560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb

Schválený:
560/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 13. prosince 1991
o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
Změna: 130/1993 Sb.
Změna: 300/1993 Sb.
Změna: 88/1994 Sb.
Změna: 175/1994 Sb.
Změna: 192/1995 Sb.
Změna: 156/1996 Sb.
Změna: 115/1997 Sb.
Změna: 233/1997 Sb.
Změna: 56/1998 Sb.
Změna: 141/1998 Sb.
Změna: 261/1998 Sb.
Změna: 331/1998 Sb.
Změna: 335/1998 Sb.
Změna: 30/1999 Sb.
Změna: 51/1999 Sb.
Změna: 148/1999 Sb.
Změna: 321/1999 Sb.
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb. (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Zboží, které má obchodní charakter (dále jen "zboží"), uvedené v přílohách A, B, C, D a E této vyhlášky může být dováženo do České republiky nebo vyváženo z České republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v úředním povolení (dále jen "licence") vydávaným Ministerstvem průmyslu a obchodu.1a)
(2) K propuštění zboží uvedeného v příloze A část II jsou udělovány licence běžně každému žadateli na určitý druh zboží v určitém množství a v určeném časovém období, pokud bylo stanoveno a slouží k evidenci (dále jen "automatické licence").
(3) K propuštění zboží uvedeného v ostatních přílohách této vyhlášky jsou udělovány licence na určité zboží v určitém množství nebo hodnotě a v určeném časovém období, pokud bylo stanoveno tak, aby propuštění zboží bylo v souladu s mezinárodními závazky a obchodně-politickými zájmy České republiky a souhrn povoleného množství nebo hodnoty určitého zboží nepřesáhl limit, který byl po projednání s příslušnými orgány stanoven.
 
§ 2
(1) Licence se nevyžaduje u zboží uvedeného v přílohách A, B
a) k dovozu nebo vývozu vzorků,
b) k dovozu nebo vývozu zboží do záznamního oběhu a jeho zpětnému vývozu nebo dovozu; to neplatí pro případy zpětného vývozu zboží dovezeného ze Slovenské republiky, je-li místo určení tohoto zboží v jiném státě než ve Slovenské republice,
c) k dovozu nebo vývozu zboží, které je součástí investičních celků, včetně stavebních prací,
d) k dovozu nebo vývozu reklamovaného vadného zboží,
e) k dovozu nebo vývozu zboží, které je náhradou za reklamované vadné zboží,
f) k dovozu zboží ze Slovenské republiky s výjimkou položky 1701 třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza a podpoložek 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 isoglukóza uvedené v příloze A/I části I nebo vývozu zboží do Slovenské republiky.1b)
(2) Licence se nevyžaduje u zboží uvedeného v příloze C část I
a) k vývozu do Španělska, jsou-li místem určení Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla,
b) k vývozu zboží určeného do celních skladů pro následný vývoz mimo Evropská společenství, Norsko, USA a Kanadu,
c) k dovozu nebo vývozu zboží do záznamního oběhu a jeho zpětnému vývozu nebo dovozu,
d) k dovozu zboží ze Slovenské republiky nebo vývozu zboží do Slovenské republiky.1b)
 
§ 3
(1) Žádost o udělení licence musí obsahovat
a) název a sídlo, popřípadě jméno a bydliště žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) číslo povolení k zahraničně obchodní činnosti, popřípadě výpis z obchodního rejstříku, není-li povolení k dovozu nebo vývozu uvedeného zboží třeba,
d) identifikační číslo a název, popřípadě jméno tuzemského dodavatele, pokud žadatel není výrobcem vyváženého zboží,
e) položku celního sazebníku dováženého nebo vyváženého zboží, 1)
f) název zboží, jeho množství a celní hodnotu,
g) navrhovanou dobu platnosti licence,
h) název státu určení vývozu a obchodní stát u dovozu,
i) účel dovozu anebo vývozu,
j) cenu za jednotku množství dováženého anebo vyváženého zboží v Kč fco hranice České republiky.
(2) U zboží uvedeného v příloze E je nutno uvést též identifikační číslo tuzemského odběratele a popřípadě název a sídlo zahraničního odběratele.
(3) U zboží uvedeného v příloze A část II je nutno předložit smlouvu se zahraničním dodavatelem o dodávce zboží.
(4) Vzory žádostí jsou uvedeny v příloze F a C této vyhlášky.
 
§ 4
(1) Předkládání žádostí o udělení dovozní licence k dovozu zboží uvedeného v příloze A část II není časově omezeno.
(2) Lhůta pro rozhodnutí o žádostech podle odstavce 1 k dovozu zboží uvedeného v příloze A část II činí 15 dnů od doručení žádosti.
(3) Žádost o udělení licence k uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží jiného než uvedeného v příloze A část II na jednotlivá pololetí kalendářního roku musí být předložena nejpozději 15 dní před začátkem tohoto období. Na základě žádostí předložených po stanovené lhůtě lze udělit licenci pouze v případě, kdy limit na příslušné pololetí nebyl vyčerpán. U zboží uvedeného v příloze D a E není předkládání žádostí časově omezeno.
(4) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o udělení licence podle odstavce 3 činí 15 dnů od doručení žádosti; týká-li se však žádost zboží uvedeného v příloze D, činí lhůta 30 dnů od doručení žádosti, týká-li se žádost zboží uvedeného v příloze E, činí lhůta 60 dnů od doručení žádosti.
(5) Udělené licence nelze převádět.
(6) Zamítnutí žádosti o vydání licence Ministerstvo průmyslu a obchodu odůvodní.
(7) Žadatel odpovídá za dodržování podmínek uvedených v licenci.
 
§ 5
Žadatel, který obdržel licenci k vývozu nebo dovozu zboží, je povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy se dovozní o okolnostech bránících provedení dovozu nebo vývozu, sdělit tuto skutečnost Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 
§ 6
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu licenci udělenou k dovozu nebo vývozu zboží uvedeného v přílohách A část I, B, C, D a E odejme, pokud
a) licence byla udělena za základě nepravdivých údajů nebo,
b) to vyžadují obchodně politické, ekologické, zdravotní, bezpečnostní nebo jiné důležité zájmy České republiky, nebo
c) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v ní stanovené nebo,
d) nastala skutečnost uvedená v § 5.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu může licenci udělenou k dovozu zboží uvedeného v příloze A část II odejmout, pokud
a) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů nebo,
b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v ní stanovené.
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu odejme udělenou licenci, pokud žadatel, kterému byla licence udělena, porušil při provádění dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s touto činností právní předpisy České republiky.
 
§ 7
Účastník celního řízení je povinen příslušné celnici předložit originál licence; celnice bez uvedeného dokladu zboží nepropustí.
 
§ 8
Žádosti o udělení licencí k dovozu nebo vývozu uvedeného v přílohách A část I, B, C a D na I. pololetí roku 1992 se předkládají nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky. Lhůta pro rozhodnutí o těchto žádostech končí 31. ledna 1992.
 
§ 9
Zrušují se:
1. Vyhláška FMZO č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb., vyhlášky č. 375/1991 Sb. a vyhlášky č. 457/1991 Sb.
2. Vyhláška FMZO č. 336/1990 Sb., o zákazu dovozu sběrového papíru.
3. Vyhláška FMZO č. 27/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška FMZO č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami.
 
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Ministr:
v.z. Ing. Brabec v.r.
I. náměstek
Příl.A/I
Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu se stanoveným množstevním omezením
  
Část I
- neautomatické licence
+-------------------------------------------------------------------------+
|číslo                                  |
|celního                       roční    měrná  |
|sazebníku    název zboží             množství  jednotka |
+-------------------------------------------------------------------------+
 Zemědělské a potravinářské výrobky

 1701      třtinový nebo řepný cukr a     3 500    tuna
         chemicky čistá sacharóza -
         původem ze Slovenské republiky

 1702 30 10   isoglukóza             5 000    tuna
 1702 40 10   - původem ze Slovenské republiky
 1702 60 10
 1702 90 30

 Nerostné suroviny a výrobky

 2701      černé uhlí, brikety, bulety ap.   1 223 000  tuna
         tuhá paliva vyrobená z černého
         uhlí - původem z Polské republiky
         a Ukrajiny
Příl.A/II
SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu bez množstevního omezení
 
Část II
- automatické licence
+-------------------------------------------------------------------------+
|číslo                                  |
|celního                             měrná  |
|sazebníku    název zboží                   jednotka |
+-------------------------------------------------------------------------+
 Zemědělské a potravinářské výrobky

 0406      sýry (bez tvarohu)               tuna

 0407 00 30 10  skořápková vejce čerstvá z domácí drůbeže    tis.ks

 0702 00 00 50  rajčata čerstvá od 16.8. do 15.10.       tuna

 0703 10 19   čerstvá cibule                 tuna

 0704 90 10   zelí čerstvé bílé a červené           tuna

 0706 10 00 10  mrkev od 1.8. do 30.11.             tuna

 0712      sušená zelenina                 tuna

 0809 10 00 20  čerstvé meruňky od 15.7. do 11.8.        tuna

 1001      pšenice a sourež                tuna

 1002 00 00   žito                      tuna

 1003 00     ječmen                     tuna

 1516      tuky a oleje živoč. nebo rostlin.
         a jejich frakce                 tuna

 1701      třtinový nebo řepný cukr a chem.        tuna
         čistá sacharoza s výjimkou
         množstevního omezení původu
         ze Slovenské republiky

 2005 90 75   kysané zelí                   tuna

 2009 70     jablečná šťáva                 hl

 2102 10     droždí (aktivní)                kg

 2309 90     přípravky používané k výživě zvířat       tuna

 2207      ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým     hl
         obsahem alkoholu 80 % vol nebo více
         ethylalkohol a ostatní destiláty
         denaturované, s jakýmkoliv obsahem
         alkoholu

 2208      ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým     hl
         obsahem alkoholu menším než 80 % vol;
         destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

 Tabák a vyrobené tabákové náhražky

 2402      doutníky (též s odříznutými konci),       kusy
         doutníčky a cigarety z tabáku nebo
             tabákových náhražek

 2403      ostatní tabákové výrobky a tabákové       kg
         náhražky; homogenizovaný nebo
         rekonstituovaný tabák; tabákové
         výtažky a tresti

 Nerostné suroviny, paliva a minerální oleje

 2523 29 00 10  šedý cement                   tuna
 2523 90 90 10

 2702      hnědé uhlí, též aglomerované          tuna
         a paliva z něj vyrobená

 2704 00     koks a polokoks z černého uhlí, hnědého     tuna
         uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovaný;
         retortové uhlí

 2709 00 90 10  ropa                      tuna

         Benziny:                    tis.l

 2710 00 11 00  určené pro specifické zpracování

 2710 00 15 00  určené pro chemické zpracování, ale jiným
         postupem než je stanoveno pro podpoložku
         2710 00 11

         pro jiné účely:
         speciální druhy benzinů:

 2710 00 21 00  lakový benzin (White spirit)

 2710 00 25   ostatní:
 2710 00 25 10  technický
 2710 00 25 90  ostatní

         Ostatní:
         Motorový benzin:
 2710 00 26 00  Letecký benzin                 tis.l

         Ostatní s obsahem olova:            tis.l
         nepřesahujícím 0,013 g/litr:
 2710 00 27 00  s oktanovým číslem nižším než 95
 2710 00 29 00  s oktanovým číslem 95 nebo vyšším, ale
         nižším než 98
 2710 00 32 00  s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
         převyšujícím 0,013 g olova/litr:
 2710 00 34 00  s oktanovým číslem nižším než 98
 2710 00 36 00  s oktanovým číslem 98 nebo vyšším

 2710 00 37 00  Palivo pro tryskové motory benzinového typu   tis.l

 2710 00 39   Ostatní benziny:                tis.l
 2710 00 39 10  technické benziny
 2710 00 39 20  ropné destiláty z destilace nebo krakování
         ropné suroviny používané jako pohonná hmota
 2710 00 39 90  ostatní

         Střední oleje:                 tis.l
 2710 00 41   určené pro specifické zpracování:
 2710 00 41 10  petroleje určené pro specifické zpracování
 2710 00 41 90  ostatní
 2710 00 45   určené pro chemické zpracování, ale jiným
         postupem než je stanoveno pro podpoložku
         2710 00 41
 2710 00 45 10  petroleje určené pro chemické zpracování
         jiné než v podpoložce 2710 00 41
 2710 00 45 90  ostatní

         Pro jiné účely:                 tis.l
         Petrolej (kerosen):
 2710 00 51 00  palivo pro tryskové motory (letecký petrolej)
 2710 00 55 00  ostatní

 2710 00 59   Ostatní                     tis.l
 2710 00 59 10  * Střední oleje pro výrobu bionafty jiné než
         petroleje, pro výrobu bionafty;* směsi paliv
         a maziv používané jako pohonná hmota nebo
         jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty
         podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních;
         * ropné destiláty z destilace nebo krakování
         ropné suroviny používané jako pohonná hmota; *
         ropné destiláty z primární destilace nebo
         krakovaní ropné suroviny používané jako surovina
         či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19
         odst. 3 zákona o spotřebních daních; * upravené
         uhlovodíkové produkty s (výjimkou plynných)
         získané jako vedlejší produkt při těžbě
         zemního plynu nebo ropy používané jako
         pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar
         pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
         o spotřebních daních.

 2710 00 59 20  * Střední oleje pro topné účely; *ropné
         destiláty z primární destilace nebo krakování
         ropné suroviny používané pro topné účely;
         * upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou
         plynných) získané jako vedlejší produkt při
         těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro
         topné účely.

 2710 00 59 91  Střední oleje jiné než petrolej s funkčními
         přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky
         MPO č. 186/1996 Sb.

 2710 00 59 99  Ostatní

         Těžké oleje:
         Plynové oleje                  tis.l
 2710 00 61 00  určené pro specifické zpracování

 2710 00 65 00  určené pro chemické zpracování, ale jiným
         postupem než je stanoveno pro podpoložku
         27100061

         pro jiné účely:
 2710 00 66   s obsahem síry nepřesahujícím 0,05 %
         hmotnostních:

 2710 00 66 30  * Plynové oleje pro topné účely;* ropné
         destiláty z primární destilace nebo krakovaní
         ropné suroviny používané pro topné účely;
         *směsi paliv a maziv používané pro topné
         účely; *upravené uhlovodíkové produkty
         (s výjimkou plynných) získané jako
         vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
         nebo ropy používané pro topné účely;
         *topné oleje velmi lehké.

 2710 00 66 51  * Motorové nafty (s výjimkou bionafty);*
         plynové oleje pro pohon vznětových motorů;
         *směsi paliv a maziv používané jako pohonná
         hmota; * ropné destiláty z destilace nebo
         krakovaní ropné suroviny používané jako
         pohonná hmota; *upravené uhlovodíkové
         produkty získané jako vedlejší produkt
         při těžbě zemního plynu nebo ropy
         používané jako pohonná hmota.

 2710 00 66 52  * Plynové oleje pro výrobu bionafty;*
         směsi paliv a maziv používané jako
         suroviny či polotovary pro výrobu
         bionafty; * ropné destiláty z primární
         destilace nebo krakovaní ropné suroviny
         používané jako surovina či polotovar pro
         výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
         o spotřebních daních;* upravené uhlovodíkové
         produkty získané jako vedlejší produkt při
         těžbě zemního plynu nebo ropy používané
         jako surovina či polotovar pro výrobu
         bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o
         spotřebních daních.

 2710 00 66 91  Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené
         v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb.

 2710 00 66 99  Ostatní

 2710 00 67   s obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních,
         ale nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních:

 2710 00 67 30  * Plynové oleje pro topné účely;* ropné destiláty
         z primární destilace nebo krakovaní ropné
         suroviny používané pro topné účely; *směsi
         paliv a maziv používané pro topné účely; *
         upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou
         plynných) získané jako vedlejší produkt při
         těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro
         topné oleje velmi lehké.

 2710 00 67 51  * Motorové nafty (s výjimkou bionafty);*
         plynové oleje pro pohon vznětových motorů;
         *směsi paliv a maziv používané jako pohonná
         hmota; * ropné destiláty z destilace nebo
         krakovaní ropné suroviny používané jako
         pohonná hmota; *upravené uhlovodíkové produkty
         získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního
         plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota.

 2710 00 67 52  * Plynové oleje pro výrobu bionafty;*
         směsi paliv a maziv používané jako
         surovina či polotovar pro výrobu
         bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
         o spotřebních daních; * ropné destiláty
         z primární destilace nebo krakovaní ropné
         suroviny používané jako surovina či polotovar
         pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
         o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové
         produkty získané jako vedlejší produkt při
         těžbě zemního plynu nebo ropy používané
         jako surovina či polotovar pro výrobu
         bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o
         spotřebních daních.

 2710 00 67 91  Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené
         v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.

 2710 00 67 99  Ostatní

 2710 00 68   s obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:

 2710 00 68 30  * Plynové oleje pro topné účely;* ropné destiláty
         z primární destilace nebo krakovaní ropné
         suroviny používané pro topné účely; *směsi
         paliv a maziv používané pro topné účely; *
         upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou
         plynných) získané jako vedlejší produkt při
         těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro
         topné účely; *topné oleje velmi lehké.

 2710 00 68 51  * Motorové nafty (s výjimkou bionafty);*
         plynové oleje pro pohon vznětových motorů;
         *směsi paliv a maziv používané jako pohonná
         hmota; * ropné destiláty z destilace nebo
         krakovaní ropné suroviny používané jako
             pohonná hmota; *upravené uhlovodíkové produkty
         získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního
         plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota.

 2710 00 68 52  * Plynové oleje pro výrobu bionafty;*
         směsi paliv a maziv používané jako
         suroviny či polotovary pro výrobu
         bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
         o spotřebních daních; * ropné destiláty
         z primární destilace nebo krakovaní ropné
         suroviny používané jako surovina či polotovar
         pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
         o spotřebních daních;* upravené uhlovodíkové
         produkty získané jako vedlejší produkt při
         těžbě zemního plynu nebo ropy používané
         jako surovina či polotovar pro výrobu
         bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o
         spotřebních daních.

 2710 00 68 91  Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené
         v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.

 2710 68 99   Ostatní

         Topné oleje                   tis.l
         určené pro specifické zpracování

 2710 00 72 00  určené pro chemické zpracování, ale jiným
         postupem než je stanoveno pro podpoložku
         2710 00 71

         Pro jiné účely                 tis.l
 2710 00 74   s obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnostní;
 2710 00 74 10  Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané
         pro topné účely * Ropné destiláty z primární
         destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané
         pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty
         (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší
         produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy
         používané pro topné účely, které splňují
         podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
         214/1996 Sb.
 2710 00 74 90  Ostatní

 2710 00 76   s obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnostní,
         ale nepřesahujícím 2 % hmotnostních;
 2710 00 76 10  Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané
         pro topné účely * Ropné destiláty z primární
         destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané
         pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty
         (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší
         produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy
         používané pro topné účely, které splňují
         podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
         214/1996 Sb.

 2710 00 76 90  Ostatní

 2710 00 77   s obsahem síry převyšujícím 2 % hmotností,
         a nepřesahujícím 2,8 % hmotnostních
 2710 00 77 10  Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané
         pro topné účely * Ropné destiláty z primární
         destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané
         pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty
         (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší
         produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy
         používané pro topné účely, které splňují
         podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
         214/1996 Sb.

 2710 00 77 90  Ostatní

 2710 00 78   s obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnostních
 2710 00 78 10  Topné oleje lehké * Směsi paliv a maziv používané
         pro topné účely * Ropné destiláty z primární
         destilace nebo krakovaní ropné suroviny používané
         pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty
         (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší
         produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy
         používané pro topné účely, které splňují
         podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
         214/1996 Sb.

 2710 00 78 90  Ostatní

 2710 11 00   zemní plyn zkapalněný              tis.l

 2711 21 00   zemní plyn v plynném stavu           tis.m3

 2716 00 00   elektrická energie               MWh

 Výrobky chemického průmyslu a příbuzných průmyslových odvětví

 3102 30     dusičnan amonný, též ve vodním roztoku     tuna

 3505 10     dextriny a jiné modifikované škroby       tuna

 3824 90 95 12  methylester řepkového oleje           tis.l

 3824 90 95 13  bionafta                    tis.l

 3824 90 95 20  směsi paliv a maziv obsahující méně než     tis.l
         70 % minerálních olejů, používané jako
         pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu
         § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních,
         nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu
         bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o
         spotřebních daních

 3824 90 95 30  směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 %  tis.l
         minerálních olejů, používané pro topné účely

 3824 90 95 90  ostatní

 Použité textilní výrobky

 4203      použité oděvy a oděvní doplňky z přírodní    kg
         nebo kompozitní usně

 4303      použité oděvy a oděvní doplňky a jiné      kg
         výrobky z kožešin

 6309 00 00 01  použité pánské nebo chlapecké svrchníky,    kg
         pláště, pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky
         apod. výrobky pletené nebo háčkované
         (HS/CN 6101)

         použité pánské nebo chlapecké oděvy, komplety,
         saka, blejzry, kalhoty, lýtkové a krátké (jiné
         než plavky) pletené nebo háčkované (HS/CN 6103)

 6309 00 00 02  použité dámské nebo dívčí svrchníky, pláště,  kg
         pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky vč.
         lyžařských pletené nebo háčkované, apod.
         výrobky (HS/CN 6102)

         použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety,
         kabáty, blejzry, šaty, sukně, kalhotové
         sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se
         šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než
         plavky) pletené nebo háčkované (HS/CN 6104).

 6309 00 00 03  použité pánské nebo chlapecké košile, pletené  kg
         nebo háčkované (HS/CN 6105)

         použité dámské nebo dívčí halenky, košile
         a košilové halenky, pletené nebo háčkované
         (HS/CN 6106)

         použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky,
         noční košile, pyžama, koupací pláště, župany
         a pod. výrobky pletené nebo háčkované
         (HS/CN 6107)

         použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky,
         kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama,
         nedbalky (negližé), koupací pláště župany
         apod. výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN
         6108)

 6309 00 00 04  použitá vrchní trička a tílka (nátělníky)    kg
         pletené nebo háčkované (HS/CN 6109)

         použité svetry, pulovry, zapínací vesty,
         vesty a pod. výrobky pletené nebo háčkované
         (HS/CN 6110)

         použité teplákové soupravy, tepláky (trainings)
         kombinezy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty
         a plavky pro sport pletené nebo háčkované
         (HS/CN 6112)

 6309 00 00 05  použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky    kg
         pletené nebo háčkované (HS/CN 6111)

         použité oděvy zcela zhotovené z pletených
         nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906,
         5907 (HS/CN 6113)
         použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované
         (HS/CN 6114)

         použité punčochové kalhoty, punčochy,
         podkolenky, ponožky a jiné punčochové
         zboží pletené nebo háčkované (HS/CN 6115)

         použité rukavice prstové, palcové a rukavice
         bez prstů pletené nebo háčkované (HS/CN 6116)
         použité ostatní zcela zhotovené oděvní
         doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6117(

 6309 00 00 06  použité pánské nebo chlapecké svrchníky,    kg
         pláště s kapucí, pláštěnky, kabáty, bundy,
         větrovky pod. výrobky jiné než pletené
         nebo háčkované (HS/CN 6201)

         použité pánské nebo chlapecké obleky,
         komplety, saka, blejzry, kalhoty se šlemi,
         krátké kalhoty, šortky, (jiné než plavky)
         jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6203)

 6309 00 00 07  použité dámské nebo dívčí svrchníky, pláště   kg
         s kapucí, pláštěnky, kabáty, bundy, větrovky
         vč. lyžařských a pod. výrobky jiné než
         pletené nebo háčkované (HS/CN 6202)

         použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety,
         kabátky, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně,
         kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké
         kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než
         pletené nebo háčkované (HS/CN 6204)

 6309 00 00 08  použité pánské nebo chlapecké košile, jiné   kg
         než pletené, nebo háčkované (HS/CN 6205)

         použité dámské nebo dívčí halenky, košile
             a košilové halenky jiné než pletené nebo
         háčkované (HS/CN 6206)

         použité pánské nebo chlapecké nátělníky,
         slipy a spodky, noční košile, pyžama,
         koupací pláště, župany ap. výrobky jiné
         než pletené nebo háčkované (HS/CN 6207)

         použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné,
         spodničky, kalhotky též dlouhé, noční
         košile, pyžama, nedbalky, (negližé),
         koupací pláště, župany a pod. výrobky
         jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6208)

 6309 00 00 09  použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné   kg
         než pletené nebo háčkované (HS/CN 6209 -
         6217)
         použité přikrývky (HS/CN 6301)

         použité prádlo ložní, stolní a kuchyňské
         (HS/CN 6302)

         použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety,
         draperie a postelové draperie (HS/CN 6303)

         jiné použité bytové textilie (HS/CN 6304)

         použité soupravy sestávající z tkanin a z
         nití též s doplňky na výrobu koberečků,
         tapiserií ap. (HS/CN 6308)

 6309 00 00 10  použitá obuv (HS/CN 6401 - 6405)        kg

 6309 00 00 11  použité klobouky a jiné pokrývky hlavy     kg
         (HS/CN 6503 - 6506)

 6310      hadry, motouzy, šňůry a lana z textilního    kg
         materiálu, ve formě zbytků nebo výrobků
         vyřazených z používání

 Drahé kovy

 7102      diamanty též opracované ale nemontované     ctm
         nezasazené

 7103      drahokamy a polodrahokamy            grm

 Obecné kovy železo, ocel a výrobky z nich

 7204      železné ocelové odpady vč. přetavených     tuna
         a šrot
 7204 00     měděné odpady a měděný šrot           tuna
 2620 30 00
 7503 00     niklové odpady a niklový šrot          tuna
 7602 00     hliníkové odpady a hliníkový šrot        tuna
 2620 40 00
 7802 00     olověné odpady a olověný šrot          tuna
 2620 20 00
 7902 00 00   zinkové odpady a zinkový šrot          tuna
 8002 00 00   cínové odpady a cínový šrot
 8101 91 90   wolframové odpady a wolframový šrot       tuna
 8104 20 00   hořčíkové odpady a hořčíkový šrot        tuna
 8111 00 19   manganové odpady a manganový šrot        tuna

         Ploché výrobky
         Svitky za tepla válcované            tuna

 7208 10 00
 7208 25 00
 7208 26 00
 7208 27 00
 7208 37 90
 7208 38 10
 7208 38 90
 7208 39 10
 7208 39 90
 7219 14 90
 7225 19 10

         Plechy za tepla válcované            tuna

 7208 40 10
 7208 40 90
 7208 51 10
 7208 51 30
 7208 51 50
 7208 51 91
 7208 51 99
 7208 52 91
 7208 52 99
 7208 53 90
 7208 54 10
 7208 54 90
 7208 90 10
 7208 90 90
 7211 13 00
 7225 40 20
 7225 40 50
 7225 40 80
         Plechy a svitky za studena válcované      tuna

 7209 16 90
 7209 17 90
 7209 25 00
 7209 26 90
 7209 27 90
 7209 28 90
 7209 90 90
 7211 23 10
 7211 29 20
 7225 19 90
 7225 50 00

         Svitky a plechy pro elektrotechnické účely   tuna

 7209 17 10

         Pozinkované plechy               tuna

 7210 30 10
 7210 30 90
 7210 41 90
 7210 49 10
 7210 49 90
 7212 20 11
 7212 20 19
 7212 30 11
 7225 91 10
 7225 92 10
 7225 92 90

         Ostatní pokovené a potažené plechy       tuna

 7210 50 90
 7210 61 90
 7210 69 90
 7210 70 39

         Pocínované plechy a páska            tuna

 7210 12 11
 7210 12 90
 7210 70 31
 7212 10 10
 7212 40 10

         Páska za tepla válcovaná            tuna

 7211 14 10
 7211 14 90
 7211 19 20
 7211 19 90
 7220 11 00
 7220 12 00
 7226 19 90
 7226 91 10
 7226 91 90

         Ploché výrobky z nerezavějící oceli       tuna

 7219 21 10
 7219 22 10
 7219 23 00
 7219 24 00
 7219 31 00
 7219 32 10
 7219 33 10
 7219 33 90
 7219 34 10
 7219 34 90
 7219 90 10
 7219 90 90

         Studená páska (klasická, elektrická,      tuna
         pokovená, ostatní) pod 500 mm

 7211 23 99
 7211 29 50
 7211 29 90
 7211 90 90
 7212 10 99
 7212 20 90
 7212 30 90
 7212 40 98
 7212 50 91
 7212 50 97
 7220 20 51
 7220 20 59
 7220 20 91
 7220 90 19
 7220 90 90
 7226 11 90
 7226 19 90
 7226 92 90

         Dlouhé výrobky

         Profilová ocel                 tuna

 7216 10 00
 7216 21 00
 7216 22 00
 7216 31 11
 7216 31 19
 7216 31 91
 7216 31 99
 7216 32 11
 7216 32 19
 7216 32 91
 7216 32 99
 7216 33 10
 7216 33 90
 7216 40 10
 7216 50 10
 7216 50 91
 7216 50 99
 7216 99 90
 7228 70 99

         Válcovaný drát                 tuna

 7213 10 00
 7213 91 10
 7213 91 41
 7213 91 49
 7213 91 70
 7213 91 90
 7227 10 00
 7227 20 00
 7227 90 10
 7227 90 50
 7227 90 95

         Betonářská ocel v tyčích            tuna

 7214 20 00

         Tyčová ocel                   tuna

 7214 10 00
 7214 91 10
 7214 91 90
 7214 99 10
 7214 99 31
 7214 99 39
 7214 99 50
 7214 99 61
 7214 99 69
 7215 90 90
 7222 11 21
 7222 11 29
 7222 30 98
 7228 20 60
 7228 30 61
 7228 30 69
 7228 30 70
 7228 30 89
 7228 40 10
 7228 60 89

         Tažená loupaná, broušená ocel          tuna

 7215 10 00
 7215 50 11
 7215 50 19
 7215 50 30
 7222 20 31
 7228 50 61
 7228 50 69
 7228 70 91

         Tažený drát                   tuna

 7217 10 31
 7217 10 39
 7217 10 50
 7217 10 90
 7217 20 10
 7217 20 30
 7217 20 50
 7217 20 90
 7217 30 90
 7217 90 10
 7223 00 19
 7229 20 00
 7229 90 90

         Profily vyrobené z plochých výrobků       tuna

 7216 61 10
 7216 61 90
 7216 69 00
 7216 91 10
 7216 91 30
 7216 91 50
 7216 91 90

         Štětovnice                   tuna

 7301 10 00

         Kolejnice a příslušenství používané pro     tuna
         železniční svršek

 7302 10 31
Příl.B/I
SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením
+-------------------------------------------------------------------------+
|Číslo položky                              |
|celního                       roční    měrná  |
|sazebníku    název zboží             množství  jednotka |
+-------------------------------------------------------------------------+

 Živá zvířata a jiné živočišné výrobky

 0102 90 05   živý hovězí dobytek do 300 kg    7 000  *  tuna
 0102 90 21
 0102 90 29
 0102 90 41
 0102 90 49

 0102 90 51   jalovice a býci          10 000  *  tuna
 0102 90 59
 0102 90 71
 0102 90 79

 0102 90 61   krávy                2 000  *  tuna
 0102 90 69

 0103 91 10   živý vepřový dobytek do 50 kg    2 000  *  tuna

 0103 92 11   živý vepřový dobytek nad 50 kg   15 000  *  tuna
 0103 92 19

 0201      hovězí maso čerstvé, chlazené nebo 5 000  *  tuna
 0202      zmrazené

 0203      vepřové maso čerstvé, chlazené   10 000  *  tuna
         nebo zmrazené

 0402      sušené a kondenzované mléko    40 000  *  tuna

 Rostlinné výrobky

 1001      pšenice a sourež         150 000  *  tuna

 1002 00 00   žito                10 000  *  tuna

 1003 00     ječmen              150 000  *  tuna

 1004 00 00   oves                20 000  *  tuna

 1005 90 00   kukuřice ostatní          10 000  *  tuna

 1101 00     pšeničná mouka nebo mouka ze
         sourži               30 000  *  tuna

 1206 00 91   slunečnicová semena loupaná     2 000  *  tuna
         proužk.

 1206 00 99   slunečnicová semena ostatní    10 000  *  tuna

 Výrobky     potravinářského průmyslu

 1701      třtinový nebo řepný cukr a     20 000  *  tuna
         chemicky čistá sacharoza
-----------------------------------------------------------------------
* Kvóty mohou být změněny podle situace a objemu produkce dané
 klimatickými podmínkami po dohodě s Ministerstvem zemědělství
 ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 560/1991 Sb.,
 ve znění pozdějších předpisů.
Příl.B/II
SEZNAM ZBOŽÍ Podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení
+-------------------------------------------------------------------------+
    |Číslo položky                              |
|celního                             měrná  |
|sazebníku    Název zboží                   jednotka |
+-------------------------------------------------------------------------+
 Výrobky živočišného původu

 0510 00 00 10  mukóza surová, mražená a sušená         tuna

 0510 00 00 10  pankreas vepřová                tuna

 Nerostné suroviny a výrobky

 2205      přírodní písky všech druhů též         m3
         barevné s výjimkou písků obsahujících
         kovy kap. 26 HS a to i když jsou součástí
         investičních celků nebo stavebních prací

 2507 00 20 10  kaolin, kvalita Sedlec Ia            tuna

 2517 10     oblázky, štěrk lámaný nebo drcený kámen     m3
         a to i když jsou součástí investičních
         celků nebo stavebních prací

 2521 00 00   vápenec (tavidlo), vápenec a jiné vápenaté   tuna
         kameny k výrobě vápna nebo cementu

 2522      nehašené, hašené a hydraulické vápno      tuna
         vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825

 2523 29 00   cement
 2523 90 10   a to i když je součástí investičních
 2523 90 90   celků nebo stavebních prací

 2701      černé uhlí, brikety a podobná tuhá       tuna
         paliva vyrobená z černého uhlí

 2702      hnědé uhlí, též aglomerované          tuna
         a paliva z něj vyrobená

 2704 00     koks a polokoks z černého uhlí, hnědého     tuna
         uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovaný;
         retortové uhlí

 2716 00 00   elektrická energie               MWh

 Surové kůže a usně

 4101 10     surové kůže hovězí               tuna
 4101 21 00
 4101 22 00
 4101 29 00
 4101 30 10
 4101 30 90

 4102      surové kůže ovčí a jehněčí           tuna

 4103 90 00 10  surové kůže vepřové               tuna

 Dřevo a dřevěné výrobky

 4401 10 00   palivové dřevo (polena, špalky,         m3
         větve, otepi a podobně)

 4401 21 00   štěpky jehličnaté odkorněné           m3
         do 3 % kůry

 4401 21 00   štěpky jehličnaté odkorněné           m3
         nad 3 % kůry

         sloupy dřevěné surové              m3

 4403 20 10
 4403 20 30
 4403 20 90
 4403 91 00
 4403 92 00
 4403 99 10
 4403 99 50
 4403 99 98

 4403 20 10   vlákninové a ostatní průmyslové         m3
 4403 20 30   dříví jehličnaté
 4403 20 90

 4403 91 00   vlákninové a ostatní průmyslové         m3
 4403 92 00   dříví listnaté (vč. štěpin)
 4403 99 10
 4403 99 50
 4403 99 98

 4403 20 10   výřezy průmyslové jehličnaté          m3
 4403 20 30
 4403 20 90

 4403 91 00   výřezy průmyslové listnaté           m3
 4403 92 00
 4403 99 10
 4403 99 50
 4403 99 98

 Drahé kovy

 7102      diamanty, též opracované, ale nemontované    ctm
         nezasazené

 7106      stříbro (vč. zlaceného a platin. stříbra),   kg
         surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 7108      zlato (vč. platinového zlata), surové      kg
         nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 7109 00 00   obecné kovy nebo stříbro, plátované zlatem   kg
         surové, nebo opracované pouze do formy

 7110      platina surová, nebo ve formě polotovarů    kg
         nebo prachu

 7111 00 00   obecné kovy, stříbro nebo zlato         kg
         plátované platinou, surové nebo
         opracované pouze do formy polotovarů

 Obecné kovy, železo, ocel a výrobky z nich

 7201      surové železo a ocel v ingotech         tuna
 7206

 7204      železné a ocelové odpady vč. přetavených    tuna
         a šrot

 7404 00     měděné odpady a měděný šrot           tuna
 2620 30 00

 7503 00     niklové odpady a niklový šrot          tuna

 7602 00     hliníkové odpady a hliníkový šrot        tuna
 2620 40 00

 7802 00     olověné odpady a olověný šrot          tuna
 2620 20 00

 7902 00 00   zinkové odpady a zinkový šrot          tuna

 8002 00 00   cínové odpady a cínový šrot           tuna

 8101 91 90   wolframové odpady a wolframový šrot       tuna

 8104 20 00   hořčíkové odpady a hořčíkový šrot        tuna

 8111 00 19   manganové odpady a manganový šrot        tuna

         Válcovaný materiál               tuna
         z toho:
         Ploché výrobky
         Svitky za tepla válcované

 7208 10 00
 7208 25 00
 7208 26 00
 7208 27 00
 7208 36 00
 7208 37 10
 7208 37 90
 7208 38 10
 7208 38 90
 7208 39 10
 7208 39 90
 7219 11 00
 7219 12 10
 7219 12 90
 7219 13 10
 7219 13 90
 7219 14 10
 7219 14 90
 7225 19 10
 7225 20 20
 7225 30 00

         Plechy za tepla válcované

 7208 40 10 **
 7208 40 90
 7208 51 10
 7208 51 30 **
 7208 51 50 **
 7208 51 91 **
 7208 51 99 **
 7208 52 10
 7208 52 91 **
 7208 52 99 **
 7208 53 10
 7208 53 90
 7208 54 10 **
 7208 54 90
 7208 90 10 **
 7208 90 90 **
 7211 13 00
 7225 40 20
 7225 40 50
 7225 40 80

         Plechy a svitky za studena
         válcované

 7209 15 00 **
 7209 16 90 **
 7209 17 90 **
 7209 18 91 **
 7209 18 99 **
 7209 25 00 **
 7209 26 90 **
 7209 27 90 **
 7209 28 90 **
 7209 90 10
 7209 90 90
 7211 23 10 **
 7211 23 51 **
 7211 29 20 **
 7211 90 11
 7225 19 90
 7225 50 00

         Svitky a plechy pro elektrotechnické účely

 7209 16 10
 7209 17 10
 7209 18 10
 7209 26 10
 7209 27 10
 7209 28 10

         Pozinkované plechy

 7210 30 10
 7210 30 90
 7210 41 10
 7210 49 10
 7212 20 11
 7212 30 11
 7225 91 10
 7225 91 90
 7225 92 10
 7225 92 90
 7226 93 20
 7226 93 80
 7226 94 20

         Ostatní pokovené a potažené
         plechy

 7210 20 10
 7210 50 10
 7210 61 10
 7210 61 90
 7210 69 10
 7210 69 90
 7210 70 39
 7210 90 31
 7210 90 33
 7210 90 38
 7212 50 31
 7212 50 51
 7212 60 11

         Pocínované plechy a páska

 7210 11 10
 7210 12 11
 7210 12 19
 7210 70 31
 7212 10 10
 7212 10 91
 7212 40 10
 7212 40 91

         Páska za tepla válcovaná

 7211 14 10
 7211 14 90
 7211 19 20
 7211 19 90
 7212 60 91
 7220 11 00
 7220 12 00
 7220 90 31
 7226 19 10
 7226 19 90
 7226 20 20
 7226 91 10
 7226 91 90
 7226 99 20

         Ploché výrobky z nerezavějící
         a ostatní legované oceli

 7219 21 10
 7219 21 90
 7219 22 10
 7219 22 90
 7219 23 00
 7219 24 00
 7219 31 00
 7219 32 10
 7219 32 90
 7219 33 10
 7219 33 90
 7219 34 10
 7219 34 90
 7219 35 10
 7219 35 90
 7219 90 10
 7219 90 90
 7220 20 10
 7220 90 11
 7225 11 00
 7226 11 10
 7226 19 30
 7226 20 80
 7226 92 10
 7226 94 80
 7226 99 80

         Dlouhé výrobky

         Profilová ocel

 7207 19 31
 7207 20 71
 7216 31 11 **
 7216 31 19 **
 7216 31 91 **
 7216 31 99 **
 7216 32 11 **
 7216 32 19 **
 7216 32 91 **
 7216 32 99 **
 7216 33 10
 7216 33 90

         Válcovaný drát

 7213 10 00
 7213 20 00
 7213 91 10
 7213 91 20
 7213 91 41
 7213 91 49
 7213 91 70
 7213 91 90
 7213 99 10
 7213 99 90
 7221 00 10
 7221 00 90
 7227 10 00
 7227 20 00
 7227 90 10
 7227 90 50
 7227 90 95

         Betonářská ocel

 7214 20 00

         Tyčová ocel

 7207 19 11
 7207 19 14
 7207 19 16
 7207 20 51
 7207 20 55
 7207 20 57
 7214 30 00
 7214 91 10
 7214 91 90
 7214 99 10
 7214 99 31
 7214 99 39
 7214 99 50
 7214 99 61
 7214 99 69
 7214 99 80
 7214 99 90
 7215 90 10
 7216 10 00
 7216 21 00
 7216 22 00
 7216 40 10
 7216 40 90
 7216 50 10
 7216 50 91
 7216 50 99
 7216 99 10
 7218 99 20
 7222 11 11
 7222 11 19
 7222 11 21
 7222 11 29
 7222 11 91
 7222 11 99
 7222 19 10
 7222 19 90
 7222 30 10
 7222 40 10
 7222 40 30
 7224 90 31
 7228 10 10
 7228 10 30
 7228 20 11
 7228 20 19
 7228 20 30
 7228 30 20
 7228 30 41
 7228 30 49
 7228 30 70
 7228 30 89
 7228 60 10
 7228 70 10
 7228 70 31
 7228 80 10
 7228 80 90

         Štětovnice

 7301 10 00

         Kolejnice

 7302 10 31
 7302 10 39
 7302 10 90
 7302 20 00
 7302 40 10
 7302 90 10

         Polotovary

 7207 11 11
 7207 11 14
 7207 11 16
 7207 12 10
 7207 19 90
 7207 20 11
 7207 20 15
 7207 20 17
 7207 20 32
 7207 20 90
 7218 10 00
 7218 99 11
 7224 10 00
 7224 90 01
 7224 90 08
 7224 90 15

         Ocelové trubky
         z toho:
 7304      trouby, trubky a duté profily bezešvé
         ze železa (jiného než litiny) nebo z
         oceli

 7305      ostatní trouby a trubky

 7306 **     jiné trouby, trubky a duté profily
         např. svařované, nýtované, spojované
         sponou nebo pod. uzavírané ze železa
         nebo oceli
-----------------------------------------------------------------------
** systém dvojí kontroly vývozu vybraných ocelářských výrobků do
  Evropské unie na základě Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení
Příl.C
Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu do USA a Kanady
Textilní zboží
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------
stát   |číslo   |položka  |název zboží         |měrná
     |kateg.   |cel. sazeb |               |jednotka
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------
USA    |410    |5112    |vlněné tkaniny (s obsahem  |mtr
     |      |      |vlny 36 % a více)      |
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------
USA    |433    |6203    |vlněná pánská a chlapecká  |kusy
     |      |      |saka (s obsahem vlny 36 %  |
     |      |      |a více            |
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------
USA    |435    |6202    |vlněné dámské a dívčí pláště |kusy
     |      |      |(s obsahem vlny 36 % a více) |
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------
USA    |443    |6203    |vlněné pánské a chlapecké  |kusy
     |      |      |obleky (s obsahem vlny 36 % |
     |      |      |a více)           |
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------
USA    |624    |5515    |tkaniny z umělých vláken   |mtr
     |      |      |(s obsahem vlny od 15 do   |
     |      |      |35 %)            |
----------+-----------+-----------+-----------------------------+---------

Poznámka: licence nejsou vyžadovány na řádně označené zásilky
obchodních vzorků oceněné na 250 US dolarů nebo méně.

----------+-----------+-----------+-----------+-----------------------+---------
stát   |číslo   |členění  |položka  |název zboží      |měrná
     |kateg.   |kateg.   |cel. sazeb |            |jednotka
----------+-----------+-----------+-----------+-----------------------+---------
Kanada  |3a     |3.1    |6203 11  |obleky         |kusy
     |      |      |6203 12  |            |
     |      |      |6203 19  |            |
     |      |      |      |            |
     |      |3.3    |6203 31  |saka, blejzry     |
     |      |      |6203 32  |            |
     |      |      |6203 33  |            |
     |      |      |6203 39  |            |
----------+-----------+-----------+-----------+-----------------------+---------
Kanada  |31a    |31.1    |5111 11  |vlněné tkaniny     |kg
     |      |      |5111 19  |(s obsahem vlny    |
     |      |      |5111 90  |17 % a více)      |
     |      |      |5112 11  |            |
     |      |      |5112 19  |            |
     |      |      |5112 20  |            |
     |      |      |5112 30  |            |
     |      |      |5112 90  |            |
     |      |      |5515 13  |            |
     |      |      |5515 22  |            |
     |      |      |5515 92  |            |
----------+-----------+-----------+-----------+-----------------------+---------
Kanada  |42a    |42.1    |6302 60  |bavlněné froté     |kg
     |      |      |      |ručníky a podobné   |
     |      |      |      |výrobky        |
----------+-----------+-----------+-----------+-----------------------+---------
Příl.D
Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu
  
Část I
- Vysoce toxické látky, toxické látky, prekursory a pomocné chemické látky
+--------------------------------------------------------------------------+
|Číslo         číslo    název zboží       měrná jednotka |
|položky celního                              |
|sazebníku                                 |
+--------------------------------------------------------------------------+
 Vysoce toxické látky /T+/                    kg

 2801 30 10 00     7782-41-4  Fluor
 2801 30 90 00     7726-95-6  Brom
 2804 70 00 00     12185-10-3 Fosfor
 2811 19 80 20     7783-06-4  Sirovodík
 2811 29 10 10     1327-53-3  Oxid arzenitý
 2811 29 30 10     10102-44-0 Oxid dusičitý
 2811 29 30 20     10544-72-6 Oxid dusičitý -dimer
 2812 10 18 10     10294-34-5 Chlorid boritý
 2812 90 00 10     10294-33-4 Bromid boritý
 2812 90 00 30     7637-07-2  Fluorid boritý
 2827 39 90 20     7487-94-7  Chlorid rtuťnatý
 2833 29 90 10     7446-18-6  Síran thalný
 2837 19 00 10     542-83-6  Kyanid kademnatý
 2837 19 00 20     5920-01-8  Kyanid vápenatý
 2837 19 00 30           Kyanidy /s výjimkou
                  komplexních kyanidů
                  jako např. ferro- a
                  ferrikyanidy/
 2841 30 00 10     10588-01-9 Dichroman sodný
 2841 30 00 20     7789-12-0  Dichroman sodný, dihydrát
 2841 40 00 00     7778-50-9  Dichroman draselný
 2841 50 00 10     7789-09-5  Dichroman amonný
 2843 90 90 10     20816-12-0 Oxid osmičelý
 2848 00 00 11     20859-73-8 Fosfid hlinitý
 2848 00 00 12     12057-74-8 Fosfid hořečnatý
 2848 00 00 13     1305-99-3  Fosfid vápenatý
 2848 00 00 14     1314-84-7  Fosfid zinečnatý
 2850 00 20 11     7784-42-1  Arsenovodík
 2850 00 50 10     26628-22-8 Azid sodný
 2903 19 90 11     79-34-5   1, 1, 2, 2-Tetrachlorethan
 2903 29 00 20     764-41-0  1, 4-Dichlorobut-2-en
 2903 29 00 30     107-05-1  3-chlorpropen
 2903 30 80 20     79-27-6   1, 1, 2, 2-Tetrabromethan
 2903 59 90 15     77-47-4   Hexachlorcyklopenta-1, 3-dien
 2904 20 00 12     25154--54-5 Dinitrobenzen /směs izomerů/
 2904 20 00 13     98-95-3   Nitrobenzen
 2904 20 00 14     25377-32-6 Trinitrobenzen
 2904 90 85 13     28260-61-9 Chlortrinitrobenzen /směs
                  izomerů/
 2908 90 00 13     534-52-1  4, 6-Dinitro-o-kresol
 2908 90 00 15     2980-64-5  4, 6-Dinitro-o-kresolát
                  amonný
 2909 19 00 30     111-44-4  Bis /2-chlorethyl/ ether
 2909 19 00 10     542-88-1  Bis /chlormethyl/ ether
 2910 90 00 13     465-73-6  Isodrin
 2912 19 00 10     107-02-8  Akrylaldehyd
 2914 39 00 10     82-66-6   Difacinon
 2914 70 90 10     3691-35-8  Chlorofacinon
 2915 39 90 20     4301-50-2  Fluenetil
 2915 90 20 14     541-41-3  Ethyl-chlorformiát
 2915 90 80 11     62-74-8   Fluoroctan sodný
 2915 90 80 12     144-49-0  Kyselina fluoroctová,
 2915 90 80 12           Soli rozpustné ve vodě,
                  fluoracetáty
 2915 90 80 13     105-36-2  Ethyl-bromacetát
 2919 00 90 13     7786-34-7  Mevinfos
 2919 00 90 16     470-90-6  Chlorfenvinfos
 2919 00 90 17     107-49-3  Tetraethyl-difosfát
 2919 00 90 18     3254-63-5  Dimethyl -
                  /4-methylsulfanyl/
                  fenyl/fosfát/
 2920 90 85 14     693-21-0  Diethylenglykol-dinitrát
 2920 90 85 11     77-78-1   Dimethylsulfát
 2920 90 85 12     628-96-6  Ethylen-dinitrát
 2920 90 85 13     55-63-0   Nitroglycerin
 2920 10 00 12     56-38-2   Parathion
 2920 10 00 13     298-00-0  Parathion-methyl
 2920 10 00 14     3689-24-5  Sulfotep
 2921 19 80 12     62-75-9   N-Nitrosodimethylamin
 2921 19 80 15     13360-57-1 N, N-Dimethylsulfamoychlorid
 2921 29 00 10     56-18-8   Dipropylentriamin
 2921 42 10 10     97-02-9   2, 4-Dinitroanilin
 2921 42 10 20     41587-36-4 Chlornitroanilin
 2921 44 00 10     131-73-7  Bis /2, 4, 6-trinitrofenyl/
                  amin
 2921 44 00 20     2844-92-0  Dipikrylamin, amonná sůl
 2922 22 00 13     90-04-0   2-Methoxyanilin, o-anisidin
 2922 22 00 14     104-94-9  4-Methoxyanilin, p-anisidin
 2922 22 00 15     96-96-8   4.Methoxy-2-nitroanilin
 2922 42 00 00     56-86-0   Kyselina glutamová a N-alkyl
                  /C 12-C 14/ propan-1, 3-diamin
 2924 10 00 14     6923-22-4  Monokrotofos
 2924 10 00 15     13171-21-6 Fosfamidon
 2924 10 00 16     141-66-2  Dikrotofos
 2924 29 90 13     315-18-4  Mexakarbat
 2925 20 00 10     22259-30-9 Formetanat
 2925 20 00 20     23422-53-9 Formetanat-hydrochlorid
 2926 90 99 15     75-86-5   Acetonkyanhydrin
 2928 00 90 20     15271-41-7 3-Chlor-6-kyanbicyklo /2.2.1/
                  heptan-2-on-O-
                  /methylkarbamoyl/oxim
 2929 10 90 10     2094-99-7  2-/3-/Prop-1-en-2yl/
                  fenyl prop-2-yl-isokyanát
 2929 90 00 11     115-26-4  Dimefox
 2929 90 00 12     4104-14-7  Fosacetim
 2929 90 00 13     371-86-8  Mipafox
 2929 90 00 14     152-16-9  Schradan
 2930 90 70 33     13071-79-9 Terbufos
 2930 90 70 12     116-06-3  Aldikarb
 2930 90 70 16     298-04-4  Disulfoton
 2930 90 70 34     13194-48-4 Ethoprofos
 2930 90 70 35     2703-37-9  S- /2- /Ethylsulfinyl/
                  /ethyl/-0,0-dimethyl-
                  fosforodithioát
 2930 90 70 36     5827-05-4  S-/Ethylsulfinyl/
                  methyl-0,0-diisopropyl-
                  fosforodithioál
 2930 90 70 18     22224-92-6 Fenamifos
 2930 90 70 37     115-90-2  Fensulfothion
 2930 90 70 19     10265-92-6 Methamidofos
 2930 90 70 20     16752-77-5 Methomyl
 2930 90 70 13     86-88-4   /1-Naftyl/thiomočovina
 2930 90 70 23     23135-22-0 Oxamyl
 2930 90 70 38     2497-07-6  Oxydisulfoton
 2930 90 70 39     2275-18-5  Prothoat
 2930 90 70 24     298-02-2  Forat
 2930 90 70 27     39196-18-4 Thiofanox
 2930 90 70 40     24934-91-6 Chlormefos
 2930 90 70 41     21923-23-9 Chlorthiofos
 2930 90 70 42     3734-95-0  Kyanthoat
 2930 90 70 43     682-80-4  Demefion-O
 2930 90 70 44     2587-90-8  Demefion-S
 2930 90 70 45     8065-48-3  Demeton
 2930 90 70 46     126-75-0  Demeton-S
 2930 90 70 47     298-03-3  Demeton-O
 2930 90 70 48     10311-84-9 Dialifos
 2930 90 70 49     5836-73-3  1-(3,4-Dichloranilino)
                  thiosemikarbazid
 2931 00 95 11           Rtuť, organické sloučeniny
 2931 00 95 14     944-22-9  Fonofos
 2931 00 95 15     900-95-8  Fentinacetát
 2931 00 95 26     76-87-9   Fentinhydroxid
 2931 00 95 27           Trimethylcín, sloučeniny
 2931 00 95 28           Triethylcín, sloučeniny
 2931 00 95 16           Rtuť, anorganické
                  sloučeniny (s výjimkou
                  sirníku rtuťnatého)
 2931 00 95 18           Dialkylhydrargyrium,
                  dialkylrtuť
 2931 00 95 21     13463-39-3 Tetrakarbonyl niklu
 2931 00 95 29           Dialkyl/C1-C5/plumbany a
                  tetraalkyl /C1-C3/ plumbany
 2931 00 95 30     2104-64-5  O-Ethyl-O-/4-nitrofenyl/
                  fenyl-fosfonothioát
 2931 00 95 31     327-98-0  Trichloronat
 2932 29 80 11     57-57-8   Propano-3-lakton /Beta-
                  propiolakton/
 2932 29 80 12     56073-10-0 Brodifakum
 2932 29 80 13     299-45-6  0, 0-Diethyl-O-/4-methyl-2/
                  /2/-oxochromen-7yl/
                  fosforothioát
 2932 29 80 14     56073-07-5 Difenakum
 2932 29 80 15     56-72-4   Kumafos
 2932 29 80 16     5836-29-3  Kumatetralyl
 2932 99 80 16     78-34-2   Dioxathion
 2932 99 80 17     22432-68-4 4,4,5,5,-Tetrachlor-1,3-
                  dioxolan-2-on
 2932 99 80 18     297-78-9  Isobenzan
 2932 99 80 11     1563-66-2  Karbofuran
 2933 19 90 10     119-38-0  Isolan
 2933 19 90 20     108-34-9  Pyrazoxon
 2933 29 90 10     89415-87-2 1,3-Dichlor-5-ethyl-
                  5-methyl-imidazolidin-
                  2,4-dion
 2933 59 70 11     535-89-7  Krimidin /Crimidine/
 2933 90 95 35     2642-71-9  Azinfos-ethyl
 2933 90 95 36     86-50-0   Azinfos-methyl
 2933 90 95 37     151-56-4  Aziridin
 2933 90 95 38     75-55-8   2-Methylaziridin
 2933 90 95 39     297-97-2  Thionazin
 2933 90 95 40     1031-47-6  Triamifos
 2934 90 96 31     950-37-8  Methidathion
 2934 90 96 40     2079-00-7  Blasticidin-s
 2934 90 96 41     947-02-4  Fosfolan
 2934 90 96 42     21548-32-3 Fosthietan
 2934 90 96 43     950-10-7  Mefosfolan
 2938 90 90 10     507-60-8  Scillirosid
 2939 70 00 00     54-11-5   Nikotin a jeho soli
 2939 90 90 12     357-57-3  Brucin a jeho soli
 2939 90 90 17     57-24-9   Strychnin a jeho soli
 2939 90 90 18     302-27-2  Akonitin a jeho soli
 2939 90 90 19     51-55-8   Atropin a jeho soli
 2939 90 90 20         57-47-6   Fysostigmin, eserin a
                  jeho soli
 2939 90 90 21     101-31-5  Hyoscyamin a jeho soli
 2939 90 90 22     64-86-8   Kolchicin
 2939 90 90 23     92-13-7   Pilokarpin a jeho soli
 2939 90 90 24     51-34-3   Skopolamin a jeho soli
 8112 91 50 10     7440-28-0  Thalium
 8112 91 89 10
 8112 99 90 10           Thalium, sloučeniny

 Toxické látky /T/                        kg

 2804 80 00 00     7440-38-2  Arsen
 2811 19 80 10     7783-07-5  Selenovodík
 2811 29 90 10     7446-08-4  Oxid seleničitý
 2812 10 99 10     7784-34-1  Chloridy a chlorid
                  oxidy arsenu
 2812 90 00 20     7784-45-4  Halogenové a sirné
                  sloučeniny arsenu
 2813 90 90 10     12044-79-0 Sulfidy arsenu
            7488-56-4
 2842 90 10 11     13410-01-0 Seleničitan sodný
 2842 90 10 12     10102-20-2 Teluričitan sodný
 2842 90 90 10     10102-18-8 Selenan sodný
 2848 00 00 10     7803-51-2  Fosforovodík
 2851 00 80 11     420-04-2  Bromkyan
 2903 14 00 00     56-23-5   Tetrachlormethan
                  /chlorid uhličitý/
 2903 19 10 00     71-55-6   1,1,1-trichlorethan
                  /methylchloroform/-Xn
 2903 30 33 00     74-83-9   Brommethan
                  /methylbromid/
 2903 30 80 10     74-88-4   Methyljodid /jodmethan/
 2905 11 00 00     67-56-1   Methanol /methylalkohol/
 2907 12 00 00     1319-77-3  Kresoly a jejich soli
            108-39-4
            95-48-7
            106-44-5
 2908 90 00 11     51-28-5   2,4-dinitrofenol
 2908 90 00 12     1011-73-0  2,4-dinitrofenolát sodný
 2910 30 00 00     106-89-8  1-chlor-2,
                  3-epoxypropan
                  /epichlorhydrin/
 2919 00 90 14     78-30-8   Tris/o-kresyl/fosfát
 2919 00 90 11     62-73-7   Dichlorvos
 2919 00 90 12     23560-59-0 Heptenophos
 2920 10 00 11     4824-78-6  Bromophos-ethyl
 2926 10 00 00     107-13-1  Akrylonitril
 2926 90 99 16     532-28-5  Benzaldehydkyanhydrin
 2926 90 99 18     109-74-0  Butyronitril
 2926 90 99 21     70124-77-5 Flucythrinate
 2926 90 99 23     109-77-3  Malonitril
 2927 00 00 10     334-88-3  Diazomethan
 2928 00 90 10     100-63-0  Fenylhydrazin
 2930 90 70 22     1113-02-6  Omethoate
 2930 90 70 25     31218-83-4 Propetamphos

                  Tributylcín sloučeniny:
 2931 00 95 12     56-35-9   Bis-tributylcinoxid
 2931 00 95 15     813-19-4  Organické sloučeniny cínu
            4808-30-4
            56573-85-4
            688-73-3
            1461-22-9
 2932 19 00 11     55285-14-8 Carbosulfan
 2932 19 00 12     65907-30-4 Furathiocarb
 2933 59 70 15     23505-41-1 Pirimiphos-ethyl
 2933 59 70 16     29232-93-7 Pirimiphos-methyl
 2933 90 95 33     24017-47-8 Triazophos

 Pomocné látky /PL/

 2806 10 00 00     7647-01-0  Kyselina chlorovodíková    kg
                  /chlorovodík/
 2807 00 10 00     7664-93-9  Kyselina sírová        kg
 2841 61 00 00     7722-64-7  Manganistan draselný     kg
                  /hypermangan/
 2902 30        108-88-3  Toluen /methylbenzen/     kg
 2909 11 00 00     60-29-7   Ether /diethylether/     kg
 2914 11 00 00     67-64-1   Aceton /2-propanon/      kg
 2914 12 00 00     78-93-3   Methylethylketon       kg
                  /2-butanon/
 2915 24 00 00     108-24-7  Anhydrid kyseliny octové   kg
                  /Acetanhydrid/
 2916 34 00 00     103-82-8  Kyselina fenyloctová a    kg
                  její soli
 2922 43 00 10     118-92-3  Kyselina anthranilová     kg
                  /2-aminobenzoová/
 2933 32 00 00     110-89-4  Piperidin /hexahydropyridin/ gr

 Prekursory /P/

 2914 31 00 00           Fenylaceton /1-fenyl     gr
                  2-propanon/
 2924 22 00 00           Kyselina N-acetylantranilová gr
                  /2-acetamidoobenzová/
 2932 91 00 00           Isosafrol           gr
 2932 92 00 00           3,4-methylendioxyfenyl-    gr
                  2-propanon
 2932 93 00 00           Piperonal           gr
 2932 94 00 00           Safrol            gr
 2939 41 00 00           Efedrin a jeho soli      gr
 2939 42 00 00           Pseudoefedrin /INN/ a jeho  gr
                  soli
 2939 61 00 00           Ergometrin /INN/ a jeho soli gr
 2939 62 00 00           Ergotamin /INN/ a jeho soli  gr
 2939 63 00 00           Kyselina lysergová a její   gr
                  soli
--------------

 1207 99 91 00           Semena konopná        kg
 1211 90 95 11           Maková sláma (makovina)    kg
 
Část II
- Jaderné materiály - pouze dovoz
 2612 10              Uranové rudy a jejich     1 tuna
                  koncentráty (vč.
                  chemického koncentrátu
                  uranu) - pouze dovoz

 2844 10              Uran přírodní a obohacený   1 tuna
                  (vč. uranu v palivových
                  článcích, nepocházejícího
                  z české produkce) - pouze dovoz

 2844 50 00 00           Vyhořelé (ozářené) palivové  1 kus
                  články (kazety soubory)
                  - pouze dovoz

 8401 30 00 00           Nevyhořelé (neozářené)    540 kusů
                  palivové články (kazety,
                  soubory); týká se i těch
                  paliv. článků obsahujících
                  palivo vyrobené z uranu
                  vytěženého v ČR za účelem
                  jejich výroby - pouze dovoz
 
Část III
- Radioaktivní látky - pouze dovoz
 2844 40              Radioaktivní prvky a izotopy kg
                  a sloučeniny jiné než
                  položek 2844 10, 2844 20,
                  2844 30; slitiny, disperze
                  (vč. cermetů), keramické
                  výrobky a směsi obsahující
                  tyto prvky, izotopy nebo
                  sloučeniny; radioaktivní
                  odpady pouze:

 2844 40 20 00           Umělé radioaktivní izotopy
                  - pouze dovoz

 2844 40 30 00           Sloučeniny umělých
                  radioaktivních izotopů -
                  pouze dovoz

 2844 40 80 00           Ostatní - pouze dovoz
 
Část IV
- Farmaceutické výrobky
 3002 190 10            Antiséra           kusy

 3002 10 91 10           Hemoglobin - pouze z     ltr
                  lidské krve

 3002 10 95 10           Lidská krevní plasma     ltr

 3002 20 00 00           Očkovací látky pro      kusy
                  humánní lékařství

 3002 90 10 00           Lidská krev          ltr

 3002 90 90 11           Léčivé přípravky z lidské   kusy
                  krve a jejich složek

 3002 90 90 12           Přípravky z lidské krve    kusy
                  pro diagnostické účely

 3002 90 90 21           Lidská krev nebo její     ltr
                  složky pro léčebné účely

 3002 90 90 22           Lidská krev nebo její     ltr
                  složky pro diagnost. účely
 
Část V
- Odpady
 2619 00              Strusky, okuje a jiné     tuna
                  odpady z výroby železa a
                  oceli

 2620 11 00            Zinkový kamínek odpadní    tuna

 2620 19 00            Ostatní (s obsahem zinku)   tuna

 2620 90              Popely a zbytky obsahující  tuna
                  kovy nebo slitiny kovů,
                  které nejsou jinde
                  specifikovány nebo zahrnuty

 2621 00 00            Popel, prach a kaly a jiné  tuna
                  zbytky jako jsou:
                  Popel ze spalování desek
                  tištěných spojů
                  Struska a popel jinde
                      nespecifikované ani nezahrnuté
                  Zbytky vznikající ze spalování
                  komunálních a domovních odpadů
                  (popely)

 2806 až 2811           Roztoky kyselin - odpady   kg

 2827 20 00            Chlorid vápenatý (odpadní)  kg

 2827 3100 až           Chloridy kovů (odpadní)    kg
 2827 39

 3101 00 00            Splaškové kaly (hnojiva)   tuna

 4004 00 00            Odpady, úlomky a odřezky   kg
                  kaučuku (jiné než z tvrdé
                  pryže), též prášky nebo
                  zrna z nich

 4401 30              Piliny, zbytky a odpad, též  m3
                  aglomerované ve tvaru špalků,
                  briket, pelet ap. tvarů
                  - pouze dovoz

                  Sběrný papír: - pouze dovoz
 4707 10 00            Nebělený sulfátový      tuna
                  (kraftový) papír, karton
                  nebo lepenka nebo vlnitý
                  papír, karton nebo lepenka

 4707 20 00            Jiný papír, karton nebo    tuna
                  lepenka vyrobený hlavně z
                  bělené buničiny, nebarvený
                  ve hmotě

 4707 30 10            Staré a neprodané noviny   tuna
                  a časopisy, telefonní
                  seznamy, brožury a tištěný
                  reklamní materiál

 4707 30 90            Ostatní            tuna

 4707 90 10            Jiný netříděný sběrový    tuna
                  papír a výmět

 4707 90 90            Jiný tříděný sběrový     tuna
                  papír a výmět

 7001 00 10            Skleněné střepy a jiné    tuna
                  skleněné odpady

 7112               Odpady a úlomky drahých    kg
                  kovů nebo kovů plátovaných
                  drahými kovy

 7115 10 00            Upotřebené katalyzátory    kg
                  ostatní - odpadní

 7115 90
Příl.E
Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu
Zbraně, střelivo a výbušniny nevojenského charakteru
+-------------------------------------------------------------------------+
|číslo položky                              |
|celního                             měrná  |
|sazebníku    název zboží                   jednotka |
+-------------------------------------------------------------------------+

 3601 00 00   Práškové výmetné výbušniny např. střelné      kg
         prachy

 3602 00 00   Připravené výbušniny jiné než 3601 např.:     kg
         trhaviny, třaskaviny, trhací a prachové
         slože a směsi

 3603 00 10   Roznětky, rozbušky, zažehovače; el. roznětky    ks
         rozbušky, pilule a palníky

 3603 00 20   Zápalnice, bleskovice               m

 9013 10 00   Ostatní optické přístroje (např. zaměřovací    ks
         dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského
         charakteru

 9302 00     Revolvery a pistole                ks

 9303      Ostatní střelné zbraně např.: kulové, brokové   ks
         a kombinované pušky a karabiny a dále
         perkusní a akustické zbraně, plynovky a
         zbraně používající náboje typu Flobert, příp.
         další zařízení jejichž činnost je odvozena
         od okamžitého uvolnění chemické energie

 9304 00 00   Ostatní zbraně využívající energii mechanickou   ks
         nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování
         látek s dráždivým účinkem vč. obranných sprejů
         a elektrické paralyzátory

 9305      Části, součásti, příslušenství a náhradní     ks
         či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304
         celního sazebníku

 9306      Náboje a ostatní střelivo, nábojky a střely,    ks
         jejich části a součásti vč. broků všech druhů,
         zápalek a nábojových krytek
Příl.F
Vzor žádosti o udělení licence pro výrobky uvedené v příloze A/I, A/II, B/I, B/II, C, D
     Žádost o udělení úředního povolení (licence)
           na vývoz/dovoz zboží

+--------------------------------------------------------------------------------+
| 1/ Číslo jednací žadatele:       2/ Podáno dne:             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 3/ Dovoz                4/ Vývoz                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 5/ IČO žadatele: ...........      6/ IČO dodavatele ............     |
|  Název a sídlo žadatele         Název a sídlo dodavatele       |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| Telefon:          Fax:                        |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 7/ Název zboží dle celního sazebníku:                     |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 8/ Číslo položky nebo podpoložky                        |
|  uvedené ve vyhlášce č. 560/1991 Sb.                     |
|  v platném znění                               |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| 9/ Množství:              10/ Měrná jednotka:          |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|11/ Hodnota:     Kč fco       12/ Jednotková cena:          |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|13/ Platnost od:             14/ Platnost do:            |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|15/ Země obchodu         Země původu       Země určení      |
|  a její kód /ISO/:       a její kód /ISO/    a její kód /ISO/:   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|16/ Účel obchodu:                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|17/ Počet požadovaných výpisů:                         |
|  /vyplnit pouze v případě, kdy požadujete více než              |
|   jeden výpis/                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|18/ Poznámka                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------+
 Žadatel, níže podepsaný svým statutárním zástupcem, prohlašuje,
 že informace uvedené v této žádosti o udělení úředního povolení
 /licence/ na vývoz nebo dovoz zboží jsou v souladu s předloženými
 doklady a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum:........................     Podpis a razítko oprávněné osoby:

Jméno a příjmení žadatele: ................................

Podpis žadatele: ..........................................

+------------------------------------------------------------------------+
|Poznámky MPO:                              |
|                                    |
|                                    |
+------------------------------------------------------------------------+
Žádost adresujte na: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
           Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město

Vysvětlivky k žádosti o udělení licence

Popis jednotlivých položek:
 1/ lze zapsat maximálně 20 znaků
 2/ datum podání žádosti
 3/ nehodící se škrtnout
 4/ nehodící se škrtnout
 5/ uvede se identifikační číslo žadatele ve shodě s údaji
  v obchodním rejstříku, nebo živnostenském listu, popřípadě
  jiném obchodním rejstříku vč. názvu a sídla, telefonního
  a faxového čísla žadatele
 6/ údaj se vyplňuje pouze u vývozu a jen tehdy, není-li žadatel
      současně výrobcem
 7/ název zboží - lze zapsat 60 znaků /musí odpovídat názvu
  v celním sazebníku/
 8/ č. položky nebo podpoložky cel. sazebníku, tj. 4, 6, 8 nebo
  10 míst
 9/ uvádět množství odpovídající stanovené měrné jednotce
10/ měrná jednotka - nutné uvést podle příloh vyhlášky č. 560/91
  Sb. v aktuálním znění
11/ za celkovou cenu se považuje předpokládaná dovozní nebo
  vývozní cena v Kč fco, v přepočtu podle devizového kurzu ČNB
  platného v den podání žádosti
12/ maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za
  ní
13/ navrhovaná doba platnosti licence /počátek/
14/ navrhovaná doba platnosti licence /ukončení/
15/ uvádět název státu a jeho kód /kód je uveden ve vyhlášce MF ČR
  č. 135/98 Sb./
  - za zemi obchodu se považuje stát, ve kterém je sídlo druhé
   smluvní strany žadatele
  - za zemi původu se považuje stát, v němž bylo zboží vyrobeno
   - vyplnit pouze v případě dovozu
  - za zemi určení se považuje stát, v němž má dojít ke konečné
   spotřebě zboží - vyplnit pouze v případě vývozu
16/ uvádět pouze pro vývoz zboží:
  P - vývoz zboží k přímé spotřebě
  K - vývoz zboží ke kompletaci
  V - vývoz zboží s vazbou na dovoz /upřesnit v poznámce 18/
17/ za každý další výpis /kromě prvního výpisu/ - nutno přiložit
  kolkovou známku v hodnotě 50 Kč
Příl.G
Vzor žádosti o udělení úředního povolení (licence) pro zboží uvedené v příloze E.
    Žádost o udělení úředního povolení (licence) na
              vývoz/dovoz

+-------------------------------------------------------------------------+
|Číslo jednací žadatele:         Dne:              |
|                                     |
|A. Údaje o vývozci/dovozci zboží                     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|1. Úplný název podnikatele:       IČO:              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|2. Úplná adresa:                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|3. Telefon:               Fax/telex:           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|B. Údaje o zboží                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|1. Název zboží:                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|2. Číslo položky nebo podpoložky celního sazebníku:           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|3. Specifikace zboží:                          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|4. Účel použití:                                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|5. Množství:               6. Jednotková cena:       |
+-------------------------------------------------------------------------+
|7. Hodnota OP:              8. Hodnota FCO:         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|C. Údaje o výrobci (tuzem. dodavatel) vývozu/dovozu zboží        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|1. Název výrobce:            IČO:              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|2. Úplná adresa:             Země:              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|3. Telefon:               Fax/telex:           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|D. Údaje o zahraničním smluvním partnerovi                |
+-------------------------------------------------------------------------+
|1. Úplný název:                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|2. Země:                                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|3. Úplná adresa:                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|4. Telefon:               Fax/telex:           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|5. Č. licence, příp. jiného oprávnění nebo dokumentu:          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|E. Údaje o konečném uživateli                      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|1. Název:                U dovozu IČO:          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|2. Země:                                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|3. Úplná adresa:                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|4. Telefon:               Fax/telex:           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|5. EUC/IIC:               Datum vystavení:        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|F. Údaje o obchodním případu                       |
+-------------------------------------------------------------------------+
|1. Číslo smluvního dokumentu:                      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|2. Dodací podmínky:                           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|3. Adresa propouštěcí celnice:                      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|4. Druh dodávky:                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|5. Datum předpokl. odeslání/přijetí zásilky:               |
+-------------------------------------------------------------------------+
|6. Způsob dopravy:                            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|7. Platnost úředního povolení do:                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|8. Platební podmínky:                          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|G. Další údaje                              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  Žadatel níže podepsaný svým statutárním zástupcem žádá o udělení|
|úředního povolení (licence) na vývoz/dovoz podle údajů uvedených v této|
|žádosti v souladu s přiloženými doklady a prohlašuje, že všechny uvedené|
|údaje jsou pravdivé, a že si je  vědom postihu v případě nepravdivě|
|uvedených  údajů.  Zároveň se  oprávněný  žadatel zavazuje MPO po|
|uskutečnění vývozu/dovozu na základě tohoto úředního povolení (licence)|
|předat formou hlášení základní údaje o realizaci uvedeného vývozu/dovozu.|
|                                     |
|Datum:            Podpis a razítko oprávněné osoby:     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Poznámky MPO:     Přijal dne:       Kontroloval:        |
|                                     |
|                                     |
|Rozhodnutí:                               |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
+-------------------------------------------------------------------------+
*) co se nehodí, škrtněte.
1) Nařízení vlády ČSFR č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník.
1a) § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou byla vyhlášena pod č. 237/1993 Sb.

Související dokumenty