199/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních

Schválený:
199/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
 
"§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) tuzemskem území České republiky kromě svobodných celních pásem a svobodných celních skladů,
b) zahraničím to území, které není tuzemskem,
c) vývozem vybraných výrobků jejich propuštění do režimu vývozu1) nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku,1a)
d) dovozem vybraných výrobků jejich propuštění do volného oběhu2) nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení,2a)
e) správcem daně příslušný územní finanční orgán (dále jen "finanční orgán");3) při dovozu vybraných výrobků celní orgán,4)
f) daňovou povinností skutečná daňová povinnost za zdaňovací období podle § 14 odst. 1 nesnížená o nárok na vrácení daně uplatněný podle § 12 za stejné zdaňovací období,
g) vyskladněním
1. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány, pro splnění smluvního závazku,5)
2. použití vybraných výrobků pro výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně,
3. použití vybraných výrobků pro vlastní potřebu plátce daně, příslušníků jeho domácnosti a osob jemu blízkých,7) jeho zaměstnanců, členů a společníků a příslušníků jejich domácností a osob jim blízkých,
4. použití vybraných výrobků uvedených v § 35 pro přímou spotřebu nebo fyzické vydání v prostorách, kde jsou tyto vybrané výrobky uskladněny, s výjimkou vyskladnění podle bodů 1 a 7,
5. použití vybraných výrobků pro účely reklamy,
6. fyzické vydání vybraných výrobků vyrobených v rámci pěstitelského pálení7a) plátcem daně pěstiteli,7b)
7. použití vybraných výrobků pro účely, které přímé nesouvisejí s podnikatelskou činností.8)".
Poznámka pod čarou č. 6) se vypouští.
Poznámky pod čarou č. 1), 1a), 2), 2a), 3), 4), 7a) a 7b) znějí:
"1) § 214 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
1a) § 197 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
2) § 128 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
2a) § 163 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
3) § 1 a 2 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona ČNR č. 337/1992 Sb.
4) § 3 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
7a) Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČR č. 76/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.
7b) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 76/1988 Sb.".
2. § 3 odst. 2 zní:
"(2) Plátci jsou také právnické nebo fyzické osoby, které vyskladní nebo použijí vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 8 odst. 1 písm. b), § 23 a 29 pro jiné účely než tam stanovené.".
3. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "nároku státu na clo" nahrazují slovy "celního dluhu".
Poznámka pod čarou č. 9) zní:
"9) § 238 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.".
4. § 5 odst. 1 písm. c) a d) zní:
"c) u vybraných výrobků osvobozených od daně podle § 8 odst. 1 písm. b), § 23 a 29 dnem vyskladnění nebo dnem použití pro jiné účely než tam stanovené,
d) u vybraných výrobků vyrobených v tuzemsku nebo do tuzemska dovezených, u kterých bylo uplatněno vrácení daně podle § 12 odst. 1, písm. b), dnem vyskladnění nebo dnem použití pro jiné účely než stanovené v § 12 odst. 1 písm. b); ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 23 a 29 zůstávají nedotčena.".
5. V § 5 odst. 2 se slova "v § 20 a 26" nahrazují slovy "v § 20, 26 a 34a".
6. § 8 odst. 1 písm. a) zní:
"a) dovezené, pokud se na ně vztahuje osvobození od cla,10) s výjimkou
1. vybraných výrobků pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely,10a) pokud nejsou darovány,
2. vybraných výrobků dovážených jako náboženské předměty,10b) pokud nejsou darovány,
3. vybraných výrobků dovážených ve prospěch postižených osob,10c) pokud nejsou darovány,
4. českých vybraných výrobků,10d) které se po vývozu z tuzemska vracejí zpět do tuzemska a jsou propuštěny do volného oběhu,10e)
5. vybraných výrobků osvobozených od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí,11)
6. vybraných výrobků osvobozených od cla v rámci mezinárodních dohod o celní unii nebo o oblasti volného obchodu,12)
7. vybraných výrobků osvobozených od cla podle zvláštních předpisů.13)".
Poznámky pod čarou č. 10), 10a), 10b), 10c), 10d), 10e) a 12) znějí:
"10) § 191, 205 a 237 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
10a) § 53 a násl. vyhlášky ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.
10b) § 122 vyhlášky č. 93/1993 Sb.
10c) § 76 a násl. vyhlášky č. 93/1993 Sb.
10d) § 2 písm. e) zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
10e)§ 234 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
12) Vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947, ve znění pozdějších předpisů.".
7. § 8 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:
"(3) Pokud právnická nebo fyzická osoba nakoupí vybrané výrobky osvobozené od daně podle odstavců 1 a 2 za ceny včetně daně, pohlíží se na tyto vybrané výrobky, jako by byly pořízeny za ceny bez daně.".
8. § 9 včetně poznámky č. 16) pod čarou zní:
 
"§ 9
Nárok na osvobození od daně, včetně odkazu na ustanovení zákona, podle kterého se tento nárok uplatňuje, je nutno uplatnit písemně nejpozději před vyhotovením dokladu o vyskladnění od tuzemského výrobce nebo při podání písemného celního prohlášení16) v případě dovozu vybraných výrobků, na které se vztahují ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 23 nebo § 29.
16) § 105 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.".
9. V § 10 odst. 1 se slovo "vyskladnění" nahrazuje slovy "vzniku daňové povinnosti u".
10. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova "odběratele" nahrazují slovy "kupujícího".
11. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova "nomenklatury celního sazebníku," nahrazují slovy "uvedený v tiskopisu daňového přiznání,17a)".
Poznámka pod čarou č. 17a) zní:
"17a) § 40 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.".
12. V § 10 odst. 2 se slova "orgány celní správy" nahrazují slovy "celními orgány" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Při styku s celními orgány je plátce povinen užívat číselný kód vybraných výrobků stanovený zvláštním předpisem.17b)".
Poznámka pod čarou č. 17b) zní:
"17b) Vyhláška ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.".
13. V § 10 odst. 3 se slovo "odběrateli" nahrazuje slovem "kupujícím".
14. V § 10 odst. 4 se slova "nebo § 8 odst. 2" nahrazují slovy ", § 23 nebo § 29".
15. § 10 odst. 5 zní:
"(5) Při dovozu vybraných výrobků plní funkci daňového dokladu podle odstavců 1 a 2 pro účely tohoto zákona písemné celní prohlášení.16) Při vývozu vybraných výrobků plní písemné celní prohlášení funkci dokladu prokazujícího nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. a).".
16. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Plátce je povinen vydat daňový doklad kupujícímu, který kupuje vybrané výrobky uvedené v § 35, pokud o to kupující požádá.".
17. V § 10 se v dosavadním odstavci 6 slova "bodu 3" nahrazují slovy "bodu 4".
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.
18. V § 11 odst. 1 se slova "z vyskladněných vybraných výrobků" nahrazují slovy "z vybraných výrobků, u kterých vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. a), c), d) a e) a podle § 20, 26 a 34a,".
19. § 12 odst. 1 zní:
"(1) Plátcům vzniká nárok na vrácení daně dnem
a) potvrzení celního prohlášení16) pohraničním celním orgánem o přechodu vybraných výrobků do zahraničí v případě vývozu zdaněných vybraných výrobků v rámci podnikatelské činnosti,8)
b) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků určených pro výrobu vybraných výrobků, které jsou předmětem daně,
c) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků nepřevzatých kupujícím a vrácených zpět plátci,
d) vypořádání nároků z vad vybraných výrobků, nároků za nedodané vybrané výrobky nebo nároků z nesprávně účtované daně, pokud plátci úplatu za tyto vybrané výrobky neobdrželi nebo pokud úplatu kupujícímu vrátil.".
20. § 12 odst. 3 a 4 zní:
"(3) Daň se neuplatňuje u prodeje vybraných výrobků osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.18) Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně je vázán principem vzájemnosti a uskutečňuje se pouze u specializovaných subjektů, které na základě písemného souhlasu ministerstva financí jsou k prodeji za ceny bez daně oprávněny. Ministerstvo financí po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou podmínky těchto prodejů za ceny bez daně uvedeným osobám jiných států.
(4) Ministerstvo financí na žádost udělí povolení
a) k zásobování zahraničních leteckých společností vybranými výrobky za ceny bez daně určenými k prodeji na palubách jejich letadel,
b) k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně v prodejnách typu DUTY/TAX FREE fyzickým osobám při přestupu státních hranic České republiky přes celní přechod, v tranzitním prostoru českých celních letišť a na palubách letadel českých leteckých společností.".
21. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podmínky prodeje vybraných výrobků za ceny bez daně fyzickým osobám při přestupu státních hranic České republiky přes celní přechod, v tranzitním prostoru českých celních letišť a na palubách letadel zahraničních linek.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
22. V § 13 odst. 2 se slova "povinnost nebo nárok" nahrazují slovy "povinnost ani nárok" a slova "do 15. dne" se nahrazují slovy "do 25. dne".
23. V § 13 odst. 3 se slova "návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující propuštění vybraných výrobků" nahrazují slovy "písemné celní prohlášení16)".
24. V § 13 odst. 4 se za slova "zvýšení daňové povinnosti" vkládají slova "nebo snížení nároku na vrácení daně".
25. V § 13 odst. 5 se za slova "snížení daňové povinnosti" vkládají slova "nebo zvýšení nároku na vrácení daně".
26. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Zdaňovací období, odvod a splatnost daně, zálohové vracení daně
(1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
(2) Daň se odvádí
a) jednou částkou za měsíc podle odstavce 4, nebo
b) zálohovými pevnými částkami podle odstavců 5 až 9.
(3) Měsíční daňovou povinností se rozumí daňová povinnost za bezprostředně předcházející zdaňovací období.
(4) Jednou částkou za měsíc odvádějí daň plátci, jejichž měsíční daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle § 5, odst. 1 písm. b), nepřesáhne částku 100 000 Kč, nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období.
(5) Zálohové pevné částky odvádějí plátci
a) jedenkrát za měsíc, pokud jejich měsíční daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. b), překročí částku 100 000 Kč a nepřesáhne částku 2 000 000 Kč,
b) denně, pokud jejich měsíční daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. b), přesáhne částku 2 000 000 Kč.
(6) Zálohovou pevnou částkou podle odstavce 5 písm. a), ve výši jedné poloviny rozdílu mezi daňovou povinností bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období a nárokem na vrácení daně uplatněném v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, je plátce povinen si vypočítat sám.
(7) Výši zálohových pevných částek podle odstavce 5 písm. b) stanoví finanční orgán. Přihlíží přitom k výši a časovému rozložení vzniku daňové povinnosti a k výši nároku na vrácení daně uplatněného podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) za bezprostředně předcházející zdaňovací období.
(8) Plátci, kteří odvádějí zálohovou pevnou částku podle odstavce 5 písm. a), jsou povinni odvést tuto zálohu do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla, a vyrovnat daňovou povinnost za tento měsíc do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla.
(9) Splátkové období začíná u plátců, kteří odvádějí zálohové pevné částky denně, 26. dnem měsíce, ve kterém daňová povinnost vznikla, a končí 25. dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňová povinnost vznikla. Plátci jsou povinni v poslední den splátkového období místo odvodu zálohové pevné částky vyrovnat daňovou povinnost za měsíc, ve kterém daňová povinnost vznikla.
(10) Daň za zdaňovací období, v němž byl plátce zaregistrován, odvede plátce nejpozději do 25. dne po skončení tohoto zdaňovacího období. Byl-li plátce zaregistrován v jiný než první pracovní den zdaňovacího období, odvede daň za první dvě zdaňovací období vždy do 25. dne po skončení příslušného zdaňovacího období.
(11) Při dovozu vybraných výrobků se daň odvádí ve lhůtě, kterou stanoví celní zákon.19)
(12) Plátce, jemuž ve zdaňovacím období nevznikne daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. b), a který za stejné zdaňovací období bude uplatňovat nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. a), může požádat finanční orgán o zálohu na vrácení daně. Žádost plátce předkládá do 11. dne zdaňovacího období, do 21. dne zdaňovacího období a do 1. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího, pokud prokázaný nárok na vrácení daně přesáhne ke dni podání žádosti 50 000 Kč. Do každé lhůty uvedené v tomto odstavci může plátce požádat o zálohu na vrácení daně jen jednou.
(13) Žádost o zálohu na vrácení daně musí být podána písemně a musí být doložena daňovým dokladem podle § 10 odst. 5. Žádost o zálohu na vrácení daně je osvobozena od správních poplatků.
(14) Požádá-li plátce o zálohu na vrácení daně způsobem uvedeným v odstavcích 12 a 13, finanční orgán požadovanou částku vrátí do 30 dnů od posledního dne lhůty uvedené v odstavci 12.
(15) Poukáže-li finanční orgán zálohu na vrácení daně po lhůtě stanovené v odstavci 14, je povinen zaplatit plátci úrok z této částky ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí.".
Poznámka pod čarou č. 19) zní:
"19) § 270 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.".
27. § 15 odst. 1 zní:
"(1) Plátci, kteří v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí, nebo kteří v rámci podnikatelské činnosti8) vybrané výrobky vyvážejí, nebo kterým vznikne daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. c) a d), § 20, § 26 písm. d) a § 34a, jsou povinni se registrovat u příslušného finančního orgánu nejpozději do vzniku první daňové povinnosti nebo do vzniku prvního nároku na vrácení daně způsobem, který stanoví zvláštní předpis.17)".
28. § 16 odst. 1 až 3 zní:
"(1) Pokud plátci uvedou v daňovém přiznání daňovou povinnost nižší, než je jejich skutečná daňová povinnost, nebo uplatní nárok na vrácení daně vyšší, než je jejich skutečný nárok, stanoví finanční orgán zvýšení daně ve výši 100 % z částky, o kterou plátci daňovou povinnost snížili, nebo z částky, o kterou plátci daňovou povinnost snížili, nebo z částky, o kterou plátci zvýšili nárok na vrácení daně. Zjistí-li tyto skutečnosti plátci sami a uvědomí-li o tom neprodleně finanční orgán způsobem uvedeným v § 13 odst. 4, stanoví finanční orgán zvýšení daně ve výši 20 % z částky, o kterou plátci daňovou povinnost snížili, nebo z částky, o kterou plátci zvýšili nárok na vrácení daně. Nepředloží-li plátci daňové přiznání, ačkoliv tak byli povinni učinit, a neodvedou-li zároveň daň ve stanovené lhůtě, pohlíží se na tuto skutečnost stejně, jako kdyby na daňovém přiznání uvedli nulovou daňovou povinnost.
(2) Nebyla-li daň nebo záloha na daň zaplacena včas a ve správné výši, jsou plátci povinni zaplatit nedoplatek daně a penále ve výši 0,1 % z nedoplatku daně za každý den z prodlení. Vrátí-li finanční orgán daň proto, že plátci uplatnili nárok na vrácení daně vyšší, než byl jejich skutečný nárok, jsou plátci povinni zaplatit částku daně, která jim byla vrácena, a penále ve výši 0,1 % z této částky za každý den ode dne vrácení daně do dne zaplacení penále. Penále ve výši 0,1 % z dlužné částky jsou plátci povinni zaplatit i v případě, nezaplatí-li včas zvýšení daně podle odstavce 1.
(3) Pokud plátci nepředloží daňové přiznání včas a přitom odvedou daň ve stanovené lhůtě, finanční orgán jim může uložit pokutu až do výše 10 % z daňové povinnosti za zdaňovací období, jehož se toto daňové přiznání týká.".
29. V § 16 odst. 4 se slova "Kčs" nahrazují slovy "Kč".
30. V § 16 odst. 7 se slova "zvláštní předpis" nahrazují slovy "celní zákon".
Poznámka pod čarou č. 20) zní:
"20) Hlava čtrnáctá až šestnáctá zákona ČNR č. 13/1993 Sb.".
31. V § 17 se za slovo "daní" vkládají slova "a poplatků".
32. § 18 včetně nadpisu zní:
 
"§ 18
Plátci
(1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí uhlovodíková paliva a maziva uvedená v § 23 odst. 3.
(2) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny, upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy, zkapalněné plyny nebo stlačené plyny bez daně a použijí je jako pohonnou hmotu.".
33. § 20 včetně nadpisu zní:
 
"§ 20
Vznik daňové povinnosti
Daňová povinnost vzniká také
a) dnem vyskladnění nezdaněných paliv a maziv plátci uvedenými v § 18 odst. 1 pro jiné subjekty,
b) dnem použití nezdaněných paliv a maziv uvedených v § 18 odst. 2 jako pohonných hmot.".
34. V § 22 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč" a v prvních dvou odstavcích položky 2710 se za slova "letecké pohonné hmoty" vkládají slova "(s výjimkou leteckých petrolejů)".
35. § 23 včetně nadpisu zní:
 
"§ 23
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozena také paliva a maziva používaná jako pohonná hmota pro mezinárodní leteckou přepravu osob a nákladů.
(2) Od daně je osvobozena také motorová nafta používaná jako pohonná hmota pro mezinárodní vodní přepravu.
(3) Dále jsou od daně osvobozena paliva a maziva vyskladněná od výrobce do státních hmotných rezerv.20a)".
Poznámka pod čarou č. 20a) zní:
"20a) § 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.".
36. § 24 včetně nadpisu zní:
 
"§ 24
Plátci
(1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí líh uvedený v § 29 odst. 1 písm. b).
(2) Plátci jsou také právnické a fyzické osoby, překročí-li při výrobě a oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu.21)".
Poznámka pod čarou č. 21) zní:
"21) § 28 vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem, ve znění vyhlášky federálního ministerstva hospodářství č. 66/1991 Sb.".
37. V § 25 odst. 3 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
38. § 25 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:
"(5) Na líh denaturovaný jiným než stanoveným denaturačním prostředkem, s menším přídavkem denaturačního prostředku nebo použitý pro jiný než stanovený účel,21a) se pohlíží jako na líh nedenaturovaný.".
Poznámka pod čarou č. 21a) zní:
"21a) § 6 vyhlášky č. 16/1972 Sb.".
39. V § 26 se vypouští písmeno a). V písmenu e) se slova "z hmotných rezerv Správy hmotných rezerv" nahrazují slovy "plátci uvedenými v § 24 odst. 1".
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
40. V § 27 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou "21)" nahrazuje odkazem "21b)".
Poznámka pod čarou č. 21b) zní:
"21b) § 1 odst. 4 vyhlášky č. 16/1972 Sb.".
41. V § 28 se slova "Kčs" nahrazují slovy "Kč" a u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2207 se vypouští text "líh syntetický, líh rafinovaný technický, líh rafinovaný zvlášť denaturovaný, líh bezvodý, líh bezvodý zvlášť denaturovaný, líh obecně denaturovaný, úkapy, dokapy 0 Kčs/1 l.a.".
42. § 29 včetně nadpisu zní:
 
"§ 29
Osvobození od daně
(1) Od daně je také osvobozen
a) líh podle § 25 odst. 2 písm. a) určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti8) do výrobků při výrobě potravinářských, kosmetických a mydlářských výrobků, éteru etylnatého, octanu etylnatého, léčiv a farmaceutických lučebnin,
b) líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv,20a)
c) líh syntetický, líh rafinovaný technický, líh rafinovaný zvláštně denaturovaný, líh bezvodý, líh bezvodý zvláštně denaturovaný, líh obecně denaturovaný, úkapy a dokapy, použitý pro stanovené účely,21a)
d) líh vyskladněný od výrobce pro zvláštní denaturaci u odběratele.21a)
(2) Od daně jsou dále osvobozeny
a) ztráty lihu do výše skutečně zjištěných ztrát, nejvýše však do výše stanovených norem ztrát lihu při výrobě a oběhu lihu,21)
b) vzorky odebrané správcem daně k výpočtu výroby či zásob lihu,
c) směsi etanolu uvedené v § 25 odst. 3, pokud jsou produktem výroby výrobků uvedených v odst. 1 písm. a) a pokud nejsou uvedeny pod položkami 2207 a 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku.".
43. V § 33 se slova "Kčs" nahrazují slovy "Kč".
44. § 34 včetně nadpisu zní:
 
"§ 34
Plátci
(1) Plátcem daně z vína vyrobeného v tuzemsku není fyzická osoba, která, včetně příslušníků domácnosti a osob blízkých,7) nevyrobí celkem více než 500 litrů vína ročně.
(2) Plátci daně z vína jsou také všechny právnické i fyzické osoby, které vyskladní podle § 2 písm. g) bodů 1 a 4 nezdaněné víno nabyté od osob uvedených v odstavci 1. Ustanovení odstavce 1 zůstává nedotčeno.
(3) Právnické nebo fyzické osoby, které vyskladní víno již zdaněné, jsou povinny tuto skutečnost prokázat správci daně, pokud o to správce daně požádá.".
45. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 34a
Vznik daňové povinnosti
Daňová povinnost vzniká také dnem vyskladnění vína plátci uvedenými v § 34 odst. 2.".
46. V § 35 odst. 1 písm. a) se slova "bez ohledu na to, zda jsou dosycována CO2, s výjimkou tokajských vín" nahrazují slovy "které mohou být i obohacené lihem".
47. V § 35 odst. 1 se vypouští písmeno b). Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
48. V § 35 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Za révová vína se rovněž považují i révová vína dosycovaná CO2, která při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 st. C přetlak menší než 0,3 MPa.".
49. § 35 odst. 3 zní:
"(3) Za šumivá vína se považují i révová vína dosycovaná CO2, která při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 st. C přetlak nejméně 0,3 MPa.".
50. V § 37 se slova "Kčs" nahrazují slovy "Kč" a u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 se vypouští text "tokajská vína podle § 35 odst. 1 písm. b) 0 Kčs / litr".
51. V § 37 se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 slova " § 35 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "§ 35 odst. 1 písm. b) a odst. 3".
52. V § 37 se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 vkládá tato položka: "révová vína podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyrobená plátcem daně z vlastní produkce hroznů 4,62 Kč/litr".
53. V § 37 se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2205 slova " § 35 odst. 1 písm. d) a odst. 3" nahrazují slovy "§ 35 odst. 1 písm. c)".
54. V § 37 se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2206 slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. d)".
55. V § 40 se slova "Kčs" nahrazují slovy "Kč" a u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402 se slovo "na" nahrazuje slovem "nad".
56. V § 40 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402 se sazba daně pro cigarety provazcové a cigarety filtrové do 70 mm včetně "0,27 Kčs/kus" nahrazuje sazbou "0,36 Kč/kus".
57. V § 40 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402 se sazba daně pro doutníky a cigarilos "0 Kčs/kus" nahrazuje sazbou "0,46 Kč/kus.
58. V § 41 odst. 4 se slova "§ 14 odst. 3 a 6" nahrazují slovy "§ 14 odst. 4 a 7" a slova "§ 14 odst. 8" se nahrazují slovy "§ 14 odst. 9"; slovo "Kčs" se nahrazuje slovem "Kč".
59. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 42a
Platnost mezinárodních smluv
Obsahuje-li tento zákon nebo právní předpisy podle něho vydané ustanovení odchylná od mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, platí ustanovení mezinárodní smlouvy.".
Čl.II
Zrušují se:
1. zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních,
2. zákon č. 595/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Související dokumenty