7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

Schválený:
7/1995 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Změna: 67/1997 Sb.
Změna: 251/1997 Sb.
Změna: 265/1998 Sb.
Změna: 75/1999 Sb.
Změna: 16/2000 Sb.m.s.
Změna: 32/2001 Sb.m.s.
Změna: 107/2003 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 123 dnem 1. února 1995 a tímto dnem pozbyly platnosti:
- Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 7. května 1990,
- Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 28. června 1991,
a současně dnem 1. února 1995 skončila platnost
- Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 16. prosince 1991, ve znění pozměněném výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992, vyhlášené pod č. 226/1994 Sb.,
- Doplňkového protokolu mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb., a
- Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb.
České znění Závěrečného aktu a Dohody se vyhlašuje současně.
Závěrečný akt
Zplnomocnění zástupci České republiky, dále uváděné jako "ČR" jako jedna strana a
zplnomocnění zástupci:
Belgického království
Dánského království
Francouzské republiky
Irska
Italské republiky
Nizozemského království
Portugalské republiky
Řecké republiky
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Spolkové republiky Německo
Španělského království
Velkovévodství Lucemburského
smluvních stran Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii.
Dále uváděné jako "členské státy" a
Evropského hospodářského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii
dále uváděná jako "Společenství", jako druhá strana,
kteří se sešli v Lucemburku dnešního dne 4. října 1993 roku tisíc devět set devadesát tři k podpisu Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ("Evropská dohoda"), přijali následující texty:
Evropskou dohodu a následující protokoly:
Protokol č. 1 o textilních a oděvních výrobcích
Protokol č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
Protokol č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS
Protokol č. 4 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce
Protokol č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem
Protokol č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách
Protokol č. 7 o koncesích s ročními limity
Protokol č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní infrastruktuře
Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a Společenství přijali texty společných prohlášení, uvedených níže a připojených k tomuto závěrečnému aktu:
Společné prohlášení k článku 8, odstavci 4 Dohody
Společné prohlášení k článku 38, odstavci 1 Dohody
Společné prohlášení k článku 38 Dohody
Společné prohlášení k článku 39 Dohody
Společné prohlášení k oddílu II hlavy IV Dohody
Společné prohlášení k oddílu III hlavy IV Dohody
Společné prohlášení k článku 57, odstavci 3 Dohody
Společné prohlášení k článku 59 Dohody
Společné prohlášení k článku 60 Dohody
Společné prohlášení k článku 64 Dohody
Společné prohlášení k článku 67 Dohody
Společné prohlášení k článku 109 Dohody
Společné prohlášení k článku 117, odstavci 2 Dohody
Společné prohlášení k článku 5 protokolu č. 6
Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a Společenství rovněž zaznamenali následující výměny dopisů, připojených k tomuto závěrečnému aktu:
Výměna dopisů týkajících se některých ujednání pro živý jatečný skot
Výměna dopisů týkajících se tranzitu
Výměna dopisů týkajících se článku 68 Dohody
Výměna dopisů týkajících se specifikace oblasti společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc
Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci Společenství a členských států zaznamenali prohlášení francouzské vlády připojené k tomuto závěrečnému aktu: Prohlášení francouzské vlády týkající se zámořských území.
Zplnomocnění zástupci ČR zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:
Prohlášení Společenství k článku 6 a 117 Dohody
Prohlášení Společenství k oddílu I hlavy IV Dohody
Prohlášení Společenství k článku 8 odstavci 4 protokolu č. 2 o výrobcích ESUO
Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:
Dopis od vlády ČR Společenství týkající se protokolu č. 2
Společná prohlášení
1.
Čl. 8, odst. 4
ČR a Společenství potvrzují, že kde ke snížení cel dochází cestou pozastavení cel na určité časové období, nahradí tato snížená cla cla základní pouze na dobu takového pozastavení, a že kdekoli dochází k částečnému pozastavení cel, bude zachován preferenční přebytek mezi stranami.
2.
Čl. 38 odst. 1
Je dohodnuto, že pojem "podmínky a modality použitelné v jednotlivých členských státech" zahrnuje pravidla Společenství tam, kde je to vhodné.
3.
Čl. 38
Je dohodnuto, že pojem "děti" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.
4.
Čl. 39
Je dohodnuto, že pojem "členové jejich rodin" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.
5.
Oddíl II hlavy IV
Aniž by byla pozměněna ustanovení odd. IV hlavy IV, dohodly se strany, že zacházení s občany nebo společnostmi jedné strany bude považováno za méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany v případě, kdy takové zacházení bude formálně nebo de facto méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany.
6.
Oddíl III hlavy IV
Strany se vynasnaží dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku v rámci stávajících jednání uruguayského kola o službách.
7.
Čl. 57, odstavec 3
Strany prohlašují, že dohody uvedené v čl. 57, odst. 3, by měly být zaměřeny na co nejširší uplatnění dopravních nařízení a politiky platné ve Společenství a v členských státech ve vztazích mezi Společenstvím a Českou republikou v oblasti dopravy.
8.
Čl. 59
Pouhý fakt vyžadování víza od fyzických osob jistých stran a ne od fyzických osob jiných stran nebude považován za anulování nebo omezování výhod podle zvláštního závazku.
9.
Čl. 60
Kdykoliv bude Rada přidružení požádána, aby přijala opatření pro další liberalizaci v oblasti služeb nebo osob, určí také, pro které transakce vztahující se k takovým opatřením mají být povoleny platby ve volně směnitelných měnách.
10.
Čl. 64
Strany nevyužijí nevhodným způsobem ustanovení o odborném tajemství k tomu, aby se zabránilo získávání informací v konkurenčním boji.
11.
Čl. 67
Strany se dohodly na tom, že pro účely této dohody o přidružení má "duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví" mít podobný význam jako v čl. 36 Smlouvy EHS a že zahrnuje zvláště ochranu autorského práva a s ním souvisejících práv, patentů, průmyslového designu, obchodních značek a služebních značek, topografií integrovaných obvodů, softwaru, geografických označení a ochranu proti nekalé soutěži a ochranu nezveřejněných informací o know-how.
12.
Čl. 109
Strany se dohodly na tom, že Rada přidružení prozkoumá v souladu s článkem 109 Dohody vytvoření poradního mechanismu složeného z členů Hospodářského a sociálního výboru Společenství a příslušných partnerů České republiky.
13.
Čl. 117 odst. 2
Strany Dohody,
za účelem jejího správného výkladu a praktického uplatňování
se dohodly, že
termín "případy zvláštní naléhavosti", uvedený v čl. 117 Dohody znamená případ závažného porušení Dohody jednou ze stran.
Závažné porušení Dohody spočívá v
a) vypovězení Dohody, které není v souladu s obecnými ustanoveními mezinárodního práva
nebo
b) porušení podstatných částí Dohody, jmenovitě jejího čl. 6.
14.
Čl. 5 protokolu č. 6 této dohody
smluvní strany zdůrazňují, že odkaz na jejich vlastní legislativu v čl. 5 protokolu č. 6 může zahrnovat tam, kde je to vhodné, mezinárodní závazek, který na sebe mohly vzít, jako je Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, uzavřená v Haagu 15. listopadu 1965.
Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o některých ujednáních týkajících se živého jatečného skotu
A.
Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.
Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte, prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Jménem Rady Evropských společenství
B.
Dopis od České republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:
"Mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.
Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.
Přijměte, prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Za vládu České republiky
Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně článku 68
A.
Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.
Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Jménem Rady Evropských společenství
B.
Dopis České republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:
"Vážený pane,
mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.
Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že má vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za vládu České republiky
Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně specifikace oblastí společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc
A. Dopis České republiky
Vážený pane,
při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:
- průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu,
- harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel,
- věda a technologie a vzdělání,
- zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru,
- restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací,
- regionální rozvoj a životní prostředí,
- podpora malého a středního podnikání,
- zemědělství,
- spolupráce v sociální oblasti,
- spolupráce v oblasti statistiky,
- harmonizace legislativy,
- modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví,
- bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.
Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za vládu České republiky
B.Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění
"při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:
- průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu,
- harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel,
- věda a technologie a vzdělání,
- zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru,
- restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací,
- regionální rozvoj a životní prostředí,
- podpora malého a středního podnikání,
- zemědělství,
- spolupráce v sociální oblasti,
- spolupráce v oblasti statistiky,
- harmonizace legislativy,
- modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví,
- bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že Společenství souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.
Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Jménem Rady Evropských společenství
Jednostranná prohlášení
Prohlášení francouzské vlády
Francie poznamenává, že Evropská dohoda o přidružení s Českou republikou se neuplatňuje na zámořská území a teritoria přidružená k Evropskému hospodářskému společenství na základě Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.
Prohlášení Evropského společenství
1. Čl. 6 a 117
Poukaz na úctu k lidským právům jako základní prvek Dohody a na případy zvláštní naléhavosti byl zahrnut do této dohody v důsledku politiky Společenství v oblasti lidských práv podle deklarace Rady z 11. května 1992, ve které je pamatováno na takový poukaz v dohodách o spolupráci nebo přidružení mezi Společenstvím a jeho partnery v KBSE.
2. Oddíl I hlavy IV
Společenství prohlašuje, že nic z ustanovení hlavy I: "pohyb pracovníků", nebude vykládáno jako oslabení jakékoli pravomoci členských států, pokud jde o vstup a pobyt pracovníků a členů jejich rodin na jejich území.
3. Čl. 8, odst. 4 Protokolu č. 2 o výrobcích ESUO
Je dohodnuto, že možnost výjimečného prodloužení pětiletého období je omezena výhradně na případ České republiky a neoslabuje stanovisko Společenství ve vztahu k jiným případům ani neposuzuje předem mezinárodní závazky. Možná derogace, naznačená v odst. 4, bere v úvahu zvláštní potíže České republiky při restrukturalizaci ocelářského sektoru a skutečnost, že tento proces začal teprve nedávno.
Dopis vlády České republiky Společenství k protokolu č. 2
Vláda České republiky prohlašuje, že se nebude dovolávat ustanovení protokolu č. 2 o výrobcích ESUO, zvláště článku 8, tak, aby nebyla zpochybněna otázka slučitelnosti dohod uzavřených uhelným průmyslem Společenství s elektrárenskými společnostmi a ocelářským průmyslem k zabezpečení prodeje uhlí Společenství s tímto protokolem.
Za Českou republiku:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Belgické království:
Robert Urbain v. r.
ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí
Za Dánské království:
Niels Helveg Petersen v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Spolkovou republiku Německo:
Klaus Kinkel v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Řeckou republiku:
Michel Papaconstantinou v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Španělské království:
Javier Solana Madariaga v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Francouzskou republiku:
Alain Juppé v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Irsko:
Dick Spring v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Italskou republiku:
Paolo Baratta v. r.
ministr zahraničního obchodu
Za Lucemburské velkovévodství:
Jacques F. Poos v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Nizozemské království:
Peter H. Kooijmans v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Portugalskou republiku:
José Manuel Durao Barroso v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:
David Heathcoat-Amory v. r.
Státní tajemník pro zahraniční věci
Za Radu a Komisi Evropských společenství:
Sir Leon Brittan v. r.
viceprezident Komise ES
Hans van den Broek v. r.
člen Komise ES
Willy Claes v. r.
ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES
EVROPSKÁ DOHODA zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
Česká republika, (dále uváděná jako ČR), na jedné straně a
Belgické království,
Dánské království,
Francouzská republika,
Irsko,
Italská republika,
Nizozemské království,
Portugalská republika,
Řecká republika,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Spolková republika Německo,
Španělské království,
Velkovévodství Lucemburské,
smluvní strany Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii,
dále uváděné jako "členské státy" a
Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,
dále uváděné jako "Společenství",
na druhé straně
majíce na zřeteli význam vztahů mezi ČR a Společenstvím a jeho členskými státy a společných hodnot, které sdílejí,
uznávajíce, že ČR a Společenství si přejí posílit tyto vztahy a vytvořit těsné a trvalé vztahy, založené na vzájemnosti, které umožní ČR zúčastnit se procesu evropské integrace, posilujíce a rozšiřujíce tak vztahy založené v minulosti zejména Dohodou o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou 7. května 1990 a Prozatímní dohodou mezi Společenstvím a ČSFR, která vstoupila v platnost 1. března 1992,
uznávajíce, že rozdělení ČSFR k 1. lednu 1993 dříve než vstoupila v platnost Evropská dohoda, podepsaná mezi Společenstvím a ČSFR 16. prosince 1991, vyvolalo potřebu uzavřít samostatné Evropské dohody s ČR a se SR,
majíce na zřeteli příležitost pro kvalitativně nové vztahy, kterou nabízí nástup nové demokracie v ČR,
majíce na zřeteli odhodlání ČR a Společenství a jeho členských států posilovat politické a hospodářské svobody, které tvoří vlastní základ přidružení,
uznávajíce nastolení nového politického řádu v ČR, jenž ctí svrchovanost práva, včetně práv příslušníků národnostních menšin, a v němž působí systém více politických stran se svobodnými a demokratickými volbami,
přiznávajíce připravenost Společenství přispívat k posilování tohoto nového demokratického řádu, jakož i podporovat vytvoření nového ekonomického řádu v ČR, založeného na principech svobodného tržního hospodářství,
majíce na zřeteli pevné odhodlání ČR, Společenství a jeho členských států plně dodržovat všechny zásady a ustanovení obsažené zvláště v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z Vídně a Madridu a v Pařížské chartě pro novou Evropu,
jsouce si vědomy důležitosti této Evropské dohody, dále jen "Dohoda", pro vytváření systému stability v Evropě, založeného na spolupráci se Společenstvím jako jedním ze základních kamenů,
jsouce přesvědčeny, že by měl být vytvořen vztah mezi plným uskutečňováním přidružení na jedné straně a mezi skutečným dovršením politických, ekonomických a právních reforem v ČR na straně druhé, jakož i zaváděním faktorů nezbytných pro spolupráci a sbližování systémů stran, zvláště ve světle závěrů Bonnské konference KBSE,
vedeny přáním zahájit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu,
berouce v úvahu ochotu Společenství poskytovat rozhodující podporu uskutečňování reformy a pomáhat ČR vyrovnávat se s hospodářskými a sociálními důsledky strukturálních změn,
berouce v úvahu dále ochotu Společenství vytvářet nástroje spolupráce a hospodářské, technické a finanční pomoci na globálním a dlouholetém základě,
majíce na zřeteli oddanost ČR a Společenství volnému obchodu a zvláště pak dodržování práv a závazků vyplývajících ze Všeobecné dohody o clech a obchodu,
majíce na mysli hospodářské a sociální nerovnosti mezi ČR a Společenstvím a uznávajíce tak, že cílů tohoto přidružení by mělo být dosaženo prostřednictvím příslušných ustanovení této dohody,
jsouce přesvědčeny, že tato dohoda vytvoří nové ovzduší pro jejich ekonomické vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, nástrojů nezbytných pro hospodářskou restrukturalizaci a technologickou modernizaci,
vedeny přáním navázat kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,
uznávajíce skutečnost, že konečným cílem ČR je přijetí do Společenství a že toto přidružení, podle názoru stran, bude napomáhat ČR k dosažení tohoto cíle,
se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce,
Česká republika, Josef ZIELENIEC ministr zahraničních věcí
Belgické království, Robert URBAIN státní tajemník pro zahraniční obchod a evropské záležitosti
Dánské království, Niels HELVEG PETERSEN ministr zahraničních věcí
Francouzská republika, Alain JUPPE ministr zahraničních věcí
Irsko, Dick SPRING ministr zahraničních věcí
Italská republika, Paolo BARATTA státní tajemník pro zahraniční obchod
Nizozemské království, Peter KOOIJMANS ministr zahraničních věcí
Portugalská republika, José Manuel DURAO BARROSO ministr zahraničních věcí
Řecká republika, Michel PAPAKONSTANTINOU ministr zahraničních věcí
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, David HEATHCOAT-AMORY státní ministr pro zahraniční věci
Spolková republika Německo, Klaus KINKEL ministr zahraničních věcí
Španělské království, Javier SOLANA ministr zahraničních věcí
Velkovévodství Lucemburské, Jacques POOS ministr zahraničních věcí
Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,
Willy CLAES ministr zahraničních věcí Belgického království, úřadující předseda Rady Evropských společenství,
Sir Leon BRITTAN místopředseda Komise Evropských společenství,
Hans VAN DEN BROEK člen Komise Evropských společenství,
kteří si vyměnili své plné moci, shledali je v náležité formě, a dohodly se takto:
Čl.1
1. Tímto se zakládá přidružení mezi ČR na straně jedné a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.
2. Cílem této dohody je:
- poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;
- podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu v ČR;
- poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;
- poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;
- podporovat spolupráci v kulturních otázkách.
  
HLAVA I
Politický dialog
Čl.2
Mezi stranami se zahajuje pravidelný politický dialog, který tyto hodlají rozvíjet a prohlubovat jako účinný prostředek, jenž doprovází a upevňuje sbližování mezi ČR a Společenstvím, podporuje politické a ekonomické změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření trvalých vztahů solidarity a nových forem spolupráce. Politický dialog a spolupráce založené na společných hodnotách a cílech:
- usnadní plné zapojení ČR do společenství demokratických národů a postupné sbližování se Společenstvím. Hospodářské sbližování, jež stanoví tato dohoda, povede k větší politické konvergenci;
- povede ke vzrůstající konvergenci postojů k mezinárodním otázkám, zvláště k těm otázkám, které mohou mít podstatné důsledky pro jednu nebo druhou stranu;
- přispěje ke sbližování postojů stran v bezpečnostních otázkách.
Čl.3
Na ministerské úrovni bude politický dialog probíhat v rámci Rady přidružení. Ta bude mít obecnou odpovědnost za všechny otázky, které jí budou chtít strany předložit.
Čl.4
Ostatní postupy a mechanismy pro politický dialog budou vytvořeny stranami, a to zejména v následujících formách:
- setkání, podle potřeby, prezidenta ČR na jedné straně a předsedy Evropské Rady a předsedy Komise Evropských společenství na druhé straně;
- setkání na úrovni vyšších představitelů (politických ředitelů) mezi představiteli ČR na jedné straně a předsednictva Rady Evropských společenství a Komise na straně druhé;
- plné využívání diplomatického spojení;
- začlenění ČR do skupiny zemí získávajících pravidelné informace o otázkách projednávaných v Evropské politické spolupráci, jakož i výměna informací s ohledem na dosažení cílů vymezených v článku 2;
- všechny další prostředky, které by mohly užitečně přispět k utřídění, rozvoji a zvyšování úrovně tohoto dialogu.
Čl.5
Politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru přidružení.
  
HLAVA II
Všeobecné zásady
Čl.6
Úcta k demokratickým zásadám a lidským právům stanoveným v Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, stejně jako zásady tržní ekonomiky, působí na domácí a zahraniční politiku stran a vytváří základní prvky tohoto přidružení.
Čl.7
1. Přidružení zahrnuje přechodné období v maximální době trvání deseti let, rozdělené do dvou po sobě jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě pět let. První etapa začíná vstupem této dohody v platnost.
2. Rada přidružení bude pravidelně posuzovat provádění této dohody a realizaci ekonomických reforem v ČR na základě zásad zakotvených v preambuli.
3. Během období dvanácti měsíců, které budou předcházet uplynutí první etapy, se sejde Rada přidružení, aby rozhodla o přechodu do druhé etapy, jakož i o možných změnách, které by mohly nastat, pokud jde o obsah ustanovení, jimiž se bude řídit druhá etapa. Přitom bude brát v úvahu výsledky posuzování zmíněného v odstavci 2.
4. Dvě etapy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nebudou vztahovat k hlavě III.
  
HLAVA III
Volný pohyb zboží
Čl.8
1. ČR a Společenství budou postupně vytvářet oblast volného obchodu v přechodném období v maximálním trvání deseti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).
2. Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami bude aplikována kombinovaná nomenklatura zboží.
3. Základním clem na každý výrobek, na který se mají vztahovat následná snížení podle této dohody, bude všeobecně uplatňované clo platné v ČSFR ke dni 29. února 1992.
4. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv všeobecnému snížení celních sazeb, zvláště pak ke snížení podle dohody o celních sazbách, sjednané jako výsledek Uruguayského kola GATT, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 3, počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.
5. ČR a Společenství si vzájemně oznámí svá základní cla.
ODDÍL I
Průmyslové výrobky
Čl.9
1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v ČR a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.
2. Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na výrobky, uvedené v článcích 16 a 17.
Čl.10
1. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II a III, budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.
2. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze II, budou snížena ke dni vstupu této dohody v platnost o 20 % základního cla a jeden rok poté o dalších 20 % základního cla. Cla budou úplně zrušena koncem druhého roku od vstupu této dohody v platnost.
3. Výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze III, budou požívat výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se budou postupně zvyšovat v souladu s podmínkami, uvedenými v této příloze tak, aby bylo dosaženo úplného zrušení dovozních cel na příslušné výrobky koncem třetího roku od vstupu Dohody v platnost.
Současně budou postupně odbourávána dovozní cla, vztahující se na dovozní množství přesahující výše uvedené kvóty nebo stropy, a to ročními sníženími o 15 %, počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla budou zrušena ke konci třetího roku.
4. Kvantitativní omezení a opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do Společenství budou, pokud jde o výrobky mající původ v ČR, zrušena ke dni vstupu této dohody v platnost.
Čl.11
1. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze IV, budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost.
2. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze V, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:
- dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;
- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;
- pět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.
3. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VI, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:
- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;
- pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;
- sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;
- devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.
4. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VII, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:
- dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;
- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;
- pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;
- sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 20 % základního cla;
- devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.
5. Kvantitativní omezení dovozu do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost vyjma omezení na ty výrobky, které jsou uvedeny v příloze VIII, a která budou postupně rušena do skončení přechodného období.
6. Opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.
Čl.12
Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla fiskální povahy.
Čl.13
ČR a Společenství zruší se vstupem této dohody v platnost ve vzájemném obchodu veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.
Čl.14
1. ČR a Společenství vzájemně postupně zruší nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.
2. Společenství zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do ČR a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.
3. ČR zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou těch omezení uvedených v příloze IX, která budou zrušena nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost.
Čl.15
Každá strana prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11, jestliže to umožní její celková ekonomická situace a stav příslušného hospodářského odvětví.
Rada přidružení může za tím účelem dávat doporučení.
Čl.16
Protokol č. 1 stanoví úpravu, která se použije na v něm uvedené textilní výrobky.
Čl.17
Protokol č. 2 stanoví úpravu, která se použije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli.
Čl.18
1. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby Společenství podrobilo zemědělskou složku výrobků clům, kterým podléhají výrobky mající původ v ČR uvedené v příloze X.
2. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby ČR zahrnula zemědělskou složku výrobků pod cla, kterým podléhají výrobky mající původ ve Společenství uvedené v příloze X.
ODDÍL II
Zemědělství
Čl.19
1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí na zemědělské produkty mající původ v ČR a ve Společenství.
2. Pojem "zemědělské produkty" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou rybných produktů vymezených nařízením (EEC) č. 3687/91.
Čl.20
Protokol č. 3 stanoví obchodní úpravu pro zpracované zemědělské produkty uvedené v tomto protokolu.
Čl.21
1. Společenství zruší ode dne vstupu této dohody v platnost svá kvantitativní omezení na dovoz zemědělských produktů, majících původ v ČR, která vyplývají z nařízení Rady (EHS) č. 288/82 v podobě existující k datu jejího podpisu.
2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.
3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.
4. zrušen
5. S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu zemědělskými produkty, k jeho zvláštní citlivosti, k pravidlům zemědělské politiky ČR, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, ČR a Společenství posoudí v Radě přidružení na řádném a recipročním základě, produkt po produktu, možnost poskytnout si vzájemně další koncese.
Čl.22
Nehledě na další ustanovení této dohody, zejména článku 31, pokud, vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků majících původ v jedné straně, které jsou předmětem koncesí poskytnutých v článku 21, zapříčiní závažná narušení trhu u druhé strany, obě strany zahájí neprodleně konzultace za účelem nalezení příslušného řešení. Do takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.
ODDÍL III
Rybolov
Čl.23
Ustanovení tohoto oddílu se použijí na rybné produkty, mající původ v ČR a ve Společenství, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu rybných produktů.
Čl.24
Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII. Ustanovení článku 21, odstavec 5 se použijí přiměřeně na rybné produkty.
ODDÍL IV
Společná ustanovení
Čl.25
Ustanovení tohoto oddílu se použijí na obchod všemi výrobky vyjma případů, kde tento oddíl nebo protokoly č. 1, 2 nebo 3 stanoví jinak.
Čl.26
1. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nebudou zvyšovat stávající cla a poplatky.
2. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová kvantitativní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nebudou zpřísňovat stávající omezení a opatření.
3. Aniž by byly dotčeny koncese, poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou nijak omezovat provádění příslušné zemědělské politiky ČR a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle této politiky.
Čl.27
1. Obě strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, působících přímo či nepřímo diskriminaci výrobků jedné strany v porovnání s obdobnými výrobky, které mají původ na území druhé strany.
2. Výrobky vyvážené na území jedné ze dvou stran nesmějí požívat výhody z vrácení vnitrostátních daní nad rámec sumy přímých či nepřímých daní na ně uvalených.
Čl.28
1. Tato dohoda nevylučuje udržování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o příhraničním obchodu, vyjma takových, které mění obchodní úpravu vyplývající z této dohody.
2. V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zakládajících takové celní unie a oblasti volného obchodu a, kde se to žádá, o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky té které z nich vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční, zejména v případě přístupu třetího státu ke Společenství, tak, aby mohl být brán zřetel na vzájemné zájmy ČR a Společenství uvedené v této dohodě.
Čl.29
ČR může přijmout ve formě zvýšených cel výjimečná opatření omezeného trvání, kterými se ruší ustanovení článků 11 a 26, odstavec 1.
Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.
Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, zaváděná formou těchto opatření, nepřevýší 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Společenství. Celková hodnota dovozu těchto výrobků, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků vymezených v oddílu I ze Společenství, za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.
Tato opatření budou uplatňována po dobu nepřevyšující pět let, pokud jejich dlouhodobější uplatňování nebude povoleno Radou přidružení. Jejich uplatňování bude ukončeno nejpozději uplynutím přechodného období.
Žádná taková opatření týkající se daného výrobku nebudou moci být uplatněna, jestliže uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel a kvantitativních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem pro tento výrobek.
ČR bude informovat Radu přidružení o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na požádání Společenství se v Radě přidružení ještě před jejich uplatněním uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují. Při přijímání těchto opatření ČR poskytne Radě přidružení plán odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento plán stanoví etapy odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném plánu.
Čl.30
Jestliže jedna ze stran shledá, že v obchodu s druhou stranou je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout příslušná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o aplikaci článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a s podmínkami a postupy stanovenými v článku 34.
Čl.31
Kde je některý výrobek dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že zapříčiní nebo hrozí zapříčinit:
- závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurenceschopných výrobků na území jedné ze smluvních stran, nebo
- vážná narušení v některém odvětví hospodářství nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti,
ČR nebo Společenství, ať už se to dotýká kteréhokoliv z nich, může přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34.
Čl.32
Kde postup podle ustanovení článku 14 a 26 vede
(i) k reexportu do třetí země, proti níž vyvážející strana uplatňuje na daný výrobek kvantitativní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem;
(ii) k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku výrobku nezbytného pro vyvážející stranu;
a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může tato strana přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34. Tato opatření budou nediskriminační a budou odstraněna, jakmile jejich udržování nebude dále odůvodněno.
Čl.33
ČR a členské státy budou postupně uzpůsobovat veškeré státní monopoly komerční povahy tak, aby ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní občany ČR a členských zemí žádná diskriminace, pokud jde o podmínky pro zabezpečování a odbyt zboží. Rada přidružení bude informována o opatřeních, která budou přijímána k uskutečňování tohoto cíle.
Čl.34
1. V případě, že ČR nebo Společenství podrobí dovoz výrobků, jenž může vyvolávat potíže uvedené v článku 31, administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o trendech toků zboží, bude o tom informovat druhou stranu.
2. V případech rozvedených v článcích 30, 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odstavec 3 (d), ČR nebo Společenství podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení všechny příslušné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.
Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší působení této dohody.
Ochranná opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.
3. K provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:
(a) Pokud jde o článek 31, problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku budou předloženy k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k odstranění těchto problémů.
Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k dosažení nápravy. Tato opatření se nesmějí vymykat z rámce toho, co je nezbytné k nápravě vzniklých problémů.
(b) Pokud jde o článek 30, bude Rada přidružení o případu dumpingu informována co nejdříve poté, co úřady dovážející strany zahájí vyšetřování. Nebyl-li dumping ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.
(c) Pokud jde o článek 32, budou problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku předloženy k posouzení Radě přidružení.
Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto problémů. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného výrobku použít příslušná opatření.
(d) Kde výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zásah znemožní, podle povahy případu, poskytnutí informace předem nebo posouzení, ČR nebo Společenství, ať se to týká kteréhokoliv z nich, mohou za situací rozvedených v článcích 30, 31 a 32 bezodkladně sáhnout k preventivním a prozatímním opatřením nezbytným výlučně k zvládnutí dané situace a budou o nich neprodleně informovat Radu přidružení.
Čl.35
Protokol č. 4 stanoví pravidla o původu zboží pro použití celních preferencí, jež má na zřeteli tato dohoda.
Čl.36
Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství, umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.
Čl.37
Protokol č. 5 zakotvuje zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi ČR na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.
  
HLAVA IV
Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb
ODDÍL I
Pohyb pracovníků
Čl.38
1. Za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech:
- zacházení s pracovníky majícími státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, bude ve srovnání s jeho státními občany, pokud jde o pracovní podmínky, mzdu nebo propuštění, prosté jakékoliv diskriminace, založené na státním občanství.
- manžel a děti, kteří legálně pobývají s pracovníkem legálně zaměstnaným na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 42, pokud tyto dohody nestanoví jinak, budou mít přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.
2. ČR poskytne, za podmínek a modalit použitelných v této zemi, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželům a dětem, kteří legálně pobývají na uvedeném území.
Čl.39
1. V zájmu koordinace systémů sociálního zabezpečení pracovníků majících státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu a členů jejich rodin, kteří tam legálně pobývají a za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech,
- všechny doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu, které završí pracovníci v různých členských státech, budou sečteny dohromady pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro účely zdravotní péče o takové pracovníky a členy jejich rodiny;
- jakékoliv důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku průmyslových nehod nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, budou volně převoditelné v kursu použitelném podle práva dlužného členského státu nebo států;
- dotyční pracovníci budou dostávat rodinné přídavky na výše uvedené členy jejich rodin.
2. ČR poskytne pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území a členům jejich rodin, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je rozvedeno v druhém a třetím pododstavci odstavce 1.
Čl.40
1. Rada přidružení přijme svým rozhodnutím příslušná ustanovení k uskutečňování cíle vytyčeného v článku 39.
2. Rada přidružení přijme svým rozhodnutím podrobná pravidla pro administrativní spolupráci poskytující nezbytné řídící a kontrolní záruky provádění ustanovení uvedených v odstavci 1.
Čl.41
Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 40 se nedotknou práv ani závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi ČR a členskými státy, kde tyto dohody poskytují státním občanům ČR nebo členských států příznivější zacházení.
Čl.42
1. Se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členském státě, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků,
- stávající možnosti přístupu k zaměstnání pro pracovníky z ČR, poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod, by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny,
- ostatní členské státy příznivě zváží možnost uzavřít podobné dohody.
2. Rada přidružení posoudí možnost poskytnutí dalších vylepšení včetně příležitosti přístupu k odborné přípravě, v souladu s předpisy a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství.
Čl.43
Během druhé etapy uvedené v článku 7, nebo dříve, bude-li tak rozhodnuto, Rada přidružení posoudí další způsoby zlepšení pohybu pracovníků, berouc zřetel mimo jiné, na sociální a ekonomickou situaci v ČR a situaci v oblasti zaměstnanosti ve Společenství. Rada přidružení za tím účelem předloží doporučení.
Čl.44
V zájmu usnadňování restrukturalizace zdrojů pracovních sil vyplývající z ekonomické restrukturalizace v ČR, Společenství poskytne technickou pomoc při vytváření vhodného systému sociálního zabezpečení v ČR tak, jak je stanoveno v článku 88 této dohody.
ODDÍL II
Podnikání
Čl.45
1. ČR usnadní na svém území během přechodného období uvedeného v článku 7, společnostem a státním občanům Společenství zahajování činnosti. Za tím účelem bude:
(i) poskytovat, od vstupu této dohody v platnost, pro podnikání společností a státních občanů Společenství zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním státním občanům a společnostem, kromě odvětví a oblastí uvedených v přílohách XVIa a XVIb, kde takové zacházení bude poskytováno nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;
(ii) poskytovat od vstupu této dohody v platnost, při činnosti společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům;
(iii) nehledě na ustanovení písmen (i) a (ii) se bude národní zacházení uvedené v pododstavcích (i) a (ii) vztahovat na státní občany Společenství, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé, až od počátku šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.
2. ČR nepřijme, během přechodných období uvedených v odstavci 1, žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci podnikání společností a státních občanů Společenství na jejím území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.
3. Každý členský stát poskytne od vstupu této dohody v platnost pro podnikání společností a státních občanů ČR zacházení ne méně příznivé než je poskytováno jeho vlastním společnostem a státním občanům a poskytne pro činnost společností a státních občanů ČR podnikajících na jeho území zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům.
4. Pro účely této dohody
a) "podnikání" znamená
(i) pokud jde o státní občany, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost jako individuální podnikatelé a zřizovat a provozovat podnikatelské jednotky, zvláště společnosti, které účinným způsobem kontrolují. Individuální podnikání a provozování podnikatelských jednotek státními občany nebude zahrnovat hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu pracovních sil druhé strany. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na ty, kdo nejsou výlučně individuálními podnikateli.
(ii) pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost formou zřizování a provozování podřízených jednotek, odboček a zastoupení.
b) "podřízená jednotka" společnosti znamená společnost, která je účinně kontrolována první společností.
c) "výdělečná činnost" zahrnuje zejména činnost průmyslové povahy, činnost obchodní povahy, činnost řemeslnou a profese.
5. Rada přidružení bude během přechodných období, uvedených v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii), pravidelně posuzovat možnost uspíšení poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVIa a XVIb a možnost zahrnutí oblastí nebo věcí uvedených v příloze XVIc do rámce provádění ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení.
Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii) Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR a vznikne-li taková potřeba rozhodnout, že prodlouží trvání vyloučení určitých oblastí nebo věcí uvedených v přílohách XVIa a XVIb na časově omezené období.
6. Ustanovení týkající se podnikání a činnosti společností a státních občanů ČR a Společenství, obsažená v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, se nepoužijí na oblasti nebo věci uvedené v příloze XVIc.
7. Nehledě na ustanovení tohoto článku společnosti Společenství podnikající na území ČR nabudou, vstupem této dohody v platnost, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti a, pokud jde o přírodní zdroje, zemědělskou půdu a lesy, právo pachtu.
ČR poskytne odbočkám a zastoupením společností Společenství, podnikajících v ČR tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, nejpozději ke konci šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.
ČR poskytne státním občanům Společenství podnikajícím v ČR jako individuální podnikatelé tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou zavedeni, nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7.
Čl.46
1. Podle ustanovení článku 45, s výjimkou finančních služeb uvedených v příloze XVIa, může každá strana upravovat podnikání a činnost společností a státních občanů na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.
2. Pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, tato dohoda se nedotýká práva stran přijímat opatření nezbytná pro provádění jejich měnové politiky nebo opatření, která jsou z důvodu opatrnosti přijímána za účelem zajistit ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo osob, které jsou oprávněny ze svěřenectví, nebo opatření k zabezpečení integrity a stability finanční soustavy. Tato opatření nebudou na základě státního občanství diskriminovat společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.
Čl.47
Za účelem usnadnit státním občanům ČR a Společenství zahájení a provádění regulovaných odborných činností ve Společenství nebo ČR Rada přidružení posoudí, které kroky bude nutné učinit pro vzájemné uznávání odborností. Za tím účelem může přijmout všechna nezbytná opatření.
Čl.48
Ustanovení článku 46 nevylučují, aby smluvní strana použila zvláštních pravidel o podnikání a činnosti na jejím území odboček a zastoupení společností druhé strany nezavedených na území první strany, která jsou odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi těmito odbočkami a zastoupeními ve srovnání s odbočkami a zastoupeními společností zavedených na jejím území nebo, pokud jde o finanční služby, zřeteli opatrnosti. Rozdíl zacházení nebude přesahovat rámec toho, co je naprosto nezbytné v důsledku takových právních anebo technických rozdílů nebo, pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, ze zřetelů opatrnosti.
Čl.49
1. "Společnost ČR a "společnost ze Společenství" znamená pro účely této Smlouvy společnost nebo firmu, která je zřízena buď v souladu se zákony ČR anebo členského státu a která má své registrované sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozní místo na území ČR nebo Společenství. Nicméně, jestliže společnost nebo firma, zřízená v souladu se zákony ČR nebo členského státu, má na území ČR nebo Společenství pouze své registrované sídlo, její činnost musí mít skutečný a nepřetržitý vztah k ekonomice ČR nebo jednoho z členských států.
2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy se budou také vztahovat na státní občany a loďařské společnosti ČR nebo členských států, kteří podnikají mimo ČR nebo Společenství a jsou kontrolováni státními občany ČR nebo některého členského státu, jestliže jejich plavidla jsou registrována v ČR nebo v tomto členském státě v souladu s jejich právními předpisy.
3. Státní občan ČR nebo Společenství pro účely této dohody znamená fyzickou osobu, která je státním občanem ČR respektive jednoho ze členských států Společenství.
4. Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby každá strana použila jakéhokoliv nezbytného opatření, kterým se zabraňuje obcházení, pomocí ustanovení této dohody, těch opatření, která se týkají přístupu třetí země na její trh.
Čl.50
Pro účely této dohody "finanční služby" znamenají činnost uvedenou v příloze XVIa. Rada přidružení může rozšířit nebo změnit rozsah přílohy XVIa.
Čl.51
Během prvních šesti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost nebo, během přechodného období uvedeného v článku 7, pro odvětví uvedená v příloze XVIa a v příloze XVIb, ČR může zavést opatření, která ruší ustanovení tohoto oddílu, pokud jde o podnikání společností a státních občanů Společenství, jestliže určitá průmyslová odvětví:
- procházejí restrukturalizací, nebo
- čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže vyvolávají závažné sociální problémy v ČR, nebo
- čelí vyloučení nebo drastickému snížení celkového podílu na trhu, který zaujímají společnosti nebo státní občané ČR v daném sektoru nebo průmyslovém odvětví v ČR nebo
- jsou nově vznikajícími průmyslovými odvětvími v ČR.
Taková opatření:
(i) se přestanou používat nejpozději dva roky po uplynutí šestého roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost nebo pro odvětví nebo věci uvedené v příloze XVIa a v příloze XVIb po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7 a
(ii) budou důvodná a nezbytná pro účely nápravy situace, a
(iii) budou se vztahovat pouze na podniky, které budou vytvořeny v ČR po vstupu takových opatření v platnost a nebudou zavádět diskriminaci, pokud jde o činnost společností nebo státních občanů Společenství, podnikajících v ČR již v době zavedení daného opatření, v porovnání se společnostmi nebo státními občany ČR.
Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR, a vznikne-li taková potřeba, rozhodnout o prodloužení období uvedených shora v pododstavci (i) pro daný sektor a na omezenou dobu.
Při tvorbě a použití takových opatření ČR poskytne tam, kde to bude možné, společnostem a státním občanům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě vůči nim neuplatní zacházení méně příznivé než je to, které je poskytováno společnostem a státním občanům z kterékoli třetí země.
Dříve než budou tato opatření zavedena, ČR je projedná s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení zavedení těchto opatření ze strany ČR Radě přidružení, vyjma případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření a kdy ČR projedná tuto skutečnost s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.
Po uplynutí šestého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nebo, pokud jde o sektory uvedené v přílohách XVIa a XVIb, po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7, ČR může zavést taková opatření pouze se svolením Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.
Čl.52
1. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotáži.
2. Rada přidružení může dávat doporučení ke zlepšování podnikání a činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1.
Čl.53
1. Nehledě na ustanovení oddílu 1 této hlavy nositelé podnikatelských práv, poskytovaných ČR nebo Společenstvím, budou oprávněni zaměstnávat nebo mít zaměstnané v jedné ze svých podřízených jednotek v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku, na území ČR nebo Společenství, pracovníky, kteří jsou státními občany ČR nebo členských států Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci kmenovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito nositeli nebo jejich podřízenými jednotkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto pracovníků se budou vztahovat pouze na období tohoto zaměstnání.
2. Kmenový personál nositelů podnikatelských práv, zde uváděných jako "organizace", znamená:
a) výše postavené zaměstnance organizace, kteří přímo řídí chod organizace, jsou obecně kontrolováni a řízeni především ředitelskou radou nebo podílníky, včetně toho, že:
- řídí organizaci, oddělení nebo nižší článek organizace;
- dohlížejí na práci a kontrolují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka;
- jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat k přijetí do zaměstnání a k propouštění nebo pravomocí k jiným personálním otázkám.
b) Osoby zaměstnávané organizací a mající vysokou nebo neobvyklou:
- odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti;
- znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technickou činnost nebo provozování.
Toto může zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí, ale není na ně omezeno.
Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho přeložení touto organizací.
Čl.54
1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí s přihlédnutím k omezením odůvodněným na základě veřejného zájmu, bezpečnosti nebo zdraví.
2. Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť i příležitostně, s výkonem úřední moci.
Čl.55
Na společnosti, které jsou řízeny společnostmi nebo státními občany ČR a společnostmi nebo státními občany Společenství a těmito jsou výlučně společně vlastněny, se rovněž budou vztahovat ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy.
ODDÍL III
Poskytování služeb
Čl.56
1. Strany se zavazují, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, podniknout nutné kroky k postupnému umožňování poskytování služeb společnostmi a státními občany ČR nebo Společenství, kteří podnikají v jiné straně než je ta, pro jejíž osobu jsou služby určeny, se zřetelem na rozvoj sektorů služeb stran.
2. Shodně s liberalizačním procesem, zmíněným v odstavci 1, a podle ustanovení článku 59, odstavec 1, strany umožní dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako kmenový personál, jak je vymezený v článku 53, odstavec 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního občana ČR nebo Společenství a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nebudou sami zapojeni do přímého prodeje veřejnosti nebo do poskytování služeb.
3. Rada přidružení podnikne opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.
Čl.57
Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi ČR a Společenstvím, jsou ustanovení článků 56 tohoto oddílu nahrazena následovně:
1. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, strany se zavazují účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu k trhu a dopravě na komerčním základě.
a) Výše uvedené ustanovení se nedotýká práv a závazků podle Úmluvy o kodexu jednání námořních liniových konferencí OSN tak, jak je aplikován druhou smluvní stranou této dohody. Plavidla mimo režim konferencí mohou být provozována v soutěži s plavidly konferencí, pokud se budou řídit zásadou poctivé soutěže na komerčním základě.
b) Strany potvrzují svou oddanost duchu volné soutěže, jako základního rysu obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady.
2. Při uplatnění zásady uvedené v odstavci 1 strany:
a) nebudou zavádět do budoucích dvoustranných dohod se třetími zeměmi klauzule o rozdělení karga, kromě těch výjimečných případů, kdy liniové přepravní společnosti z jedné nebo druhé strany této dohody by neměly jinak účinnou možnost provozovat pravidelné obchodní linky do příslušné třetí země a z ní;
b) zakáží ujednání o rozdělení karga v budoucích dvoustranných dohodách o obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady;
c) se vstupem této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technická a jiné překážky, které by mohly mít restriktivní nebo diskriminační účinky na volné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.
3. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami přizpůsobené jejich vzájemným komerčním potřebám, podmínky vzájemného přístupu na trhy v letecké a vnitrozemské dopravě budou řešeny zvláštními dohodami o dopravě, které budou sjednány mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.
4. Dříve, než budou uzavřeny dohody zmíněné v odstavci 3, strany nepodniknou žádná opatření nebo kroky, které jsou více restriktivní nebo diskriminační ve srovnání se stavem ke dni předcházejícímu dni vstupu této dohody v platnost.
5. Během přechodného období bude ČR postupně přizpůsobovat své právní předpisy, včetně administrativních, technických a ostatních pravidel, právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy, nakolik to slouží cílům liberalizace a vzájemnému přístupu na trhy stran a usnadňuje to pohyb cestujících a zboží.
6. Shodně se společným pokrokem při dosahování cílů tohoto oddílu Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.
Čl.58
Ustanovení článku 54 se použijí na otázky upravené v tomto oddílu.
ODDÍL IV
Všeobecná ustanovení
Čl.59
1. Pro účely hlavy IV této dohody nic v této dohodě nebrání stranám v použití jejich zákonů a předpisů o vstupu, pobytu, pracovní činnosti, pracovních podmínkách a podnikání fyzických osob a o poskytování služeb, pokud nebudou používány takovým způsobem, že by to rušilo či znehodnocovalo výhody plynoucí pro kteroukoliv ze stran za podmínek vyplývajících ze zvláštních ustanovení této dohody. Výše uvedené ustanovení se nedotýká použití článku 54.
2. Ustanovení oddílu II, III a IV hlavy IV budou upřesněna rozhodnutím Rady přidružení podle výsledků jednání o službách, která probíhají v rámci Uruguayského kola, a zejména tak, aby bylo zajištěno, že podle kteréhokoliv ustanovení této dohody jedna strana poskytne druhé straně zacházení ne méně příznivé, než jaké je přiznáno podle ustanovení budoucí Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS).
3. Vyloučení společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV z veřejné podpory, kterou ČR poskytuje v oblastech veřejných vzdělávacích služeb, zdravotnictví, sociálních a kulturních služeb, bude po dobu přechodného období uvedeného v článku 7 považováno za slučitelné s ustanoveními hlavy IV a s pravidly soutěže uvedenými v hlavě V.
  
HLAVA V
Platby, kapitál, soutěž a ostatní ekonomická ustanovení, sbližování práva
ODDÍL I
Běžné platby a pohyb kapitálu
Čl.60
Smluvní strany se zavazují povolit jakékoliv platby na běžných účtech platební bilance ve volně směnitelné měně do té míry, nakolik se tyto platební transakce týkají pohybu zboží, služeb nebo osob mezi stranami, liberalizovaného podle této dohody.
Čl.61
1. Pokud jde o transakce na kapitálových účtech platební bilance, od vstupu této dohody v platnost, ČR a členské státy zajistí volný pohyb kapitálu vztahujícího se k přímým investicím do společností vytvořených v souladu se zákony hostitelské země a k investicím prováděným v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV a k likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku z nich plynoucího. Nehledě na výše uvedené ustanovení tento volný pohyb, likvidace a repatriace budou zajištěny ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost pro všechny investice týkající se státních občanů, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé podle oddílu II hlavy IV.
2. Aniž by byl dotčen odstavec 1, nebudou členské státy od vstupu této dohody v platnost, a ČR od konce pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost, zavádět žádná nová devizová omezení na pohyb kapitálu a s ním spojené běžné platby mezi osobami majícími trvalý pobyt v ČR a Společenství a neučiní stávající úpravu více restriktivní.
3. Strany se budou vzájemně radit s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi ČR a Společenstvím za účelem podporování cílů této dohody.
Čl.62
1. Během prvních pěti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost smluvní strany podniknou opatření povolující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství o volném pohybu kapitálu.
2. Koncem pátého roku od vstupu této dohody v platnost Rada přidružení přezkoumá způsoby, které umožní používání pravidel Společenství o pohybu kapitálu v plném rozsahu.
Čl.63
S odkazem na ustanovení tohoto oddílu a nehledě na ustanovení článku 65, dokud nebude zavedena plná konvertibilita měny ČR ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu, může ČR ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu, může ČR za výjimečných okolností uplatňovat devizová omezení při poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů, pokud jsou taková omezení na ČR uvalena pro účely poskytnutí těchto úvěrů a povolena podle statutu ČR a MMF.
ČR bude uplatňovat tato omezení nediskriminačním způsobem. Budou uplatňována tak, aby působila nejmenší újmu této dohodě. ČR bude neprodleně informovat Radu přidružení o zavedení takových opatření a o veškerých jejich změnách.
ODDÍL II
Soutěž a ostatní ekonomická ustanovení
Čl.64
1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:
(i) veškeré dohody mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;
(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství jako celku nebo na jeho podstatné části;
(iii) jakákoli veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží;
2. Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel článků 85, 86 a 92 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.
3. Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Do přijetí takových pravidel budou vůči praktikám neslučitelným s odstavcem 1 smluvní strany na svém území postupovat podle svých příslušných právních předpisů. To se nedotýká odstavce 6.
4a. Za účelem použití ustanovení odstavce 1, bod (iii) strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná ze strany ČR posuzována se zřetelem na skutečnost, že ČR bude považována za oblast shodnou s těmi oblastmi Společenství, které jsou uvedeny v článku 92.3(a) Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství. Rada přidružení rozhodne, se zřetelem k hospodářské situaci v ČR, zda toto období bude prodlouženo o další pětiletá období.
4b. Každá strana zabezpečí transparentnost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že bude každoročně poskytovat druhé straně zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a že na požádání poskytne informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých zvláštních případech veřejné podpory.
5. Pokud jde o výrobky, uvedené v oddílech II a III hlavy III:
- ustanovení odstavce 1, bodu (iii) se na ně nepoužije;
- veškeré praktiky, jež jsou v rozporu s odstavcem 1 (i) by měly být posuzovány podle kritérií zavedených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství a zejména podle kritérií zavedených nařízením Rady č. 26/1962.
6. Jestliže ČR nebo Společenství soudí, že daná praktika je neslučitelná s podmínkami prvního odstavce tohoto článku a že:
- není přiměřeně postupováno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo
- při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu na zájmu druhé strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, včetně jejího průmyslu služeb,
může podniknout příslušná opatření, po konzultaci v rámci Rady přidružení nebo po třiceti pracovních dnech následujících po žádosti o takovou konzultaci.
V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) mohou tato příslušná opatření, když se na ně vztahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu, být přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a ostatními příslušnými dohodami sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.
7. Nehledě na opačná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3, strany si budou vyměňovat informace, majíce na zřeteli omezení vynucená požadavky odborného a podnikatelského tajemství.
8. Tento článek se nepoužije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli, které jsou předmětem protokolu č. 2.
Čl.65
1. Kde ČR nebo jeden nebo více 27.1.1995 členských států Společenství jsou ve vážných platebních obtížích nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, ČR nebo Společenství podle povahy případu, může v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu přijmout restriktivní opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou mít omezené trvání a nesmějí jít nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována, jak se bude platební bilance zlepšovat, a budou odstraněna, jakmile odpadnou podmínky pro jejich udržování. ČR a Společenství, podle povahy případu, budou ihned informovat druhou stranu o jejich zavedení a, kde to bude proveditelné, o časovém plánu jejich odstraňování.
2. Strany se nicméně budou snažit vyhnout se zavádění restriktivních opatření pro účely platební bilance.
3. Žádná restriktivní opatření nebudou uplatňována na převody týkající se investic a zejména na repatriaci částek investovaných nebo reinvestovaných a na jakýkoliv druh příjmů z nich plynoucí.
Čl.66
Pokud jde o veřejné podnikatelské jednotky a podnikatelské jednotky, jimž byla poskytnuta zvláštní nebo výlučná práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje třetím rokem ode dne vstupu této dohody v platnost, budou zachovávány zásady Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, zvláště článek 90, a zásady závěrečného dokumentu Bonnské schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z dubna 1990 (zvláště podnikatelská svoboda rozhodování).
Čl.67
1. ČR bude pokračovat ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost bylo dosaženo úrovně ochrany podobné úrovni existující ve Společenství včetně srovnatelných prostředků pro prosazování takových práv.
2. V téže době ČR požádá o přístup k Mnichovské úmluvě o poskytování evropských patentů z 5. října 1973. ČR také přistoupí k dalším mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v odstavci 1 přílohy XVII, jichž jsou členské státy stranami nebo jež jsou členskými státy de facto prováděny.
Čl.68
1. Smluvní strany pokládají otevření možností zadávání veřejných zakázek na základě nediskriminace a vzájemnosti, zejména v kontextu GATT, za žádoucí cíl.
2. Společnostem ČR vymezeným v článku 49 této dohody bude od vstupu této dohody v platnost na základě pravidel Společenství o zakázkách poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek ve Společenství na základě zacházení ne méně příznivého, než je to, které je poskytováno společnostem Společenství.
Společnostem Společenství ve smyslu článku 49 této dohody bude nejpozději koncem přechodného období uvedeného v článku 7 poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.
Společnosti Společenství podnikající v ČR podle ustanovení oddílu II hlavy IV budou mít se vstupem této dohody v platnost přístup k procedurám zadávání zakázek na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.
Rada přidružení bude pravidelně posuzovat možnosti ČR zavést pro všechny společnosti Společenství přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR před koncem přechodného období.
3. Pokud jde o podnikání, činnost a poskytování služeb mezi ČR a Společenstvím, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil spojený s plněním veřejných kontraktů, použijí se ustanovení článků 38 až 59 této dohody.
ODDÍL III
Sbližování práva
Čl.69
Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.
Čl.70
Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.
Čl.71
Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:
- výměnu expertů;
- poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;
- organizování seminářů;
- odbornou přípravu;
- pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.
  
HLAVA VI
Hospodářská spolupráce
Čl.72
1. ČR a Společenství založí hospodářskou spolupráci zaměřenou na přispívání k rozvoji a nárůstu potenciálu ČR. Tato spolupráce bude posilovat stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.
2. Přístupy a další opatření budou pojata tak, aby vedla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji ČR, a budou se řídit zásadou trvale únosného rozvoje. Tyto přístupy by měly zajistit, aby hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž od počátku brána plně do úvahy a aby byla spojována s požadavky harmonického sociálního rozvoje.
3. Za tím účelem by se spolupráce měla zaměřit především na přístupy a další opatření vztahující se k průmyslu včetně těžařského sektoru, investic, zemědělství, energetiky, dopravy, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
4. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením způsobilým napomáhat spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje regionu.
Čl.73
Průmyslová spolupráce
1. Spolupráce bude zaměřena na podporu modernizace a restrukturalizace průmyslu ČR jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, jakož i na podporu průmyslové spolupráce mezi hospodářskými provozovateli obou stran se zvláštním záměrem posilovat soukromý sektor.
2. Zvláštní pozornost bude věnována:
- restrukturalizaci jednotlivých sektorů; v této souvislosti Rada přidružení posoudí zejména problémy uhelných a ocelářských odvětví a konverze obranného průmyslu;
- zakládání nových podnikatelských jednotek v oblastech nabízejících možnost růstu.
3. Iniciativy průmyslové spolupráce budou brát zřetel na priority, jež si stanoví ČR. Iniciativy by měly zvláště usilovat o vytváření vhodného rámce pro podnikatelské jednotky, zlepšovat nakládání s know-how a podporovat transparentnost, pokud jde o trhy a podmínky pro podnikatelské jednotky, a budou zahrnovat technickou pomoc, kde to bude na místě.
Čl.74
Podpora a ochrana investic
1. Spolupráce bude zaměřena na vytvoření příznivého ovzduší pro soukromé investice, jak domácí, tak zahraniční, které jsou podstatné pro hospodářskou a průmyslovou rekonstrukci v ČR.
2. Zvláštními cíli spolupráce budou:
- zlepšovat institucionální rámec pro investice v ČR;
- rozšiřovat ze strany ČR a členských států dohody o podpoře a ochraně investic;
- uskutečňovat vhodná opatření pro převod kapitálu;
- pokračovat v deregulaci a zlepšovat ekonomickou infrastrukturu;
- vyměňovat si informace o příležitostech pro investování formou veletrhů, výstav, týdnů obchodů a jiných akcí.
Čl.75
Průmyslové normy a posuzování shody
1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.
2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:
- o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;
- kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;
- o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.
Čl.76
Spolupráce ve vědě a technice
1. Strany budou rozvíjet spolupráci ve výzkumu a technickém rozvoji. Zvláštní pozornost budou věnovat:
- výměně informací o jejich politice v otázkách vědy a techniky;
- organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání);
- společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologie a know-how;
- odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky obou stran;
- rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a využívání nových technologií a náležité ochraně duševního vlastnictví vzešlého z výzkumu;
- účasti ČR na programech Společenství v souladu s odstavcem 3.
Kde to bude na místě, bude poskytována technická pomoc.
2. Rada přidružení určí příslušné postupy pro rozvíjení této spolupráce.
3. Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje bude naplňována podle zvláštních ujednání, která budou sjednávána a uzavírána v souladu s právními předpisy každé strany.
Čl.77
Výchova a odborná příprava
1. Strany budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v ČR, majíce na zřeteli priority ČR. Institucionální rámce a plány spolupráce budou založeny na Evropské nadaci pro odbornou přípravu a na programu TEMPUS. V tomto kontextu by mohla být rovněž zvážena účast ČR na dalších programech Společenství.
2. Spolupráce bude zaměřena zvláště na následující oblasti a s případnými změnami určenými společně stranami:
- reforma systému výchovy a odborné přípravy v ČR;
- počáteční odborná příprava, příprava během výkonu zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy pracovníků veřejného a soukromého sektoru a vyšších státních zaměstnanců, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny;
- spolupráce mezi univerzitami, spolupráce mezi univerzitami a firmami, pohyb učitelů, studentů, administrativních pracovníků a mládeže;
- podpora výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí;
- vzájemné uznávání doby studia a diplomů;
3. V překladatelské oblasti bude spolupráce zaměřena na přípravu překladatelů a tlumočníků a na prosazování jazykových norem a terminologie Společenství.
Čl.78
Zemědělství a zemědělsko-průmyslový sektor
1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl modernizaci zemědělství a zemědělsko-průmyslového sektoru. Bude především usilovat:
- o rozvoj soukromých farem a distribučních sítí, metod skladování, marketingu atd.;
- o modernizaci infrastruktury venkova, (doprava, zásobování vodou, telekomunikace);
- o územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování;
- o zlepšování produktivity a kvality používáním vhodných metod a výrobků; o poskytování odborné přípravy a monitorování při používání metod proti znečištění spojenému se vstupy;
- o rozvíjení a modernizaci zpracovatelských firem a jejich techniky marketingu;
- o podporu vzájemné provázanosti v zemědělství;
- o podporu průmyslové spolupráce v zemědělství a o výměnu know-how, zejména mezi soukromými sektory v ČR a ve Společenství;
- o rozvoj spolupráce při ochraně zdraví zvířat a rostlin s cílem vytvořit postupnou harmonizaci s normami Společenství prostřednictvím pomoci odborné přípravě a organizování kontrol.
2. K tomuto cíli bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.
Čl.79
Energetika
1. V rámci zásad tržního hospodářství budou strany spolupracovat k dosažení postupné integrace energetických trhů ČR a Společenství. Budou věnovat zvláštní pozornost návrhům Společenství na Evropskou energetickou chartu a souběžné integraci takových trhů s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.
2. Spolupráce bude zahrnovat mezi jiným technickou pomoc, kde to bude na místě, v následujících oblastech:
- formování a plánování energetické politiky jak na národní, tak na regionální úrovni;
- otevírání trhů energie ve větší míře, včetně usnadňování tranzitu plynu a elektrické energie;
- studium modernizace energetických infrastruktur;
- zlepšování distribuce, jakož i zlepšování dodávek a jejich sortimentu;
- řízení a odborná příprava pro energetický sektor;
- rozvoj energetických zdrojů;
- podpora úsporám energie a energetické účinnosti;
- dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí;
- sektor jaderné energie;
- sektory elektrické energie a plynu, včetně zvážení možnosti vzájemného propojení zásobovacích sítí;
- formování rámcových podmínek spolupráce mezi podnikatelskými jednotkami v tomto sektoru, která by mohla zahrnovat i podporu společným podnikům;
- předávání technologií a know-how, které může, je-li to vhodné, zahrnovat podporu a komercializaci efektivních energetických technologií.
Čl.80
Jaderná bezpečnost
1. Cílem spolupráce je přispívat k bezpečnějšímu využívání jaderné energie.
2. Spolupráce bude zvláště zahrnovat následující otázky:
- jaderná bezpečnost, připravenost na nouzový jaderný stav a jeho řízení;
- ochrana proti záření včetně monitorování záření v životním prostředí;
- problémy palivového cyklu, zabezpečení jaderného materiálu;
- nakládání s radioaktivním odpadem;
- vyřazování z provozu a demontáž jaderných zařízení;
- dekontaminace.
3. Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností a vědecko-výzkumnou činnost v souladu s článkem 76.
Čl.81
Životní prostředí
1. Strany budou rozvíjet a posilovat svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.
2. Spolupráce se bude týkat:
- účinného monitorování hladin znečištění; informačních systémů o stavu životního prostředí;
- boje proti regionálnímu a hranice přesahujícímu znečištění ovzduší;
- trvale únosného, účinného a ekologicky efektivního využívání energie a její výroby; bezpečnosti průmyslových závodů; rozvoje příslušných technologií a výrobních procesů;
- klasifikace chemikálií a bezpečného zacházení s nimi;
- účinného předcházení a snižování znečištění vod, zvláště zdrojů pitné vody a hranice přesahujících vodních toků;
- snižování odpadů, jejich vracení do oběhu a bezpečného ukládání (včetně radioaktivních odpadů);
- dopadu zemědělství na životní prostředí; eroze půdy; ochrany lesů, flóry a fauny; obnovování ekologické stability venkova;
- územního plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;
- užívání ekonomických a fiskálních nástrojů;
- globální změny podnebí a jejího odvrácení;
- uvědomování si významu životního prostředí a výchovy k němu;
- mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí.
3. Spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím:
- výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií; rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí;
- programů odborné přípravy;
- společné výzkumné činnosti;
- sbližování práva (normy Společenství);
- spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až bude zřízena Společenstvím) a na mezinárodní úrovni;
- rozvoje strategií, zvláště s přihlédnutím ke globálním a klimatickým otázkám.
Čl.82
Doprava
1. Strany budou rozvíjet a posilovat spolupráci tak, aby bylo ČR umožněno:
- restrukturalizovat a modernizovat dopravu;
- zlepšovat pohyb cestujících a zboží a přístup na dopravní trh odstraňováním administrativních, technických a ostatních překážek;
- usnadňovat tranzitní přepravu Společenství v ČR formou silniční, železniční, říční a kombinované dopravy;
- dosahovat operačních norem srovnatelných s normami ve Společenství.
2. Spolupráce zahrne především následující:
- ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy;
- poskytování technické pomoci a poradenství a výměnu informací;
- poskytování prostředků pro rozvoj infrastruktury v ČR.
3. Spolupráce bude zahrnovat následující prioritní oblasti:
- výstavbu a modernizaci silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu;
- řízení železnic a letišť, včetně spolupráce mezi příslušnými státními orgány;
- modernizaci na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích silniční, vnitrozemské vodní, železniční, přístavní a letištní infrastruktury;
- územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;
- podporu propojené silniční a železniční dopravy, kontejnerizaci, překládky nákladů a výstavbu terminálů;
- výměnu dopravního technického zařízení za účelem vyhovění standardům Společenství;
- podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76;
- rozvoj legislativních opatření a uskutečňování takové politiky ve všech oblastech dopravy, která je slučitelná s dopravní politikou Společenství.
Čl.83
Telekomunikace
1. Strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v této oblasti a budou za tímto účelem iniciovat zejména následující činnost:
- výměnu informací o telekomunikační politice;
- výměnu technických a jiných informací a organizování seminářů, pracovních setkání a konferencí pro experty obou stran;
- provádění odborné přípravy a poradenské činnosti;
- uskutečňování převodu technologie;
- realizaci společných projektů za účasti příslušných orgánů obou stran;
- rozvoj evropských norem, systémů ověřování a regulačních přístupů;
- rozvoj nových komunikací, služeb a zařízení, zvláště těch s komerčním uplatněním.
2. Tyto činnosti budou zaměřeny na následující prioritní oblasti:
- modernizaci telekomunikační sítě v ČR a její zapojení do evropské a světové sítě;
- spolupráci uvnitř struktur evropské standardizace;
- integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací;
- řízení telekomunikací v nových ekonomických podmínkách organizační struktury strategie a plánování, zásady nákupu;
- územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování.
Čl.84
Bankovnictví, pojišťovnictví, ostatní finanční služby a spolupráce při kontrole
1. Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec pro podporu bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v ČR.
a) Spolupráce bude zaměřena na:
- přijetí společného systému účetnictví, slučitelného s evropskými normami;
- upevňování a restrukturalizaci bankovního a finančního sektoru;
- zlepšování dozoru nad bankovními a finančními službami a jejich regulace;
- přípravu překladů právních předpisů ČR a Společenství;
- přípravu glosářů terminologie;
- výměnu informací, zejména pokud jde o navrhované právní předpisy.
b) K tomuto cíli bude spolupráce zahrnovat poskytování technické pomoci a odbornou přípravu.
2. Strany budou spolupracovat s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy v ČR podle standardních metod a postupů Společenství.
a) Spolupráce bude zaměřena na:
- zřízení nezávislého nejvyššího kontrolního úřadu v ČR;
- zřízení vnitřních kontrolních útvarů ve státních orgánech;
- výměnu příslušných kontrolních informací;
- sjednocení kontrolní dokumentace;
- školící a poradenskou činnost.
b) K tomuto účelu bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.
Čl.85
Měnová politika
Na žádost orgánů ČR poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí ČR o zavedení plné směnitelnosti koruny a o postupné sblížení její politiky s politikou Evropského měnového systému. Tato pomoc bude zahrnovat neformální výměnu informací o zásadách a fungování Evropského měnového systému.
Čl.86
Praní peněz
1. Strany souhlasí s nutností vyvíjet veškeré úsilí a spolupráci za účelem předcházet používání jejich finančních soustav k praní příjmů z trestné činnosti všeobecně a z deliktů spojených s narkotiky zvláště.
2. Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat administrativní a technickou pomoc s cílem vytvářet vhodné normy proti praní peněz shodné s těmi, které byly přijaty Společenstvím a jinými mezinárodními fóry v této oblasti, včetně Skupiny pro finanční úkoly (FATF).
Čl.87
Regionální rozvoj
1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.
2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:
- výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;
- poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;
- společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;
- studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;
- výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;
- výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;
- poskytování technické pomoci;
- vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.
Čl.88
Sociální spolupráce
1. Pokud jde o zdraví a bezpečnost, budou strany rozvíjet vzájemnou spolupráci s cílem zlepšování úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce bude obsahovat zvláště následující:
- poskytování technické pomoci;
- výměnu odborníků;
- spolupráci mezi firmami;
- výměnu informací a administrativní a jinou vhodnou pomoc firmám, odbornou přípravu.
2. Pokud jde o zaměstnanost, bude spolupráce mezi stranami zaměřena především na zlepšování služeb při hledání zaměstnání a poradenských služeb pro různá povolání, na poskytování podpůrných opatření a na podporu místního rozvoje za účelem pomoci průmyslové restrukturalizaci.
Bude rovněž zahrnovat opatření jako vypracování studií, poskytování expertních služeb, informací a odborné přípravy.
3. Pokud jde o sociální zabezpečení, bude spolupráce mezi stranami směřovat k přizpůsobení systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, především poskytováním expertních služeb, informací a odborné přípravy.
Čl.89
Cestovní ruch
Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:
- usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;
- zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami,atd.;
- převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;
- realizaci regionálních turistických projektů jako jsou transhraniční projekty, družební města atd.;
- výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;
- podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.
Čl.90
Malé a střední podniky
1. Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.
2. Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:
- zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;
- poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;
- vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).
3. Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.
Čl.91
Informace a komunikace
Pokud jde o informace a komunikace, ČR a Společenství podniknou příslušné kroky k povzbuzení účinné vzájemné výměny informací. Přednost bude dána programům zaměřeným na poskytování základních informací o Společenství veřejnosti a určitým kruhům v ČR odbornějších informací, včetně přístupu k databázím Společenství, kde to bude možné.
Čl.92
Ochrana spotřebitele
1. Strany budou spolupracovat za účelem dosažení plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství.
2. K tomuto účelu bude spolupráce v rámci stávajících možností zahrnovat:
- výměnu informací a odborníků;
- přístup k databázím Společenství;
- školící operace a technickou pomoc.
Čl.93
Celnictví
1. Cílem spolupráce bude zabezpečit dodržování všech ustanovení, jejichž přijetí je plánováno v souvislosti s obchodem, a dosáhnout přiblížení celní soustavy ČR celní soustavě Společenství a napomoci tak usnadnění kroků směrem k liberalizaci plánované podle této dohody.
2. Spolupráce bude především zahrnovat:
- výměnu informací;
- rozvoj infrastruktury přesahující hranice mezi stranami;
- vzájemné propojení mezi tranzitními systémy ČR a Společenství;
- zjednodušování prohlídek a formalit při přepravě zboží;
- organizování seminářů a umísťování;
Technická pomoc bude poskytována, kde to bude na místě.
3. Aniž by tím byla dotčena další spolupráce, předpokládaná touto dohodou a zvláště článkem 96, bude se vzájemná spolupráce mezi správními orgány smluvních stran ve věcech celnictví uskutečňovat v souladu s ustanoveními protokolu č. 6.
Čl.94
Statistická spolupráce
1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl rozvoj účinného statistického systému, který bude rychle a včas poskytovat spolehlivou statistiku potřebnou pro plánování a sledování procesu reformy a který bude přispívat k rozvoji soukromého podnikání v ČR.
2. Strany budou spolupracovat zejména:
- při posilování statistické služby ČR;
- při dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství);
- při poskytování údajů potřebných pro průběh a sledování ekonomické reformy;
- při poskytování příslušných makroekonomických a mikroekonomických údajů pro hospodářské provozovatele soukromého sektoru;
- při zabezpečování důvěrného charakteru individuálních dat;
- při výměně statistických informací.
3. Společenství bude poskytovat příslušnou technickou pomoc.
Čl.95
Ekonomika
1. ČR a Společenství budou usnadňovat proces ekonomických reforem a integrace cestou spolupráce za účelem lepšího pochopení podstaty svých ekonomik a cestou provádění hospodářské politiky v tržních hospodářstvích.
2. Za tímto účelem budou ČR a Společenství:
- provádět výměnu informací o makroekonomických výkonech a výhledech a o strategii rozvoje, kde to bude na místě;
- analyzovat společně ekonomické otázky společného zájmu včetně vytváření rámce ekonomické politiky a nástrojů k jejímu uskutečňování;
- podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice, extenzivní spolupráci mezi ekonomy a manažery v ČR a ve Společenství s cílem urychlovat předávání know-how pro účely koncipování hospodářské politiky a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k této politice.
Čl.96
Narkotika
1. Spolupráce je zejména zaměřena na zvyšování účinnosti postupů a opatření, jimiž se čelí dodávkám a nedovolenému obchodování s narkotiky a psychotropními látkami a která vedou k omezování zneužívání těchto látek.
2. Smluvní strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů, včetně modalit uskutečňování společných akcí. Jejich akce budou založeny na konzultacích a úzké spolupráci při sledování cílů, postupů a metod v oblastech, uvedených v odstavci 1.
3. Spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat technickou a administrativní pomoc, která by se mohla týkat zejména následujících oblastí: příprava a uplatňování vnitrostátních právních předpisů; vytváření institucí a informačních středisek a středisek sociálních a zdravotních; odborná příprava personálu a výzkum; předcházení používání chemických sloučenin pro nedovolenou výrobu narkotik z psychotropních látek.
Strany se mohou dohodnout na začlenění dalších oblastí.
  
HLAVA VII
Kulturní spolupráce
Čl.97
1. Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Kde to bude na místě, mohou být programy kulturní spolupráce Společenství nebo jednoho či více členských států rozšiřovány na ČR a, v zájmu obou stran, může být rozvíjena další činnost.
Tato spolupráce může zejména pokrývat:
- překlady literárních děl;
- konzervaci a restaurování památek a lokalit (architektonické a kulturní dědictví);
- odbornou přípravu těch, kdož se zabývají kulturními otázkami;
- organizování evropsky orientovaných kulturních událostí.
2. Strany budou spolupracovat při podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě. Audiovizuální sektor v ČR by se mohl nejvýrazněji podílet na činnostech organizovaných Společenstvím v rámci programu MEDIA pro roky 1991 - 1995 v souladu s postupy stanovenými orgány odpovědnými za řízení jednotlivých činností a v souladu s ustanoveními Rozhodnutí Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1990, jímž byl program vytvořen.
Strany budou koordinovat a, kde to bude na místě, harmonizovat svoji politiku regulace vysílání přes hranice států, technické normy a prosazování evropské audiovizuální technologie.
  
HLAVA VIII
Finanční spolupráce
Čl.98
Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 99, 100, 102 a 103 a aniž by byl dotčen článek 101, ČR obdrží dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček Evropské investiční banky ve smyslu ustanovení článku 18 Statutu banky.
Čl.99
Tato finanční pomoc bude pokrývána:
- opatřeními operace PHARE podle nařízení Rady EHS č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v rámci Operace PHARE na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103.
- půjčkou (půjčkami) od Evropské investiční banky před uplynutím doby její (jejich) využitelnosti; Společenství po konzultacích s ČR stanoví maximální částku a dobu využitelnosti půjček od Evropské investiční banky pro ČR na následující roky.
Čl.100
Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství budou zakotveny v indikativním programu, který bude dohodnut mezi oběma stranami. Strany budou informovat Radu přidružení.
Čl.101
1. Společenství posoudí, v případě zvláštní potřeby, se zřetelem na využitelnost všech finančních zdrojů, na žádost ČR a v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi, v kontextu G-24 možnost poskytnout dočasnou finanční pomoc
- na podporu opatření majících za cíl zavést a udržovat směnitelnost měny ČR;
- na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální úpravy, včetně pomoci v platební bilanci.
2. Tato finanční pomoc předpokládá, že ČR předloží programy podporované MMF v kontextu G-24, podle okolností, pro směnitelnost a) nebo restrukturalizaci jejího hospodářství, jejich schválení Společenstvím, nepřetržité plnění těchto programů ze strany ČR a, jako nejvyšší cíl, rychlý přechod ke spoléhání na financování ze soukromých zdrojů.
3. Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude poskytována tato pomoc, a o plnění závazků, které ČR převzala v souvislosti s takovou pomocí.
Čl.102
Finanční pomoc ze strany Společenství bude vyhodnocena ve světle nových potřeb a úrovně rozvoje ČR, se zřetelem na stanovené priority, absorbční kapacitu ekonomiky ČR, schopnost splácet půjčky a na pokrok na cestě k systému tržního hospodářství a v restrukturalizaci v ČR.
Čl.103
S cílem umožnit optimální využití dosažitelných zdrojů smluvní strany zajistí, že příspěvky Společenství budou poskytovány v těsné součinnosti s příspěvky z ostatních zdrojů, jako od členských států, ostatních zemí, včetně G-24 a mezinárodních finančních institucí jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.
 
HLAVA IX
Institucionální, všeobecná a závěrečná ustanovení
Čl.104
Tímto se zřizuje Rada přidružení, která bude dohlížet na provádění této dohody. Bude se scházet na ministerské úrovni jednou do roka a tehdy, když si to vyžádají okolnosti. Bude posuzovat jakékoliv významné otázky vyplývající z rámce této dohody a jakékoliv jiné dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.
Čl.105
1. Rada přidružení bude složena ze členů jmenovaných vládou ČR na jedné straně a ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na straně druhé.
2. Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek, které budou zakotveny v jejím jednacím řádu.
3. Rada přidružení stanoví svůj jednací řád.
4. V předsednictví Rady přidružení se budou střídat člen Rady Evropských společenství a člen vlády ČR v souladu s ustanoveními zakotvenými v jejím jednacím řádu.
5. Tam, kde je to na místě, Evropská investiční banka se účastní na práci Rady přidružení jako pozorovatel.
Čl.106
Rada přidružení bude pro účely dosahování cílů této dohody nadána pravomocí přijímat rozhodnutí v případech v ní stanovených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k realizaci přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také činit příslušná doporučení.
Svá rozhodnutí a doporučení bude formulovat po dohodě stran.
Čl.107
1. Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoliv spor vztahující se k použití nebo výkladu této dohody.
2. Rada přidružení může vyřešit spor rozhodnutím.
3. Každá strana bude vázána podniknout opatření k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.
4. V případě, že nebude možné vyřešit spor v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, kterákoliv strana může notifikovat druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Pro účely této procedury budou Společenství a členské státy pokládány za jednu stranu sporu.
Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.
Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů.
Každá strana sporu musí podniknout kroky, jež si žádá provedení rozhodnutí rozhodců.
Čl.108
1. Radě přidružení bude při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor přidružení, složený z představitelů vlády ČR na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.
Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení povinnosti Výboru přidružení, které budou zahrnovat přípravu zasedání Rady přidružení a způsob činnosti Výboru.
2. Rada přidružení může delegovat na Výbor přidružení kteroukoliv ze svých pravomocí. V takovém případě bude Výbor přidružení přijímat svá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 106.
Čl.109
Rada přidružení může rozhodnout o vytvoření jakéhokoliv jiného zvláštního výboru nebo orgánu, který jí může pomáhat při plnění jejích povinností.
Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení složení a povinnosti takových výborů nebo orgánů a způsob jejich činnosti.
Čl.110
Tímto se vytváří Parlamentní výbor přidružení. Bude fórem pro členy Parlamentu ČR a členy Evropského parlamentu ke schůzkám a výměně názorů. Bude se scházet v intervalech, které si sám stanoví.
Čl.111
1. Parlamentní výbor přidružení bude sestávat ze členů Parlamentu ČR na jedné straně a členů Evropského parlamentu na straně druhé.
2. Parlamentní výbor přidružení si stanoví jednací řád.
3. V předsednictví Parlamentního výboru přidružení se bude střídat Parlament ČR a Evropský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.
Čl.112
Parlamentní výbor přidružení může požadovat příslušné informace o provádění této dohody od Rady přidružení, která pak Výboru tyto požadované informace poskytne.
Parlamentní výbor přidružení bude informován o rozhodnutích Rady přidružení.
Parlamentní výbor přidružení může podávat doporučení Radě přidružení.
Čl.113
V rámci této dohody se každá strana zavazuje zajistit fyzickým a právnickým osobám druhé strany ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky nediskriminovaný přístup k příslušným soudním a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a majetková práva včetně těch, která se týkají duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.
Čl.114
Nic v této dohodě nebrání smluvní straně, aby přijala jakákoliv opatření:
(a) která považuje za nezbytná k předcházení úniku informací v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;
(b) která se vztahují k výrobě zbraní, munice nebo válečného materiálu nebo k obchodu s nimi, nebo k výzkumu, vývoji nebo výrobě nezbytné pro účely obrany s tím, že taková opatření nepoškodí podmínky soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou zvláště určeny pro vojenské účely;
(c) která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, jež ohrožují zachovávání práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, jež vytváří hrozbu války nebo pro plnění závazků, které přijala za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.
Čl.115
1. V oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje, a aniž by byla dotčena jakákoliv zvláštní ustanovení v ní obsažená:
- opatření používaná ČR vůči Společenství nebudou zakládat diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními občany nebo jejich společnostmi a firmami,
- opatření používaná Společenstvím vůči ČR nebudou zakládat diskriminaci mezi jejími státními občany nebo jejími společnostmi a firmami.
2. Ustanovení odstavce 1 se nedotýkají práva smluvních stran použít příslušná ustanovení jejich fiskálních právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou v totožném postavení, pokud jde o místo jejich pobytu.
Čl.116
Výrobky mající původ v ČR nebudou požívat příznivějšího zacházení při dovozu do Společenství než je zacházení, které používají členské státy mezi sebou.
Zacházení poskytnuté ČR podle hlavy IV a oddílu I hlavy V nebude příznivější než zacházení, které si přiznávají členské státy mezi sebou.
Čl.117
1. Strany podniknou všechna obecná nebo zvláštní opatření požadovaná ke splnění jejich závazků podle této dohody. Budou sledovat dosažení cílů vytyčených touto dohodou.
2. Jestliže jedna strana má za to, že druhá strana nesplnila závazek podle této dohody, může podniknout příslušná opatření. Dříve, než tak učiní, poskytne Radě přidružení veškeré příslušné informace požadované pro důkladné posouzení situace, za účelem nalezení řešení přijatelného pro strany, s výjimkou případů zvláštní naléhavosti.
Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která nejméně naruší působení této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem konzultací v Radě přidružení, jestliže o to druhá strana požádá.
Čl.118
Dokud podle této dohody nebude dosaženo rovných práv pro jednotlivce a provozovatele hospodářských činností, nebude se tato dohoda dotýkat práv, která jim byla zaručena stávajícími dohodami, které zavazují ČR na jedné straně a jeden nebo více členských států na straně druhé.
Čl.119
Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a přílohy I až XVII, budou tvořit nedílnou součást této dohody.
Čl.120
Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.
Kterákoliv ze stran může vypovědět tuto dohodu tím, že to oznámí druhé straně. Tato dohoda přestane platit šest měsíců ode dne takového oznámení.
Čl.121
Tato dohoda se bude vztahovat na jedné straně na území ČR a na straně druhé na území, na něž se vztahují smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli, za podmínek v nich stanovených.
Čl.122
Tato dohoda je sjednána v jazycích: českém, anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.
Čl.123
Tato dohoda bude schválena smluvními stranami podle jejich vlastních postupů.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly završeny.
Svým vstupem v platnost tato dohoda nahradí Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou v Bruselu 7. května 1990 a Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli, parafovaný v Bruselu 28. června 1991 před jeho vstupem v platnost.
Čl.124
1. Vzhledem k tomu, že ustanovení odpovídající určitým částem této dohody a zároveň Evropské dohody, podepsané mezi Společenstvím a jeho členskými státy a ČSFR 16. prosince 1991, zvláště ta ustanovení, která se týkají pohybu zboží, jsou prováděna od 1. března 1992 na základě Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících, uzavřené mezi ČSFR a Společenstvím a podepsané 16. prosince 1991 a dále novelizované na základě doplňkových protokolů mezi Společenstvím a ČR a SR, smluvní strany souhlasí, že za takových okolností pro účely hlavy III, článků 64, 66 a 67 této dohody a protokolů č. 1 (s výjimkou článku 3), 2, 3, 3, 5 a 6, pojem "den vstupu této dohody v platnost" znamená
- 1. březen 1992, pokud jde o závazku vstupující v účinnost ke dni vstupu této dohody v platnost a
- 1. leden 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost po dni vstupu v platnost s odkazem na den vstupu v platnost.
2. Pokud vstoupí tato dohoda v platnost po 1. lednu kteréhokoliv roku, platí ustanovení protokolu č. 7.
NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci podepsali tuto dohodu.
Za Českou republiku:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Belgické království:
Robert Urbain v. r.
ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí
Za Dánské království:
Niels Helveg Petersen v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Spolkovou republiku Německo:
Klaus Kinkel v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Řeckou republiku:
Michel Papaconstantinou v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Španělské království:
Javier Solana Madariaga v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Francouzskou republiku:
Alain Juppé v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Irsko:
Dick Spring v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Italskou republiku:
Paolo Baratta v. r.
ministr zahraničního obchodu
Za Lucemburské velkovévodství:
Jacques F. Poos v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Nizozemské království:
Peter H. Kooijmans v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Portugalskou republiku:
José Manuel Durao Barroso v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:
David Heathcoat-Amory v. r.
Státní tajemník pro zahraniční věci
Za Radu a Komisi Evropských společenství:
Sir Leon Brittan v. r.
viceprezident Komise ES
Hans van den Broek v. r.
člen Komise ES
Willy Claes v. r.
ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES
 
Příl.I
Seznam výrobků vztahujících se k článkům 9 a 19 Dohody
------------------------------------------------------------------
CN kód      Popis
------------------------------------------------------------------
ex 3502     Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu
ex 3503 10    - Vaječný albumin
         -- Ostatní

  3502 10 91  --- Sušené (například ve fóliích, ve vločkách,
          šupinkách, prášku)
  3502 10 99  --- Ostatní

ex 3502 90    - Ostatní
         -- Albuminy, jiné než vaječný albumin
         --- Mléčný albumin (laktalbumin)

  3502 90 51  --- Sušený (například ve fóliích, ve vločkách,
          šupinkách, prášku)
  3502 90 59  --- Ostatní

  4501     Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený;
         korkový odpad; rozdrcený; granulovaný nebo na
         prach umletý korek

  5201 00    Bavlna, nemykaná ani nečesaná

  5301     Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený;
         lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového
         odpadu a trhaného materiálu)

  5302     Pravé konopí (cannabis sativa L.), surové nebo
         zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad
         z pravého  konopí  (včetně  přízového  odpadu
         a trhaného materiálu)
------------------------------------------------------------------
 
Příl.II
Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.2
 
             CN kód 1993

              7202 21 10
              7202 21 90
              7202 29 00
 
Příl.III
Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.3
------------------------------------------------------------------
 CN kód 1993       Základní        Základní
              cel. kvóta       cel. strop
              (1)  (3)        (2)  (3)
------------------------------------------------------------------
               (ECU)          (ECU)
------------------------------------------------------------------
   (1)           (2)           (3)
------------------------------------------------------------------
2523                        4 926.240
------------------------------------------------------------------
2817 00 00                       31.800
------------------------------------------------------------------
2818 10 00                     2 834.370
------------------------------------------------------------------
2823 00 00                     2 495.790
------------------------------------------------------------------
2827 10 00          114.840
------------------------------------------------------------------
2831 10 00                      410.850
2831 90 00
------------------------------------------------------------------
2833 22 00                      112.860
------------------------------------------------------------------
2833 25 00                      549.100
------------------------------------------------------------------
2835 23 00                       44.550
------------------------------------------------------------------
2836 60 00                      977.130
------------------------------------------------------------------
2902 50 00                     9 277.290
------------------------------------------------------------------
2902 60 00         2 122.320
------------------------------------------------------------------
2903 22 00                       1.880
------------------------------------------------------------------
2903 61 00                      412.830
------------------------------------------------------------------
2905 31 00                       39.690
------------------------------------------------------------------
2907 11 00                      182.650
------------------------------------------------------------------
2907 15 00                      654.390
------------------------------------------------------------------
2909 41 00                       11.030
------------------------------------------------------------------
2917 11 00                      196.020
------------------------------------------------------------------
2918 14 00          140.700
------------------------------------------------------------------
2921 19 30                      252.450
------------------------------------------------------------------
2921 41 00                     2 202.750
------------------------------------------------------------------
2933 71 00                     1 859.280
------------------------------------------------------------------
2936 22 00                       10.500
2936 28 00
2936 29 90
------------------------------------------------------------------
2941 40 00                       8.820
------------------------------------------------------------------
3102 10 10          131.670
------------------------------------------------------------------
3102 30 10                       10.710
3102 30 90
------------------------------------------------------------------
3102 40 10                      1 669.800
3102 40 90
------------------------------------------------------------------
3102 80 00                       676.000
------------------------------------------------------------------
3102 10 90                       184.920
3102 21 00
3102 29 00
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 00
3102 90 00
------------------------------------------------------------------
3105                         2 801.400
------------------------------------------------------------------
3206 42 00                        99.990
------------------------------------------------------------------
3605 00 00                       380.240
------------------------------------------------------------------
3901 20 00                      12 993.750
------------------------------------------------------------------
3904 10 00                          2 992.500
3904 21 00
3904 22 00
------------------------------------------------------------------
3912 20 19                       519.750
3912 20 90
------------------------------------------------------------------
3920 20 21                        12.960
3920 20 29
------------------------------------------------------------------
3903                          4 474.800
3915 20 00
3920 30 00
3920 99 50
------------------------------------------------------------------
4011 40                        4 038.210
4011 50 10
4011 50 90
4013 20 00
4013 90 10
------------------------------------------------------------------
4011 10 00         3 402.000
4011 20
4011 30 90
4011 91
4011 99
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
4013 10 10
4013 10 90
4013 90 90
------------------------------------------------------------------
4202 12 11                       3 150.000
4202 12 19
4202 22 10
4202 32 10
4202 92 11
4202 92 18
------------------------------------------------------------------
4202 11 10                       4 725.000
4202 11 90
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 91
4202 19 99
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00
4202 91 10
4202 91 80
4202 92 91
4202 92 98
4202 99
------------------------------------------------------------------
4203 10 00         3 870.000
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
------------------------------------------------------------------
4203 29 10         2 315.600
------------------------------------------------------------------
4411            2 000.000
------------------------------------------------------------------
6401             365.820
6402
------------------------------------------------------------------
6403            1 926.250
------------------------------------------------------------------
6404             739.010
6405 90 10
------------------------------------------------------------------
6908            2 951.410
------------------------------------------------------------------
6911             572.220
------------------------------------------------------------------
7004            1 405.800
------------------------------------------------------------------
7005             873.180
------------------------------------------------------------------
7010 90 21                       2 924.400
7010 90 31
7010 90 41
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67
7010 90 71
7010 90 77
7010 90 81
7010 90 87
7010 90 99
------------------------------------------------------------------
7013            2 740.500
------------------------------------------------------------------
7019 10 51          241.500
------------------------------------------------------------------
7207 19 39                        407.700
7207 20 79
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7216 90 98
------------------------------------------------------------------
7217 11 10                       1 339.100
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
------------------------------------------------------------------
7304 10 10         5 788.300
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 90 (7)

7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00

7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29

7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00 (7)
------------------------------------------------------------------
7317                           805.750
------------------------------------------------------------------
7318 15 81          415.500
------------------------------------------------------------------
8532                          3 874.500
------------------------------------------------------------------
8539 10 90         1 686.600
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 91
8539 29 99
------------------------------------------------------------------
8540 11 10                       2 619.540
8540 11 30
8540 11 50
8540 11 80
------------------------------------------------------------------
8701 20           3 601.620
------------------------------------------------------------------
8701 90          10 649.340
------------------------------------------------------------------
8703 21 10                      79 678.170
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11 *10---(4)
8703 33 19 *10---(5)
8703 90 90 *10---(6)
------------------------------------------------------------------
8704 22 91                       6 350.400
8704 22 99
8704 23 91
8704 23 99
------------------------------------------------------------------
9401 20 00                       9 395.840
9401 30 10
9401 30 90
9401 40 00
9401 50 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9401 79 00
9401 80 00
9401 90 90
------------------------------------------------------------------
9403 10 10                      47 005.680
9403 10 51
9403 10 59
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
------------------------------------------------------------------
9405 91 19                       1 039.500
-----------------------------------------------------------------
1. Pro dovozy přesahující tyto kvóty se budou uplatňovat cla vyplývající z Dohody
2. Pro dovozy přesahující tyto stropy může ES uplatňovat cla vyplývající z Dohody
3. Tyto hodnoty budou zvýšeny:
- o 20 % k datu vstupu Dohody v platnost
- o dalších 20 % k 1. lednu 1993
- o dalších 10 % k 1. červenci 1993
- o dalších 30 % k 1. lednu 1994
4. Nové motorové karavany o obsahu válců větším než 2500 cm
3
, ale nepřesahujícím 3000 cm
3
5. Ostatní nová vozidla s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieslovým nebo polodieslovým motorem) o obsahu válců větším než 2500 cm
3
, ale nepřesahujícím 3000 cm
3
6. Jiná nová vozidla než s elektrickými motory o obsahu válců nepřesahujícím 3000 cm
3
7. Od 1. června 1993 do 31. prosince 1995 budou s případnými pozdějšími modifikacemi uplatňována ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou 16. prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou.
 
Příl.IV
Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.1
2501 00     2903 21     3201 10      3705 20
2513 21     2905 17     3201 20      3705 90
2520 20     2905 22     3201 30      3801 90
2522 10     2905 29     3201 90      3803 00
2522 20     2906 11     3204 12      3804 00
2522 30     2906 12     3204 13      3807 00
         2906 14     3214 10      3808 90
2703 00     2906 19     3214 90      3809 92
2707 10     2906 21     3215 90      3812 20
2707 20     2906 29     3301 11      3816 00
2707 30     2907 12     3301 12      3823 10
2707 40     2907 13     3301 13      3904 69
2707 50     2907 14     3301 14      3904 90
2707 60     2907 19     3301 19      3907 10
2707 91     2907 21     3301 21      3907 20
2711 12     2908 90     3301 22      3907 40
2711 13     2911 00     3301 23      3907 60
2711 14     2912 12     3301 24      3912 11
2711 19     2912 29     3301 25      3912 12
2712 90     2912 49     3301 26      3912 20
2713 90     2914 21     3301 29      3912 31
2715 00     2914 23     3301 90      3912 90
         2914 29     3401 19      3913 90
2803 00     2914 30     3401 20      3920 72
2804 80     2915 32     3402 11      3920 73
2806 10     2917 12     3402 12      3920 91
2809 20     2917 14     3402 13      4001 30
2811 21     2932 21     3402 19          4005 10
2811 29     2935 00     3402 20      4005 20
2816 10     2936 21     3402 90      4005 91
2816 20     2936 22     3403 11      4006 10
2816 30     2936 23     3403 91      4006 90
2818 20     2936 24     3403 99      4007 00
2818 30     2936 25     3405 30      4009 50
2822 00     2936 26     3405 40      4010 99
2824 10     2936 90     3405 90      4014 16
2824 20     2937 10     3501 10      4014 90
2824 90     2937 21     3502 10      4104 10
2827 37     2937 22     3502 90      4104 21
2829 11     2937 29     3603 00      4104 22
2830 30     2937 91     3604 10      4104 29

2832 10     2937 99     3606 10      4104 31
2832 20     2938 10     3606 90      4104 39
2832 30     2938 90     3702 10      4105 11
2833 11     2939 21     3702 31      4105 12
2833 22     2939 29     3702 32      4105 19
2833 23     2939 30     3702 39      4105 20
2833 29     2939 70     3702 41      4106 11
2833 30     2941 20     3702 42      4106 12
2836 20     2941 40     3702 43      4106 19
2836 40     2941 50     3702 44      4106 20
2836 60     2941 90     3702 51      4107 10
2836 91              3702 52      4107 90
2836 92     3002 10     3702 53      4108 00
2840 20     3002 90     3702 54      4109 00
2841 30     3003 10     3702 55      4203 10
2841 40     3003 31     3702 56      4203 21
2841 90     3005 90     3702 91      4203 30
2843 29     3006 10     3702 92      4203 40
2844 10     3006 20     3702 93      4204 00
2844 30     3006 30     3702 94      4206 90
2846 10     3006 50     3702 95      4302 11
2846 90              3704 00      4302 12
2847 00     3101 00     3705 10
2849 20     3105 10
2851 00     3105 90


4302 13     5407 81     7001 00      8101 93
4302 19     5407 82     7002 10      8101 99
4302 20     5407 83     7002 20      8102 10
4302 30     5407 84     7002 31      8102 92
         5407 91     7002 32      8102 93
4401 21     5407 92     7018 10      8102 99
4401 27     5407 93              8104 30
4404 10     5407 94     7101 10      8104 90
4404 20     5408 21     7101 21      8105 90
4405 00     5408 22     7101 22      8107 90
4407 10     5408 23     7102 21      8108 90
4407 99     5408 24     7102 29      8109 90
4408 10     5408 31     7102 31      8112 11
4408 20     5508 10     7102 39      8112 19
4408 90     5511 10     7103 10      8112 40
4412 11     5511 20     7103 91      8112 99
4416 00     5511 30     7103 99      8113 00
4418 50     5601 10     7104 10
         5601 21     7106 92      8201 20
4501 90     5601 22     7107 00      8201 60
4502 00     5601 29     7108 13      8201 90
4503 10     5604 90     7108 20      8202 10
4504 10     5902 90     7109 00      8202 20
4504 90     5910 00     7110 19      8202 31
         5911 10     7110 29      8202 32
4601 10     5911 20     7110 39      8202 40
                 7110 49      8202 91
4802 10     6103 41     7111 00      8202 99
4802 60     6111 10     7116 10      8203 20
4806 30     6116 93     7116 20      8203 30
4806 40     6117 80              8203 40
4814 30              7201 10      8205 30
         6206 10     7201 20      8206 00
4905 10     6212 90     7201 30      8208 10
4907 00     6214 90     7201 40      8208 20
         6216 00     7203 10      8208 30
5002 00              7203 90      8208 40
5004 00     6305 31 91    7204 50      8208 90
5005 00     6305 31 99    7205 21      8211 10
                 7205 29      8211 91
5107 10     6402 11              8211 94
5107 20              7505 11      8213 00
5108 10     6501 00     7505 12      8214 10
5108 20     6505 10     7505 21
5109 10     6507 00     7505 22      8311 10
5109 90              7506 10      8311 30
5113 00     6703 00     7506 20
         6704 11     7507 11      8401 10
5203 00     6704 19     7507 12      8401 30
5205 25     6704 20     7507 20      8401 40
5205 45     6704 90              8405 10
5206 45              7606 92      8405 90
5207 10     6804 10     7609 00      8406 11
5207 90     6804 21     7613 00      8406 19
         6804 22     7614 10      8406 90
5306 10     6804 23     7614 90      8411 11
5306 20     6804 30              8411 12
         6805 10     7801 10      8411 21
5406 10     6805 30     7801 91      8411 22
5406 20     6806 10     7801 99      8411 81
5407 20 11    6806 20     7802 00      8411 82
5407 41     6806 90     7804 11      8411 91
5407 42     6811 30     7804 19      8411 99
5407 43     6812 20              8412 10
5407 44     6814 10     7906 00      8412 31
5407 51     6814 90              8412 39
5407 52     6815 20     8003 00      8412 80
5407 53              8004 00      8416 10
5407 54     6901 00     8005 10      8416 20
5407 60     6905 10     8007 00      8416 30
5407 71     6905 90              8416 90
5407 72     6906 00     8101 10      8418 50
5407 73              8101 92
5407 74


8418 61     8456 30     8523 11      8908 00
8418 69     8456 90     8523 12
8419 11     8459 39     8523 13      9001 10
8421 11     8460 31     8523 20      9001 20
8421 12     8460 39     8523 90      9001 30
8421 19     8461 20     8524 10      9001 40
8421 21     8461 30     8524 21      9001 50
8421 22     8461 90     9524 22      9001 90
8421 29     8463 20     8524 23      9003 11
8421 39     8463 30     8524 90      9003 19
8421 91     8463 90     8525 30      9003 90
8421 99     8464 10     8526 10      9004 10
8422 20     8467 11     8526 91      9004 90
8422 30     8467 19     8527 11      9005 10
8422 40     8467 81     8527 19      9005 80
8422 90     8467 89     8527 21      9005 90
8423 90     8467 91     8527 29      9006 10
8432 90     8467 92     8527 31      9006 20
8433 90     8467 99     8527 32      9006 30
8434 10     8470 30     8527 39      9006 40
8434 20     8470 40     8527 90      9006 51
8434 90     8470 50     8529 10      9006 52
8435 90     8470 90     8529 90      9006 53
8436 91     8472 10     8533 10      9006 59
8436 99     8473 10     8533 21      9006 61
8438 10     8473 40     8533 29      9006 62
8438 20     8476 11     8533 31      9006 69
8438 40     8476 19     8533 39      9006 91
8438 50     8476 90     8533 40      9006 99
8438 60     8477 90     8533 90      9007 11
8440 10     8478 10     8539 10      9007 19
8440 90     8478 90     8539 90      9007 21
8441 10     8479 90     8540 11      9007 91
8441 20     8480 71     8540 12      9007 92
8441 30     8480 79     8540 20      9008 10
8441 40     8483 90     8540 30      9008 20
8441 80     8484 10     8540 41      9008 30
8441 90     8484 90     8540 42      9008 40
8442 10     8485 10     8540 49      9008 90
8442 20     8485 90     8540 81      9009 90
8442 30              8540 89      9010 90
8442 40              8540 91      9011 10
8442 50     8505 20     8540 99      9011 20
8443 29     8505 30     8541 10      9011 80
8443 40     8506 90     8541 21      9011 90
8443 50     8508 10     8541 29      9012 10
8443 60     8508 20     8541 30      9012 90
8443 90     8508 80     8541 40      9013 20
8444 00     8508 90     8541 50      9013 80
8445 11     8509 20     8541 60      9013 90
8445 12     8509 30     8541 90      9014 10
8445 13     8509 90     8543 10      9014 80
8445 19     8510 90     8543 20      9014 90
8445 90     8516 90     8543 30      9015 20
8447 90     8517 20     8543 90      9015 30
8448 11     8517 90     8544 70      9015 40
8448 32     8518 30     8604 00      9015 80
8448 33     8519 21     8609 00      9015 90
8448 39     8519 29     8708 29      9017 10
8448 41     8519 31     8708 60      9017 20
8448 42     8519 39     8708 70      9017 90
8448 49     8519 40     8708 80      9018 11
8448 51         8519 91     8708 91      9018 19
8448 59     8519 99     8708 92      9018 32
8449 00     8520 10     8708 99      9018 39
8450 90     8520 20     8710 00      9018 50
8453 10     8520 31     8802 11      9018 90
8453 20     8520 39     8802 12      9019 10
8453 90     8520 90     8802 50      9020 00
8455 30     8521 10     8803 30      9021 11
8456 20     8521 90              9021 19
         8522 10

9021 21     9031 90     9109 90      9209 99
9021 29     9032 10     9110 11
9021 30     9032 20     9110 12      9301 00
9021 40     9032 81     9110 19      9303 10
9021 50     9032 90     9110 90      9303 90
9021 90     9033 00     9111 10      9305 10
9022 19              9111 20      9305 21
9022 21     9101 11     9111 80      9305 29
9022 29     9101 12     9111 90      9305 90
9022 30     9101 19     9112 10      9306 30
9022 90     9101 21     9112 80      9306 90
9025 11     9101 29     9112 90      9307 00
9025 19     9101 91     9113 10
9025 80     9101 99     9113 20      9403 70
9025 90     9102 11     9113 90      9405 91
9026 10     9102 12     9114 10
9026 20     9102 19     9114 20      9507 20
9026 80     9102 21     9114 30
9026 90     9102 29     9114 40      9601 10
9027 10     9102 91     9114 90      9602 00
9027 30     9102 99              9603 10
9027 40     9103 10     9202 10      9603 40
9027 50     9104 00     9202 90      9604 00
9027 80     9105 11     9203 00      9608 91
9028 20     9105 19     9204 10      9609 10
9028 90     9105 21     9204 20      9609 20
9029 20     9105 29     9205 10      9611 00
9029 90     9105 91     9205 90      9614 10
9030 10     9105 99     9206 00      9614 20
9030 20     9106 10     9209 10      9614 90
9030 90     9107 00     9209 20      9615 11
9031 40     9109 11     9209 93      9615 19
9031 80     9109 19     9209 94      9616 10
 
Příl.V
Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.2
2505 10     2808 00     2826 20      2833 24
2519 90     2811 11     2826 30      2833 25
2520 10     2811 19     2826 90      2833 26
2523 10     2811 22     2827 10      2833 27
2523 21     2812 10     2827 20      2833 40
2523 29     2812 90     2827 32      2834 10
2523 30     2815 12     2827 33      2834 21
2523 90     2815 20     2827 34      2834 22
2620 20     2815 30     2827 35      2834 25
2707 99     2818 10     2827 36      2835 10
2708 10     2819 10     2827 38      2835 21
2708 20     2819 90     2827 39      2835 22
2712 10     2820 10     2827 41      2835 23
2712 20     2820 90     2827 49      2835 24
2714 90     2821 10     2827 51      2835 25
2801 10     2821 20     2827 59      2835 26
2804 10     2823 00     2827 60      2835 29
2804 21     2825 10     2828 10      2835 39
2804 29     2825 20     2828 90      2836 10
2804 30     2825 30     2829 19      2836 30
2804 40     2825 40     2829 90      2836 50
2804 50     2825 50     2830 10      2836 70
2804 61     2825 60     2830 20      2836 93
2804 69     2825 70     2830 90      2836 99
2806 20     2825 80     2831 10      2837 11
2807 00     2826 11     2831 90      2837 19
         2826 12     2833 19      2838 00
         2826 19     2833 21      2839 11


2839 19     2905 49     2917 32      2932 29
2839 20     2905 50     2917 33      2932 90
2839 90     2906 13     2917 34      2933 11
2840 11     2907 15     2917 36      2933 19
2840 19     2907 22     2917 37      2933 21
2840 30     2907 23     2917 39      2933 29
2841 10     2907 29     2918 11      2933 31
2841 20     2907 30     2918 12      2933 39
2841 50     2908 10     2918 13      2933 40
2841 60     2908 20     2918 15      2933 51
2841 70     2909 11     2918 16      2933 59
2842 10     2909 19     2918 17      2933 69
2842 90     2909 20     2918 19      2933 71
2843 10     2909 30     2918 21      2933 79
2843 21     2909 41     2918 22      2933 90
2843 30     2909 42     2918 23      2934 10
2843 90     2909 43     2918 29      2934 20
2844 20     2909 44     2918 30      2934 30
2844 40     2909 49     2918 90      2934 90
2844 50     2909 50     2919 00      2936 10
2845 10     2909 60     2920 10      2936 27
2845 90     2910 10     2920 90      2936 28
2848 10     2910 20     2921 11      2936 29
2848 90     2910 30     2921 12      2937 92
2849 90     2910 90     2921 19      2939 10
2850 00     2912 11     2921 21      2939 40
         2912 13     2921 22      2939 50
2901 10     2912 19     2921 29      2939 60
2901 21     2912 21     2921 30      2939 90
2901 22     2912 30     2921 42      2940 00
2901 23     2912 41     2921 43      2941 10
2901 24     2912 42     2921 44      2941 30
2901 29     2912 50     2921 45      2942 00
2902 19     2912 60     2921 49      3001 10
2902 20     2913 00     2921 51      3001 20
2902 30     2914 19     2921 59      3001 90
2902 41     2914 22     2922 11      3003 20
2902 42     2914 41     2922 12      3003 39
2902 43     2914 49     2922 13      3003 40
2902 44     2914 50     2922 19      3003 90
2902 50     2914 61     2922 21      3004 10
2902 70     2914 69     2922 22      3004 20
2902 90     2914 70     2922 29      3004 31
2903 11     2915 11     2922 30      3004 32
2903 12     2915 12     2922 41      3004 39
2903 13     2915 13     2922 42      3004 40
2903 15     2915 21     2922 49      3004 50
2903 16     2915 23     2922 50      3004 90
2903 19     2915 24     2923 10      3005 10
2903 22     2915 29     2923 20      3006 40
2903 23     2915 35     2923 90      3006 60
2903 29     2915 39     2924 10      3102 10
2903 30     2915 40     2924 21      3102 29
2903 51     2915 50     2924 29      3102 50
2903 59     2915 60     2925 11      3104 30
2903 61     2915 70     2925 19      3105 51
2903 69     2915 90     2925 20      3202 10
2904 10     2916 13     2926 20      3202 90
2904 20     2916 14     2926 90      3204 11
2904 90     2916 15     2927 00      3204 14
2905 12     2916 19     2928 00      3204 15
2905 16     2916 20     2929 90      3204 16
2905 19     2916 31     2930 10      3204 17
2905 21     2916 32     2930 20      3204 19
2905 31     2916 33     2930 30      3204 20
2905 32     2916 39     2930 40      3204 90
2905 39     2917 11     2930 90      3205 00
2905 41     2917 13     2931 00      3206 10
2905 42     2917 19     2932 11      3206 20
2905 43     2917 20     2932 12
2905 44     2917 31     2932 19


3206 30     3701 30     3905 90      3925 90
3206 41     3701 91     3906 90      3926 10
3206 42     3701 99     3907 30      3926 20
3206 43     3702 20     3907 50      3926 30
3206 49     2703 10     3907 91      3926 40
3206 50     3703 20     3907 99      3926 90
3207 10     3703 90     3908 10
3207 20     3706 10     3908 90      4002 49
3207 30     3706 90     3909 10      4004 00
3208 10     3707 10     3909 20      4008 11
3208 20     3707 90     3909 30      4008 19
3208 90              3909 40      4008 21
3209 10     3801 10     3909 50      4008 29
3209 90     3801 20     3910 00      4009 10
3210 00     3801 30     3911 10      4009 20
3211 00     3802 90     3911 90      4009 30
3212 10     3806 20     3912 39      4009 40
3212 90     3806 30     3913 10      4011 30
3213 10     3806 90     3916 10      4011 40
3213 90     3808 40     3916 20      4011 50
3215 11     3809 10     3916 90      4011 91
3215 19     3809 91     3917 10      4011 99
         3809 99     3917 21      4013 10
3301 30     3810 10     3917 22      4013 20
3302 10     3810 90     3917 23      4013 90
3302 90     3811 11     3917 29      4015 11
3303 00     3811 19     3917 31          4015 19
3304 10     3811 21     3917 32      4015 90
3304 20     3811 29     3917 33      4016 10
3304 30     3811 90     3917 39      4016 91
3304 91     3812 10     3917 40      4016 92
3304 99     3812 30     3918 10      4016 93
3305 10     3813 00     3918 90      4016 94
3305 20     3814 00     3919 10      4016 95
3305 30     3815 11     3919 90      4016 99
3305 90     3815 12     3920 10      4017 00
3306 10     3815 19     3920 20
3306 90     3815 90     3920 30      4111 00
3307 10     3817 10     3920 41
3307 20     3817 20     3920 42      4201 00
3307 30     3818 00     3920 59      4202 11
3307 41     3819 00     3920 61      4202 12
3307 49     3820 00     3920 63      4202 19
3307 90     3821 00     3920 69      4202 21
         3822 00     3920 71      4202 22
3401 11     3823 20     3920 79      4202 29
3403 19     3823 30     3920 92      4202 31
3404 10     3823 40     3920 93      4202 32
3404 20     3823 50     3920 94      4202 39
3404 90     3823 60     3920 99      4202 91
3405 10     3823 90     3921 11      4202 92
3405 20              3921 12      4202 99
3406 00     3901 10     3921 13      4203 29
3407 00     3901 20     3921 14      4205 00
         3901 30     3921 19      4206 10
3501 90     3901 90     3921 90
3503 00     3902 10     3922 10      4303 10
3504 00     3902 20     3922 20      4303 90
3505 10     3902 30     3922 90      4304 00
3505 20     3902 90     3923 10
3506 10     3903 11     3923 21      4407 91
3506 91     3903 19     3923 29      4407 92
3506 99     3903 30     3923 30      4409 10
3507 10     3903 90     3923 40      4409 20
3507 90     3904 21     3923 50      4410 10
         3904 22     3923 90      4410 90
3601 00     3904 30     3924 10      4411 11
3604 90     3904 40     3924 90      4411 19
3605 00     3905 11     3925 10      4411 21
         3905 19     3925 20      4411 29
3701 10     3905 20     3925 30      4411 31
3701 20                       4411 39


4411 91     4815 00     5205 42      5211 39
4411 99     4816 30     5205 43      5211 41
4412 12     4816 90     5205 44      5211 43
4412 19     4817 10     5206 11      5211 49
4412 21     4817 20     5206 12      5211 51
4412 29     4817 30     5206 13      5211 52
4412 91     4818 20     5206 14      5211 59
4412 99     4818 30     5206 15      5212 11
4413 00     4818 40     5206 21      5212 12
4414 00     4818 50     5206 22      5212 13
4415 10     4818 90     5206 23      5212 14
4415 20     4820 10     5206 24      5212 15
4417 00     4821 10     5206 25      5212 21
4418 30     4821 90     5206 31      5212 22
4418 40     4823 11     5206 32      5212 23
4419 00     4823 19     5206 33      5212 24
4420 10     4823 30     5206 34      5212 25
4420 90     4823 40     5206 35
4421 10     4823 51     5206 41      5307 10
4421 90     4823 59     5206 42      5307 20
         4823 60     5206 43      5309 21
4503 90     4823 70     5206 44      5309 29
         4823 90     5208 11      5310 10
4601 20              5208 12      5310 90
4601 91     4902 90     5208 13      5311 00
4601 99     4903 00     5208 19
4602 10     4908 10     5208 21      5401 10
4602 90     4908 90     5208 22      5401 20
         4909 00     5208 23      5402 10
4801 00     4910 00     5208 29      5402 20
4802 20     4911 10     5208 51      5402 31
4802 30     4911 91     5208 52      5402 32
4803 00     4911 99     5208 53      5402 33
4804 11              5208 59      5402 39
4804 19     5003 10     5209 11      5402 41
4804 21     5003 90     5209 12      5402 42
4804 29     5006 00     5209 19      5402 43
4804 31     5007 10     5209 21      5402 49
4804 39     5007 20     5209 22      5402 51
4805 10     5007 90     5209 29      5402 52
4805 30              5209 31      5402 59
4805 40     5106 10     5209 39      5402 61
4806 10     5106 20     5209 41      5402 62
4807 91     5110 00     5209 43      5402 69
4807 99     5111 11     5209 49      5403 10
4808 20     5111 19     5209 51      5403 20
4808 30     5111 20     5209 52      5403 31
4808 90     5111 30     5209 59      5403 32
4809 10     5111 90     5210 11      5403 33
4809 90     5112 11     5210 12      5403 39
4810 11     5112 19     5210 19      5403 41
4810 12     5112 20     5210 21      5403 42
4810 21     5112 30     5210 22      5403 49
4810 29     5112 90     5210 29      5404 10
4810 31              5210 31      5404 90
4810 32     5204 11     5210 32      5405 00
4810 39     5204 19     5210 39      5407 10
4810 91     5204 20     5210 41      5407 20
4810 99     5205 11     5210 42  kromě 5407 20 11
4811 21     5205 12     5210 49      5407 30
4811 29     5205 13     5210 51      5408 10
4811 31     5205 14     5210 52      5408 32
4811 39     5205 15     5210 59      5408 33
4811 40     5205 21     5211 11      5408 34
4811 90     5205 22     5211 12
4812 00     5205 23     5211 19      5501 10
4813 10     5205 24     5211 21      5501 20
4813 20     5205 31     5211 22      5501 30
4813 90     5205 32     5211 29      5501 90
4814 10     5205 33     5211 31      5502 00
4814 20     5205 34     5211 32      5503 10
4814 90     5205 35              5503 20
         5205 41


5503 30     5515 11     5801 34      6104 11
5503 90     5515 12     5801 35      6104 19
5504 10     5515 13     5801 36      6104 21
5504 90     5515 19     5801 90      6104 31
5506 10     5515 21     5802 11      6104 41
5506 20     5515 22     5802 19      6104 51
5506 30     5515 29     5802 20      6104 61
5506 90     5515 91     5802 30      6106 10 00
5507 00     5515 92     5803 10      6106 20 00
5508 20     5515 99     5803 90      6106 90 10
5509 11     5516 11     5804 10      6107 19
5509 12     5516 12     5804 21      6110 10
5509 21     5516 13     5804 29      6110 90
5509 22     5516 14     5804 30      6111 30
5509 31     5516 21     5805 00      6111 90
5509 32     5516 22     5806 10      6112 20
5509 41     5516 23     5806 31      6113 00
5509 42     5516 24     5808 10      6114 10
5509 51     5516 31     5808 90      6114 30
5509 52     5516 32     5810 10      6114 90
5509 53     5516 33     5810 91      6115 19
5509 59     5516 34     5810 92      6116 10
5509 61     5516 41     5810 99      6116 91
5509 62     5516 42     5811 00      6116 92
5509 69     5516 43              6116 99
5509 91     5516 44     5901 10      6117 10
5509 92     5516 91     5901 90      6117 20
5509 99     5516 92     5902 10      6117 90
5510 11     5516 93     5902 20
5510 12     5516 94     5903 10      6204 29
5510 20              5903 20      6204 39
5510 30     5602 10     5903 90      6204 59
5510 90     5602 21     5904 10      6205 10 00
5512 11     5602 29     5904 91      6205 20 00
5512 19     5602 90     5904 92      6205 30 00
5512 21     5604 10     5905 00      6206 20 00
5512 29     5604 20     5906 10      6206 30 00
5512 91     5606 00     5906 91      6206 40 00
5512 99     5607 10     5906 99      6206 90
5513 11     5607 21     5907 00      6207 92
5513 12     5607 29     5908 00      6208 11
5513 13     5607 30     5909 00      6208 22
5513 19     5608 11              6208 29
5513 21     5608 19     6001 10      6208 92
5513 22     5608 90     6001 21      6208 99
5513 23     5609 00     6001 22      6209 10
5513 29              6001 29      6209 20
5513 31     5701 10     6001 91      6209 90
5513 32     5701 90     6001 92      6210 20
5513 33     5702 10     6001 99      6210 30
5513 39     5702 20     6002 10      6210 50
5513 41     5702 31     6002 20      6211 12
5513 42     5702 39     6002 30      6211 31
5513 43     5702 41     6002 41      6211 41
5513 49     5702 49     6002 42          6211 42
5514 11     5702 51     6002 43      6211 43
5514 12     5702 59     6002 49      6211 49
5514 13     5702 91     6002 91      6212 10
5514 19     5702 99     6002 92      6212 20
5514 21     5704 10     6002 93      6212 30
5514 22     5704 90     6002 99      6213 10
5514 23                       6213 20
5514 29     5801 10     6101 30      6213 90
5514 31     5801 21     6101 90      6214 10
5514 32     5801 22     6102 30      6214 20
5514 33     5801 23     6103 12      6214 30
5514 39     5801 24     6103 23      6214 40
5514 41     5801 25     6103 29      6215 10
5514 42     5801 26     6103 33      6215 20
5514 43     5801 31     6103 39      6215 90
5514 49     5801 32     6103 43      6217 10
         5801 33     6103 49      6217 90


   6301 10   6802 29     7017 90      7228 20
   6301 20   6802 91     7018 20      7228 30
   6301 30   6802 92     7018 90      7228 40
   6301 40   6802 93     7019 10      7228 50
   6301 90   6802 99     7019 20      7228 60
   6302 10   6803 00     7019 31      7228 70
   6302 40   6805 20     7019 32      7229 10
   6303 12   6807 10     7019 39      7229 20
   6303 19   6807 90     7019 90      7229 90
   6304 11   6808 00     7020 00
   6304 91   6809 11              7304 90
   6305 10   6809 19     7115 90      7307 11
   6305 31   6809 90     7117 11      7307 19
kromě 6305 31 91 6810 11     7117 19      7316 00
kromě 6305 31 99 6810 19     7117 90      7318 21
   6305 39   6810 20              7318 22
   6305 90   6810 91     7202 50      7318 23
   6306 11   6810 99     7205 10      7318 24
   6306 12   6811 10     7206 10      7319 10
   6306 19   6811 20     7206 90
   6306 21   6811 90     7207 11      7407 10
   6306 22   6812 10     7207 12      7407 22

   6306 29   6812 30     7207 19      7407 29
   6306 31   6812 40     7207 20      7408 11
   6306 39   6812 50     7211 19      7408 21
   6306 41   6812 60     7211 49      7408 29
   6306 49   6812 70     7211 90      7409 11
   6306 91   6812 90     7213 50      7409 19
   6306 99   6813 10     7217 31      7409 21
   6307 10   6813 90     7217 39      7409 29
   6307 20   6815 10     7218 10      7409 31
   6308 00   6815 91     7218 90      7409 39
         6815 99     7219 11      7409 40
   6403 11           7219 12      7409 90
   6403 20   6902 10     7219 13      7414 10
   6403 30   6902 20     7219 14      7414 90
   6403 51   6902 90     7219 21      7415 29
   6403 59   6903 10     7219 22      7416 00
   6403 99   6903 20     7219 23      7419 10
   6404 11   6903 90     7219 24
   6405 10   6904 10     7219 31      8201 10
   6406 10   6904 90     7219 32      8201 30
   6406 20   6907 10     7219 33      8201 40
   6406 91   6907 90     7219 34      8201 50
   6406 99   6908 10     7219 35      8203 10
         6909 11     7219 90      8204 11
   6502 00   6909 19     7220 11      8204 12
   6503 00   6909 90     7220 12      8204 20
   6504 00   6910 10     7220 20      8205 10
   6505 90   6910 90     7220 90      8205 20
   6506 10   6912 00     7221 00      8205 40
   6506 91   6913 10     7222 10      8205 51
   6506 92   6913 90     7222 20      8205 59
   6506 99   6914 90     7222 30      8205 60
                 7222 40      8205 70
   6601 10   7002 39     7223 00      8205 80
   6601 91   7008 00     7224 10      8205 90
   6601 99   7009 10     7224 90      8207 11
   6602 00   7009 91     7225 20      8207 12
   6603 10   7009 92     7225 40      8207 20
   6603 20   7010 10     7225 50      8207 30
   6603 90   7010 90     7225 90      8207 40
         7011 10     7226 10      8207 50
   6701 00   7011 90     7226 20      8207 60
   6702 10   7014 00     7226 91      8207 70
   6702 90   7015 10     7226 92      8207 80
         7015 90     7226 99      8207 90
   6801 00   7016 10     7227 10      8209 00
   6802 10   7016 90     7227 20      8210 00
   6802 21   7017 10     7227 90      8211 92
   6802 22   7017 20     7228 10      8211 93
   6802 23                    8212 10


8212 20      8412 90     8425 20      8436 10
8212 90      8413 11     8425 31      8436 29
8214 20      8413 19     8425 39      8436 80
8214 90      8413 20     8425 41      8437 10
         8413 30     8425 42      8437 80
8301 10      8413 40     8425 49      8437 90
8301 20      8413 50     8426 11      8438 30
8301 30      8413 60     8426 12      8438 80
8301 40      8413 70     8426 19      8438 90
8301 50      8413 81     8426 20      8439 10
8301 60      8413 82     8426 30      8439 20
8301 70      8413 91     8426 41      8439 30
8302 10      8413 92     8426 49      8439 91
8302 20      8414 10     8426 91      8439 99
8302 30      8414 20     8426 99      8443 11
8302 41      8414 30     8427 10      8443 12
8302 42      8414 40     8427 20      8443 19
8302 49      8414 51     8427 90      8443 21
8302 50      8414 59     8428 10      8443 30
8302 60      8414 60     8428 20      8445 20
8303 00      8414 80     8428 31      8445 30
8304 00      8414 90     8428 32      8445 40
8305 10      8415 10     8428 33      8446 10
8305 20      8415 81     8428 39      8446 21
8305 90      8415 82     8428 40      8446 29
8306 10      8415 83     8428 50      8446 30
8306 21      8415 90     8428 60      8447 11
8306 29      8417 10     8428 90      8447 12
8306 30      8417 20     8429 11      8447 20
8307 10      8417 80     8429 19      8448 19
8307 90      8417 90     8429 20      8448 20
8308 10      8418 10     8429 30      8448 31
8308 20      8418 21     8429 40      8450 11
8308 90      8418 22     8429 51      8450 12
8309 10      8418 29     8429 52      8450 19
8309 90      8418 30     8429 59      8450 20
8310 00      8418 40     8430 10      8451 10
8311 20      8418 91     8430 20      8451 21
8311 90      8418 99     8430 31      8451 29
         8419 19     8430 39      8451 30
8401 20      8419 20     8430 41      8451 40
8402 11      8419 31     8430 49      8451 50
8402 12      8419 32     8430 50      8451 80
8402 19      8419 39     8430 61      8451 90
8402 20      8419 40     8430 62      8452 10
8402 90      8419 50     8430 69      8452 21
8403 10      8419 60     8431 10      8452 29
8403 90      8419 81     8431 20      8452 30
8404 10      8419 89     8431 31      8452 90
8404 20      8419 90     8431 39      8453 80
8404 90      8420 10     8431 41      8454 10
8407 10      8420 91     8431 42      8454 20
8407 21      8420 99     8431 43      8454 30
8407 29      8421 23     8431 49      8454 90
8407 31      8421 31     8432 10      8455 10
8407 32      8422 11     8432 21      8455 21
8407 33      8422 19     8432 29      8455 22
8407 34      8423 10     8432 30      8455 90
8407 90      8423 20     8432 40      8456 10
8408 10      8423 30     8432 80      8457 10
8408 20      8423 81     8433 11      8457 20
8408 90      8423 82     8433 19      8457 30
8409 10      8423 89     8433 20      8458 11
8409 91      8424 10     8433 30      8458 19
8409 99      8424 20     8433 40      8458 91
8410 11      8424 30     8433 51      8458 99
8410 12      8424 81     8433 52      8459 10
8410 13      8424 89     8433 53      8459 21
8410 90      8424 90     8433 59      8459 29
8412 21      8425 11     8433 60      8459 31
8412 29      8425 19     8435 10      8459 40


8459 51      8477 20     8505 19      8528 10
8459 59      8477 30     8505 90      8528 20
8459 61      8477 40     8506 12      8530 10
8459 69      8477 51     8506 13      8530 80
8459 70      8477 59     8506 19      8530 90
8460 11      8477 80     8506 20      8531 10
8460 19      8479 10     8507 10      8531 20
8460 21      8479 20     8507 20      8531 80
8460 29      8479 30     8507 30      8531 90
8460 40      8479 40     8507 40      8532 10
8460 90      8479 81     8507 80      8532 21
8461 10          8479 82     8507 90      8532 22
8461 40      8479 89     8509 10      8532 23
8461 50      8480 10     8509 40      8532 24
8462 10      8480 20     8509 80      8532 25
8462 21      8480 30     8510 10      8532 29
8462 29      8480 41     8510 20      8532 30
8462 31      8480 49     8511 10      8532 90
8462 39      8480 50     8511 20      8534 00
8462 41      8480 60     8511 30      8537 10
8462 49      8481 10     8511 40      8537 20
8462 91      8481 20     8511 50      8538 10
8462 99      8481 30     8511 80      8538 90
8463 10      8481 40     8511 90      8539 39
8464 20      8481 80     8512 10      8539 40
8464 90      8481 90     8512 20      8543 80
8465 10      8482 10     8512 30      8544 11
8465 91      8482 20     8512 40      8544 19
8465 92      8482 30     8512 90      8544 20
8465 93      8482 50     8513 10      8544 30
8465 94      8482 80     8513 90      8544 41
8465 95      8483 10     8514 10      8544 49
8466 10      8483 20     8514 20      8544 51
8466 20      8483 30     8514 30      8544 59
8466 30      8483 40     8514 40      8544 60
8466 91      8483 50     8514 90      8545 11
8466 92      8483 60     8515 11      8545 19
8466 93              8515 19      8545 20
8466 94      8501 10     8515 21      8545 90
8468 10      8501 20     8515 29      8546 10
8468 20      8501 31     8515 31      8546 90
8468 80      8501 32     8515 39      8547 10
8468 90      8501 33     8515 80      8547 20
8469 10      8501 34     8515 90      8547 90
8469 21      8501 40     8516 10      8548 00
8469 29      8501 51     8516 21
8469 31      8501 52     8516 29      8601 10
8469 39      8501 53     8516 31      8601 20
8470 10      8501 61     8516 32      8602 10
8470 21      8501 62     8516 33      8602 90
8470 29      8501 63     8516 40      8603 10
8471 10      8501 64     8516 50      8603 90
8471 20      8502 11     8516 60      8605 00
8471 91      8502 12     8516 71      8606 10
8471 92      8502 13     8516 72      8606 20
8471 93      8502 20     8516 79      8606 30
8471 99      8502 30     8516 80      8606 91
8472 20      8502 40     8517 10      8606 92
8472 30      8503 00     8517 30      8606 99
8472 90      8504 10     8517 40      8607 11
8473 21      8504 21     8517 81      8607 12
8473 29      8504 22     8517 82      8607 19
8473 30      8504 23     8518 10      8607 21
8474 10      8504 31     8518 21      8607 29
8474 20      8504 32     8518 29      8607 30
8474 31      8504 33     8518 40      8607 91
8474 32      8504 34     8518 50      8607 99
8474 39      8504 40     8518 90      8608 00
8474 80      8504 50     8525 10
8474 90      8504 90     8525 20      8701 10
8477 10      8505 11     8526 92      8701 20


8701 30      8902 00     9207 10      9504 90
8701 90      8903 10     9207 90      9505 10
8702 90      8903 91     9208 10      9505 90
8703 10      8903 92     9208 90      9506 11
8705 10      8903 99     9209 30      9506 12
8705 20      8904 00     9209 91      9506 19
8705 30      8905 10     9209 92      9506 21
8705 40      8905 20     9302 00      9506 29
8705 90      8905 90     9303 20      9506 31
8706 00      8906 00     9303 30      9506 32
8707 10      8907 10     9304 00      9506 39
8707 90      8907 90     9306 10      9506 40
8708 10              9306 21      9506 51
8708 21              9306 29      9506 59
8708 31      9002 11     9401 10      9506 61
8708 39      9002 19     9401 20      9506 62
8708 40      9002 20     9401 30      9506 69
8708 50      9002 90     9401 40      9506 70
8708 93      9007 29     9401 50      9506 91
8708 94      9009 11     9401 61      9506 99
8709 11      9009 12     9401 69      9507 10
8709 19      9009 21     9401 71      9507 30
8709 90      9009 22     9401 79      9507 90
8711 10      9009 30     9401 80      9508 00
8711 20      9010 10     9401 90
8711 30      9010 20     9402 10
8711 40      9010 30     9402 90      9601 90
8711 50      9013 10     9403 10      9603 21
8711 90      9014 20     9403 20      9603 29
8712 00      9015 10     9403 80      9603 30
8714 11      9016 00     9403 90      9603 50
8714 19      9017 30     9404 10      9603 90
8714 20      9017 80     9404 21      9605 00
8714 91      9018 20     9404 29      9606 10
8714 92      9018 31     9404 30      9606 21
8714 93      9018 41     9404 90      9606 22
8714 94      9018 49     9405 10      9606 29
8714 95      9019 20     9405 20      9606 30
8714 96      9022 11     9405 30      9607 11
8714 99      9024 90     9405 40      9607 19
8715 00      9025 20     9405 50      9607 20
8716 10      9027 20     9405 60      9608 10
8716 20      9027 90     9405 92      9608 20
8716 31      9028 10     9405 99      9608 31
8716 39      9028 30     9406 00      9608 39
8716 40      9030 31     9501 00      9608 40
8716 80      9030 39     9502 10      9608 50
8716 90      9030 40     9502 91      9608 60
         9030 81     9502 99      9608 99
8801 10      9030 89     9503 10      9609 90
8801 90      9031 10     9503 20      9610 00
8802 20      9031 20     9503 30      9612 10
8802 30      9031 30     9503 41      9612 20
8802 40      9032 89     9503 49      9613 10
8803 10              9503 50      9613 20
8803 20              9503 60      9613 30
8803 90      9103 90     9503 70      9613 80
8804 00      9106 20     9503 80      9613 90
8805 10      9106 90     9503 90      9615 90
8805 20      9108 11     9504 10      9616 20
         9108 12     9504 20      9617 00
8901 10      9108 19     9504 30      9618 00
8901 20      9108 20     9504 40
8901 30      9108 91
8901 90      9108 99              9701 90
 
Příl.VI
Seznam výrobků vztahujících se k článku 11. 3
2710 00      4804 41      5703 30     6108 31
2710 00      4804 42      5703 90     6108 32
2814 20      4804 49      5705 00     6108 39
2817 00      4804 51              6108 91
2835 31      4804 52      5806 20     6108 92
2837 20      4804 59      5806 32     6108 99
2849 10      4805 21      5806 39     6109 10
2902 11      4805 22      5806 40     6109 90
2902 60      4805 23      5807 10     6110 20
2903 14      4805 29      5807 90     6110 30
2903 62      4805 50              6111 20
2905 15      4805 60      5911 31     6112 11
2907 11      4805 70      5911 32     6112 12
2915 22      4805 80      5911 40     6112 19
2915 31      4806 20      5911 90     6112 31
2915 33      4807 10              6112 39
2915 34      4808 10      6101 10     6112 41
2916 11      4809 20      6101 20     6112 49
2916 12      4811 10      6102 10     6114 20
2918 14      4816 10      6102 20     6115 11
2921 41      4816 20      6102 90     6115 12
3102 21      4818 10      6103 11     6115 20
3102 40      4819 10      6103 19     6115 91
3102 80      4819 20      6103 21     6115 92
3102 90      4819 30      6103 22     6115 93
3105 20      4819 40      6103 31     6115 99
3105 59      4819 50      6103 32
3105 60      4819 60      6103 42     6201 11
3207 40      4820 20      6104 12     6201 12
3602 00      4820 30      6104 13     6201 13
3802 10      4820 40      6104 22     6201 19
3808 10      4820 50      6104 23     6201 91
3808 20      4820 90      6104 29     6201 92
3808 30      4822 10      6104 32     6201 93
         4822 90      6104 33     6201 99
3904 10      4823 20      6104 39     6202 11
3906 10               6104 42     6202 12
3915 10      5208 31      6104 43     6202 13
3915 20      5208 32      6104 44     6202 19
3915 30      5208 33      6104 49     6202 91
3915 90      5208 39      6104 52     6202 92
3920 51      5208 41      6104 53     6202 93
3920 62      5208 42      6104 59     6202 99
         5208     43      6104 62     6203 11
4010 10      5208 49      6104 63     6203 12
4010 91      5209 32      6104 69     6203 19
4011 10      5209 42      6105 10     6203 21
4011 20      5211 42      6105 20     6203 22
4012 10               6105 90     6203 25
4012 20      5301 10              6203 29
4012 90      5301 21              6203 31
         5309 11              6203 32
4418 10      5309 19              6203 33
4418 20                       6203 39
4418 90      5503 40      6106 90     6203 41
         5603 00  kromě 6106 90 10   6203 42
4707 10      5605 00      6107 11     6203 43
4707 20      5607 41      6107 12     6203 49
4707 30      5607 49      6107 21     6204 11
4707 90      5607 50      6107 22     6204 12
         5607 90      6107 29     6204 13
4802 40               6107 91     6204 19
4802 51      5702 32      6107 92     6204 21
4802 52      5702 42      6107 99     6204 22
4802 53      5702 52      6108 11     6204 23
         5702 92      6108 19     6204 31
         5703 10      6108 21     6204 32
         5703 20      6108 22
                  6108 29


6204 33      6401 10      7208 22     7216 22
6204 41      6401 91      7208 23     7216 31
6204 42      6401 92      7208 24     7216 32
6204 43      6401 99      7208 31     7216 33
6204 44      6402 19      7208 32     7216 40
6204 49      6402 20      7208 33     7216 50
6204 51      6402 30      7208 34     7216 60
6204 52      6402 91      7208 35     7216 90
6204 53      6402 99      7208 41     7217 11
6204 61      6403 19      7208 42     7217 12
6204 62      6403 40      7208 43     7217 13
6204 63      6403 91      7208 44     7217 19
6204 69      6404 19      7208 45     7217 21
         6404 20      7208 90     7217 22
         6405 20      7209 11     7217 23
         6405 90      7209 12     7217 29
                  7209 13     7217 32
         6908 90      7209 14     7217 33
         6911 10      7209 21     7225 10
         6911 90      7209 22     7225 30
6205 90      6914 10      7209 23     7228 80
                  7209 24
         7003 11      7209 34     7301 10
         7003 19      7209 41     7301 20
         7003 20      7209 42     7302 10
         7003 30      7209 43     7302 20
         7004 10      7209 44     7302 30
         7004 90      7209 90     7302 40
         7005 10      7210 11     7302 90
6207 11      7005 21      7210 12     7303 00
6207 19      7005 29      7210 20     7304 10
6207 21      7005 30      7210 31     7304 20
6207 22      7006 00      7210 39     7304 31
6207 29      7007 11      7210 41     7304 39
6207 91      7007 19      7210 49     7304 41
6207 99      7007 21      7210 50     7304 49
6208 19      7007 29      7210 60     7304 51
6208 21      7011 20      7210 70     7304 59
6208 91      7012 00      7210 90     7305 11
6209 30      7013 10      7211 11     7305 12
6210 10      7013 21      7211 12     7305 19
6210 40      7013 29      7211 21     7305 20
6211 11      7013 31      7211 22     7305 31
6211 20      7013 32      7211 29     7305 39
6211 32      7013 39      7211 30     7305 90
6211 33      7013 91      7211 41     7306 10
6211 39      7013 99      7212 10     7306 20
                  7212 21     7306 30
6302 21      7113 11      7212 29     7306 40
6302 22      7113 19      7212 30     7306 50
6302 29      7113 20      7212 40     7306 60
6302 31      7114 11      7212 50     7306 90
6302 32      7114 19      7212 60     7307 21
6302 39      7114 20      7213 10     7307 22
6302 52               7213 20     7307 23
6302 53      7202 11      7213 31     7307 29
6302 59      7202 19      7213 39     7307 91
6302 60      7202 21      7213 41     7307 92
6302 91      7202 29      7213 49     7307 93
6302 92      7202 30      7214 10     7307 99
6302 93      7202 41      7214 20     7308 10
6302 99      7202 49      7214 30     7308 20
6303 11      7202 70      7214 40     7308 30
6303 91      7202 80      7214 50     7308 40
6303 92      7202 91      7214 60     7308 90
6303 99      7202 92      7215 10     7309 00
6304 19      7202 99      7215 20     7310 10
6304 92      7208 11      7215 30     7310 21
6304 93      7208 12      7215 40     7310 29
6304 99      7208 13      7215 90     7311 00
6305 20      7208 14      7216 10
6307 90      7208 21      7216 21


7312 10      7323 99      7605 21     8535 29
7312 90      7324 10      7605 29     8535 30
7313 00      7324 21      7606 11     8535 40
7314 11      7324 29      7606 12     8535 90
7314 19      7324 90      7606 91     8536 10
7314 20      7325 10      7607 11     8536 20
7314 30      7325 91      7607 19     8536 30
7314 41      7325 99      7607 20     8536 41
7314 42      7326 11      7608 10     8536 49
7314 49      7326 19      7608 20     8536 50
7314 50      7326 20      7610 10     8536 61
7315 11      7326 90      7610 90     8536 69
7315 12               7611 00     8536 90
7315 19      7406 10      7612 10     8539 21
7315 20      7406 20      7612 90     8539 22
7315 81      7407 21      7615 10     8539 29
7315 82      7408 19      7615 20     8539 31
7315 89      7408 22      7616 10     8546 20
7315 90      7410 11      7616 90
7317 00      7410 12      7803 00     8702 10
7318 11      7410 21      7804 20     8703 21 90
7318 12      7410 22      7805 00     8703 22 90
7318 13      7411 10      7806 00     8703 23 90
7318 14      7411 21      7903 10     8703 24 90
7318 15      7411 22      7903 90     8703 31 90
7318 16      7411 29      7904 00     8703 32 90
7318 19      7412 10      7905 00     8703 33 90
7318 29      7412 20      7907 10     8703 90
7319 20      7413 00      7907 90     8704 10
7319 30      7415 10      8005 20     8704 21
7319 90      7415 21      8006 00     8704 22
7320 10      7415 31      8215 10     8704 23
7320 20      7415 32      8215 20     8704 31
7320 90      7415 39      8215 91     8704 32
7321 11      7417 00      8215 99     8704 90
7321 12      7418 10      8436 21
7321 13      7418 20      8452 40     9023 00
7321 81      7419 91      8465 96     9024 10
7321 82      7419 99      8465 99     9024 80
7321 83               8506 11     9029 10
7321 90      7504 00      8518 22
7322 11      7508 00      8519 10     9201 10
7322 19               8522 90     9201 20
7322 90      7603 10      8535 10     9201 90
7323 10      7603 20      8535 21
7323 91      7604 10              9403 30
7323 92      7604 21              9403 40
7323 93      7604 29              9403 50
7323 94      7605 11              9403 60
         7605 19
 
Příl.VII
Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.4 (Nové automobily)
    
              8703 21 10
              8703 22 11
              8703 22 19
              8703 23 11
              8703 23 19
              8703 24 10
              8703 31 10
              8703 32 11
              8703 32 19
              8703 33 11
              8703 33 19
 
Příl.VIII
Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
    Neautomatické licence s pevnými dovozními kvótami

-----------------------------------------------------------------
Kód      Popis zboží       Množství  Měrná jednotka
-----------------------------------------------------------------
2612     Uranové rudy
       a jejich koncentráty    1     tuna

2844 10 00  Uran přírodní
2844 20    a obohacený         1     tuna

4707     Sběrový a odpadový     1     tuna
           papír
-----------------------------------------------------------------
 
Příl.IX
Seznam zboží, podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu (1)
-----------------------------------------------------------------
CN kód   Popis               měrná jednotka
-----------------------------------------------------------------
Nerostné suroviny a výrobky

2505    Přírodní písky            m
3
2507 00 Kaolin, kvalita Sedlec Ia tuna 2517 10 Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen tis. m
3
2523 21 00 Cement bílý, též uměle barevný tuna 2523 29 00 Ostatní cement tuna 2523 90 90 2620 11 00 Odpady vzniklé při výrobě zinku 7902 00 00 a zinkový šrot tuna 2620 20 00 Odpady vzniklé při výrobě olova 7802 00 a olověný šrot tuna 2620 30 00 Odpady vzniklé při výrobě mědi 7404 00 a měděný šrot tuna 2620 40 00 Odpady vzniklé při výrobě hliníku 7602 00 a hliníkový šrot tuna 2701 Černé uhlí energetické tuna 2701 Černé uhlí koksovatelné tuna 2702 Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagát tuna 2704 00 Koks z hutních koksoven tuna 2704 00 Koks z báňských koksoven tuna 2710 00 27 Motorový benzín tuna 2710 00 29 2710 00 32 2710 00 34 2710 00 36 2710 00 59 Motorová nafta a ostatní tuna 2710 00 11 Benziny určené pro zpracování, ostatní benziny tuna 2710 00 15 2710 00 39 2710 00 61 Těžké oleje tuna 2710 00 65 2710 00 69 2710 00 71 2710 00 72 2710 00 74 2710 00 76 2710 00 77 2710 00 78 2716 00 Elektrická energie MWH
Výrobky chemického průmyslu a příbuzných průmyslových
  odvětví včetně farmaceutických výrobků

2707    Ethylalkohol nedenaturovaný,
      etylalkohol a destiláty denaturované hl

3002 90 10 Lidská krev              Kč/kg

3002 10   Antiséra a jiné krevní složky     Kč/kg

3003    Léky                 Kč/kg
3004

3102 40   Směsi dusičnanu amonia s uhličitanem
      vápníku                tuna
Surové kůže a kůže

4101 10   Surové kůže z hovězího dobytka    tuna
4101 2
4101 30

4102    Surové kůže ovčí a jehněčí      tuna

4103 90 00 Ostatní surové kůže          tuna
Dřevo a dřevěné výrobky

4401 10 00 Palivové dřevo (polena, špalky,
      větve, otepi a podobné)        tis. m
3
4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté (odkorněné do 3 % kůry) tis. m
3
4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté (odkorněné nad 3 % kůry) tis. m
3
4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté tis. m
3
4403 20 00 Surové dřevo ostatní (jehličnaté, 4403 91 00 dubové, bukové, topolové, ostatní) tis. m
3
4403 92 00 4403 99 10 4403 99 90 4403 20 00 Vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté tis. m
3
4403 91 00 Vlákninové a ostatní průmyslové dříví 4403 92 00 listnaté tis. m
3
4403 99 10 4403 99 90 4403 20 00 Výřezy průmyslové jehličnaté tis. m
3
4403 91 00 Výřezy průmyslové listnaté tis. m
3
4403 92 00 4403 99 10 4403 99 90 4406 Dřevěné železniční a podobné pražce tis. m
3
4407 10 Paletové přířezy jehličnaté a listnaté tis. m
3
4407 91 4407 92 4407 99 4407 10 Řezivo jehličnaté neopracované tis. m
3
4407 91 Řezivo listnaté neopracované tis. m
3
4407 92 4407 99
Buničina, papír a výrobky z nich

4703 21 00 Dřevná buničina nátronová nebo
      sulfátová
4703 29 00 polobělená nebo bělená        tuna

4704 21 00 Dřevná buničina sulfitová polobělená
4704 29 00 nebo bělená              tuna
Drahé kovy a výrobky z nich

7106    Stříbro surové nebo ve formě
      polotovarů nebo prachu        gram

7108    Zlato surové nebo ve formě
      polotovarů nebo prachu        gram
Základní kovy a výrobky ze základních kovů

7201    Surové železo vysokopecní zrcadlovina
      v houskách, blocích nebo jiných
      základních tvarech          tuna

7206    Železo a nelegovaná ocel v ingotech
      nebo v jiných základních tvarech   tuna

7204    Železné a ocelové odpady a šrot,
      přetavené odpady železa nebo oceli
      v ingotech              tuna

7207-7216  Výrobky z válcovaného materiálu    tuna
7218-7229  (bez USA a Španělska)
7301-7302

7304-7306  Ocelové trubky (bez USA)       tuna
Nástroje a přístroje

9201-9202  Hudební nástroje           kus
9204-9205
Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

9705 00 00 Sbírky a sběratelské předměty
      zoologické, botanické, mineralogické,
      anatomické, historické, archeologické,
      paleontologické, etnografické nebo
      numismatické hodnoty         kus

9706 00 00 Starožitnosti starší než 100 let
      (zákaz)                kus
------------------------------------------------------------------
(1) Licence jsou zamýšleny pro sledování exportů. V případě potíží
  na trhu ČR pro výrobek na seznamu, může být zavedeno jakékoliv
  omezení rozhodnutím "ad hoc" ze strany ČR, o čemž Společenství
  bude okamžitě informováno.
 
Příl.X
Zboží uvedené v článku 18, na které si Společenství zachová zemědělský komponent ve clech a na které Česká republika může zemědělský komponent ve clech zavést
-----------------------------------------------------------------
CN kód      Popis
-----------------------------------------------------------------
2905 43     Manitol
-----------------------------------------------------------------
2905 44     D-Glucitol (sorbitol)
-----------------------------------------------------------------
ex 3505 10    Dextriny a jiné modifikované škroby,s výjimkou
         škrobů esterikovaných a etherikovaných,
         spadajících pod položku 3505 10 50
-----------------------------------------------------------------
3505 20     Klihy na bázi škrobů, dextrinů a ostatních
         modifikovaných škrobů
-----------------------------------------------------------------
3809 10     Přípravky k úpravě povrchu a apretaci na bázi
         škrobových látek
-----------------------------------------------------------------
3823 60     Sorbitol jiný než položky 2905 44
-----------------------------------------------------------------
 
Příl.XI
Seznam koncesí Evropského společenství zmíněných ve článku 21(2)
Dovozy následujících  výrobků původem z  České republiky do
Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:

(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                     Sazba(2)        Roční     množství
                     (% ze    ------------------------------------------------------- Specifická
                     sml. cla)   Od     Od     Od     Od     Od    ustanovení
CN kód      Popis(1)               1.7.1996  1.7.1997  1.7.1998  1.7.1999  1.7.2000
                            do     do     do     do
                           30.6.1997 30.6.1998 30.6.1999 30.6.2000
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  1        2           3       4     5     6     7     8      9
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0101 19 10    Živí koně k porážce   bez     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
0101 19 90    Ostatní         67
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
         Živý skot
0102 90 05    O hmotnosti       20     178 000 ks 178 000 ks 178 000 ks 178 000 ks 178 000 ks   (3)
         nepřesahující 80 kg
0102 90 21    O hmotnosti             153 000 ks 153 000 ks 153 000 ks 153 000 ks 153 000 ks
0102 90 29    převyšující 80 kg,
0102 90 41    avšak nepřesahující
0102 90 49    300 kg
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
ex 0102 90    Jalovice a krávy ne   6 %
         (ne k porážce)     ad
         následujících horských valorem    7 000 ks  7 000 ks  7 000 ks  7 000 ks  7 000 ks   (4)
         plemen: šedé, hnědé,
         žluté, strakaté
         Simmental a Pinzgau
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0104 10 30    Živé ovce a kozy    bez      1950    2000    2050    2100    2150    (5)
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0204       Skopové nebo kozí maso bez                                  (5)
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0201       Hovězí maso, čerstvé,  20      2940    3080    3220    3360    3500
0202       chlazené nebo
         zmrazené
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0103 92 19    Živá prasata, domácí  20      5565    5830    6095    6360    6625
         druhy
0203 11 10    Vepřové maso
0203 12 11    z domácích prasat
0203 13 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59                                                   (6)
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59                                                   (6)
1602 41 10    Šunky a jejich části
         z domácích vepřů
1602 42 10    Plece a jejich části
         z domácích vepřů
1602 49     Ostatní z domácích
         vepřů
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0203 11 90    Maso z prasat jiných  bez     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
0203 12 90    než domácích, čerstvé,
0203 19 90    chlazené nebo zmrazené
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0207 11     Slepičí maso a droby,  20      2730    2860    2990    3120    3250
0207 12     čerstvé, chlazené
         nebo zmrazené
0207 13 50    Dělené drůbeží maso
0207 13 60    druhu Gallus
0207 14 50    domesticus
0207 14 60
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0207 13 10    Vykostěné drůbeží    20      2415    2530    2645    2760    2875
0207 14 10    dělené maso druhu
         Gallus domesticus
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0207 32 11    Kachny         20       525     550    575    600    625
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19

ex 0207 35 15  Čerstvé, chlazené
ex 0207 36 15  nebo zmrazené dělené
         kachní maso, vykostěné

ex 0207 35 53  Čerstvá, chlazená
ex 0207 36 53  nebo zmrazená kachní
         prsa a jejich části,
         nevykostěná

ex 0207 35 63  Čerstvá, chlazená
ex 0207 36 63  nebo zmrazená kachní
         stehna a jejich části,
         nevykostěná

ex 0207 35 79  Čerstvá, chlazená    20 %
ex 0207 36 79  nebo zmrazená kachní  z cla
         prsa a jejich části,  aplikovaného
         částečně nebo plně   na výrobky
         vykostěná        s CN kódem
                     0207 35 53
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0207 32 51    Husy          20      1365    1430    1495    1560    1625
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61

ex 0207 35 31  Celá husí křídla,
ex 0207 36 31  též bez špiček,
         čerstvá, chlazená
         nebo zmrazená

ex 0207 35 41  Husí hřbety, krky,
ex 0207 36 41  hřbety s krky,
         biskupy, špičky
         křídel, čerstvé,
         chlazené nebo
         zmrazené

ex 0207 35 71  Části nazývané
ex 0207 36 71  "husí paleta",
         čerstvé, chlazené
         nebo zmrazené

ex 0207 35 79  Čerstvá, chlazená    20 %
ex 0207 36 79  nebo zmrazená husí   z cla
         prsa a jejich      aplikovaného
         části, částečně     na výrobky
         nebo plně vykostěná   s CN kódem
                     0207 35 51
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0207 25 10    Krocani a krůty     20       420     440    460    480    500
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 50
0207 27 10
0207 27 50
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0207 34     Tučná játra, husí    bez     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
         nebo kachní
0207 36 81
0207 36 85
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0208 20 11    Ostatní maso a jedlé  70     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
0208 10 19    droby z domácích    70
         králíků

0208 10 90    Jiné maso než      bez
         z domácích králíků
0208 20 00    Žabí stehýnka      bez
0208 90 10    Maso domácích holubů  50
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0208 90 20    Maso ze zvěřiny, jiné  bez
0208 90 40    než z králíků a zajíců bez
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0402 10 19    Sušené odtučněné mléko 20      2415    2530    2645    2760    2875
0402 21 19    Sušené plnotučné mléko
0402 21 91    Sušené plnotučné mléko
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0405 10 11    Máslo          20      1050    1100    1150    1200    1250
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0406       Sýry a tvaroh      20      1680    1760    1840    1920    2000
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0407 00 11    Drůbeží vejce,     20      5565    5830    6095    6360    6625
0407 00 19    ve skořápkách
0407 00 30
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0408 11 80    Žloutky, sušené     20       315     330    345    360    375    (7)
0408 19 81    Žloutky, tekuté
0408 19 89    Žloutky, zmrazené
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0408 91 80    Ptačí vejce, sušené   20      2310    2420    2530    2640    2750    (8)
0408 99 80    Ptačí vejce ostatní
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0409 00 00    Přírodní med      17       420     420    420    420    420
0409 00 00    Přírodní med      93     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0602 40 90    Poupata nebo roubované 46     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
         růže
0603 90 00    Řezané květiny     35     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
0602 90 41        Lesní stromy      bez      210    220    230    240    250
0602 90 91    Kvetoucí rostliny    bez      210    220    230    240    250
         s poupaty nebo květy,
         vyjma kaktusy
0603 10     Řezané květiny,     20       210    220    230    240    250
         čerstvé
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
ex 0604 10 90  Listoví, listy     70     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
0604 91 21    a ostatní části     70
0604 91 29    rostlin, bez květů   70
0604 91 41    nebo poupat a trávy,
         mechy a lišejníky,
         na kytice nebo
         k okrasným účelům,
         čerstvé, sušené,
         bílené, barvené,
         napuštěné nebo
         jinak upravené

         čerstvé
0604 91 49                70
0604 91 90                bez
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0707 00 25    Okurky, čerstvé nebo  80     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.    (9)
0707 00 30    chlazené (16.5. -
         31.10.)
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0711 40 00    Okurky a nakládačky   80     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0712 20 00    Cibule         50     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
ex 0712 90 90  Křen          bez
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0808 10     Jablka, čerstvá     bez      420    440    460    480    500
0809 20 21    Višně, čerstvé     73     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.    (9)
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 11    Višně, čerstvé     73     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.    (9)
0809 20 71
0809 20 51
0809 20 61
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0809 40 90    Trnky          47     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0810 20 10    Maliny         41     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.    (10)
0810 30 10    Černý rybíz, čerstvý  41
0810 30 30    Červený rybíz, čerstvý 41
0810 30 90    Ostatní         42
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0810 20     Maliny, moruše,     bez      315    330    345    360    375     (10)
         ostružiny a ostružino-
         maliny
0810 40 30    Borůvky (plody druhu
         Vaccinium myrtillus)
0810 40 50    Plody druhů Vaccinium
         macrocarpon a
         Vaccinium corymbosum
0810 40 90    Ostatní
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0810 90     Ostatní čerstvé ovoce  bez      525    550    575    600    625
         vyjma bobulovin
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0811 10 90    Jahody         36     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.    (10)
ex 0811 20 19  Maliny s obsahem    34
         cukru nepřevyšujícím
         13 % hmotnostních
0811 20 31    Maliny         39
0811 20 39    Černý rybíz       28
0811 20 51    Červený rybíz      33

ex 0811 90 95  Nažky šípku       bez     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.

ex 0811     Jiné než produkty:   20       420    440    460    480    500
         0811 10 90 - 20 19 -
         20 31 - 20 39 - 20 51
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0909 10     Semena anýzu nebo    bez      315    330    345    360    375
         badyánu
0909 20 00    Semena koriandru
0909 30     Semena kmínu
0909 40 90    Semena kořenného kmínu,
         drcená nebo v prášku
0909 50 19    Semena fenyklu,
         nedrcená ani v prášku,
         ostatní
0909 50 90    Semena fenyklu,
         drcená nebo v prášku
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
ex 1003 00 90  Ječmen k výrobě sladu  20     28 770   30 140   31 510   32 880   34 250
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
1101 00 00    Pšeničná mouka     20     14 175   14 850   15 525   16 200   16 875
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
1107 10 99    Slad, nepražený, jiný  20     38 010   39 820   41 630   43 440   45 250
         než pšeničný
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
1210 00 00    Chmel          bez     5 880   6 160   6 440   6 720   7 000
1210 20 00
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
1514 10 10    Surový řepkový nebo   bez     9 555   10 010   10 465   10 920   11 375
         hořčičný olej, jiné
         než pro lidskou výživu
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
1512 11 10    Slunečnicový nebo    bez      735    770    805    840    875
         světlicový olej a
         jejich frakce, surový
         olej pro technické
         nebo průmyslové účely
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
2001 10 00    Okurky nakládačky    bez      210    220    230    240    250
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
2001 90 20    Plody rodu Capsicum   50     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
         nebo Pimenta, jiné než
         sladké paprikové lusky
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
2002 90     Rajčata, ostatní    bez      100    100    100    100    100
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
2007 99 10    Protlaky (pyré) a pasty 86     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
         ze švestek
2007 99 31    Džemy, želé, marmelády, 83
         pyré a pasty z třešní
         s obsahem cukru
         převyšujícím 30 %
         hmotnostních
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
2009 70     Jablečná šťáva     bez      210    220    230    240    250    (9)
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
2009 70 30    Jablečná šťáva     48     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
2009 70 93    Jablečná šťáva     48
2008 70 99    Jablečná šťáva     48
2009 80 99    Šťáva z černého rybízu 36
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
ex 0811 90 95  Ovoce a ořechy, ostatní 33      2 940   3 080   3 220   3 360   3 500
0811 20 90    Bobuloviny, zmrazené,  33      1 155   1 210   1 265   1 320   1 375
         ostatní (angrešt)
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0206 21 00    Hovězí jazyky zmrazené 50     neomez.  neomez.  neomez.  neomez.  neomez.
ex 1602 50 31  Ostatní připravené   65
         a upravené maso,
ex 1602 50 39  hovězí droby nebo krev, 65
ex 1602 50 80  ostatní         65
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

 (1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků by mělo být bráno jako rámcové
   výběrové;
   použitelnost preferenčních ustanovení je vymezena, v souvislosti s touto Přílohou, rozsahem CN kódů. Tam, kde jsou
   uvedeny ex CN kódy, je použitelnost preferenčních ustanovení stanovena na základě CN kódu a odpovídajícím popisem
   dohromady.
 (2) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu
   vynásobenému procentem uvedeném v tomto sloupci.
 (3) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko,
   Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu
   do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském     roce 500 000 kusů, může Společenství
   přijmout řídící opatření potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená
   jim touto Dohodou.
 (4) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko,
   Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.
 (5) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství
   a potřeby zachování rovnováhy trhu.
 (6) Vyjma samostatných panenských svíčkových uvedených zvlášť.
 (7) Jako ekvivalent tekutého vaječného žloutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.
 (8) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 tekutých vajec.
 (9) Snížení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.
(10) Podléhá ustanovením o minimálních dovozních cenách obsažených v Dodatku k této Příloze.
Dodatek k Příloze XI
Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování
1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:
------------------------------------------------------------------
CN kód         Popis             Minimální
                           dovozní cena
                           (ECU/100 kg
                           netto)
------------------------------------------------------------------
ex 0810 20 10  Maliny, čerstvé           63,1
------------------------------------------------------------------
ex 0810 30 10  Černý rybíz, čerstvý        38,5
------------------------------------------------------------------
ex 0810 30 30  Červený rybíz, čerstvý       23,3
------------------------------------------------------------------
ex 0811 10 90  Zmrazené jahody, bez přídavku
         cukru nebo jiných sladidel:
         celé ovoce             75,0
------------------------------------------------------------------
ex 0811 10 90  Zmrazené jahody, bez přídavku
         cukru nebo jiných sladidel:
         ostatní               57,6
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 19  Zmrazené maliny, s obsahem cukru
         nebo jiných sladidel
         nepřesahujícím 13 % hmotnostních:
         celé ovoce             99,5
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 19  Zmrazené maliny, s obsahem cukru
         nebo jiných sladidel
         nepřesahujícím 13 % hmotnostních:
         ostatní               79,6
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 31  Zmrazené maliny, bez přídavku
         cukru nebo jiných sladidel:
         celé ovoce             99,5
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 31  Zmrazené maliny, bez přídavku
         cukru nebo jiných sladidel:
         ostatní               79,6
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 39  Zmrazený černý rybíz, bez přídavku
         cukru nebo jiných sladidel:
         bez stonků             62,8
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 39  Zmrazený černý rybíz, bez přídavku
         cukru nebo jiných sladidel:
         ostatní               44,8
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 51  Zmrazený červený rybíz, bez
         přídavku cukru nebo jiných
         sladidel: bez stonků        39,0
------------------------------------------------------------------
ex 0811 20 51  Zmrazený červený rybíz, bez
         přídavku cukru nebo jiných
         sladidel: ostatní          29,5
------------------------------------------------------------------
2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásilky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.
3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v tomto Dodatku, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.
4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.
5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu obou dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí.
V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.
 
Příl.XII
Seznam koncesí České republiky zmíněných ve článku 21(3)
Dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České
republiky podléhají koncesím stanoveným níže:

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
                           Snížené clo Snížené clo Snížené clo Snížené clo Snížené clo  Roční
CN kód         Popis(1)           ad valorem  ad valorem  ad valorem  ad valorem  ad valorem  množství
                           od 1.7.1996   1997     1998     1999     2000    (v tunách)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
  1            2               3      4      5      6      7      8
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0203 19 55    Vepřové maso              15      15      15      15      15    neomez.
0203 29 55
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0402 10     Sušené mléko              24      24      24      24      24     1 000
0402 29
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0403 10 11    Jogurty                 5      5      5      5      5    neomez.
0403 10 13                        5      5      5      5      5
0403 10 19                        5      5      5      5      5
0403 10 31                        5      5      5      5      5
0403 10 33                        5      5      5      5      5
0403 10 39                        5      5      5      5      5
0403 90 11    Ostatní                 14,2     13,8     13,4     13      12,5   neomez.
0403 90 13                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 19                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 31                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 33                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 39                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 51                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 53                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 59                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 61                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 63                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
0403 90 69                        14,2     13,8     13,4     13      12,5
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0405       Máslo                  15      15      15      15      15    neomez.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0406       Sýry a tvaroh              4,9     4,8     4,7     4,6     4,5     800
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0408 11     Ptačí žloutky, sušené          16,2     15,8     15,4     15      14,5   neomez.
0408 91     Ptačí vejce, sušené           16,2     15,8     15,4     15      14,5
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0504 00 00    Vnitřnosti, měchýře           bez     bez     bez     bez     bez   neomez.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0602 20     Stromy, zákrsky, keře          1,7     1,4     1,2     0,9     0,7   neomez.
0602 30 00    Rododendrony a azalky          1,7     1,4     1,2     0,9     0,7
0602 40     Růže                   1,6     1,2     1,1     0,8     0,6
0602 90 10    Podhoubí                 1,6     1,2     1,1     0,8     0,6
0603 10 11    Růže                  16,2         15,8     15,4     15     14,5
0603 10 13    Karafiáty                16,2     15,8     15,4     15     14,5
0603 10 21    Gladioly                16,2     15,8     15,4     15     14,5
0603 10 25    Chryzantémy               16,2     15,8     15,4     15     14,5
0603 10 29    Ostatní                 16,2     15,8     15,4     15     14,5
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
ex 0602 90    Ostatní živé rostliny, ostatní      bez     bez     bez      bez     bez     170
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0701 10 00    Sadbové brambory             1,9     1,8     1,7      1,6     1,6   neomez.
0701 90 10    Brambory, ostatní            6      6      6       6      6    15 000
0701 90 90                        6      6      6       6      6
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
ex 0720 00    Rajčata čerstvá             8      8      8       8      8     2 000
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0704 10 10    Květák a brokolice            7      6,8     6,5      6,3     6    neomez.
0704 90 10    Bílé a červené zelí           7      6,8     6,5      6,3     6
0704 90 90    Ostatní                 7      6,8     6,5      6,3     6
0705 11 10    Hlávkový salát              6,6     6,4     6,3      6,1     5,9
0708 90 00    Luštěniny                6,6     6,4     6,3      6,1     5,9
0709 20 00    Chřest                  4      3      2       1      bez
0709 51 90    Houby, ostatní              bez     bez     bez      bez     bez
0709 60 10    Sladká paprika              4,8     4,7     4,6      4,5     4,3
0709 60 99    Ostatní                 4,8     4,7     4,6      4,5     4,3
0709 90 10    Saláty, jiné než hlávkový salát     5,8     5,3     4,7      4,1     3,5
         a čekanka
0710 21 00    Zmrazený hrášek             4,8     4,7     4,6      4,5     4,3
0710 90 00    Zeleninové směsi, zmrazené        1,9     1,9     1,9      1,8     1,8
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0802 11 90    Mandle, nevyloupané, ostatní       bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
0802 12     Mandle, vyloupané            bez     bez     bez      bez     bez
0802 22 00    Lískové oříšky, vyloupané        bez     bez     bez      bez     bez
0802 40 00    Jedlé kaštany              bez     bez     bez      bez     bez
0802 90 50    Piniové oříšky              bez     bez     bez      bez     bez
0804 20     Fíky                   bez     bez     bez      bez     bez
0804 40     Avokádo                 bez     bez     bez      bez     bez
0805 10     Pomeranče                bez     bez     bez      bez     bez
0805 20     Mandarinky, atd.             bez     bez     bez      bez     bez
0805 30 20    Citrony (Citrus Limon)          bez     bez     bez      bez     bez
0805 30 30    Citrony (Citrus Limon)          bez     bez     bez      bez     bez
0805 30 40    Citrony (Citrus Limon)          bez     bez     bez      bez     bez
0806 10 29    Stolní hrozny, ostatní          1,6     1,2     1       0,8     bez
0806 10 50    Stolní hrozny              1,6     1,2     1       0,8     bez
0806 10 69    Stolní hrozny              1,6     1,2     1       0,8     bez
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0806 20     Vinné hrozny, sušené           bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0807 11 00    Vodní melouny              5      4,7     4,5      4,3     4    neomez.
0808 10 10    Jablka k výrobě moštu, volně lož.    10      10      10      10     10
0808 10 92    Golden Delicious            10      10      10      10     10
0808 10 94    Granny Smith              10      10      10      10     10
0808 10 98    Ostatní                 10      10      10      10     10
0809 10     Meruňky                 4,8     4,7     4,5      4,4     4,2
0809 20 29    Třešně, ostatní             1,8     1,2     1       0,7     bez
0809 20 39    Třešně                  1,8     1,2     1       0,7     bez
0809 20 49    Třešně                  1,8     1,2     1       0,7     bez
0809 30     Broskve                 4,7     4,5     4,3      4,2     4
0809 40 30    Švestky                 4,5     4,3     4       bez     bez
0810 90     Ostatní čerstvé ovoce          bez     bez     bez      bez     bez
0813       Sušené ovoce, ostatní          bez     bez     bez      bez     bez
0814 00 00    Slupky citrusových plodů, atd.      bez     bez     bez      bez     bez
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
0904 20     Plody rodu Capsicum           4,2     4,1     3,9      3,7     3,5   neomez.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
1001 10 00    Pšenice durum              bez     bez     bez      bez     bez
1005 10     Kukuřice k setí             2      1,5     1       0,5     bez
1005 90 00    Kukuřice, ostatní            4,7     4,6     4,5      4,4     4,2   74 300
1006 30     Rýže                   bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
1202 10     Podzemnicová jádra, nevyloupaná     bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
1202 20 00    Podzemnicová jádra, vyloupaná      1,3     1      0,7      0,3     bez
1207 50     Hořčičné semínko             6      5,6     5,1      4,7     4,2
1211 90     Rostliny, ostatní            bez     bez     bez      bez     bez
1212 10 99    Svatojánský chléb včetně semen, ostatní bez     bez     bez      bez     bez
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
1507 10 90    Surový sojový olej, ostatní       bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
1507 90 90    Jiný než surový sojový olej       bez     bez     bez      bez     bez
1508 10 90    Podzemnicový olej surový         bez     bez     bez      bez     bez
1509 10     Olivový olej, panenský          bez     bez     bez      bez     bez
1509 90 00    Olivový olej, ostatní          bez     bez     bez      bez     bez
1512 11 91    Slunečnicový olej            2      2      2       2      2
1512 19 91    Slunečnicový olej, ostatní        2      2      2       2      2
1513 11     Kokosový olej surový           bez     bez     bez      bez     bez
1513 19 11    Kokosový olej surový          13      11,7     10,3      8,9     7,5
1513 19 19    Kokosový olej ostatní          bez     bez     bez      bez     bez
1513 19 91    Kokosový olej ostatní          bez     bez     bez      bez     bez
1513 19 99    Kokosový olej ostatní          bez     bez     bez      bez     bez
1513 19 30                        bez     bez     bez      bez     bez
1515 11 00    Lněný olej surový            bez     bez     bez      bez     bez    1 000
1515 90 10    Ostatní rostlinné tuky a oleje, ostatní bez     bez     bez      bez     bez    1 000
1515 90 40                            bez     bez     bez      bez     bez
1515 90 59                        bez     bez     bez      bez     bez
1515 90 60                        bez     bez     bez      bez     bez
1515 90 51                        15      14,4     13,9     13,3    12,7
1515 90 91                        15      14,4     13,9     13,3    12,7
1515 90 99                        15      14,4     13,9     13,3    12,7
1516 10     Živočišné tuky a oleje         12      11,5     11      10,5    10      400
1516 20 95    Živočišné tuky a oleje          9      9      9       9      9     1 000
1516 20 95    Živočišné tuky a oleje          bez     bez     bez      bez     bez    2 000
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
1517 10 90    Margarin                10      10      10      10     10      530
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
1601 00 10    Uzenky, salámy apod. výrobky      12      12      12      12     12      479
1601 00 91    Uzenky a salámy suché          9,7     9,5     9,4      9,2     9
1601 00 99    Ostatní, tepelně upravené        9,7     9,5     9,4      9,2     9
ex 1602 20 90  Paštiky, různých velikostí        9,7     9,5     9,4      9,2     9
1602 41 10    Šunky a jejich části z domácích vepřů  9,7     9,5     9,4      9,2     9
1602 42 10    Plece a jejich části z domácích vepřů  9,7     9,5     9,4      9,2     9
ex 1602 49 19  Vepřový luncheon meat          9,7     9,5     9,4      9,2     9
1602 49 30    Ostatní, včetně směsí          13      12      11      10      9
1603 50     Z hovězího dobytka           13      12      11      10      9
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2002 10     Rajčata připravená nebo konzerv.     8,5     8,2     8       7,7     7,5   neomez.
2002 90     Rajčata připravená nebo konzervovaná,  8,5     8,2     8       7,7     7,5
         ostatní
2005 60 00    Chřest                  6      5,1     4,2      3,3     2,4
2005 70     Olivy                  bez     bez     bez      bez     bez
2005 90 50    Artyčoky                 bez     bez     bez      bez     bez
2005 90 60    Ostatní                 9      8      7       6      5
2005 90 70    Ostatní                 9      8      7       6      5
2005 90 80    Ostatní                 9      8      7       6      5
2008 30     Citrusové plody             bez     bez     bez      bez     bez
2008 50     Meruňky                 4,7     4,5     4,3      4,2     4
2008 70     Broskve                 4,7     4,5     4,3      4,2     4
2008 92     Ovocné směsi               4,7     4,5     4,3      4,2     4
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2009 11     Pomerančová šťáva, zmrazená       bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
2009 19     Pomerančová šťáva, ostatní        bez     bez     bez      bez     bez
2009 20     Grapefruitová šťáva           bez     bez     bez      bez     bez
2009 30     Šťáva z jakéhokoliv jednoho ostatního  bez     bez     bez      bez     bez
         druhu citrus. ovoce
2009 60     Hroznová šťáva              2,3     2,2     2,2      2,1     2
2009 70     Jablečná šťáva             10      10      10      10     10
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2302 10     Škrobárenské a podobné zbytky      bez     bez     bez      bez     bez   neomez.
2304 00 00    Pokrutiny a jiné pevné odpady      bez     bez     bez      bez     bez
         po extrahování sojového oleje
2307 00     Vinný kal                bez     bez     bez      bez     bez
2309 90     Přípravky pro výživu zvířat       2,4     2,1     1,8      1,5     1,2
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2401       Nezpracovaný tabák            3,4     3,2     2,9      2,7     2,4    2 000
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za více než rámcově
  výběrové, preferenční režim je, v souvislosti s touto Přílohou, určován průměrem CN kódů. Tam, kde jsou uvedeny ex CN kódy,
  preferenční režim se určuje uplatněním CN kódů a odpovídajícím popisem dohromady.
nadpis vypuštěn
nadpis vypuštěn
nadpis vypuštěn
 
Příl.XIII
Seznam výrobků původem z České republiky, které podléhají roční celní kvótě s nulovým clem nebo jsou bez celního zatížení
------------------------------------------------------------------
0301 91 90    Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus   50 t(1)
         mykiss, Oncorhynchus clarki,
         Oncorhynchus aguabonita,
         Oncorhynchus gilae), živí
------------------------------------------------------------------
0301 93 00    Kapři, živí              1160 t(1)
------------------------------------------------------------------
0301 99 19    Ostatní sladkovodní ryby, živé      bez
------------------------------------------------------------------
0302 70 00    Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikry  bez
------------------------------------------------------------------

(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v
  Nařízení Komise (EC) č. 2431/96 ze 17. prosince 1996.
 
Příl.XIVa
Podnikání: "Finanční služby" (Hlava IV oddíl II)
Definice:
Finanční služba je jakákoliv služba finanční povahy nabízená poskytovatelem finančních služeb jedné strany. Finanční služby zahrnují následující činnosti:
A.
Veškeré pojišťovací služby a služby spojené s pojišťovnictvím.
1. Přímé pojištění (včetně spolupojištění)
(i) životní
(ii) jiné než životní.
2. Zajištění a zpětné převzetí.
3. Zprostředkování pojištění, jako makléřství a zastoupení.
4. Pomocné pojišťovatelské služby, jako poradenské služby, pojistné statistiky, ocenění rizik a řešení pojistných nároků.
B.
Bankovní a ostatní finanční služby (vyjma pojištění).
1. Přijímání vkladů a jiných splatných fondů od veřejnosti.
2. Půjčky všech druhů včetně, mezi jiným, spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring a financování obchodních transakcí.
3. Finanční leasing.
4. Všechny platby a peněžní převody včetně kreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovních směnek.
5. Záruky a závazky.
6. Obchodování na vlastní účet zákazníků buď na burze, nebo na trhu za hotové, nebo jinak s následujícím:
(a) nástroji peněžního trhu (šeky, směnky, vkladové certifikáty atd.)
(b) devizami
(c) odvozenými produkty zahrnujícími termínové a opční obchody, avšak nejen je
(d) nástroji směnných kursů a úrokových měr, včetně swapů, dohody o termínových kursech atd.
(e) převoditelnými cennými papíry
(f) jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy včetně cenných kovů v prutech.
7. Účast na vydávání všech druhů cenných papírů, včetně jejich podpisování a disponování s nimi jako zástupce (veřejně nebo soukromě) a poskytování služeb vztahujících se k těmto emisím.
8. Peněžní makléřství.
9. Správa majetkových hodnot jako správa hotovosti nebo portfolia všechny formy správy kolektivních investic, správa penzijních fondů, ukládání do úschovy a svěřenství.
10. Platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných obchodovatelných nástrojů.
11. Poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby ke všem činnostem uvedeným v bodech 1 - 10 včetně referencí o úvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti v oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblasti akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie.
12. Poskytování a přenos finančních informací, zpracování finančních údajů, jakož i příslušné programové vybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb.
Z definice finančních služeb jsou vyloučeny následující činnosti:
(a) Činnosti prováděné ústředními bankami nebo jakýmikoliv jinými veřejnoprávními institucemi za účelem uskutečňování měnové politiky a politiky směnných kursů.
(b) Činnosti prováděné ústředními bankami, vládními agenturami nebo úřady, nebo veřejnoprávními institucemi na účet vlády nebo s její zárukou vyjma případů, kdy mohou být takové činnosti prováděny poskytovateli finančních služeb v soutěži s takovými veřejnoprávními subjekty.
(c) Činnosti tvořící součást statutárního systému sociálního zabezpečení nebo státních programů důchodového zabezpečení, vyjma případů, kdy mohou být takové činnosti prováděny poskytovateli finančních služeb v soutěži s veřejnoprávními subjekty nebo soukromými institucemi.
 
Příl.XIVb
Podnikání: "Sektory týkající se konce přechodného období" (Článek 45, odstavec 1 (i), 45 (5), 51 (i))
22- výroba v oblasti zbrojení a obrany,
- výroba oceli,
- získávání státního majetku v procesu privatizace,
- vlastnictví, používání, prodej a pronájem nemovitostí,
- obchodování a jednatelství v oblasti nemovitostí a přírodních zdrojů.
 
Příl.XIVc
Podnikání: "Vyňaté sektory" (čl. 45, odstavce 5, 6)
- získávání a prodej přírodních zdrojů,
- získávání a prodej zemědělské půdy a lesů,
- kulturní a historické památky a stavby.
 
Příl.XV
1. Odstavec 2 článku 67 se týká následující mnohostranné úmluvy: Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Madrid 1989);
2. Rada přidružení může rozhodnout o tom, že odstavec 2 článku 67 se vztahuje i k jiným mnohostranným úmluvám.
3. Smluvní strany potvrzují význam závazků vyplývajících z následujících mnohostranných úmluv:
- Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl (Pařížský akt. 1971);
- Mezinárodní úmluva na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961);
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967 a změny 1979);
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Stockholmský akt, 1967 a změny 1979);
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva 1977, změny 1979);
- Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, změny 1980);
- Smlouva o patentové spolupráci (Washington 1970, změny 1979 a 1984).
4. Pro účely odstavce 3 této přílohy a ustanovení článku 76 odstavce 1. týkajících se duševního vlastnictví, jsou smluvními stranami Česká republika, Evropské hospodářské společenství a členské státy, každý podle příslušné kompetence ve věcech průmyslového, duševního a obchodního vlastnictví, zahrnutých v těchto úmluvách nebo v článku 76 odstavci 1.
5. Ustanovení této přílohy a článku 76 odstavce 1. týkající se duševního vlastnictví, neomezují kompetence Evropského hospodářského společenství a jeho členských států ve věcech průmyslového , duševního a obchodního vlastnictví.
Seznam protokolů
Protokol č. 1 o textilních a oděvních výrobcích
Protokol č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
Protokol č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS
Protokol č. 4 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce
Protokol č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem
Protokol č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách
Protokol č. 7 o koncesích s ročními limity
Protokol č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní infrastruktuře
Protokol č. 1
o textilních a oděvních výrobcích k Evropské dohodě ("Dohodě")
Článek 1
Tento protokol se vztahuje na textilní a oděvní výrobky (dále "textilní výrobky") uvedené v příloze č. I Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaného 17. prosince 1992 a prováděného od 1.ledna 1993, pokud se týká kvantitativních ujednání, a na část XI (kapitoly 50 - 63) kombinované nomenklatury Společenství, resp. celního sazebníku České republiky, pokud se týká tarifních záležitostí.
Článek 2
1. Celní sazby u dovozů, které se vztahují v rámci Společenství na textilní výrobky spadající do části XI (kapitoly 50 - 63) kombinované nomenklatury a pocházející z ČR se v souladu s protokolem 4 Dohody budou snižovat ročně ve stejné výši, což povede k jejich zrušení na konci šestiletého období, započatého od vstupu Dohody v platnost, a to následovně:
- dnem vstupu Dohody v platnost na pět sedmin základní sazby;
- na začátku třetího roku na čtyři sedminy základní sazby;
- na začátku čtvrtého roku na tři sedminy základní sazby;
- na začátku pátého roku na dvě sedminy základní sazby;
- na začátku šestého roku budou zbývající celní sazby zrušeny.
2. Celní sazby textilních výrobků spadajících do části XI (kapitoly 50 - 63) celního sazebníku České republiky a pocházejících z ES, aplikované na přímé dovozy do České republiky budou v souladu s protokolem 4 Dohody postupně snižovány, jak je uvedeno v článku 11 Dohody.
3. Celní sazby textilních výrobků spadajících do kategorií uvedených v příloze k nařízení Rady EHS č. 636/82, aplikované na reimporty do Společenství po zpracování nebo vyrobení v České republice, budou zrušeny dnem vstupu Dohody v platnost.
4. Ustanovení článku 12 a článku 13 Dohody budou aplikována na obchod textilními výrobky mezi stranami.
Článek 3
Počínaje 1. lednem 1993 budou kvantitativní ujednání a jiné související záležitosti ohledně vývozu textilních výrobků pocházejících z České republiky do Společenství a pocházejících ze Společenství do České republiky řízeny Dodatkovým protokolem k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČSFR parafovaným 17. prosince 1992 a prováděným od 1. ledna 1993 (zejména včetně Agreed Minute č. 5 k němu) a pozměněným Dodatkovým protokolem o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR parafovaným 17. září 1993.
Článek 4
Počínaje vstupem Dohody v platnost nebudou zaváděna žádná nová kvantitativní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem s výjimkou těch, která jsou uvedena v Dohodě a jejích protokolech.
Protokol č. 2
O výrobcích ESUO k Evropské dohodě ("Dohoda")
Článek 1
Tento protokol se vztahuje na výrobky uvedené v příloze I Smlouvy ESUO v souladu se Všeobecnými celními tarify. X/
ODDÍL 1
ESUO ocelářské výrobky
Článek 2 (1)
Dovozci cla aplikovatelná v ES na ESUO ocelářské výrobky pocházející z ČR budou postupně zrušena podle následujícího časového rozvrhu:
1. Každé clo bude sníženo na 80 % základního cla dnem vstupu Dohody v platnost;
2. Další snížení na 60 %, 40 %, 20 %, a 0 % základního cla bude provedeno začátkem druhého, třetího, čtvrtého a pátého roku, resp. po vstupu Dohody v platnost.
Článek 3
Dovozní cla aplikovatelná v ČR na ESUO ocelářské výrobky pocházející z ES budou postupně zrušena podle následujícího časového rozvrhu:
1. Na výrobky uvedené v příloze I k tomuto protokolu budou cla zrušena dnem vstupu Dohody v platnost;
2. Na výrobky uvedené v příloze II k tomuto protokolu budou cla snížena v souladu s článkem 11 (2) Dohody;
3. Na výrobky uvedené v příloze III k tomuto protokolu budou cla zrušena v souladu s článkem 11 (3) Dohody.
Článek 4
1. Kvantitativní omezení na dovozy ESUO ocelářských výrobků pocházejících z ČR do ES, jakož i opatření s rovnocenným účinkem budou zrušena dnem vstupu Dohody v platnost.
2. Kvantitativní omezení na dovozy ESUO ocelářských výrobků pocházejících z ES do ČR, jakož i opatření s rovnocenným účinkem budou zrušena dnem vstupu Dohody v platnost.
ODDÍL II
ESUO uhelné výrobky
Článek 5
Dovozní cla aplikovaná ve Společenství na ESUO uhelné výrobky pocházející z ČR budou zrušena nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost s výjimkou těch, která se týkají výrobků a oblastní popsaných v příloze IV, jež budou zrušena nejpozději čtyři roky po vstupu Dohody v platnost.
Článek 6
Uhelné výrobky pocházející ze Společenství budou dováženy do ČR bezcelně ode dne vstupu Dohody v platnost.
Článek 7
1. Kvantitativní omezení aplikovatelné ve Společenství na ESUO uhelné výrobky pocházející z ČR budou zrušena nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost s výjimkou těch, které se týkají výrobků a oblastí popsaných v příloze IV, jež budou zrušeny nejpozději čtyři roky po vstupu Dohody v platnost.
2. Dovozní kvantitativní omezení aplikovatelné v ČR na uhelné výrobky pocházející ze Společenství, jakož i opatření mající rovnocenný účinek, budou zrušena ve smyslu článku 11 (5) Dohody.
ODDÍL III
obecná ustanovení
Článek 8
1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením Dohody v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:
(i) veškeré dohody kooperativního nebo koncentračního charakteru mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;
(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství, jako celku nebo na jeho podstatné části;
(iii) veřejná pomoc v jakékoliv formě kromě odchylek povolených podle Smlouvy ESUO.
2. Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kriterií, vyplývajících z uplatňování pravidel článků 65 a 66 Smlouvy zakládající ESUO, článku 85 Smlouvy EHS a pravidel o veřejné pomoci včetně druhotné zákonné úpravy.
3. Rada přidružení přijme do tří let od vstupu Dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2.
4. Smluvní strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu Dohody v platnost a v odchylce od odstavce 1 (iii) tohoto článku může ČR, pokud se týká ESUO ocelářských výrobků, výjimečně poskytnout veřejnou pomoc pro účely restrukturalizace za podmínky, že:
- to povede k posílení životaschopnosti firem prosperujících za běžných tržních podmínek na konci restrukturalizačního období a
- výše a intenzita takové pomoci jsou striktně omezeny na to, co je zcela nezbytné ke znovuzískání takové životaschopnosti a jsou postupně snižovány,
- restrukturalizační program je provázán s celkovou racionalizací a snižováním kapacity v ČR.
5. Každá ze stran zajistí transparentnost v oblasti veřejné pomoci úplnou a nepřetržitou vzájemnou výměnou informací včetně výše, intenzity, účelu pomoci a podrobného plánu restrukturalizace.
6. V případě, že se Společenství anebo ČR domnívá, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 včetně dodatku uvedeného v odstavci 4 tohoto článku a
- že nedochází k adekvátnímu zacházení ve smyslu prováděcích pravidel podle odstavce 3 anebo
- v případě neexistence takových pravidel a v případech, kde takovéto praktiky poškozují anebo hrozí, že vážně poškodí zájmy druhé strany nebo způsobí hmotnou škodu svému domácímu průmyslu, postižená strana může přijmout náležitá opatření, jestliže nebude nalezeno řešení prostřednictvím konzultací trvajících maximálně 30 pracovních dní. Takovéto konzultace budou zahájeny do 30 dní ode dne předložení oficiální žádosti.
V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) tohoto článku, takováto příslušná opatření mohou pouze zahrnovat opatření přijatá v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a jakýmikoli jinými důležitými nástroji projednanými pod její záštitou, které jsou aplikovatelné mezi stranami.
Článek 9
Ustanovení článků 12, 13 a 14 Dohody se budou vztahovat na obchod mezi stranami v oblasti výrobků ESUO.
Článek 10
Strany se dohodly, že jednou ze zvláštních institucí zřízených Radou přidružení bude Kontaktní skupina, která bude projednávat provádění tohoto protokolu.
Poznámka 1 k Protokolu č. 2
Od 1. června 1993 do 31. prosince 1995 budou uplatňována s případnými pozdějšími modifikacemi ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou dne 16. prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou
   
Příloha I
Seznam výrobků vztahujících se k článku 3 (1) protokolu č. 2
               CN kód
               ------

               720110
               720120
               720130
               720140
               720310
               720390
               720450

               ------
   
Příloha II
Seznam výrobků vztahujících se k článku 3 (2) protokolu č. 2 a celní sazby aplikovatelné před vstupem Dohody v platnost
    CN kód   celní sazba v %
    --------------------------

    720610   3,3
    720690   2,8
    720711   4
    720712   4
    720719   4
    720720   3,9
    721119   4
    721149   4
    721190   4
    721350   3,8
    721810   3,8
    721890   3,8
    721911   3,8
    721912   3,8
    721913   3,8
    721914   3,8
    721921   3,8
    721922   3,8
    721923   3,8
    721924   3,8
    721931   3,8
    721932   3,8
    721933   3,8
    721934   3,8
    721935   3,8
    721990   3,8
    722011   3,8
    722012   3,8
    722020   3,8
    722090   3,8
    722100   3,8
    722210   3,8
    722230   3,8
    722240   3,8
    722410   3,8
    722490   3,8
    722520   3,8
    722540   3,8
    722550   3,8
    722590   3,8
    722610   3,8
    722620   3,8
    722691   3,8
    722692   3,8
    722699   3,8
    722710   3,8
    722720   3,8
    722790   3,8
    722810   3,8
    722820   3,8
    722830   3,8
    722860   3,8
    722870   3,8
    --------------------------
 
Příloha III
Seznam výrobků vztahujících se k článku 3 (3) protokolu č. 2 a celní sazby aplikovatelné před vstupem Dohody v platnost
   CN kód   celní sazba v %
   ---------------------------

   720211   5
   720299   5,5
   720811   5,9
   720812   5,9
   720813   5,9
   720814   5,9
   720821   5,9
   720822   5,9
   720823   5,9
   720824   5,9
   720831   6,1
   720832   6,1
   720833   6,1
   720834   6,1
   720835   8,5
   720841   6,8
   720842   6,1
   720843   6,1
   720844   6,1
   720845   6,1
   720890   6,1
   720911   6,1
   720912   6,1
   720913   6,1
   720914   6,1
   720921   6,1
   720922       6,1
   720923   6,1
   720924   6,1
   720931   6,1
   720932   6,1
   720933   8,5
   720934   6,1
   720941   6,1
   720942   6,1
   720943   8,5
   720944   6,1
   720990   5,6
   721011   5,6
   721012   5,6
   721020   5,6
   721031   5,6
   721039   7,5
   721041   5,6
   721049   5,6
   721050   5,6
   721060   9,3
   721070   7,5
   721090   9,3
   721111   6
   721112   6,3
   721121   6
   721122   6
   721129   6
   721130   5,7
   721141   5,7
   721210   5,4
   721221   5,4
   721229   5,4
   721230   6,5
   721240   5,4
   721250   6,4
   721260   6,5
   721310   5,4
   721320   5,1
   721331   7,3
   721339   7
   721341   7,1
   721349   7,0
   721420   5,9
   721430   5,9
   721440   7
   721450   7
   721460   7
   721590   6,3
   721610   6,5
   721621   6,5
   721622   6,5
   721631   6,5
   721632   9,3
   721633   6,5
   721640   6,5
   721650   6,5
   721690   9,3
   722510   5,9
   722530   5,9
   722880   7
   730110   9,3
   730210   6,8
   730220   8
   730240   8
   730290   8
   --------------------------
 
Příloha IV.
Výrobky a oblasti uvedené jako výjimky v čl. 7 protokolu ESUO
Výrobky
Výrobky uvedené pod "uhelnými výrobky" v příloze I. Smlouvy ESUO, jak jsou odlišeny ve Společném celním sazebníku. (1)
Oblasti
Všechny oblasti:
- Spolkové republiky Německo
- Španělského království
Protokol č. 3
o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS
Článek 1
1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.
2. Rada přidružení může rozhodnout o:
- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu
- změně cel uvedených v Přílohách
- zvýšení nebo zrušení celních kvót.
3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků. Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.
Článek 2
Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:
- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo
- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.
Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.
Článek 3
Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.
Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.
   
Příloha I
Tabulka 1: Cla uplatňovaná na zboží původem v České republice při
      dovozu do Společenství

Poznámka: Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených
      zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných
      při dovozu do Společenství na zboží vyjmenované v této
      tabulce jsou uvedeny v Tabulce 4 k této Příloze

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
CN kód            Popis                         Celní sazba(1)
                                 ------------------------------------------------------
                                  Od     Od     Od     Od     Od
                                 1.7.1996  1.7.1997  1.7.1998  1.7.1999  1.7.2000
                                  do     do     do     do
                                 30.6.1997 30.6.1998 30.6.1999 30.6.2000
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
   1             2                   3     4     5     6     7
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
0403       Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt,
         kefír a jiné fermentované (kysané) nebo
         acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné
         nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná
         sladidla nebo ochucené nebo obsahující
         přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10     - Jogurt:
0403 10 51 až  -- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce
0403 10 99     nebo kakao                   EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
0403 90     - Ostatní:
0403 90 71 až  -- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce
0403 90 99     nebo kakao                   EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

0405       Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka;
         pomazánky z mléčných tuků:
0405 20     - Pomazánky z mléčných tuků:
0405 20 10    -- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 %
          hmotnostních, avšak převyšujícím
          39 % hmotnostních                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
0405 20 30    -- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 %
          hmotnostních, avšak převyšujícím
          60 % hmotnostních                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1517       Margarin; přípravky nebo směsi jedlých
         živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů
         nebo frakcí různých tuků nebo olejů této
         kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje
         nebo jejich frakce čísla 1516:
1517 10     - Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10    -- S obsahem tukových látek pocházejících
          z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních,
          avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1517 90     - Ostatní:
1517 90 10    -- S obsahem tukových látek pocházejících
          z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních,
          avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1704       Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující
         kakao:
1704 10     - Žvýkací guma, též obalená cukrem:
1704 10 11 až  -- S obsahem méně než 60 % hmotnostních
1704 10 19     sacharózy (včetně invertovaného cukru
          vyjádřeného jako sacharóza):          EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1704 10 91 až  -- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více
1704 10 99     sacharózy (včetně invertovaného cukru
          vyjádřeného jako sacharóza)           EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1704 90     - Ostatní:
1704 90 10    -- Výtažky z lékořice s obsahem více než
          10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad
          jiných látek                  7,90 %   7,40 %   6,80 %   6,30 %   5,80 %
1704 90 30    - Bílá čokoláda                  EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1704 90 51 až  - Ostatní:
1704 90 99                             EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1803       Kakaová hmota, též odtučněná            0 %    0 %    0 %    0 %    0 %

1804 00 00    Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej     0 %    0 %    0 %    0 %    0 %

1805 00 00    Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr
         nebo jiná sladidla                 0 %    0 %    0 %    0 %    0 %

1806       Čokoláda a ostatní potravinové přípravky
         obsahující kakao:
1806 10     - Kakaový prášek obsahující přidaný cukr
          nebo jiná sladidla:
1806 10 15    -- Neobsahující sacharózu nebo obsahující
          méně než 5 % hmotnostních sacharózy (včetně
          invertovaného cukru vyjádřeného jako
          sacharóza) nebo isoglukózy, vyjádřené
          jako sacharóza                 0 %    0 %    0 %    0 %    0 %
1806 10 20    -- Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než
          65 % hmotnostních sacharózy (včetně
          invertovaného cukru vyjádřeného jako
          sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené
          jako sacharóza                 EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 10 30    -- Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než
          80 % hmotnostních sacharózy (včetně
          invertovaného cukru vyjádřeného jako
          sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené
          jako sacharóza                 EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 10 90    -- Obsahující 80 % nebo více sacharózy
          (včetně invertovaného cukru vyjádřeného
          jako sacharóz) nebo isoglukózy
          vyjádřené jako sacharóza            EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 20     - Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách
          a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg
          nebo v tekutém nebo těstovitém stavu
          nebo ve formě prášku, granulí a pod.,
          v nádobách nebo přímém balení s obsahem
          o hmotnosti vyšší než 2 kg:
1806 20 10    -- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více
          kakaového másla nebo obsahující 31 %
          hmotnostních nebo více kombinace
          kakaového másla a mléčného tuku         EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 20 30    -- Obsahující 25 % nebo více, ale méně
          než 31 % hmotnostních kombinace
          kakaového másla a mléčného tuku         EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         -- Ostatní:
1806 20 50    --- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více
           kakaového másla                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 20 70    --- Čokoládová mléčná drobenka           EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 20 80    --- Čokoládové polevy               EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 20 95    --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 31     -- Plněné                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 32     -- Neplněné                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 90     - Ostatní:
1806 90 11 až  -- Čokoláda a čokoládové výrobky
1806 90 39                             EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 90 50    -- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené
          z náhražek cukru, obsahující kakao       EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 90 60    -- Pasty (pomazánky) obsahující kakao:
         --- V balení pro okamžitou spotřebu o netto
           obsahu 1 kg nebo méně                 EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 90 70    -- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao  EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1806 90 90    -- Ostatní                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1901       Sladový výtažek; potravinářské přípravky
         z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků,
         neobsahující kakao nebo obsahující méně než
         40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném
         základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
         potravinové přípravky čísel 0401 až 0404,
         neobsahující kakao nebo obsahující méně než
         5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném
         základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10     - Přípravky pro dětskou výživu v balení
          pro drobný prodej                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1901 20     - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží,
          jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1901 90     - Ostatní:
1901 90 11    -- S obsahem 90 % hmotnostních nebo více
          suchého výtažku                 EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1901 90 19    --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1901 90 90    -- Ostatní:
         --- Přípravky na bázi mouky z luskové zeleniny
           ve formě na slunci sušených kotoučů nebo
           těsta, známé jako "papad"           0 %    0 %    0 %    0 %    0 %
         --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1902       Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem
         nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené,
         jako špagety, makarony, nudle, široké nudle,
         noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky),
         cannelloni (druh makaronů); kuskus, též
         připravený:
         - Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak
          nepřipravené:
1902 11     -- Obsahující vejce                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1902 19     -- Ostatní                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1902 20     - Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak
          připravené:                   EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1902 20 91 až  -- Ostatní
1902 20 99                             EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1902 30     - Ostatní těstoviny                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1902 40     - Kuskus                      EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1903       Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru
         vloček, zrn, perel, prachu a v podobných
         tvarech                      EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1904       Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo
         pražením (např. pražené kukuřičné vločky
         - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice)
         v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak
         zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice),
         předvařené nebo jinak připravené, jinde
         neuvedené ani nezahrnuté              EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

1905       Pekařské zboží jemné nebo trvanlivé pečivo,
         též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky
         používané pro farmaceutické účely, oplatky,
         sušené těsto z mouky, škrobu v listech
         a podobné výrobky:
1905 10     - Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"         EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 20     - Perník                      EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 30     - Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
         -- Zcela nebo částečně polévané čokoládou
          nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 30 11    --- V balení pro okamžitou spotřebu o netto
           obsahu nepřesahujícím 85 g           EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 30 19    --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         -- Ostatní:
         --- Sladké sušenky:
1905 30 30    ---- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více
           mléčného tuku                 EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         ---- Ostatní:
1905 30 51    ----- Dvojité (slepované) sušenky plněné      EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 30 59    ----- Ostatní                   EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         --- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91    ---- Slané, též plněné               EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 30 99    ---- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 40     - Suchary, opékaný chléb a podobné výrobky:
1905 40 10    -- Suchary                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 40 90    -- Ostatní                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 90     - Ostatní:                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 90 10    -- Nekvašený chléb (macesy)            EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 90 20    -- Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické
          účely, oplatky na pečení, sušené těsto
          z mouky nebo škrobu v listech a podobné
          výrobky                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         -- Ostatní:
1905 90 30    --- Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo
           ovoce a s obsahem cukru a tuků, z nichž
           žádná tato přísada nepřevyšuje 5 %
           hmotnostních, počítáno na suchou hmotu     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 90 40    --- Oplatky a malé oplatky s obsahem vody
           vyšším než 10 %                EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1950 90 45    --- Sušenky                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 90 55    --- Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované
           nebo solené                  EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         --- Ostatní:
1905 90 60    ---- Slazené                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
1905 90 90    ---- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

2101       Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy,
         čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto
         výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté;
         pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky
         a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
         - Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky
          se základem z těchto výtažků, esencí nebo
          koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12     -- Přípravky se základem z výtažků, esencí
          nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:

2101 12 98    --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
2101 20     - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje
          nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
          esencí (tresti) nebo koncentrátů nebo na bázi
          čaje nebo maté:
2101 20 20    -- Výtažky, esence nebo koncentráty        3,70 %   3,30 %   2,90 %   2,60 %   2,20 %
         -- Přípravky:
2101 20 92    --- Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů
           čaje nebo maté
2101 20 98    --- Ostatní:
         ---- Neobsahující mléčné tuky, proteiny,
           sacharózu, isolugokózu, glukózu nebo škrob
           nebo obsahující méně než 1,5 % mléčných
           tuků, 2,5 % mléčných proteinů, 5 %
           sacharózy nebo isoglukózy, 5 % glukózy
           nebo škrobu                  0 %    0 %    0 %    0 %    0 %
         ---- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
2101 30     - Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy
          a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
         -- Pražená čekanka a jiné pražené kávové
          náhražky:
2101 30 11    --- Pražená čekanka                6,80 %   6,30 %   5,90 %   5,40 %   4,90 %
2101 30 19    --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty
          z pražené čekanky a z jiných pražených
          kávových náhražek:
2101 30 91    -- Z pražené čekanky                7,60 %   7,10 %   6,50 %   6,00 %   5,50 %
2101 30 99    -- Ostatní                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

2102       Droždí (aktivní     nebo neaktivní); jiné neaktivní
         jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích
         látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva
2102 10     - Aktivní droždí:
2102 10 10    -- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové
          kultury)                    6,50 %   6,10 %   5,60 %   5,20 %   4,70 %
2102 10 31 až  -- Chlebové kvasnice
2102 10 39                             EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
2102 10 90    -- Ostatní                     7,70 %   7,20 %   6,70 %   6,20 %   5,60 %
2102 20     - Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné
          mikroorganismy:
         -- Neaktivní droždí:
2102 20 11    --- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech
           nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto
           hmotnosti nepřesahující 1 kg          2,60 %   2,50 %   2,30 %   2,10 %   1,90 %
2102 20 19    --- Ostatní                    0 %    0 %    0 %    0 %    0 %
2102 20 90    -- Ostatní                     0 %    0 %    0 %    0 %    0 %
2102 30 00    - Hotové prášky do pečiva             2,60 %   2,50 %   2,30 %   2,10 %   1,90 %

2103       Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi
         a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka
         a připravená hořčice
2103 10     - Sojová omáčka                  3,90 %   3,60 %   3,30 %   3,10 %   2,80 %
2103 20     - Kečup a jiné omáčky z rajčat:
         -- Omáčky na bázi rajčatového pyré         5,30 %   4,90 %   4,60 %   4,20 %   2,80 %
         -- Ostatní                     6,20 %   5,70 %   5,30 %   4,90 %   4,50 %
2103 30     - Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90    -- Připravená hořčice               5,70 %   5,30 %   4,90 %   4,60 %   4,20 %
2103 90     - Ostatní:
2103 90 90    -- Ostatní                     4,40 %   4,10 %   3,80 %   3,50 %   3,20 %

2104       Polévky a bujóny; přípravky pro polévky
         a bujóny; homogenizované směsi potravinářských
         přípravků:
2104 10     Polévky a bujóny; přípravky pro polévky
         a bujóny                      6,20 %   5,70 %   5,30 %   4,90 %   4,50 %
2104 20     Homogenizované směsi potravinových přípravků    7,60 %   7,10 %   6,50 %   6,00 %   5,50 %

2105       Zmrzlina eskymo a podobné výrobky, též
         s obsahem kakaa:
2105 00 10    - Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující
          méně než 3 % hmotnostních mléčných tuků     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
         - S obsahem mléčných tuků:
2105 00 91    -- 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
2105 00 99    -- 7 % hmotnostních nebo více           EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

2106       Potravinové přípravky jinde neuvedené
         ani nezahrnuté:
2106 10     - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné
          texturované látky:
2106 10 20    -- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu,
          isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo
          obsahující méně než 1,5 % hmotnostních
          mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních
          sacharózy nebo isoglukózy, méně než
          5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu      7,20 %   6,70 %   6,20 %   5,70 %   5,20 %
2106 10 90    -- Ostatní                     EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
2106 90     - Ostatní:
2106 90 10    -- Sýrové fondues                 EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
2106 90 20    -- Složené alkoholické přípravky, jiné než     16,7 % MIN 15,6 % MIN 14,4 % MIN 13,3 % MIN 12,2 % MIN
          založené na vonných látkách, používané     ECU 0,96/ ECU 0,90/ ECU 0,84/ ECU 0,77/ ECU 0,70/
          k výrobě nápojů                 % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Ostatní:
2106 90 92    --- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu,
           isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo
           obsahující méně než 1,5 % hmotnostních
           mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních
           sacharózy nebo isoglukózy, méně než
           5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu      3,90 %   3,60 %   3,30 %   3,10 %   2,80 %
2106 90 98    --- Ostatní                    EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

2202       Voda, včetně minerálních vod a sodovek,
         s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo
         aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje,
         vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:
2202 10     - Voda, včetně minerálních vod a sodovek,
          s přísadou cukru nebo jiných sladidel
          nebo aromatizovaná                0 %    0 %    0 %    0 %    0 %
2202 90     - Ostatní:
2202 90 10    -- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404
          ani tuky získané z výrobků těchto čísel:
ex 2202 90 10  --- S obsahem cukru (sacharózy nebo
           invertovaného cukru)              3,90 %   3,60 %   3,30 %   3,10 %   2,80 %
2202 90 91 až  -- Ostatní
2202 90 99                             EAR    EAR    EAR    EAR    EAR

2203       Pivo ze sladu                   5,30 %   4,40 %   3,50 %   2,60 %   0 %

2205       Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů,
         připravené pomocí aromatických bylin nebo
         jiných aromatických látek             0 %    0 %    0 %    0 %    0 %

2208       Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem
         alkoholu menším než 80 % vol; destiláty,
         likéry a jiné lihové nápoje:
2208 20     - Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
2208 20 12 až  -- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry   ECU 0,80/ ECU 0,77/ ECU 0,66/ ECU 0,55/ ECU 0,44/
2208 20 29                             % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  5,60/hl  4,90/hl  4,20/hl  3,50/hl  2,80/hl
2208 20 40 až  -- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry    ECU 0,88/ ECU 0,77/ ECU 0,66/ ECU 0,55/ ECU 0,44/
2208 20 89                             % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 30     - Whisky:
         -- Whisky "bourbon" v nádobách o obsahu:
2208 30 11    --- Nepřesahujícím 2 litry(2)           ECU 0,05/ ECU 0,05/ ECU 0,05/ ECU 0,05/ ECU 0,04/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  0,50/hl  0,50/hl  0,50/hl  0,50/hl  0,40/hl
2208 30 19    --- Převyšujícím 2 litry(2)            ECU 0,05/ ECU 0,05/ ECU 0,05/ ECU 0,05/ ECU 0,04/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Scotch whisky:
         --- Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 32    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  1,68/hl  1,47/hl  1,26/hl  1,05/hl  0,84/hl
2208 30 38    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         --- Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 52    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  1,68/hl  1,47/hl  1,26/hl  1,05/hl  0,84/hl
2208 30 58    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         --- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 72    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  1,68/hl  1,47/hl  1,26/hl  1,05/hl  0,84/hl
2208 30 78        --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 82    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  1,68/hl  1,47/hl  1,26/hl  1,05/hl  0,84/hl
2208 30 88    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,24/ ECU 0,21/ ECU 0,18/ ECU 0,15/ ECU 0,12/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 40     - Rum a tafia:
         -- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry   ECU 0,61/ ECU 0,56/ ECU 0,51/ ECU 0,47/ ECU 0,42/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  3,08/hl  2,87/hl  2,66/hl  2,45/hl  2,24/hl
         -- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry    ECU 0,61/ ECU 0,56/ ECU 0,51/ ECU 0,47/ ECU 0,42/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 50     - Džin a jalovcová:
         -- Džin, v nádobách o obsahu:
2208 50 11    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,61/ ECU 0,56/ ECU 0,51/ ECU 0,47/ ECU 0,42/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  3,08/hl  2,87/hl  2,66/hl  2,45/hl  2,24/hl
2208 50 19    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,61/ ECU 0,56/ ECU 0,51/ ECU 0,47/ ECU 0,42/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Jalovcová, v nádobách o obsahu:
2208 50 91    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
2208 50 99    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 60     - Vodka:
         -- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím
          45,4 % vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 11    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,78/ ECU 0,73/ ECU 0,67/ ECU 0,61/ ECU 0,55/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  3,08/hl  2,87/hl  2,66/hl  2,45/hl  2,24/hl
2208 60 19    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,78/ ECU 0,73/ ECU 0,67/ ECU 0,61/ ECU 0,55/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím
          45,4 vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 91    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
2208 60 99    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 70     - Likéry a cordialy:
2208 70 10    -- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry   ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
2208 70 90    -- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry    ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 90     - Ostatní:
         -- Arak, v nádobách o obsahu:
2208 90 11    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,61/ ECU 0,56/ ECU 0,51/ ECU 0,47/ ECU 0,42/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  3,08/hl  2,87/hl  2,66/hl  2,45/hl  2,24/hl
2208 90 19    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,61/ ECU 0,56/ ECU 0,51/ ECU 0,47/ ECU 0,42/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice
          (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,72/ ECU 0,63/ ECU 0,54/ ECU 0,45/ ECU 0,36/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  2,80/hl  2,45/hl  2,10/hl  1,75/hl  1,40/hl
2208 90 38    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,78/ ECU 0,73/ ECU 0,67/ ECU 0,61/ ECU 0,55/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje
          v nádobách o obsahu
         --- Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41    ---- Ouzo                     ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,47/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
         ---- Ostatní:
         ----- Destiláty (vyjma likéry):
         ------ Z ovoce:
2208 90 45    ------- Kalvados                  ECU 0,88/ ECU 0,77/ ECU 0,66/ ECU 0,55/ ECU 0,44/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  5,60/hl  4,90/hl  4,20/hl  3,50/hl  2,80/hl
2208 90 48    ------- Ostatní                  ECU 0,88/ ECU 0,77/ ECU 0,66/ ECU 0,55/ ECU 0,44/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  5,60/hl  4,90/hl  4,20/hl  3,50/hl  2,80/hl
         ------ Ostatní:
2208 90 52    ------- Korn                    ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
2208 90 57    ------- Ostatní                  ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
2208 90 69    ----- Ostatní lihové nápoje            ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU     0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
         --- Převyšujícím 2 litry:
         ---- Destiláty (vyjma likéry)
2208 90 71    ----- Z ovoce                   ECU 0,88/ ECU 0,77/ ECU 0,66/ ECU 0,55/ ECU 0,44/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 90 74    ---- Ostatní                    ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
2208 90 78    ---- Ostatní lihové nápoje             ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         -- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým
          obsahem alkoholu menším než 80 % vol,
          v nádobách o obsahu:
2208 90 91    --- Nepřesahujícím 2 litry             ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
                                  + ECU   + ECU   + ECU   + ECU   + ECU
                                  6,16/hl  5,74/hl  5,32/hl  4,90/hl  4,48/hl
2208 90 99    --- Převyšujícím 2 litry              ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,83/ ECU 0,76/ ECU 0,69/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl

3302       Směsi vonných látek a směsí (včetně lihových
         roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek,
         užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní
         přípravky na bázi vonných látek, užívané
         k výrobě nápojů:
3302 10     - Druhy používané v potravinářském průmyslu
          nebo k výrobě nápojů:
         -- Druhy používané k výrobě nápojů:
         --- Přípravky obsahující všechny aromatické
           složky charakterizující daný nápoj:
3302 10 10    ---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu    16,72% MIN 15,58% MIN 14,44% MIN 13,30% MIN 12,16% MIN
           převyšující 0,5 % vol             ECU 0,96/ ECU 0,89/ ECU 0,82/ ECU 0,75/ ECU 0,68/
                                  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl  % vol/hl
         ---- Ostatní:
3302 10 21    ----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu,
            isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo
            obsahující méně než 1,5 % hmotnostních
            mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních
            sacharózy nebo isoglukózy, méně než
            5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu     3,90 %   3,60 %   3,30 %   3,10 %   2,80 %
3302 10 29    ----- Ostatní                   EAR    EAR    EAR    EAR    EAR
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
(1)       Snížené zemědělské komponenty (EAR) platí v rámci množstevních limitů uvedených v Tabulce 3 k této
         Příloze. Dovozy převyšující tato množství podléhají běžným zemědělským komponentům (EA) vymezeným
         ve Společném celním sazebníku Nařízení (EEC) č. 2658/87 z 23. července 1987, ve znění pozdějších
         předpisů. EA může podléhat maximálnímu clu, které (pokud je určeno) je stanoveno ve Společném celním
         sazebníku.
(2)       Údaje uvedené pod tímto podtitulkem podléhají podmínkám uvedeným v odpovídajících ustanoveních
         Společenství.
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

Tabulka 2: Kvantitativní  preferenční kvóta na zboží původem v
      České republice

------------------------------------------------------
CN kód      Roční kvóta    Clo v rámci kvóty
------------------------------------------------------
1516 20 10    314        0 %
------------------------------------------------------

Tabulka 3: Roční  kvóty, v jejichž rámci se uplatňují snížené
      zemědělské komponenty

-----------------------------
Rok       Roční kvóta
         (v ECU)
-----------------------------
1997       3 986 400
1998       4 348 800
1999       4 711 200
2000       5 073 600
2001 a dále   5 436 000
-----------------------------

Tabulka 4: Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených
      zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných
      při  dovozu  zboží,  uvedeného  v  tabulce 1, do
      Společenství

-----------------------------------------------------------------
             Od     Od     Od     Od
            1.7.1997  1.7.1998  1.7.1999  1.7.2000
Základní výrobek     do     do     do
            30.6.1998 30.6.1999 30.6.2000
-----------------------------------------------------------------
                   v ECU/100 kg
-----------------------------------------------------------------
Pšenice         8,524   7,900   7,277   6,653

Pšenice durum     13,231   12,263   11,295   10,326

Žito          8,306   7,698   7,090   6,483

Ječmen         2,373   2,199   2,026   1,852

Kukuřice        7,408   7,408   7,193   6,577

Rýže s dlouhými zrny
bez plev        23,706   21,972   20,237   18,502

Sušené odstředěné
mléko         26,730   25,740   24,750   23,760

Sušené plnotučné
mléko         33,423   30,978   28,532   26,086

Máslo         48,575   45,021   41,467   37,912

Bílý cukr       32,565   31,795   30,573   29,350
-----------------------------------------------------------------
   
Příloha II
Cla uplatňovaná na zboží původem ve Společenství při dovozu do České republiky

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
                                          Celní sazba v %
                                    --------------------------------------
CN kód                 Popis              1997   1998   1999   2000
                                                   a dále
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
  1                   2                3     4     5     6
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
0403       Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír
         a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní
         mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující
         přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené
         nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
0403 10     - Jogurt:
         -- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy
          nebo kakao:
         --- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě,
           s obsahem mléčných tuků:
0403 10 51    ---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních        10,0   10,0   10,0   10,0
0403 10 53    ---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím
           27 % hmotnostních                10,0   10,0   10,0   10,0
0403 10 59    ---- Převyšujícím 27 % hmotnostních          10,0   10,0   10,0   10,0
         --- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 91    ---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostních         15,0   15,0   15,0   15,0
0403 10 93    ---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím
           6 % hmotnostních                 15,0   15,0   15,0   15,0
0403 10 99    ---- Převyšujícím 6 % hmotnostních          10,0   10,0   10,0   10,0
0403 90     - Ostatní:
         -- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy
          nebo kakao:
         --- V prášku granulích nebo v jiné pevné formě,
           s obsahem mléčných tuků:
0403 90 71    ---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních        max(1)  max    max    max
0403 90 73    ---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím
           27 % hmotnostních                max    max    max    max
0403 90 79    ---- Převyšujícím 27 % hmotnostních          24,4   22,5   22,5   22,5
         --- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 91    ---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostních         16,5   12,0   12,0   12,0
0403 90 93    ---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím
           6 % hmotnostních                 17,3   13,0   13,0   13,0
    0403 90 99    ---- Převyšujícím 6 % hmotnostních          21,4   18,5   18,5   18,5

0405       Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka;
         pomazánky z mléčných tuků:
0405 20     - Pomazánky z mléčných tuků:
0405 20 10    -- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních,
          avšak převyšujícím 39 % hmotnostních        4,1    4,1    4,1    4,1
0405 20 30    -- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních,
          avšak převyšujícím 60 % hmotnostních        4,1    4,1    4,1    4,1

1517       Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných
         nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí
         různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než
         jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce
         čísla 1516
1517 10     - Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10    -- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka,
          převyšujících 10 % hmotnostních, avšak
          nepřesahujících 15 % hmotnostních         20,0   20,0   20,0   20,0
1517 90     - Ostatní:
1517 90 10    -- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka,
          převyšujících 10 % hmotnostních, avšak
          nepřesahujících 15 % hmotnostních         20,0   20,0   20,0   20,0

1704       Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
1704 10     - Žvýkací guma, též obalená cukrem:
1704 10 11 až  -- S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy
1704 10 99     (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako
          sacharóza)                     7,5    7,5    7,5    7,5
1704 10 91 až  -- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy
1704 10 99     (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako
          sacharóza)                     7,5    7,5    7,5    7,5
1704 90     - Ostatní:
1704 90 10    -- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 %
          hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek   7,5    7,5    7,5    7,5
1704 90 30    -- Bílá čokoláda                    7,5    7,5    7,5    7,5
1704 90 51 až  -- Ostatní
1704 90 99                               9,4    7,5    7,5    7,5

1803       Kakaová hmota, též odtučněná              3,0    3,0    3,0    3,0

1804 00 00    Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej       0,8    0,8    0,8    0,8

1805 00 00    Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo
         jiná sladidla                     5,0    5,0    5,0    5,0

1806       Čokoláda a ostatní potravinové přípravky
         obsahující kakao
1806 10     - Kakaový prášek obsahující přidaný cukr
          nebo jiná sladidla                  8,3    6,0    6,0    6,0
1806 20     - Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích
          o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo
          v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí
          a podobně, v nádobách nebo v přímém balení
          s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:
1806 20 10    -- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více
          kakaového másla nebo obsahující 31 %
          hmotnostních nebo více kombinace kakaového
          másla a mléčného tuku               13,5   12,7   12,7   12,7
1806 20 30    -- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 %
          hmotnostních kombinace kakaového másla
          a mléčného tuku                   9,5    7,6    7,6    7,6
         -- Ostatní:
1806 20 50    --- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více
           kakaového másla                  8,3    6,0    6,0    6,0
1806 20 70    --- Čokoládová mléčná drobenka             8,9    6,9    6,9    6,9
1806 20 80    --- Čokoládové polevy                 9,4    7,5    7,5    7,5
1806 20 95    --- Ostatní                      9,4    7,5    7,5    7,5
1806 31 00    -- Plněné                       11,4   10,0   10,0   10,0
1806 32     -- Neplněné:                     11,6   10,0   10,0   10,0
1806 90     - Ostatní                       9,4    7,5    7,5    7,5

1901       Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky,
         krupice, škrobu nebo sladových výtažků,
         neobsahující kakao nebo obsahující méně než
         40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném
         základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
         potravinové přípravky čísel 0401 - 0404,
         neobsahující kakao nebo obsahující méně než
         5 % hmotnostních, měřeno na zcela odtučněném
         základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10     - Přípravky pro dětskou výživu v balení
          pro drobný prodej                  5,5    5,5    5,5    5,5
1901 20     - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží,
          jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905      5,5    5,5    5,5    5,5
1901 90     - Ostatní                       6,1    4,9    4,9    4,9

1902       Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem
         nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené,
         jako špagety, makarony, nudle, široké nudle,
         noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky),
         cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený
         - Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak
          nepřipravené:
1902 11 00    -- Obsahující vejce                  19,2   19,2   19,2   19,2
1902 19     -- Ostatní                      19,2   19,2   19,2   19,2
1902 20     - Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak
          připravené:
1902 20 91 až  -- Ostatní
1902 20 99                               10,0   10,0   10,0   10,0
1902 30     - Ostatní těstoviny:
1902 30 10    -- Sušené                       19,0   19,0   19,0   19,0
1902 30 90    -- Ostatní                      17,4   17,4   17,4   17,4
1902 40     - Kuskus                        5,5    3,7    1,9    0,0

1903       Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček,
         zrn, perel, prachu a v podobných tvarech        2,0    1,3    0,7    0,0

1904       Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením
         (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes);
         obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo
         ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě
         mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené,
         jinde neuvedené ani nezahrnuté
1904 10     - Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:
1904 10 10    -- Z kukuřice                     4,5    4,5    4,0    3,0
1904 10 30    -- Z rýže                       0,0    0,0    0,0    0,0
1904 10 90    -- Ostatní                       4,5    4,5    4,0    3,0
1904 20     - Připravené potraviny získané z nepražených
          obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných
          vloček a pražených obilných vloček nebo
          nabobtnalého obilí:
1904 20 10    -- Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných
          vloček                       4,5    4,3    4,1    4,0
         -- Ostatní
1904 20 91    --- Z kukuřice                     4,5    4,3    4,0    3,0
1904 20 95    --- Z rýže                       0,0    0,0    0,0    0,0
1904 20 99    --- Ostatní                      4,5    4,5    4,0    3,0
1904 90     - Ostatní:
1904 90 10    -- Rýže                        0,0    0,0    0,0    0,0
1904 90 90    -- Ostatní                       4,5    4,5    4,0    3,0

1905       Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též
         s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané
         pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto
         z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky
1905 10     - Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"           4,5    4,5    4,5    4,5
1905 20     - Perník:
1905 20 10    -- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy
           (včetně invertovaného cukru vyjádřeného
           jako sacharóza)                  5,0    5,0    5,0    5,0
1905 20 30    -- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než
          50 % hmotnostních sacharózy (včetně
          invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)   5,0    5,0    5,0    5,0
1905 20 90    -- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším
          sacharózy (včetně invertovaného cukru
          vyjádřeného jako sacharóza)             6,4    6,4    5,9    5,0
1905 30     - Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
         -- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo
          jinými přípravky obsahující kakao:
1905 30 11    --- V balení pro okamžitou spotřebu o netto
           obsahu     nepřesahujícím 85 g             6,3    5,0    5,0    5,0
1905 30 19    --- Ostatní                      6,3    5,0    5,0    5,0
         -- Ostatní:
         --- Sladké sušenky:
1905 30 30    ---- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více
           mléčného tuku                   7,8    7,0    7,0    7,0
         ---- Ostatní:
1905 30 51    ----- Dvojité (slepované) sušenky plněné        7,8    7,0    7,0    7,0
1905 30 59    ----- Ostatní                     6,3    5,0    5,0    5,0
         --- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91    ---- Slané, též plněné                 5,0    5,0    5,0    5,0
1905 30 99    ---- Ostatní                      5,0    5,0    5,0    5,0
1905 40     - Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky   5,0    5,0    5,0    5,0
1905 90     - Ostatní                       5,0    5,0    5,0    5,0

2101       Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy,
         čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků
         nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená
         čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky,
         esence (tresti) a koncentráty z nich
         - Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky
          se základem z těchto výtažků, esencí nebo
          koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12     -- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo
          koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12 98    --- Ostatní                      1,9    1,9    1,9    1,9
2101 20     - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje
          nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
          esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi
          čaje nebo maté                    1,9    1,9    1,9    1,9
2101 30     - Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy
          a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich   10,0    8,0    8,0    8,0

2102       Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní
         jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích
         látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:
2102 10     - Aktivní droždí:
2102 10 10    -- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové
          kultury)                      8,5    8,0    8,0    8,0
2102 10 31 až  -- Chlebové kvasnice
2102 10 39                               7,0    7,0    7,0    6,8
2102 10 90    -- Ostatní                       7,0    7,0    7,0    6,8
2102 20     - Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné
          mikroorganismy:
         -- Neaktivní droždí:
2102 20 11    --- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech,
           nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto
           hmotnosti nepřesahující 1 kg            7,0    7,0    7,0    6,8
2102 30 00    - Hotové prášky do pečiva               4,5    4,5    4,5    4,5

2103       Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi
         a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka
         a připravená hořčice
2103 10     - Sojová omáčka                    0,0    0,0    0,0    0,0
2103 20     - Kečup a jiné omáčky z rajčat             6,3    5,0    5,0    5,0
2103 30     - Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90    -- Připravená hořčice                 4,5    4,5    4,5    4,5
2103 90     - Ostatní:
2103 90 90    -- Ostatní                       5,0    5,0    5,0    5,0

2104       Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny;
         homogenizované směsi potravinářských přípravků
2104 10     - Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny   4,0    4,0    4,0    4,0
2104 20     - Homogenizované směsi potravinových přípravků     4,5    4,5    4,5    4,5

2105       Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též
         s obsahem kakaa                    15,0   15,0   15,0   15,0

2106       Potravinové přípravky, jinde neuvedené
         ani nezahrnuté
2106 10     - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné
          texturované látky:                  4,4    4,4    4,4    4,0
2106 90     - Ostatní:
2106 90 10    -- Sýrové fondues                   4,1    4,1    4,1    4,1
2106 90 20    -- Složené alkoholické přípravky, jiné než
          založené na vonných látkách, používané
          k výrobě nápojů                  12,5   12,5   12,5   12,5
         -- Ostatní:
2106 90 92    --- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu,
           glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než
           1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než
           5 % hmot. sacharózy nebo isoglukózy, méně než
           5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu        4,1    4,1    4,1    4,1
2106 90 98    --- Ostatní                      4,1    4,1    4,1    4,1

2202       Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem
         cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
         a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo
         zeleninové šťávy čísla 2009
2202 10     - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou
          cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná    15,0   15,0   15,0   15,0
2202 90     - Ostatní:
2202 90 10    -- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404
          ani tuky získané z výrobků těchto čísel       5,5    5,5    5,5    5,5
         -- Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných
          z výrobků čísel 0401 až 0404:
2202 90 91    --- Nižším než 0,2 %                  6,2    6,2    6,2    6,2
2202 90 95    --- 0,2 % nebo vyšším, avšak nižším než 2 %      max    max    max    max
2202 90 99    --- 2 % nebo vyšším                  max    max    max    max

2203       Pivo ze sladu                     14,0   14,0   14,0   14,0

2205       Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů,
         připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných
         aromatických látek                  10,0   10,0   10,0   10,0

2208       Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem
         alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry
         a jiné lihové nápoje
2208 20     - Destiláty z vinných matolin nebo hroznů       12,5   12,5   12,5   12,5
2208 30     - Whisky                        5,0    5,0    5,0    5,0
2208 40     - Rum a tafia                     7,5    7,5    7,5    7,5
2208 50     - Džin a jalovcová                   7,5    7,5    7,5    7,5
2208 60     - Vodka:
         -- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím
          45,4 % vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 11    --- Nepřesahujícím 2 litry              15(2)   15(2)   15(2)   15(2)
2208 60 19    --- Převyšujícím 2 litry               15(2)   15(2)   15(2)   15(2)
         -- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím
          45,4 % vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 91    --- Nepřesahujícím 2 litry              25,0   25,0   25,0   25,0
2208 60 90    --- Převyšujícím 2 litry               25,0   25,0   25,0   25,0
2208 70     - Likéry a cordialy:
2208 70 10    -- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry     15,0   15,0   15,0   15,0
2208 70 90    -- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry      25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90     - Ostatní:
         -- Arak v nádobách o obsahu:
2208 90 11    --- Nepřesahujícím 2 litry              15,0   15,0   15,0   15,0
2208 90 19    --- Převyšujícím 2 litry               15,0   15,0   15,0   15,0
         -- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice
          (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33    --- Nepřesahujícím 2 litry              15,0   15,0   15,0   15,0
2209 90 38    --- Převyšujícím 2 litry               25,0   25,0   25,0   25,0
         -- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje
          v nádobách o obsahu:
         --- Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41    ---- Ouzo                       25,0   25,0   25,0   25,0
         ---- Ostatní:
         ----- Destiláty (vyjma likéry):
         ------ Z ovoce:
2208 90 45    ------- Kalvados                   25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90 48    ------- Ostatní                    25,0   25,0   25,0   25,0
         ------ Ostatní:
2208 90 52    ------- Korn                     25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90 57    ------- Ostatní                    25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90 69    ----- Ostatní lihové nápoje              15, 0   15,0   15,0   15,0
         --- Převyšujícím 2 litry:
             ---- Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71    ----- Z ovoce                     25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90 74    ---- Ostatní                     25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90 78    ---- Ostatní lihové nápoje              25,0   25,0   25,0   25,0
         -- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem
          alkoholu menším než 80 % vol, v nádobách
          o obsahu:
2208 90 91    --- Nepřesahujícím 2 litry              25,0   25,0   25,0   25,0
2208 90 99    --- Převyšujícím 2 litry               25,0   25,0   25,0   25,0

3302       Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových
         roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek,
         užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní
         přípravky na bázi vonných látek, užívané
         k výrobě nápojů
3302 10     - Druhy používané v potravinářském průmyslu
          nebo k výrobě nápojů:
         -- Druhy používané k výrobě nápojů:
         --- Přípravky obsahující všechny aromatické
           složky charakterizující daný nápoj:
3302 10 10    ---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu
           převyšující 0,5 % vol              12,5   12,5   12,5   12,5
         --- Ostatní:
3302 10 21    ---- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu,
           isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo
           obsahující méně než 1,5 % hmotnostních
           mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních
           sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 %
           hmotnostních glukózy nebo škrobu         4,1    4,1    4,1    4,1
3302 10 29    ---- Ostatní                      4,1    4,1    4,1    4,1
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
(1)       Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém
         trhu a českém trhu.

(2)       Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 220860911 a 22086019 v rámci
         roční kvóty 80 000 hl. Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 %.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Protokol č. 4
týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
OBSAH
HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 Definice
HLAVA II DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"
Článek 2 Všeobecné požadavky
Článek 3 Kumulace v Evropském společenství
Článek 4 Kumulace v České republice
Článek 5 Zcela získané výrobky
Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky
Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování
Článek 8 Určující jednotka
Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Článek 10 Soupravy (sady)
Článek 11 Neutrální prvky
HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY
Článek 12 Územní princip
Článek 13 Přímá doprava
Článek 14 Výstavy
HLAVA IV NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ
Článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla
HLAVA V DŮKAZ PŮVODU
Článek 16 Všeobecné požadavky
Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1
Článek 18 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně
Článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu
Článek 20a Účetní rozlišování
Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
Článek 22 Schválený vývozce
Článek 23 Platnost důkazu původu
Článek 24 Předkládání důkazu původu
Článek 25 Dovoz po částech
Článek 26 Osvobození od důkazu původu
Článek 27 Podpůrné dokumenty
Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů
Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby
Článek 30 Částky vyjádřené v euro
HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI
Článek 31 Vzájemná spolupráce
Článek 32 Ověřování důkazů původu
Článek 33 Řešení sporů
Článek 34 Sankce
Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady
HLAVA VII CEUTA A MELILLA
Článek 36 Uplatnění protokolu
Článek 37 Zvláštní podmínky
HLAVA VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 38 Změny protokolu
Seznam příloh
Příloha I: Úvodní poznámky k příloze II
Příloha II: Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu
Příloha III: Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1
Příloha IV: Text prohlášení na faktuře
Příloha V: Seznam výrobků původních v Turecku, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS
Společné deklarace
Společné prohlášení týkající se Andorrského knížectví
Společné prohlášení týkající se Sanmarinské republiky
Společná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému
  
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice
Pro účely tohoto protokolu:
(a) "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;
(b) "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;
(c) "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;
(d) "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;
(e) "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);
(f) "cena ze závodu" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Společenství nebo v České republice, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;
(g) "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo v České republice;
(h) "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene (g) mutatis mutandis;
(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo České republice;
(j) "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";
(k) "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;
(l) "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;
(m) "území" zahrnuje teritoriální vody.
  
HLAVA II
DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"
Článek 2
Všeobecné požadavky
1. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Společenství:
(a) výrobky zcela získané ve Společenství ve smyslu článku 5;
(b) výrobky získané ve Společenství obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 6;
(c) výrobky původní v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve smyslu Protokolu 4 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
2. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní v České republice:
(a) výrobky zcela získané v České republice ve smyslu článku 5;
(b) výrobky získané v České republice obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v České republice ve smyslu článku 6.
Článek 3
Kumulace ve Společenství
1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Společenství, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska),1) České republice, Estonsku, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice, Turecku2) nebo ve Společenství v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Společenstvím a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.
2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní ve Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.
3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.
4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.
Společenství sdělí České republice prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Evropská komise zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.
Článek 4
Kumulace v České republice
1. Bez dotčení ustanovení odstavce 2 článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska),1) České republice, Estonsku, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice, Turecku2) nebo ve Společenství v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.
2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.
3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.
4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.
Česká republika sdělí Společenství prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Evropská komise zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.
Článek 5
Zcela získané výrobky
1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Společenství nebo v České republice:
(a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna;
(b) rostlinné výrobky sklízené zde;
(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;
(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;
(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;
(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo České republiky, získané jejich plavidly;
(g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmenu (f);
(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;
(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;
(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo jejich teritoriální vody, za předpokladu, že mají výhradní práva je využívat;
(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).
2. Pojmy "jejich plavidla" a "jejich rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1, písmenech f) a g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:
(a) které jsou registrovány nebo zaznamenány v členském státu Společenství nebo České republice;
(b) které plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo České republiky;
(c) které jsou vlastněny nejméně z 50 procent státními příslušníky členských států Společenství nebo České republiky, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří těmto státům, veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států;
(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky; a
(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 procent státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky.
Článek 6
Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky
1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.
Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.
2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:
(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 procent ceny výrobku ze závodu;
(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.
Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.
3. Odstavce 1 a 2 se uplatní bez dotčení ustanovení článku 7.
Článek 7
Nedostatečné opracování nebo zpracování
1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:
(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;
(b) rozebírání a sestavování balíků;
(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;
(d) žehlení nebo mandlování textilií;
(e) prosté natírání, malování, leštění;
(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;
(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;
(h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;
(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;
(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);
(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;
(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;
(m) prosté mísení výrobků, též různých druhů;
(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;
(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);
(p) porážka zvířat.
2. Všechny operace provedené s danými výrobky buď ve Společenství nebo v České republice jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.
Článek 8
Určující jednotka
1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému. Z toho vyplývá, že:
(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;
(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.
2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.
Článek 9
Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.
Článek 10
Soupravy (sady)
Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 procent ceny soupravy (sady) ze závodu.
Článek 11
Neutrální prvky
Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:
(a) elektrická energie a palivo;
(b) zařízení a vybavení;
(c) stroje a nástroje;
(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.
  
HLAVA III
ÚZEMNÍ POŽADAVKY
Článek 12
Územní princip
1. Vyjma ustanovení písmene (c) odstavce 1 článku 2, článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Společenství nebo v České republice.
2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Společenství nebo z České republiky do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:
(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a
(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.
3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených ze Společenství nebo z České republiky a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Společenství nebo České republiky, za předpokladu, že:
(a) uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo České republice nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec operací uvedených v článku 7; a
(b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:
(i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a
(ii) celková hodnota přidaná mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 procent ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.
4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Společenství nebo České republiky. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.
5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Českou republiku, včetně hodnoty materiálů tam použitých.
6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v odstavci 2 článku 6.
7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.
8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Českou republiku, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.
Článek 13
Přímá doprava
1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Českou republikou nebo přes území zemí uvedených v článcích 3 a 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.
Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo České republiky.
2. Celním orgánům dovážející země je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:
(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo
(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:
(i) přesný popis výrobků;
(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a
(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo
(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.
Článek 14
Výstavy
1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4, a následně prodané a dovezené do Společenství nebo České republiky, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:
(a) vývozce zaslal tyto výrobky ze Společenství nebo z České republiky do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;
(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo v České republice;
(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a
(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.
2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející země obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.
3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.
  
HLAVA IV
NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ
Článek 15
Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla
1.
(a) Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhají ve Společenství nebo v České republice navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.
(b) Výrobky kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému původní ve Společenství dle článku 2.1. (c), pro něž je vydán nebo vystaven důkaz původu v souladu s ustanoveními hlavy V, nepodléhají ve Společenství navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.
2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Společenství nebo v České republice pro materiály použité k výrobě a pro výrobky, na které se vztahuje výše uvedený odstavec 1 (b), za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.
3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla (drawback) pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.
4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.
5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.
  
HLAVA V
DŮKAZ PŮVODU
Článek 16
Všeobecné požadavky
1. Výrobky původní ve Společenství mají při dovozu do České republiky a výrobky původní v České republice mají při dovozu do Společenství nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:
(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo
(b) v případech uvedených v článku 21 (1) prohlášení, dále uváděné jako "prohlášení na faktuře", vyhotovené vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit; text prohlášení na faktuře je obsažen v příloze IV.
2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.
Článek 17
Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1
1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.
2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je vypracována tato dohoda, v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.
3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející země, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.
4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány členského státu Společenství nebo České republiky, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.
5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.
6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.
7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.
Článek 18
Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně
1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:
(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo
(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.
2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.
3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.
4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:
ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"
DA "UDSTEDT EFTERFOLGENDE"
DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
EL "řecky"
EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
IT "RILASCIATO A POSTERIORI"
NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PT "EMITIDO A POSTERIORI"
FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
CZ "VYSTAVENO DODATEČNĚ".
5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.
Článek 19
Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.
2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:
ES "DUPLICADO"
DA "DUPLIKAT"
DE "DUPLIKAT"
EL "řecky"
EN "DUPLICATE"
FR "DUPLICATA"
IT "DUPLICATO"
NL "DUPLICAAT"
PT "SEGUNDA VIA"
FI "KAKSOISKAPPALE"
SV "DUPLIKAT"
CZ "DUPLIKÁT".
3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.
4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.
Článek 20
Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu
Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů ve Společenství nebo v České republice, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Společenství nebo České republiky. Nahrazující průvodní osvědčení vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.
Článek 20a
Účetní rozlišování
1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody "účetního rozlišování" pro vedení takových zásob.
2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za "původní", stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.
3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.
4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.
5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.
6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.
Článek 21
Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře
1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (1) (b) může vystavit:
(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22, nebo
(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.
2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.
3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející země předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.
4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.
5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.
6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.
Článek 22
Schválený vývozce
1. Celní orgány vyvážející země mohou oprávnit vývozce, dále jen "schválený vývozce", který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.
2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.
3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.
4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.
5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nadále nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.
Článek 23
Platnost důkazu původu
1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející zemi a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející země.
2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.
3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.
Článek 24
Předkládání důkazu původu
Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v té zemi. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.
Článek 25
Dovoz po částech
V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2 (a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do tříd XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.
Článek 26
Osvobození od důkazu původu
1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.
2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.
3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 EUR v případě malých zásilek a 1 200 EUR v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.
Článek 27
Podpůrné dokumenty
Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:
(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;
(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;
(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo v České republice, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;
(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.
Článek 28
Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů
1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).
2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).
3. Celní orgány vyvážející země, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).
4. Celní orgány dovážející země jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.
Článek 29
Nesrovnalosti a formální chyby
1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.
2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeného v tomto důkazu.
Článek 30
Částky vyjádřené v euro
1. Pro uplatnění ustanovení článku 21 (1) (b) a článku 26 (3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách členských států Společenství, České republiky a ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.
2. Zásilka může využít ustanovení článku 21 (1) (b) a článku 26 (3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.
3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října. Částky se sdělí Evropské komisi Evropských společenství do 15. října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise Evropských společenství oznámí odpovídající částky všem příslušným zemím.
4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 procent. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 procent. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.
5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.
  
HLAVA VI
UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI
Článek 31
Vzájemná spolupráce
1. Celní orgány členských států Společenství a České republiky si navzájem předají prostřednictvím Komise Evropských společenství vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.
2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Společenství a Česká republika vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.
Článek 32
Ověřování důkazů původu
1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.
2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející země průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející země, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.
3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející země. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.
4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející země pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.
5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.
6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.
Článek 33
Řešení sporů
1. Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Výboru přidružení.
2. Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země.
Článek 34
Sankce
Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.
Článek 35
Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady
1. Společenství a Česká republika učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.
2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Společenství nebo v České republice dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.
  
HLAVA VII
CEUTA A MELILLA
Článek 36
Uplatnění protokolu
1. Pojem "Společenství" použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.
2. Výrobky původní v České republice podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly stejnému zacházení jako výrobky pocházející z celního území Společenství podle Protokolu 2 Aktu o přístupu Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Česká republika poskytuje při dovozu výrobků zahrnutých v této dohodě a pocházejících z Ceuty a Melilly stejné zacházení jako výrobkům dováženým a původním ve Společenství.
3. Pro účely použití odstavce 2 týkajícího se výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly platí tento protokol mutatis mutandis s výjimkou zvláštních podmínek stanovených v článku 37.
Článek 37
Zvláštní podmínky
1. Za předpokladu přímého transportu v souladu s ustanoveními článku 13 se dále uvedené pokládá za:
(1) výrobky pocházející z Ceuty a Melilly:
(a) výrobky zcela získané v Ceutě a Melille;
(b) výrobky získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:
(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6; nebo že
(ii) tyto výrobky mají původ v České republice nebo ve Společenství za předpokladu, že opracování nebo zpracování, kterému byly podrobeny, jde nad rámec operací uvedených v článku 7.
(2) výrobky původní v České republice:
(a) výrobky zcela získané v České republice;
(b) výrobky získané v České republice, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:
(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6; nebo že
(ii) tyto výrobky mají původ v Ceutě a Melille nebo ve Společenství za předpokladu, že opracování nebo zpracování, kterému byly podrobeny, jde nad rámec operací uvedených v článku 7.
2. Ceuta a Melilla se pokládají za jedno území.
3. Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede do oddílu 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře "Česká republika" a "Ceuta a Melilla". V případě výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly se tato skutečnost uvede rovněž do oddílu 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře.
4. Za správnou aplikaci tohoto protokolu v Ceutě a Melille jsou odpovědné španělské celní orgány.
  
HLAVA VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 38
Změny protokolu
Rada přidružení může rozhodnout o změnách ustanovení tohoto protokolu.
 
PŘÍLOHA I
ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍLOZE II
Poznámka 1: Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.
Poznámka 2:
2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.
2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.
2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.
Poznámka 3:
3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Společenství nebo v České republice.
Například: Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny výrobku ze závodu.
Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lže pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.
3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.
3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ..."nebo výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů stejného čísla jako výrobek" znamená, že je možno použít materiály jakéhokoli čísla s výjimkou těch, jejichž popis je shodný s popisem výrobků uvedeného ve sloupci 2.
3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, zeje možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu. Například: Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.
3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).
Například: Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením, které je uvedené pod číslem 1904 výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin. Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.
Například: V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.
3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.
Poznámka 4:
4.1. Pojmem "přírodní vlákna" se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.
4.2. Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.
4.3. Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.
4.4. Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.
Poznámka 5:
5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).
5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
Základními textilními materiály se rozumí:
- hedvábí,
- vlna,
- hrubé zvířecí chlupy,
- jemné zvířecí chlupy,
- žíně,
- bavlna,
- papírenské materiály a papír,
- len,
- pravé konopí,
- juta a jiná textilní lýková vlákna,
- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agáve,
- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,
- syntetická chemická vlákna,
- umělá chemická vlákna,
- elektrovodivá vlákna
- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,
- syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,
- syntetická chemická střižová vlákna z poly(fenylensulfidu),
- syntetická chemická střižová vlákna z poly(vinylchloridu),
- jiná syntetická chemická střižová vlákna,
- viskózová umělá chemická střižová vlákna,
- jiná umělá chemická střižová vlákna,
- polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,
- polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,
- výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,
- ostatní výrobky čísla 5605.
Například: Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10 % hmotnosti příze.
Například: Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.
Například: Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.
Například: Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.
Například: 5.3. V případě výrobků obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou", je výše uvedená tolerance 20 % ve vztahu k této přízi.
5.4. V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií", je výše uvedená tolerance 30 % ve vztahu k této přízi.
Poznámka 6:
6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny výrobku ze závodu.
6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.
Například: Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.
6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.
Poznámka 7:
7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:
(a) vakuová destilace;
(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí
(c) krakování (štěpení);
(d) reforming (úprava);
(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
(g) polymerizace
(h) alkylace;
(i) izomerace.
7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem "specifické procesy" rozumí:
(a) vakuová destilace;
(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;
(c) krakování (štěpení);
(d) reforming (úprava);
(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;
(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;
(g) polymerizace;
(h) alkylace;
(ij) izomerace;
(k) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);
(l) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;
(m) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250st. C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;
(n) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300st. C destiluje méně než 30 % objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);
(o) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního korónového výboje;
(p) pouze ve vztahu k surovým produktům (jiným než vazelína, ozokerit, lignitový vosk nebo rašelinový vosk, parafínový vosk obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje) pouze čísla ex 2712, zbavené oleje frakční krystalizací.
7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry, nebo jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.
 
PŘÍLOHA II
Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu
Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
Číslo HS    Popis výrobku    Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů
                  nezbytné pro získání statutu původu
(1)      (2)
                      (3)             nebo    (4)

kapitola 01  Živá zvířata     Všechna zvířata kapitoly 1 musí
                  být zcela získána
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 02  Maso a poživatelné  Výroba, v níž všechny použité
        droby        materiály kapitoly 1 a 2 musí
                  být zcela získány
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 03  Ryby a korýši,    Výroba, v níž všechny použité
        měkkýši a ostatní  materiály kapitoly 3 musí být
        vodní bezobratlí   zcela získány
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 04 Mléko a mlékárenské Výroba, v níž všechny použité
        výrobky; ptačí    materiály kapitoly 4 musí být
        vejce; přírodní med; zcela získány
        jedlé výrobky
        živočišného původu,
        jinde neuvedené ani
        nezahrnuté; vyjma:

0403      Podmáslí, kyselé   Výroba, v níž:
        mléko a smetana,
        jogurt, kefír a   - všechny použité materiály
        ostatní kysané nebo kapitoly 4 musí být zcela
        acidofilní mléko a  získány;
        smetana, též
        zahuštěné nebo s   - jakékoli použité ovocné šťávy
        přídavkem cukru nebo (kromě ananasové, limettové
        jiných sladidel nebo nebo grapefruitové) čísla 2009
        ochucené nebo s   již musí být původní a
        přídavkem ovoce,
        ořechů nebo kakaa  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 05 Produkty živočišného Výroba, v níž všechny použité
        původu jinde     materiály kapitoly 5 musí být
        neuvedené ani    zcela získány
        nezahrnuté; vyjma:

ex 0502    Štětiny a chlupy z  Čištění, dezinfekce, třídění a
        domácích nebo z   rovnání štětin a chlupů
        divokých prasat
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 06  Dřeviny a jiné    Výroba, v níž:
        rostliny; hlízy,
        kořeny a podobné;  - všechny použité materiály
        řezané květiny a   kapitoly 6 musí být zcela
        dekorativní zeleň  získány a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 07  Zelenina,      Výroba, v níž všechny použité
        poživatelné     materiály kapitoly 7 musí být
        rostliny, kořeny a  zcela získány
        hlízy
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 08  Jedlé ovoce a    Výroba, v níž:
        ořechy; slupky
        citrusových plodů a - všechno použité ovoce a
        melounů       ořechy musí být zcela získány a

                  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 09 Káva, čaj, maté a  Výroba, v níž všechny použité
        koření;       materiály kapitoly 9 musí být
        vyjma:        zcela získány

0901      Káva, též pražená či Výroba z materiálů jakéhokoli
        dekofeinovaná;    čísla
        kávové slupky a
        pulpy; kávové
        náhražky s jakýmkoli
        obsahem kávy

0902      Čaj, též       Výroba z materiálů jakéhokoli
        aromatizovaný    čísla

ex 0910    Směsi koření     Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 10  Obiloviny      Výroba, v níž všechny použité
                  materiály kapitoly 10 musí být
                  zcela získány
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 11 Mlýnské výrobky;   Výroba, v níž všechny použité
        slad; škroby;    obiloviny, jedlá zelenina,
        inulin; pšeničný   kořeny a hlízy čísla 0714 nebo
        lepek; vyjma:    ovoce musí být zcela získány

ex 1106    Mouka, krupice a   Sušení a mletí luštěnin čísla
        prášek ze sušených, 0708
        vyluštěných luštěnin
        čísla 0713
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 12  Olejnatá semena a  Výroba, v níž všechny použité
        olejnaté plody;   materiály kapitoly 12 musí být
        různá semena a    zcela získány
        plody; průmyslové a
        léčivé rostliny;
        pícniny

1301      Šelak; přírodní   Výroba, v níž hodnota
        gumy, pryskyřice,  jakýchkoli použitých materiálů
        klejopryskyřice a  čísla 1301 nepřesahuje 50 %
        přírodní pryskyřičné ceny výrobku ze závodu
        oleje (například
        balzámy)

1302      Rostlinné šťávy a
        výtažky; pektinové
        látky, pektináty a
        pektany; agar-agar a
        ostatní slizy a
        zahušťovadla získané
        z rostlin, též
        upravené:
        - Slizy a      Výroba z neupravených slizů a
        zahušťovadla získané zahušťovadel
        z rostlin, upravené
        - Ostatní      Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 14  Rostlinné pletací  Výroba, v níž všechny použité
        materiály a jiné   materiály kapitoly 14 musí být
        produkty rostlinného zcela získány
        původu, jinde
        neuvedené ani
        nezahrnuté
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 15 Živočišné nebo    Výroba, v níž jsou všechny
        rostlinné tuky a   použité materiály zařazeny v
        oleje; výrobky    čísle jiném, než je číslo
        vzniklé jejich    výrobku
        štěpením; upravené
        jedlé tuky;
        živočišné nebo
        rostlinné vosky;
        vyjma:

1501      Vepřový tuk (včetně
        sádla) a drůbeží
        tuk, jiné než čísla
        0209 nebo 1503:
        - Tuky z kostí nebo Výroba z materiálů jakéhokoli
        odpadu        čísla, kromě materiálů čísel
                  0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí
                  čísla 0506
        - Ostatní      Výroba z vepřového masa nebo
                  jedlých vepřových drobů čísla
                  0203 nebo 0206 nebo z drůbežího
                  masa a jedlých drůbežích drobů
                  čísla 0207

1502      Lůj hovězí, ovčí
        nebo kozí, jiný než
        čísla 1503:
        - Tuky z kostí nebo Výroba z materiálů jakéhokoli
        odpadu        čísla, kromě materiálů čísel
                  0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo
                  kostí čísla 0506
        - Ostatní      Výroba, v níž všechny použité
                  materiály kapitoly 2 musí být
                  zcela získány

1504      Tuky, oleje a jejich
        frakce z ryb nebo z
        mořských savců, též
        rafinované, avšak
        chemicky neupravené:
        - Pevné frakce    Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla, včetně jiných materiálů
                  čísla 1504
        - Ostatní      Výroba, v níž všechny použité
                  materiály kapitoly 2 a 3 musí
                  být zcela získány

ex 1505    Rafinovaný lanolin  Výroba ze surového tuku z ovčí
                  vlny čísla 1505

1506      Ostatní živočišné
        tuky a oleje a
        jejich frakce, též
        rafinované, ale
        chemicky neupravené:
        - Pevné frakce    Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla, včetně jiných materiálů
                  čísla 1506
        - Ostatní      Výroba, v níž všechny použité
                  materiály kapitoly 2 musí být
                  zcela získány

1507 až 1515  Rostlinné oleje a
        jejich frakce:
        - Sójový,      Výroba, v níž jsou všechny
            podzemnicový,    použité materiály zařazeny v
        palmový, kokosový,  čísle jiném, než je číslo
        palmojádrový,    výrobku
        babassuový, tungový
        a ojticikový olej,
        myrtový vosk a
        japonský vosk,
        frakce jojobového
        oleje a oleje pro
        technické nebo
        průmyslové účely,
        jiné než pro výrobu
        potravin pro lidskou
        výživu
        - Pevné frakce,   Výroba z jiných materiálů čísel
        vyjma frakce     1507 až 1515
        jojobového oleje
        - Ostatní      Výroba, v níž všechny použité
                  rostlinné materiály musí být
                  zcela získány

1516      Tuky a oleje     Výroba, v níž:
        živočišné nebo
        rostlinné a jejich  - všechny použité materiály
        frakce, částečně   kapitoly 2 musí být zcela
        nebo úplně      získány a
        hydrogenované,
        interesterifikované, - všechny použité rostlinné
        reesterifikované   materiály musí být zcela
        nebo elaidinizované, získány.
        též rafinované, ale
        jinak neupravené   Avšak mohou být použity
                  materiály čísel 1507,1508, 1511
                  a 1513

1517      Margarin; přípravky Výroba, v níž:
        nebo směsi jedlých
        živočišných nebo   - všechny použité materiály
        rostlinných tuků   kapitoly 2 a 4 musí být zcela
        nebo olejů nebo   získány a
        frakcí různých tuků
        nebo olejů této   - všechny použité rostlinné
        kapitoly, jiné než  materiály musí být zcela
        jedlé tuky nebo   získány.
        oleje nebo jejich
        frakce čísla 1516  Avšak mohou být použity
                  materiály čísel 1507, 1508,
                  1511 a 1513
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 16  Přípravky z masa,  Výroba z živočichů kapitoly 1
        ryb nebo korýšů,   a/nebo
        měkkýšů nebo jiných
        vodních bezobratlých - všechny použité materiály
                  kapitoly 3 musí být zcela
                  získány
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 17 Cukr a cukrovinky;  Výroba, v níž jsou všechny
        vyjma:        použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 1701    Třtinový nebo řepný Výroba, v níž hodnota
        cukr a chemicky   jakýchkoli použitých materiálů
        čistá sacharóza, v  kapitoly 17 nepřesahuje 30 %
        pevném stavu,    ceny výrobku ze závodu
        ochucené nebo
        barvené
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
1702      Ostatní cukry,
        včetně chemicky
        čisté laktózy,
        maltózy, glukózy a
        fruktózy, v pevném
        stavu; cukerné
        sirupy (tekuté
        cukry) bez přísad
        aromatických
        přípravků nebo
        barviva; umělý med,
        též smíšený s
        přírodním medem;
        karamel:
        - Chemicky čistá   Výroba z materiálů jakéhokoli
        maltóza a fruktóza  čísla, včetně jiných materiálů
                  čísla 1702
        - Jiné cukry v pevné Výroba, v níž hodnota
        formě,        jakýchkoli použitých materiálů
        ochucené nebo    kapitoly 17 nepřesahuje 30 %
        barvené       ceny výrobku ze závodu
        - Ostatní      Výroba, v níž všechny použité
                  materiály již musí být původní

ex 1703    Melasy získané    Výroba, v níž hodnota
        extrahováním nebo  jakýchkoli použitých materiálů
        rafinací cukru,   kapitoly 17 nepřesahuje 30 %
        ochucené nebo    ceny výrobku ze závodu
        barvené

1704      Cukrovinky (včetně  Výroba, v níž:
        bílé čokolády)
        neobsahující kakao  -jsou všechny použité materiály
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku a

                  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 18  Kakao a kakaové   Výroba, v níž:
        přípravky
                  - jsou všechny použité
                  materiály zařazeny v čísle
                  jiném, než je číslo výrobku a

                  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu

1901      Sladový výtažek;
        potravinové
        přípravky z mouky,
        krupice, škrobu nebo
        sladových výtažků,
        neobsahující kakao
        nebo obsahující méně
        než 40 %
        hmotnostních kakaa
        ve zcela odtučněném
        základu, jinde
        neuvedené ani
        nezahrnuté;
        potravinové
        přípravky ze zboží
        čísel 0401 až 0404,
        neobsahující kakao
        nebo obsahující méně
        než 5 % hmotnostních
        kakaa ve zcela
        odtučněném základu,
        jinde neuvedené ani
        nezahrnuté:
        - Sladový výtažek  Výroba z obilovin kapitoly 10
        - Ostatní      Výroba, v níž:

                  - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku a

                  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu

1902      Těstoviny, též
        vařené nebo nadívané
        (masem nebo jinými
        nádivkami) nebo
        jinak upravené, jako
        špagety, makaróny,
        nudle, lasagne
        (široké nudle),
        noky, ravioli
        (masové nebo
        zeleninové
        taštičky),
        cannelloni (druh
        makarónů); kuskus,
        též připravený:
        - Obsahující nejvýše Výroba, v níž všechny použité
        20 % hmotnostních  obiloviny a výrobky z nich
        masa, drobů, ryb,  (vyjma tvrdou pšenici a výrobky
        korýšů nebo měkkýšů z ní) musí být zcela získány
        - Obsahující více  Výroba:
        než 20 %
        hmotnostních masa,  - v níž všechny použité
        drobů, ryb, korýšů  obiloviny a výrobky z nich
        nebo měkkýšů     (vyjma tvrdou pšenici a výrobky
                  z ní) musí být zcela získány a

                  - všechny použité materiály
                  kapitoly 2 a 3 musí být zcela
                  získány

1903      Tapioka a její    Výroba z materiálů jakéhokoli
        náhražky ze škrobu  čísla kromě bramborového škrobu
        ve tvaru vloček,   čísla 1108
        zrn, perel, prachu a
        v podobných tvarech

1904      Výrobky z obilí   Výroba:
        získané bobtnáním
        nebo pražením (např. - z materiálů nezařazených v
        pražené kukuřičné  čísle 1806,
        vločky - corn
        flakes); obiloviny  - v níž všechny použité
        (jiné než kukuřice) obiloviny a mouka (vyjma tvrdou
        v zrnech nebo ve   pšenici a kukuřici odrůdy Zea
        formě vloček nebo  Indurata a výrobky z nich) musí
        jinak zpracovaná   být zcela získány a
        zrna (kromě mouky a
        krupice), předvařené - v níž hodnota jakýchkoli
        nebo jinak      použitých materiálů kapitoly 17
        připravené, jinde  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
        neuvedené ani    ze závodu
        nezahrnuté

1905      Pekařské zboží,   Výroba z materiálů jakéhokoli
        jemné nebo trvanlivé čísla, kromě materiálů kapitoly
        pečivo, též s    11
        přídavkem kakaa;
        hostie, prázdné
        oplatky používané
        pro farmaceutické
        účely, oplatky,
        areliový (rýžový)
        papír a podobné
        výrobky
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 20 Přípravky ze     Výroba, v níž všechno použité
        zeleniny, ovoce,   ovoce, ořechy nebo zelenina
        ořechů nebo jiných  musí být zcela získány
        částí rostlin;
            vyjma:

ex 2001    Hlízy smldince    Výroba, v níž jsou všechny
        (jam), sladké    použité materiály zařazeny v
        brambory a podobné  čísle jiném, než je číslo
        jedlé části rostlin výrobku
        s obsahem škrobu 5 %
        hmotnostních nebo
        více, připravené
        nebo konzervované v
        octě nebo v kyselině
        octové

ex 2004 a ex  Brambory ve formě  Výroba, v níž jsou všechny
2005      mouky, šrotu nebo  použité materiály zařazeny v
        vloček, připravené  čísle jiném, než je číslo
        nebo konzervované  výrobku
        jinak než v octě
        nebo v kyselině
        octové

2006      Zelenina, ovoce,   Výroba, v níž hodnota
        ořechy, ovocné kůry jakýchkoli použitých materiálů
        a slupky a jiné   kapitoly 17 nepřesahuje 30 %
        části rostlin,    ceny výrobku ze závodu
        konzervované cukrem
        (máčením, glazováním
        nebo kandováním)

2007      Džemy, ovocná    Výroba, v níž:
        želé,marmelády
        ovocné pomazánky,  - jsou všechny použité
        ovocné a ořechové  materiály zařazeny v čísle
        protlaky (pyré) a  jiném, než je číslo výrobku a
        pasty připravené
        vařením, též s    - hodnota jakýchkoli použitých
        přídavkem cukru nebo materiálů kapitoly 17
        jiných sladidel   nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu

ex 2008    - Ořechy bez     Výroba, v níž hodnota všech
        přídavku cukru nebo použitých původních ořechů a
        přísady alkoholu   olejnatých semen čísel 0801,
                  0802 a 1202 až 1207 přesahuje
                  60 % ceny výrobku ze závodu
        - Arašídové máslo;  Výroba, v níž jsou všechny
        směsi založené na  použité materiály zařazeny v
        obilovinách; palmová čísle jiném, než je číslo
        jádra; kukuřice   výrobku
        - Ostatní, vyjma   Výroba, v níž:
        ovoce a ořechy
        vařené jinak než v  - jsou všechny použité
        páře nebo vodě, bez materiály zařazeny v čísle
        přídavku cukru,   jiném, než je číslo výrobku a
        zmrazené
                  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu

2009      Ovocné šťávy (včetně Výroba, v níž:
        vinného moštu) a
        zeleninové šťávy   - jsou všechny použité
        nezkvašené, bez   materiály zařazeny v čísle
        přísady alkoholu,  jiném, než je číslo výrobku a
        též s přídavkem
        cukru nebo jiných  - hodnota jakýchkoli použitých
        sladidel       materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 21 Různé potravinové  Výroba, v níž jsou všechny
        přípravky; vyjma:  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

2101      Výtažky, esence   Výroba, v níž:
        (tresti) a
        koncentráty z kávy, - jsou všechny použité
        čaje nebo maté a   materiály zařazeny v čísle
        přípravky na bázi  jiném, než je číslo výrobku a
        těchto výrobků nebo
        na bázi kávy, čaje  - veškerá použitá čekanka musí
        nebo mate; pražená  být zcela získána
        čekanka a jiné
        pražené kávové
        náhražky a výtažky,
        esence (tresti) a
        koncentráty z nich

2103      Přípravky pro omáčky
        a připravené omáčky;
        kořenité směsi a
        směsi přísad pro
        ochucení; hořčičná
        moučka a připravená
        hořčice:

        - Přípravky pro
        omáčky a připravené
        omáčky, kořenité
        směsi a směsi přísad
        pro ochucení

        - Hořčičná moučka a
        připravená hořčice
                  Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Lze však použít
                  hořčičnou moučku nebo krupici
                  nebo připravenou hořčici

                  Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla

ex 2104    Přípravky pro    Výroba z materiálů jakéhokoli
        polévky a bujóny a  čísla, kromě připravené nebo
        připravené polévky a konzervované zeleniny čísel
        bujóny        2002 až 2005

2106      Potravinové     Výroba, v níž:
        přípravky jinde
        neuvedené ani    - jsou všechny použité
        nezahrnuté      materiály zařazeny v čísle
                  jiném, než je číslo výrobku a

                  - hodnota jakýchkoli použitých
                  materiálů kapitoly 17
                  nepřesahuje 30 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 22 Nápoje, lihové    Výroba, v níž:
        tekutiny a ocet;
        vyjma:        - jsou všechny použité
                  materiály zařazeny v čísle
                  jiném, než je číslo výrobku a

                  - všechny použité hrozny a
                  jakékoli materiály vyrobené z
                  hroznů musí být zcela získány

2202      Voda, včetně     Výroba, v níž:
        minerálních vod a
        sodovek, s přídavkem - jsou všechny použité
        cukru nebo jiných  materiály zařazeny v čísle
        sladidel nebo    jiném, než je číslo výrobku,
        aromatizovaná a jiné
        nealkoholické nápoje - hodnota jakýchkoli použitých
        vyjma ovocné nebo  materiálů kapitoly 17
        zeleninové šťávy   nepřesahuje 30 % ceny výrobku
        čísla 2009      ze závodu;

                  - jakákoli použitá ovocná šťáva
                  (kromě ananasové, limettové a
                  grapefruitové) již musí být
                  původní

2207      Ethylalkohol     Výroba:
        nedenaturovaný s
        objemovým obsahem  - z materiálů nezařazených do
        alkoholu 80 % vol  čísel 2207 nebo 2208 a
        nebo více;
        ethylalkohol a    - v níž všechny použité hrozny
        ostatní destiláty  a jakékoli materiály vyrobené z
        denaturované, s   hroznů musí být zcela získány,
        jakýmkoliv obsahem  nebo za předpokladu, že všechny
        alkoholu       ostatní použité materiály jsou
                  již původní, lze použít arak do
                  výše 5 % objemových

2208      Ethylalkohol     Výroba:
        nedenaturovaný s
        objemovým obsahem  - z materiálů nezařazených do
        alkoholu menším než čísel 2207 nebo 2208 a
        80 % vol; destiláty,
        likéry a jiné lihové - v níž všechny použité hrozny
        nápoje        nebo jakékoli materiály
                  vyrobené z hroznů musí být
                  zcela získány, nebo za
                  předpokladu, že všechny ostatní
                  použité materiály jsou již
                  původní, lze použít arak do
                  výše 5 % objemových
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 23 Zbytky a odpady v  Výroba, v níž jsou všechny
        potravinářském    použité materiály zařazeny v
        průmyslu; připravené čísle jiném, než je číslo
        krmivo; vyjma    výrobku

ex 2301    Velrybí moučka;   Výroba, v níž všechny použité
        moučka, šrot a    materiály kapitoly 2 a 3 musí
        pelety z ryb nebo  být zcela získány
        korýšů, měkkýšů nebo
        jiných vodních
        bezobratlých,
        nezpůsobilé k
        lidskému požívání

ex 2303    Zbytky z výroby   Výroba, v níž veškerá použitá
        kukuřičného škrobu  kukuřice již musí být zcela
        (vyjma        získána
        koncentrovanou vodu
        z máčení) s obsahem
        proteinu, počítáno v
        sušině, převyšujícím
        40 % hmotnostních

ex 2306    Olivové pokrutiny a Výroba, v níž všechny použité
        jiné pevné zbytky po olivy musí být zcela získány
        extrakci olivového
        oleje, obsahující
        více než 3 %
        hmotnostní olivového
        oleje

2309      Přípravky používané Výroba, v níž:
        k výživě zvířat
                  - všechny použité obiloviny,
                  cukr nebo melasa,     maso nebo
                  mléko již musí být původní a

                  - všechny použité materiály
                  kapitoly 3 musí být zcela
                  získány
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 24 Tabák a vyrobené   Výroba, v níž všechny použité
        tabákové náhražky;  materiály kapitoly 24 musí být
        vyjma:        zcela získány

2402      Doutníky (též s   Výroba, v níž nejméně 70 %
        odříznutými konci), hmotnostních použitého
        doutníčky      nezpracovaného tabáku nebo
        (cigarillos) a    tabákového odpadu čísla 2401
        cigarety z tabáku  již musí být původní
        nebo tabákových
        náhražek

ex 2403    Tabák ke kouření   Výroba, v níž nejméně 70 %
                  hmotnostních použitého
                  nezpracovaného tabáku nebo
                  tabákového odpadu čísla 2401
                  již musí být původní
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 25 Sůl; síra; zeminy a Výroba, v níž jsou všechny
        kameny; sádra; vápno použité materiály zařazeny v
        a cement; vyjma:   čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 2504    Přírodní krystalický Obohacení o obsah uhlíku,
        grafit s obohaceným čištění a mletí surového
        obsahem uhlíku,   krystalického grafitu
        čištěný a mletý

ex 2515    Mramor, rozřezaný  Řezání mramoru (též
        pilou nebo jinak   rozřezaného), o tloušťce
        pouze do bloků nebo převyšující 25 cm, pilou nebo
        desek pravoúhlého  jinak
        (včetně čtvercového)
        tvaru o tloušťce
        nepřesahující 25 cm

ex 2516    Žula, porfyr, čedič, Řezání kamene (též
        pískovec a jiné   rozřezaného), o tloušťce
        kameny pro výtvarné převyšující 25 cm, pilou nebo
        nebo stavební účely jinak
        rozřezané pilou nebo
        jinak pouze do bloků
        nebo desek
        pravoúhlého (včetně
        čtvercového) tvaru o
        tloušťce
        nepřesahující 25 cm

ex 2518    Dolomit kalcinovaný Kalcinace nekalcinovaného
                  dolomitu

ex 2519    Drcený přírodní   Výroba, v níž jsou všechny
        uhličitan horečnatý použité materiály zařazeny v
        (magnézii) v     čísle jiném, než je číslo
        hermeticky      výrobku. Lze však použít
        uzavřených      přírodní uhličitan horečnatý
        kontejnerech a oxid (magnézii)
        horečnatý, též
        čistý, jiný než
        tavená nebo
        přepálená (slinutá)
        magnézie

ex 2520    Sádry speciálně   Výroba, v níž hodnota všech
        připravené pro zubní použitých materiálů nepřesahuje
        lékařství      50 % ceny výrobku ze závodu

ex 2524    Přírodní osinková  Výroba z azbestového
        (azbestová) vlákna  koncentrátu

ex 2525    Slídový prach    Mletí slídy nebo slídového
                  odpadu

ex 2530    Barevné hlinky,   Kalcinace nebo mletí barevných
        kalcinované nebo ve hlinek
        formě prášku
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 26  Rudy kovů, strusky a Výroba, v níž jsou všechny
        popely        použité materiály zařazeny
                  v čísle jiném, než je číslo
                  výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 27 Nerostná paliva,   Výroba, v níž jsou všechny
        minerální oleje a  použité materiály zařazeny
        produkty jejich   v čísle jiném, než je číslo
        destilace; živičné  výrobku
        látky; minerální
        vosky; vyjma:
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 2707    Oleje, ve kterých  Rafinace a/nebo jeden nebo více
        hmotnost       specifický(ch) proces(ů)1
        aromatických složek
        převažuje nad    nebo
        hmotností
        nearomatických    ostatní operace, ve kterých
        složek, přičemž se  jsou všechny použité materiály
        tyto oleje podobají zařazeny v čísle jiném, než je
        minerálním olejům  číslo výrobku. Lze však použít
        získaným destilací  materiály zařazené ve stejném
        vysokoteplotního   čísle, za předpokladu, že
        uhelného dehtu, u  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
        kterých více než 65 ceny výrobku ze závodu
        % objemu destiluje
        při teplotě do 250 st. C
        (včetně směsí
        lakového benzínu a
        surového benzenu), k
        použití jako
        energetická nebo
        topná paliva
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 2709    Surové oleje ze   Destruktivní destilace
        živičných nerostů  živičných nerostů

2710      Ropné oleje a oleje Rafinace a/nebo jeden nebo více
        ze živičných     specifický(ch) proces(ů)2
        nerostů, jiné než
        surové; přípravky  nebo
        jinde neuvedené ani
        nezahrnuté,     ostatní operace, ve kterých
        obsahující nejméně  jsou všechny použité materiály
        70 % hmotnostních  zařazeny v čísle jiném, než je
        nebo více ropných  číslo výrobku. Lze však použít
        olejů nebo olejů ze materiály zařazené ve stejném
        živičných nerostů,  čísle, za předpokladu, že
        jsou-li tyto oleje  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
        podstatnou složkou  ceny výrobku ze závodu
        těchto přípravků
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
2711      Zemní plyn a jiné  Rafinace a/nebo jeden nebo více
        plynné uhlovodíky  specifický(ch) proces(ů)2

                  nebo

                  ostatní operace, ve kterých
                  jsou všechny použité materiály
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku. Lze však použít
                  materiály zařazené ve stejném
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

2712      Vazelína, parafín,  Rafinace a/nebo jeden nebo více
        mikrokrystalický   specifický(ch) proces(ů)2
        parafín, parafínový
        gáč, ozokerit,    nebo
        montánní vosk,
        rašelinový vosk,   ostatní operace, ve kterých
        ostatní minerální  jsou všechny použité materiály
        vosky a podobné   zařazeny v čísle jiném, než je
        výrobky, získané   číslo výrobku. Lze však použít
        synteticky nebo   materiály zařazené ve stejném
        jiným způsobem, též čísle, za předpokladu, že
        barvené       jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

2713      Petrolejový koks,  Rafinace a/nebo jeden nebo více
        petrolejová živice a specifický(ch) proces(ů)1
        jiné zbytky ropných
        olejů nebo olejů ze nebo
        živičných nerostů
                  ostatní operace, ve kterých
                  jsou všechny použité materiály
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku. Lze však použit
                  materiály zařazené ve stejném
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

2714      Přírodní živice   Rafinace a/nebo jeden nebo více
        (bitumen) a přírodní specifický(ch) proces(ů)1
        asfalt; živičné a
        ropné břidlice a   nebo
        živičné písky;
        asfaltity a     ostatní operace, ve kterých
        asfaltové horniny  jsou všechny použité materiály
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku. Lze však použít
                  materiály zařazené ve stejném
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

2715      Živičné směsi na   Rafinace a/nebo jeden nebo více
        bázi přírodního   specifický(ch) proces(ů)1
        asfaltu nebo
        přírodní živice,   nebo
        petrolejové
        (naftové) živice,  ostatní operace, ve kterých
        zemního dehtu nebo  jsou všechny použité materiály
        smoly ze zemního   zařazeny v čísle jiném, než je
        dehtu (např.     číslo výrobku. Lze však použít
        asfaltový tmel,   materiály zařazené     ve stejném
        ředěné a podobné   čísle, za předpokladu, že
        výrobky)       jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 28 Anorganické chemické Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        výrobky; anorganické použité materiály zařazeny v   všech použitých
        nebo organické    čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
        sloučeniny drahých  výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
        kovů, kovů vzácných materiály zařazené ve stejném  závodu
        zemin,        čísle, za předpokladu, že
        radioaktivních prvků jejich hodnota nepřesahuje 20 %
        nebo izotopů; vyjma: ceny výrobku ze závodu

ex 2805    Smíšený kov     Výroba elektrolytickým nebo
        ("Mischmetall")   termickým postupem, ve které
                  hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 2811    Oxid sírový     Výroba z oxidu siřičitého    Výroba, v níž hodnota
                                   všech použitých
                                   materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

ex 2833    Síran hlinitý    Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu

ex 2840    Perboritan sodný   Výroba z pentahydrátu      Výroba, v níž hodnota
                  tetraboritanu sodného      všech použitých
                                   materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 29 Organické chemické  Výroba, v níž všechny použité  Výroba, v níž hodnota
        výrobky; vyjma:   materiály jsou zařazeny v čísle všech použitých
                  jiném, než je číslo výrobku.   materiálů
                  Lze však použít materiály    nepřesahuje 40 % ceny
                  zařazené ve stejném čísle, za  výrobku ze závodu
                  předpokladu, že jejich hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

ex 2901    Acyklické uhlovodíky Rafinace a/nebo jeden nebo více
        k použití jako    specifický(ch) proces(ů)1
        energetická nebo
        topná paliva     nebo

                  ostatní operace, ve kterých
                  jsou všechny použité materiály
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku. Lze však použít
                  materiály zařazené ve stejném
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

ex 2902    Cykloalkany a    Rafinace a/nebo jeden nebo více
        cykloalkeny (jiné  specifický(ch) proces(ů)1
        než azuleny),
        benzen, toluen,   nebo
        xyleny, k použití
        jako energetická   ostatní operace, ve kterých
        nebo topná paliva  jsou všechny použité materiály
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku. Lze však použít
                  materiály zařazené ve stejném
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

ex 2905    Kovové alkoholáty  Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        alkoholů tohoto   čísla, včetně jiných materiálů  všech použitých
        čísla a etanolu nebo čísla 2905. Lze však použít   materiálů nepřesahuje
        glycerolu      kovové alkoholáty tohoto čísla, 40 % ceny výrobku ze
                  za předpokladu, že jejich    závodu
                  celková hodnota nepřesahuje 20
                  % ceny výrobku ze závodu

2915      Nasycené acyklické  Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        monokarboxylové   čísla. Avšak hodnota všech    všech použitých
        kyseliny a jejich  použitých materiálů čísel 2915  materiálů nepřesahuje
        anhydridy,      a 2916 nesmí přesáhnout 20 %   40 % ceny výrobku ze
        halogenidy, peroxidy ceny výrobku ze závodu      závodu
        a peroxykyseliny;
        jejich halogen-,
        sulfo-, nitro- nebo
        nitrosoderiváty

ex 2932    - Vnitřní ethery a  Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        jejich halogen-,   čísla. Avšak hodnota všech    všech použitých
        sulfo-, nitro- nebo použitých materiálů čísla 2909  materiálů nepřesahuje
        nitrosoderiváty   nesmí přesáhnout 20 % ceny    40 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu        závodu

2933      - Cyklické acetaly a Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        vnitřní poloacetaly čísla Výroba z materiálů     všech použitých
        a jejich halogen-,  jakéhokoli čísla. Avšak hodnota materiálů nepřesahuje
        sulfo-, nitro- nebo všech použitých materiálů čísel 40 % ceny výrobku ze
        nitrosoderiváty   2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 závodu
        Heterocyklické    % ceny výrobku ze závodu
        sloučeniny pouze s
        dusíkatým(i)
        heteroatomem
        (heteroatomy)

2934      Nukleové kyseliny a Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        jejich soli;     čísla. Avšak hodnota všech    všech použitých
        chemicky definované použitých materiálů čísel 2932, materiálů nepřesahuje
        i nedefinované;   2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 40 % ceny výrobku ze
        ostatní       % ceny výrobku ze závodu     závodu
        heterocyklické
        sloučeniny

ex 2939    Koncentráty z makové Výroba, v níž hodnota všech
        slámy obsahující   použitých materiálů nepřesahuje
        nejméně 50 %     50 % ceny výrobku ze závodu
        hmotnosti alkaloidů

ex kapitola 30 Farmaceutické    Výroba, v níž všechny použité
        výrobky; vyjma:   materiály jsou zařazeny v čísle
                  jiném, než je číslo výrobku.
                  Lze však použít materiály
                  zařazené ve stejném čísle, za
                  předpokladu, že jejich hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

3002      Lidská krev; zvířecí
        krev připravená pro
        terapeutické,
        profylaktické nebo
        diagnostické účely;
        antisera a ostatní
        krevní složky a
        modifikované
        imunologické
        výrobky, též získané
        biotechnologickými
        procesy; očkovací
        látky, toxiny,
        kultury
        mikroorganismů
        (vyjma kvasnice) a
        podobné výrobky:
        - Výrobky      Výroba z materiálů jakéhokoli
        sestávající ze dvou čísla, včetně jiných materiálů
        nebo více složek,  čísla 3002. Lze také použít
        které byly smíchány materiály stejného popisu jako
        pro terapeutické   výrobek, za předpokladu, že
        nebo profylaktické  jejich celková hodnota
        použití, nebo    nepřesahuje 20 % ceny výrobku
        nesmíchané výrobky  ze závodu
        pro tato použití, v
        odměřených dávkách
        nebo v balení pro
        drobný prodej

        - Ostatní:
        - Lidská krev    Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla, včetně jiných materiálů
                  čísla 3002. Lze také použít
                  materiály stejného popisu jako
                  výrobek, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
        - Zvířecí krev    Výroba z materiálů jakéhokoli
        připravená pro    čísla, včetně jiných materiálů
        terapeutická nebo  čísla 3002. Lze také použít
        profylaktická    materiály stejného popisu jako
        použití       výrobek, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
        - Krevní složky jiné Výroba z materiálů jakéhokoli
        než antisera,    čísla, včetně jiných     materiálů
        hemoglobin a sérový čísla 3002. Lze také použít
        globulin       materiály stejného popisu jako
                  výrobek, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
        - Hemoglobin, krevní Výroba z materiálů jakéhokoli
        globulin a sérový  čísla, včetně jiných materiálů
        globulin       čísla 3002. Lze také použít
                  materiály stejného popisu jako
                  výrobek, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
        - Ostatní      Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla, včetně jiných materiálů
                  čísla 3002. Lze také použít
                  materiály stejného popisu jako
                  výrobek, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

3003 a 3004  Léky (vyjma zboží
        čísel 3002, 3005
        nebo 3006):
        - Získané z     Výroba, v níž jsou všechny
        amikacinu čísla 2941 použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Lze však použít
                  materiály čísla 3003 nebo 3004,
                  za předpokladu, že jejich
                  celková hodnota nepřesahuje 20
                  % ceny výrobku ze závodu
        Ostatní       Výroba, v níž:

                  - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku. Lze však
                  použít materiály čísla 3003
                  nebo 3004, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu;

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 3006    Farmaceutický odpad Původ výrobku zůstane zachován
        uvedený v poznámce 4 dle jeho původního zařazení
        (k) k této kapitole
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 31 Hnojiva; vyjma:   Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
                  použité materiály zařazeny v   všech použitých
                  čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
                  výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
                  materiály zařazené ve stejném  závodu
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 3105    Minerální nebo    Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        chemická hnojiva                   všech použitých
        obsahující dva nebo - všechny použité materiály   materiálů nepřesahuje
        tři z hnojivých   jsou zařazeny v čísle jiném,   40 % ceny výrobku ze
        prvků: dusík, fosfor než je číslo výrobku. Lze však  závodu
        a draslík; jiná   použít materiály zařazené ve
        hnojiva; výrobky   stejném čísle, za předpokladu,
        této kapitoly, v   že jejich celková hodnota
        tabletách nebo v   nepřesahuje 20 % ceny výrobku
        podobné úpravě nebo ze závodu;
        v balení
        nepřesahujícím    - hodnota všech použitých
        celkovou hmotnost 10 materiálů nepřesahuje 50 % ceny
        kg, vyjma: -     výrobku ze závodu
        dusičnan sodný -
        kyanamid vápenatý -
        síran draselný -
        síran hořečnato-
        draselný
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 32 Tříselné a barvířské Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        výtažky; taniny a  použité materiály zařazeny v   všech použitých
        jejich deriváty;   čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
        barviva, pigmenty a výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
        ostatní barvicí   materiály zařazené ve stejném  závodu
        látky; nátěrové   čísle, za předpokladu, že
        barvy a laky; tmely; jejich celková hodnota
        inkousty; vyjma:   nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

ex 3201    Taniny a jejich   Výroba z tříselných výtažků   Výroba, v níž hodnota
        soli, estery, ethery rostlinného původu        všech použitých
        a ostatní deriváty                  materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

3205      Barevné laky;    Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        přípravky založené  čísla, kromě čísel 3203,3204 a  všech použitých
        na barevných lacích 3205. Lze však použít materiály materiálů nepřesahuje
        specifikované    zařazené v čísle 3205, za    40 % ceny výrobku ze
        poznámkou 3 k této  předpokladu, že jejich celková  závodu
        kapitole3      hodnota nepřesahuje 20 % ceny
                  výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 33 Vonné silice a    Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        pryskyřice;     použité materiály zařazeny v   všech použitých
        voňavkářské,     čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
        kosmetické přípravky výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
        a přípravky pro   materiály zařazené ve stejném  závodu
        osobní hygienu;   čísle, za předpokladu, že
        vyjma:        jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

3301      Silice (s terpénem i Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        bez něho), včetně  čísla, včetně materiálů jiné   všech použitých
        pevných a      "skupiny"4 tohoto čísla. Lze   materiálů nepřesahuje
        absolutních;     však použít materiály stejné   40 % ceny výrobku ze
        pryskyřice;     skupiny, za předpokladu, že
        extrahované olejové jejich celková hodnota
        pryskyřice;     nepřesahuje 20 % ceny výrobku
        koncentráty silic v ze závodu
        tucích, v
        nevysychavých
        olejích, ve voscích
        nebo podobné,
        získané enfleuráží
        nebo macerací;
        terpenické vedlejší
        produkty vznikající
        při deterpenaci
        silic; aromatické
        vodné destiláty a
        vodné roztoky silic
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 34 Mýdlo, organické   Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        povrchově aktivní  použité materiály zařazeny v   všech použitých
        prostředky, prací a čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
        čisticí prostředky, výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
        mazací přípravky,  materiály zařazené ve stejném  závodu
        syntetické vosky,  čísle, za předpokladu, že
        připravené vosky,  jejich celková hodnota
        leštící a čisticí  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
        přípravky, svíčky a ze závodu
        podobné výrobky,
        modelovací pasty,
        "dentální vosky" a
        zubní přípravky na
        bázi sádry; vyjma:

ex 3403    Mazací přípravky   Rafinace a/nebo jeden nebo více
        obsahující ropné   specifický(ch) proces(ů)1
        oleje nebo oleje
        získané ze živičných nebo
        nerostů, za
        předpokladu, že tyto ostatní operace, ve kterých
        oleje nepřesahují 70 jsou všechny použité materiály
        % hmotnostních    zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku. Lze však použít
                  materiály zařazené ve stejném
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 50 %
                  ceny výrobku ze závodu

3404      Syntetické vosky a
        připravené vosky:
        - Na bázi parafínu, Výroba, v níž jsou všechny
        ropných     vosků, vosků použité materiály zařazeny v
        ze živičných     čísle jiném, než je číslo
        nerostů,       výrobku. Lze však použít
        parafinového gáče  materiály zařazené ve stejném
        nebo volného vosku - čísle, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 50 % ceny výrobku
                  ze závodu
        - Ostatní      Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
                  čísla, vyjma:          všech použitých
                                   materiálů nepřesahuje
                  - hydrogenované oleje, které   40 % ceny výrobku ze
                  mají charakter vosků čísla    závodu
                  1516,

                  - mastné kyseliny chemicky
                  nedefinované nebo technické
                  mastné alkoholy, které mají
                  charakter vosků čísla 3823 a

                  - materiály čísla 3404.

                  Tyto materiály však lze použít,
                  za předpokladu, že jejich
                  celková hodnota nepřesahuje 20
                  % ceny výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 35 Albuminoidní látky; Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        modifikované škroby; použité materiály zařazeny v   všech použitých
        klihy; enzymy;    čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
        vyjma:        výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
                  materiály zařazené ve stejném  závodu
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
        Dextriny a jiné
        modifikované škroby
        (například
        předželatinované
        nebo esterifikované
        škroby); klihy na
        bázi škrobů nebo
        dextrinů nebo jiných
        modifikovaných
        škrobů:
        - Škrobové ethery a Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
        estery        čísla, včetně jiných materiálů  všech použitých
                  čísla 3505            materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

3505      - Ostatní      Výroba z materiálů jakéhokoli  Výroba, v níž hodnota
                  čísla, kromě materiálů čísla   všech použitých
                  1108               materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

ex 3507    Připravené enzymy,  Výroba, v níž hodnota všech
        jinde neuvedené ani použitých materiálů nepřesahuje
        nezahrnuté      50 % ceny výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 36  Výbušniny;      Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        pyrotechnické    použité materiály zařazeny v   všech použitých
        výrobky; zápalky;  čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
        pyroforické slitiny; výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
        některé hořlavé   materiály zařazené ve stejném  závodu
        přípravky      čísle, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 37 Fotografické nebo  Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        kinematografické   použité materiály zařazeny v   všech použitých
        výrobky; vyjma:   čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
                  výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
                  materiály zařazené ve stejném  závodu
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

3701      Fotografické desky a
        ploché filmy,
        citlivé,
        neexponované, z
        jiného materiálu než
        z papíru, kartónu,
        lepenky nebo
        textilií; ploché
        okamžité kopírovací
        filmy, citlivé,
        neexponované, též v
        kazetách:
        - Okamžité      Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        kopírovací filmy pro použité materiály zařazeny v   všech použitých
        barevnou fotografii, čísle jiném, než 3701 nebo    materiálů nepřesahuje
        ve svitcích     3702. Lze však použít materiály 40 % ceny výrobku ze
                  zařazené v čísle 3702, za    závodu
                  předpokladu, že jejich celková
                  hodnota nepřesahuje 30 % ceny
                  výrobku ze závodu
        - Ostatní      Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
                  použité materiály zařazeny v   všech použitých
                  čísle jiném, než 3701 nebo    materiálů nepřesahuje
                  3702. Lze však použít materiály 40 % ceny výrobku ze
                  zařazené v číslech 3701 a 3702, závodu
                  za předpokladu, že jejich
                  celková hodnota nepřesahuje 20
                  % ceny výrobku ze závodu

3702      Fotografické filmy  Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        ve svitcích,     použité materiály zařazeny v   všech použitých
        citlivé,       čísle jiném, než 3701 nebo 3702 materiálů nepřesahuje
        neexponované, z                    40 % ceny výrobku ze
        jiného materiálu než                 závodu
        z papíru, kartónu,
        lepenky nebo
        textilií; okamžité
        kopírovací filmy ve
        svitcích, citlivé,
        neexponované
3704      Fotografické desky, Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        filmy, papír,    použité materiály zařazeny v   všech použitých
        kartón, lepenka a  čísle jiném, než 3701 až 3704  materiálů nepřesahuje
        textilie,                       40 % ceny výrobku ze
        exponované, ale                    závodu
        nevyvolané
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 38 Různé chemické    Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        výrobky; vyjma:   použité materiály zařazeny v   všech použitých
                  čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
                  výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
                  materiály zařazené ve stejném  závodu
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu

ex 3801    - Koloidní grafit v Výroba, v níž hodnota všech
        olejové suspenzi a  použitých materiálů nepřesahuje
        semikoloidní grafit; 50 % ceny výrobku ze závodu
        uhlíkaté pasty pro
        elektrody
        - Grafit ve formě  Výroba, v níž hodnota všech   Výroba, v níž hodnota
        pasty ve směsi    použitých materiálů čísla 3403  všech použitých
        s minerálním olejem, nepřesahuje 20 % ceny výrobku  materiálů nepřesahuje
        která obsahuje více ze závodu            40 % ceny výrobku ze
        než 30 % hmotnosti                  závodu
        grafitu

ex 3803    Rafinovaný talový  Rafinace surového talového    Výroba, v níž hodnota
        olej         oleje              všech použitých
                                   materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

ex 3805    Sulfátové      Čištění surových sulfátových   Výroba, v níž hodnota
        terpentýnové silice, terpentýnových silic destilací  všech použitých
        čištěné       nebo rafinací          materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                       závodu

ex 3806    Estery pryskyřic   Výroba z pryskyřičných kyselin  Výroba, v níž hodnota
                                   všech použitých
                                   materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

ex 3807    Dřevná smola (smola Destilace dřevného dehtu     Výroba, v níž hodnota
        z dřevného dehtu)                   všech použitých
                                   materiálů nepřesahuje
                                   40 % ceny výrobku ze
                                   závodu

3808      Insekticidy,     Výroba, v níž hodnota všech
        rodenticidy,     použitých materiálů nepřesahuje
        fungicidy,      50 % ceny výrobku ze závodu
        herbicidy, přípravky
        proti klíčení a
        regulátory růstu
        rostlin, dezinfekční
        prostředky a podobné
        výrobky, v úpravě
        nebo balení pro
        drobný prodej nebo
        jako přípravky nebo
        zboží (např. sirné
        pásy, knoty a svíčky
        a mucholapky)

3809      Přípravky k úpravě  Výroba, v níž hodnota všech
        povrchu, k      použitých materiálů nepřesahuje
        apretování,     50 % ceny výrobku ze závodu
        přípravky ke
        zrychlení barvení
        nebo ustálení barvy
        a jiné výrobky a
        přípravky (např.
        apretury a mořidla)
        užívané v textilním,
        papírenském,
        kožedělném a
        podobném průmyslu,
        jinde neuvedené ani
        nezahrnuté

3810      Přípravky k čištění Výroba, v níž hodnota všech
        kovových povrchů;  použitých materiálů nepřesahuje
        tavidla a jiné    50 % ceny výrobku ze závodu
        pomocné přípravky
        pro pájení na měkko,
        pájení na tvrdo nebo
        svařování; prášky a
        pasty k pájení nebo
        svařování
        sestávající z kovu
        nebo jiných
        materiálů; přípravky
        užívané k opláštění
        nebo pro výplň
        svářecích elektrod
        nebo tyčí

3811      Antidetonační
        přípravky (proti
        klepání motoru),
        oxidační inhibitory,
        pryskyřičné
        inhibitory,
        zlepšovače
        viskozity,
        antikorozní
        prostředky a jiné
        přísady do
        minerálních olejů
        (včetně benzinu)
        nebo do jiných
        tekutin užívaných
        pro stejné účely
        jako minerální
        oleje:
        - Připravené přísady Výroba, v níž hodnota všech
        do mazacích olejů  použitých materiálů čísla 3811
        obsahující ropné   nepřesahuje 50 % ceny výrobku
        oleje nebo oleje   ze závodu
        získané ze živičných
        nerostů
        - Ostatní      Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu

3812      Syntetické      Výroba, v níž hodnota všech
        urychlovače     použitých materiálů nepřesahuje
        vulkanizace; směsné 50 % ceny výrobku ze závodu
        plastifikátory pro
        kaučuk nebo plasty,
        jinde neuvedené ani
        nezahrnuté;
        antioxidační
        přípravky a jiné
        směsné stabilizátory
        pro kaučuk nebo
        plasty

3813      Přípravky a náplně  Výroba, v níž hodnota všech
        pro hasicí      použitých materiálů nepřesahuje
        přístroje; naplněné 50 % ceny výrobku ze závodu
        hasicí granáty a
        bomby

3814      Složená organická  Výroba, v níž hodnota všech
        rozpouštědla a    použitých materiálů nepřesahuje
        ředidla, jinde    50 % ceny výrobku ze závodu
        neuvedená ani
        nezahrnutá;
        přípravky k
        odstraňování nátěrů
        a laků

3818      Chemické prvky    Výroba, v níž hodnota všech
        zušlechtěné     použitých materiálů nepřesahuje
        přísadami pro    50 % ceny výrobku ze závodu
        použití v
        elektronice, ve
        tvaru disků,
        destiček nebo v
        podobných tvarech;
        chemické sloučeniny
        dopované pro použití
        v elektronice

3819      Kapaliny pro     Výroba, v níž hodnota všech
        hydraulické brzdy a použitých materiálů nepřesahuje
        jiné připravené   50 % ceny výrobku ze závodu
        kapaliny pro
        hydraulické převody,
        neobsahující žádné
        nebo obsahující méně
        než 70 %
        hmotnostních ropných
        olejů nebo olejů
        získaných ze
        živičných nerostů

3820      Přípravky proti   Výroba, v níž hodnota všech
        zamrzání a upravené použitých materiálů nepřesahuje
        tekutiny k      50 % ceny výrobku ze závodu
        odmrazování

3822      Diagnostické nebo  Výroba, v níž hodnota všech
        laboratorní     použitých materiálů nepřesahuje
        reagencie na     50 % ceny výrobku ze závodu
        podložce, připravené
        diagnostické nebo
        laboratorní
        reagencie, též na
        podložce, jiné než
        čísla 3002 nebo
        3006; certifikované
        referenční
        materiály


3823      Technické
        monokarboxylové
        mastné kyseliny;
        kyselé oleje z
        rafinace; technické
        mastné alkoholy:
        - Technické     Výroba, v níž jsou všechny
        monokarboxylové   použité materiály zařazeny v
        mastné kyseliny;   čísle jiném, než je číslo
        kyselé oleje z    výrobku
        rafinace
        - Technické mastné  Výroba z materiálů jakéhokoli
        alkoholy       čísla včetně jiných materiálů
                  čísla 3823

3824      Připravená pojidla
        pro licí formy nebo
        jádra; chemické
        výrobky a přípravky
        chemického průmyslu
        nebo příbuzných
        průmyslových odvětví
        (včetně
        sestávajících ze
        směsí přírodních
        výrobků), jinde
        neuvedené ani
        nezahrnuté; odpadní
        produkty chemického
        průmyslu nebo
        příbuzných
        průmyslových
        odvětví, jinde
        neuvedené ani
        nezahrnuté:
        - Následující    Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        výrobky tohoto    použité materiály zařazeny v   všech použitých
        čísla:        čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
                  výrobku. Lze však použít     40 % ceny výrobku ze
                  materiály zařazené ve stejném  závodu
                  čísle, za předpokladu, že
                  jejich hodnota nepřesahuje 20 %
                  ceny výrobku ze závodu
        - Připravená pojiva
        pro licí formy nebo
        jádra na bázi
        přírodních
        pryskyřičných
        výrobků
        - Kyseliny
        naftenové, jejich ve
        vodě nerozpustné
        soli a jejich estery
        - Sorbitol jiný než
        čísla 2905
        - Ropné sulfonáty s
        výjimkou ropných
        sulfonátů
        alkalických kovů,
        amonia nebo
        etanolaminů;
        thiofenické
        sulfonované kyseliny
        z olejů získaných ze
        živičných nerostů a
        jejich soli
        - Iontoměniče
        - Getry (pohlcovače
        plynů) pro vakuové
        trubice
        - Alkalický oxid
        železa pro čištění
        plynu
        - Zředěná čpavková
        voda a upotřebený
        oxid, získané při
        čistění uhelného
        plynu
        - Sulfonaftenové
        kyseliny, jejich
        soli nerozpustné ve
        vodě a jejich estery
        - Přiboudlina a
        Dippelův olej
        - Směsi solí, které
        mají různé anionty
        - Kopírovací pasty
        na bázi želatiny,
        též na papírové nebo
        textilní podložce
        - Ostatní      Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu

3901 až 3915  Plasty v primárních
        formách, odpady,
        úlomky a odřezky
        z plastů; vyjma
        čísla ex 3907 a
        3912, pro která jsou
        pravidla stanovena
        níže:
            - Adiční       Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        homopolymery, ve                   všech použitých
        kterých jeden    - hodnota všech použitých    materiálů nepřesahuje
        monomer představuje materiálů nepřesahuje 50 % ceny 25 % ceny výrobku ze
        více než 99 %    výrobku ze závodu a       závodu
        hmotnostních
        celkového obsahu   - v rámci limitu uvedeného
        polymeru       výše, hodnota všech použitých
                  materiálů kapitoly 39
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu5
        - Ostatní      Výroba, v níž hodnota všech   Výroba, v níž hodnota
                  použitých materiálů kapitoly 39 všech použitých
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku  materiálů nepřesahuje
                  ze závodu5            25 % ceny výrobku ze
                                   závodu

ex 3907    - Kopolymer,     Výroba, v níž jsou všechny
        vyrobený z      použité materiály zařazeny v
        polykarbonátu a   čísle jiném, než je číslo
        kopolymeru      výrobku. Lze však použít
        akrylonitril-    materiály zařazené ve stejném
        butadien-styrenu   čísle, za předpokladu, že
        (ABS)        jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 50 % ceny výrobku
                  ze závodu5
        - Polyester     Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů kapitoly 39
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu a/nebo výroba z
                  polykarbonátu tetrabromo-
                  (bisfenolu A)

3912      Celulóza a její   Výroba, v níž hodnota všech
        chemické deriváty,  použitých materiálů stejného
        jinde neuvedené ani čísla jako výrobek, nepřesahuje
        nezahrnuté, v    20 % ceny výrobku ze závodu
        primárních formách

3916 až 3921  Polotovary a výrobky
        z plastů; vyjma
        čísla ex 3916, ex
        3917, ex 3920 a ex
        3921, pro která jsou
        pravidla stanovena
        níže:
        - Ploché výrobky,  Výroba, v níž hodnota všech   Výroba, v níž hodnota
        více než pouze    použitých materiálů kapitoly 39 všech použitých
        povrchově upravené  nepřesahuje 50 % ceny výrobku  materiálů nepřesahuje
        nebo rozřezané do  ze závodu            25 % ceny výrobku ze
        tvarů jiných než                   závodu
        pravoúhlých (včetně
        čtvercových);
        ostatní výrobky více
        než pouze povrchově
        upravené
        - Ostatní:
        - Výrobky adiční   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        homopolymerizace, ve                 všech použitých
        kterých jeden    - hodnota všech použitých    materiálů nepřesahuje
        monomer představuje materiálů nepřesahuje 50 % ceny 25 % ceny výrobku ze
        více než 99 %    výrobku ze závodu a       závodu
        hmotnostních
        celkového obsahu   - v rámci limitu uvedeného
        polymeru       výše, hodnota všech použitých
                  materiálů kapitoly 39
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku
                  ze závodu5
        - Ostatní      Výroba, v níž hodnota všech   Výroba, v níž hodnota
                  použitých materiálů kapitoly 39 všech použitých
                  nepřesahuje 20 % ceny výrobku  materiálů nepřesahuje
                  ze závodu5            25 % ceny výrobku ze
                                   závodu

ex 3916 a ex  Profily a trubky   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
3917                                 všech použitých
                  - hodnota všech použitých    materiálů nepřesahuje
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny 25 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a       závodu

                  - v rámci limitu uvedeného
                  výše, hodnota všech materiálů
                  zařazených ve stejném čísle
                  jako výrobek nepřesahuje 20 %
                  ceny výrobku ze závodu

ex 3920    - Ionomerní listy  Výroba z termoplastické     Výroba, v níž hodnota
        nebo fólie      parciální soli, která je     všech použitých
                  kopolymerem ethylenu a      materiálů nepřesahuje
                  metakrylové kyseliny částečně  25 % ceny výrobku ze
                  neutralizované kovovými ionty,  závodu
                  zejména zinku a sodíku
        - Listy z      Výroba, v níž hodnota všech
        regenerované     použitých materiálů stejného
        celulózy, polyamidů čísla jako výrobek, nepřesahuje
        nebo polyethylenu  20 % ceny výrobku ze závodu

ex 3921    Plastové fólie,   Výroba z vysoce transparentních Výroba, v níž hodnota
        pokovené       polyesterových fólií o tloušťce všech použitých
                  nepřesahující 23 mikronů6    materiálů nepřesahuje
                                   25 % ceny výrobku ze
                                   závodu


3922 až 3926  Výrobky z plastů   Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 40 Kaučuk a výrobky z  Výroba, v níž jsou všechny
        něj; vyjma:     použité
                  materiály zařazeny v čísle
                  jiném, než
                  je číslo výrobku

ex 4001    Vrstvené pláty nebo Vrstvení listů přírodního
        krepy pro boty    kaučuku

4005      Kaučukové plasty,  Výroba, v níž hodnota všech
        nevulkanizované, v  použitých materiálů, kromě
        primárních formách  přírodního kaučuku, nepřesahuje
        nebo v deskách,   50 % ceny výrobku ze závodu
        listech nebo pásech

4012      Protektorované nebo
        použité pneumatiky z
        kaučuku; komorové
        (plné) obruče nebo
        nízkotlaké pláště,
        běhouny pláště
        pneumatiky a
        ochranné vložky do
        ráfku pneumatiky, z
        kaučuku
        - Protektorované   Protektorování použitých
        pneumatiky, komorové pneumatik
        (plné) obruče nebo
        nízkotlaké pláště,
        pryžové
        - Ostatní      Výroba z materiálů jakéhokoli
                  čísla kromě materiálů čísel
                  4011 a 4012

ex 4017    Výrobky z tvrdé   Výroba z tvrdé pryže
        pryže
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 41 Surové kůže a kožky Výroba, v níž jsou všechny
        (jiné než kožešiny) použité materiály zařazeny v
        a usně; vyjma:    čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 4102    Surové ovčí nebo   Odstranění vlny z ovčích nebo
        jehněčí kůže bez   jehněčích kůží s vlnou
        vlny

4104 až 4106  Vyčiněné nebo    Činění předčiněné usně,
        poločiněné (crust)
        kůže a kožky,    nebo
        odchlupené, též
        štípané, avšak jinak výroba, v níž jsou všechny
        neupravené      použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

4107,4112 a  Usně dále upravené  Výroba z materiálů jakéhokoli
4113      po vyčinění nebo   čísla, vyjma čísel 4104 až 4113
        poločinění (crust),
        včetně kůží
        zpracovaných na
        pergamen odchlupené,
        též štípané, jiné
        než kůže čísla 4114

ex 4114    Lakové usně a lakové Výroba z materiálů čísel 4104
        laminované usně;   až 4106,4107,4112 nebo 4113, za
        metalizované usně  předpokladu, že jejich celková
                  hodnota nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku za závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 42  Kožené výrobky;   Výroba, v níž jsou všechny
        sedlářské a     použité materiály zařazeny v
        řemenářské výrobky; čísle jiném, než je číslo
        cestovní potřeby,  výrobku
        kabelky a podobné
        schránky; výrobky ze
        střev
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
    ex kapitola 43 Kožešiny a umělé   Výroba, v níž jsou všechny
        kožešiny; výrobky z použité materiály zařazeny v
        nich; vyjma:     čísle jiném, než je číslo
                  výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 4302    Vyčiněné nebo
        upravené kožešiny,
        sešité:
        - Díly, kříže a   Bělení nebo barvení a stříhání
        podobné formy    a sešití jednotlivých
                  nesešitých vyčiněných nebo
                  upravených kožešin
        - Ostatní      Výroba z nesešitých vyčiněných
                  nebo upravených kožešin
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
4303      Oděvy, oděvní    Výroba z nesešitých vyčiněných
        doplňky a jiné    nebo upravených kožešin čísla
        výrobky z kožešin  4302
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 44 Dřevo a dřevěné   Výroba, v níž jsou všechny
        výrobky; dřevěné   použité materiály zařazeny v
        uhlí; vyjma:     čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 4403    Dřevo nahrubo    Výroba ze surového dřeva, též
        opracované      odkorněného nebo pouze částečně
                  ohrubovaného
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 4407    Dřevo rozřezané nebo Hoblování, broušení pískem nebo
        štípané podélně nebo spojování na koncích
        na kusy, loupané,
        hoblované, broušené
        pískem nebo na
        koncích spojované, o
        tloušťce přesahující
        6 mm

ex 4408    Listy na dýhování  Spojování, hoblování, broušení
        (včetně těch, které pískem nebo spojování na
        jsou získány     koncích
        krájením na plátky
        vrstveného dřeva),
        na překližky nebo na
        jiné podobné
        vrstvené dřevo a
        ostatní dřevo
        rozřezané podélně,
        krájené nebo
        loupané, též
        hoblované, broušené
        pískem, sesazované
        nebo na koncích
        spojované, o
        tloušťce
        nepřesahující 6 mm

ex 4409    Dřevo souvisle
        profilované
        podél jakékoli z
        jeho hran,
        konců nebo ploch,
        též
        hoblované, broušené
        pískem
        nebo na koncích
        spojované:
        - Broušené pískem  Broušení pískem nebo spojování
        nebo na koncích   na koncích
        spojované
        - Lišty a tvarované Lištování nebo tvarování
        lišty

ex 4410 až ex Lišty a tvarované  Lištování nebo tvarování
4413      lišty, včetně
        dekorativních lišt a
        ostatních
        tvarovaných prkének

ex 4415    Bedny, bedničky,   Výroba z prken neřezaných na
        klece, bubny a    míru
        podobné dřevěné
        obaly


ex 4416    Sudy, kádě, škopky a Výroba ze štípaných dužin,
        jiné bednářské    které mají nařezané pouze dva
        výrobky a jejich   základní povrchy
        části, ze dřeva

ex 4418    - Výrobky stavebního Výroba, v níž jsou všechny
        truhlářství a    použité materiály zařazeny v
        tesařství      čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Lze však použít
                  voštinové desky a šindele
        - Lišty a tvarované Lištování nebo tvarování
        lišty

ex 4421    Polotovary na    Výroba ze dřeva jakéhokoli
        zápalky; dřevěné   čísla,
        kolíčky (floky) do  vyjma protahované dřevo čísla
        obuvi        4409
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 45 Korek a korkové   Výroba, v níž jsou všechny
        výrobky; vyjma:   použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

4503      Výrobky z přírodního Výroba z korku čísla 4501
        korku
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 46  Výrobky ze slámy,  Výroba, v níž jsou všechny
        esparta nebo jiného použité materiály zařazeny v
        materiálu na úplety; čísle jiném, než je číslo
        košíkářské a     výrobku
        proutěné výrobky
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 47  Buničina ze dřeva  Výroba, v níž jsou všechny
        nebo z jiných    použité materiály zařazeny v
        celulózových     čísle jiném, než je číslo
        vláknovin; sběrový  výrobku
        papír, kartón nebo
        lepenka, též odpad a
        výmět
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 48 Papír, kartón a   Výroba, v níž jsou všechny
        lepenka;výrobky z  použité materiály zařazeny v
        papírenských     čísle jiném, než je číslo
        vláknin, papíru,   výrobku
        kartónu nebo
        lepenky; vyjma:
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex 4811    Papír, kartón a   Výroba z papírenských materiálů
        lepenka, pouze    kapitoly 47
        linkované nebo
        čtverečkované

4816      Karbonový papír,   Výroba z papírenských materiálů
        samokopírovací papír kapitoly 47
        a jiný kopírovací
        nebo přetiskový
        papír (jiný než
        čísla 4809),
        rozmnožovací blány a
        ofsetové matrice, z
        papíru, též v
        krabicích

4817      Obálky, dopisní   Výroba, v níž:
        karty, neilustrované
        dopisnice a     - všechny použité materiály
        korespondenční    jsou zařazeny v čísle jiném,
        lístky, z papíru,  než je číslo výrobku a
        kartónu nebo
        lepenky; krabice,  - hodnota všech použitých
        sáčky, tašky a    materiálů nepřesahuje 50 % ceny
        kazety z papíru,   výrobku ze závodu
        kartónu nebo
        lepenky, obsahující
        sady dopisních
        potřeb

ex 4818    Toaletní papír    Výroba z papírenských materiálů
                  kapitoly 47

ex 4819    Kartony, krabice,  Výroba, v níž:
        pytle, sáčky a jiné
        obaly z papíru,   - všechny použité materiály
        kartónu, lepenky,  jsou zařazeny v čísle jiném než
        buničité vaty nebo  je číslo výrobku a
        pásů z buničinových.
        vláken
                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 4820    Složky dopisních   Výroba, v níž hodnota všech
        papírů        použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu

ex 4823    Jiný papír, kartón, Výroba z papírenských materiálů
        lepenka, buničitá  kapitoly 47
        vata a pásy z
        buničinových vláken,
        řezané do formátu
        nebo do tvaru
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 49 Tištěné knihy,    Výroba, v níž jsou všechny
        noviny, obrazy a   použité materiály zařazeny v
        jiné výrobky     čísle jiném, než je číslo
        polygrafického    výrobku
        průmyslu; rukopisy,
        strojopisy a plány;
        vyjma:

4909      Tištěné nebo     Výroba z materiálů z jakéhokoli
        ilustrované     čísla s výjimkou čísel 4909
        dopisnice nebo    nebo 4911
        pohlednice; tištěné
        karty s osobními
        pozdravy, zprávami
        nebo oznámeními, též
        ilustrované,
        případně též s
        obálkami nebo
        ozdobami

4910      Kalendáře všech
        druhů, tištěné,
        včetně kalendářů ve
        formě trhacích
        bloků:
        - Kalendáře     Výroba, v níž:
        "věčného" typu nebo
        s vyměnitelnými   - všechny použité materiály
        bloky, na základně  jsou zařazeny v čísle jiném,
        jiné než z papíru,  než je číslo výrobku a
        lepenky nebo kartónu
                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu
        - Ostatní      Výroba z materiálů z jakéhokoli
                  čísla s výjimkou čísel 4909
                  nebo 4911
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 50 Přírodní hedvábí;  Výroba, v níž jsou všechny
        vyjma:            použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 5003    Hedvábný odpad    Mykání nebo česání hedvábného
        (včetně zámotků   odpadu
        nezpůsobilých k
        smotávání, přízového
        odpadu a trhaného
        materiálu), mykaný
        nebo česaný

5004 až    Hedvábná příze a   Výroba z7:
ex 5006    příze spředená z
        hedvábného odpadu  - surového hedvábí, hedvábného
                  odpadu, mykaného nebo česaného
                  nebo jinak zpracovaného pro
                  spřádání,

                  - jiných přírodních vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5007      Tkaniny z hedvábí
        nebo
        z hedvábného odpadu:
        - Obsahující gumové Výroba z jednoduché příze7
        nitě
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  -papíru

                  nebo

                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 51 Vlna, jemné nebo   Výroba, v níž jsou všechny
        hrubé zvířecí    použité materiály zařazeny v
        chlupy; žíněné příze čísle jiném, než je číslo
        a žíněné tkaniny;  výrobku
        vyjma:

5106 až 5110  Vlněná příze z    Výroba z7:
        jemných nebo hrubých
        zvířecích chlupů   - surového hedvábí, hedvábného
        nebo z zim      odpadu, mykaného nebo česaného
                  nebo jinak zpracovaného pro
                  spřádání,

                  - přírodních vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5111 až 5113  Tkaniny z vlněné
        příze, z jemných
        nebo hrubých
        zvířecích chlupů
        nebo ze žíní:
        - Obsahující gumové Výroba z jednoduché příze7
        nitě
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papíru

                  nebo

                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 52 Bavlna; vyjma:    Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

5204 až 5207  Bavlněná příze a   Výroba z7:
        nitě
                  - surového hedvábí, hedvábného
                  odpadu, mykaného nebo česaného
                  nebo jinak zpracovaného pro
                  spřádání,

                  - přírodních vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5208 až 5212  Bavlněné tkaniny:
        - Obsahující gumové Výroba z jednoduché příze7
        nitě
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papíru

                  nebo

                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 53 Jiná rostlinná    Výroba, v níž jsou všechny
        textilní vlákna;   použité materiály zařazeny v
        papírová příze a   čísle jiném, než je číslo
        tkaniny z papírové  výrobku
        příze; vyjma:

5306 až 5308  Příze z jiných    Výroba z7:
        rostlinných
        textilních vláken;  - surového hedvábí, hedvábného
        papírová příze    odpadu, mykaného nebo česaného
                  nebo jinak zpracovaného pro
                  spřádání,

                  - přírodních vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5309 až 5311  Tkaniny z jiných
        rostlinných
        textilních vláken;
        tkaniny z papírové
        příze:
        - Obsahující gumové Výroba z jednoduché příze7
        nitě
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - jutové příze,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papíru

                  nebo

                  potisk,     spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívám a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu

5401 až 5406  Příze, monofil a   Výroba z7:
        nitě z chemického
        hedvábí       - surového hedvábí, hedvábného
                  odpadu, mykaného nebo česaného
                  nebo jinak zpracovaného pro
                  spřádání,

                  - přírodních vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5407 a 5408  Tkaniny z chemické
        příze:
        - Obsahující gumové Výroba z jednoduché příze7
        nitě
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papíru

                  nebo
                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu

5501 až 5507  Chemická střižová  Výroba z chemických materiálů
        vlákna        nebo textilní vlákniny

5508 až 5511  Příze a nitě z    Výroba z7:
        chemických
        střižových vláken  - surového hedvábí, hedvábného
                  odpadu, mykaného nebo česaného
                  nebo jinak zpracovaného pro
                  spřádání,

                  - přírodních vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5512 až 5516  Tkaniny z chemických
        střižových vláken:
        - Obsahující gumové Výroba z jednoduché příze7
        nitě
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papíru

                  nebo

                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 56 Vata, plsť a netkané Výroba z 7:
        textilie; speciální
        příze; motouzy,   - příze z kokosových vláken,
        šňůry, provazy a
        lana a výrobky z   - přírodních vláken,
        nich; vyjma:
                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5602      Plsť, též
        impregnovaná,
        povrstvená,
        povlečená nebo
        laminovaná:
        - Vpichovaná plsť  Výroba z7:

                  - přírodních vláken,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny.

                  Avšak lze použít:

                  - polypropylenové hedvábí čísla
                  5402,

                  - polypropylenová vlákna čísla
                  5503 nebo 5506, nebo

                  - polypropylenový kabel čísla
                  5501,

                  jejichž délková hmotnost je pro
                  každé hedvábí nebo vlákno menší
                  než 9 decitex, za předpokladu,
                  že jejich celková hodnota
                  nepřesahuje 40 % ceny výrobku
                  ze závodu
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - přírodních vláken,

                  - z chemických střižových
                  vláken vyrobených z kaseinu,
                  nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny

5604      Kaučukové a kordové
        nitě, pokryté
        textilem; textilní
        příze a pásky a
        podobné tvary čísel
        5404 nebo 5405,
        impregnované,
        povrstvené,
        povlečené nebo
        opláštěné kaučukem
        nebo plasty:
        - Kaučukové a    Výroba z kaučukových nebo
        kordové nitě pokryté kordových nití, nepokrytých
        textilním materiálem textilním materiálem
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - přírodních vláken nemykaných,
                  nečesaných nebo nezpracovaných
                  jinak pro spřádání,

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5605      Metalizovaná příze, Výroba z 7:
        též opředená, určená
        k použití jako    - přírodních vláken,
        textilní příze, nebo
        pásek nebo podobný  - chemických střižových vláken
        tvar čísel 5404 nebo nemykaných, nečesaných nebo
        5405, kombinované s nezpracovaných jinak pro
        kovem ve formě    spřádání,
        vlákna, pásku nebo
        prášku nebo pokryté - chemických materiálů nebo
        kovem        textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů

5606      Opředená nit, pásky Výroba z 7:
        a podobné tvary
        čísel 5404 nebo   - přírodních vláken,
        5405, opředené (jiné
        než čísla 5605 a   - chemických střižových vláken
        jiné než opředené  nemykaných, nečesaných nebo
        žíněné příze);    nezpracovaných jinak pro
        žinylková příze   spřádání,
        (včetně povločkované
        žinylkové příze);  - chemických materiálů nebo
        smyčková pletená nit textilní vlákniny, nebo

                  - papírenských materiálů
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapitola 57  Koberce a jiné
        textilní podlahové
        krytiny:
        - Z vpichované plsti Výroba z7:

                  - přírodních vláken

                  nebo

                  -     chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny

                  Avšak:

                  - polypropylenové hedvábí čísla
                  5402,

                  - polypropylenová vlákna čísla
                  5503 nebo 5506,

                  - polypropylenový kabel čísla
                  5501,

                  jejichž délková hmotnost je pro
                  každé hedvábí nebo vlákno menší
                  než 9 decitex, lze použít za
                  předpokladu, že jejich celková
                  hodnota nepřesahuje 40% ceny
                  výrobku ze závodu Jutová
                  tkanina může být použita jako
                  podložka
        -Z jiné plsti    Výroba z7:

                  - přírodních vláken nemykaných,
                  nečesaných nebo nezpracovaných
                  jinak pro spřádání,

                  nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
        - Z ostatních    Výroba z7:
        textilních materiálů
                  - příze z kokosových nebo
                  jutových vláken00,

                  - syntetické nebo umělé příze,

                  - přírodních vláken, nebo

                  - chemických střižových vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání

                  Jutová tkanina může být použita
                  jako podložka
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ex kapitola 58 Speciální tkaniny;
        všívané textilie;
        krajky; tapiserie;
        prýmkařské výrobky;
        výšivky; vyjma:
        - Kombinované s   Výroba z jednoduché příze7
        gumovou nití
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken,
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny

                  nebo

                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47.5% ceny výrobku
                  ze závodu

5805      Ručně tkané     Výroba, v níž jsou všechny
        tapiserie typu    použité materiály zařazeny v
        goblén, flanderský  čísle jiném, než je číslo
        goblén, Aubusson,  výrobku
        Beauvais a podobné a
        jehlou pracované
        tapiserie (např.
        stehem zvaným "petit
        point" nebo křížovým
        stehem), též zcela
        zhotovené

5810      Výšivky v metráži,  Výroba, v níž:
        pásech nebo jako
        motivy        - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

5901      Textilie povrstvené Výroba z příze
        lepidlem nebo
        škrobovými látkami,
        používané pro vnější
        obaly knih a pro
        podobné účely;
        kopírovací průsvitné
        plátno; připravené
        malířské plátno;
        ztužené plátno a
        podobné ztužené
        textilie používané
        jako kloboučnické
        podložky

5902      Pneumatikové kordové
        textilie z
        vysokopevnostních
        nití z nylonu nebo
        jiných polyamidů,
        polyesterů nebo
        viskózového hedvábí:
        - S obsahem     Výroba z příze
        textilních materiálů
        nepřesahujícím 90 %
        hmotnostních
        - Ostatní      Výroba z chemických materiálů
                  nebo textilní vlákniny

5903      Textilie       Výroba z příze
        impregnované,
        povrstvené,     nebo
        povlečené nebo
        laminované plasty,  potisk, spolu s nejméně dvěma
        jiné než textilie  přípravnými nebo dokončovacími
        čísla 5902      operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku
                  ze závodu

5904      Linoleum, též    Výroba z příze7
        přiříznuté do tvaru;
        podlahové krytiny
        sestávající z vrstvy
        nebo povlaku na
        textilním podkladu,
        též přiříznuté do
        tvaru

5905      Textilní tapety:
        - Impregnované,   Výroba z příze
        povrstvené,
        povlečené nebo
        laminované pryží,
        plasty nebo jinými
        materiály
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny

                  nebo

                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                  nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku
                  ze závodu

5906      Pogumované textilie,
        jiné než textilie
        čísla 5902:
        - Pletené nebo    Výroba z7:
        háčkované textilie
                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných nebo
                  nezpracovaných jinak pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
        - Jiné textilie   Výroba z chemických materiálů
        vyrobené ze
        syntetické příze,
        obsahující více než
        90 % hmotnostních
        textilních materiálů
        - Ostatní      Výroba z příze

5907      Textilie jiným    Výroba z příze
        způsobem
        impregnované,    nebo
        povrstvené nebo
        povlečené; malované potisk, spolu s nejméně dvěma
        plátno pro divadelní přípravnými nebo dokončovacími
        scénu, textilie pro operacemi (jako je praní,
        pozadí ve studiích  bělení, mercerování, tepelná
        nebo podobné     úprava, počesávání,
        textilie       kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie
                      nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku
                  ze závodu

5908      Textilní knoty
        tkané, splétané nebo
        pletené, pro lampy,
        vařiče, zapalovače,
        svíčky nebo podobné
        výrobky; žárové
        plynové punčošky a
        duté úplety pro
        výrobu žárových
        plynových punčošek,
        též impregnované:
        - Žárové plynové   Výroba z trubkovité pletené
        punčošky,      textilie pro žárové plynové
        impregnované     punčošky
        - Ostatní      Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

5909 až 5911  Textilní výrobky
        vhodné pro technické
        použití:
        - Leštící kotouče  Výroba z příze nebo z odpadní
        nebo kruhy jiné než textilie nebo hadrů čísla 6310
        z plsti čísla 5911
        - Tkaniny, používané Výroba z7:
        obvykle pro
        papírenské nebo jiné - příze z kokosových vláken,
        technické účely, též
        plstěné, též     - následujících materiálů:
        impregnované nebo
        potažené, trubkovité - polytetrafluorethylenová
        nebo nekonečné s   příze8,
        jednoduchou nebo
        násobnou osnovou   - násobná polyamidová příze,
        a/nebo útkem, nebo  povrstvená, impregnovaná nebo
        plošně tkané s    povlečená fenolickou
        násobnou osnovou   pryskyřicí,
        a/nebo útkem, čísla
        5911         - příze ze syntetických
                  textilních vláken z
                  aromatických polyamidů,
                  získaných polykondenzací m-
                  fenylenediaminu a kyseliny
                  isoftalové,
                  - polytetra-fluorethylenový
                  monofil8,

                  - příze ze syntetických
                  textilních vláken z poly-p-
                  fenylen tereftalamidu,

                  - příze ze skleněných vláken
                  povrstvená fenolovou pryskyřicí
                  a opředená akrylovou přízí8,

                  - kopolyesterový monofil z
                  polyesteru a pryskyřice
                  tereftalové kyseliny a 1,4
                  cyklohexandi- methanolu a
                  kyseliny isoftalové,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken,
                  nemykaných, nečesaných ani
                  jinak zpracovaných pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - příze z kokosových vláken,

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken,
                  nemykaných, nečesaných ani
                  jinak zpracovaných pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
kapitola 60  Pletené nebo     Výroba z7:
        háčkované textilie
                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken,
                  nemykaných, nečesaných ani
                  jinak zpracovaných pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
kapitola 61  Oděvy a oděvní
        doplňky, pletené
        nebo háčkované:
        - Získané sešitím  Výroba z příze7,9
        nebo jiným spojením
        dvou nebo více kusů
        pletené nebo
        háčkované textilie,
        které byly buď
        nastříhány do tvaru,
        nebo jejich tvar byl
        získán přímo
        - Ostatní      Výroba z7:

                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken,
                  nemykaných, nečesaných ani
                  jinak nezpracovaných pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 62 Oděvy a oděvní    Výroba z příze7,9
        doplňky, jiné než
        pletené nebo
        háčkované; vyjma:

ex 6202, ex  Dámské, dívčí a   Výroba z příze9
6204, ex 6206, kojenecké oblečení a
ex 6209 a ex  oděvní doplňky pro  nebo
6211      děti, vyšívané
                  výroba z nevyšívané textilie,
                  za předpokladu, že hodnota
                  použité nevyšívané textilie
                  nepřesahuje 40 % ceny výrobku
                  ze závodu9

ex 6210 a ex  Ohnivzdorné vybavení Výroba z příze9
6216      z textilií pokrytých
        fólií z       nebo
        hliníkovaného
        polyesteru      výroba z nepotažené textilie,
                  za předpokladu, že hodnota
                  použité nepotažené textilie
                  nepřesahuje 40 % ceny výrobku
                  ze závodu'

6213 a 6214  Kapesníky, přehozy,
        šátky, šály, manuly,
        závoje a podobné
        výrobky:
        - Vyšívané      Výroba z nebělené jednoduché
                  příze7,9

                  nebo

                  výroba z nevyšívané textilie,
                  za předpokladu, že hodnota
                  použité nevyšívané textilie
                  nepřesahuje 40 % ceny výrobku
                  ze závodu9
                  Výroba z nebělené jednoduché
                  příze7,9

                  nebo

                  zhotovení, po kterém následuje
                  potisk, spolu s nejméně dvěma
                  přípravnými nebo dokončovacími
                  operacemi (jako je praní,
                  bělení, mercerování, tepelná
                  úprava, počesávání,
                  kalandrování, úprava proti
                  srážlivosti, trvalá konečná
                  úprava, dekatování, impregnace,
                  zašívání a nopování), za
                  předpokladu, že hodnota použité
                  nepotisknuté textilie čísel
                  6213 a 6214 nepřesahuje 47,5 %
                  ceny výrobku ze závodu

6217      Jiné zcela zhotovené
        oděvní doplňky;
        části oděvů nebo
        oděvních doplňků,
        jiné než čísla 6212:
        - Vyšívané      Výroba z příze9

                  nebo

                  výroba z nevyšívané textilie,
                  za předpokladu, že hodnota
                  použité nevyšívané textilie
                  nepřesahuje 40 % ceny výrobku
                  ze závodu9
        - Ohnivzdorné    Výroba z příze9
        vybavení z textilií
        pokrytých fólií   nebo
        z hliníkovaného
        polyesteru      výroba z nepotažené textilie,
                  za předpokladu, že hodnota
                  použité nepotažené textilie
                  nepřesahuje 40 % ceny výrobku
                  ze závodu9
        - Mezipodšívka pro  Výroba, v níž:
        límce
        a manžety, nařezaná - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu
        - Ostatní      Výroba z příze9
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 63 Jiné zcela zhotovené Výroba, v níž jsou všechny
        textilní výrobky;  použité materiály zařazeny v
        soupravy; obnošené  čísle jiném, než je číslo
        oděvy a opotřebované výrobku
            textilní výrobky;
        hadry; vyjma:

6301 až 6304  Přikrývky, cestovní
        koberečky, ložní
        prádlo atd.; záclony
        atd.; jiné bytové
        textilie:
        - Plstěné, netkané  Výroba z7:

                  - přírodních vláken, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilii vlákniny
        - Ostatní:
        - Vyšívané      Výroba z nebělené jednoduché
                  příze9,10

                  nebo

                  výroba z nevyšívané textilie
                  (jiné než pletené nebo
                  háčkované), za předpokladu, že
                  hodnota použité nevyšívané
                  textilie nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu
        - Ostatní      Výroba z nebělené jednoduché
                  příze9,10

6305      Pytle a pytlíky k  Výroba z 7:
        balení zboží
                  - přírodních vláken,

                  - chemických střižových vláken
                  nemykaných, nečesaných ani
                  jinak zpracovaných pro
                  spřádání, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilii vlákniny

6306      Nepromokavé plachty,
        ochranné a stínící
        plachty; stany;
        lodní plachty pro
        čluny, pro prkna k
        plachtění na vodě
        nebo na souši;
        kempingové výrobky:
        - Z netkaných    Výroba z7,9
        textilií
                  - přírodních vláken, nebo

                  - chemických materiálů nebo
                  textilní vlákniny
        - Ostatní      Výroba z nebělené jednoduché
                  příze7,9

6307      Jiné zcela zhotovené Výroba, v níž hodnota všech
        výrobky, včetně   použitých materiálů nepřesahuje
        střihových šablon  40 % ceny výrobku ze závodu

6308      Soupravy sestávající Každá položka soupravy musí
        z tkanin a z přízí, splňovat pravidlo, které by pro
        též s doplňky, pro  ni platilo, kdyby nebyla
        výrobu koberečků,  zařazena do soupravy. Lze však
        tapiserií,      použít nepůvodní předměty, za
        vyšívaných stolních předpokladu, že jejich celková
        ubrusů nebo servitků hodnota nepřesahuje 15 % ceny
        nebo podobných    soupravy ze závodu
        textilních výrobků,
        v balení pro drobný
        prodej
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 64 Obuv, kamaše a    Výroba z materiálů jakéhokoli
        podobné výrobky;   čísla kromě sestav svršků
        části a součásti   připojených k vnitřním
        těchto výrobků;   podrážkám nebo jiným
        vyjma:        komponentům podrážky čísla 6406

6406      Části obuvi (včetně Výroba, v níž jsou všechny
        svršků, též     použité materiály zařazeny v
        spojených s     čísle jiném, než je číslo
        podešvemi, jinými  výrobku
        než vnějšími);
        vkládací stélky,
        pružné podpatěnky a
        podobné výrobky;
        kamaše, chrániče
        holeně a podobné
        výrobky a jejich
        součásti
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 65 Pokrývky hlavy a   Výroba, v níž jsou všechny
        jejich součásti;   použité materiály zařazeny v
        vyjma:        čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

6503      Klobouky a jiné   Výroba z příze nebo textilních
        pokrývky hlavy, z  vláken9
        plsti, zhotovené ze
        šišáků nebo
        šišákových kotoučů
        čísla 6501, též
        podšívané nebo
        zdobené

6505      Klobouky a jiné   Výroba z příze nebo textilních
        pokrývky hlavy,   vláken9
        pletené nebo
        háčkované nebo zcela
        zhotovené z krajek,
        plsti nebo z jiné
        textilní tkaniny v
        kusech (ne však v
        pásech), též
        podšívané a
        obroubené; síťky na
        vlasy z jakýchkoliv
        materiálů, též
        podšívané nebo
        zdobené
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 66 Deštníky,      Výroba, v níž jsou všechny
        slunečníky, hole,  použité materiály zařazeny v
        sedací hole, biče,  čísle jiném, než je číslo
        jezdecké bičíky a  výrobku
        jejich součásti;
        vyjma:

6601      Deštníky a      Výroba, v níž hodnota všech
        slunečníky (včetně  použitých materiálů nepřesahuje
        deštníků ve formě  50 % ceny výrobku ze závodu
        vycházkové hole,
        zahradních
        slunečníků a
        podobných výrobků)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
kapitola 67  Upravená péra a   Výroba, v níž jsou všechny
        prachové peří a   použité materiály zařazeny v
        výrobky z nich;   čísle jiném, než je číslo
        umělé květiny;    výrobku
        výrobky z lidských
        vlasů
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 68 Výrobky z kamene,  Výroba, v níž jsou všechny
        sádry, cementu,   použité materiály zařazeny v
        osinku (azbestu),  čísle jiném, než je číslo
        slídy nebo podobných výrobku
        materiálů; vyjma:

ex 6803    Výrobky z přírodní  Výroba z opracované břidlice
        nebo aglomerované
        břidlice

ex 6812    Výrobky z osinku   Výroba z materiálů jakéhokoli
        (azbestu) nebo směsi čísla
        na podkladě osinku
        nebo osinku a
        uhličitanu
        horečnatého

ex 6814    Výrobky ze slídy;  Výroba z opracované slídy
        včetně lisované nebo (včetně lisované nebo
        rekonstituované   rekonstituované slídy)
        slídy na podložce z
        papíru, kartónu,
        lepenky nebo jiných
        materiálů
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
kapitola 69  Keramické výrobky  Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 70 Sklo a skleněné   Výroba, v níž jsou všechny
        výrobky; vyjma:   použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 7003, ex  Sklo s nereflexní  Výroba z materiálů čísla 7001
7004 a ex 7005 vrstvou
7006      Sklo čísel 7003,   Výroba z nepotažených plochých
        7004 nebo 7005,   skleněných podložek čísla 7006
        ohýbané, s
        broušenými hranami, Výroba z materiálů čísla 7001
        ryté, vrtané,
        smaltované nebo
        jinak zpracované,
        avšak nezarámované
        nebo nespojované s
        jinými materiály:

        - Ploché skleněné
        podložky potažené
        tenkým dielektrickým
        filmem,
        polovodičového typu,
        v souladu se
        standardy SEMII11

        - Ostatní

7007      Bezpečnostní sklo  Výroba z materiálů čísla 7001
        tvrzené nebo
        vrstvené

7008      Izolační jednotky z Výroba z materiálů čísla 7001
        několika skleněných
        tabulí

7009      Skleněná zrcadla,  Výroba z materiálů čísla 7001
        též zarámovaná,
        včetně zpětných
        zrcátek

7010      Demižony, skleněné  Výroba, v níž jsou všechny
        lahve, baňky,    použité materiály zařazeny v
        konzervové sklenice čísle jiném, než je číslo
        a zavařovačky,    výrobku,
        kelímky, lékovky,
        trubičky na tablety, nebo
        ampulky a jiné
        skleněné obaly    broušení skleněných výrobků, za
        používané pro    předpokladu, že celková hodnota
        dopravu nebo k    nebroušených skleněných výrobků
        balení zboží;    nepřesahuje 50 % ceny výrobku
        skleněné zátky,   ze závodu
        víčka a jiné uzávěry
        ze skla

7013      Stolní a domácí   Výroba, v níž jsou všechny
        sklo, kuchyňské   použité materiály zařazeny v
        sklo, skleněné zboží čísle jiném, než je číslo
        toaletní,      výrobku,
        kancelářské, k
        výzdobě bytu a pro  nebo
        podobné účely (vyjma
        zboží čísel 7010   broušení skleněných výrobků, za
        nebo 7018)          předpokladu, že celková hodnota
                  nebroušených skleněných výrobků
                  nepřesahuje 50 % ceny výrobku
                  ze závodu

                  nebo

                  ruční dekorování (vyjma zdobení
                  sítotiskem) ručně foukaných
                  skleněných výrobků, za
                  předpokladu, že celková hodnota
                  ručně foukaných skleněných
                  výrobků nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 7019    Výrobky (jiné než  Výroba z:
        příze) ze skleněných
        vláken        - nebarvených pramenů, rovingů,
                  příze nebo sekaných pramenů,
                  nebo

                  - skleněné vlny
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 71 Pravé perly     Výroba, v níž jsou všechny
        (přírodní nebo uměle použité materiály zařazeny v
        pěstované),     čísle jiném, než je číslo
        drahokamy a     výrobku
        polodrahokamy, drahé
        kovy, kovy plátované
        drahými kovy a
        výrobky z nich;
        bižuterie; mince;
        vyjma:

ex 7101    Přírodní nebo uměle Výroba, v níž hodnota všech
        pěstované perly,   použitých materiálů nepřesahuje
        tříděné a dočasně  50 % ceny výrobku ze závodu
        navlečené na nit pro
        usnadnění jejich
        dopravy

ex 7102, ex  Opracované drahokamy Výroba z neopracovaných
7103 a ex 7104 a polodrahokamy   drahokamů nebo polodrahokamů
        (přírodní, umělé
        nebo
        rekonstituované)

7106, 7108 a  Drahé kovy:
7110
        - Netvářené     Výroba z materiálů nezařazených
                  v čísle 7106, 7108 a 7110

                  nebo

                  elektrolytická, tepelná nebo
                  chemická separace drahých kovů
                  čísel 7106, 7108 a 7110

                  nebo

                  slévání drahých kovů čísel
                  7106, 7108 nebo 7110 navzájem
                  nebo s obecnými kovy
        - Ve formě      Výroba z netvářených drahých
        polotovarů nebo   kovů
        prachu

ex 7107, ex  Kovy plátované    Výroba z netvářených kovů
7109 a ex 7111 drahými kovy, ve   plátovaných drahými kovy
        formě polotovarů

7116      Výrobky z pravých  Výroba, v níž hodnota všech
        perel (přírodních  použitých materiálů nepřesahuje
        nebo uměle      50 % ceny výrobku ze závodu
        pěstovaných),
        drahokamů nebo
        polodrahokamů
        (přírodních, umělých
        nebo
        rekonstituovaných)

7117      Bižuterie      Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

                  nebo

                  výroba z částí z obecných kovů,
                  neplátovaných nebo
                  nepovlečených drahými kovy, za
                  předpokladu, že hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 72 Železo a ocel;    Výroba, v níž jsou všechny
        vyjma:        použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

7207      Polotovary ze železa Výroba z materiálů čísel 7201,
        nebo nelegované   7202, 7203, 7204 nebo 7205
        oceli

7208 až 7216  Ploché válcované   Výroba z ingotů nebo jiných
        výrobky, tyče a   primárních forem čísla 7206
        pruty, úhelníky,
        tvarovky a profily
        ze železa nebo
        nelegované oceli

7217      Dráty ze železa nebo Výroba z polotovarů čísla 7207
        nelegované oceli

ex 7218, 7219 Polotovary, ploché  Výroba z ingotů nebo jiných
až 7222    válcované výrobky,  primárních forem čísla 7218
        tyče a pruty,
        úhelníky, tvarovky a
        profily z
        nerezavějící oceli

7223      Dráty z nerezavějící Výroba z polotovarů čísla 7218
        oceli

ex 7224, 7225 Polotovary, ploché  Výroba z ingotů nebo jiných
až 7228    válcované výrobky,  primárních forem čísel 7206,
        tyče a pruty     7218 nebo 7224
        válcované za tepla,
        v nepravidelně
        navinutých svitcích;
        úhelníky, tvarovky a
        profily z ostatní
        legované oceli; duté
        vrtné tyče a pruty
        na vrtáky z legované
        nebo nelegované
        oceli

7229      Dráty z ostatní   Výroba z polotovarů čísla 7224
        legované oceli
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 73 Výrobky ze železa  Výroba, v níž jsou všechny
        nebo oceli; vyjma:  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 7301    Štětovnice      Výroba z materiálů čísla 7206
7302      Materiál pro stavbu Výroba z materiálů čísla 7206
        železničních nebo
        tramvajových tratí,
        ze železa nebo
        oceli: kolejnice,
        přídržné kolejnice a
        ozubnice, hrotnice,
        srdcovky, výhybky,
        přestavné tyče
        výměny a ostatní
        přejezdová zařízení,
        pražce (příčné
        pražce), kolejnicové
        spojky, kolejnicové
        stoličky a klíny
        kolejnicových
        stoliček,
        podkladnice
        (podkladní desky),
        přídržky, podpěrné
        desky, kleštiny
        (táhla) a jiné dílce
        speciálně uzpůsobené
        pro kladení,
        spojování nebo
        upevňování kolejnic

7304, 7305 a  Trouby, trubky a   Výroba z materiálů čísel 7206,
7306      duté profily ze   7207, 7218 nebo 7224
        železa (jiného než
        litiny) nebo oceli

ex 7307    Příslušenství pro  Soustružení, vrtání,
        trouby a trubky z  vystružování, řezání závitů,
        nerezavějící oceli, odstraňování otřepů a
        (ISO X5CrNiMo 1712), otryskávání (pískování)
        sestávající z    kovaných polotovarů, za
        několika částí    předpokladu, že celková hodnota
                  kovaných polotovarů nepřesahuje
                  35 % ceny výrobku ze závodu

7308      Konstrukce (vyjma  Výroba, v níž jsou všechny
        montované stavby   použité materiály zařazeny v
        čísla 9406) a části čísle jiném, než je číslo
        konstrukcí (např.  výrobku. Avšak nelze použít
        mosty a části mostů, svařované úhelníky, tvarovky a
        stavidla, věže,   profily čísla 7301
        stožáry, sloupy,
        pilíře, střechy a
        střešní rámové
        konstrukce, dveře a
        okna a jejich rámy,
        dveřní prahy,
        okenice, sloupková
        zábradlí), ze železa
        nebo oceli; desky,
        tyče, pruty,
        úhelníky, tvarovky,
        profily, trubky a
        podobné výrobky pro
        použití v
        konstrukcích, ze
        železa nebo oceli

ex 7315    Protismykové řetězy Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů čísla 7315
                  nepřesahuje 50 % ceny výrobku
                  ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 74 Měď a výrobky z   Výroba, v níž:
        mědi; vyjma:
                  - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

7401      Měděný plech (měděný Výroba, v níž jsou všechny
        kamínek); cementová použité materiály zařazeny v
        měď (srážená měď)  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

7402      Nerafinovaná měď;  Výroba, v níž jsou všechny
        měděné anody pro   použité materiály zařazeny v
        elektrolytickou   čísle jiném, než je číslo
        rafinaci       výrobku

7403      Rafinovaná měď a   Výroba, v níž jsou všechny
        slitiny mědi,    použité materiály zařazeny v
        netvářené:      čísle jiném, než je číslo
                  výrobku
        - Rafinovaná měď
                      Výroba z netvářené rafinované
        - Slitiny mědi a   mědi nebo z měděného odpadu a
        rafinovaná měď    šrotu
        obsahující jiné
        prvky

7404      Měděný odpad a šrot Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

7405      Předslitiny mědi   Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 75 Nikl a výrobky z   Výroba, v níž: - všechny
        niklu; vyjma:    použité materiály jsou zařazeny
                  v čísle jiném, než je číslo
                  výrobku a - hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  50 % ceny výrobku ze závodu

7501 až 7503  Niklový lech     Výroba, v níž jsou všechny
        (niklový kamínek),  použité materiály zařazeny v
        slinuté výrobky   čísle jiném, než je číslo
        oxidu nikelnatého a výrobku
        jiné meziprodukty
        metalurgie niklu;
        surový
        (neopracovaný) nikl;
        niklový odpad a šrot
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 76 Hliník a výrobky z  Výroba, v níž:
        hliníku; vyjma:
                  - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

7601      Surový        Výroba, v níž:
        (nezpracovaný)
        hliník        - všechny použité materiály
                  jsou zařazeny v čísle jiném,
                  než je číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu nebo výroba
                  tepelným

                  nebo

                  elektrolytickým zpracováním z
                  nelegovaného hliníku nebo z
                  hliníkového odpadu a šrotu

7602      Hliníkový odpad a  Výroba, v níž jsou všechny
        šrot         použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku

ex 7616    Výrobky z hliníku  Výroba, v níž:
        jiné než gáza,
        tkaniny, mřížovina, - všechny použité materiály
        síťovina, pletivo,  jsou zařazeny v čísle jiném,
        ztužující tkaniny a než je číslo výrobku. Lze však
        podobné materiály  použít gázu, tkaniny,
        (včetně nekonečných mřížovími, síťovinu, pletivo,
        pásů) z hliníkového ztužující tkaniny a podobné
        drátu, a lehčený   materiály (včetně nekonečných
        hliník        pásů) z hliníkového drátu, nebo
                  lze použít lehčený hliník; a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
kapitola 77  Je určena pro eventuální budoucí potřebu Harmonizovaného systému
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 78 Olovo a výrobky z  Výroba, v níž:
        olova; vyjma:
                  - všechny použité materiály jsou
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

7801      Surové
        (neopracované)
        olovo:
        - Rafinované olovo Výroba z prutů ("bullion") nebo
                  ze surového olova
        - Ostatní      Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Avšak nelze použít odpad
                  a šrot čísla 7802

7802      Olověný odpad a   Výroba, v níž jsou všechny
        šrot        použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 79 Zinek a výrobky ze Výroba, v níž:
        zinku; vyjma:
                  - všechny použité materiály jsou
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

7901      Surový       Výroba, v níž jsou všechny
        (neopracovaný)   použité materiály zařazeny v
        zinek        čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Avšak nelze použít odpad
                  a šrot čísla 7902

7902      Zinkový odpad a   Výroba, v níž jsou všechny
        šrot        použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 80 Cín a výrobky z   Výroba, v níž:
        cínu; vyjma:
                  - všechny použité materiály jsou
                  zařazeny v čísle jiném, než je
                  číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 50 % ceny
                  výrobku ze závodu

8001      Surový       Výroba, v níž jsou všechny
        (neopracovaný) cín použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Avšak nelze použít odpad
                  a šrot čísla 8002

8002 a 8007  Cínový odpad a   Výroba, v níž jsou všechny
        šrot; ostatní    použité materiály zařazeny v
        výrobky z činu   čísle jiném, než je číslo výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
kapitola 81  Ostatní obecné
        kovy; cermety;
        výrobky z nich:
        - Ostatní obecné  Výroba, v níž hodnota všech
        kovy, tvářené;   použitých materiálů zařazených ve
        výrobky z nich   stejném čísle jako výrobek
                  nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze
        - Ostatní      závodu

                  Výroba, v níž jsou všechny
                  použité materiály zařazeny v
                  čísle jiném, než je číslo výrobku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 82 Nástroje, náčiní,  Výroba, v níž jsou všechny
        nožířské výrobky a použité materiály zařazeny v
        jídelní příbory, z čísle jiném, než je číslo výrobku
        obecných kovů;
        jejich části a
        součásti z obecných
        kovů; vyjma:

8206      Sady nástrojů    Výroba, v níž jsou všechny
        obsahující dva nebo použité materiály zařazeny v
        více nástrojů čísel číslech jiných než 8202 až 8205.
        8202 až 8205,    Sada však může obsahovat nástroje
        sestavené pro    čísel 8202 až 8205, za
        drobný prodej    předpokladu, že jejich celková
                  hodnota nepřesahuje 15 % ceny
                  sady ze závodu

8207      Vyměnitelné     Výroba, v níž:
        nástroje pro ruční
        nářadí, též     - všechny použité materiály jsou
        mechanicky     zařazeny v čísle jiném, než je
        poháněné, nebo pro číslo výrobku a
        obráběcí stroje
        (např. na lisování, - hodnota všech použitých
        ražení, děrování,  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        řezání vnějších a  výrobku ze závodu
        vnitřních závitů,
        vrtání, vyvrtávání,
        protahování,
        frézování,
        soustružení,
        upevňování šroubů),
        včetně nástrojů na
        tažení nebo
        vytlačování kovů a
        vrtání nebo sondáž
        při zemních pracích

8208      Nože a břitové   Výroba, v níž:
        destičky pro stroje
        nebo mechanická   - všechny použité materiály jsou
        zařízení      zařazeny v čísle jiném, než je
                      číslo výrobku a

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 8211    Nože s hladkou nebo Výroba, v níž jsou všechny
        vroubkovanou řeznou použité materiály zařazeny v
        čepelí, (včetně   čísle jiném, než je číslo
        zahradnických    výrobku. Lze však použít čepele a
        žabek), jiné než  rukojeti z obecných kovů
        čísla 8208

8214      Jiné nožířské zboží Výroba, v níž jsou všechny
        (např. strojky na  použité materiály zařazeny v
        střihání vlasů,   čísle jiném, než je číslo
        řeznické a     výrobku. Lze však použít rukojeti
        kuchyňské sekáčky, z obecných kovů
        štípací sekery a
        kolíbací nože, nože
        na papír); soupravy
        a náčiní na
        manikúru nebo
        pedikúru (včetně
        pilníčků na nehty)

8215      Lžíce, vidličky,  Výroba, v níž jsou všechny
        sběračky,      použité materiály zařazeny v
        naběračky,     čísle jiném, než je číslo
        cukrářské lžíce,  výrobku. Lze však použít rukojeti
        rybí nože, nože na z obecných kovů
        krájení másla,
        kleštičky na cukr a
        podobné kuchyňské a
        jídelní výrobky
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 83 Různé výrobky z   Výroba, v níž jsou všechny
        obecných kovů;   použité materiály zařazeny v
        vyjma:       čísle jiném, než je číslo výrobku

ex 8302    Ostatní úchytky,  Výroba, v níž jsou všechny
        kování a podobné  použité materiály zařazeny v
        výrobky, pro stavby čísle jiném, než je číslo
        a pro zařízení k  výrobku. Lze však použít ostatní
        automatickému    materiály čísla 8302, za
        zavírání dveří   předpokladu, že jejich celková
                  hodnota nepřesahuje 20 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 8306    Sošky a jiné    Výroba, v níž jsou všechny
        ozdobné předměty, z použité materiály zařazeny v
        obecných kovů    čísle jiném, než je číslo
                  výrobku. Lze však použít ostatní
                  materiály čísla 8306, za
                  předpokladu, že jejich celková
                  hodnota nepřesahuje 30 % ceny
                  výrobku ze závodu
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 84 Jaderné reaktory,  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        kotle, stroje,                    všech použitých
        přístroje a     - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        mechanické     zařazeny v čísle jiném, než je  30 % ceny výrobku ze
        nástroje; jejich  číslo výrobku a          závodu
        části a součásti;
        vyjma:       - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 8401    Jaderné palivové  Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        články       použité materiály zařazeny    všech použitých
                  v čísle jiném, než je číslo    materiálů nepřesahuje
                  výrobku12             30 % ceny výrobku ze
                                   závodu

8402      Parní kotle (jiné  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        než kotle k                      všech použitých
        ústřednímu vytápění - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        schopné dodávat jak zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
        teplou vodu tak i  číslo výrobku a          závodu
        nízkotlakou páru);
        kotle zvané "na   - hodnota všech použitých
        přehřátou vodu"   materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

8403 a ex 8404 Kotle k ústřednímu Výroba, v níž jsou všechny    Výroba, v níž hodnota
        vytápění, jiné než použité materiály zařazeny v   všech použitých
        kotle čísla 8402, a čísle jiném než 8403 a 8404    materiálů nepřesahuje
        pomocná zařízení                   40 % ceny výrobku ze
        pro kotle k                      závodu
        ústřednímu vytápění

8406      Parní turbiny    Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  40 % ceny výrobku ze závodu

8407      Vratné nebo rotační Výroba, v níž hodnota všech
        zážehové spalovací použitých materiálů nepřesahuje
        pístové motory s  40 % ceny výrobku ze závodu
        vnitřním spalováním

8408      Pístové vznětové  Výroba, v níž hodnota všech
        motory s vnitřním  použitých materiálů nepřesahuje
        spalováním     40 % ceny výrobku ze závodu
        (dieselové motory
        nebo motory s
        žárovou hlavou)

8409      Části a součásti  Výroba, v níž hodnota všech
        vhodné výhradně   použitých materiálů nepřesahuje
        nebo zejména pro  40 % ceny výrobku ze závodu
        motory čísla 8407
        nebo 8408

8411      Proudové motory,  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        turbovrtulové                     všech použitých
        pohony a ostatní  - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        plynové turbiny   zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
                  číslo výrobku a          závodu

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

8412      Ostatní motory a  Výroba, v níž hodnota všech
        pohony       použitých materiálů nepřesahuje
                  40 % ceny výrobku ze závodu

ex 8413    Objemová rotační  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        čerpadla                       všech použitých
                  - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
                  zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
                  číslo výrobku a          závodu

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

ex 8414    Průmyslové     Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        ventilátory, fukary                  všech použitých
        a podobné      - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
                  zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
                  číslo výrobku a          závodu

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

8415      Klimatizační    Výroba, v níž hodnota všech
        zařízení,      použitých materiálů nepřesahuje
        skládající se z   40 % ceny výrobku ze závodu
        ventilátoru s
        vestavěným motorem
        a ze zařízení pro
        změnu teploty a
        vlhkosti vzduchu,
        včetně zařízení, ve
        kterých nemůže být
        vlhkost vzduchu
        regulována odděleně

8418      Chladničky, mrazicí Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        boxy a jiná                      všech použitých
        chladicí nebo    - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        mrazicí zařízení,  zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
        elektrické nebo   číslo výrobku,          závodu
        jiné; tepelná
        čerpadla, jiná než - hodnota všech použitých
        klimatizační    materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        zařízení čísla 8415 výrobku ze závodu a

                  - hodnota všech použitých
                  nepůvodních materiálů nepřesahuje
                  hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

ex 8419    Stroje pro     Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        zpracování dřeva,                   všech použitých
        pro výrobu     - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        buničiny, papíru,  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        lepenky a kartónu  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené ve
                  stejném čísle jako výrobek
                  použity pouze do hodnoty 25 %
                      ceny výrobku ze závodu

8420      Kalandry a jiné   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        válcovací stroje,                   všech použitých
        vyjma stroje pro  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        válcování kovů nebo materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        skla, válce pro   výrobku ze závodu a        závodu
        tyto stroje
                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené ve
                  stejném čísle jako výrobek
                  použity pouze do hodnoty 25 %
                  ceny výrobku ze závodu

8423      Přístroje a     Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        zařízení k určování                  všech použitých
        hmotnosti (vyjma  - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        váhy o citlivosti  zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
        50 mg nebo     číslo výrobku a          závodu
        citlivější), včetně
        vah spojených    - hodnota všech použitých
        s počítacími nebo  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        kontrolními     výrobku ze závodu
        přístroji; závaží
        pro váhy všech
        druhů

8425 až 8428  Zdvihací,      Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        manipulační,                     všech použitých
        nakládací nebo   - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        vykládací zařízení materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené v
                  čísle 8431 použity pouze do
                  hodnoty 10 % ceny výrobku ze
                  závodu

8429      Buldozery,
        angldozery,
        srovnávače
        (grejdry), stroje
        na vyrovnávání
        terénu
        (nivelátory),
        škrabače
        (skrejpry),
        mechanické lopaty,
        rypadla a lopatové
        nakladače, dusadla
        a silniční válce, s
        vlastním pohonem:
        - Silniční válce  Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  40 % ceny výrobku ze závodu
        - Ostatní      Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
                                   všech použitých
                  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené v
                  čísle 8431 použity pouze do
                  hodnoty 10 % ceny výrobku ze
                  závodu

8430      Ostatní stroje a  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        přístroje                       všech použitých
        srovnávací,     - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        vyrovnávací     materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        (nivelační),    výrobku ze závodu a        závodu
        škrabací, hloubící,
        pěchovací,     - v rámci výše uvedeného limitu
        zhutňovací, těžební mohou být materiály zařazené v
        (dobývací) nebo   čísle 8431 použity pouze do
        vrtací pro zemní  hodnoty 10 % ceny výrobku ze
        práce, těžbu rud  závodu
        nebo nerostů;
        beranidla a
        vytahovače pilot;
        sněhové pluhy a
        rozmetače sněhu

ex 8431    Části a součásti  Výroba, v níž hodnota všech
        vhodné k použití  použitých materiálů nepřesahuje
        výhradně nebo    40 % ceny výrobku ze závodu
        zejména k silničním
        válcům

8439      Stroje a přístroje Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        pro výrobu buničiny                  všech použitých
        (papíroviny)    - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        z celulózových   materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        vláken nebo pro   výrobku ze závodu a        závodu
        výrobu nebo
        konečnou úpravu   - v rámci výše uvedeného limitu
        papíru, kartónu či mohou být materiály zařazené ve
        lepenky       stejném čísle jako výrobek
                  použity pouze do hodnoty 25 %
                  ceny výrobku ze závodu

8441      Ostatní stroje a  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        přístroje pro                     všech použitých
        zpracování buničiny - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        (papíroviny),    materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        papíru, kartónu   výrobku ze závodu a        závodu
        nebo lepenky,
        včetně řezaček   - v rámci výše uvedeného limitu
        všech druhů     mohou být materiály zařazené ve
                  stejném čísle jako výrobek
                  použity pouze do hodnoty 25 %
                  ceny výrobku ze závodu

8444 až 8447  Stroje těchto čísel Výroba, v níž hodnota všech
        pro použití     použitých materiálů nepřesahuje
        v textilním     40 % ceny výrobku ze závodu
        průmyslu

ex 8448    Přídavná (pomocná) Výroba, v níž hodnota všech
        strojní zařízení  použitých materiálů nepřesahuje
        pro použití ke   40 % ceny výrobku ze závodu
        strojům čísel 8444
        a 8445

8452      Šicí stroje, vyjma
        stroje pro vazbu a
        sešívání knih čísla
        8440; nábytek,
        podstavce a kryty
        zvlášť upravené
        k šicím strojům;
        jehly do šicích
        strojů:
        - Šicí stroje    Výroba, v níž:
        (pouze s prošívacím
        stehem) s hlavou o - hodnota všech použitých
        hmotnosti      materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        nepřesahující 16 kg výrobku ze závodu,
        bez motoru nebo 17
        kg včetně motoru  - hodnota všech nepůvodních
                  materiálů použitých při montáži
                  hlavy (bez motoru) nepřesahuje
                  hodnotu použitých původních
                  materiálů a

                  - použitá zařízení pro napínání
                  nitě, háčkování a entlování jsou
                  původní
        - Ostatní      Výroba, v níž hodnota všech
                  použitých materiálů nepřesahuje
                  40 % ceny výrobku ze závodu

8456 až 8466  Obráběcí stroje a  Výroba, v níž hodnota všech
        nástroje a jejich  použitých materiálů nepřesahuje
        části a       40 % ceny výrobku ze závodu
        příslušenství čísel
        8456 až 8466

8469 až 8472  Kancelářské stroje Výroba, v níž hodnota všech
        (například psací  použitých materiálů nepřesahuje
        stroje, počítací  40 % ceny výrobku ze závodu
        stroje, stroje pro
        automatizované
        zpracování dat,
        kopírovací stroje,
        drátové šičky)

8480      Formovací rámy pro Výroba, v níž hodnota všech
        slévárny kovů;   použitých materiálů nepřesahuje
        formovací základny; 50 % ceny výrobku ze závodu
        modely pro formy;
        formy na kovy (jiné
        než ingotové
        formy), karbidy
        kovů, sklo,
        nerostné materiály,
        kaučuk nebo plasty

8482      Valivá ložiska   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        (kuličková,                      všech použitých
        válečková, jehlová - všechny použité materiály jsou materiálů -nepřesahuje
        apod.)       zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
                  číslo výrobku a          závodu

                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

8484      Kovoplastická    Výroba, v níž hodnota všech
        těsnění; soupravy a použitých materiálů nepřesahuje
        sestavy těsnění   40 % ceny výrobku ze závodu
        různého složení
        uložené v sáčcích,
        obálkách, vacích,
        pouzdrech nebo v
        podobných obalech;
        mechanické ucpávky

8485      Části a součásti  Výroba, v níž hodnota všech
        strojů a přístrojů     použitých materiálů nepřesahuje
        neobsahující    40 % ceny výrobku ze závodu
        elektrické svorky,
        izolace, cívky,
        kontakty nebo jiné
        elektrické prvky,
        jinde v této
        kapitole neuvedené
        ani nezahrnuté
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 85 Elektrické stroje, Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        přístroje a                      všech použitých
        zařízení a jejich  - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        části a součásti;  zařazeny v čísle jiném, než je  30 % ceny výrobku ze
        přístroje pro    číslo výrobku a          závodu
        záznam a reprodukci
        zvuku, přístroje  - hodnota všech použitých
        pro záznam a    materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        reprodukci     výrobku ze závodu
        televizního obrazu
        a zvuku, části,
        součásti a
        příslušenství k
        těmto přístrojům;
        vyjma:

8501      Elektrické motory a Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        generátory (vyjma                   všech použitých
        generátorová    - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        soustrojí)     materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené v
                  čísle 8503 použity pouze do
                  hodnoty 10 % ceny výrobku ze
                  závodu

8502      Elektrická     Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        generátorová                     všech použitých
        soustrojí a rotační - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        měniče       materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené v
                  čísle 8501 a 8503 použity pouze
                  do hodnoty 10 % ceny výrobku ze
                  závodu

ex 8504    Napájecí zdroje   Výroba, v níž hodnota všech
        k zařízením pro   použitých materiálů nepřesahuje
        automatizované   40 % ceny výrobku ze závodu
        zpracování dat

ex 8518    Mikrofony a jejich Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        stojany;                       všech použitých
        reproduktory, též  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        vestavěné;     materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
        elektrické     výrobku ze závodu a        závodu
        nízkofrekvenční
        zesilovače;     - hodnota všech použitých
        elektrické     nepůvodních materiálů nepřesahuje
        zesilovače zvuku  hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

8519      Gramofony, též   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        přenosné,                       všech použitých
        gramofonové šasi,  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        kazetové přehrávače materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        a jiné zvukové   výrobku ze závodu a        závodu
        reprodukční
        přístroje, bez   - hodnota všech použitých
        zařízení pro záznam nepůvodních materiálů nepřesahuje
        zvuku        hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

8520      Magnetofony a jiné Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        přístroje pro                     všech použitých
        záznam zvuku, též s - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        reprodukčním    materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        zařízením      výrobku ze závodu a        závodu

                  - hodnota všech použitých
                  nepůvodních materiálů nepřesahuje
                  hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

8521      Přístroje pro    Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        videofonní záznam                   všech použitých
        nebo jeho      - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        reprodukci, též s  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        vestavěným     výrobku ze závodu a        závodu
        videotunerem
                  - hodnota všech použitých
                  nepůvodních materiálů nepřesahuje
                  hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

8522      Části, součásti a  Výroba, v níž hodnota všech
        příslušenství    použitých materiálů nepřesahuje
        vhodné pro použití 40 % ceny výrobku ze závodu
        výhradně nebo
        zejména k
        přístrojům čísel
        8519 až 8521

8523      Hotová nenahraná  Výroba, v níž hodnota všech
        média pro záznam  použitých materiálů nepřesahuje
        zvuku nebo podobný 40 % ceny výrobku ze závodu
        záznam, vyjma
        výrobky kapitoly 37

8524      Gramofonové desky,
        magnetické pásky a
        jiná nahraná média
        pro záznam zvuku
        nebo pro podobné
        záznamy, včetně
        matric a
        galvanických otisků
        pro výrobu desek,
        avšak vyjma výrobky
        kapitoly 37:
        - Matrice a     Výroba, v níž hodnota všech
        galvanické otisky  použitých materiálů nepřesahuje
        pro výrobu     40 % ceny výrobku ze závodu
        gramofonových desek
        - Ostatní      Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
                                   všech použitých
                  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené v
                  čísle 8523 použity pouze do
                  hodnoty 10 % ceny výrobku ze
                  závodu

8525      Vysílací přístroje Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        pro radiotelefonii,                  všech použitých
        radiotelegrafii,  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        rozhlasové nebo   materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
        televizní vysílání, výrobku ze závodu a        závodu
        též s přijímacím
        zařízením nebo se  - hodnota všech použitých
        zařízením pro    nepůvodních materiálů nepřesahuje
        záznam nebo     hodnotu všech použitých původních
        reprodukci zvuku;  materiálů
        televizní kamery;
        stabilní
        videokamery a
        ostatní videokamery
        se záznamem obrazu
        i zvuku
        (camcordery),
        digitální kamery

8526      Radiolokační a   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        radiosondážní                     všech použitých
        přístroje (radary), - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        radionavigační   materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
        přístroje a radiové výrobku ze závodu a        závodu
        přístroje pro
        dálkové řízení   - hodnota všech použitých
                  nepůvodních materiálů nepřesahuje
                  hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

8527      Přijímací přístroje Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        pro radiotelefonii,                  všech použitých
        radiotelegrafii   - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        nebo rozhlasové   materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
        vysílání, též    výrobku ze závodu a        závodu
        kombinované
        v jednom uzavření  - hodnota všech použitých
        s přístrojem pro  nepůvodních materiálů nepřesahuje
        záznam nebo     hodnotu všech použitých původních
        reprodukci zvuku  materiálů
        nebo s hodinami

8528      Televizní přijímací Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        přístroje, též                    všech použitých
        s vestavěnými        - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        rozhlasovými    materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
        přijímači nebo   výrobku ze závodu a        závodu
        s přístroji pro
        záznam nebo     - hodnota všech použitých
        reprodukci zvuku  nepůvodních materiálů nepřesahuje
        nebo obrazu;    hodnotu všech použitých původních
        videomonitory a   materiálů
        videoprojektory

8529      Části a součásti
        vhodné výhradně
        nebo zejména
        k přístrojům čísel
        8525 až 8528:
        - Vhodné výhradně  Výroba, v níž hodnota všech
        nebo zejména    použitých materiálů nepřesahuje
        k přístrojům pro  40 % ceny výrobku ze závodu
        záznam nebo
        reprodukci obrazu
        - Ostatní      Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
                                   všech použitých
                  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - hodnota všech použitých
                  nepůvodních materiálů nepřesahuje
                  hodnotu všech použitých původních
                  materiálů

8535 a 8536  Elektrická zařízení Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        k vypínání, ke                    všech použitých
        spínání nebo    - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        k ochraně      materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        elektrických    výrobku ze závodu a        závodu
        obvodů, k jejich
        zapojování,     - v rámci výše uvedeného limitu
        spojování a     mohou být materiály zařazené
        připojování     v čísle 8538 použity pouze do
                  hodnoty 10 % ceny výrobku ze
                  závodu

8537      Tabule, panely,   Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        ovládací stoly,                    všech použitých
        pulty, skříně a   - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
        jiné základny,   materiálů nepřesahuje 40 % ceny  30 % ceny výrobku ze
        vybavené dvěma nebo výrobku ze závodu a        závodu
        více zařízeními
        čísla 8535 nebo   - v rámci výše uvedeného limitu
        8536, pro      mohou být materiály zařazené
        elektrické řídící  v čísle 8538 použity pouze do
        zařízení nebo    hodnoty 10 % ceny výrobku ze
        rozvod elektrického závodu
        proudu, včetně
        zabudovaných
        nástrojů nebo
        přístrojů kapitoly
        90, a číslicově
        řízené přístroje,
        jiné než spínací
        přístroje čísla
        8517

ex 8541    Diody, tranzistory Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        a obdobná                       všech použitých
        polovodičová    - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        zařízení, vyjma   zařazeny v čísle jiném, než je  25 % ceny výrobku ze
        destičky ještě   číslo výrobku a          závodu
        nerozřezané na čipy
                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

8542      Elektronické
        integrované obvody
        a mikrosoustavy:
        - Monolitické    Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        integrované obvody                  všech použitých
                  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené
                  v číslech 8541 a 8542 použity
                  pouze do souhrnné hodnoty 10 %
                  ceny výrobku ze závodu

                  nebo

                  difusní operace (při níž jsou
                  integrované obvody vytvářeny na
                  polovodičové položce selektivní
                  introdukcí příslušné legovací
                  látky), též sestavené a/nebo
                  testované v jiné zemi, než jsou
                  země uvedené v článcích 3 a 4
        - Ostatní      Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
                                   všech použitých
                  - hodnota všech použitých     materiálů nepřesahuje
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny  25 % ceny výrobku ze
                  výrobku ze závodu a        závodu

                  - v rámci výše uvedeného limitu
                  mohou být materiály zařazené
                  v číslech 8541 a 8542 použity
                  pouze do souhrnné hodnoty 10 %
                  ceny výrobku ze závodu

8544      Dráty, kabely    Výroba, v níž hodnota všech
        (včetně koaxiálních použitých materiálů nepřesahuje
        kabelů) izolované  40 % ceny výrobku ze závodu
        (též lakovým
        povrchem nebo
        anodickým
        okysličením) a
        ostatní izolované
        elektrické vodiče,
        též s přípojkami;
        kabely z optických
        vláken vyrobené
        z jednotlivě
        opláštěných vláken,
        též spojené
        s elektrickými
        vodiči nebo
        s přípojkami

8545      Uhlíkové elektrody, Výroba, v níž hodnota všech
        uhlíkové kartáčky, použitých materiálů nepřesahuje
        osvětlovací uhlíky, 40 % ceny výrobku ze závodu
        uhlíky pro
        elektrické baterie
        a ostatní výrobky
        zhotovené z grafitu
        nebo jiného uhlíku,
        též spojené s
        kovem, pro
        elektrické účely

8546      Elektrické     Výroba, v níž hodnota všech
        izolátory z     použitých materiálů nepřesahuje
        jakéhokoliv     40 % ceny výrobku ze závodu
        materiálu

8547      Izolační části a  Výroba, v níž hodnota všech
        součásti pro    použitých materiálů nepřesahuje
        elektrické stroje, 40 % ceny výrobku ze závodu
        přístroje nebo
        zařízení, vyrobené
        zcela z izolačních
        materiálů nebo jen
        s jednoduchými, do
        materiálu
        vlisovanými
        drobnými kovovými
        součástmi (např. s
        objímkami se
        závitem),
        sloužícími výhradně
        k připevňování,
        vyjma izolátory
        čísla 8546;
        elektrické
        instalační trubky a
        jejich spojky z
        obecných kovů, s
        vnitřní izolací

8548      Odpad a zbytky   Výroba, v níž hodnota všech
        galvanických    použitých materiálů nepřesahuje
        článků, baterií a  40 % ceny výrobku ze závodu
        elektrických
        akumulátorů;
        nepoužitelné
        galvanické články,
        baterie a
        elektrické
        akumulátory;
        elektrické části a
        součásti strojů
        nebo přístrojů,
        jinde v této
        kapitole neuvedené
        ani nezahrnuté
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 86 Železniční nebo   Výroba, v níž hodnota všech
        tramvajové     použitých materiálů nepřesahuje
        lokomotivy, vozový 40 % ceny výrobku ze závodu
        park a jeho části a
        součásti; kolejový
        svrškový upevňovací
        materiál a
        upevňovací zařízení
        a jejich části a
        součásti; dopravní
        signalizační
        mechanická (též
        elektromechanická)
        zařízení všech
        druhů; vyjma:

8608      Kolejový svrškový  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        upevňovací materiál                  všech použitých
        a upevňovací    - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        zařízení;      zařazeny v čísle jiném, než je  30 % ceny výrobku ze
        mechanické (též   číslo výrobku           závodu
        elektromechanické)
        přístroje návěstní, - hodnota všech použitých
        bezpečnostní,    materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        kontrolní,     výrobku ze závodu
        ovládací,     pro
        železniční nebo
        jinou kolejovou
        dopravu, pro
        dopravu silniční
        nebo říční, pro
        parkoviště, pro
        přístavní nebo
        letištní zařízení;
        jejich části
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ex kapitola 87 Motorová vozidla,  Výroba, v níž hodnota všech
        traktory, motorová použitých materiálů nepřesahuje
        kola a jízdní kola 40 % ceny výrobku ze závodu
        a jiná pozemní
        vozidla (vyjma
        kolejová), jejich
        části, součásti a
        příslušenství;
        vyjma:

8709      Vozíky s vlastním  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        pohonem bez                      všech použitých
        zdvihacího nebo   - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        manipulačního    zařazeny v čísle jiném, než je  30 % ceny výrobku ze
        zařízení, typů   číslo výrobku a          závodu
        používaných v
        továrnách,     - hodnota všech použitých
        skladech,      materiálů nepřesahuje 40 % ceny
        přístavech nebo na výrobku ze závodu
        letištích k
        přepravě zboží na
        krátké vzdálenosti;
        malé tahače
        používané na
        železničních
        nástupištích;
        jejich části a
        součásti

8710      Tanky a jiná    Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        obrněná bojová                    všech použitých
        vozidla, motorová, - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje
        též vybavená    zařazeny v čísle jiném, než je  30 % ceny výrobku ze
        zbraněmi; jejich  číslo výrobku a          závodu
        části a součásti
                  - hodnota všech použitých
                  materiálů nepřesahuje 40 % ceny
                  výrobku ze závodu

8711      Motocykly (včetně
        mopedů) a jízdní
        kola s pomocným
        motorem, též s
        přívěsnými vozíky;
        přívěsné vozíky:

        - S pístovým
        motorem s obsahem
        válců:
        -- Nepřesahujícím  Výroba, v níž:          Výroba, v níž hodnota
        50 cm
3
všech použitých - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje materiálů nepřesahuje 40 % ceny 20 % ceny výrobku ze výrobku ze závodu závodu - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů -- Přesahujícím 50 Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota cm
3
všech použitých - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje materiálů nepřesahuje 40 % ceny 25 % ceny výrobku ze výrobku ze závodu závodu - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů - Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje materiálů nepřesahuje 40 % ceny 30 % ceny výrobku ze výrobku ze závodu závodu - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů ex 8712 Jízdní kola bez Výroba z materiálů nezařazených Výroba, v níž hodnota kuličkových ložisek v čísle 8714 všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu 8715 Dětské kočárky, Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota dětské sportovní všech použitých kočárky a podobná - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje dětská vozidla a zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze jejich části a číslo výrobku a závodu součásti - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu 8716 Přívěsy a návěsy; Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota ostatní vozidla bez všech použitých mechanického - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje pohonu; jejich zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze části a součásti číslo výrobku a závodu - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ex kapitola 88 Letadla, kosmické Výroba, v níž jsou všechny Výroba, v níž hodnota lodě a jejich části použité materiály zařazeny v všech použitých a součásti; vyjma: čísle jiném, než je číslo výrobku materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu ex 8804 Rotující padáky Výroba z materiálů jakéhokoli Výroba, v níž hodnota čísla včetně jiných materiálů všech použitých čísla 8804 materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu 8805 Letecké katapulty a Výroba, v níž jsou všechny Výroba, v níž hodnota podobné přístroje a použité materiály zařazeny v všech použitých zařízení; přístroje čísle jiném, než je číslo výrobku materiálů nepřesahuje a zařízení pro 30 % ceny výrobku ze přistání aerodynů závodu na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- kapitola 89 Námořní a říční Výroba, v níž jsou všechny Výroba, v níž hodnota plavidla použité materiály zařazeny v všech použitých čísle jiném, než je číslo materiálů nepřesahuje výrobku. Avšak nelze požít trupy 40 % ceny výrobku ze čísla 8906 závodu ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ex kapitola 90 Nástroje a Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota přístroje optické, všech použitých fotografické nebo - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje kinematografické, zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze měřicí, kontrolní číslo výrobku a závodu nebo přesné; nástroje a - hodnota všech použitých přístroje lékařské materiálů nepřesahuje 40 % ceny a chirurgické; výrobku ze závodu části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů; vyjma: 9001 Optická vlákna a Výroba, v níž hodnota všech svazky optických použitých materiálů nepřesahuje vláken; kabely z 40 % ceny výrobku ze závodu optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasažené, jiné než z opticky neopracovaného skla 9002 Čočky, hranoly, Výroba, v níž hodnota všech zrcadla a jiné použitých materiálů nepřesahuje optické články z 40 % ceny výrobku ze závodu jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného skla 9004 Brýle (korekční, Výroba, v níž hodnota všech ochranné nebo jiné) použitých materiálů nepřesahuje a podobné výrobky 40 % ceny výrobku ze závodu ex 9005 Binokulární a Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota monokulární všech použitých dalekohledy a - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje ostatní optické zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze teleskopy, jejich číslo výrobku, závodu podstavce a rámy, vyjma astronomické - hodnota všech použitých refrakční teleskopy materiálů nepřesahuje 40 % ceny a jejich rámy a výrobku ze závodu a podstavce - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů ex 9006 Fotografické Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota přístroje jiné než všech použitých kinematografické); - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje přístroje a žárovky zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze pro bleskové číslo výrobku, závodu světlo, jiné než elektricky - hodnota všech použitých zapalované bleskové materiálů nepřesahuje 40 % ceny žárovky výrobku ze závodu a - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů 9007 Kinematografické Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota kamery a promítací všech použitých přístroje, též - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje s vestavěnými zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze přístroji pro číslo výrobku, závodu záznam nebo reprodukci zvuku - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu a - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů 9011 Sdružené optické Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota mikroskopy, včetně všech použitých mikroskopů pro - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje mikrofotografii, zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze mikrokinematografii číslo výrobku, závodu nebo mikroprojekci - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu a - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů ex 9014 Jiné navigační Výroba, v níž hodnota všech nástroje a použitých materiálů nepřesahuje přístroje 40 % ceny výrobku ze závodu 9015 Geodetické, Výroba, v níž hodnota všech topografické, použitých materiálů nepřesahuje zeměměřičské, 40 % ceny výrobku ze závodu nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, vyjma kompasy; dálkoměry 9016 Váhy o citlivosti Výroba, v níž hodnota všech 50 mg nebo použitých materiálů nepřesahuje citlivější, též se 40 % ceny výrobku ze závodu závažími 9017 Kreslicí, rýsovací Výroba, v níž hodnota všech nebo počítací použitých materiálů nepřesahuje nástroje a 40 % ceny výrobku ze závodu přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá 9018 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a přístroje ke zkoušení zraku: - Dentistická Výroba z materiálů jakéhokoli Výroba, v níž hodnota křesla se čísla, včetně jiných materiálů všech použitých zabudovanými čísla 9018 materiálů nepřesahuje dentistickými 40 % ceny výrobku ze přístroji a závodu nástroji, včetně plivátek - Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje zařazeny v čísle jiném, než je 25 % ceny výrobku ze číslo výrobku a závodu - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu 9019 Přístroje pro Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota mechanoterapii; všech použitých masážní přístroje; - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje psychotechnické zařazeny v čísle jiném, než je 25 % ceny výrobku ze přístroje; číslo výrobku a závodu přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, - hodnota všech použitých aerosolem, dýchací materiálů nepřesahuje 40 % ceny přístroje oživovací výrobku ze závodu nebo jiné léčebné dýchací přístroje 9020 Ostatní dýchací Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota přístroje a plynové všech použitých masky, vyjma - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje ochranné masky bez zařazeny v čísle jiném, než je 25 % ceny výrobku ze mechanických částí číslo výrobku a závodu a vyměnitelných filtrů - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu 9024 Stroje a přístroje Výroba, v níž hodnota všech pro zkoušení použitých materiálů nepřesahuje tvrdosti, pevnosti 40 % ceny výrobku ze závodu v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností (materiálů) např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů) 9025 Hydrometry a Výroba, v níž hodnota všech podobné plovoucí použitých materiálů nepřesahuje přístroje, 40 % ceny výrobku ze závodu teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační i navzájem kombinované 9026 Přístroje a Výroba, v níž hodnota použitých nástroje na měření materiálů nepřesahuje 40 % ceny nebo kontrolu výrobku ze závodu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), vyjma přístroje a nástroje čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032 9027 Přístroje a Výroba, v níž hodnota všech nástroje pro použitých materiálů nepřesahuje fyzikální nebo 40 % ceny výrobku ze závodu chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalometrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy 9028 Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů: - Části, součásti a Výroba, v níž hodnota všech příslušenství použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu - Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje materiálů nepřesahuje 40 % ceny 30 % ceny výrobku ze výrobku ze závodu a závodu - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů 9029 Otáčkoměry, Výroba, v níž hodnota všech počítače výrobků, použitých materiálů nepřesahuje taxametry, měřiče 40 % ceny výrobku ze závodu ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy 9030 Osciloskopy, Výroba, v níž hodnota všech analyzátory spektra použitých materiálů nepřesahuje a ostatní přístroje 40 % ceny výrobku ze závodu a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření 9031 Měřicí nebo Výroba, v níž hodnota všech kontrolní použitých materiálů nepřesahuje přístroje, nástroje 40 % ceny výrobku ze závodu a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů 9032 Automatické Výroba, v níž hodnota všech regulační nebo použitých materiálů nepřesahuje kontrolní přístroje 40 % ceny výrobku ze závodu a nástroje 9033 Části, součásti a Výroba, v níž hodnota všech příslušenství, použitých materiálů nepřesahuje jinde v této 40 % ceny výrobku ze závodu kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ex kapitola 91 Hodiny a hodinky a Výroba, v níž hodnota všech jejich části a použitých materiálů nepřesahuje součásti; vyjma: 40 % ceny výrobku ze závodu 9105 Ostatní hodiny Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje materiálů nepřesahuje 40 % ceny 30 % ceny výrobku ze výrobku ze závodu a závodu - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů 9109 Hodinové stroje, Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota úplné a smontované všech použitých - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje materiálů nepřesahuje 40 % ceny 30 % ceny výrobku ze výrobku ze závodu a závodu - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů 9110 Hodinové nebo Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota hodinkové strojky všech použitých úplné, nesmontované - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje nebo částečně materiálů nepřesahuje 40 % ceny 30 % ceny výrobku ze smontované výrobku ze závodu a závodu (soupravy); hodinové nebo - v rámci výše uvedeného limitu hodinkové strojky mohou být materiály zařazené v neúplné, čísle 9114 použity pouze do smontované; hodnoty 10 % ceny výrobku ze neúplné, závodu nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky 9111 Hodinková pouzdra a Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota jejich části všech použitých - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze číslo výrobku a závodu - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu 9112 Kryty a skříňky k Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota hodinářským všech použitých výrobkům a jejich - všechny použité materiály jsou materiálů nepřesahuje části a součásti zařazeny v čísle jiném, než je 30 % ceny výrobku ze číslo výrobku a závodu - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu 9113 Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti: - Z obecných kovů, Výroba, v níž hodnota všech též pokovených nebo použitých materiálů nepřesahuje plátovaných drahými 40 % ceny výrobku ze závodu kovy - Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- kapitola 92 Hudební nástroje; Výroba, v níž hodnota všech části, součásti a použitých materiálů nepřesahuje příslušenství 40 % ceny výrobku ze závodu těchto nástrojů ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- kapitola 93 Zbraně a střelivo; Výroba, v níž hodnota všech jejich části, použitých materiálů nepřesahuje součásti a 50 % ceny výrobku ze závodu příslušenství ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ex kapitola 94 Nábytek; lékařsko- Výroba, v níž jsou všechny Výroba, v níž hodnota chirurgický použité materiály zařazeny v všech použitých nábytek; lůžkoviny čísle jiném, než je číslo výrobku materiálů nepřesahuje a podobné potřeby; 40 % ceny výrobku ze svítidla jinde závodu neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; vyjma: ex 9401a ex Nábytek z obecných Výroba, v níž jsou všechny Výroba, v níž hodnota 9403 kovů, jehož části použité materiály zařazeny v všech použitých jsou zhotoveny z čísle jiném, než je číslo výrobku materiálů nepřesahuje bavlněné tkaniny 40 % ceny výrobku ze bez vycpávky o nebo závodu hmotnosti nepřesahující 300 výroba z bavlněné tkaniny již g/m zhotovené ve formě připravené k použití pro zboží čísla 9401 nebo 9403, za předpokladu, že: - hodnota tkaniny nepřesahuje 25 % ceny výrobku ze závodu a - všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny v čísle jiném, než 9401 nebo 9403 9405 Svítidla (včetně Výroba, v níž hodnota všech světlometů) a použitých materiálů nepřesahuje jejich části a 50 % ceny výrobku ze závodu součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté 9406 Montované stavby Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ex kapitola 95 Hračky, hry a Výroba, v níž jsou všechny sportovní potřeby; použité materiály zařazeny v jejich části, čísle jiném, než je číslo výrobku součásti a příslušenství; vyjma: 9503 Ostatní hračky; Výroba, v níž: zmenšené modely a podobné modely na - všechny použité materiály jsou hraní, též zařazeny v čísle jiném, než je mechanické; číslo výrobku a skládanky všeho druhu - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu ex 9506 Golfové hole a Výroba, v níž jsou všechny jejich části použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít nahrubo tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ex kapitola 96 Různé výrobky; Výroba, v níž jsou všechny vyjma: použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku ex 9601 a ex Výrobky z Výroba z opracovaných řezbářských 9602 živočišných, materiálů stejného čísla jako je rostlinných nebo číslo výrobku nerostných řezbářských materiálů ex 9603 Košťata a kartáče Výroba, v níž hodnota všech (vyjma proutěná použitých materiálů nepřesahuje košťata apod. a 50 % ceny výrobku ze závodu kartáče vyrobené z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanické zametače bez motoru, malířské podložky a válečky, pryžové stěrky a mopy 9605 Cestovní soupravy Každá položka soupravy musí pro osobní toaletu, splňovat pravidlo, které by pro šití nebo čištění ní platilo, kdyby nebyla zařazena obuvi nebo oděvů do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu 9606 Knoflíky a stiskací Výroba, v níž: knoflíky; formy na knoflíky a ostatní všechny použité materiály jsou části a součásti zařazeny v čísle jiném, než je knoflíků nebo číslo výrobku a stiskacích knoflíků; - hodnota všech použitých knoflíkové materiálů nepřesahuje 50 % ceny polotovary výrobku ze závodu 9608 Kuličková pera; Výroba, v níž jsou všechny popisovače, použité materiály zařazeny v značkovače a čísle jiném, než je číslo zvýrazňovače s výrobku. Avšak hroty per zařazené plstěným hrotem ve stejném čísle mohou být nebo jiným použity pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609 9612 Pásky do psacích Výroba, v níž: strojů a podobné barvicí pásky - všechny použité materiály jsou napuštěné zařazeny v čísle jiném, než je tiskařskou černí číslo výrobku a nebo jinak připravené k - hodnota všech použitých předávání otisků, materiálů nepřesahuje 50 % ceny též na cívkách nebo výrobku ze závodu v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách ex 9613 Zapalovače s Výroba, v níž hodnota všech piezoelektrickým použitých materiálů čísla 9613 zapalovacím nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze systémem závodu ex 9614 Dýmky a dýmkové Výroba z nahrubo opracovaných hlavy bloků ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- kapitola 97 Umělecká díla, Výroba, v níž jsou všechny sběratelské použité materiály zařazeny v předměty a čísle jiném, než je číslo výrobku starožitnosti ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 1 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů". 2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká "specifických procesů". 3 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32. 4 "Skupinou" se rozumí jakákoli část čísla, která je od zbývající části oddělena středníkem. 5 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, jejíž hmotnostní podíl ve výrobku převládá. 6 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická absorbce je menší než 2%, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor). 7 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 8 Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin určených pro papírenský průmysl. 9 Viz úvodní poznámku 6. 10 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru). 11 SEMII - Semiconductor Equipment and materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů). 12 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 2005.
PŘÍLOHA III
Průvodní osvědčení EUR. 1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1
Tiskařské pokyny
1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.
2. Kompetentní orgány Stran si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.
      MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

+-----------------------+------------------------------------------+
| Vývozce (jméno, úplná |     EUR.1 No A 000.000       |
| adresa, země)     |                     |
|            +------------------------------------------+
|            | Před vyplněním se seznamte        |
|            | s poznámkami na druhé straně       |
|            +------------------------------------------+
|            | 2. Osvědčení pro preferenční obchod   |
|            | mezi                   |
|            | ....................................   |
|            |         a            |
|            | ....................................   |
|            | (uveďte příslušné     země, skupiny zemí   |
|            | nebo území)               |
+-----------------------+-----------------+------------------------+
| 3. Příjemce (jméno,  | 4. Země, skupina| 5. Země, skupina    |
| úplná adresa, země)  | zemí nebo území,| zemí nebo území    |
| (nepovinné)      | v nichž jsou  | místa určení      |
|            | výrobky     |            |
|            | pokládány za  |            |
|            | původní     |            |
|            |         |            |
|            |         |            |
|            |         |            |
+-----------------------+-----------------+------------------------+
| 6. Podrobnosti o   | 7. Poznámky               |
| dopravě (nepovinné)  |                     |
|            |                     |
|            |                     |
|            |                     |
+-----------------------+-----------------+----------+-------------+
| 8. Číslo položky; značky a čísla; počet |9. Hrubá |10.     |
| a druh balíků(1); popis zboží      |hmotnost |Faktury   |
|                     |(kg) nebo |(nepovinné) |
|                     |jiná míra |       |
|                     |(litr,  |       |
|                     |m
3
, atd.) | | | | | | +-------------------------------+---------+----------+-------------+ | 11. Celní indosace | 12. Prohlášení vývozce | | Prohlášení ověřeno | | | Vývozní dokument(2) | Já, níže podepsaný, | | Formulář.......č..... Razítko | prohlašuji, že zboží popsané | | Celní úřad:.......... | výše splňuje podmínky | | Vydávající země nebo území: | vyžadované pro vydání tohoto | | ..................... | osvědčení. | | ..................... | | | Datum | | | | | | ..................... | Místo a datum:................ | | (Podpis) | | | | .............................. | | | (Podpis) | +-------------------------------+----------------------------------+ +-------------------------------+----------------------------------+ | 13. ŽÁDOST O OVĚŘENÍ pro |14. VÝSLEDEK OVĚŘENÍ | | Ministerstvo financí | | | Generální ředitelství cel | | | | | | Budějovická 7 | | | P.O.BOX 12 | | | 140 96 Praha 4 | | | |Provedené ověření ukazuje, že | | |toto osvědčení(1) | +-------------------------------+ | | |- bylo vydáno uvedenou | | Vyžaduje se ověření pravosti | celnicí, a že informace v něm | | a přesnosti tohoto osvědčení | uvedené jsou přesné, | | | | | |- Nesplňuje požadavky kladené | | | na pravost a přesnost (viz | | .......................... | připojené poznámky). | | (Místo a datum) | | | Razítko | | | .......................... | | | (Podpis) | .............................. | | | (Místo a datum) | | | Razítko | | | | | | .............................. | | | (Podpis) | | | (1) Příslušnou odpověď označte x)| +-------------------------------+----------------------------------+ 1) Není-li zboží zabaleno, uveďte počet předmětů nebo "volně". 2) Vyplňuje se, pokud to vyžadují předpisy vývozní země nebo území. POZNÁMKY: 1. V osvědčení se nesmějí slova mazat nebo přepisovat. Jakékoliv změny se musí provést škrtnutím nesprávného údaje a zapsáním nutné opravy. Každou takovou změnu musí parafovat osoba, která formulář vyplnila, a schválit (indosovat) celní orgány vydávající země nebo území. 2. Mezi položkami uvedenými na formuláři se nesmějí vynechávat žádné mezery a před každou položkou se musí uvést její číslo. Hned pod poslední položkou se musí nakreslit vodorovná čára. Každé nepoužité místo se musí proškrtnout tak, aby nebylo možné takové místo později doplnit. 3. Zboží se musí popsat v souladu s obchodní praxí a natolik podrobně, aby je bylo možné identifikovat. APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ +--------------------------+---------------------------------------+ | 1. Vývozce (jméno, úplná|EUR. 1 No A 000.000 | | adresa, země) | | | |Před vyplněním se seznamte | | |s poznámkami na druhé straně | | | | | |2. Žádost o osvědčení pro | | |preferenční obchod mezi | | |.................................. | | | a | | |.................................. | | |(uveďte příslušné země, skupiny | | | zemí nebo území) | | | | | 3. Příjemce (jméno, | | | úplná adresa, země) | | | (nepovinné) | | +--------------------------+---------------------------------------+ | |4. Země, 5. Země, skupina | | |skupina zemí zemí nebo území | | |nebo území, místa určení | | |v nichž jsou | | |výrobky | | |pokládány za | | |původní | +--------------------------+---------------------------------------+ | 6. Podrobnosti o dopravě|7. Poznámky | | (nepovinné) | | | | | +--------------------------+---------------+----------+------------+ | 8. Číslo položky; značky a čísla; počet |9. Hrubá |10. | | a druh balíků(1); popis zboží |hmotnost |Faktury | | |(kg) nebo |(nepovinné) | | |jiná míra | | | |(litr, | | | |m
3
, atd.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------+------------+ 1) Není-li zboží zabaleno, uveďte počet předmětů nebo "volně". PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE Já, níže podepsaný vývozce zboží popsaného na druhé straně PROHLAŠUJI, že zboží splňuje podmínky vyžadované pro vystavení přiloženého osvědčení. VÝSLOVNĚ UVÁDÍM dále okolnosti, které umožnily, aby toto zboží splňovalo podmínky uvedené výše: ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... PŘEDKLÁDÁM tyto podpůrné doklady(1): ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ZAVAZUJI SE, že na požádání příslušných úřadů předložím další doklady, které si tyto úřady mohou vyžádat pro vystavení přiloženého osvědčení, a zavazuji se, že budu souhlasit s vyžádanou kontrolou mých účtů a jakoukoliv kontrolou procesů výroby výše uvedeného zboží prováděnou řečenými úřady. ŽÁDÁM o vystavení přiloženého osvědčení pro toto zboží. ............................ (Místo a datum) ............................ (Podpis) ----------------------------------------------------------------- (1) Například: dovozní doklady, průvodní osvědčení, faktury, prohlášení výrobce atd., které se týkají výrobků používaných ve výrobě nebo zboží reexportovaného ve stejném stavu.
 
PŘÍLOHA IV
Text prohlášení na faktuře
Níže uvedené prohlášení na faktuře musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Avšak poznámky pod čarou nemusí být opisovány.
Anglická verze
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.
Španělská verze
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no. ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2)
Dánská verze
Eksportoren af varer, der er omfattet af narvarende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklarer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i ...(2)
Německá verze
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.
Řecká verze
(řecký text)
Francouzská verze
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniére no. ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)).
Italská verze
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).
Holandská verze
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele ... oorsprong zijn(2).
Portugalská verze
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizacao aduaneira no. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos sao de origem preferencial ...(2).
Finská verze
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).
Švédská verze
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande ... ursprung(2).
Česká verze
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...(2).
                 ...................(3)
                  (Místo a datum)


                 ...................(4)
                  (Podpis vývozce;
                jméno podepisující osoby
               musí být zapsáno též čitelně)
-----------------------------------------------------------------
 1 Je-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem, musí
  zde být uvedeno číslo oprávnění schváleného vývozce. Není-li
  prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem, slova
  v závorce se vynechají nebo místo pro uvedení čísla oprávnění
  se ponechá prázdné.

 2 Označí se země původu zboží. Jestliže se prohlášení na faktuře
  vztahuje celkově nebo částečně na zboží pocházející z Ceuty
  a Melilly, vývozce musí v dokladu, na kterém je prohlášení
  vystaveno, toto zboží jasně označit symbolem "CM".
(3) Může být vynecháno v případě,  že je to uvedeno v dokladu
  samotném.
(4) V případech, kdy není požadován podpis vývozce, nemusí být
  uvedeno jeho jméno.
 
PŘÍLOHA V
Seznam výrobků původních v Turecku, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS
kapitola 01
kapitola 02
kapitola 03
0401 až 0402
ex 0403       Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt,
           kefír a jiné  fermentované (kysané) nebo
           acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné
           nebo  obsahující přidaný  cukr nebo jiná
           sladidla

0404 až 0410
0504
0511
kapitola 06
0701 až 0709
ex 0710       Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky
           0710 40 00, též vařená ve vodě nebo v páře,
           zmrazená
ex 0711       Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky
           071190 30, prozatímně konzervovaná (např.
           oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou
           vodou nebo  přidáním jiných konzervačních
           látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0712 až 0714
kapitola 08
ex kapitola 09    Káva, čaj a koření, kromě mate čísla 0903
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
ex 1302       Pektinové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514
ex 1514
ex 1515       Ostatní  rostlinné tuky  a oleje  (kromě
           jojobového oleje a jeho frakcí) a jejich
           frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky
           neupravené
ex 1516       Tuky  a oleje  živočišné nebo  rostlinné
           a jejich  frakce,  částečně  nebo  úplně
           hydrogenované,      interesterifikované,
           reesterifikované nebo  elaidinizované, též
           rafinované,  ale jinak  neupravené, kromě
           hydrogenovaného ricinového  oleje, zvaného
           "opalwax" (opálový vosk)
ex 1517 a ex 1518  Margariny, umělé  (nepravé) vepřové sádlo
           a ostatní připravené poživatelné tuky
ex 1522       Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo
           živočišných nebo rostlinných vosků, kromě
           degrasu
kapitola 16
1701
ex 1702       Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy,
           maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu;
           cukerné  sirupy  bez  přísad aromatických
           přípravků  nebo barviva;  umělý med, též
           smíšený s přírodním medem; karamel, kromě
           podpoložek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30
           59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703
1801 a 1802
ex 1902       Nadívané těstoviny obsahující více než 20%
           hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných
           vodních  bezobratlých,  uzenek,  salámů
           a podobných  uzenářských  výrobků  z masa
           a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů
           všeho druhu
ex 2001       Okurky,  nakládačky  a  malé  nakládací
           okurčičky, cibule, "chutney" z manga, plody
           rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové
           lusky,  houby a  olivy, připravené  nebo
           konzervované v octě nebo v kyselině octové
2002 a 2003
ex 2004       Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná
           jinak než v octě nebo v kyselině octové,
           zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě
           brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček
           a sladké kukuřice
ex 2005       Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná
           jinak než v octě nebo v kyselině octové,
           nezmrazená,     jiná než výrobky čísla 2006,
           kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo
           vloček a sladké kukuřice
2006 a 2007
ex 2008       Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin,
           jinak  upravené  nebo  konzervované,  též
           s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo
           alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté,
           vyjma  arašídové  máslo,  palmová  jádra,
           kukuřici,  hlízy  smldince  (jam), sladké
           brambory  a podobné  jedlé části rostlin
           s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více,
           révové listy, chmelové výhonky a ostatní
           podobné jedlé části rostlin
2009
ex 2106       Sirupy s přísadou aromatických látek nebo
           barviva
2204
2206
ex 2207       Ethylalkohol  nedenaturovaný  s  objemovým
           obsahem alkoholu 80% vol nebo více, získaný
           ze zemědělských produktů zde uvedených
ex 2208       Ethylalkohol  nedenaturovaný  s  objemovým
           obsahem alkoholu menším než 80% vol, získaný
           ze zemědělských produktů zde uvedených
2209
kapitola 23
2401
4501
5301 a 5302
SPOLEČNÁ DEKLARACE týkající se Andorrského knížectví
1. Výrobky, které jsou původní v Andorrském knížectví, zařazené do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému, budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této Dohody.
2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.
SPOLEČNÁ DEKLARACE týkající se Sanmarinské republiky
1. Výrobky, které jsou původní v Sanmarinské republice, budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této Dohody.
2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.
Společná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému
V případech, kdy změny pravidel původu zavedené Rozhodnutím č. 2/03, vyvolané pozměněním nomenklatury, představují změnu podstaty jakéhokoliv pravidla existujícího před Rozhodnutím č. 2/03 a je zřejmé, že taková změna vede k poškození zájmů dotčených sektorů, pak, pokud o to jedna ze smluvních stran požádá v období do 31. prosince 2004, Rada přidružení urgentně přezkoumá potřebu uvést podstatu příslušného pravidla do stavu, ve kterém byla před Rozhodnutím č. 2 /03.
V každém případě Rada přidružení rozhodne o uvedení nebo neuvedení podstaty příslušného pravidla do původního stavu ve lhůtě 3 měsíců poté, kdy jí byla doručena žádost jedné ze smluvních stran Dohody.
Pokud je podstata příslušného pravidla uvedena do původního stavu, pak smluvní strany Dohody také zajistí právní rámec nezbytný k zajištění, aby jakákoliv cla zaplacená z dotčených výrobků dovezených po 1. lednu 2003 mohla být vrácena.
Protokol č. 5
k Evropské dohodě ("Dohodě")
ODDÍL I
Zvláštní ustanovení týkající se obchodu mezi Španělskem a Českou republikou
ČLÁNEK 1
Ustanovení Dohody týkající se obchodu budou v hlavě III doplněna podle následujícího tak, aby brala v úvahu i opatření a závazky uvedené v Aktu o připojení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (dále jen Akt o připojení).
ČLÁNEK 2
Podle Aktu o připojení nebude Španělsko poskytovat výrobkům pocházejícím z ČR příznivější režim, než poskytuje u dovozů pocházejících z jiných členských států anebo z volného oběhu v členských státech.
ČLÁNEK 3
Kvantitativní omezení mohou být uplatněna na dovozy výrobků pocházejících z České republiky do Španělska do 31. prosince 1995, pokud jde o výrobky uvedené v příloze A.
ČLÁNEK 4
Uplatňování ustanovení tohoto protokolu se nebude dotýkat nařízení Rady (EHS) 1911/91 z 26. června 1991 o aplikaci práva Společenství vůči Kanárským ostrovům nebo rozhodnutí Rady 91/314 (EHS) z 26. června 1991, kterým byl zřízen program opcí, zvláště vzhledem k vzdálenému a ostrovnímu charakteru Kanárských ostrovů (Poseican).
ODDÍL II
Zvláštní ustanovení týkající se obchodu mezi Portugalskem a Českou republikou
ČLÁNEK 5
Ustanovení Dohody, týkající se obchodu, budou v hlavě III doplněna podle následujícího tak, aby brala v úvahu i opatření a závazky uvedené v Aktu o připojení.
ČLÁNEK 6
Podle Aktu o připojení nebude Portugalsko poskytovat ČR příznivější režim, než je poskytován u dovozů pocházejících z jiných členských států.
ČLÁNEK 7
Kvantitativní omezení mohou být uplatněna na dovozy výrobků pocházejících z České republiky do Portugalska do 31. prosince 1995, pokud jde o výrobky uvedené v příloze B.
 
Příloha A
CN kód     poznámka  termín liberalizace
--------------------------------------------------
ex 0102 90 10   (1)      31.12.95
ex 0102 90 31   (1)      31.12.95
ex 0102 90 33   (1)      31.12.95
ex 0102 90 35   (1)      31.12.95
ex 0102 90 37   (1)      31.12.95

0103 91 10            31.12.95
0103 92 11            31.12.95
0103 92 19            31.12.95

0201               31.12.95

0203 11 10            31.12.95
0203 12 11            31.12.95
0203 12 19            31.12.95
0203 19 11            31.12.95
0203 19 13            31.12.95
0203 19 15            31.12.95
0203 19 55            31.12.95
0203 19 59            31.12.95
0203 21 10            31.12.95
0203 22 11            31.12.95
0203 22 19            31.12.95
0203 29 11            31.12.95
0203 29 13            31.12.95
0203 29 15            31.12.95
0203 29 55            31.12.95
0203 29 59            31.12.95

0206 30 21            31.12.95
0206 30 31            31.12.95
0206 41 91            31.12.95
0206 49 91            31.12.95

0208 10 10            31.12.95

0209 00 11            31.12.95
0209 00 19            31.12.95
0209 00 30            31.12.95

0210 11 11            31.12.95
0210 11 19            31.12.95
0210 11 31            31.12.95
0210 11 39            31.12.95
0210 12 11            31.12.95
0210 12 19            31.12.95
0210 19 10            31.12.95
0210 19 20            31.12.95
0210 19 30            31.12.95
0210 19 40            31.12.95
0210 19 51            31.12.95
0210 19 60            31.12.95
0210 19 70            31.12.95
0210 19 81            31.12.95
0210 20             31.12.95
0210 90             31.12.95
0210 90 39            31.12.95
ex 0210 90 90   (2)      31.12.95
0401               31.12.95
0403 10 22            31.12.95
0403 10 24            31.12.95
0403 10 26            31.12.95
ex 0403 90 51   (3)      31.12.95
ex 0403 90 53   (3)      31.12.95
ex 0403 90 59   (3)      31.12.95

0404 10 91            31.12.95
0404 90 11            31.12.95
0404 90 13            31.12.95
0404 90 19            31.12.95
0403 90 31            31.12.95
0403 90 33            31.12.95
0403 90 39            31.12.95

0405               31.12.95

ex 0406      (4)      31.12.95

ex 1001 90 99   (5)      31.12.95

ex 1004 00 90   (6)      31.12.95

1101                   31.12.95

1103 11 10            31.12.95
1103 11 90            31.12.95
1103 12 00            31.12.95
1103 13 10            31.12.95
1103 13 90            31.12.95
1103 14 00            31.12.95
1103 19 10            31.12.95
1103 19 30            31.12.95
1103 19 90            31.12.95

1104 11 10            31.12.95
1104 12 10            31.12.95
ex 1104 19 10   (7)      31.12.95
ex 1104 19 30   (7)      31.12.95
ex 1104 19 50   (7)      31.12.95
ex 1104 19 99   (7)      31.12.95

1104 21 10            31.12.95
1104 21 30            31.12.95
1104 21 50            31.12.95
1104 21 90            31.12.95
1104 22 10            31.12.95
1104 22 30            31.12.95
1104 22 50            31.12.95
1104 22 90            31.12.95
1104 23 10            31.12.95
1104 23 30            31.12.95
1104 23 90            31.12.95
1104 29 11            31.12.95
1104 29 15            31.12.95
1104 29 19            31.12.95
1104 29 31            31.12.95
1104 29 35            31.12.95
1104 29 39            31.12.95
1104 29 91            31.12.95
1104 29 95            31.12.95
1104 29 99            31.12.95
1104 30 10            31.12.95
1104 30 90            31.12.95

1108 11 00            31.12.95

1109               31.12.95

1501 00 11            31.12.95
1501 00 19            31.12.95
ex 1501 00 90   (8)      31.12.95

ex 1601      (9)      31.12.95

ex 1602 10 00   (9)      31.12.95
ex 1602 20 90   (9)      31.12.95
1602 41 10            31.12.95
1602 42 10            31.12.95
1602 49 11            31.12.95
1602 49 13            31.12.95
1602 49 15            31.12.95
1602 49 19            31.12.95
1602 49 30            31.12.95
1602 49 50            31.12.95
ex 1602 90 10   (10)      31.12.95
1602 90 51            31.12.95

ex 1902 20 30   (11)      31.12.95
2009 60 11            31.12.95
2009 60 19            31.12.95
2009 60 51            31.12.95
2009 60 59            31.12.95
2009 60 71            31.12.95
2009 60 79            31.12.95
2009 60 90            31.12.95

ex 2204 10 11   (12)      31.12.95
ex 2204 10 19   (12)      31.12.95
ex 2204 10 90   (12)      31.12.95
ex 2204 21 10   (12)      31.12.95
2204 21 25            31.12.95
2204 21 29            31.12.95
2204 21 35            31.12.95
2204 21 39            31.12.95
ex 2204 21 49   (12)      31.12.95
ex 2204 21 59   (12)      31.12.95
ex 2204 21 90   (12)      31.12.95
ex 2204 29 10   (12)      31.12.95
2204 29 25            31.12.95
2204 29 29            31.12.95
2204 29 35            31.12.95
2204 29 39            31.12.95
ex 2204 29 49   (12)      31.12.95
ex 2204 29 59   (12)      31.12.95
ex 2204 29 90   (12)      31.12.95
2204 30 10            31.12.95
2204 30 91            31.12.95
2204 30 99            31.12.95
--------------------------------------------------

Poznámka: Omezení týkající se tarifního čísla 0803 vůči členským
     státům EHS a zemím s preferencemi jsou dočasná a působí
     do vytvoření organizovaného trhu pro banány. Z tohoto
     důvodu by měly být tyto produkty zahrnuty do tohoto
     protokolu.
Vysvětlující poznámky týkající se částečných restrikcí, které Španělsko bude uplatňovat až do konce přechodného období
(1) Mimo zvířata pro koridu.
(2) Pouze domácí prasata.
(3) Nekonzervované nebo nekoncentrované určené pouze pro lidskou spotřebu.
(4) Mimo requesón, emmental, Gruyére, "Modrý sýr", Parmigiano Reggiano a Grana Padano.
(5) Pouze běžná pšenice na výrobu chleba.
(6) Pouze oves olamovaný.
(7) Pouze zrna plochá.
(8) Mimo tuk z kostí nebo ze zbytků drůbeže.
(9) Pouze to, co obsahuje maso nebo jedlé droby z domácích prasat.
(10) Pouze to, co obsahuje vepřovou krev.
(11) Pouze:
- Uzenky z masa, jedlých drobů nebo krve z domácích prasat.
- Jakékoliv přípravky nebo konzervované výrobky, obsahující maso nebo jedlé droby z domácích prasat.
(12) Mimo kvalitní vína vyráběná v rozhodujících určených oblastech.
 
Příloha B
0103 10 00
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 51
0701 90 59

0803 00 10
0803 00 90

0804 30 00

2204 21 10
2204 21 21
2204 21 23
2204 21 25
2204 21 29
2204 21 31
2204 21 33

2204 21 35
2204 29 10
2204 29 21
2204 29 23
2204 29 25
2204 29 29
2204 29 31
2204 29 33
2204 29 35
2204 29 39
Protokol č. 6
o vzájemné pomoci v celních otázkách
Článek 1
Definice
Pro účely tohoto protokolu se rozumí:
(a) "celními předpisy" obecně závazné právní předpisy uplatňované na území smluvních stran, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do jiného celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatá uvedenými stranami;
(b) "clem" všechna cla, daně, dávky a jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území smluvních stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou, odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;
(c) "dožadujícím orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován smluvní stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních otázkách;
(d) "dožádaným orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován smluvní stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních otázkách;
(e) "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů.
Článek 2
Rozsah použití protokolu
(1) Smluvní strany si navzájem poskytnou pomoc při zajišťování dodržování celních předpisů, způsobem a za podmínek stanovených v tomto protokolu, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.
(2) Pomoc v celních otázkách, jak je stanoveno v tomto protokolu, se vztahuje na jakýkoli správní orgán smluvní strany, který je příslušný pro provádění tohoto protokolu. Tato pomoc se nedotýká ustanovení upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Rovněž nezahrnuje informace, obdržené na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pokud s tím tyto orgány nesouhlasí.
Článek 3
Pomoc na žádost
(1) Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které pomohou zajistit řádné provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily tyto předpisy.
(2) Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze smluvních stran bylo řádně dovezeno na území druhé strany a pokud je to účelné, uvede celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.
(3) Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zajištění dohledu nad:
(a) fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;
(b) pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;
(c) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.
Článek 4
Pomoc bez vyzvání
Smluvní strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informaci týkající se:
- operací, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy, a které mohou být předmětem zájmu jiné smluvní strany;
- nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových operací;
- zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu.
Článek 5
Doručení/Oznámení
Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem veškerá nezbytná opatření k zajištění:
- doručení všech dokumentů,
- oznámení všech rozhodnutí,
spadajících do rozsahu tohoto protokolu, adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se použijí ustanovení článku 6 odst. 3.
Článek 6
Forma a obsah žádosti o pomoc
(1) Žádosti podle tohoto protokolu se vyhotovují písemně. K žádosti se přikládají doklady potřebné k jejímu vyřízení. V případě naléhavosti situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.
(2) Žádost podle odstavce 1 tohoto článku obsahuje následující informace:
(a) dožadující orgán podávající žádost;
(b) požadované opatření;
(c) předmět a důvod žádosti;
(d) příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;
(e) co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jichž se šetření týká;
(f) přehled příslušných skutečností, s výjimkou v případech, uvedených v článku 5.
(3) Žádosti se předkládají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce akceptovatelném pro tento orgán.
(4) Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; nicméně mohou být přijata preventivní opatření.
Článek 7
Vyřízení žádostí
(1) Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků, při poskytování vlastních informací, při provádění potřebných pátrání nebo při zajišťování, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže smluvní strany.
(2) Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané smluvní strany.
(3) Náležitě zmocnění úředníci jedné smluvní strany mohou se souhlasem druhé příslušné smluvní strany a za podmínek touto stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.
(4) Úředníci jedné smluvní strany mohou být se souhlasem druhé smluvní strany přítomni při pátrání vedených na jejím území.
Článek 8
Forma, jakou má být informace sdělena
(1) Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.
(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.
Článek 9
Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc
(1) Smluvní strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci podle tohoto protokolu, jestliže by to:
(a) mohlo být na újmu suverenity, veřejného pořádku, bezpečnosti nebo jiných závažných zájmů; nebo
(b) souviselo s měnovými nebo daňovými předpisy, nikoliv však s předpisy týkající se cel; nebo
(c) porušilo průmyslové, obchodní nebo služební tajemství.
(2) Jestliže dožadující orgán žádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by byl o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Potom bude ponecháno dožádanému orgánu, aby rozhodl, jakým způsobem na takovou žádost odpoví.
(3) Jestliže byla pomoc odepřena nebo zamítnuta, musí být rozhodnutí o tom a důvody pro to oznámeny dožadujícímu orgánu bez prodlení.
Článek 10
Povinnost utajení
(1) Každá informace, sdělená v jakékoli formě podle tohoto protokolu, bude utajena. Vztahují se na ni předpisy o utajování skutečností a požívá ochrany, poskytované v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými ve smluvní straně, která informaci obdržela, a v souladu s ustanoveními, která se vztahují na orgány Společenství.
(2) Jmenné údaje nebudou předány, jestliže existuje závažný důvod k domněnce, že předání nebo použití předaných dat by odporovalo základnímu právními principu jedné ze smluvních stran a zejména tehdy, pokud by dotčená strana utrpěla škodu. Strana, která informace obdržela, bude na žádost strany, která informace poskytla, tuto stranu informovat o způsobu použití dodaných informací a o dosažených výsledcích.
(3) Jmenné údaje mohou být předány pouze celním orgánům a v případě potřeby pro účely obžaloby, státní prokuratuře a soudním orgánům. Ostatní osoby nebo orgány mohou obdržet tyto informace jen na základě předběžného souhlasu strany, která je poskytla.
(4) Strana poskytující informaci si ověří její správnost. Když dojde ke zjištění, že poskytnutá informace byla nesprávná nebo má být zrušena, vyrozumí o této skutečnosti bez prodlení stranu, která informaci přijala. Tato strana je povinna provést příslušnou opravu nebo zrušit informaci.
(5) Bez dotčení případů, ve kterých převládá veřejný zájem, může dotčená osoba obdržet na žádost informace o uchovávání dat a o účelech jejich uchovávání.
Článek 11
Použití informací
(1) Obdržené informace se mohou použít pouze pro účely tohoto protokolu, pro jiné účely mohou být použity v každé smluvní straně výhradně na základě předchozího písemného souhlasu správního orgánu, který je poskytl a podléhají jakýmkoliv omezením stanoveným tímto orgánem. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, týkající se deliktů v oblasti narkotik a psychotropních látek. Takové informace mohou být předány jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodování s narkotiky za podmínek uvedených v článku 2.
(2) Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, zavedeném později v důsledku nedodržení celních předpisů.
(3) Smluvní strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, protokolech a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům, použít jako důkazu obdržených informací a dokumentů v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.
Článek 12
Experti a svědci
Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tento protokol, v soudní pravomoci jiné smluvní strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno v jaké záležitosti a na základě jaké funkce nebo kvalifikace bude úředník vyslýchán.
Článek 13
Náklady na pomoc
Smluvní strany vůči sobě upustí od veškerých nároků, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto protokolu, vyjma, pokud je to na místě, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejných služeb.
Článek 14
Provádění
(1) Prováděním tohoto protokolu budou pověřeny ústřední celní orgány České republiky na jedné straně a příslušné administrativní útvary Komise, jakož i kde je to vhodné, celní orgány členských států Evropských společenství na druhé straně. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a ujednáních nezbytných pro jeho provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla ochrany v oblasti dat. Mohou doporučit příslušným orgánům úpravy, o kterých se domnívají, že by měly být zapracovány do tohoto protokolu.
(2) Smluvní strany se budou navzájem konzultovat a potom jedna druhou informovat o podrobných pravidlech provádění tohoto protokolu, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.
Článek 15
Doplnění
(1) Tento protokol doplňuje a nezabraňuje provádění jiných dohod o vzájemné pomoci, které byly nebo budou uzavřeny mezi Českou republikou a jedním nebo několika členskými státy. Nebrání rovněž širší vzájemné pomoci poskytované v rámci těchto dohod.
(2) Bez prejudice k článku 11 se tato ujednání nedotýkají opatření Společenství upravujících předávání informací mezi kompetentními administrativními útvary Komise a celními orgány členských států o celních záležitostech, které by mohly být předmětem zájmu Společenství.
Protokol č. 7
Koncese s ročními limity
Strany souhlasí s tím, že pokud Dohoda vstoupí v platnost po 1. lednu kteréhokoliv roku, jakékoliv koncese poskytnuté v rámci ročních kvantitativních limitů budou upraveny odečtením hodnoty výrobků dovezených v průběhu tohoto roku pocházejících z České republiky v souladu s ustanoveními protokolu č. 4 Prozatímní dohody podepsané mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991 a upravené doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou.
Protokol č. 8
o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o tranzitu a pozemní dopravní infrastruktuře
Vzhledem k tomu, že po podpisu Evropské dohody a Prozatímní dohody dne 16. prosince 1991 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé, výměnné dopisy jakožto dodatek k týmž byly podepsány mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že tato výměna dopisů byla doplněna výměnou dopisů podepsaných 19. února 1992 mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé, které tvoří přílohu.
Vzhledem k tomu, že Česká republika prohlásila v dopise předsedovi Komise Evropských společenství z 15. prosince 1992, že "převezme všechny závazky vyplývající ze všech dohod mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími".
Vzhledem k tomu, že Česká republika je od 1. ledna 1993 nástupnickým státem České a Slovenské Federativní Republiky.
Vzhledem k tomu, že Česká republika se zavazuje nezhoršit podmínky tranzitu pozemní dopravy ve srovnání se situací existující v České a Slovenské Federativní Republice podle shora uvedené výměny dopisů.
Česká republika a Společenství se dohodly takto:
Článek 1
Společenství na straně jedné a Česká republika na straně druhé přejímají všechna práva i závazky Společenství na straně jedné a bývalé České a Slovenské Federativní Republiky na straně druhé, obsažené ve výše uvedených výměnných dopisech.
Článek 2
Česká republika se zavazuje vydat takový počet povolení, jak jej stanoví shora uvedené výměnné dopisy o tranzitu. Tato povolení budou platná (od roku 1994) pouze pro území České republiky. Česká republika vydá regulérně taková povolení držiteli povolení vydaného Slovenskou republikou podle výše uvedených výměnných dopisů, až do maximálního počtu v souladu s výše uvedenými výměnnými dopisy.
Článek 3
Česká republika se zavazuje, že souhrn správních poplatků, daní a dalších případných poplatků, kterými podle výše uvedených dopisů budou zatížena zdanitelná povolení, nepřekročí výši 9250,- českých korun.
Článek 4
Česká republika prohlašuje, že učiní všechna možná opatření k zabránění zbytečnému zdržování dopravců ze Společenství následkem kontrol na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, aby nebyly vytvořeny méně výhodné podmínky pro tranzit, než jaké existovaly pro dopravce ze Společenství podle shora uvedené výměny dopisů.
   
Příloha I
Výměna dopisů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím o tranzitu
A:
Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky
Vážený pane,
během jednání o Evropské dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (ČSFR) a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy bylo dosaženo následující dohody:
1. Strany Evropské dohody nebudou podnikat žádná opatření, která by se dotýkala situace vyplývající z použití stávajících dvoustranných dohod mezi ČSFR a členskými státy Společenství.
2. Dále pak v rámci globálního řešení problémů tranzitu přes ČSFR pro ty členské státy Společenství, jichž se to nejvíce týká, ČSFR tímto poskytuje 2000 dodatečných zdanitelných povolení v roce 1991 jako doplněk ke stávající kvótě poskytnuté na základě dvoustranných dohod pro rok 1991. Dále ČSFR poskytne v letech 1992, 1993 a 1994 jako doplněk ke stávající kvótě dříve poskytnuté na základě dvoustranných dohod za rok 1991 včetně dříve zmíněných 2000 povolení, povolení následujícím způsobem:
 
           1992    1993    1994

nezdaněných      1.300   1.300   1.440 (1)
zdanitelných     1.000   1.000   1.332 (1)
třetí země       - - - - - - - - - - - - - - - - -

kombinovaná doprava  4.000   4.000   4.680 (2)
----
(1) zvýšení o 2 % oproti 1993
(2) zvýšení o 17 % oproti 1993
Povolení pro kombinovanou dopravu budou užívána pro náklady při průjezdu územím ČSFR železnicemi ČSFR ve formě "pojízdné silnice" za podmínky, že náklady a doba tohoto způsobu dopravy budou srovnatelné s náklady a dobou zdaněné silniční dopravy. Pro počet povolení, kde nemohou být tyto podmínky splněny, poskytne ČSFR zdanitelná tranzitní povolení. Výše uvedená tranzitní povolení budou vydávána na cestu tam a zpět.
V roce 1995 a v následujících letech do vstupu v platnost dvoustranné dopravní dohody mezi ČSFR a Společenstvím ČSFR zvýší počet nezdaněných, zdanitelných a kombinovaných dopravních licencí ve stejné míře jako v roce 1994.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas Evropských společenství s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za vládu ČSFR
B:
Dopis od Společenství
Vážený pane,
Mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu dnešního data následujícího znění:
"Během jednání o Evropské dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (ČSFR) a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy bylo dosaženo následující dohody:
1. Strany Evropské dohody nebudou podnikat žádná opatření, která by se dotýkala situace vyplývající z použití stávajících dvoustranných dohod mezi ČSFR a členskými státy Společenství.
2. Dále pak v rámci globálního řešení problémů tranzitu přes ČSFR pro ty členské státy Společenství, jichž se to nejvíce týká ČSFR tímto poskytuje 2000 dodatečných zdanitelných povolení v roce 1991 jako doplněk ke stávající kvótě poskytnuté na základě dvoustranných dohod pro rok 1991. Dále ČSFR poskytne v letech 1992, 1993 a 1994 jako doplněk ke stávající kvótě dříve poskytnuté na základě dvoustranných dohod za rok 1991 včetně dříve zmíněných 2000 povolení, povolení následujícím způsobem:
                 1992    1993    1994

nezdaněných           1.300   1.300   1.440 (1)
zdanitelných          1.000   1.000   1.332 (1)
třetí země           - - - - - - - - - - - - - - - -

kombinovaná doprava       4.000   4.000   4.680 (2)
----
(1) zvýšení o 2 % oproti 1993
(2) zvýšení o 17 % oproti 1993
Povolení pro kombinovanou dopravu budou užívána pro náklady při průjezdu územím ČSFR železnicemi ČSFR ve formě "pojízdné silnice" za podmínky, že náklady a doba tohoto způsobu dopravy budou srovnatelné s náklady a dobou zdaněné silniční dopravy. Pro počet povolení, kde nemohou být tyto podmínky splněny, poskytne ČSFR zdanitelná tranzitní povolení. Výše uvedená tranzitní povolení budou vydávána na cestu tam a zpět.
V roce 1995 a v následujících letech do vstupu v platnost dvoustranné dopravní dohody mezi ČSFR a Společenstvím ČSFR zvýší počet nezdaněných, zdanitelných a kombinovaných dopravních licencí ve stejné míře jako v roce 1994.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas Evropských společenství s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě."
Mám čest potvrdit, že Společenství souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Jménem Rady Evropských společenství
Výměna dopisů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím o pozemní dopravní infrastruktuře
A: Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest potvrdit Vám tímto stanovisko Společenství, vyjádřené při jednáních o Evropské dohodě mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, že Společenství poskytne v rámci finančních mechanismů stanovených v Dohodě v příslušné míře financování pro zlepšení pozemní dopravní infrastruktury, včetně kombinované dopravy.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas České republiky s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Jménem Rady Evropských společenství
B: Dopis od České republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu dnešního data následujícího znění:
"Mám čest potvrdit Vám tímto stanovisko Společenství, vyjádřené při jednáních o Evropské dohodě mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, že Společenství poskytne v rámci finančních mechanismů stanovených v Dohodě v příslušné míře financování pro zlepšení pozemní dopravní infrastruktury, včetně kombinované dopravy.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas České republiky s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu. Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za vládu České republiky
   
Příloha II
Dohoda formou výměny dopisů upravujících výměnu dopisů mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, týkajících se tranzitu, podepsaných v Bruselu 16. prosince 1991
------------------------------------------------------------------
A/ Dopis od Společenství
Vážený pane,
u příležitosti podpisů Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé 16. prosince 1991 byly formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsány dohody o tranzitu. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.
Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatky za zdanitelná tranzitní povolení. Toto mělo důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměny dopisů, podepsaných 16. prosince 1991 doplněn takto:
Do odstavce 2) se vloží po první větě prvního pododstavce: "Poplatek za zdanitelná plnění je 18 500 Kčs."
za druhou část odstavce 2) se vloží následující pododstavec: "Obě strany souhlasí, že jestliže nebude tranzitní situace na území bývalé Jugoslávie normalizována, přezkoumají společně před koncem roku možné změny ve shora uvedených dohodách. Změny výše uvedených ustanovení mohou být provedeny společnou dohodou stran."
Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, představoval úpravu výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejvyšší úcty.
Jménem Rady Evropských společenství
B/ Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem v následujícím znění:
"U příležitosti podpisů Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé 16. prosince 1991 byly formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsány dohody o tranzitu. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.
Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatky za zdanitelná tranzitní povolení. Toto mělo důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměny dopisů, podepsaných 16. prosince 1991 doplněn takto:
Do odstavce 2) se vloží po první větě prvního pododstavce: "Poplatek za zdanitelná plnění je 18 500 Kčs."
za druhou část odstavce 2) se vloží následující pododstavec: "Obě strany souhlasí, že jestliže nebude tranzitní situace na území bývalé Jugoslávie normalizována, přezkoumají společně před koncem roku možné změny ve shora uvedených dohodách. Změny výše uvedených ustanovení mohou být provedeny společnou dohodou stran."
Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, představoval úpravu výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku
Dohoda formou výměny dopisů nahrazujících výměnu dopisů mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o infrastruktuře pozemní dopravy, podepsaných v Bruselu 16. prosince 1991.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A/ Dopis od Společenství
Vážený pane,
u příležitosti podpisu Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé byla 16. prosince 1991 formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o pozemní dopravní infrastruktuře. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.
Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:
"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci příslušných finančních mechanismů vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.
V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou v ČSFR.
Strany souhlasí hledat v souvislosti se současnou Dohodou o obchodu a spolupráci možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.
Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.
Česká a Slovenská Federativní Republika uváží snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."
Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Jménem Rady Evropských společenství
B/ Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem v následujícím znění:
"U příležitosti podpisu Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé byla 16. prosince 1991 formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o pozemní dopravní infrastruktuře. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.
Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:
"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci příslušných finančních mechanismů vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.
V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou České a Slovenské Federativní Republiky.
Strany souhlasí hledat v souvislosti se současnou Dohodou o obchodu a spolupráci možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.
Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.
Česká a Slovenská Federativní Republika uváží další snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."
Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku
Dohoda formou výměny dopisů nahrazujících výměny dopisů mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o infrastruktuře pozemní dopravy, podepsaných v Bruselu 16. prosince 1991.
A/ Dopis od Společenství
Vážený pane,
u příležitosti podpisu Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991 byla formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o infrastruktuře pozemní dopravy. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost.
Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:
"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci finančních mechanismů uvažovaných v Evropské dohodě vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.
V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou České a Slovenské Federativní Republiky.
Strany souhlasí hledat v souvislosti se současnou Dohodou o obchodu a spolupráci možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.
Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.
Česká a Slovenská Federativní Republika uváží další snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."
Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Jménem Rady Evropských společenství
B/ Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem v následujícím znění:
"U příležitosti podpisu Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991 byla formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o infrastruktuře pozemní dopravy. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost.
Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:
"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci finančních mechanismů uvažovaných v Evropské dohodě vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.
V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou České a Slovenské Federativní Republiky.
Strany souhlasí hledat v souvislosti se současnou Dohodou o obchodu a spolupráci možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.
Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.
Česká a Slovenská Federativní Republika uváží další snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."
Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.
Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku
Informace o vstupu v platnost doplňujících dohod o tranzitu s Maďarskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou.
Dohody formou výměny dopisů s Maďarskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou doplňující anebo nahrazující výměny dopisů z 16. prosince 1991,(1) týkající se tranzitu a silniční infrastruktury, které se Rada rozhodla uzavřít k 7. prosinci 1992, vstoupily v platnost 10. prosince 1992, sdělení o završení postupů požadovaných za tímto účelem bylo uskutečněno 9. prosince 1992.
(1) Výměny dopisů koncipovaných v rámci Prozatímních dohod o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících, viz ÚL č. L115 a ÚL č. L116, 30.4.1992.
1) Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.
2) Kumulace stanovená tímto článkem se nevztahuje na materiály původní v Turecku, které jsou uvedeny v seznamu přílohy V k tomuto protokolu.

Související dokumenty