16/1972 Sb., o hospodaření s líhem

Schválený:
16/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zemědělství a výživy
ze dne 28. března 1972
o hospodaření s lihem
Změna: 66/1991 Sb.
Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 6 odst. 1 zák. č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
Oddíl I
Účel vyhlášky a základní pojmy
 
§ 1
(1) Účelem vyhlášky je zajistit jednotné hospodaření s lihem, jednotné plánování výroby a odbytu lihu.
(2) Lihem se rozumí alkohol etylnatý (etanol) získaný výrobou uvedenou v § 2 odst. 1, jakož i přiboudlina a směsi etanolu s jinými látkami, pokud mají objemovou koncentraci vyšší než 15 % objemu etanolu a nejsou získány destilací nebo jiným oddělením v prvním výrobním stupni před registrací lihu.
(3) Lihem nejsou alkoholizovaná vína nebo ovocné šťávy.
(4) Základní měrnou jednotkou objemového množství etanolu je krychlový metr alkoholu (m3 a) a odvozenou jednotkou litr alkoholu (l a) při normální teplotě 20 stupňů C, u kterého objemová koncentrace byla zjištěna skleněným areometrem na líh. Litr alkoholu se rovná 10-3 m3 alkoholu (přesně).
 
§ 2
(1) Výrobou lihu se rozumí získávání lihu destilací ze zkvašených cukerných roztoků, ze surovin obsahujících cukr, škrob, celulózu a inulin a surovin obsahujících líh nebo jiným oddělením nebo syntézou v prvním výrobním stupni.
(2) Zušlechťováním lihu se rozumí čištění (rafinace), zesílení (rektifikace), odvodnění (dehydrace), jakož i znovuzískání lihu z lihovitých odpadů (regenerace).
(3) Čištěním (rafinací) se rozumí další destilace lihu, kterou se odstraňují jednak nečistoty vzniklé převážně jako vedlejší produkty kvašení, jednak se výrobek zesiluje, aby se získal výrobek s maximálním obsahem etanolu. Zesilování (rektifikace) je opakovaná destilace surového ovocného destilátu, aby se dosáhlo zesílení výrobku za současného ponechání části vedlejších produktů kvašení, které nejsou pro produkt typické. Odvodňování (dehydrace) lihu je zbavování lihu posledních podílů vody, popřípadě nečistot z rafinovaného lihu. Regenerace je redestilace lihovitých odpadních tekutin a louhů, vznikajících při zpracování (použití) lihu jako hlavní nebo pomocné suroviny k výrobě jiných látek a zboží.
(4) Lihovarskými závody podle této vyhlášky jsou
a) lihovary průmyslové (melasové), zemědělské, ovocné a lihovary provádějící pěstitelské pálení;
b) drožďárny, u kterých je líh vedlejším výrobkem, rafinerie lihu, výrobny bezvodého lihu, denaturovny, mísírny a sklady denaturačních prostředků, samostatné sklady lihu;
c) zušlechťovny destilátů (egalizační stanice);
d) výrobny lihu syntetického, výrobny lihu sulfitového a výrobny, ve kterých se vyrábí líh jiným oddělením než destilací.
(5) Lihovarskými závody nejsou závody zpracovávající líh jako hlavní surovinu, jako octárny, výrobny lihovin, trestí a jiných vonných a chuťových látek apod.
(6) Lihovary průmyslové zpracovávají melasu a jiné produkty cukrovarské výroby. Lihovary zemědělské zpracovávají převážně suroviny obsahující škrob a inulin, jako brambory, obilí, kukuřici nebo odpady při zpracování těchto surovin, jako např. zadní a kalový škrob, odpadní vody při výrobě škrobu. Ovocné lihovary zpracovávají ovoce, víno, odpady při výrobě vína nebo zpracování ovoce, plody jalovce apod. Lihovary provádějící pěstitelské pálení zpracovávají kvasy a ovoce z vlastní sklizně pěstitelů. Výrobny lihu syntetického získávají líh hydratací etylénu, lihovary sulfitové zpracovávají sulfitové výluhy.
Oddíl II
Výroba lihu
 
§ 3
Líh smějí vyrábět právnické osoby, které jsou lihovarskými závody, popřípadě do nichž je začleněn lihovarský závod, a pokud jde o pěstitelské pálení ovoce,1) i fyzické osoby oprávněné k provozování výroby podle zvláštních předpisů. K výrobě lihu se vyžaduje povolení ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky vydané po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem republiky. Jde-li o výrobu lihu sulfitového nebo lihu syntetického, vydává povolení k výrobě příslušné ministerstvo průmyslu republiky po projednání s federálním ministerstvem financí.
 
§ 4
(1) Ke zřizování a zrušení lihovarských závodů je třeba schválení příslušného ministerstva zemědělství a výživy republiky po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky.
(2) Ke zřizování a zrušení výroben sulfitového a syntetického lihu je třeba schválení příslušného ministerstva průmyslu republiky po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky.
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
Pěstitelské pálení a denaturace lihu jsou upraveny zvláštními předpisy.**)
Oddíl III
Odbyt lihu
 
§ 7
(1) (zrušen)
(2) Veškerý líh vyrobený nebo dovezený na území České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou syntetického lihu určeného pro průmyslové zpracování, smí být vyskladněn nebo uveden do oběhu pouze se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky.
(3) Syntetický líh vyrobený nebo dovezený do České republiky nebo Slovenské republiky a určený pro průmyslové zpracování v podnicích příslušného ministerstva průmyslu republiky smí být vyskladněn nebo uveden do oběhu jen podle pokynů tohoto ministerstva.
Oddíl IV
Ustanovení společná a závěrečná
 
§ 8
Příslušné ministerstvo zemědělství a výživy republiky upravuje v dohodě s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky normy ztrát pro výrobu a oběh lihu pro lihovarské závody a zpracovatele, u kterých je líh hlavní surovinou; u lihu sulfitového a syntetického upravuje normy ztrát zmíněné příslušné ministerstvo na návrh ministerstva průmyslu republiky.
 
§ 9
V platnosti zůstávají povolení vyrábět líh vydaná podle dosavadních předpisů před účinností této vyhlášky.
 
§ 10
Zrušuje se vyhláška ministerstva výživy č. 565/1950 Ú.l.I. (541/1950 Ú.v.), o hospodaření s lihem, ve znění vyhlášky č. 108/1958 Ú.l.
 
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1972.
Ministr:
Dr. Večeřa v.r.
1) Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 76/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy SSR č. 245/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.
**) Vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce ve znění vyhlášky č. 85/1965 Sb. ČSN 66 0860 - Denaturovaný líh, ON 66 0861 Denaturace lihu.

Související dokumenty