375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství

Schválený:
375/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2005
o stavech nouze v plynárenství
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "energetický zákon"), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 73 odst. 5 a 10 energetického zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušnou Směrnici1) Evropských společenství a upravuje postup při předcházení vzniku stavu nouze v plynárenství (dále jen "stav nouze"), při vzniku a odstraňování následků stavů nouze za využití bezpečnostního standardu dodávky plynu. Dále pro tyto účely stanoví rozsah a způsob omezení spotřeby plynu a obsah havarijních plánů.
 
§ 2
Předcházení vzniku stavu nouze
(1) Při předcházení vzniku stavu nouze lze omezit jak sjednanou přepravu nebo distribuci plynu, tak sjednanou dodávku konečným zákazníkům s odběrem plynu nad 400 000 m3/rok.
(2) Omezení spotřeby plynu při předcházení vzniku stavu nouze se uskuteční vyhlášením druhého odběrového stupně, nejdéle však na dobu 48 hodin, a není možné jej vyhlašovat častěji než jedenkrát za týden.
(3) Při předcházení vzniku stavu nouze u výrobce plynu lze omezit v nezbytném rozsahu provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů.
 
§ 3
Stav nouze
(1) Při vyhlášení stavu nouze lze omezit nebo přerušit přepravu nebo distribuci plynu, nebo dodávku plynu pro všechny obchodníky a konečné zákazníky.
(2) Při vyhlášení stavu nouze výrobcem plynu lze omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů.
(3) Při vyhlášení stavu nouze provozovatelem podzemního zásobníku plynu lze omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené s uskladňováním plynu.
(4) Při vyhlášení stavu nouze příslušný provozovatel na daném území omezuje nebo přerušuje dodávku plynu zákazníkům v nezbytném rozsahu v následujícím pořadí:
a) zákazníkům s ročním odběrem nad 400 000 m3/rok, a to v poradí stanoveném příslušným obchodníkem s plynem a provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,
b) všem ostatním zákazníkům.
(5) Při přerušení dodávky plynu konečným zákazníkům provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy postupuje nediskriminačním způsobem.
(6) Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijních plánů výrobce, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů podzemních zásobníků plynu.
 
§ 4
Odběrové stupně
Odběrové stupně se uplatňují pro obchodníky a konečné zákazníky používající plyn takto:
a) první odběrový stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,
b) druhý odběrový stupeň, který znamená smluvně sjednané omezení spotřeby plynu podle požadavků příslušného provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku, a to až na úroveň, kdy dojde na všech odběrných místech s odběrem plynu nad 400 000 m3/rok celostátně nebo v dané oblasti k odběru plynu na úrovni bezpečnostního a technologického minima,
c) havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávek pro všechny konečné zákazníky.
 
§ 5
Vyhlašování odběrových stupňů
(1) Celostátní vyhlašování odběrových stupňů provozovatelem přepravní soustavy se uskutečňuje prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice ČRo 1 - Radiožurnál v pravidelných denních relacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodajské relace, popřípadě dalšími sdělovacími prostředky.
(2) Vyhlašování druhého odběrového stupně nebo havarijního odběrového stupně pro určitou část území státu provozovateli distribučních soustav se uskutečňuje prostřednictvím místního vysílání Českého rozhlasu, případně stanice ČRo 1 - Radiožurnál v pravidelných denních relacích v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodajské relace, popřípadě dalšími sdělovacími prostředky.
(3) Vyhlašování havarijního odběrového stupně je současně oznamováno provozovateli distribučních soustav, obcím, krajům a orgánům Policie České republiky a orgánům Hasičského záchranného sboru České republiky uvedeným v havarijním plánu.
 
§ 6
Bezpečnostní a technologické minimum
(1) Bezpečnostní a technologické minimum je stanoveno všem konečným zákazníkům s odběrem zemního plynu nad 400 000 m3/rok na základě soupisu jednotlivých spotřebičů vypracovaného těmito konečnými zákazníky, bez nároků na výrobu s okamžitým omezením spotřeby na bezpečnostní a technologické minimum, to znamená na nulovou nebo minimální hodnotu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a obsluhujících pracovníků. U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na bezpečnostní a technologické minimum, je nutné určit časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru.
(2) Soupis plynových spotřebičů a bezpečnostní a technologické minimum se uvádí v příslušné smlouvě včetně vyznačení spotřebičů, u kterých je určován časový posun nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru.
(3) Pro konečné zákazníky, kteří zejména zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zpracování potravin podléhajících zkáze, pro provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, k nezbytným potřebám zdravotnických zařízení, jednotek požární ochrany, vodáren, čistíren odpadních vod, asanačních zařízení a krematorií činí bezpečnostní a technologické minimum až 95 % ze smluvně sjednaného denního odběru plynu.
(4) Pokud omezením dodávek podle bezpečnostního a technologického minima není zajištěna bezpečná dodávka plynu pro obyvatelstvo, vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň umožňující přerušit dodávku plynu pro všechny konečné zákazníky.
 
§ 7
Bezpečnostní standard dodávky plynu
(1) Bezpečnostním standardem požadované dodávky plynu se rozumí zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky plynu při předcházení stavu nouze a nebo při stavech nouze pro domácnosti a ty konečné zákazníky, kteří nemohou přejít na jiné zdroje energie, a to zejména pro následující situace:
a) pro částečné přerušení dodávky plynu po dobu trvající 8 týdnů a v rozsahu 20 % z celkového denního objemu všech dovozních kontraktů určených pro zajištění dodávek konečným zákazníkům příslušného obchodníka na území České republiky nebo pro zajištění spotřeby příslušného zákazníka, který si obstarává plyn sám, v zimním období,
b) pro spotřebu plynu v 5 po sobě následujících extrémně chladných kalendářních dnech, přičemž extrémně chladným kalendářním dnem se rozumí den, v němž průměrná denní teplota zůstane nižší než -14 st.C,
c) pro pokrytí poptávky po plynu pro všechny možnosti rozsahu spotřeby vyvolané vývojem venkovních teplot v průběhu nejchladnějšího období od 1. října do 31. března, které se vyskytlo v posledních 20 letech předcházejících danému roku.
(2) Obchodníci s plynem a koneční zákazníci, kteří si obstarávají plyn sami, mohou zajistit bezpečnostní standard dodávky plynu v příslušném rozsahu připadajícím na tohoto obchodníka nebo konečného zákazníka prostřednictvím svého dodavatele plynu.
(3) Bezpečnostní standard dodávky plynu pro domácnosti a malé zákazníky zajišťuje příslušný dodavatel poslední instance od prvního dne následujícího měsíce poté, co zákazník požádá o dodávku poslední instance.
(4) Obchodníci, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům, a ti koneční zákazníci, kteří si obstarávají plyn sami, doloží před uzavřením smlouvy o přepravě plynu provozovateli přepravní soustavy zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.
(5) Obchodníci, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům, a ti koneční zákazníci, kteří si obstarávají plyn sami a pro zajištění dodávky nevyužívají přepravní soustavu, doloží provozovateli distribuční soustavy zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu před uzavřením smlouvy o distribuci plynu.
(6) Obchodníci, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům, a ti koneční zákazníci, kteří si obstarávají plyn sami, předkládají údaje o velikosti bezpečnostního standardu a způsobu jeho zajištění vždy k prvému dni každého měsíce Bilančnímu centru.
 
§ 8
Havarijní plán
(1) Pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení a likvidaci následků stavu nouze jsou zpracovávány havarijní plány.
(2) Havarijní plán musí vždy obsahovat:
a) popis havarijních stavů,
b) jméno, příjmení a funkci člena havarijní komise, způsob svolávání komise,
c) systém předávání informací při haváriích,
d) zásady pro likvidaci havarijních stavů,
e) plán spojení a ohlašovacích povinností plynárenského podnikatele,
f) místo uložení provozně technické dokumentace.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.
Ministr:
Ing. Urban v. r.
1) Směrnice Rady č. 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Související dokumenty