle § 5 odst. 2 nebo § 6 odst. 2, nebyla-li již České národní bance předložena dříve, a
c) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům. Pokud ke dni předložení žádosti došlo ke změně údajů uvedených v předchozí žádosti, předkládá žadatel dokumenty a doklady uvedené v písmenech a) až c) a údaje a dokumenty a doklady podle § 10.
 
§ 12
(1) Pokud je žadatelem o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti právnická osoba, která je bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo finanční institucí podle zvláštního právního předpisu se sídlem na území členského státu Evropské unie požívající výhody jednotné licence, a která podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, nedokládá se žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz listinné dokumenty a doklady uvedené v § 6 odst. 3 písm. c), d), e) a f).
(2) Pokud je žadatelem česká nebo zahraniční právnická osoba odlišná od osob uvedených v odstavci 1, která
a) podniká po dobu delší než 5 let, nebo jde o právnickou osobu vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna z osob zaniklých v důsledku fúze by ke dni podání žádosti tuto podmínku splnila, a současně
b) je hodnocena ratingovými agenturami ratingem v investičním stupni, nedokládá se žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz listinné dokumenty a doklady uvedené v § 6 odst. 3 písm. c) a d).
(3) Ustanovení § 10 není odstavci 1 a 2 dotčeno.
(4) Je-li osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2 osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli o licenci, pak se k žádosti nedokládají listinné dokumenty a doklady, které se týkají takové osoby a jsou uvedené v § 2 odst. 3 písm. d). Jde-li o osobu uvedenou v odstavci 1, nedokládají se ani doklady podle § 2 odst. 3 písm. f).
(5) Má-li žadatel nabýt kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz prostřednictvím banky nebo finanční instituce se sídlem v členském státě Evropské unie požívající výhody jednotné licence, která podléhá dozoru nebo dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel tuto skutečnost oznámí České národní bance a nedokládá skutečnosti podle § 5 a 6. Žadatel v tomto případě České národní bance předloží pouze pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz. Není-li v zemi sídla banky nebo finanční instituce takovéto rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží písemné vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla banky nebo finanční instituce.
 
§ 13
(1) Prohlášením se pro účely této vyhlášky rozumí doklad potvrzující požadované údaje.
(2) Žádost o licenci a žádost o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo žádost o udělení souhlasu s uzavřením ovládací smlouvy s institucí elektronických peněz nebo k provedení úkonu směřujícího k ovládnutí instituce elektronických peněz, jakož i oznámení o zamýšleném snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, podepisují osoby, které jsou oprávněny jednat za žadatele nebo oznamovatele. Podpis těchto osob musí být úředně ověřen. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení osoba, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.
(3) Pokud je žadatel nebo oznamovatel zastoupen na základě plné moci, je náležitostí žádosti i plná moc žadatele nebo oznamovatele s úředně ověřeným podpisem.
(4) Pokud povaha věci vylučuje předložení dokumentu nebo dokladu vyžadovaného touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li důvody zjevné, nepředložení dokumentu odůvodní a důvody přiměřeně doloží.
(5) Žádost o licenci se předkládá ve dvojím vyhotovení.
(6) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou14), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
(7) Pokud tato vyhláška vyžaduje předložení účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a je-li žadatelem nebo osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli zahraniční osoba z jiného než členského státu Evropské unie, předkládají se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky vyhotovené podle mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně přijatých standardů.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 
Příl.1
Základní údaje k žádosti o licenci instituce elektronických peněz (dále jen "IEP")

 
Příl.2
Právní a jiné související záležitosti - dotazník
1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním      ANO     NE
  orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady
  právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte
  na zvláštním listu název právnické osoby
  a vykonávanou funkci, včetně prohlášení, že
  v případě jmenování do funkce v IEP bude Vaše
  členství, pokud by to bylo v rozporu se zákonem
  o platebním styku, ukončeno a že nebudete nadále
  tuto funkci vykonávat.

2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby,   ANO     NE
  která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen
  konkurs, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení
  konkursu pro nedostatek majetku právnické osoby?
  Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo
  člen statutárního nebo jiného orgánu právnické
  osoby po dobu až tří let před prohlášením konkursu
  na majetek této právnické osoby?

3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán     ANO     NE
  nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu
  právnické osoby v době tří let před zavedením
  nucené správy na tuto právnickou osobu?

4. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu    ANO     NE
  podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo
  odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas
  s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce,
  jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení
  takový souhlas nezbytně požadovala?

5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění    ANO     NE
  k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu
  než odnětím?

6. Byl/a jste vyloučen/a z profesního sdružení, komory   ANO     NE
  nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám
  zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takové komunity?
  Byl Vám uložen disciplinární trest v rámci takové
  komunity?

7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen  ANO     NE
  statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické
  osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení,
  komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této
  právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí
  do takové komunity nebo jí byl uložen disciplinární
  trest v rámci takové komunity?

8. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a za trestný čin     ANO     NE
  nebo Vám byla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost
  k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení
  právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací
  nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího
  s finančním trhem?

Místo a datum:              Podpis:

 
Příl.3
Základní údaje k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz (dále jen "IEP") 
Příl.4
Oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz (IEP)
1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 173 a 174 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18d odst. 1 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 17a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb.
4) § 21 odst. 2 a § 23 zákona č. 513/1991 Sb.
5) § 59 zákona č. 513/1991 Sb.
6) § 39 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.
7) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.
8) § 18b odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb.
§ 44 až 46 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 18b odst. 2 zákona č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb.
11) § 19 zákona č. 21/1992 Sb.
12) § 190c odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.
13) § 66b zákona č. 513/1991 Sb.
14) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Související dokumenty