218/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
218/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 26/2008 Sb.
Změna: 282/2009 Sb.
Změna: 463/2012 Sb.
Změna: 182/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:
1. V § 91 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2018" se nahrazuje číslem "2020".
2. V § 92 odst. 1, 2 a 3 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".
3. V § 92 odst. 5 písm. b) se slova "(§ 194, 195 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)" zrušují.
4. V § 94 odst. 1 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".
5. V § 94 odst. 2 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".
6. V § 95 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".
7. V § 99 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2011" se nahrazuje číslem "2013".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II
Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:
1. Část druhá se zrušuje.
2. V části šesté čl. VI se bod 4 zrušuje.
3. V části deváté čl. IX se bod 1 zrušuje.
4. Část dvacátá devátá se zrušuje.
5. V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010".
6. V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III
V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 110/2006 Sb.
Čl. IV
V § 7 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se na konci textu písmene a) doplňují slova "a dávky úrazového pojištění, s výjimkou bolestného, příspěvku za ztížení společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením a náhrady nákladů spojených s pohřbem".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VI
V § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se za větu třetí vkládá věta "Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 2009 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též úrazová renta19a).".
Poznámka pod čarou č. 19a zní:
"19a) § 20 a 21 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou částí čtvrté až šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty