63/1953 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky

Schválený:
63/1953 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 17. července 1953,
kterým se stanoví arbitrážní poplatky.
Ministr financí nařizuje podle § 24 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži (dále jen "vládní nařízení"):
 
§ 1
Sazba poplatku.
(1) Za řízení před orgány státní a resortní arbitráže se platí tyto arbitrážní poplatky (dále jen "poplatky"):
1. V předsmluvních sporech a v majetkových sporech, jejichž předmět nelze ocenit,
a) u státní arbitráže při krajském národním výboru .. 300 Kčs
b) u státní arbitráže při sboru pověřenců ........... 600 Kčs
c) u státní arbitráže při vládě ..................... 800 Kčs
d) u resortní arbitráže ............................. 500 Kčs
2. Ve sporech ze smluv a v ostatních majetkových sporech
z hodnoty předmětu sporu do 10.000 Kčs .............. 200 Kčs
z hodnoty předmětu sporu přes 10.000 Kčs ............ 2 %
nejvýše však 100.000 Kčs.
3. Ve sporech o základních podmínkách dodávky
(§ 10 odst. 2 vládního nařízení) ................... 1.200 Kčs.
4. Za přezkoumání rozhodnutí hlavním arbitrem na žádost strany polovina poplatku pod č. 1 až 3.
(2) Ve sporech, jejichž rozhodováním pověřila státní arbitráž zřízená při vyšším orgánu státní arbitráž při orgánu nižším, platí se poplatky jako u státní arbitráže, která udělila pověření.
 
§ 2
Z čeho se platí poplatek.
Poplatky se platí, nejen když strana uplatní požadavek samostatnou žádostí, nýbrž i když jej uplatní ve vyjádření k žádosti podané proti ní. Poplatky se platí také za řízení, které státní arbitráž zahájila z vlastního podnětu nebo z příkazu orgánu, při němž je zřízena, anebo z příkazu státní arbitráže zřízené při vyšším orgánu.
 
§ 3
Kdo poplatek platí.
(1) Poplatek platí strana, na jejíž žádost zahajuje státní nebo resortní arbitráž řízení, i strana, která uplatnila požadavek ve vyjádření k žádosti podané proti ní.
(2) Nezahajuje-li státní nebo resortní arbitráž řízení na žádost (§ 2 věta druhá), určí státní nebo resortní arbitráž stranu, která je povinna poplatek zaplatit.
(3) V rozhodnutí určí státní nebo resortní arbitráž, zda celý poplatek nebo jakou jeho část nahradí odpůrce navrhovateli.
 
§ 4
Hodnota předmětu sporu.
(1) Hodnotu předmětu sporu, z níž se poplatek vypočítává, je strana povinna uvést v žádosti, po případě ve vyjádření, v němž uplatnila požadavek (§ 2 věta prvá). Zjistí-li státní nebo resortní arbitráž, že strana uvedla nižší než skutečnou hodnotu předmětu sporu, určí ji v rozhodnutí.
(2) Nezahajuje-li se řízení na žádost, určí hodnotu předmětu sporu státní nebo resortní arbitráž v rozhodnutí.
(3) Zvýší-li se hodnota předmětu sporu během řízení, zvýší se i poplatek; při snížení hodnoty předmětu sporu se zaplacený poplatek nevrací.
(4) Základ poplatku se zaokrouhluje nahoru na částku dělitelnou stem.
 
§ 5
Splatnost poplatku.
(1) Poplatek je splatný před podáním žádosti nebo vyjádření k žádosti, v němž se uplatňuje nárok. Státní nebo resortní arbitráž je povinna zjišťovat, byl-li poplatek správně zaplacen. Nezaplatil-li žadatel poplatek vůbec nebo zaplatil-li jej menší částkou, vyzve ho státní nebo resortní arbitráž, aby poplatek ve stanovené lhůtě doplatil. Neučiní-li tak žadatel, vrátí mu státní nebo resortní arbitráž žádost bez rozhodnutí, po případě nezahájí řízení o nároku uplatněném ve vyjádření k žádosti.
(2) Zvýší-li strana hodnotu předmětu sporu během řízení, je poplatek splatný před vydáním rozhodnutí.
(3) Nezahajuje-li se řízení na žádost, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
 
§ 6
Způsob placení poplatku.
(1) Poplatky se platí hotově vplatním lístkem Státní banky nebo převodem z účtu poplatníka (§ 3) na účet orgánu, u něhož je zřízena příslušná státní nebo resortní arbitráž. Jde-li o státní arbitráž při krajském národním výboru, platí se poplatek na účet jednotného (ústředního) národního výboru, v jehož obvodu je příslušná státní arbitráž; za státní arbitráž při krajském národním výboru v Praze se poplatek platí na účet okresního národního výboru Praha-jih a za státní arbitráž při ústředním národním výboru v Praze na účet obvodního národního výboru v Praze 4.
(2) Poplatky za státní arbitráž jsou rozpočtovým příjmem ministerstva financí, poplatky za resortní arbitráž jsou rozpočtovým příjmem příslušného resortu.
 
§ 7
Promlčení.
Nebyl-li poplatek zaplacen správnou částkou a státní nebo resortní arbitráž přesto zahájila řízení, promlčuje se právo zvýšit poplatek a právo vymáhat nedoplatek uplynutím tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž měl být poplatek zaplacen.
 
§ 8
Osvobození nového projednání.
(1) Bylo-li rozhodnutí státní arbitráže zrušeno (§§ 22 a 23 vládního nařízení) a spor přikázán k novému projednání, neplatí se poplatek za nové projednání.
(2) Při změně rozhodnutí, k níž došlo při výkonu dozoru, platí o arbitrážním poplatku ustanovení § 3 odst. 3 obdobně.
(3) Obdobně se postupuje u resortní arbitráže.
 
§ 9
Snížení a vrácení poplatku.
(1) Orgány státní arbitráže nemohou poplatek snižovat. Ve zcela výjimečných případech může poplatek snížit ministerstvo financí.
(2) Bylo-li na poplatek zaplaceno více, než je tímto nařízením stanoveno, vrátí se přeplatek straně; částky do 20 Kčs se však nevracejí. Nárok na vrácení zaniká po jednom roce od zaplacení.
(3) Jinak se poplatek vrátí,
a) jestliže státní nebo resortní arbitráž vrátila žádost straně,
b) byla-li žádost postoupena státní arbitráží resortní arbitráži nebo byla-li žádost postoupena soudu,
c) jestliže žádost nedošla ke státní nebo k resortní arbitráži.
 
§ 10
Přechodné ustanovení.
Poplatky zaplacené nebo stanovené do dne vyhlášení tohoto nařízení považují se za poplatky zaplacené nebo stanovené podle tohoto nařízení; případné rozdíly se ani nevyberou ani nevrátí.
 
§ 11
Účinnost.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. června 1953.
Široký v.r.
Kabeš v.r.

Související dokumenty