17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu

Schválený:
17/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. března 1972
o kontrole výroby a oběhu lihu
Změna: 193/1993 Sb.
Změna: 7/1994 Sb.
Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, a podle § 7 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem této vyhlášky je upravit podmínky kontroly výroby a oběhu lihu tak, aby byly zajištěny předpoklady pro řádné zdanění lihu spotřební daní.1)
(2) Podle této vyhlášky se kontroluje výroba (včetně regenerace) a oběh lihu u všech právnických a fyzických osob, které jsou podle § 8 povinny vést evidenci o výrobě a oběhu lihu.
(3) Kontrolu výroby a oběhu lihu kromě dozoru při přejímání a vyskladnění lihu vykonávají finanční úřady.
 
§ 2
Uspořádání výrobního zařízení
(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící líh mohou používat je výrobního zařízení upraveného tak, aby zaručovalo spolehlivé zjištění vyrobeného množství alkoholu.
(2) Výrobní zařízení musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být odváděny jinam než do chladiče a do kontrolního lihového měřidla (dále jen "měřidla"). Výrobní zařízení musí být spolehlivé, odolné, nepoškozené, těsné, přehledné, přístupné a způsobilé k přiložení závěr.
(3) Lutrové vody zbavené lihu, pokud se před výstupem z destilačního zařízení nemísí s výpalky nebo nejsou dále použity v provozu, musí být odváděny do zajištěných odpadních jam tak, aby se dokonale smísily se splaškovými vodami nebo znehodnocujícím prostředkem. Finanční úřad, podle podmínek provozu, stanoví pro jednotlivé případy další podrobnosti o lutrovém odpadu a jeho znehodnocení.
(4) Výrobní zařízení v ovocných lihovarech 2) včetně ostatních lihovarů, které provádějí pěstitelské pálení,2) musí být uspořádáno tak, aby destilace byla spojena přímo s rektifikací, takže měřidlem bude registrován již rektifikovaný hotový výrobek. V rektifikačním přístroji musí být instalováno zařízení, které znemožní plnění přístroje záparou.
(5) V ovocných lihovarech, kde je používáno při výrobě odlučovače oleje, vosku apod., který musí být umístěn před měřidlem, svádí se destiláty zbavené prací vody nebo oleje zpět do destilačního zařízení; odloučený olej musí být odváděn do zajištěného zásobníku. Vyprazdňování zásobníků se provádí za dozoru finančního úřadu.
(6) Spojovací potrubí měřidla v ovocných lihovarech smí mít odbočky pro zachycování jednotlivých podílů destilace (rektifikace) pod podmínkou, že k zamezení vzdutí lihu ve výrobním zařízení nebude omezen přítok lihu do měřidla kohouty nebo ventily.
(7) Finanční úřad může pro jednotlivé případy podle provozních podmínek povolit v lihovarech provádějících pěstitelské pálení odvádění úkapu a dokapu zajištěným potrubím (po smísení s lutrovými vodami) do odpadní jámy, ve které je znehodnocovací prostředek. Úkap a dokap odváděný do zajištěných nádrží se podle provozních podmínek po naplnění vypustí do odpadní jámy, ve které je znehodnocovací prostředek. Bližší podmínky stanoví finanční úřad po projednání s příslušným lihovarským závodem.
(8) Rektifikaci surového destilátu a druhou rektifikaci zušlechtěného výrobku s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení, jejichž množství byla zjištěna měřidlem, může povolit finanční úřad, který v rozhodnutí stanoví bližší podmínky rektifikace.
(9) Jiné lihovary 3) než lihovary ovocné nebo lihovary provádějící pěstitelské pálení ovoce musí uspořádat výrobní zařízení tak, aby vyhovovalo podmínkám stanoveným touto vyhláškou. Bližší podmínky uspořádání výrobního zařízení v lihovarech ovocných nebo lihovarech provádějících pěstitelské pálení, stanoví příslušný finanční úřad.
(10) Během výroby lihu nesmí být výrobní zařízení použito k jiným účelům než k výrobě lihu. Po skončení výroby lihu lze výrobního zařízení použít k jiným účelům než k výrobě lihu pouze na základě povolení finančního ředitelství, které může v povolení stanovit bližší podmínky.
(11) Finanční ředitelství může v odůvodněných případech, na žádost lihovarského závodu a na základě doporučení finančního úřadu, povolit výjimky a odchylky v uspořádání výrobního zařízení, a to za podmínky, že veškerý líh bude řádně registrován. Za stejných podmínek může finanční ředitelství povolit druhou rektifikaci těch ovocných destilátů z pěstitelského pálení, které nebyly vyskladněny.
 
§ 3
Zajištění výrobního zařízení
(1) Výrobní zařízení, tj. veškeré kohouty, ventily, průlezy, příklopy, zorná skla, čisticí otvory, potrubí vedoucí lihové páry nebo lihové tekutiny, musí být během výroby zajištěno závěrami. K zajištění se použijí buď jednoduché nebo dvojité závěry. Dvojitou závěrou je další jednoduchá závěra přiložená na obal (plechový kryt) kryjící jednoduchou závěru, kovová mříž nebo síť z drátěného pletiva.
(2) Dvojitou závěrou se zajišťuje celé výrobní zařízení v ovocných lihovarech a v ostatních lihovarech provádějících pěstitelské pálení; v ostatních lihovarských závodech všude tam, kde by jednoduché zajištění neposkytovalo dostatečnou bezpečnost.
(3) Finanční úřad zajišťuje v ovocných lihovarech a lihovarech provádějících pěstitelské pálení celé výrobní zařízení. V ostatních lihovarských závodech zajišťuje spojovací potrubí měřidla s chladičem. Ostatní výrobní zařízení zajišťuje lihovarský závod. Lihovarský závod je povinen předložit finančnímu úřadu popis výrobního zařízení s vyznačenými místy, která zajišťuje. Finanční úřad v popisu vyznačí místa úředně zajišťovaná.
(4) Finanční ředitelství může v odůvodněných případech povolit výjimku ve způsobu zajištění výrobního zařízení.
 
§ 4
Registrace lihu měřidly
(1) Veškerý vyrobený líh se měří měřidly povolených soustav a typů.3) Měřidlem musí být zjišťováno i množství rektifikátu v zušlechťovnách lihovin. Zbavuje-li se při regeneraci líh denaturačních prostředků, musí být měřidlo připojeno na chladič regeneračního zařízení.
(2) Měřidlo musí být platně ověřeno orgány státní správy v oblasti metrologie 4) a zajištěno závěrami těchto orgánů, nebo závěrami finančního úřadu. Kryt měřidla musí být vždy zajišťován pouze závěrami finančního úřadu. Na základě souhlasu finančního úřadu mohou být levá vnější a vnitřní dvířka měřidla zajištěna závěrami lihovarského závodu s výjimkou lihovarů ovocných a lihovarů provádějících pěstitelské pálení.
(3) Měřidlo musí být postaveno ve vodorovné poloze na podezdívce z neomítnutých cihel a v takové výši, aby měrná zkouška mohla být provedena přímým vtokem lihu do sudu nebo odměrné nádoby. Měřidlo musí být ze všech stran volně přístupné a během výroby lihu trvale spojeno s chladičem a vzdáleno od destilačního zařízení tak daleko, aby se zamezilo značnému odparu v nádobě měřidla.
(4) Lihovarské závody (s výjimkou lihovarů provádějících pěstitelské pálení) jsou povinny zapisovat teplotu lihu protékajícího měřidlem podle pokynů finančního úřadu. Teplota se zjišťuje úředně ověřeným teploměrem umístěným v jímce pro areometr.
(5) Drobné opravy měřidla (jako např. oprava sběrné a vložné nádoby při netěsnosti, oprava jímky pro areometr, oprava vylévacího korýtka) mohou být prováděny lihovarským závodem za dozoru finančního úřadu, popřípadě za dozoru orgánů státní měrové služby. Opravy na měrných bubnech, na hlavním nebo záložním počítadle, opravy závad vzniklých neoprávněným zásahem nebo vnějším působením na měřidlo, nesmí být prováděny v lihovarském závodě a měřidlo musí být znovu úředně ověřeno.
(6) Při úplné poruše měřidla, kdy není možné do závodu přemístit náhradní měřidlo, může finanční ředitelství v dohodě s příslušnými orgány státní měrové služby povolit na omezenou dobu, že se vyrobené množství lihu měří úředně ověřenými a zajištěnými měrnými nádržemi.
(7) Finanční úřad může povolit v lihovarských závodech, které vyrábějí více než 30 m3 lihu za zúčtovací období, úpravu vzorkovacího zařízení a měřidel soustavy ZEHR tak, aby množství odebíraných vzorků bylo sníženo. Úprava vzorkovacího zařízení se provádí za dozoru finančního úřadu.
(8) Odebírá-li se z nutných provozních důvodů líh z výrobního zařízení před jeho registrací měřidlem, musí být vloženy na příslušném zařízení úředně ověřené vzorkovací měřicí kohouty zajištěné závěrami orgánů státní měrové služby nebo finančního úřadu. Měřící činnost vzorkovacích měřících kohoutů přezkušuje finanční úřad nejméně jednou za 5 roků, a to tak, že porovná údaje počítadla kohoutu se skutečně proteklým množstvím lihu. Přesahuje-li rozdíl u kohoutu s obsahem 0,1 litru plus mínus 3 %, s obsahem 0,5 litru plus mínus 2 % a s obsahem 1 litr plus mínus 1 %, vyřadí se kohout z používání.
(9) Finanční úřad provádí počáteční i konečnou úpravu měřidla a těsnící zkoušku měřidla. Pro účely korekce vyrobeného množství alkoholu provádí po každé opravě měřidla, která byla provedena mimo lihovarský závod, nejméně však jednou za 5 roků, měrnou zkoušku měřidla. V případě, že měrnou zkouškou bude zjištěna větší korekce než plus mínus 1 %, je nutno měřidlo vyřadit z používání.
(10) Pro syntetický líh platí ustanovení předchozích odstavců přiměřeně. Náležitosti měřidel stanoví Úřad pro normalizaci a měření, jakož i podmínky pro jejich způsobilost k úřednímu ověření a způsob ověřování, zejména dovolené odchylky správnosti.
 
§ 5
Zjištění vyrobeného množství alkoholu
(1) Vyrobené množství alkoholu se vypočte vynásobením objemu lihu proteklého měřidlem převodním koeficientem objemu. Objem proteklého lihu je dán rozdílem stavu na hlavním počítadle na počátku a na konci zúčtovacího období, zvýšeným o rozdíl stavu na záložním počítadle a o objem lihu, který nebyl registrován počítadly měřidla po případném snížení o objem lihu, který byl registrován při ručním přezkoušení měrného zařízení. Takto zjištěný objem proteklého lihu se vynásobí korekcí zjištěnou při měrné zkoušce měřidla a opravným koeficientem na teplotní roztažnost měřidla. Převodní koeficient objemu se zjistí podle střední teploty proteklého lihu a podle objemové koncentrace lihu zjištěné ve sběrné nádobě ověřeným laboratorním areometrem (s přihlédnutím k odchylce správnosti tohoto areometru), korigované o rozdíl objemové koncentrace (vypářku) ve vložné nádobě. Je-li vypářka větší než 0,2 % měsíčně, připočte se polovina rozdílu k objemové koncentraci lihu zjištěné ve sběrné nádobě. Rozdíly 0,2 % a menší zůstávají nepovšimnuty. Výsledky zjištění vyrobeného množství alkoholu, které bylo provedeno lihovarským závodem, musí být dány při kontrole k nahlédnutí finančnímu úřadu. V lihovarech provádějících výlučně pěstitelské pálení se k opravnému koeficientu na teplotní roztažnost měřidla a k odchylce měřidla při zjištění vyrobeného množství alkoholu nepřihlíží.
(2) V případě většího rozdílu v objemové koncentraci než plus mínus 0,2 % měsíčně, mezi objemovou koncentrací lihu ve sběrné nádobě lihovarského závodu a zjištěním finančního úřadu, je nutno provést další zjištění společně, případně hledat příčiny rozdílu. Nebudou-li příčiny rozdílu zjištěny, je nutno měřidlo vyřadit z používání.
(3) Ve sporných případech je základem pro stanovení a zúčtování vyrobeného množství alkoholu zjištění finančního úřadu.
(4) V ovocných lihovarech mohou být úkapy a dokapy zjišťovány též váhově. V lihovarech provádějících pěstitelské pálení se porovná vyrobené množství alkoholu zjištěné podle předcházejících odstavců s množstvím alkoholu, který byl vydán pěstitelům, zvýšeným o množství alkoholu obsaženého v destilátu vykoupeného od pěstitelů. Za vyrobené množství se pokládá vždy to množství, které je vyšší.
(5) Finanční úřad zjišťuje v ovocných lihovarech a v lihovarech provádějících pěstitelské pálení vyrobené množství alkoholu zpravidla měsíčně; v ostatních lihovarských závodech nepředvídaně s přihlédnutím k provozním poměrům (např. podle stavu vzorků ve sběrné nádobě měřidla tak, aby nenastalo větším výparem vzorků nepřesné zjištění nebo přetečení sběrné nádoby). Kromě toho zjišťuje vyrobené množství alkoholu u všech lihovarských závodů po ukončení výroby lihu nebo přerušení výroby lihu na dobu delší 10 dnů.
(6) V závodech, které regenerují líh a jež jsou povinny zjišťovat znovuzískané množství lihu měřidlem, provádí finanční úřad zjištění zpravidla na návrh vedoucího závodu (pověřeného zástupce).
(7) Při poruše v provozu způsobující nepředvídaný a neodvratitelný úbytek v zásobách lihu zjistí finanční úřad vedle vyrobeného množství alkoholu též zásoby lihu a o výsledku sepíše zápis, který je podkladem pro případné stanovení spotřební daně.
(8) V případech, kdy bylo působeno na správný chod měřidla, vzduvná nádoba obsahovala vodu nebo lihovou tekutinu, popřípadě, kdy bylo měřidlo neoprávněně odpojeno, stanoví finanční úřad vyrobené množství alkoholu podle denní výkonnosti destilačního zařízení a průměrné objemové koncentrace při zpracování stejných surovin za běžné nebo předcházející hospodářské období. Pokud není možno objemovou koncentraci stanovit takto, použije se objemové koncentrace vykázané v obdobném lihovarském závodu při zpracování stejných surovin; použije se vždy nejvyšší objemové koncentrace.
 
§ 6
Zjišťování zásob lihu
(1) Líh musí být uskladňován jen v kalibrovaných nádržích 5) opatřených zařízením, které umožňuje spolehlivé zjištění zásob.
(2) Při zjištění zásob se postupuje tak, že se zjišťuje objem lihu v každé skladní nádrži zvlášť a násobí se převodním koeficientem objemu. Objem lihu v nádrži se zjistí z objemové stupnice měřidla (popřípadě změřením výšky hladiny a přepočtem na objem) s přihlédnutím k objemu lihu pod nulovým bodem, k odchylce stupnice objemu a koeficientu roztažnosti nádrže. Převodní koeficient objemu se zjistí podle střední teploty lihu v nádrži a objemové koncentrace v průměrném vzorku lihu z nádrže. U velké nádrže, kde nelze obsah promísit, je nutno pro stanovení střední teploty lihu a objemové koncentrace lihu odebrat vzorky z různých vrstev.
(3) Po zjištění zásob lihu vypočítá finanční úřad úbytek lihu a porovná ho se ztrátovou normou.6) K vlivům poruch měřidla na hospodářský výsledek závodu se přihlédne jen tehdy, prokáže-li lihovarský závod z provozních záznamů čas, kdy došlo k poruše měřidla, stav počítadel, popřípadě dobu zastavení destilace a byla-li porucha bezodkladně oznámena finančnímu úřadu.
(4) Finanční úřad kontroluje zásoby lihu v lihovarech ovocných, lihovarech provádějících pěstitelské pálení a v zemědělských lihovarech při závěrečné kontrole po ukončení výroby lihu. V lihovarech průmyslových a sulfitových, jakož i rafineriích lihu k 1. říjnu každého roku.
(5) Finanční úřad provádí v octárnách kontrolu hospodaření s lihem nejméně dvakrát ročně. Přitom se porovná knihovní zásoba litrů alkoholu (v denaturátu, zákysu, kondenzátu) a kyseliny octové (v octě, denaturátu, zákysu, kondenzátu) se skutečnými zásobami.
 
§ 7
Prodej lihu a denaturace lihu
(1) Finanční ředitelství na návrh finančního úřadu je oprávněno požadovat od odběratelů čistého lihu za ceny bez spotřební daně průkaz, že k výrobě nelze používat lihu denaturovaného, popřípadě stanovit k zajištění daně z obratu povinnost líh denaturovat. Povinnost denaturace může stanovit též u lihu syntetického.
(2) Denaturace musí být prováděna takovým způsobem, aby se připravil denaturát předepsaného složení a aby bylo v průběhu denaturace zamezeno zneužití lihu. Musí být prováděna jen v takových zařízeních, kterými je možno spolehlivě zjišťovat množství lihu určeného k denaturaci, množství denaturačního prostředku a množství připraveného denaturátu.7) Finanční ředitelství může pro jednotlivé případy stanovit bližší podmínky k provádění denaturace.
(3) Je zakázáno vylučovat denaturační prostředky z denaturovaného lihu, pozměňovat jeho vlastnosti, používat jej k pití nebo jako pohonné látky. Denaturovaného lihu lze používat pouze ke stanoveným účelům.
(4) Líh, s výjimkou zvláště denaturovaného lihu pro octárny, mydlárny, výrobu diethyletéru a octanu ethylnatého, musí být denaturován v lihovarském závodu. Finanční ředitelství může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto ustanovení.
 
§ 8
Evidence o výrobě a oběhu lihu
(1) Lihovarské závody jsou povinny vést samostatný záznam o příjmu a vydání lihu, ze kterého musí být zřejmý stav a veškerý pohyb lihu. Lihovary provádějící pěstitelské pálení jsou povinny kromě toho vést záznam o pěstitelských destilátech.
(2) Samostatný záznam o příjmu a vydání lihu jsou povinny vést výrobny lihovin, octárny a ostatní právnické a fyzické osoby nakupující čistý líh a líh zvláště denaturovaný za ceny bez spotřební daně. Výrobny lihovin v záznamu o příjmu a vydání lihu vedou též líh obsažený v jiných výrobcích (vínech, šťávách konzervovaných lihem, vonných a chuťových látkách apod.). Pro skladování a zjišťování zásob platí ustanovení § 6.
(3) Záznamy o výrobě a oběhu syntetického lihu se vedou samostatně.
(4) Uzávěrku záznamů předkládají lihovarské závody a výrobny lihovin, octárny a ostatní právnické a fyzické osoby uvedené v odstavci 2 finančnímu úřadu nejdéle do jednoho měsíce po skončení každého kalendářního roku; dojde-li k ukončení výroby v průběhu kalendářního roku, pak nejdéle do jednoho měsíce po ukončení výroby.
(5) Finanční úřad stanoví náplň a uspořádání evidence v lihovarech provádějících pěstitelské pálení.
 
§ 9
Oznamovací povinnost
(1) Lihovarský závod je povinen oznámit 15 dnů předem příslušnému finančnímu úřadu zahájení a ukončení výroby lihu a zahájení rektifikace surového destilátu.
(2) Lihovarský závod je povinen bezodkladně oznámit písemně místně příslušnému finančnímu úřadu přerušení výroby lihu na dobu delší než 10 dnů; rovněž je povinen písemně oznámit poruchy a závady na měřidle i vzorkovacím kohoutu, porušení závěry na spojovacím potrubí měřidla včetně jeho příslušenství, porušení závěr na měřidle nebo na měřicím vzorkovacím kohoutu apod. Větší závady na měřidle, vzorkovacím kohoutu je lihovarský závod povinen současně oznámit orgánům státní měrové služby.
(3) Právnické a fyzické osoby, které nakupují čistý líh a líh zvláště denaturovaný 7) za ceny bez spotřební daně, jsou povinny tuto skutečnost ohlásit příslušnému finančnímu úřadu, a to do 15 dnů po prvém nákupu tohoto lihu.
 
§ 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Pro výklad pojmu základní měrná jednotka a dalších pojmů použitých v této vyhlášce platí ustanovení zvláštního předpisu.8)
(2) Při zaokrouhlování zlomků litrů alkoholu se postupuje tak, že se zlomky do 0,5 litru alkoholu nezapočítávají; zlomky 0,5 litru a vyšší se zaokrouhlují na celý litr alkoholu. V případech, kdy jeden uzavřený úkon se skládá z řady jednotlivých úkonů, provádí se zaokrouhlování až při závěrečném součtu. Při výdeji destilátů z ovocných lihovarů nebo u lihovin z výroben se zaokrouhlují až konečné součty záznamů.
(3) Pro zjišťování vyrobeného množství alkoholu podle § 5, zjišťování zásob lihu podle § 6 a pro evidenci výroby a oběhu lihu podle § 8 platí zvláštní technické podmínky, které tvoří přílohy č. 1 až 3 této vyhlášky, a alkoholometrické tabulky, které jsou uloženy u příslušných územních finančních orgánů 9) a jsou označeny jako přílohy č. 4 až 6 této vyhlášky.
(4) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a zpracovávající líh jsou povinny zajistit veškeré podmínky a poskytnout potřebné pomůcky (areometry pro líh, váhy, teploměry, měrné válce, pracovní oděvy atd.) a případně pracovníky k provedení kontroly výroby a oběhu lihu.
(5) Výjimky z ustanovení této vyhlášky může pro organizace řízené ústředními orgány a pro ostatní právnické a fyzické osoby povolit ministerstvo financí.
 
§ 11
Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 248/1956 Ú.l., o kontrole výroby a oběhu lihu.
 
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1972.
Příl.1
Postup při zjištění vyrobeného množství lihu
Oddíl I
Všeobecně
Předpis platí pro lihovarské závody, ve kterých se líh vyrábí fermentačním způsobem. Nevztahuje se na líh syntetický.
Oddíl II
Názvosloví
1. Kontrolní lihové měřidlo (dále jen "měřidlo") - objemové měřidlo na kapaliny nádobové dávkovací se zabezpečovacím a vzorkovacím zařízením povolených soustav a typů. Toto měřidlo podléhá povinnému úřednímu ověření.
2. Objem lihu proteklého měrným zařízením - rozdíl stavů hlavního a záložního počítadla na konci a začátku zúčtovacího období.
3. Objem lihu zaznamenaný při přezkoušení měrného zařízení - množství lihu při ručním přezkoušení činnosti hlavního měrného bubnu zaznamenaného hlavním počítadlem, které však není vyvoláno skutečným průtokem lihu.
4. Vypářka - rozdíl objemové koncentrace etanolu ve vložené nádobě měřidla a objemové koncentrace etanolu zjištěné na začátku a na konci zúčtovacího období ve vložené nádobě měřidla.
5. Měrná zkouška měřidla - korekce nepřesnosti vzniklá z rozdílnosti výpočtu vyrobeného objemového množství etanolu podle objemu a vydaného podle hmotnosti.
6. Převodní koeficient objemu (kv) - objemové množství etanolu při normální teplotě (20 stupňů Celsia) v objemové jednotce roztoku pro příslušnou objemovou koncentraci etanolu a teplotu roztoku.
7. Opravný koeficient na teplotní roztažnost měřidla (Kb) - hodnota vypočtená pro střední součinitel objemové roztažnosti teplem měřiče z britania.
8. Střední teplota lihu - vážený aritmetický průměr teplot lihu protékajícího měřidlem podle záznamu vedeného lihovarem.
9. Odchylka správnosti areometru - rozdíl mezi údajem areometru a skutečnou hodnotou podle ověřovacího listu areometru.
Oddíl III
Pracovní postup
1. Objem lihu proteklého měřidlem se zjistí tak, že na konci zúčtovacího období se odměří stav hlavního a záložního počítadla a od něho se odečte stav obou počítadel, pokud možno ve stejnou hodinu, na začátku zúčtovacího období. Současně se vypočte jako vážený aritmetický průměr hodnot ze záznamu o měření teploty střední teplota lihu proteklého měřidlem.
2. Objemová koncentrace proteklého lihu měřidlem se určí v lihu ze sběrné nádoby. Pro zjištění objemové koncentrace lihu z údaje na areometru a teploty se použijí podrobné alkoholometrické tabulky - viz příloha č. 5. Jestliže vypářka ve vložené nádobě přesahuje 0,20 % měsíčně, připočítává se polovina vypářky k objemové koncentraci lihu zjištěné ve sběrné nádobě korigované opravou areometru z ověřovacího listu. K vypářce 0,20 % a nižší za měsíc se nepřihlíží.
3. Vyrobené množství etanolu v jednotce objemového množství při 20 stupních Celsia (X) se vypočte podle vzorce:
            X = (s + k1) . k2,
kde k1 = c1 + c2 - c3
s rozdíl stavu hlavního počítadla na konci a na začátku zúčtovacího období
c1 objem lihu proteklého záložným měrným zařízením
c2 objem lihu nezaznamenaný počítadly
c3 objem lihu zaznamenaný při ručním přezkoušení měrného zařízení.
   k2 = (u +Kb + kv) - 2
kde
u je korekce zjištěná měrnou zkouškou měřidla
Kb opravný koeficient na tepelnou roztažnost měřidla z tabulky koeficientů uvedených v Podrobných alkoholometrických tabulkách - viz příloha č. 6
kv převodní koeficient objemu vypočtený ze střední hodnoty teploty a objemové koncentrace protékajícího lihu měřidlem opravené vypářkou (tabulka uvedena v Podrobných alkoholometrických tabulkách - viz příloha č. 6).
4. Nelze-li stanovit objemovou koncentraci lihu areometry pro malé množství vzorku ve sběrné nádobě, mohou se souhlasem finančního úřadu být použity též vzorky lihu ve druhé sběrné nádobě nebo pro výpočet použít hodnotu, která byla zjištěna v předcházejícím zúčtovacím období při zpracování stejných surovin.
Oddíl IV
Měrná zkouška měřidla
1. Podstata zkoušky Podstatou zkoušky je porovnání objemového množství etanolu v litrech alkoholu (la) změřeného podle počítadla kontrolního lihového měřidla a s tímto objemovým množstvím etanolu v la zjištěného podle hmotnosti. Měrná zkouška (oprava) měřidla se vypočte podle vzorce
  100 . (Vo - Vh)       100. (Vh - Vo)
u = ----------------  nebo   ---------------
     Vh              Vh
kde
Vo objemové množství etanolu v litrech alkoholu zjištěného podle počítadla kontrolního lihového měřidla
Vh objemové množství etanolu v litrech alkoholu zjištěného podle hmotnosti
2. Pracovní postup
Postupuje se tak, že se odpojí odtokové lihové potrubí měřidla a místo něho se připojí zahnutá trubka. Nato se označí základní poloha měrného bubnu při dokonalém vytečení lihu a po odečtení hlavního počítadla měřidla se nechá líh odtékat do čistého ocelového sudu. Po průtoku nejméně 200 litrů měřidlem se zastaví měrný buben v základní poloze, přeruší se odtok lihu do sudu a odečte se stav hlavního počítadla. Při odtékání lihu do sudu se měří na teploměru v jímce pro lihoměr teplota po každém vylití lihu z jedné komory měrného bubnu. Sud naplněný lihem se zváží a vypočte se čistá hmotnost lihu.
Zjistí se objemové množství etanolu v litrech alkoholu podle počítadla při 20 stupních Celsia (Vo) obdobným způsobem jako při zjišťování vyrobeného množství lihu:
   Vo = s . k2,
kde s je rozdíl stavu hlavního počítadla po ukončení a na začátku zkoušky
   k2 = (Kb + kv) - 1,
kde
Kb opravný koeficient na tepelnou roztažnost měřidla (Podrobné alkoholometrické tabulky - příloha č. 6)
kv převodní koeficient objemu vypočtený ze střední hodnoty teploty a objemové koncentrace protékajícího lihu měřidlem opravené vypářkou (Podrobné alkoholometrické tabulky - příloha č. 6).
Objemové množství etanolu v litrech alkoholu zjištěného podle hmotnosti (Vh) se vypočte podle čisté hmotnosti množství lihu proteklého měřidlem a zjištěné objemové koncentrace lihu při 20 stupních Celsia podle vzorce:
   Vh = m . km,
kde m
hmotnost lihu v kg
km koeficient pro výpočet objemového množství etanolu z hmotnosti a objemové koncentrace etanolu (tabulka koeficientů je uvedena v Podrobných alkoholometrických tabulkách - příloha č. 6).
Příl.2
Postup při zjištění zásob lihu
Oddíl I
Všeobecně
1. Tato příloha určuje postup při zjištění zásob lihu všeho druhu včetně syntetického v lihovarských závodech a u odběratelů lihu.
2. Zásadou zjištění zásob je, že množství a objemová koncentrace lihu se zjišťuje v každé skladní nádobě, která musí být ověřena podle předpisů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví1) a musí být opatřena zařízením, které umožňuje spolehlivé zjištění zásob lihu. Není přípustné, aby se zjišťovala objemová koncentrace etanolu průměrem z několika nádrží.
Oddíl II
Zjištění zásob lihu
1. Podstatou zjištění zásob lihu je měření objemu lihu v každé skladní nádrži zvlášť při současném změření teploty a stanovení objemové koncentrace etanolu. Objemové množství v litrech alkoholu se pak zjistí z objemu lihu v nádrži po všech korekcích násobením převodním koeficientem vypočteným na podkladě střední teploty lihu v nádrži a příslušné objemové koncentrace etanolu.
2. Nejde-li o velké nádrže, zjistí se objem lihu v nádrži tak, že se dokonale promíchá obsah nádrže a po uklidnění zjistí stav na objemové stupnici nádrže nebo měrnou tyčí změří výška hladiny. Při měření objemu lihu stavoznakem se odečítá nejnižší bod menisku v trubici stavoznaku a při měření měrnou tyčí nejvyšší zvlhčené místo. Údaj se opraví objemem pod nulovým bodem a koeficientem na tepelnou roztažnost nádrže. Současně se odebere vzorek lihu a rychle změří teplota. U velkých nádrží, jejichž obsah nelze promíchat, je třeba ke změření teploty a určení objemové koncentrace lihu odebrat vzorky ve stejném množství z různých vrstev a stanovit vážený aritmetický průměr zjištěných objemových koncentrací etanolu.
3. Objemová koncentrace etanolu se zjišťuje ověřeným areometrem na líh a teploměrem. U vzorku s teplotou pod 0 stupňů Celsia je třeba jej vytemperovat minimálně na teplotu 0 stupňů Celsia. Ke změření teploty lihu v nádrži může být do teploty 0 stupňů Celsia používán teploměr zatavený k areometru, pro teploty pod 0 stupňů Celsia je třeba používat ověřeného teploměru od - 25 stupňů Celsia.
4. Objemové množství alkoholu zjištěné v zásobách v jednotce objemového množství při 20 stupních Celsia (X) se vypočte podle vzorce:
   X = V1 . k1 + V2 . k2 + V3 . k3 ....... + Vn .kn,
kde n je počet skladních nádob s lihem a
V1 = V'1 + nb, V2 = V'2 + nb, V3 = V'3 + nb,
Vn = V'n + nb,
kde V'1 V'2 V'3 Vn jsou odměřená objemová množství lihu v nádržích
nb je množství lihu pod nulovým bodem jednotlivých nádrží
   k1, k2, k3 až kn = (Kb + kv) - 1,
kde
Kb je opravný koeficient na tepelnou roztažnost měřidla z tabulky koeficientů uvedených v příloze č. 6 - Podrobné alkoholometrické tabulky - pro příslušnou střední teplotu
kv převodní koeficient objemu zjištěný ze střední hodnoty teploty a objemové koncentrace lihu ve skladní nádobě z tabulky uvedené v příloze č. 6 - Podrobné alkoholometrické tabulky.
Výpočet se uvádí na dvě desetinná místa a zaokrouhluje se až konečný součet podle pravidel stanovených vyhláškou (§ 10 odst. 2).
5. Při zjištění zásob lihu, který je výjimečně uskladněn v dopravních nádobách, se postupuje jako při přejímce lihu způsobem uvedeným v příloze č. 3.
Příl.3
Postup při vyskladnění a přejímce lihu
Oddíl I
Všeobecně
1. Tato příloha upravuje postupy pro vyskladnění a přejímku všech druhů lihu v lihovarských závodech a u zpracovatelů lihu.
Oddíl II
Názvosloví
1. Vyskladnění lihu - souhrn úkonů počínaje přípravou dopravních nádob a zahrnujících jejich plnění lihem, změření objemové koncentrace etanolu, hmotnosti nebo objemového množství a konče předáním do odeslání.
2. Přejímka lihu - souhrn úkonů podle stanovených nebo dohodnutých podmínek pro převzetí lihu.
3. Operativní evidence lihu - vedení záznamů podle jednotlivých zásad tak, aby bylo možno sledovat ukazatele pro veškerý pohyb lihu.
Oddíl III
Vyskladnění lihu
1. Líh se vyskladňuje v ocelových nepozinkovaných čistých sudech s dobře těsnící kovovou zátkou se závitem a těsnící papírovou nebo koženou vložkou. Plnící otvor musí umožnit vodotěsné uzavření sudu, zajistit vyprázdnění sudu beze zbytku při běžné manipulaci a musí být uspořádán tak, aby zátka nepřečnívala přes úroveň valivé obruče. Uzávěr sudu musí být přizpůsoben k přiložení závěry. K vyskladnění lihu v sudech kupujícího může být používáno i sudů z jiného materiálu, pokud jsou funkčně vyhovující.
Líh se uskladňuje i v čistých jímkách (železničních nádržkových vozech, autocisternách) s dobře uzavíratelnými a těsnícími kohouty přizpůsobenými k přiložení závěry. Všechny obaly mají být určeny jen pro líh a musí vyhovovat podmínkám pro přepravu hořlavých kapalin I. třídy. Smí se plnit jen do 95 % svého objemu.
2. Destiláty se vyskladňují též v dřevěných sudech, které musí být čisté, těsné, dobře uzavíratelné a určeny jen pro destiláty.
3. Při vyskladnění v sudech se nejprve zjistí hmotnost jednotlivých prázdných sudů. Potom se sudy naplní lihem nebo destilátem. Plní se čerpadlem nebo vlastním spádem. Po promíchání obsahu se odebere vzorkovačem vzorek z jednotlivých obalů a po uzavření se zjistí hrubá hmotnost. Ve vzorku lihu nebo destilátu se zjistí areometrem na líh a z příslušných tabulek uvedených v příloze č. 5 objemová koncentrace etanolu. V případě, že není možné plnění sudů lihem nebo destilátem přímo na váze, zjistí se nejdříve hmotnost prázdných sudů a pak se sudy naplní z nádrže pro odbavení lihu. Po promíchání obsahu a odebrání vzorků se uzavřou zátkou a dopraví na váhu, na které se zjistí hrubá hmotnost.
4. Při vyskladnění lihu nebo destilátů v železničních nádržkových vozech se čerpá líh nebo destiláty z manipulační nebo skladní nádoby do prázdného zváženého železničního nádržkového vozu otvorem dómu. Po promíchání se odebere vzorek vzorkovačem přiměřené délky, který se ponoří na dno, uzavřou se kohouty železničního nádržkového vozu, přiloží závěra, zjistí se hrubá hmotnost a železniční nádržkový vůz se připraví k odeslání.
5. Vyskladňuje-li se líh nebo destilát autocisternou, postupuje se obdobně jako v bodě 4. Po dobu od zjištění váhy prázdného vozidla do doby zjištění hrubé hmotnosti nebo při přejímce lihu nebo destilátu v opačném postupu nelze připustit odstranění nebo měnění příslušenství a výzbroje vozidla a doplňování pohonnými látkami. V případě, že není váha přímo v místě vyskladňování nebo přejímky, musí se brát v úvahu úbytek pohonných hmot vozidla podle délky přepravního výkonu. Rovněž při použití čerpadla umístěného na vozidle se musí uvažovat s úbytkem pohonných hmot pro tento agregát. Autocisterna nesmí opustit lihovarský závod bez dodacího listu (bod 8).
6. Váhy pro líh musí být přezkoušeny a ověřeny podle příslušných předpisů.1) Aby byla zaručena správnost vážení, musí být váha pevně zabudována na vhodném místě a ve vodorovné poloze. Před každým vážením musí být upravena nulová poloha ukazatele. Břemeno (sud, železniční nádržkový vůz, autocisterna) musí být umístěno na váze tak, aby tíže byla rozložena po celém můstku vah. U sudů se zjišťuje hmotnost na desetiny kilogramů, u železničních nádržkových vozů a autocisteren na deset kilogramů a hmotnost u jednotlivých obalů v zásilce se nezaokrouhluje.
7. Areometry na líh, kterými se zjišťuje objemová koncentrace etanolu, musí vyhovovat příslušným předpisům pro laboratorní areometry.2)
8. Z čisté hmotnosti a objemové koncentrace lihu se vypočte z tabulek uvedených v příloze č. 6 pro každý obal na dvě desetinná místa objemové množství etanolu v litrech alkoholu, které se nezaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí až v závěrečném součtu. Příklady výpočtu při vyskladnění lihu nebo destilátu jsou uvedeny v oddílu VI bodu 1 této přílohy. Na vyskladněnou zásilku se vyhotoví dodací list obsahující údaje podle oddílu VI bodu 2 této přílohy a daňový doklad. Daňový doklad s průpisem dodacího listu se zašle kupujícímu, prvopis dodacího listu doprovází zásilku.
Oddíl IV
Přejímka lihu
1. Při přejímce zásilky lihu nebo destilátů je povinen kupující nejdříve porovnat počet nádob s údajem v dodacím listu, nejsou-li nádoby poškozeny a nejsou-li porušeny přiložené závěry.
2. Jsou-li neporušené závěry a nádoby nepoškozeny, zjistí se hrubá hmotnost jednotlivých obalů a sejmou se jejich závěry. Po otevření nádoby a promíchání obsahu nádoby se odebere vzorek lihu nebo destilátu ke zjištění objemové koncentrace etanolu. Není dovoleno zjišťovat objemovou koncentraci etanolu z průměru vzorků odebraných ze všech obalů. Před zjištěním hmotnosti prázdných obalů je třeba, aby byly dokonale vyprázdněné a neobsahovaly ještě líh nebo destilát. Vážení se má provést na stejné váze jako byla zjištěna hrubá hmotnost. Z čisté hmotnosti lihu nebo destilátu a objemové koncentrace etanolu se zjistí v tabulkách, obdobně jako v oddílu III bodu 8 této přílohy, objemové množství pro každý obal zvlášť s přesností na dvě desetinná místa. Výsledky zjištění se zapíší do přejímacího listu (oddíl VI bod 3), ve kterém se vyznačí též rozdíl mezi množstvím uvedeným v dodacím listě a množstvím podle přejímky lihu u kupujícího. Přejímací list se zašle prodávajícímu. U lihu k výrobě poživatin je třeba provést zkoušku smyslovou, popř. jiné zkoušky, vyhovuje-li líh příslušné normě jakosti.
3. Při přejímce lihu nebo destilátů vyskladněných v železničním nádržkovém voze nebo autocisterně je postup obdobný jako při vyskladňování (oddíl III bod 4). Pro správné zjištění hmotnosti autocisterny je třeba dodržovat podmínky uvedené v oddílu III bodu 5.
4. Zvláštní přejímka lihu nebo destilátů odpadá, je-li kupující přítomen vyskladnění a doprava na místo spotřeby se provede za jeho účasti.
5. Zjistí-li se u zásilky lihu nebo destilátu vady v množství a kvalitě, je kupující povinen postupovat podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.3)
Oddíl V
Vedení operativní evidence lihu
1. Lihovarské závody, výrobny lihovin, octárny, ostatní právnické a fyzické osoby nakupující líh čistý a líh zvláštně denaturovaný za ceny bez spotřební daně, musí vést samostatný záznam o příjmu a vydání lihu obsahující údaje uvedené v oddílu VI bodu 4.
2. Do příjmové části záznamu o příjmu a vydání lihu se zapisují v litrech alkoholu
- počáteční skutečná zásoba lihu převedená z předcházejícího výrobního období nebo hospodářského roku,
- vyrobené množství lihu podle výrobních listů nebo záznamů,
- přijaté množství lihu podle přejímacích listů nebo jim podobných dokladů,
- vrácené zásilky,
- přebytky zjištěné při zjišťování zásob fyzickou inventurou.
Do výdejové části se zapisují
- veškerý vyskladněný líh na prodej včetně vzorků,
- líh upotřebený ve vlastním závodě,
- schodky zjištěné při zjišťování zásob lihu provedené fyzickou inventurou.
Ztráty lihu do normy a nad normu ztrát lihu při dopravě se evidují podle zásad stanovených Normami ztrát lihu.4)
Oddíl VI
Příklady výpočtů a způsob vedení evidence
1. Příklady výpočtů při vyskladnění

   A. Vyskladnění bezvodého lihu z průmyslového lihovaru


Druh nádoby,   Hmotnost v kg      Objemová        Převodní     Vyskladněno    Poznámka
značka,                 koncentrace       koeficient    lihu
číslo     hrubá  obalu  čistá  čtení teplota objemová         litrů    druh
                       stupňů  koncentrace        alkoholu
                       Celsia  % obj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
železniční                                    20 641,88
jímka    27910  11560  16350  801,0   8,0  99,7    1,2625    20 642 la bezvodý
5512-2                                km     20,64 m3a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   B. Vyskladnění surového lihu ze zemědělského lihovaru

ocelový
sud      723,6  151,2  572,4  87,6  10,0  90,2    1,0900    623,92   surový
LS 7846
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LS 7845    708,8  163,4  545,4  87,8  10,0  90,4    1,0933    596,26     "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LS 7185    696,2  153,0  543,2  88,4  10,5  90,8    1,0999    597,47     "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LS 7078    702,6  155,8  546,8  87,5  11,0  89,9    1,0851    593,33     "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LS 7184    682,4  161,6  520,8  87,5  10,0  90,1    1,0884    566,84     "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3513,6  785,0  2728,6                      2977,82 zaokrouhleno
                                        2978 la
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   C. Vyskladnění vinného destilátu-polotovaru z ovocného lihovaru

ocelový                                            vinný
sud      438,6   73,4  365,2  44,8   5,0  50,6    0,5453    199,14    destilát
1515                                              polotovar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1789     443,4   72,8  370,6  45,6   6,0  51,0    0,5501    198,37      "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1436     436,0   74,6  361,4  46,8   5,5  52,3    0,5657    204,45      "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987     453,8   71,8  382,0  44,0   5,0  49,8    0,5358    204,68      "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1771,8  292,6  1479,2                      806,64 zaokrouhleno
                                         807 la
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vzor dodacího listu

Podnik .........................       Kraj ................
Závod ..........................       Okres ...............
Provoz .........................


             DODACÍ LIST č. ..............

      Dnešního dne jsme vyskladnili pro váš závod tuto zásilku lihu
              za ceny bez spotřební daně

Dopravní     Hmotnost v kg      Objemová        Převodní     Vyskladněno    Poznámka
nádoba                  koncentrace       koeficient    lihu       (oprava
(číslo,     hrubá  obalu  čistá  čtení teplota objemová         litry    druh lihoměru
značka,                    stupňů  koncentrace        alkoholu      apod.)
druh)                     Celsia  % obj.                   zaokrouhleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ........................ dne .............. 199 ...


                              ..........................
                                 razítko a podpis
                                  prodávajícího


3. Vzor přejímacího listu


Podnik .........................       Kraj ................
Závod ..........................           Okres ...............
Provoz .........................


         PŘEJÍMACÍ LIST č. ...........
Dnešního dne jsme převzali zásilku lihu vyskladněného z vašeho závodu za ceny bez spotřební daně
          podle dodacího listu č. ....... ze dne .......... 199......


Dopravní     Převzato v kg      Objemová        Převodní     Převzato    Poznámka
nádoba                  koncentrace       koeficient            (oprava
(číslo,     hrubá  obalu  čistá  čtení teplota objemová         litry   druh lihoměru,
značka,                    stupňů  koncentrace        alkoholu     rozdíl
druh)                     Celsia  % obj.                  apod.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   x)
V ........................ dne .............. 199 ...


                              ..........................
                                 razítko a podpis
                                  kupujícího

4. Záznam o příjmu a vydání lihu

Příjem
                        Líh Destilát Celkem
Položka  Dne  Doklad   Druh    Druh    litry alkoholu     Poznámka
              příjmu    lihu
-----------------------------------------------------------------------------------------
1      2   3      4      5   6    7      8      9
-----------------------------------------------------------------------------------------


Vydání
                         Líh za ceny          Poznámka
Položka  Dne  Doklad   Druh    Druh
              vydání    lihu  bez spotřební se spotřební
                           daně     daní
------------------------------------------------------------------------------------------
10     11  12     13     14     15        16     17
------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.4
Podrobné alkoholometrické tabulky - výpočet koncentrace etanolu při pyknometrické metodě
Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.
Příl.5
Podrobné alkoholometrické tabulky - výpočet objemové koncentrace etanolu při měření areometry
Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.
Příl.6
Podrobné alkoholometrické tabulky - výpočet objemového množství etanolu
Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.
1) Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.
1) Výměr Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví č. M - 102/93 č.j. 1214/93/20 ze dne 19.10.1993 o stanovených měřidlech.
2) § 2 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem.
2) ČSN 25 7617.
3) Do odvolání může být používáno měřidel soustavy ZEHR velký typ, střední typ a malý typ a dále, pokud nelze do lihovarského závodu přemístit vyhovující měřidlo soustavy ZEHR, dočasně i měřidla soustavy DOLAINSKÝ typy 1893, 1906, 1911, 1915, měřidla soustavy BESCHORNER typy 1894, 1906.
3) § 422 až 442 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
4) § 4 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.
4) Výnos Ministerstva zemědělství a výživy ČSR č.j. 1158/73-VI/3, ve znění výnosu č.j. 1189/83-513 ze dne 22. 7. 1983, jímž se stanoví normy ztrát lihu při výrobě a oběhu lihu.
5) § 11 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb.
6) § 8 vyhlášky č. 16/1972 Sb.
7) ČSN 66 0860 Denaturovaný líh a ČSN 66 0861 Denaturace lihu.
8) Vyhláška č. 16/1972 Sb., ve znění vyhlášky č. 66/1991 Sb.
9) § 1 a 2 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
x) Proti vyskladněnému množství byl zjištěn přebytek - schodek la, byl zapsán pod pol. ............ v Záznamu o příjmu a vydání lihu.

Související dokumenty